Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai04

301 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai04

 1. 1. Ñoäc hoïc Thuûy ngaân Hg - Mercury
 2. 2. Nguoàn goác töï nhieân Do hoaït ñoäng cuûa nuùi löûa Bay hôi töø ñaát, nöôùc maët Phaân huûy quaëng Chaùy röøng
 3. 3. Nguoàn goác nhaân taïo70% nguoàn goác do: Quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu daàu, than Caùc loø ñoát chaát thaûiCoøn laïi do hoaït ñoäng: Saûn xuaát giaáy Thuoác dieät naám Sôn Coâng ngheä haøn, ñieän töû Trong 20 naêm gaàn ñaây, löôïng Hg thaûi ra moâi tröôøng khoaûng 2000-6000 taán/naêm
 4. 4. Quaù trình di chuyeån trong moâi tröôøng
 5. 5. Nguoàn goác Hg Coâng nghieäp saûn xuaát Chlor vaø NaOH töø NaCl Coâng nghieäp ñieän Nha khoa Coâng nghieäp sôn Noâng nghieäp Döôïc phaåm
 6. 6. Tính chaát hoùa lyù cuûa Hg Kim loaïi naëng, maøu traéng baïc, theå loûng Nhieät ñoä noùng chaûy – 38.49 ñoä C Nhieät ñoä ñoâng ñaëc – 357.25 ñoä C Ñoä daãn ñieän keùm Ñoä bay hôi cao Tyû troïng 13.5g/ml Taïo thaønh hoãn hôïp vôùi nhieàu kim loaïi khaùc
 7. 7. Daïng phaùt thaûi Hg
 8. 8. Hg trong moâi tröôøng
 9. 9. Caùc daïng toàn taïi Hg trong moâi tröôøng Thuûyngaân toàn taïi döôùi daïng muoái vô cô nhö: HgCl2, HgCN, HgSO4, Hg(NO3)2 Daïng höõu cô Hg(CH3)2, (C2H5)2Hg. Thuûy ngaân toàn taïi döôùi daïng muoái voâ cô thì tan trong nöôùc vaø raát beàn vöõng. Noù chæ ñöôïc chuyeån thaønh thuûy ngaân höõu cô khi vaøo cô theå sinh vaät vaø noù coù tính tích tuï sinh hoïc raát cao.
 10. 10. Haøm löôïng Hg trong cô theå sinh vaät
 11. 11. Ñaùnh giaù ñoäc hoïc Hg Ñaùnh giaù taùc ñoäng sinh doïc Ñoäng hoïc vaø cô cheá Aûnh höôûng ñeán söùc khoûe
 12. 12. Taùc ñoäng sinh hoïc Hg coù khaû naêng khuyeách ñaïi sinh hoïc trong chuoãi thöùc aên bao goàm caû con ngöôøi. Quaù trình methyl hoùa thuûy ngaân chæ ñöôïc xaûy ra trong cô theå sinh vaät taïo thaønh methyl mercury raát ñoäc. Thöôøng muoái Hg khoâng tan vaø phaûi ñöôïc oxy hoaù tröôùc khi haáp thuï.
 13. 13. Quaù trình haáp thuï Hg Khoaûng 80% thuûy ngaân daïng hôi haáp thu qua phoåi. ÔÛ daï daày ngöôøi coù theå haáp thu methyl thuûy ngaân. Sau haáp thuï, Hg ñöôïc oxy hoaù vaø naèm trong caùc moâ trong voøng 4 ngaøy Chuùng lieân keát vôùi caùc phaân töû protein
 14. 14. Quaù trình loaïi thaûi Hg Hg toàn taïi daïng lieân keát protein do ñoù khoù thaûi ra ngoaøi laøm caûn trôû vaø gaây haïi tôùi maùu, naõo. Thôøi gian baùn phaân huûy trong cô theå laø 70 ngaøy Thôøi gian baùn phaân huûy Hg coù theå ngaén hôn ôû trong maùu tuøy cô theå (35- 100 ngaøy: trung bình 50 ngaøy)
 15. 15. Moät soá tröôøng hôïp ñieån hình
 16. 16. Caùc daáu hieäu nhieãm ñoäc Hg Caùc muoái thuûy ngaân voâ cô laøm toån thöông thaän Thuûy ngaân höõu cô laøm aûnh höôûng heä thaàn kinh Hôïp chaát bay hôi thuûy ngaân laøm toån thöông heä hoâ haáp. Hg voâ cô khoâng tan trong maùu ñeå tôùi naõo nhöng coù theå ñi tôùi caùc moâ khaùc. Caùc phaân töû Hg deã daøng ñi töø meï qua
 17. 17. Lieàu löôïng Hg aûnh höôûng
 18. 18. Kieåm soaùt oâ nhieãm Hg3 phöông thöùc kieåm soaùt oâ nhieãm Hg Luaät phaùp Chöông trình haønh ñoäng cuï theå Giaùm saùt vaø quan traéc Hg
 19. 19. Moät vaøi tieâu chuaån Hg
 20. 20. Caùc chöông trình cuï theå Haïn cheá coâng ngheä saûn xuaát coù söû duïng Hg höõu cô Thöôøng xuyeân giaùm saùt haøm löôïng Hg trong moâi tröôøng vaø sinh vaät Tìm nguyeân lieäu thay theá ít ñoäc haïi Coù caûnh baùo veà ñoäc haïi Hg
 21. 21. Luaät phaùpTheá giôùi: Luaät moâi tröôøng kieåm soaùt oâ nhieãm 1967, 1970 Luaät kieåm soaùt oâ nhieãm nöôùc 1970 Quaûn lyù chaát thaûi vaø luaät söùc khoûe coäng ñoàng 1970Vieät nam:Sinh vieân thaûo luaän

×