วิจัยภาษาอังกฤษ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

วิจัยภาษาอังกฤษ

on

 • 37,627 views

วิจัยภาษาอังกฤษหลัก

วิจัยภาษาอังกฤษหลัก

Statistics

Views

Total Views
37,627
Views on SlideShare
37,625
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
78
Comments
1

1 Embed 2

http://mj89sp3sau2k7lj1eg3k40hkeppguj6j-a-sites-opensocial.googleusercontent.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  วิจัยภาษาอังกฤษ วิจัยภาษาอังกฤษ Presentation Transcript

  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ CLE กับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   • โดย
   • นางสาวอุ่นเรือน ดงสิงห์
  • ความเป็นมา
   • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 มาตรา 22 และ มาตรา 24
   • หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
   • เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้วิธีสอนแบบ CLE
  • จุดมุ่งหมายของการศึกษา
   • 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ CLE กับวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   • 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ CLE สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • ขอบเขตของการวิจัย
   • กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 จำนวน 15 คน
   • กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 จำนวน 15 คน
   • ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CLE และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง The lion and the mouse สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   • ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีสอนแบบ CLE กับวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 15 คน
   • ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 20 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ . ศ . 2549 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ . ศ . 2549
   ขอบเขตของการวิจัย ( ต่อ )
  • คำนิยามศัพท์เฉพาะ
   • 1. วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา CLE (Concentrate Language Encounter) หมายถึง วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น คือ
   • ขั้นที่ 1 ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง
   • ขั้นที่ 2 นักเรียนเล่าเรื่องกลับ ลำดับเรื่องสนทนา อภิปรายอ่านเรื่อง แสดงบทบาทสมมุติ
   • ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกันกับครู
   • ขั้นที่ 4 ทำหนังสือเล่มใหญ่
   • ขั้นที่ 5 ทำกิจกรรมทางภาษา เช่นเล่นเกม และกิจกรรมการอ่าน การเขียนการฟัง และการพูดเพิ่มเติมเสริมความเข้าใจในการเรียนซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการมุ่งให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ในการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือของครูและนักเรียนร่วมกัน
   • 2. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคู่มือครู ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
   • ขั้นนำ เป็นการสร้างหรือกระตุ้นความสนใจหรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
   • ขั้นสอน เป็นการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูต้องใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ
   • ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นขั้นที่มุ่งสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหา ประเมินความรู้ความเข้าใจ เพื่อตรวจสอบดูว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
   • 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถจากการเรียนโดยวัดจากคะแนนนักเรียนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
   คำนิยามศัพท์เฉพาะ ( ต่อ )
  • คำนิยามศัพท์เฉพาะ ( ต่อ )
   • 4. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ความคิดเห็นในด้านดีที่ผู้เรียนมีต่อวิธีสอนแบบ CLE เรื่อง The lion and the mouse โดยวัดความพึงพอใจได้จากแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert)
  • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
   • แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CLE
   • แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
   • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   • แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบ CLE
  • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
   • ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
   • 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทำการทดลองสอนทั้ง 2 กลุ่ม
   • กลุ่มทดลอง ใช้วิธีการสอนแบบ CLE เรื่อง The lion and the mouse จำนวน 20 ชั่วโมง
   • กลุ่มควบคุม ใช้วิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง The lion and the mouse จำนวน 20 ชั่วโมง
   • 2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นวัดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 2 กลุ่ม นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า t-test Independent
  • สถิติที่ใช้
   • ค่าเฉลี่ย ( X)
   • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
   • หาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ
   • t – test Independent
  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   • 1. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
   • - ความสำคัญธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   • - วิสัยทัศน์
   • - คุณภาพผู้เรียน
   • - โครงสร้างหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
   • - สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
   • - คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   • - กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   • - แนวการจัดการเรียนการสอน
   • - การวัดและประเมินผล
  • เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )
   • 2. แนวทฤษฏีและรูปแบบการสอบแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา CLE (Concentrated Language Encounters) ( เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ . 2534)
   • - การจัดบทเรียนหรือหน่วยการเรียนสำหรับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
   • - ขั้นตอนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
   • ขั้นที่ 1 ครูอ่านเรื่องให้ฟัง
   • ขั้นที่ 2 ให้นักเรียนเล่าเรื่องกลับ ลำดับเรื่องราว สนทนาหรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง
   • อ่านออกเสียงและเล่นบทบาทสมมุติ
   • ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
   • ขั้นที่ 4 ทำหนังสือเล่มใหญ่
   • ขั้นที่ 5 เล่นเกมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมภาษา
   • - จุดมุ่งหมายของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
   • - กิจกรรมทางภาษา
   • - การเสริมต่อความรู้
   • - การจัดสื่อการเรียนการสอน
   • - แนวการประเมินผลการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
   • 3. วิธีสอนแบบปกติ
   • 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   • - ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   • - จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   • - ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   • - หลักการเขียนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   • - ประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   • 5. ความพึงพอใจ
   • - ความหมายของความพึงพอใจ
     • ความสำคัญของความพึงพอใจ
     • - ทฤษฏีของความพึงพอใจ
   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )
  • งานวิจัยในประเทศ
   • งานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบมุ่งประสบการณืทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านบึงลูกนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547. นุกูล บุญโท้ และคณะ (2547 )
   • งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากับการอนปกติ . ประเสริฐ วรรณราม (2545)
   • งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาและความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากับการสอนตามคู่มือครู พนาน้อย รอดชู (2540)
  • งานวิจัยต่างประเทศ
   • Walker (1991) ได้นำวิธีการสอนภาษามุ่งประสบการณ์ภาษาที่ใช้ได้ผลกับชนพื้นเมืองในโรงเรียนเทรเกอร์พาร์ค (Trager Park School) ซึ่งเป็นโรงเรียนย่านเมืองแอลีส สปริง (Alice Spring) รัฐนอร์ทเทิร์นเทริทอรี (Northern Territory) ประเทศออสเตรเลีย มาทดลองสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแนปเปอร์บาย (Napperby School)c และโรงเรียนแมรีเวล (Marryvale School) โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสูงมากขึ้น
  • กรอบแนวคิดการวิจัย
   • ขั้นตอนที่ 1
   • ก า รสร้างและหาประสิทธิภาพ
   • ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
   • ศึกษาเอกสารหลักสูตร วิธีการสอนแบบ CLE วิธีสอนแบบปกติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   • นำเครื่องมือทุกตัวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
   • ปรับปรุงแก้ไข
   • นำไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
   • ปรับปรุงแก้ไขนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนำไปใช้จริง
   ขั้นตอนที่ 2 การใช้ 1. ดำเนินกา รใช้ โดยทดลองกับ กลุ่มเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ จำนวน 15 คน 2. ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างใช้กับหลังการใช้ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล แบบประเมินความพึงพอใจ
  • สวัสดี