Cvp central venous pressure monitoring

10,336 views

Published on

 • Be the first to comment

Cvp central venous pressure monitoring

 1. 1. Central VenousPressure Monitoring นางสาวปิยรัตน์ วงค์หนายโกฏ พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบติงานที่ ICU trauma ั
 2. 2. ข้อ บ่ง ชี้ใ นการ monitor CVP มี ดัง นี้1.  ในผูป่วยที่สญเสียเลือดจากอุบติเหตุหรือ ้ ู ั จากการผ่าตัด ภาวะ sepsis และกรณีอื่นที่ทำาให้ปริมาณเลือดและนำ้าในร่างกายลดลง2.  ในผูป่วยที่มีภาวะนำ้าเกิน ้3.  ในกรณีที่ต้องการประเมินการทำางานของ หัวใจและหลอดเลือด
 3. 3. Central Venous Pressure (CVP)หมายถึง ความดันในหลอดเลือดดำา Superior Vena Cava (SVC) ซึ่งมีค่าเท่ากับความดันของ right atrium (RA) และเป็นการแสดงถึง preload ของ right ventricle (RV) หรือ right ventricular end-diastolic pressure (RVEDP) ค่า CVP จะบอกได้ถึงปริมาณนำ้าและเลือดที่ไหลเวียน ในร่างกาย ประสิทธิภาพของ right ventricle และ venous capacitance ปริมาณนำ้าหรือเลือดในหัวใจ ซีกซ้าย (Left Atrial Pressure, LAP) อาจวัดโดยการใส่ สาย polyvinyl catheter เข้าไปใน left atrium โดยตรงระหว่างการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด หรือโดยใส่ Swan-Ganz catheter ผ่านทางเส้นเลือดดำาใหญ่เข้าสู่ pulmonary artery และวัด Pulmonary Capillary
 4. 4. วิธ ก ารวัด CVP ี1.บอกให้ผู้ป่วยทราบและล้างมือให้สะอาด2. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงายราบ (ผู้ป่วยบางรายมีข้อ จำากัดในการนอนราบหรืออาจหอบเหนื่อยขณะที่นอนราบ จัดท่าศีรษะสูงได้ไม่เกิน 45 องศา) และแขนขาขณะทีวัด ่ควรเหยียดตรง3. หาตำาแหน่งของ zero หรือ phlebostatic axis คือ จุดตัดของ midaxillary line กับ fourth intercostal space
 5. 5. วิธ ก ารวัด CVP ี
 6. 6. วิธ ีก ารวัด CVPการอ่านค่า CVP ที่ work ดี จะต้อง fluctuate หรือมีการเต้นขึ้นลงของระดับนำ้าใน สายที่ไม้บรรทัดตามจังหวะการหายใจ(หากพบว่า เต้น ขึ้น ลงตามชีพ จร แสดงว่า ปลายสาย CVP อยู่ล ึก เกิน ไปลงเข้า ไปถึง ในหัว ใจ)ให้อ่านค่าเมื่อเริ่มคงที่ โดยอ่านค่าช่วงหายใจ ออกสุด (end of expiration) เนื่องจากความ ดันในช่องทรวงอกจะใกล้เคียงกับความดัน บรรยากาศ
 7. 7. การแปลค่า CVP ค่า CVP ปกติ อาจอยู่ในช่วง 6-12 cmH2O ทังนี้มก ้ ั ใช้ค่า CVP ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจาก การรักษาในผู้ป่วยรายนันๆ มากกว่า ้ค่า CVP ตำ่า หมายถึง ปริมาณนำ้าและเลือดในร่างกาย ลดลงค่า CVP สูงขึ้นมัก หมายถึงปริมาณนำ้าและเลือดใน ร่างกายมากขึ้น ทีสำาคัญในการแปลค่า CVP จะต้องดู ่ อาการและอาการแสดงอื่นร่วมด้วย เช่น blood pressure, heart rate, urine output, urine specific gravity, intake/output, conscious, ฟังปอดได้ยินเสียงผิดปกติ อาการหอบเหนื่อย ความ ตึงตัว ความอุ่น เย็น ชื้นของผิวหนัง เป็นต้น
 8. 8. ค่า CVP สูง และตำ่า พบได้ใ นหลายๆ สาเหตุดัง นี้สาเหตุท ท ำา ให้ ี่ CVP สูง Elevated vascular volume Increased cardiac output (hyperdynamic cardiac function) Depressed cardiac function (RV infarct, RV failure) Cardiac tamponade Constrictive pericarditis Pulmonary hypertension Chronic left ventricular failure
 9. 9. สาเหตุท ี่ท ำา ให้ CVP ตำ่าReduced vascular volumeDecreased mean systemic pressure (e.g., as in late shock state)Venodilation (drug induced)
 10. 10. Fluid Challenge Test Initial CVP <8 8-15 >15 cm H2O PAOP <12 12-16 >16 mm Hg Volume & Rate 200 mL/10 min 100 mL/10 min 50 mL/10 min During infusion, CVP rises >5 cm H2O or PAOP rises >7 mm Hg Yes No Stop challenge Complete the volume Wait 10 min Wait 10 minCVP change >5 3-5 <2 3-5 <2PAOP change >7 4-7 <3 4-7 <3 10
 11. 11. Central Venous Pressure Monitoring ขั้น ต่อ อุป กรณ์ ต่อ set iv เข้ากับ ขวดนำ้าเกลือ 0.9 NSS 100 ml. แล้ว ต่อสาย IV เข้ากับตัว transducer แล้วต่อสาย extension เข้ากับ transducer ต่อแป้น สำาหรับวางtransducerg เข้ากับเสานำ้าเกลือ โดยตัว แป้นต้องอยู่ในตำาแหน่ง phlebostatic axis คือ midaxillary line กับ fourth intercostal space
 12. 12. Central Venous Pressure Monitoring จากนั้นเปิดนำ้าเกลือ เพื่อไล่ air ที่อยู่ใน set ทั้งหมด เสร็จ แล้วต่อสาย extension เข้ากับ สาย cutdown หรือ subclavian vein โดย subclavian ต่อเข้ากับสาย สี นำ้าตาล หรือ proximal lumen
 13. 13. Central Venous Pressure Monitoring ต่อmonitor ต่อ สาย cable เข้าที่ จอmonitor
 14. 14. Central Venous Pressure Monitoring เลือกชนิด cable ทีต่อ ่ เข้าไป เป็น CVP โดย เลือก ที่ label เลือก CVP
 15. 15. Central Venous Pressure Monitoring กด zero cal รอเครื่อง calibrate ให้ cvp = 0 mmHg  เสร็จแล้วก็หมุน three way มาด้านจุก three way ตามเดิมและปิดจุก 
 16. 16. การอ่า นค่า CVP wave
 17. 17. Normal CVP Waveform systole diastole a c v x x’ y 17
 18. 18. การอ่า นค่า CVP wave  A wave - due to atrial contraction. Absent in atrial fibrillation. Enlarged in tricuspid stenosis, pulmonary stenosis and pulmonary hypertension.   C wave - due to bulging of tricuspid valve into the right atrium or possibly transmitted pulsations from the carotid artery.  X descent - due to atrial relaxation.   V wave - due to the rise in atrial pressure before the tricuspid valve opens. Enlarged in tricuspid regurgitation
 19. 19. CVP WaveformThree Peaks (a, c, v)Two Descents (x, y)
 20. 20. “a” waveCaused by atrial contraction (follows the P- wave on EKG)End diastoleCorresponds with “atrial kick” which causes filling of the right
 21. 21. “c” waveAtrial pressure decreases after the “a” wave as a result of atrial relaxationThe “c” wave is due to isovolemic right ventricular contraction; closes the tricuspid valve and causes it to
 22. 22. “x” descent Atrial pressure continues to decline due to atrial relaxation and changes in geometry caused by ventricular contraction Mid-systolic event “Systolic collapse in atrial pressure”
 23. 23. “v” waveThe last atrial pressure increase is caused by filling of the atrium with blood from the vena cavaOccurs in late systole with the tricuspid still closed
 24. 24. “y” descent Decrease in atrial pressure as the tricuspid opens and blood flows from atrium to ventricle “Diastolic collapse in atrial pressure”
 25. 25. Tricuspid Regurgitation The right atrium gains volume during systole - so the “c” and “v” wave is much higher The right atrium “sees” right ventricular pressures and the pressure
 26. 26. Tricuspid Stenosis  Problem with atrial emptying and a barrier to ventricular filling on the right side of the heart  Mean CVP is elevated  “a” wave is usually prominent as it tries to overcome the barrier to emptying  “y” descent muted as a result of decreased outflow from atrium to ventricle
 27. 27. Pericardial ConstrictionLimited venous return to heart, elevated CVP, end-diastolic pressure equalization in all cardiac chambersProminent “a” and “v” waves, steep “x” and “y” descentsCharacteristic M
 28. 28. Cardiac Tamponade  Changes in atrial and ventricular volumes are coupled, so total cardiac volume does not change when blood goes from atrium to ventricle  CVP becomes monophasic with a single, prominent “x” descent with a muted “y” descent  Similar to pericardial constriction but not exactly the same
 29. 29. ภาวะแทรกซ้อ นทั้ง จากขั้น ตอนการใส่ส ายCVP และการวัด มีด ัง นี้ 1.  Hemothorax 2.  Pneumothorax 3.  Nerve injury 4.  Arterial puncture 5.  Thoracic duct perforation 6.  Arrhythmias 7.  Systemic or local infection 8.  Perforation or erosion of vascular structure 9.  Thrombosis 10.  Air embolism 11.  Blood loss จากข้อ ต่อ หลุด 12.  Volume overload จากลืม ปรับ rate IV หลัง วัด CVP  
 30. 30. ขอบคุณ ค่ะ

×