Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เนื้อหา

11,824 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เนื้อหา

 1. 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ CLE กับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 <ul><li>โดย </li></ul><ul><li>นางสาวอุ่นเรือน ดงสิงห์ </li></ul>
 2. 2. ความเป็นมา <ul><li>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 มาตรา 22 และ มาตรา 24 </li></ul><ul><li>หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) </li></ul><ul><li>เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้วิธีสอนแบบ CLE </li></ul>
 3. 3. จุดมุ่งหมายของการศึกษา <ul><li>1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ CLE กับวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 </li></ul><ul><li>2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ CLE สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 </li></ul>
 4. 4. ขอบเขตของการวิจัย <ul><li>กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 จำนวน 15 คน </li></ul><ul><li>กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 จำนวน 15 คน </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CLE และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง The lion and the mouse สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 </li></ul><ul><li>ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีสอนแบบ CLE กับวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 15 คน </li></ul><ul><li>ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 20 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ . ศ . 2549 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ . ศ . 2549 </li></ul>ขอบเขตของการวิจัย ( ต่อ )
 6. 6. คำนิยามศัพท์เฉพาะ <ul><li>1. วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา CLE (Concentrate Language Encounter) หมายถึง วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น คือ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 1 ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 2 นักเรียนเล่าเรื่องกลับ ลำดับเรื่องสนทนา อภิปรายอ่านเรื่อง แสดงบทบาทสมมุติ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกันกับครู </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 4 ทำหนังสือเล่มใหญ่ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 5 ทำกิจกรรมทางภาษา เช่นเล่นเกม และกิจกรรมการอ่าน การเขียนการฟัง และการพูดเพิ่มเติมเสริมความเข้าใจในการเรียนซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการมุ่งให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ในการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือของครูและนักเรียนร่วมกัน </li></ul>
 7. 7. <ul><li>2. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคู่มือครู ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ </li></ul><ul><li>ขั้นนำ เป็นการสร้างหรือกระตุ้นความสนใจหรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน </li></ul><ul><li>ขั้นสอน เป็นการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูต้องใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นขั้นที่มุ่งสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหา ประเมินความรู้ความเข้าใจ เพื่อตรวจสอบดูว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ </li></ul><ul><li>3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถจากการเรียนโดยวัดจากคะแนนนักเรียนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น </li></ul>คำนิยามศัพท์เฉพาะ ( ต่อ )
 8. 8. คำนิยามศัพท์เฉพาะ ( ต่อ ) <ul><li>4. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ความคิดเห็นในด้านดีที่ผู้เรียนมีต่อวิธีสอนแบบ CLE เรื่อง The lion and the mouse โดยวัดความพึงพอใจได้จากแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) </li></ul>
 9. 9. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CLE </li></ul><ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ </li></ul><ul><li>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบ CLE </li></ul>
 10. 10. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ </li></ul><ul><li>1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทำการทดลองสอนทั้ง 2 กลุ่ม </li></ul><ul><li>กลุ่มทดลอง ใช้วิธีการสอนแบบ CLE เรื่อง The lion and the mouse จำนวน 20 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>กลุ่มควบคุม ใช้วิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง The lion and the mouse จำนวน 20 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นวัดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 2 กลุ่ม นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า t-test Independent </li></ul>
 11. 11. สถิติที่ใช้ <ul><li>ค่าเฉลี่ย ( X) </li></ul><ul><li>ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) </li></ul><ul><li>หาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ </li></ul><ul><li>t – test Independent </li></ul>
 12. 12. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li>1. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) </li></ul><ul><li>- ความสำคัญธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ </li></ul><ul><li>- วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>- คุณภาพผู้เรียน </li></ul><ul><li>- โครงสร้างหลักสูตรภาษาต่างประเทศ </li></ul><ul><li>- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) </li></ul><ul><li>- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 </li></ul><ul><li>- กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ </li></ul><ul><li>- แนวการจัดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>- การวัดและประเมินผล </li></ul>
 13. 13. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) <ul><li>2. แนวทฤษฏีและรูปแบบการสอบแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา CLE (Concentrated Language Encounters) ( เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ . 2534) </li></ul><ul><li>- การจัดบทเรียนหรือหน่วยการเรียนสำหรับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา </li></ul><ul><li>- ขั้นตอนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 1 ครูอ่านเรื่องให้ฟัง </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 2 ให้นักเรียนเล่าเรื่องกลับ ลำดับเรื่องราว สนทนาหรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง </li></ul><ul><li>อ่านออกเสียงและเล่นบทบาทสมมุติ </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 4 ทำหนังสือเล่มใหญ่ </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 5 เล่นเกมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมภาษา </li></ul><ul><li>- จุดมุ่งหมายของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา </li></ul><ul><li>- กิจกรรมทางภาษา </li></ul><ul><li>- การเสริมต่อความรู้ </li></ul><ul><li>- การจัดสื่อการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>- แนวการประเมินผลการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา </li></ul>
 14. 14. <ul><li>3. วิธีสอนแบบปกติ </li></ul><ul><li>4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- หลักการเขียนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- ประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>5. ความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>- ความหมายของความพึงพอใจ </li></ul><ul><ul><ul><li>ความสำคัญของความพึงพอใจ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- ทฤษฏีของความพึงพอใจ </li></ul></ul></ul>เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )
 15. 15. งานวิจัยในประเทศ <ul><li>งานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบมุ่งประสบการณืทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านบึงลูกนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547. นุกูล บุญโท้ และคณะ (2547 ) </li></ul><ul><li>งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากับการอนปกติ . ประเสริฐ วรรณราม (2545) </li></ul><ul><li>งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาและความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากับการสอนตามคู่มือครู พนาน้อย รอดชู (2540) </li></ul>
 16. 16. งานวิจัยต่างประเทศ <ul><li>Walker (1991) ได้นำวิธีการสอนภาษามุ่งประสบการณ์ภาษาที่ใช้ได้ผลกับชนพื้นเมืองในโรงเรียนเทรเกอร์พาร์ค (Trager Park School) ซึ่งเป็นโรงเรียนย่านเมืองแอลีส สปริง (Alice Spring) รัฐนอร์ทเทิร์นเทริทอรี (Northern Territory) ประเทศออสเตรเลีย มาทดลองสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแนปเปอร์บาย (Napperby School)c และโรงเรียนแมรีเวล (Marryvale School) โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสูงมากขึ้น </li></ul>
 17. 17. กรอบแนวคิดการวิจัย <ul><li>ขั้นตอนที่ 1 </li></ul><ul><li>ก า รสร้างและหาประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ศึกษาเอกสารและงานวิจัย </li></ul><ul><li>ศึกษาเอกสารหลักสูตร วิธีการสอนแบบ CLE วิธีสอนแบบปกติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>นำเครื่องมือทุกตัวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ </li></ul><ul><li>ปรับปรุงแก้ไข </li></ul><ul><li>นำไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><li>ปรับปรุงแก้ไขนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนำไปใช้จริง </li></ul>ขั้นตอนที่ 2 การใช้ 1. ดำเนินกา รใช้ โดยทดลองกับ กลุ่มเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ จำนวน 15 คน 2. ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างใช้กับหลังการใช้ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล แบบประเมินความพึงพอใจ
 18. 18. สวัสดี

×