โครงการฝ่ายบริหารงาน งบประมาณ<br />โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม<br />1. งานการเงินงบประมาณ<br />2.  โครงการ พัฒนางานระบบงบประมาณ...
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)

59,552 views

Published on

  • Be the first to comment

ส่วนที่ 3 โครงการ (ตัวอย่างจากปี 53)

  1. 1. โครงการฝ่ายบริหารงาน งบประมาณ<br />โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม<br />1. งานการเงินงบประมาณ<br />2. โครงการ พัฒนางานระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ<br />3. ประเภทโครงการ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง<br />4. สนองมาตรฐาน/แผนงาน/นโยบาย ข้อที่<br />มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 1<br />5. หลักการและเหตุผล<br /> เนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจการหรืองานต่างๆ ในโรงเรียนซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนางานให้เกิดความคล่องตัว ทางฝ่ายการเงินและพัสดุจึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเพื่อให้งานในโรงเรียนเกิดความคล่องตัว เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษ วัสดุสำนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ<br />6. วัตถุประสงค์<br /> 1. เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ<br /> 2.เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน<br />7. เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ<br />นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม<br /> ด้านคุณภาพ<br />บุคลาการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว<br />8. ระยะเวลาดำเนินการ<br />1 พฤษภาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553<br />9. ขั้นตอนการดำเนินการ<br /> 1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ<br /> 2. สอบถามวัสดุ – ครุภัณฑ์<br /> 3. ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดหา<br /> 4. สรุป ประเมินผล รายงาน<br />วิธีดำเนินการ<br />กิจกรรม/ขั้นตอนเป้าหมายงบประมาณระยะดำเนินการผู้รับผิดชอบมี.ค.52มี.ค.531.ขั้นเตรียมการ2.ขั้นดำเนินการ3.ขั้นติดตาม/ประเมินผลได้โครงการบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ---งานพัสดุ<br />10. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา)<br />………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..<br />ค่าใช้จ่าย <br />กิจกรรมแหล่งงบประมาณหมายเหตุงบประมาณอื่นๆรวมจัดซื้อวัสดุ1,750--รวม1,750--<br />12. ผู้รับผิดชอบโครงการ<br />พัสดุโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน<br />13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(กรณีที่มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก)<br />……………………………………………………………………………………………………….<br />14. การประเมินผลโครงการ <br /> หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยการสรุปผลของการปฏิบัติงาน<br />15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความคล่องตัว<br />มีวัสดุอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน<br />1. งานพัสดุ<br />2. โครงการ ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน<br />3. ประเภทโครงการ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง<br />4. สนองมาตรฐาน/แผนงาน/นโยบาย ข้อที่<br />กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่ 11 <br />5. หลักการและเหตุผล<br /> เนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจการหรืองานต่างๆ ในโรงเรียนซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนางานให้เกิดความคล่องตัว ทางฝ่ายพัสดุจึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเพื่อให้งานในโรงเรียนเกิดความคล่องตัว และตรวจสอบรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของแต่ละฝ่ายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ<br />6. วัตถุประสงค์<br /> 1. เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ<br /> 2. เพื่อให้เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน<br />7. เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ<br />นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม<br /> ด้านคุณภาพ<br />บุคลาการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและโปร่งใส<br />8. ระยะเวลาดำเนินการ<br />1 พฤษภาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553<br />9. ขั้นตอนการดำเนินการ<br /> 1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ<br /> 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ<br /> 2. ตรวจสอบวัสดุ – ครุภัณฑ์ เมื่อสิ้นปี<br /> 4. สรุป ประเมินผล รายงาน<br />10. วิธีดำเนินการ<br />กิจกรรม/ขั้นตอนเป้าหมายงบประมาณระยะดำเนินการผู้รับผิดชอบมี.ค.52มี.ค.531.ขั้นเตรียมการ2.ขั้นดำเนินการ3.ขั้นติดตาม/ประเมินผลได้โครงการบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ---งานพัสดุ<br />11. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา)<br />………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..<br />ค่าใช้จ่าย <br />กิจกรรมแหล่งงบประมาณหมายเหตุงบประมาณอื่นๆรวมจัดทำเอกสาร1,500--รวม1,500--<br /> ผู้รับผิดชอบโครงการ<br />พัสดุโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน<br /> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(กรณีที่มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก)<br />……………………………………………………………………………………………………….<br /> 15. การประเมินผลโครงการ <br /> หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยการสรุปผลของการปฏิบัติงาน<br /> 16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความคล่องตัว<br />มีวัสดุอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน<br />งานพัสดุ<br />2. โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br />3. ประเภทโครงการ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง<br />4. สนองมาตรฐาน/แผนงาน/นโยบาย ข้อที่<br />กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่ 11 <br />5. หลักการและเหตุผล<br /> เนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจการหรืองานต่างๆ ในโรงเรียนซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนางานให้เกิดความคล่องตัว ทางฝ่ายวัสดุจึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเพื่อให้งานในโรงเรียนเกิดความคล่องตัว เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษ วัสดุสำนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ<br />6. วัตถุประสงค์<br /> 1. เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ<br /> 2.เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน<br />7. เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ<br />นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม<br /> ด้านคุณภาพ<br />บุคลาการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว<br />8. ระยะเวลาดำเนินการ<br />1 พฤษภาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553<br />9. ขั้นตอนการดำเนินการ<br /> 1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ<br /> 2. สอบถามวัสดุ – ครุภัณฑ์<br /> 3. ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดหา<br /> 4. สรุป ประเมินผล รายงาน<br />วิธีดำเนินการ<br />กิจกรรม/ขั้นตอนเป้าหมายงบประมาณระยะดำเนินการผู้รับผิดชอบมี.ค.52มี.ค.531.ขั้นเตรียมการ2.ขั้นดำเนินการ3.ขั้นติดตาม/ประเมินผลได้โครงการบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ---งานพัสดุ<br />10. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา)<br />………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..<br />ค่าใช้จ่าย <br />กิจกรรมแหล่งงบประมาณหมายเหตุงบประมาณอื่นๆรวมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน20,000--รวม20,000--<br />12. ผู้รับผิดชอบโครงการ<br />พัสดุโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน<br />13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(กรณีที่มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก)<br />……………………………………………………………………………………………………….<br />14. การประเมินผลโครงการ <br /> หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยการสรุปผลของการปฏิบัติงาน<br />15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความคล่องตัว<br />มีวัสดุอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน<br />โครงการฝ่ายบริหารงาน วิชาการ<br />โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม<br />โครงการ พัฒนางานวิชาการ<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ...............ต่อเนื่อง................................................................................................................. <br />งานที่รับผิดชอบ...............ฝ่ายวิชาการ..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นางพิลาวัลย์ อยู่สุข <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ปีการศึกษา 2553..............................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br /> งานวิชาการเป็นงานที่สำคัญมากงานหนึ่ง ถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียน เพื่อให้งานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามระเบียบแบบแผน มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานพร้อม สมบูรณ์ ในการดำเนินงาน ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน<br />วัตถุประสงค์<br />เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานวิชาการ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br />เพื่อเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />ครูผู้สอนทุกคนมีการพัฒนางานในด้านวิชาการ<br />ด้านคุณภาพ<br />ครูในของโรงเรียนได้มาตรฐานและยกระดับในด้านงานวิชาการ<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 ประชุมจัดทำรายละเอียดและวางแผนในการจัดกิจกรรม4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน (กรรมการจัดทำ SAR และกรรมการทรงคุณวุฒิ)4.4ดำเนินงานตามโครงการ15,0004.5 ติดตามงาน / โครงการ4.6 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- จัดทำเอกสารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการ - จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับงานวิชาการ15,00015,000รวม15,00015,000<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว1511<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.กระบวนการงานวิชาการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ1.วัดผลกิจกรรมโดยการสังเกตและแบบแสดงความคิดเห็นประเมินผลโดยการสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน1.แบบสอบถาม2.แบบแสดงความคิดเห็นนางพิลาวัลย์ อยู่สุข<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />8.1 ระบบงานวิชาการได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br /> 8.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีระบบรองรับการประเมิน<br />โครงการ จัดซื้อวัสดุงานวัดผลประเมินผล<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ...............ต่อเนื่อง................................................................................................................. <br />งานที่รับผิดชอบ...............ฝ่ายวิชาการ..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นางพิลาวัลย์ อยู่สุข <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ปีการศึกษา 2553..............................................................................................<br />1.หลักการและเหตุผล<br /> งานวัดผลประเมินผลนักเรียนเป็นงานที่สำคัญมากงานหนึ่ง ที่จะทำให้การดำเนินงานฝ่ายวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามระเบียบแบบแผนของงานวัดและประเมินผล มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานพร้อม สมบูรณ์ ในการดำเนินงาน ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อพัฒนางานวัดและประเมินผลของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน<br />2.วัตถุประสงค์<br />เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานวัดผล ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br />เพื่อเป็นกี่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />ครูที่ทำหน้าที่งานทะเบียนนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการพัฒนางาน<br />ด้านคุณภาพ<br />ระบบงานวัดและประเมินผลนักเรียนในของโรงเรียนได้มาตรฐาน<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 ประชุมจัดทำรายละเอียดและวางแผนในการจัดกิจกรรม4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน (กรรมการจัดทำ SAR และกรรมการทรงคุณวุฒิ)4.4ดำเนินงานตามโครงการ40,0004.5 ติดตามงาน / โครงการ4.6 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- จัดทำเอกสารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน - จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับงานทะเบียน 40,00040,000รวม40,00040,000<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว1511<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.กระบวนการงานวัดและประเมินผลภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ1.วัดผลกิจกรรมโดยการสังเกตและแบบแสดงความคิดเห็นประเมินผลโดยการสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน1.แบบสอบถาม2.แบบแสดงความคิดเห็นนางพิลาวัลย์ อยู่สุข<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />8.1 ระบบงานวัดและประเมินผลนักเรียนได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br /> 8.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีระบบรองรับการประเมิน<br />โครงการ ติว ม. 3 , ม. 6 (O-NET)<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ................ใหม่................................................................................................................. <br />งานที่รับผิดชอบ...............ฝ่ายวิชาการ..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นางพิลาวัลย์ อยู่สุข <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ปีการศึกษา 2553..............................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br /> ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ นักเรียนเป็นบุคลากรที่สำคัญมาก การจัดติวเข้มให้กับนักเรียน จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนสูงขึ้น ที่สำคัญนักเรียนสามารถที่จะสอบวัดความรู้ระดับชาติได้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ทางสำนักงานวัดความรู้ระดับชาติกำหนดไว้ ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน<br />วัตถุประสงค์<br />2.1 เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนม. 3, ม. 6 ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br />เพื่อเป็นกี่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน<br />เป้าหมาย<br />3.1 ด้านปริมาณ <br /> นักเรียนม. 3 , ม. 6 จำนวน 100 คน มีความรู้เพิ่มมากขึ้น<br /> ด้านคุณภาพ<br /> นักเรียนม. 3 , ม. 6 จำนวน 100 คน มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถสอบได้คะแนน<br /> ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 ประชุมจัดทำรายละเอียดและวางแผนในการจัดกิจกรรม4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน (กรรมการจัดทำ SAR และกรรมการทรงคุณวุฒิ)4.4ดำเนินงานตามโครงการ3,0004.5 ติดตามงาน / โครงการ4.6 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- จัดทำเอกสารรวบรวมแนวข้อสอบ 8 กลุ่มสาระ- จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ปากกาไวท์บอร์ด 3,0003,000รวม3,0003,000<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว1511<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบ1.วัดผลกิจกรรมโดยการสังเกตและแบบแสดงความคิดเห็นประเมินผลโดยการสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน1.แบบสอบถาม2.แบบแสดงความคิดเห็นนางพิลาวัลย์ อยู่สุข<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />8.1 นักเรียนได้ผลการสอบที่ได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br /> 8.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีระบบรองรับการประเมิน<br />โครงการ พัฒนากิจกรรมชุมนุม<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ................ต่อเนื่อง................................................................................................................ <br />งานที่รับผิดชอบ...............ฝ่ายวิชาการ..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นางพิลาวัลย์ อยู่สุข <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ปีการศึกษา 2553..............................................................................................<br />1.หลักการและเหตุผล<br /> กิจกรรมชุมนุมตามหลักสูตร เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเลือกเรียนด้วยตนเอง นักเรียนชอบและอยากที่จะเรียน<br /> ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถ <br /> ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข<br />2. วัตถุประสงค์<br />เพื่อตอบสนองและเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรสถานศึกษา ได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br />เพื่อเป็นกี่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน<br />3.เป้าหมาย<br /> 3.1ด้านปริมาณ <br /> นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมทุกคน<br /> 3.2 ด้านคุณภาพ<br />นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองถนัดและสนใจมากขึ้น<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 ประชุมจัดทำรายละเอียดและวางแผนในการจัดกิจกรรม4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน (กรรมการจัดทำ SAR และกรรมการทรงคุณวุฒิ)4.4ดำเนินงานตามโครงการ1,0004.5 ติดตามงาน / โครงการ4.6 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- จัดทำเอกสารแบบประเมินกิจกรรมชุมนุม- จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1,0001,000รวม1,0001,000<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว1511<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบ1.วัดผลกิจกรรมโดยการสังเกตและแบบแสดงความคิดเห็นประเมินผลโดยการสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน1.แบบสอบถาม2.แบบแสดงความคิดเห็นนางพิลาวัลย์ อยู่สุข<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />8.1 ได้แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน<br /> 8.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีระบบรองรับการประเมิน<br />โครงการ...นิเทศภายใน<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ...............ต่อเนื่อง................................................................................................................. <br />งานที่รับผิดชอบ...............ฝ่ายวิชาการ..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นายพรเทพ เสนนันตา.................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ปีการศึกษา 2553..............................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br /> การนิเทศภายในเป็นกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาว่าโรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาหรือไม่มีโครงการหรือกิจกรรมใดบ้างที่ต้องพัฒนา ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ พื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน<br />2.วัตถุประสงค์<br />เพื่อเป็นการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br />เพื่อเป็นกี่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />ครูและผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันจัดทำระบบนิเทศภายใน<br />ด้านคุณภาพ<br /> ระบบนิเทศภายในของโรงเรียนได้มาตรฐาน<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 ประชุมจัดทำรายละเอียดและวางแผนในการจัดกิจกรรม4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน (กรรมการจัดทำ SAR และกรรมการทรงคุณวุฒิ)4.4ดำเนินงานตามโครงการ2,0004.5 ติดตามงาน / โครงการ4.6 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- จัดทำเอกสารรวบรวมข้อมูลในการประเมินภายใน - จัดทำเอกสาร SAR 2,0002,000รวม2,0002,000<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว1511<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ1.วัดผลกิจกรรมโดยการสังเกตและแบบแสดงความคิดเห็นประเมินผลโดยการสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน1.แบบสอบถาม2.แบบแสดงความคิดเห็นนายพรเทพ เสนนันตา<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />8.1 ระบบนิเทศภายใน ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br /> 8.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีระบบรองรับการประเมิน<br />โครงการ...พัฒนาทะเบียนนักเรียน<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ...............ใหม่................................................................................................................. <br />งานที่รับผิดชอบ...............ฝ่ายวิชาการ..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นายพรเทพ เสนนันตา.................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ.......ปีการศึกษา 2553..............................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br /> งานทะเบียน –วัดผลเป็นงานหนึ่งของงานวิชาการที่จะต้องจัดเก็บและออกหลักฐานทางการศึกษาให้นักเรียน ให้มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัยและรวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายวิชาการ(งานทะเบียน –วัดผล)จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้นเพื่อพัฒนางานวิชาการของทางโรงเรียน<br />วัตถุประสงค์<br />เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนให้ทันสมัยมีระบบและระเบียบ<br />เพื่อพัฒนาการให้บริการการให้หลักฐานทางการศึกษาเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็วคล่องตัว<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />นักเรียนปีการศึกษา 2553 <br />ด้านคุณภาพ<br />นักเรียนได้รับการให้ให้บริการการให้หลักฐานทางการศึกษาเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็วคล่องตัว<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 ประชุมจัดทำรายละเอียดและวางแผนในการจัดกิจกรรม4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ4.4ดำเนินงานตามโครงการ3,0004.5 ติดตามงาน / โครงการ4.6 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน ในการออกหลักฐานได้แก่- กระดาษแข็ง A4- ค่าถ่ายเอกสารวุฒิ ม.3 ม.6-ที่เคลือบกระดาษ A4-กระดาษ A4 2 กล่องกาวยูฮูแฟ้มสะสมงาน3,0003,000รวม3,0003,000<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว1511<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการ1.วัดผลกิจกรรมโดยการสังเกตและใช้แบบสอบถามและประเมินผลโดยการสรุปกิจกรรม1.แบบสอบถาม2.แบบสังเกตพฤติกรรมนายพรเทพ เสนนันตา<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />8.1 งานทะเบียนให้ทันสมัยมีระบบและระเบียบ8.2 การให้บริการการให้หลักฐานทางการศึกษาเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็วคล่องตัว<br />โครงการ...1 คน 1 โครงงาน<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ...............ใหม่................................................................................................................. <br />งานที่รับผิดชอบ...............ฝ่ายวิชาการ..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นายพรเทพ เสนนันตา.................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ตลอดปีการศึกษา 2553....................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br />การทำโครงงานเป็นกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำนี้ ขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน<br />วัตถุประสงค์<br />เพื่อให้ความรู้นักเรียนในการทำโครงงาน<br />เพื่อให้นักเรียนสามารถทำโครงงานโดยการศึกษาค้นคว้าความรู้จากเรื่องที่สนใจ<br />เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำเสนอโครงงานที่นักเรียนทำต่อสาธารณชน<br />เพื่อรวบรวมโครงงานที่นักเรียนทำเป็นแนวทางในการศึกษาของนักเรียนในรุ่นต่อไป<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6<br />ด้านคุณภาพ<br />นักเรียนมีความรู้ และกระบวนการทำโครงงาน<br />นักเรียนทำโครงงานที่ตนเองสนใจ<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 ประชุมจัดทำรายละเอียดและแต่งตั้งกรรมการโครงงาน4.3 คณะกรรมจัดทำเอกสารโครงงาน/ตัวอย่างโครงงาน/เอกสารประเมินโครงงาน ให้ความรู้4.4ดำเนินงานตามโครงการ5,0004.5 ติดตามงาน / โครงการ4.6 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- จัดทำเอกสารโครงงาน /ตัวอย่างโครงงาน 5,0005,000รวม5,0005,000<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว1511<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.นักเรียนทุกคนสามารถทำโครงงานตามกระบวนการได้ 1.วัดผลกิจกรรมโดยการสังเกตและใช้แบบสอบถามและประเมินผลโดยการสรุปกิจกรรม1.แบบสอบถาม2.แบบสังเกตพฤติกรรมนายพรเทพ เสนนันตา<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />นักเรียนมีความรู้ในการทำโครงงาน<br />นักเรียนสามารถทำโครงงานโดยการศึกษาค้นคว้าความรู้จากเรื่องที่สนใจ<br />นักเรียนนำเสนอโครงงานที่นักเรียนทำต่อสาธารณชน<br />มีโครงงานที่นักเรียนทำเป็นแนวทางในการศึกษาของนักเรียนในรุ่นต่อไป<br />โครงการ...นิเทศภายใน<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ...............ต่อเนื่อง................................................................................................................. <br />งานที่รับผิดชอบ...............ฝ่ายวิชาการ..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นายพรเทพ เสนนันตา.................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ปีการศึกษา 2553..............................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br /> การนิเทศภายในเป็นกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาว่าโรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาหรือไม่มีโครงการหรือกิจกรรมใดบ้างที่ต้องพัฒนา ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ พื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน<br />วัตถุประสงค์<br />เพื่อเป็นการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br />เพื่อเป็นกี่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />ครูและผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันจัดทำระบบนิเทศภายใน<br />ด้านคุณภาพ<br />ระบบนิเทศภายในของโรงเรียนได้มาตรฐาน<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 ประชุมจัดทำรายละเอียดและวางแผนในการจัดกิจกรรม4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน (กรรมการจัดทำ SAR และกรรมการทรงคุณวุฒิ)4.4ดำเนินงานตามโครงการ2,0004.5 ติดตามงาน / โครงการ4.6 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- จัดทำเอกสารรวบรวมข้อมูลในการประเมินภายใน - จัดทำเอกสาร SAR 2,0002,000รวม2,0002,000<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว1511<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ1.วัดผลกิจกรรมโดยการสังเกตและแบบแสดงความคิดเห็นประเมินผลโดยการสรุปการดำเนินงานของโรงเรียน1.แบบสอบถาม2.แบบแสดงความคิดเห็นนายพรเทพ เสนนันตา<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />8.1 ระบบนิเทศภายใน ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและรองรับต่อการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา<br /> 8.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีระบบรองรับการประเมิน<br />โครงการ...อบรมโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล (โปรแกรม book mark)<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ...............ใหม่................................................................................................................. <br />งานที่รับผิดชอบ...............ฝ่ายวิชาการ..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นายพรเทพ เสนนันตา.................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ปีการศึกษา 2553..............................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br /> การวัดผลประเมินผลการเรียนถือเป็นงานที่สำคัญสำหรับครู เพราะต้องสรุปและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน การใช้โปรแกรมในการวัดผลประเมินผลเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้นเพื่อพัฒนาการประเมินผลการเรียนสำหรับครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป<br />วัตถุประสงค์<br />เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการเรียน<br />เพื่อให้ครูสามารถประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Bookmark ได้<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ ครูจำนวน 15 คน<br />ด้านคุณภาพ<br /> 1.ครูความรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการเรียน<br /> 2.ครูสามารถประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Bookmark ได้<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 ประชุมจัดทำรายละเอียดและวางแผนในการจัดกิจกรรม4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ4.4ดำเนินงานตามโครงการ1,5004.5 ติดตามงาน / โครงการ4.6 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าอาหารกลาง อาหารว่าง1,0005001,000500รวม1,5001,000500<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว1511<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1ครูสามารถใช้โปรแกรมในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนได้1.วัดผลกิจกรรมโดยการสังเกตและใช้แบบสอบถามและประเมินผลโดยการสรุปกิจกรรม1.แบบสอบถาม2.แบบสังเกตพฤติกรรมนายพรเทพ เสนนันตา<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br />ครูมีความรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการเรียน<br /> 8.2 ครูสามารถประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรม Bookmark ได้<br />โครงการ...........อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน..................................................................................................<br />กลยุทธ์ที่ .... 3 ….. สนองมาตรฐานที่ …5 , 9, 10, .........………………………………………..................<br />ลักษณะโครงการ.......โครงการใหม่………………………………………………………………………….<br />งานที่รับผิดชอบ ....... งานวิชาการ ………………………………………………………………………….<br />ผู้รับผิดชอบ............นายสนับพงษ์ คำรังษี...................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ตลอดปีงบประมาณ 2553.......................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br />การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในห้องเรียน ส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาอยู่เสมอ <br />เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้ ดังนั้นครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะนำมาใช้ แต่ในขณะเดียวกันครูส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ ความรู้ที่<br />จะนำวิธีนี้มาใช้ จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนา อบรมครูเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน<br /> วัตถุประสงค์<br />เพื่อมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน<br />เพื่อให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ<br />เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />ครูผู้สอน จำนวน 15 คน<br />นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จำนวน 232 คน<br />ด้านคุณภาพ<br />ครูทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน<br />นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 สร้างความตระหนักให้กับครู-อาจารย์ในเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ4.3 จัดส่งบุคลากรเข้าอบรม1,5004.4 ติดตามงาน / โครงการ4.5 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์-ค่าเชิญวิทยากร- จัดทำเอกสาร 1,0005001000500รวม1,5001,000500<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว141<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.ครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนได้ โดยนำการวิจัยในชั้นเรียนในหลาย ๆ วิชา ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 1. ฝ่ายวิชาการจัดให้มีการนิเทศ ตรวจสอบการทำวิจัยในชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระ2.กำหนดให้ครูทุกคน ส่งรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา1.แบบประเมิน 2.แบบสัมภาษณ์3.แบบสอบถาม5.แบบสังเกตพฤติกรรมนายสนับพงษ์ คำรังษี<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br /> 8.1 ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนทุกรายวิชาที่สอน<br />8.2 ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนได้รับการแก้ไข และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน<br /> ของนักเรียนสูงขึ้น<br />โครงการ...........การประกวดสื่อและแผนการสอน .................................................................................<br />กลยุทธ์ที่ .... 4 ….. สนองมาตรฐานที่ …5 , 6, 10, .........………………………………………..................<br />ลักษณะโครงการ.......โครงการใหม่………………………………………………………………………….<br />งานที่รับผิดชอบ ....... งานวิชาการ …………………………………………………………………………<br />ผู้รับผิดชอบ............นายสนับพงษ์ คำรังษี..................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ตลอดปีงบประมาณ 2553......................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br />การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในปัจจุบัน เน้นกระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ <br />โดยจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะวิธีการคอยดูแลช่วยเหลือ ในธรรมชาติของการรับรู้ของผู้เรียนในบางครั้ง แผนการสอนและสื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นนามธรรมจำเป็นต้องใช้สื่อมาประกอบ หรือแม้กระทั่งการให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากสื่อที่ครูได้ทำขึ้น ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมให้ครูได้จัดทำแผนการสอน<br />และสื่อการสอน พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป<br />วัตถุประสงค์<br />เพื่อส่งเสริมให้ครูได้จัดทำแผนการสอนและสื่อการสอน<br />เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br />เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />ครูผู้สอน จำนวน 15 คน<br />นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จำนวน 232 คน<br />ด้านคุณภาพ<br />ครูทุกคนมีแผนการสอนและสื่อการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอน<br />นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 สร้างความตระหนักให้กับครู-อาจารย์ในเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ4.3 จัดกิจกรรมการประกวดสื่อและแผนการสอน1,5004.4 ติดตามงาน / โครงการ4.5 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- รางวัลการประกวดสื่อ- รางวัลการประกวด แผนการสอน 1,000500----รวม1,500----<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว14-1<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.ครูผู้สอนมีสื่อการสอนและแผนการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 1. ฝ่ายวิชาการจัดให้มีการประกวดสื่อและแผนการสอน โดยให้ครูทุกคนส่งเข้าประกวด2. กำหนดให้ครูทุกคน ส่งสื่อและแผนการสอน เมื่อสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา1.แบบประเมิน 2.แบบสัมภาษณ์3.แบบสอบถาม5.แบบสังเกตพฤติกรรมนายสนับพงษ์ คำรังษี<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br /> 8.1 ครูทุกคนมีสื่อการสอนและแผนการสอนทุกรายวิชาที่สอน<br />8.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน<br /> ของนักเรียนสูงขึ้น<br />โครงการ...........ค่ายวิชาการ ..........................................................................................................................<br />กลยุทธ์ที่ .... 3 ….. สนองมาตรฐานที่ …3 , 6, 15, .........………………………………………..................<br />ลักษณะโครงการ.......โครงการใหม่………………………………………………………………………….<br />งานที่รับผิดชอบ ....... งานวิชาการ …………………………………………………………………………<br />ผู้รับผิดชอบ............นายสนับพงษ์ คำรังษี..................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ตลอดปีงบประมาณ 2553......................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br />การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูนอกจากจัดในชั้นเรียนแล้ว จำเป็นต้องให้ผู้เรียน<br />ได้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความเสียสละ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแบ่งปันความรู้ การค้นพบความรู้ใหม่ ๆ นอกเหนือจากห้องเรียน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อครูได้จัดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่เด็ก โดยจัดใน<br />รูปของการเข้าค่ายวิชาการ<br /> วัตถุประสงค์<br />เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกเหนือจากห้องเรียน<br />เพื่อฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า<br />2.3 เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความเสียสละ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแบ่งปันความรู้<br /> 2.4 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />ครูผู้สอน จำนวน 15 คน<br />นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จำนวน 232 คน<br />ด้านคุณภาพ<br />นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน<br />นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า <br />ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความเสียสละ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน <br />การแบ่งปันความรู้<br />เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 สร้างความตระหนักให้กับครู-อาจารย์ในเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ4.3 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ10,0004.4 ติดตามงาน / โครงการ4.5 สรุปและประเมินผล<br /> <br />5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- วิทยากร- อาหาร เครื่องดื่ม- วัสดุ เอกสารต่าง ๆ 2,0007,5005002,000--500-รวม10,0002,000-500-<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว15-1<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.โรงเรียนจัดค่ายวิชาการ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่ มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแบ่งปัน การเสียสละ ความสามัคคีในหมู่คณะ 1. วัดและประเมินผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและผลที่ได้รับ2. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน1.แบบประเมิน 2.แบบสัมภาษณ์3.แบบสอบถาม5.แบบสังเกตพฤติกรรมนายสนับพงษ์ คำรังษี<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br /> 8.1 ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่ มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกันเป็นทีม <br /> การแบ่งปัน การเสียสละ ความสามัคคีในหมู่คณะ <br />8.2 เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนการจัดการเรียน ทำให้ <br /> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียนสูงขึ้น<br />โครงการ...........พัฒนาหลักสูตรและแผนการสอน .........................................................................................<br />กลยุทธ์ที่ .... 3 ….. สนองมาตรฐานที่ …10, 14 .........………………………………………..................<br />ลักษณะโครงการ.......โครงการใหม่………………………………………………………………………….<br />งานที่รับผิดชอบ ....... งานวิชาการ …………………………………………………………………………<br />ผู้รับผิดชอบ............นายสนับพงษ์ คำรังษี..................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ........ตลอดปีงบประมาณ 2553......................................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br />การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสถานศึกษาจะสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดย<br />หลักสูตรได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับสถานศึกษานั้น ๆ นอกจากจะประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางแล้ว ยังมีหลักสูตรท้องถิ่นที่มีการนำเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นความรู้สอนในสถานศึกษา ควบคู่ไปกับการใช้แผนการสอน ดังนั้นหลักสูตรของสถานศึกษาจะมีการปรับและพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนจึงมีความจำเป็น<br />อย่างมากในการจัดการศึกษาปัจจุบัน<br /> วัตถุประสงค์<br />สถานศึกษามีหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br />สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ<br />2.3 ครูมีแผนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง<br /> 2.4 ครูมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />ครูผู้สอน จำนวน 15 คน<br />นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จำนวน 232 คน<br />ด้านคุณภาพ<br />สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร<br />ครูมีการพัฒนาการเขียนแผนการสอน<br />3.2.3 การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา<br />4. กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน<br />กิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดำเนินการปี 2552ปี 2553ต.คพ.ยธ.คม.คก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย4.1 เสนอโครงการ 4.2 สร้างความตระหนักให้กับครู-อาจารย์ในเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ4.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและแผนการสอน2,0004.4 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอน2,5004.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและแผนการสอน5,5004.6 ติดตามงาน / โครงการ4.7 สรุปและประเมินผล<br /> 5. งบประมาณที่ใช้…… เงินอุดหนุน…. <br />รายการงบประมาณ(กิจกรรม)งบประมาณทั้งสิ้นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าครุภัณฑ์- การอบรมหลักสูตรฯ- ศึกษาดูงาน- ประชุมจัดทำหลักสูตรแผนการสอน วัสดุ เอกสารต่าง ๆ 2,0002,5005,500-----รวม10,000--<br />6.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br />จำนวนบุคลากรข้าราชการครูลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว151<br />7. การวัดและประเมินผล<br />ตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีวัด/ประเมินผลเครื่องมือวัดผู้ควบคุม1.สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นปัจจุบันและมีแผนการสอนสำหรับการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน1. การนำหลักสูตรและแผนการสอนไปใช้ปฏิบัติจริง1.แบบประเมิน 2.แบบสัมภาษณ์3.แบบสอบถาม5.แบบสังเกตพฤติกรรมนายสนับพงษ์ คำรังษี<br />8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ<br /> 8.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นปัจจุบันและมีแผนการสอนสำหรับการนำไปใช้ใน<br /> กิจกรรมการเรียนการสอน<br /> 8.2 ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา<br />โครงการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์<br />โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม<br />โครงการ...การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์<br />กลยุทธ์ที่.........................สนองมาตรฐานที่ .................................................................................<br />ลักษณะโครงการ...............ต่อเนื่อง................................................................................................................. <br />งานที่รับผิดชอบ...............กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์..........................................................................................<br />ผู้รับผิดชอบ............นายพรเทพ เสนนันตา.................................................................................................... <br />ระยะเวลาดำเนินการ..ตลอดปีการศึกษา 2553.............................................................................<br />หลักการและเหตุผล<br /> การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และได้รับความรู้ที่หลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ หน่วยงานอื่น ดังนั้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีของนักวิทยาศาสตร์<br />วัตถุประสงค์<br />เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งทักษะวิทยาศาสตร์<br />เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้ก่อนการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์<br />เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานอื่น<br />เป้าหมาย<br />ด้านปริมาณ <br />นักเรียนตัวแทน

×