1
งาน / โครงการ /กิจกรม                                        2           ...
3      จุดเน้ นการดาเนินงาน       สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา       งาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษ...
4      จุดเน้ นการดาเนินงาน        สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา             วิธีการ/กิจกรรม/...
5      จุดเน้ นการดาเนินงาน        สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา        งาน/โครงการ/กิจกรรม   ...
6        ตัวอย่างภาพประกอบจุดเน้นนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
7
8
9
10กิจกรรมต่างๆของโครงการพัฒนางานวิชาการ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จุดเน้นที่ 1 55

727 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดเน้นที่ 1 55

 1. 1. 1
 2. 2. งาน / โครงการ /กิจกรม 2 การปฏิบัตงานของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา ปี งบประมาณ 2555 ระหว่ างวันที่ ระหว่ างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ ิ 30 กันยายน 2555 โรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 1 ้ ่ จุดเน้ นการดาเนินงานปี งบประมาณ 2555 สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา งาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา ของสถานศึกษา1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปัจจุบัน - โครงการพัฒนางานวิชาการ ผลการดาเนินงานทีคาดหวัง ่ทุกกลุ่มสาระเพิมขึน อย่ างน้ อย ่ ้ - จัดทากิจกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบ - กิจกรรมสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการ - คะแนนสอบ LAS, NT และ O-NET ของร้ อยละ 5 LAS, NT และ O-NET ของนักเรี ยน เรี ยน นักเรี ยน ทุกกลุ่มสาระเพิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 ่1.สถานศึกษาจัดทาแผนยกระดับผล - ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนยกระดับผลสัมฤทธิ์ - โครงการส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในปี การศึกษา 2555ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระที่ได้จากการ ในการสอบ O-NET ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา - กิจกรรมจัดทาชุดฝึ กการคิดวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานทีทาได้ จริง ่วิเคราะห์/สังเคราะห์จากผลการทดสอบ ปี ที่ 6 ในกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ - จัดทาแบบทดสอบการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด -ในปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนยกระดับO-NET, NT, LAS, และผลการสอบของ 6 ยกเว้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่คะแนนสอบ วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ของนักเรี ยนชั้นสถานศึกษาเองในทุกระดับชั้นที่เหลือ ลดลงและไม่เพิ่มขึ้น - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นอย่างรอบคอบและรอบด้าน - คะแนน NT ชั้นป.5 ในกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้น - กิจกรรมวิเคราะห์ขอสอบและเฉลยหลักวิธีการคิด ้ มากกว่าร้อยละ 6 ยกเว้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 6 ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทย ที่ หลักการทาข้อสอบการคิดวิเคราะห์ ในแบบทดสอบ LAS, ที่คะแนนสอบลดลงและไม่เพิ่มขึ้น แต่คะแนน คะแนนสอบลดลงและไม่เพิ่มขึ้น NT, O-NET ปี การศึกษา 2550-2554 เฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ - คะแนน NT ชั้นป.3 ในกลุ่มสาระหลัก - กิจกรรมจัดทาคลังข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่ม - คะแนน NT ชั้นป.5 ในกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้น ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น สาระการเรี ยนรู ้ช้ นประถมศึกษาปี ที่ 2-6 ตามมาตรฐานและ ั มากกว่าร้อยละ 6 ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทย ที่ มากกว่าร้อยละ 6 มีคะแนนสุ .งกว่าเขตพื้นที่ ทุก ตัวชี้วดตามหลักสูตรการศึกษาฯ 2551 ั คะแนนสอบลดลงและไม่เพิ่มขึ้น วิชา - กิจกรรมฝึ กทาข้อสอบและติวเข้มข้อสอบ นักเรี ยนชั้น - คะแนน NT ชั้นป.3 ในกลุ่มสาระหลัก - จัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่มี ประถมศึกษาปี ที่ 2-6 ทุกวัน วันละ 20 นาที ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-N ET ของนักเรี ยน - กิจกรรมวิเคราะห์ผลการทดสอบและจัดทาข้อมูล มากกว่าร้อยละ 6 มีคะแนนสุ.งกว่าเขตพื้นที่ ทุก ชั้น ป.6/1 และผลการทดสอบ NT ในชั้น สารสนเทศนักเรี ยนส่งต่อให้ครู ประจาชั้นพัฒนานักเรี ยนใน วิชา ประถมศึกษาปี ที่ 3และชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ ปี การศึกษา 2554 - 2555 เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาเรี ยนในชั้น - โครงการนิเทศภายใน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประถมศึกษาปี ที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - กิจกรรมวิเคราะห์ขอสอบและเฉลยหลักวิธีการ ้ สภาพปัญหา คิด หลักการทาข้อสอบการคิดวิเคราะห์ ใน - การวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยนของคณะครู แบบทดสอบ LAS, NT, O-NET ปี การศึกษา ส่วนมากเป็ นการวัดความจามากกว่าคิดวิเคราะห์ 2550-2553
 3. 3. 3 จุดเน้ นการดาเนินงาน สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา งาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2555 ของสถานศึกษา เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยาจุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ - นักเรี ยนไม่เห็นความสาคัญของการสอบ และไม่ - กิจกรรมจัดทาคลังข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์เรี ยน ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น อย่างน้อย คุนเคยกับการทาข้อสอบแนวใหม่ ของการสอบ ้ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ช้ นประถมศึกษาปี ที่ 2-6 ัร้อยละ 5 O-NET ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามมาตรฐานและตัวชี้วดตามหลักสูตรการศึกษาฯ ั1.สถานศึกษาจัดทาแผนยกระดับผล - ครู ส่วนใหญ่สอนตามเนื้อหาในหนังสื อเรี ยนไม่ 2551ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระที่ได้จากการ เปิ ดดูหลักสูตร ทาให้ครู สอนเนื้อหาไม่ครบวิเคราะห์/สังเคราะห์จากผลการทดสอบ หลักสูตรทุกมาตรฐานการเรี ยนรู ้เมื่อมีการสอบวัด - กิจกรรมฝึ กทาข้อสอบและติวเข้มข้อสอบO-NET, NT, LAS, และผลการสอบของ และประเมินผลเพื่อการพัฒนาทาข้อสอบอย่างมี นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ทุกวัน วันละสถานศึกษาเองในทุกระดับชั้นที่เหลือ ประสิ ทธิภาพและคะแนนสอบเพิมขึ้นในปี นี้ ่ 20 นาทีอย่างรอบคอบและรอบด้าน - กิจกรรมวิเคราะห์ผลการทดสอบและจัดทา ข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนส่งต่อให้ครู ประจาชั้น พัฒนานักเรี ยนในปี การศึกษา 2555 - โครงการนิเทศภายใน - แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน - แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ - แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มี ปั ญหาทางการเรี ยน - นวัตกรรมชุดฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์- แผน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน - แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ - แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มี ปั ญหาทางการเรี ยน - นวัตกรรมชุดฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์ - คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ช้ น ั ป. - ป.6 ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วด ั
 4. 4. 4 จุดเน้ นการดาเนินงาน สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ/ของสถานศึกษา ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2555 ของสถานศึกษา เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปัจจุบัน - โครงการพัฒนางานวิชาการ ผลการดาเนินงานทีคาดหวัง ่ทุกกลุ่มสาระเพิมขึน อย่ างน้ อย ่ ้ - โรงเรี ยนจัดทาข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนที่อ่านไม่ - กิจกรรมสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการ - นักเรี ยนจานวน 5 คน สามารถอ่านออกและร้ อยละ 5 ออก เขียนไม่ได้ มีจานวน 5 คน คิดคานวณไม่ เรี ยนเรื่ องการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนได้ตามศักยภาพของตนเอง2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ทุกคน คล่ อง มีจานวน 21 คน - โครงการส่งเสริ มรักการอ่าน - นักเรี ยนจานวน 21 คน สามารถคิดคานวณได้อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขได้ - โรงเรี ยนได้ดาเนินการแก้ปัญหานักเรี ยนที่อ่านไม่ - โครงการห้องสมุด 3 D คล่องตามมาตรฐานที่ สพป. สระแก้ว เขต 1ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ขึ้นไปทุกคน อ่าน ออกเขียนไม่ได้ ด้วยกิจกรรม /วิธีการที่หลากหลาย - โครงการปลอดผูไม่รู้หนังสื อ ้ กาหนดคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขคล่อง มี สภาพปัญหา ผลการดาเนินงานทีทาได้ จริง ่ทักษะการคิดคานวณขั้นพื้นฐาน ตาม - นักเรี ยนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็ นนักเรี ยนที่ - นักเรี ยนจานวน 5 คน ได้รับการพัฒนาอ่านออกมาตรฐานที่ สพป. สระแก้ว เขต 1 บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีความพร้อมน้อยกว่า และเขียนเป็ นคาได้แต่ไม่คล่องกาหนด เพื่อน และสนใจการเรี ยนน้อย ขี้เกียจอ่านหนังสื อ เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน - ปั ญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนหนึ่งเกิด - ข้อมูลการคัดกรองนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการ จากการจัดกิจกรรมของครู ผสอน ที่แก้ไขปั ญหา ู้ เรี ยนด้านการอ่านและการเขียน เป็ นรายบุคคล ่ นักเรี ยนที่อานไม่ออก ไม่คล่อง เขียนไม่ได้ - แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ อย่างไม่จริ งจังและทาไม่ต่อเนื่อง ผูปกครอง ้ - แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่มี นักเรี ยนอ่านหนังสื อไม่ออก จึงไม่สามารถสอน ปั ญหาทางการเรี ยน นักเรี ยนนอกเวลาที่บานได้ ้ - สมุดบันทึกรักการอ่าน จุดพัฒนาและขั้นตอนในการแก้ ปัญหา - สมุดบันทึกการใช้หองสมุด ้ - กาหนดนโยบาย มาตรการ วิธีการพัฒนาและ - ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม นิเทศการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหานักเรี ยนที่อ่านไม่ ออก เขียนไม่ได้ของครู ทุกคนให้ทาอย่างจริ งและ ต่อเนื่อง จัดทาบันทึกการสอนซ่อมเสริ ม รายงาน ผลความก้าวหน้าการแก้ปัญหานักเรี ยนทุกสิ ้นเดือน
 5. 5. 5 จุดเน้ นการดาเนินงาน สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและจุดพัฒนา งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2555 ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา เอกสาร/หลักฐาน/ร่ องรอยการดาเนินงาน ของโรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - พัฒนาการจัดทาข้อมูลการคัดกรองนักเรี ยนชั้นทุกกลุ่มสาระเพิมขึน อย่ างน้ อย ่ ้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 ขึ้นไปที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ร้ อยละ 5 วิธีการแก้ไขปั ญหานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ทุกคน – จัดแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน บริ การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขได้ สื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ขึ้นไปทุกคน อ่าน ด้านภาษาไทยของนักเรี ยนให้อ่านออกเขียนได้ทุกคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขคล่อง มี คนและปลอดผูไม่รู้หนังสื อในปี การศึกษา 2555 ้ทักษะการคิดคานวณขั้นพื้นฐาน ตาม - สร้างหรื อจัดหาแบบฝึ ก สื่ อ นวัตกรรมเพื่อการมาตรฐานที่ สพป. สระแก้ว เขต 1 เรี ยนรู ้อย่างหลากหลายกาหนด - พัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริ มรักการอ่านเพื่อ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทุกคน - จัดกิจกรรมฝึ กคิดเลขเร็ วและคิดเลขในใจ วันละ 15 นาที - สอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนรายบุคคล - นิเทศติดตามผล เปรี ยบเทียบความก้าวหน้า - สรุ ปผลการดาเนินงาน
 6. 6. 6 ตัวอย่างภาพประกอบจุดเน้นนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10กิจกรรมต่างๆของโครงการพัฒนางานวิชาการ

×