B1

287 views

Published on

11

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B1

 1. 1. จุดเน้ นที 1 ยกระดับผลสั มฤทธิ ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิมขึนอย่ างน้ อย ร้ อยละ 5 มาตรการและแนวทางในการดําเนินการ การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ปี การศึกษา 2555 ให้สูงขึนโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อได้ระดมความคิดและเสนอแนวทางร่ วมกันกับคณะกรรมการในฝ่ ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องดังนี 1. วิเคราะห์ มาตรฐาน สาระการเรี ยนรู้ ตัวชีวัด ทีเป็ นปัญหาในแต่ละรายวิชา รวมทังวิเคราะห์นกเรี ยน ัเป็ นรายบุคคล เพือให้ทราบว่านักเรี ยนทีทําข้อสอบ NT ,O-NET, Las ในรายวิชาทีผลการประเมินลดลงจากปี ทีผ่าน นันมีปัญหา มาจากสาเหตุใด 2.พิจารณาสาเหตุของปัญหา มาวิเคราะห์และคัดกรองนักเรี ยนทีมีปัญหาการเรี ยนรู้ให้ชดเจน และประชุม ัร่ วมกับผูทีเกียวข้องเพือหาแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล จัดทํารายงานผลการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ้ 3. วิเคราะห์แนวข้อสอบการวัดผลประเมินผลระดับชาติ กับการวัดผลประเมินการเรี ยนรู้ของตนเอง และปรับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ การจัดทําข้อสอบวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับการทดสอบประเมินผลระดับชาติ 4. รวบรวมข้อสอบจัดทําเป็ นชุดแต่ละกลุ่มสาระรายมาตรฐาน สอดคล้องกับตัวชีวัดแต่ละเรื องทีมีลักษณะของโจทย์หลากหลาย 5. จัดกิจกรรมเพือพัฒนาด้านการอ่านของนักเรี ยน ได้แก่ การอ่านออก การวิเคราะห์เรื องจากการอ่าน จับประเด็นสําคัญจากการ โดยจัดหาสือ สร้างนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ หรื อจัดทําแบบฝึ ก และทดสอบความสามารถด้านการอ่าน เขียนให้เหมาะสมกับระดับชันโดยเน้น การอ่านออก และเขียนคล่อง 6. กิจกรรมการเรี ยนการสอน เน้นให้นกเรี ยนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการ ัเนืองจากข้อสอบส่วนใหญ่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ดังนี จัดกิจกรรม การทดสอบ Pre-O-net ส่งเสริ มการพัฒนาสือนวัตกรรมทีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้แบบบูรณาการให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้อย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริ มให้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ดาน IT ้ กิจกรรมการอ่านคล่องเขียนคล่อง
 2. 2. กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมอ่านข่าว จัดกิจกรรม เล่านิทาน และอ่านนิทานให้นองฟัง ้ จัดกิจกรรมเขียนสะกดคํายาก 8. พัฒนาห้องสมุด 3 ดี (บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี หนังสือดี) พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ พัฒนาสือ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 9. จัดหาหรื อผลิตสือ/นวัตกรรม และนํามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมและหลากหลายเพือกระตุนความสนใจ ในการร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ้ 10. ครู และผูบริ หารตรวจสอบ การอ่านและการเขียนของนักเรี ยนทุกคน เพือวิเคราะห์สภาพปัญหาด้าน ้การอ่านและการเขียนของนักเรี ยนและวางแผนพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง ผลการดําเนินงานทีคาดหวัง โรงเรี ยนบ้านหนองปรื อมีการดําเนินงานด้านวิชาการอย่างต่อเนือง แต่มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนยังลดลงบางรายวิชา และนักเรี ยนยังมีปัญหาการอ่านเขียนไม่คล่อง ท่ามกลางขีดจํากัดของการบริ หารด้านต่าง ๆ คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันกําหนดเป้ าหมายหรื อความคาดหวังอย่างไม่ยอท้อ เพือทีจะพัฒนา ่โรงเรี ยนบ้านหนองปรื อ โดยกําหนดเป้ าหมายดังนีคือ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิให้มีการพัฒนาสูงขึนร้อยละ 5 ในปี การศึกษา 2555 โดยกําหนดผลการคาดหวังหรื อเป้ าหมายผลสัมฤทธิให้มีการพัฒนาสูงขึน 5 % ซึงมีรายละเอียดในการประเมินระดับความสําเร็ จของเป้ าหมาย ดังนี ระดับ 1 (คะแนนน้อยกว่า 60 % ระดับต้องปรับปรุ ง) คะแนนเฉลียร้อยละของ 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ มขึน ร้อยละ 1 ระดับ 2 (คะแนน 60 – 69 % ระดับพอใช้) คะแนนเฉลียร้อยละของ 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ มขึน ร้อยละ 2 ระดับ 3 (คะแนน 70 – 79 % ระดับดี) คะแนนเฉลียร้อยละของ 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ มขึน ร้อยละ 3 ระดับ 4 (คะแนน 80 – 89 % ระดับดีมาก) คะแนนเฉลียร้อยละของ 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ มขึน ร้อยละ 4 ระดับ 5 (คะแนน 90 % ระดับดีเด่น) คะแนนเฉลียร้อยละของ 8 กลุ่มสาระหลัก เพิ มขึน ร้อยละ 5 2.นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อทุกคนอ่านออก เขียนได้และมีพฒนาการด้านการอ่าน และเขียนดีขึน ั
 3. 3. ยกระดับผลสั มฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยนางเดือนเพ็ญ ทองหารมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ จากการสํารวจรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน (O-Net) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ ัวัฒนธรรม ระดับชัน ประถมศึกษาปี ที 6และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ ในระดับชันประถมศึกษาปี ที 6ซึงได้แก่ มาตรฐาน ส 1.1, มาตรฐาน ส2.1, มาตรฐาน ส 2.2,มาตรฐาน ส 3.1 , มาตรฐาน ส 3.2, มาตรฐาน ส4.1, มาตรฐาน ส 4.2, มาตรฐาน ส4.3 มาตรฐาน ส 5.1 มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศ ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้แก่ มาตรฐาน ส 1.1, มาตรฐาน ส1.2, มาตรฐาน ส 2.1,มาตรฐาน ส 2.2 ,มาตรฐาน ส 3.1, มาตรฐาน ส 3.2, มาตรฐาน ส 4.1, มาตรฐาน ส 4.2, มาตรฐาน ส4.3 และมาตรฐาน ส 5.1 ดังนันทางโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อจึงได้หาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดย 1. วิเคราะห์ตวชีวัดตามมาตรฐานทีมีผลสัมฤทธิตํากว่าเกณฑ์ ั 2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นตามมาตรฐานและตัวชีวัด 3. จัดทําแบบทดสอบตามตัวชีวัดและนําไปทดสอบกับนักเรี ยน 4. จัดสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6และมัธยมศึกษาปี ที 3 ในเวลา 15.30-16.30 น. 5. นําแบบทดสอบตามตัวชีวัดมาทดสอบซํา และนําผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและ หลังการสอนซ่อม เสริ ม 6. ก่อนการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน ( O-Net ) จัดค่ายวิชาการกลุ่มสาระสังคมฯ แบบเข้มในวัน ั เสาร์-อาทิตย์ 7. ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันกิจรรมทางวิชาการผลการดําเนินงานทีคาดหวัง 1. นักเรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงขึนร้อยละ 5
 4. 4. ยกระดับผลสั มฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยนางสุ ธดา สอนนํา ิมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ จากการสํารวจรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน (O-Net)กลุ่มสาระศิลปะระดับชัน ัประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ได้แก่ มาตรฐาน ศ 1.1 และ มาตรฐาน ศ 1.2 มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้แก่ มาตรฐาน ศ 1.1 และ มาตรฐาน ศ 1.2 มาตรฐาน ศ 2.1มาตรฐาน ศ 2.2 มาตรฐาน ศ 3.1 และ มาตรฐาน ศ 3.2 ดังนัน ทางโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อจึงได้หาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดย 1.วิเคราะห์ตวชีวัดตามมาตรฐานทีมีผลสัมฤทธิตํากว่าเกณฑ์ ั 2.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นตามมาตรฐานและตัวชีวัด 3.จัดทําแบบทดสอบตามตัวชีวัดและนําไปทดสอบกับนักเรี ยน 4.จัดสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6และมัธยมศึกษาปี ที 3 ในเวลา 15.30-16.30 น. 5.นําแบบทดสอบตามตัวชีวัดมาทดสอบซํา และนําผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลัง การสอนซ่อม เสริ ม 6.ก่อนการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน ( O-Net ) จัดค่ายวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ แบบเข้มในวันเสาร์- ั อาทิตย์ 7.ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ผลการดําเนินงานทีคาดหวัง 1. นักเรี ยนทุกระดับชัน มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาศิลปะ สูงขึน 2. นักเรี ยนทุกคนมีผลงานและภาพวาดเพือจัดกิจกรรมการประกวดทังในโรงเรี ยน และในกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่ม 3. นักเรี ยนมีความรู้ และทักษะในการแสดงออกกิจกรรมการฟ้ อน การรํา และการแสดงศิลปะพืนบ้านของไทยได้ 4. นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจในการแสดงออก และชืนชมกับผลงานการแสดงของตนเอง
 5. 5. ยกระดับผลสั มฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยนางสุ ธีรา พรมดีมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ จากการสํารวจรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน (O-Net)กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี ัระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงได้แก่ มาตรฐาน ง 1.1, มาตรฐาน ง1.2, มาตรฐาน ง 2.1,มาตรฐาน ง 3.1 มาตรฐาน ง 4.1และ มาตรฐาน ง5.1 มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้แก่ มาตรฐาน ง 3.1 ดังนัน ทางโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อจึงได้หาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดย 1. วิเคราะห์ตวชีวัดตามมาตรฐานทีนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิตํากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ ั 2. จัดทําแผนพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน โดยจัดทําแผนการเรี ยนการสอนให้ตรงกับตัวชีวัด ตามมาตรฐานทีนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิตํากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ 3. โรงเรี ยนและครู ผสอนสร้างนวัตกรรม สือการสอนทีใช้ได้จริ งในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี ู้ คุณภาพและเพียงพอ โดยใช้วสดุใกล้ตวเด็กและหาได้ง่าย ั ั 4. ปรับปรุ งระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ 5. จัดทําแบบทดสอบตามตัวชีวัดและนําไปทดสอบกับนักเรี ยน 6. จัดตารางสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 และมัธยมศึกษาปี ที 3 ในเวลา 15.30-16.30 7. นําแบบทดสอบตามตัวชีวัดมาทดสอบซํา และนําผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและ หลังการสอนซ่อมเสริ ม วิเคราะห์ผลคะแนนการสอบ เพือนําไปปรับปรุ งการสอนซ่อมเสริ มต่อไป 8. ก่อนการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน ( O-Net ) 2 สัปดาห์ จัดค่ายวิชาการ แบบเข้มในวันเสาร์- ั อาทิตย์ผลการดําเนินงานทีคาดหวัง 1. นักเรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ตามตัวชีวัดทีกําหนดในหลักสูตร 3. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึนร้อยละ 5
 6. 6. ยกระดับผลสั มฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึ กษา นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยนายชุมพล ปิ ลกศิริมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ จากการสํารวจรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน (O-Net)กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ัระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงได้แก่ มาตรฐาน พ. 1.1, มาตรฐาน พ 5.1, มาตรฐาน พ 2.1.มาตรฐาน พ 3.1 และ มาตรฐาน พ 3.2 มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้แก่ มาตรฐาน พ. 1.1, มาตรฐาน พ 5.1, มาตรฐาน พ 2.1.มาตรฐาน พ 3.1 และ มาตรฐาน พ 4.1 มาตรฐาน พ 2.1. ดังนัน ทางโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อจึงได้หาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดย 1.วิเคราะห์ตวชีวัดตามมาตรฐานทีมีผลสัมฤทธิตํากว่าเกณฑ์ ั 2.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นตามมาตรฐานและตัวชีวัด 3.จัดทําแบบทดสอบตามตัวชีวัดและนําไปทดสอบกับนักเรี ยน 4.จัดสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6และมัธยมศึกษาปี ที 3 ในเวลา 15.30-16.30 น. 5.นําแบบทดสอบตามตัวชีวัดมาทดสอบซํา และนําผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลัง การสอนซ่อม เสริ ม 6.ก่อนการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน ( O-Net ) จัดค่ายวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาฯ ั แบบเข้มในวันเสาร์-อาทิตย์ 7.ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการผลการดําเนินงานทีคาดหวัง 1. นักเรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษานักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน สูงขึนร้อยละ 5
 7. 7. ยกระดับผลสั มฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยว่าที ร.ต .หญิงกานต์ พชชา ภูมิโสม ิมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ จากการสํารวจรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน (O-Net)กลุ่มสาระภาษาไทยระดับชัน ัประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงได้แก่ มาตรฐาน ท 1.1, มาตรฐาน ท 2.1, มาตรฐาน ท 3.1 และมาตรฐาน ท 5. 1 มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้แก่ มาตรฐาน ท 1.1, มาตรฐาน ท 2.1, มาตรฐาน ท 3.1 ,มาตรฐาน ท 4.1 , มาตรฐาน ท 4.2 และมาตรฐาน ท 5.1 ดังนัน ทางโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อจึงได้หาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดย 1. วิเคราะห์ตวชีวัดตามมาตรฐานทีมีผลสัมฤทธิตํากว่าเกณฑ์ ั 2. จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นตามตัวชีวัด 3. จัดทําแบบทดสอบตามตัวชีวัดและนําไปทดสอบกับนักเรี ยน 4. จัดสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ในเวลา 15.30-16.30 น. 5. นําแบบทดสอบตามตัวชีวัดมาทดสอบซํา และนําผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและ หลังการสอนซ่อมเสริ ม 6. ก่อนการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน ( O-Net ) 2 สัปดาห์ จัดค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ั ภาษาไทย แบบเข้มในวันเสาร์-อาทิตย์ผลการดําเนินงานทีคาดหวัง 1. นักเรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาไทย 2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยสูงขึนร้อยละ 5
 8. 8. ยกระดับผลสั มฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยนางสาวพาขวัญ แก่ วแจ่มจันทร์มาตรการและแนวทางในการดําเนินการ จากการสํารวจรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน (O-Net)กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชัน ัประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงได้แก่ ว 1.1 มาตรฐาน ว 1.2 มาตรฐาน ว 2.1 มาตรฐาน ว 3.2มาตรฐาน ว 4.1 มาตรฐาน ว 5.1 มาตรฐาน ว 8.1 มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้แก่ มาตรฐาน ว 1.1 มาตรฐาน ว 2.1มาตรฐาน ว 2.2มาตรฐาน ว 3.1 มาตรฐาน ว 3.2มาตรฐาน ว 4.1 มาตรฐาน ว 4.2 มาตรฐาน ว 5.1มาตรฐาน ว 6.1มาตรฐาน ว 7.1 มาตรฐาน ว 7.2 มาตรฐาน ว 8.1 ดังนัน ทางโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อจึงได้หาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดย 1 .วิเคราะห์ตวชีวัดตามมาตรฐานทีมีผลสัมฤทธิตํากว่าเกณฑ์เพือหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพือ ัยกระดับผลสัมฤทธิให้สูงขึนตามเกณฑ์ 2. จัดกิจกรรม การเรี ยนการสอนโดยเน้นตามมาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา 3. จัดทําแบบทดสอบตามตัวชีวัดให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู้นนๆ และนําไปทดสอบกับนักเรี ยน ั 4. จัดสอนซ่อมเสริ มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นกเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในเวลา 15.30 – 16.30 น. ั 5. นําแบบทดสอบตามตัวชีวัดทีเคยทําการทดสอบแล้ว มาทําการทดสอบซํา และนําผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลัง เพือตรวจสอบการเปลียนแปลงระดับพัฒนาการทางการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน 6. พัฒนา ปรับปรุ งแบบทดสอบทีหลากหลายครอบคลุมตรงตามตัวชีวัด ใน,มาตรฐานการเรี ยนรู้ทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนาในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 แล้วนํามาทดสอบกับนักเรี ยนอย่างต่อเนือง 7. ก่อนการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน( O – Net ) 2 สัปดาห์จะมีกิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระ ัวิทยาศาสตร์แบบเข้มในวันเสาร์ - อาทิตย์ เพือเป็ นการเสริ มความรู้ของนักเรี ยนเพือเตรี ยมความพร้อมในการสอบวัดผลระดับชาติขนพืนฐาน( O – Net ) ต่อไป ั
 9. 9. ผลการดําเนินงานทีคาดหวัง 1.นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในทุกสาระการเรี ยนรู้ทีครูได้ทาการสอนซ่อมเสริ มดีขึน ํ 2.นักเรี ยนมีพฒนาการระดับคะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ ัสูงขึนร้อยละ 5 3.นักเรี ยนมีเจตคติทีดียงขึนต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ิ 4.นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบ ัชีวิตประจําวันได้ 5. นักเรี ยนมีความสนใจ เอาใจใส่ในการเรี ยน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกียวกับวิชาวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนือง
 10. 10. ยกระดับผลสั มฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยนางสาวพจนีย์ คํากําเนิดมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ จากการสํารวจรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน (O-Net)กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ัระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงได้แก่ มาตรฐาน ต. 1.1, มาตรฐาน ต1.2, มาตรฐาน ต 1.3,มาตรฐาน ต 2.1 และ มาตรฐาน ต 2.2 มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้แก่ มาตรฐาน ต 2.1มาตรฐาน ต 1.1มาตรฐาน ต 1.2มาตรฐาน ต 1.3มาตรฐาน ต 2.2 ดังนัน ทางโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อจึงได้หาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดย 1.วิเคราะห์ตวชีวัดตามมาตรฐานทีมีผลสัมฤทธิตํากว่าเกณฑ์ ั 2.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นตามมาตรฐานและตัวชีวัด 3.จัดทําแบบทดสอบตามตัวชีวัดและนําไปทดสอบกับนักเรี ยน 4.จัดสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6และมัธยมศึกษาปี ที 3 ในเวลา 15.30-16.30 น. 5.นําแบบทดสอบตามตัวชีวัดมาทดสอบซํา และนําผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลัง การสอนซ่อม เสริ ม 6.ก่อนการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน ( O-Net ) จัดค่ายวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แบบเข้ม ั ในวันเสาร์ -อาทิตย์ 7.ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการผลการดําเนินงานทีคาดหวัง 1. นักเรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สูงขึนร้อยละ 5
 11. 11. ยกระดับผลสั มฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยนางสาวสังข์วาลย์ พรหมชาติมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ จากการสํารวจรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน (O-Net)กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ระดับชัน ัประถมศึกษาปี ที 6 และชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ซึงได้แก่ มาตรฐาน ค. 2.1 , มาตรฐาน ค. 2.2 , มาตรฐาน ค 3.1,มาตรฐาน ค 4.2 , มาตรฐาน ค 5.1 และ มาตรฐาน ค 6.1 มาตรฐานทีโรงเรี ยนควรเร่ งพัฒนา เนืองจากคะแนนเฉลียของโรงเรี ยนตํากว่าคะแนนเฉลียระดับประเทศในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ได้แก่ มาตรฐาน ค. 1.1 , มาตรฐาน ค. 1.4 , มาตรฐาน ค 2.1,มาตรฐาน ค 3.1 , มาตรฐาน ค 4.2 , มาตรฐาน ค. 5.2 , มาตรฐาน ค 5.3 , มาตรฐาน ค 6.1 , มาตรฐาน ค 6.3 ,มาตรฐาน ค 6.4 และ มาตรฐาน ค 6.5 ดังนัน ทางโรงเรี ยนบ้านหนองปรื อจึงได้หาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดย 1. วิเคราะห์ตวชีวัดตามมาตรฐานทีมีผลสัมฤทธิตํากว่าเกณฑ์ ั 2. จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นตามตัวชีวัด 3. จัดทําแบบทดสอบตามตัวชีวัดและนําไปทดสอบกับนักเรี ยน 4. จัดสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 และระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในเวลา 15.30- 16.30 น. 5. นําแบบทดสอบตามตัวชีวัดมาทดสอบซํา และนําผลการทดสอบมาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและ หลังการสอนซ่อมเสริ ม 6. ก่อนการทดสอบระดับชาติขนพืนฐาน ( O-Net ) 2 สัปดาห์ จัดค่ายวิชาการแบบเข้มในวันเสาร์- ั อาทิตย์ผลการดําเนินงานทีคาดหวัง 1. นักเรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ 2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงขึนร้อยละ 5

×