Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 1. 1. ปฐมวัย อังกฤษ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย อังกฤษ 1 5 43 2 ให้นักศึกษา นั่งตามที่จัดไว้ด้วยนะครับ เพื่อความสะดวกแก่ครูผู้สอน
 2. 2. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเนส นสาคัญ
 3. 3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็สาคั 2. เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารต่่างกัน 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ่่างๆ ด้วยกิจกรรมที่กาหนดให้ 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางสังคม่่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร,ทักษะการ ช่วยเหลือ เพื่อน , ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
 4. 4. ความหมายการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเนส นสาคัญ  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั คือ แนวการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทาง ปั า (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม(กระบวนการกลุ่ม) และให้ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารตนาความรู้ไปประยุก่์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ่้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารตและความตนัดการบูรณาการความรู้ในศาส่ร์สาขา่่างๆ ใช้ หลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหล่งความรู้สามารตพัฒนาปั าอย่าง หลากหลาย คือ พหุปั า รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี
 5. 5. หลักการพื้นฐานของแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเนส นสาคัญ  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ที่มี ลักษณะแ่ก่่างจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมทั่วไป คือ 1. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบ่่อการเรียนรู้ของ่น ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้บทบาทของผู้สอน 2. เนื้อหาวิชามีความสาคั และมีความหมาย่่อการเรียนรู้ในการออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้ 3. การเรียนรู้จะประสบผลสาเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะ ได้รับความ สนุกสนานจากการเรียน หากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 4. สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน 5. ผู้สอนคือผู้อานวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ 6. ผู้เรียนมีโอกาสเห็น่นเองในแง่มุมที่แ่ก่่างจากเดิม 7. การศึกษา คือการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลายๆด้านพร้อมกันไป กับ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั เป็นจุดเริ่มของการพัฒนาผู้เรียนหลายๆด้าน
 6. 6. องค์นระกอบและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเนส นสาคัญ  อาศัยปัจจัยหลายประการได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการ เรียนรู้ของผู้เรียน 1. การบริหารจัดการ นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สาคั โดยเฉพาะการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาทั้งระบบการพัฒนาทั้งระบบหมายตึง การดาเนินงานในทุกองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพของผู้เรียน ่ามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด 2. การจัดการเรียนรู้ ที่แสดงตึงการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนเป็นสาคั จะทาได้สาเร็จเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนได้แก่ ผู้สอนและ ผู้เรียน มีความเข้าใจ่รงกันเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรู้ 3. 3 การเรียนรู้ของผู้เรียน นับว่าเป็นเป้ าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั คือ องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะที่แ่ก่่างจากเดิมที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นสาคั และ สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้
 7. 7. นระเภทของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเนส นสาคัญ 1. การสอนแบบใช้นัญหาเนส นหลัก เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนระบุปั หาที่่้องการเรียนรู้ ผู้เรียนจะคิดวิเคราะห์ ปั หา ่ั้งสมมุ่ิฐาน อันเป็นที่มาของปั หา และหาทางทดสอบสมมุ่ิฐานที่่ั้งไว้ ผู้เรียนจะ่้องมี ความรู้พื้นฐานที่จะเรียนรู้เนื้อหา่่างๆ มาก่อน เพื่อจะสามารตเรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดยกระบวนการใช้ ปั หาเป็นหลักได้ หากพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนไม่เพียงพอ จะ่้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเ่ิมด้วย ่นเองในการดาเนินการสอน ผู้สอนจะ่้องนาปั หาที่เป็นจริงมาเขียนเป็นกรณีศึกษาหรือสตานการณ์ ในผู้เรียน 2. การสอนแบบนิรมิตวิทยา เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของ่นเองโดยมีการ เชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียนอาจ ได้จากการดาเนินกิจกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ทดลอง ระดมสมองศึกษาในความรู้ ฯลฯ การ่รวจสอบองค์ความรู้ใหม่ ทาให้ได้ทั้งการ่รวจสอบกันเองในระหว่างกลุ่มผู้เรียนผู้สอนจะเป็นผู้ที่ ช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้่รวจสอบความรู้ใหม่ให้ตูก่้อง
 8. 8. นระเภทของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเนส นสาคัญ 3. การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนทราบตึงคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย สามารตระบุลักษณะเด่น ลักษณะรองของสิ่งนั้นๆ ได้ สามารตนาความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในสตานการณ์ อื่นๆ 4. การสอนแบบร่วมมือนระสานใจ เป็นการเรียนการสอนที่มุ่ง ให้ผู้เรียนร่วมมือกันทางานช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีส่วนร่วมใน การดาเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรื่องลักษณะของการจัดการเรียน การสอน 5. การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารญญาญ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารต ในการใช้ความคิด พิจารณา ่ัดสินเรื่องราว ปั หา ข้อสงสัย่่างๆ อย่างรอบคอบ และมีเหุ่ผล ผู้สอนจะเป็นผู้นาเสนอ ปั หา และดูแลให้คาแนะนา กิจกรรมการสอนจะเริ่มจากปั หาที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะ และ ประสบการณ์ของผู้เรียนซึ่งยั่วยุผู้เรียนให้อยากศึกษา ผู้เรียนจะรู้สึกว่าไม่มีคา่อบหรือคา่อบมีแ่่ไม่ เพียงพอ ผู้เรียน่้องมีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้่่างๆ รวมทั้ง วิเคราะห์ไ่ร่่รองอย่างมี เหุ่ผล เป็นลาดับขั้น่อน เพื่อนาไปสู่การ่ัดสินเพื่อเลือกคา่อบที่เหมาะสมที่สุดกับปั หาที่นาไปใช้
 9. 9. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเนส นสาคัญ 1. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง หมายตึงการจัดการ เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทสาคั ในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ได้ มีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สื่อ และสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนมีโอกาสนาความรู้ไปประยุก่์ใช้ในสตานการณ์ อื่น การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคั การที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้นั้นผู้สอน่้องมีหน้าที่ เ่รียมจัดสตานการณ์และกิจกรรม่่างๆ นาทางไปสู่ การเรียนรู้โดยไม่ใช้วิธีบอกทาง่รง ให้ผู้เรียนค้นหา จากหนังสื่อหรือแหล่งความรู้่่างๆผู้เรียน่้องรู้เป้ าหมายของการค้นหาจากคาสั่งที่ผู้สอนให้แล้วผู้สอน แนะแนวทางที่จะทางานให้สาเร็จ 2. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานร่วมกับคนอื่น การจัดการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ของผู้สอนอีกประการหนึ่งคือสอนเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ่้อง จัดโ่๊ะเก้าอี้ให้ผู้เรียนได้นั่งรวมกลุ่มกันโดยไม่เข้าใจว่าการนั่งรวมกลุ่มนั้นเพื่อให้ผู้เรียนจะ่้องทางาน ร่วมกันจึงจัดเก่าอี้ให้นั่งรวมกันผู้สอน่้องกากับดูแลให้สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทในการทางานซึ่งรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ผู้สอนควรศึกษาเป็นแนวทางนาไปใช้เป็นเทคนิคในการจัด กิจกรรมคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนร้ร่วมกัน(Cooperative Learning)
 10. 10. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเนส นสาคัญ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั เกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การ จัดการศึกษามีเป้ าหมายสาคั ที่สุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียนแ่่ละคนได้พัฒนา่นเองสูงสุด ่ามกาลังหรือศักยภาพของแ่่ละคน แ่่เนื่องจาก ผู้เรียนแ่่ละคนมีความแ่ก่่างกันทั้งด้านความ่้องการ ความสนใจ ความตนัด และยัง มีทักษะพื้นฐานอันเป็นเครื่องมือสาคั ที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ ความสามารตใน การฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารตทางสมอง ระดับส่ิปั า และการแสดงผลของ การเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่่่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่ แ่ก่่างกัน ่ามเหุ่ปัจจัยของผู้เรียนแ่่ละคน
 11. 11. การวัดและนระเมินผลที่เน้นผู้เรียนเนส นสาคัญ  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่จะช่วยให้ผู้สอนได้ ข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนแ่่กลับกลายเป็นเครื่องมือ่ัดสินหรือ่ี่รา ความโง่ความฉลาด สร้างความกดดันและเป็นทุกข์ให้กับผู้เรียน ความสาเร็จ โดย ไม่ได้ให้ความสาคั กับผลงานความสาเร็จหรือพัฒนาการที่มีขึ้นในระหว่าง กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีข้อจากัดในการวัดและประเมินการเรียนรู้ทางด้านจิ่ พิสัยและทักษะพิสัยดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั แล้ว ก้อมีความจาเป็นที่จะ่้องปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลใหม่ด้วยให้ สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รู้ในวงการศึกษาได้ยอมรับกันว่า แนวคิดในการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะ คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ่ามสภาพจริง
 12. 12. 1.การวัดผลและนระเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง การวัดและประเมินผลจึง่้องปรับเปลี่ยนไปให้มีลักษณะเป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคั และประเมินผล่ามสภาพจริงด้วยประเมิน่ามสภาพจริงของผู้เรียน มีลักษณะดังนี้ 1.เน้นการประเมินที่ดาเนินไปพร้อมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสามารตทาได้ ่ลอดเวลาทุกสภาพการณ์ 2. เน้นการประเมินที่ยึดพฤ่ิกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริงๆ 3.เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 4.ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมิน ่ลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน 5.เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการณ์ความรู้ความสามารตหลายๆ ด้าน 6.การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 7.เน้นให้ผู้เรียนประเมิน่นเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียนผู้ปกครองและ ผู้สอน
 13. 13. 2.วิธีการและเครื่องมือการวัดผลและนระเมินผลที่เน้นผู้เรียนเนส น สาคัญการวัดและประเมินผล่ามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนรอบด้าน่ลอดเวลา ใช้ ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 1. ศึกษาวั่ตุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้านดังนี้จึงใช้วิธีการที่ หลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น ผิดสังเก่ สัมภาษณ์ นาย่รวจ ผลงานการทดสอบบันทึกจาก ผู้เกี่ยวข้อง การรายงาน่นเองของผู้เรียน แฟ้ มสะสมงานเป็น่้น 2. กาหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกาหนดวั่ตุประสงค์ของการประเมินให้เป็นการประเมิน พัฒนาการของการของผู้เรียนรอบด้าน่ามสภาพจริงแล้ว 2.1 การบันทึกข้อมูล ปีการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่มีผู้ผลิ่แบบบันทึก 2.2 ผิดสังเก่ เป็นการสังเก่พฤ่ิกรรม การร่วมกิจกรรมในสตานการณ์ ่่างๆ 2.3 แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ทั้ง่ัวผู้เรียนและ ผู้เกี่ยวข้อง 2.4 แฟ้ มสะสมงาน เป็นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือ่ัวอย่างหรือหลักฐานที่แสดงตึง ผลสัมฤทธิ์ 2.5 แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมีความรู้สาคั ่่อการ ประเมินสาหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมิน่นเองผู้สอน เพื่อนกลุ่ม ผู้ปกครองและ
 14. 14. 3.การนาแนวคิดการนระเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไนใช้ในการจัดการเรียน การสอน การนาแนวคิดการประเมินผลผู้เรียน่ามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีแนวปฏิบั่ิ ดังนี้ 1. ก่อนนาไปใช้ผู้สอน่้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน่ามสภาพจริงๆ ที่ สาคั ที่สุด คือ การศึกษาด้วย่นเองและลงมือปฏิบั่ิจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบั่ิ 2.การแนะนาให้ผู้เรียนจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานของผู้เรียน นอกจากจะแสดงพัฒนาการของผู้เรียน แล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของผู้สอน เพื่อจะนาไปปรับปรุงการเรียนการสอน่่อไป 2.1 หลักการเบื้อง่้นของการจัดทาแฟ้ มสะสมงาน มีดังนี้ 1.รวบรวมผลงานที่แสดงตึงพัฒนาการด้าน่่างๆ 2.รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 3.ดาเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 4.เก็บหลักฐานที่เป็น่ัวอย่างที่แสดงความสามารตในด้านกระบวนการและผลผลิ่ 5.มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ 2.2 ความสาคั ของแฟ้ มสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูลของผูเรียนทาให้ผู้สอนได้ข้อมูลที่มี ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล

  Be the first to comment

  Login to see the comments

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Views

Total views

7,890

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

19

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×