Chapter7 เทคนิคพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและองค์การ

13,842 views

Published on

Chapter7 เทคนิคพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและองค์การ

 1. 1. บทที่ 7 เทคนิคพัฒนาองคการระดับกลุมและองคการ จัดทำและบรรยายโดยนางสาววรรณวณัช นงนุช ปการศึกษา 1/2555Thursday, October 11, 2012
 2. 2. Outline เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่ม เทคนิคการะพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม เทคนิคการพัฒนาองค์การะดับองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้างThursday, October 11, 2012
 3. 3. เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 1. การประชุมวินิจฉัยปัญหาปฏิบัติงานของกลุ่มครอบครัว (ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ บัญชาในหน่วยงานเดียวกัน) เพื่อวิพากษ์วิจารย์การทํางานของกลุ่ม ระบุปัญหาในการ ดําเนินงาน โดยทําการสํารวจเบื้องต้น หามีความจําเป็นต้องทําการวินิจฉัยก็ให้ดําเนิน การประชุม ขั้นตอนการประชุม 1. รวบรวมข้อมูล 2. เสนอผลการอภิปราย ระบุปัญหา 3.วางแผนการประชุมเพื่อสร้างทีมงาน SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 4. 4. เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 2. การประชุมเพื่อสร้างทีมงานของกลุ่มครอบครัว (ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ในหน่วยงานเดียวกัน)เพื่อแสวงหาวิธีการปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประชุมนั้อาจเกิดจากผู้บริหารและที่ปรึกษา หรือริเริ่มโดยกลุ่มผู้เล็งเห็นปัญหาก็ได้ ขั้นตอนการประชุม 1. กําหนดวัตถุประสงค์ของการประชุม 2. รวบรวมข้อมูลสําหรับประชุม (ทําก่อนการประชุม) 3. ดําเนินการประชุม 4. ติดตามผล ผู้บังคับบัญชาต้องเปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา เพื่อแก้ ปัญหาอย่างจริงจัง และจริงใจ SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 5. 5. เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 3. เทคนิคการวิเคราะห์บทบาท ช่วยให้บุคคลและกลุ่มเข้าใจบทบาทของตนเองยิ่งขึ้น มี พฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การมากยิ่งขึ้น โดยผู้ครองตําแหน่งต้องรู้ ว่าตนต้องทําอะไร มีการปรับปรุงเพิ่มลดบทบาทตามมติที่ประชุม แล้วจัดทํา Role Profile เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ขั้นตอนการวิเคราะหบทบาท 1. ผู้ครองบทบาทและกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทบาท 2. พิจารณาบทบาทหลักของผู้ครองบทบาทคนอื่นๆ 3. อภิปรายบทบทหลักและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปรับปรุงจนเป็นที่พอใจของ ทุกฝ่าย 4. จัดทํารายละเอียดบทบาทหลักของตนเอง SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 6. 6. เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 4. การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้บทบาทที่เหมาะสม เปลี่ยนลักษณะผู้นําที่เป็นเผด็จการไป เป็นประชาธิปไตย เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างคนสองฝ่ายโดยช่วยให้มีการเปิด เผยว่าตนอยากให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมอย่างไร และรับทราบว่าผู้อื่นต้องการให้ตนมี พฤติกรรมอย่างไร พฤติกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอํานาจในส่วนงานเท่านั้นไม่เกี่ยวกับ ความรู้สึกส่วนตัว ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 1. การตกลงทําสัญญาเพื่อเจรจาด้วยกัน 2.การวินิจฉัยประเด็นปัญหา 3.การเจรจาต่อรองแบบยื่นหมูยื่นแมว คือ ถ้าคุณทํา ก. ฉันจะทํา ข. SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 7. 7. เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 4. การใช้ตารางกําหนดความรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการทํางานของทีมงานโดยชี้ให้เห็นว่า งานที่มอบหมายไปนั้น ใครรับผิดอบในเรื่องอะไร และมีใครเกี่ยวข้องบ้าง ขั้นตอนการใช้ตารางกําหนดความรับผิดชอบ 1. สร้างตารางตามแผนภาพ ผู้รับผิดชอบ ชื่อ(คน) ชื่อ(คน) ชื่อ(คน) ชื่อ(คน) ชื่อ(คน) งานที่ต้องทํา ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตําแหน่ง 1........................ 2........................ 2.มอบหมายงานแต่ละชิ้นโดยระบุพฤติกรรมของทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้อักษรย่อ 3.พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน: การปฏิบัติงาน(ก) การให้อนุมัติ/คัดค้าน(ข) การสนับสนุนด้านต่างๆ(ค) การรับแจ้งข้อมูล(ง) Tricks: ควรมอบหมายงานให้คนเดียวรับผิดชอบ, นอกนั้นเป็นฝ่ายสนับสนุน และกํากนดฝ่ายสนับสนุนให้ ชัดเจน, ให้มีคนตัดสินใจคนเดียว, SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 8. 8. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม องค์การต้องสร้างทีมงานระดับระหว่างกลุ่มเพื่อ 1. ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม 2. เพิ่มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3. สร้างบรรยากาศที่พึงปรารถนา 4. แสวงหาเป้าหมายร่วมกัน 5. มีการฝึกอบรมในบางเรื่อง SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 9. 9. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม เทคนิคที่ยกตัวอย่างมี 2 เทคนิคคือ 1. การสร้างทีมงานระหว่างกลุ่ม มีเป้ามายเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ทําให้เกิดการ ตื่นตัว และเห็นความจําเป็นต่อการทํางานร่วมกับกลุ่มอื่น เป็นกระบวนการแก้ ปัญหาระหว่างกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม มี 6 ขั้นตอนการดําเนินงาน I. การแสวงหาข้อมูล II. การแสวงหาภาพพจน์ III. การแลกเปลี่ยนภาพพจน์ IV. การกําหนดปัญหา V. การแก้ปัญหา VI. การติดามผล SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 10. 10. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม เทคนิคที่ยกตัวอย่างมี 2 เทคนิคคือ 1. การสร้างทีมงานระหว่างกลุ่ม มีเป้ามายเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ทําให้เกิดการ ตื่นตัว และเห็นความจําเป็นต่อการทํางานร่วมกับกลุ่มอื่น เป็นกระบวนการแก้ ปัญหาระหว่างกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม มี 6 ขั้นตอนการดําเนินงาน I. การแสวงหาข้อมูล: ผู้นําสองกลุ่มตกลงจะปรับปรุงความสัมพันธ์ร่วมกัน II. การแสวงหาภาพพจน์: สองกลุ่มแยกกันจัดทํารายการ 1. กลุ่มเราคิดกับอีกกลุ่มอย่างไร 2. คิดว่าอีกกลุ่ม คิดกับเราอย่างไร III. การแลกเปลี่ยนภาพพจน์: แลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่ง 2 กลุ่ม ซักถามได้แต่ห้ามโต้แย้ง IV. การกําหนดปัญหา: แยกกลับไปประชุมกันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับกลุ่มตนและกลุ่มอื่น จัดทํารายงาน ข้อขัดแย้ง V. การแก้ปัญหา: ทั้งสองกลับมาร่วมกันเปรียบเทียบรายงาน และจัดทํารายงานใหม่ โดยรวมปัญหาของสอง ฝ่ายเข้าด้วยกัน เรียงตามความต้องการเร่งด่วนในการแก้ไข และจัดทําข้อปฏิบัติ VI. การติดตามผล: มีการทําตามข้อปฏิบัติมากน้อยเพียงไร SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 11. 11. เทคนิคการะพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม เทคนิคที่ยกตัวอย่างมี 2 เทคนิคคือ 1. การสํารวจองค์การโดยใช้หน่วยงานอื่นเป็นกระจกเงา มีเป้ามายเพื่อปรับปรุง สัมพัธภาพระหว่างกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม หรือมากกว่าเข้ามามีส่วนร่วม หน่วยงานที่ประสบปัญหาต้องจัดประชุม เชิญบุคคล สําคัญ ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มี 8 ขั้นตอนการดําเนินงาน I. เจ้าภาพกําหนดวัตถุประสงค์การประชุม และเชิญประชุม II. ก่อนถึงวันประชุมที่ปรึกษาเตรียมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม III. จัดการประชุมแบบอ่างปลา IV. เจ้าภาพเริ่มอภิปรายก่อน: แจ้งเจตนารม แจ้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พูดคุยให้ผู้ร่วมประชุมเข้าใจปัญหา V. ลงมือแก้ปัญหา: แบ่งกลุ่มย่อย (ประกอบด้วย เจ้าภาพ, ผู้รับเชิญ) ระบุปัญหาสําคัญที่ต้องแก้ไขก่อน VI. กลุ่มย่อยรายงานผลต่อที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมใหญ่ประชุมอีกครั้งเพื่อทํารายการหลัก VII. กลุ่มย่อยจัดทําแผนปฏิบัติการ VIII. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 12. 12. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เป็นเทคนิคที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์การไม่จํากัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เท่านั้น เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 1. การประชุมแบบเผชิญหน้า เทคนิคนี้สําคัญต่อการพัฒนาองค์การมาก ทําได้ไม่ ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และองค์การที่นําไปใช้ส่วนใหญ่ได้ผล เชิงบวก ใช้ในกรณีที่ ผู้บริหารต้องการตรวจสอบการทํางานของตน มีเวลาจํากัดใน การปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ผู้บริหารต้องการแก้ไขปรับปรุงองค์การอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ องค์การมีประสบการณ์ใช้เทคนิคเพื่อการเปลี่ยนแปลงมาบ้าง มี 6 ขั้นตอนการดําเนินงาน I. การสร้างบรรยากาศ II. การรวบรวมข้อมูล III. การแลกเปลี่ยนข้อมูล IV. การจัดลําดับความสําคัญและการวางแผนงาน V. ผู้บริหารระดับสูงวางแผนติดตามผล VI. ประเมินความก้าวหน้า SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 13. 13. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 2. การสํารวจและการส่งข้อมูลย้อนกลับ เป็นวิธีเก่าแก่ที่นิยมจนถึงปัจจุบัน มี 3 ขั้นตอนกระบวนการ I. การวินิจฉัยปัญหา: ใช้แบบสอบถามลิเคิร์ท II. ส่งข้อมูลรายงานไปยังส่วนต่างๆขององค์การ III. ดําเนินการแก้ไชปัญหา โดยพิจรณาขากข้อมูลที่ได้ มี 5 ขั้นตอนการใช้เทคนิค I. การวางแผนวินิจฉัยปัญหา II. การเก็ยรวบรวมข้อมูล III. การวิเคราะห์ข้อมูล IV. การส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง V. การจัดการประชุมเพื่ออภิปรายผลที่ได้ SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 14. 14. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 3. การใช้กริดเพื่อพัฒนาองค์การ แนวความคิดนี้คือผู้นํามีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับ งานและกับคน รูปแบบการบริหารกริดแบ่งเป็น 5 แบบ I. ผู้นําแบบไม่ทําอะไรเลย: (1,1) ปล่อยตามสบาย ไม่ใช่ผู้นําที่แท้จริง II. ผู้นําแบบชมรมสโมสร: (1,9) ทํางานแบบเอาใจลูกน้องเป็นพิเศษ III. ผู้นําแบบเจ้าหน้าที่องค์การ: (5,5) สนใจคนและงานในระดับปานกลาง ทํางาน ไปพร้อมกับประคองสถานการณ์ IV. ผู้นําแบบผู้ผลักดันการผลิต: (9,1)เน้นประสิทธิภาพการทํางาน  แต่สนใจผู้ร่วม งานน้อยมาก V. ผู้สร้างทีมในการทํางาน: มุ่งวิธีการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างประสิธิภาพสูงสุด โดยทําให้เป้าหมายส่วนบุคคลกับเป้าหมายขององค์การไปด้วยกันได้ SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 15. 15. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 3. การใช้กริดเพื่อพัฒนาองค์การ (ต่อ) มี 6 ขั้นตอน I. การสัมนาเรื่องกริด II. การพัฒนาทีมงาน III. การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม IV. การพัฒนารูปแบบการวางกลยุทธ์ในอุดมคติขององค์การ V. นําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ VI. ติดตามประเมินผลและวิพากษ์วิจารณ์ SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 16. 16. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 4. การบริหารระบบ 4 เป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้ แนวคิดมุ่งคนมุ่งงานมาสร้างระบบบริหาร ระบบบริหาร 1-4 มีดังนี้ I. ระบบเผด็จการแบบสมบูรณ์ ผู้บริหารไม่ไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาและตัดสินใจเอง ทุกอย่าง II. ระบบเผด็จการแบบมีศิลป์ เหมือนนายกับบ่าว ยืดหยุ่นบ้างแต่ต้องอยู่ในภฎ เกณฑ์ III. ระบบแบบปรึกษาหารือ จูงใจด้วยการให้รางวัลมากกว่าทําโทษ เปิดโอกาสให้ ออกความคิดเห็นก่อนกําหนดเป้าหมายสั่งการ IV. ระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม (อุดมคติ) มีความสัมพันธ์ที่เปิดเผย เป็นมิตร และ วางใจซึ่งกันและกัน SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 17. 17. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 5. คุณภาพชีวิตการทํางาน QWL: quality of work life เป็นการปรับปรุงสภาพการทํางานตามต้องกาของบุคคลในสถานที่ทํางาน ทั้งด้าน ร่างกาย และความรู้สึก โดนมุ่งด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และสุขภาพ การมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การพัฒนาความเชียวชาญ การได้รับความคุ้มครองจาก ความอยุติธรรม SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 18. 18. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้าง ยกตัวอย่าง 3 เทคนิค คือ 1. การควบคุมคุณภาพ : QC ใช้มากในญี่ปุ่นมี 10 ขั้นตอน I. การให้ความรู้และการฝึกอบรม II. การจัดตังกลุ่ม จดทะเบียน III. การค้นหาปัญหา IV. กําหนดหัวเรื่องและเป้าหมาย V. การจดทะเบียนหัวเรื่อง VI. การสํารวจสภาพปัจจุบัน VII. เลือกปัญหาและสาเหตุของปัญหา VIII. การวางแผยกิจกรรม PDCA IX. การกําหนดมาตรฐาน X. การนําเสนอผลงานThursday, October 11, 2012
 19. 19. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้าง ยกตัวอย่าง 3 เทคนิค คือ 2. การบริหารตามวัตถุประสงค์โดยความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม เน้นการเปลี่ยนโครงสร้างที่ประยุกต์เอา MBO มาใช้ โดนเน้นเอากระบวนการกลุ่มมากําหนดเป้าหมายขององค์การ และตรวจแก้ไขปัญหาโดยใช้แม่ แบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 8 ขั้นตอน I. การตรวจวินิจฉัยปัญหาองค์การ II. การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความคิดเห็น มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้บริหาร III. การวินิจฉัยความพร้อมขององค์การ IV. กําหนดวัตถุประสงค์รวมขององค์การเป็นฉันทานุมัติ V. กําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย VI. กําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล VII. ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน VIII. ขั้นตอนวินิจฉัยใหม่ 4-8Thursday, October 11, 2012
 20. 20. เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้าง ยกตัวอย่าง 3 เทคนิค คือ 3. ระบบทางเทคน ิ ค และส ั ง คม แนวคิ ด การใช้ ร ะบบนี ้ เ ชื ่ อ ว่ า ระบบการผลิ ต ใน องค์การประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ 1. ระบบเทคโนโลยี 2. ระบบสังคม ซึ่งสองระบบนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่ ถ้ากระบวนการใดเปลี่ยนแปลง ก็จะกระทบกับ อีกส่วนหนึ่ง ขั้นตอนของเทคนิคนี้จะเริ่มจากการพิจารณาว่าองค์การมีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ต้อง แก้ไขอย่างไร (ที่ปรึกษาสํารวจวินิจฉัยปัญหา) หากพบปัญหาด้านกระบวนการผลิต ก็จะใช้กลยุทธ์เข้าแก้ไข โดยให้คนงานตระหนักว่ากระบวนการใดมีความําคัญที่สุด สอดแทรกให้สมาชิกเข้าใจกระบวนการ มีขวัญกําลังใจ และกพันธ์ต่องาน ช่วยให้ การผปฏิบัติงานแต่ละคนมีคุณค่าในตนเองThursday, October 11, 2012
 21. 21. References Cover Image: http://www.wallcoo.net/photography/concept/m01/ business_concept_wallcoo.com_13.jpg, http://www.digitalpartners.ca/wp-content/uploads/2011/06/ Puzzle.jpg, http://www.bobyhermez.com/wp-content/uploads/2012/04/e-business.jpg, http://sts- salesconsultants.com/wp-content/uploads/Business2.jpg, http://www.firstalliancebg.com/business- brokers/brokers/target.jpg, http://getmywants.com/wp-content/themes/shopperpress/thumbs/ business-handshake.jpg, http://fc09.deviantart.net/fs43/f/2009/079/3/a/ Windows_7_business_wallpaper_by_Cosmoware_Design.png, http://www.grownetprofits.com/wp- content/uploads/2011/10/business-steps.png, http://www.mikogo.com/wp-content/uploads/ 2011/02/software-development.jpg, http://promotedprofits.com/wp-content/uploads/2010/11/ internet-marketing-development.jpg การพัฒนาองค์การ(2553),อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012

×