SlideShare a Scribd company logo

Kertas ramalan upsr 1

upsr

1 of 80
Download to read offline
Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh
 Pustaka Intelek Gua Musang
1
KERTAS RAMALAN UPSR 1
MATEMATIK
KERTAS 1
015/1
1 Jam Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih
satu jawapan sahaja.
4. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh
 Pustaka Intelek Gua Musang
2
1 Rajah 1 menunjukkan empat keping kad
nombor, P, Q, R dan S.
Rajah 1
Kad yang manakah mewakili nombor
perdana?
A P C R
B Q D S
2 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor.
Rajah 2
Apakah nilai digit bagi digit 7 pada kad
nombor itu?
A 70 C 0.7
B 7 D 0.07
3 Rajah 3 menunjukkan tiga buah segi empat
tepat yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar.
Rajah 3
Nyatakan nilai pecahan yang mewakili
bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu.
A
1
2
3
C
1
2
6
B
2
2
3
D
5
2
6
4 Tukarkan
3
2
8
kepada peratus.
A 23.75% C 237.5%
B 23.8% D 238%
5
2
5
5
m =
A 525 cm C 5 250 cm
B 540 cm D 5 400 cm
6 Rajah 4 menunjukkan isi padu air di dalam
sebuah bekas.
Rajah 4
Berapakah isi padu, dalam m , air di dalam
bekas itu?
A 2.4 C 2 400
B 2.8 D 2 800
7 Rajah 5 menunjukkan waktu pada suatu
malam.
Rajah 5
Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam.
A Jam 0837 C Jam 2037
B Jam 1837 D Jam 2137
8 Rajah 6 menunjukkan bentangan bagi suatu
pepejal.
Rajah 6
Namakan pepejal itu.
A Kuboid C Prisma
B Piramid D Kubus
9 Rajah 7 terdiri daripada beberapa buah segi
tiga sama sisi yang sama saiz.
Rajah 7
1
2
3
4
8 : 37
20 25 31 39
P Q R S
8.371
Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh
 Pustaka Intelek Gua Musang
3
Berapakah nisbah bilangan segi tiga berlorek
kepada segi tiga tak berlorek?
A 6 : 11 C 5 : 6
B 5 : 11 D 6 : 5
10 Jadual 1 menunjukkan wang saku harian
beberapa orang murid.
Wang Saku Bilangan murid
RM3 3
RM4 5
RM5 4
RM6 8
Jadual 1
Nyatakan median wang saku murid.
A RM3
B RM4
C RM5
D RM6
11 Rajah 8 menunjukkan koordinat sekolah dan
rumah Marwan pada satu satah Cartes.
Rajah 8
Nyatakan jarak mengufuk dan jarak
mencancang dari rumah Marwan ke sekolah.
Jarak
mengufuk
Jarak
mencancang
A 5 4
B 4 5
C 6 1
D 1 5
12 Rajah 9 menunjukkan satu peristiwa.
Rajah 9
Nyatakan kebolehjadian bagi peristiwa
tersebut.
A Mustahil
B Kecil kemungkinan
C Besar kemungkinan
D Sama kemungkinan
13 12 609 ÷ 30 =
A 42 C 420
B 42 baki 9 D 420 baki 9
14
5 1
1 ÷ =
6 3
A
2
11
C
1
2
5
B
1
2
2
D
1
5
2
15 17.89 + 25 =
A 18.14 C 32.89
B 20.39 D 42.89
16 Hitung 340% daripada 470 g.
A 1.598 kg C 159.8 kg
B 15.89 kg D 1 598 kg
17 8 000  95 × 15 =
A 6 575 C 117 575
B 6 675 D 118 575
18
1 3 1
4 + 1 =
3 4 2

A
5
3
12
C
5
4
12
B
7
3
12
D
7
4
12
19 (RM185 × 6)  (160 sen × 24) =
A RM1 071.60
B RM1 072.60
C RM1 147.60
D RM1 157.60
20 24.15 ÷ 7 × 9.2 =
A 31.74 C 3.174
B 31.64 D 3.164
0
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
Rumah
Marwan
Sekolah
x
y
Budak berumur 1 tahun telah
pandai membaca.
Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh
 Pustaka Intelek Gua Musang
4
21 5.2 m  44 cm = cm
A 8 C 476
B 456 D 5 156
22 Rajah 10 menunjukkan waktu pada sebuah
jam.
Rajah 10
Apakah waktu 4 jam 55 minit sebelum waktu
yang ditunjukkan?
A 1:40 p.m.
B 9.30 p.m.
C 12:40 p.m.
D 10:30 p.m.
23 Antara berikut, yang manakah menunjukkan
isi padu air bagi hasil bahagi 1.2 ÷ 4?
A C
B D
24 Jadual 2 menunjukkan bilangan kasut yang
dihasilkan oleh sebuah kilang dalam masa
sebulan.
Jenis
kasut
Bilangan kasut
P 52 970
Q 71 323
R
1 523 pasang kurang daripada
kasut P
Jadual 2
Hitung jumlah kasut yang dihasilkan oleh
kilang itu dalam masa sebulan.
A 122 770
B 125 816
C 175 740
D 178 768
25 Rajah 11 menunjukkan data tentang jisim
bagi lima biji kubis.
Rajah 11
Hitung min bagi jisim sebiji kubis, dalam g.
A 6 620 C 1 374
B 6 520 D 1 304
26 Jadual 3 menunjukkan bilangan beg di dalam
sebuah kotak.
Beg Bilangan beg
Hijau 36
Ungu
18 buah kurang daripada beg
hijau
Merah 6
Hitam 2 kali beg merah
Jadual 3
Berapakah pecahan beg ungu daripada
kesemua beg di dalam kotak itu?
A
1
2
C
1
4
B
1
3
D
1
6
27 Rajah 12 menunjukkan isi padu air di dalam
dua buah bekas, X dan Y. Isi padu air di dalam
bekas Z tidak ditunjukkan.
Rajah 12
Isi padu air di dalam bekas Z adalah 125m
kurang darpada isi padu air di dalam bekas Y.
Berapakah beza antara isi padu air di dalam
bekas X dengan bekas Z?
A 615 m C 865 m
B 740 m D 1 375m
17 : 35
760 m
1
1
2
250 m
500 m
250 m
500 m
250 m
500 m
250 m
500 m
X Y Z
kg, kg, 0.37 kg, 3 kg, 400 g
Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh
 Pustaka Intelek Gua Musang
5
28 Jadual 4 menunjukkan harga sehelai kemeja
dan sehelai seluar.
Pakaian Harga
Kemeja RM30.50
Seluar RM50.00
Jadual 4
Ghaffar membeli sehelai kemeja dan
beberapa helai seluar. Dia membayar
RM230.50. Berapa helai seluarkah yang
dibeli oleh Ghaffar?
A 3 C 5
B 4 D 6
29 Harga jual sebuah basikal ialah RM1 480.
Harga kos basikal itu ialah 45% daripada
harga jualan. Hitung keuntungan daripada
jualan 2 buah basikal itu.
A RM666
B RM814
C RM1 332
D RM1 628
30 Musa bertolak dari rumahnya ke pejabat pada
pukul 6.30 a.m. Musa mengambil masa 1
1
4
jam untuk tiba di pejabat. Dia bekerja selama
7 jam 45 minit. Pada jam berapakah Musa
pulang ke rumah dari pejabat?
A Jam 1530
B Jam 1625
C Jam 1640
D Jam 1740
31 Rajah 13 menunjukkan jarak bagi suatu acara
sukan yang disertai oleh Sulaiman.
Rajah 13
Jumlah jarak yang dilalui oleh Sulaiman
untuk menamatkan acara itu ialah 60 km.
Berapakah jarak, dalam km, yang dilalui oleh
Sulaiman bagi acara berenang?
A 33.5 C 37.67
B 34.5 D 38.67
32 Puan Aini ingin membeli sebentuk cincin
yang berharga RM960. Dia mempunyai wang
sebanyak 80% daripada harga cincin itu. Baki
harga cincin itu dibayar oleh Encik Bakri.
Berapakah jumlah wang yang Encik Bakri
bayar?
A RM160 C RM780
B RM192 D RM880
33 Jadual 5 menunjukkan panjang empat utas
tali, K, L, M dan N.
Tali Panjang
K 45 m
L 29 m kurang daripada tali M
M 68 m
N
Sama dengan jumlah panjang
tali K dan tali L
Jadual 5
Hitung min panjang setiap tali itu.
A 236 m C 59 m
B 190 m D 47.5 m
34 Jisim sepeket tepung ialah 6 kg. Encik Ismail
menggunakan
3
5 daripada tepung itu untuk
membuat ban. 2 kg tepung dapat membuat 40
biji ban. Berapakah bilangan ban yang dapat
dibuat oleh Encik Ismail?
A 72
B 76
C 92
D 120
35 Rajah 14 menunjukkan beberapa buah segi
tiga sama sisi yang sama saiz.
Rajah 14
Perimeter kawasan berlorek ialah 32 cm .
Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah.
A 48
B 52
C 56
D 60
4 700 m
21.8 km
Berlari
Berenang
Berbasikal
Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh
 Pustaka Intelek Gua Musang
6
36 Rajah 15 menunjukkan sekeping kad
berbentuk segi empat sama. Sebuah bentuk
pentagon telah dipotong di bahagian tengah
kad itu.
Rajah 15
Bentuk pentagon yang dipotong itu adalah
42% daripada luas kad. Hitung luas, dalam
m², kad yang tinggal.
A 168 C 232
B 222 D 400
37 Rajah 16 menunjukkan sebuah kuboid dan
dua buah kubus.
Rajah 16
Hitung jumlah isi padu, dalam cm³, seluruh
rajah.
A 1 360 C 1 140
B 1 312 D 1 090
38 Rajah di bawah ialah carta palang yang
menunjukkan bilangan penduduk di empat
buah taman perumahan, G, H, J dan K.
Bilangan penduduk di taman L tidak
ditunjukkan
Min bilangan penduduk bagi kelima-lima
taman itu ialah 420 orang. Hitung bilangan
penduduk taman L.
A 80 C 1 680
B 500 D 2 100
39 Rajah di bawah ialah piktograf yang
menunjukkan bilangan anak patung yang
dijual oleh Dewi dalam tempoh empat bulan.
Mei
Jun
Julai
Ogos
mewakili 30 buah anak patung
Setiap anak patung itu berharga RM25.
Berapakah jumlah jualan anak patung dalam
masa empat bulan itu?
A RM510
B RM540
C RM12 750
D RM13 500
40 Rajah di bawah ialah carta pai yang
menunjukkan peratusan bilangan bangsa di
sebuah bandar.
Jumlah penduduk bandar itu ialah 7 000
orang.
3
5
daripada penduduk cina adalah
lelaki. Berapakah bilangan penduduk
perempuan cina di bandar itu?
A 980
B 1400
C 1 470
D 2 450
20 m
4 cm
6 cm
6 cm
12 cm
15 cm
200
400
600
0
JG H K L
Taman
Bilanganpenduduk
India
20%
Melayu
45%
Cina

Recommended

More Related Content

What's hot

Ujian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSRUjian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSRMikaTuition
 
02 modul matematik
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematikSyuk Mohd
 
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016walnut tree
 
Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1marshiza
 
Matematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuBala Ponnusamy
 
Soalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betulencikudang
 
Matematik tingkatan 1 mid term
Matematik tingkatan 1 mid termMatematik tingkatan 1 mid term
Matematik tingkatan 1 mid termRoszaimah Soriadi
 
UPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakIMSHA LEARNING
 
Latihan Ithink and kbat math form 2
Latihan Ithink and kbat math form 2Latihan Ithink and kbat math form 2
Latihan Ithink and kbat math form 2Cikgu Nanie
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Nor Ashraf
 
Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5meriajau
 
soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1habibah yusoff
 
100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1Roiamah Basri
 
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANSayshare
 
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...Shasha Wini
 

What's hot (19)

Ujian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSRUjian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSR
 
Set 2
Set 2Set 2
Set 2
 
02 modul matematik
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematik
 
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
 
Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1
 
Matematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
 
Soalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betul
 
Matematik tingkatan 1 mid term
Matematik tingkatan 1 mid termMatematik tingkatan 1 mid term
Matematik tingkatan 1 mid term
 
UPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - Perak
 
Latihan Ithink and kbat math form 2
Latihan Ithink and kbat math form 2Latihan Ithink and kbat math form 2
Latihan Ithink and kbat math form 2
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 
Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5
 
soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
 
Perpuluhan
PerpuluhanPerpuluhan
Perpuluhan
 
100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1
 
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
 
Math f1 mid year
Math f1 mid yearMath f1 mid year
Math f1 mid year
 
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
 

Similar to Kertas ramalan upsr 1

Math k1 april 2013
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013rimauku
 
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Aziz Mamat
 
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1AHMADathori
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Wan Fairuz
 
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k1  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantanshare with me
 
UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
 
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Mohd Asrul Yahya
 
Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014latha81
 
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1sarah marissa
 
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18Rosliza Yacob
 
Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1krock171
 
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014Orait Boss
 
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001Roazmi Mohamad
 
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Wahidah Abd Rahman
 
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Hanan Umaira
 
Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018bariah bidin
 

Similar to Kertas ramalan upsr 1 (20)

LATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdf
 
Set 3
Set 3Set 3
Set 3
 
Math k1 april 2013
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
 
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
 
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
 
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k1  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
 
UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
 
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
 
Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014
 
Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014
 
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
 
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
 
Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
 
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
 
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001
 
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
 
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
 
Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
 

More from Syahmi Zakaria

Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Syahmi Zakaria
 
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)Syahmi Zakaria
 
Takwim bola tampar 2017
Takwim bola tampar 2017Takwim bola tampar 2017
Takwim bola tampar 2017Syahmi Zakaria
 
Bab 1 dunia melalui deria kita nota
Bab 1 dunia melalui deria kita notaBab 1 dunia melalui deria kita nota
Bab 1 dunia melalui deria kita notaSyahmi Zakaria
 
Carta organisasi bola tampar 2017
Carta organisasi bola tampar 2017Carta organisasi bola tampar 2017
Carta organisasi bola tampar 2017Syahmi Zakaria
 
1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya
1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya
1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinyaSyahmi Zakaria
 

More from Syahmi Zakaria (10)

Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
 
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)
 
Takwim bola tampar 2017
Takwim bola tampar 2017Takwim bola tampar 2017
Takwim bola tampar 2017
 
Bab 1 dunia melalui deria kita nota
Bab 1 dunia melalui deria kita notaBab 1 dunia melalui deria kita nota
Bab 1 dunia melalui deria kita nota
 
Praktis formatif 2,2
Praktis formatif 2,2Praktis formatif 2,2
Praktis formatif 2,2
 
Praktis formatif 2,2
Praktis formatif 2,2Praktis formatif 2,2
Praktis formatif 2,2
 
Carta organisasi bola tampar 2017
Carta organisasi bola tampar 2017Carta organisasi bola tampar 2017
Carta organisasi bola tampar 2017
 
1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya
1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya
1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya
 
Spi 2 2013 kssr thp2
Spi 2 2013 kssr thp2Spi 2 2013 kssr thp2
Spi 2 2013 kssr thp2
 
Pekeliling 31999
Pekeliling 31999Pekeliling 31999
Pekeliling 31999
 

Kertas ramalan upsr 1

 • 1. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 1 KERTAS RAMALAN UPSR 1 MATEMATIK KERTAS 1 015/1 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 4. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
 • 2. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 2 1 Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor, P, Q, R dan S. Rajah 1 Kad yang manakah mewakili nombor perdana? A P C R B Q D S 2 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 2 Apakah nilai digit bagi digit 7 pada kad nombor itu? A 70 C 0.7 B 7 D 0.07 3 Rajah 3 menunjukkan tiga buah segi empat tepat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 3 Nyatakan nilai pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu. A 1 2 3 C 1 2 6 B 2 2 3 D 5 2 6 4 Tukarkan 3 2 8 kepada peratus. A 23.75% C 237.5% B 23.8% D 238% 5 2 5 5 m = A 525 cm C 5 250 cm B 540 cm D 5 400 cm 6 Rajah 4 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas. Rajah 4 Berapakah isi padu, dalam m , air di dalam bekas itu? A 2.4 C 2 400 B 2.8 D 2 800 7 Rajah 5 menunjukkan waktu pada suatu malam. Rajah 5 Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. A Jam 0837 C Jam 2037 B Jam 1837 D Jam 2137 8 Rajah 6 menunjukkan bentangan bagi suatu pepejal. Rajah 6 Namakan pepejal itu. A Kuboid C Prisma B Piramid D Kubus 9 Rajah 7 terdiri daripada beberapa buah segi tiga sama sisi yang sama saiz. Rajah 7 1 2 3 4 8 : 37 20 25 31 39 P Q R S 8.371
 • 3. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 3 Berapakah nisbah bilangan segi tiga berlorek kepada segi tiga tak berlorek? A 6 : 11 C 5 : 6 B 5 : 11 D 6 : 5 10 Jadual 1 menunjukkan wang saku harian beberapa orang murid. Wang Saku Bilangan murid RM3 3 RM4 5 RM5 4 RM6 8 Jadual 1 Nyatakan median wang saku murid. A RM3 B RM4 C RM5 D RM6 11 Rajah 8 menunjukkan koordinat sekolah dan rumah Marwan pada satu satah Cartes. Rajah 8 Nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang dari rumah Marwan ke sekolah. Jarak mengufuk Jarak mencancang A 5 4 B 4 5 C 6 1 D 1 5 12 Rajah 9 menunjukkan satu peristiwa. Rajah 9 Nyatakan kebolehjadian bagi peristiwa tersebut. A Mustahil B Kecil kemungkinan C Besar kemungkinan D Sama kemungkinan 13 12 609 ÷ 30 = A 42 C 420 B 42 baki 9 D 420 baki 9 14 5 1 1 ÷ = 6 3 A 2 11 C 1 2 5 B 1 2 2 D 1 5 2 15 17.89 + 25 = A 18.14 C 32.89 B 20.39 D 42.89 16 Hitung 340% daripada 470 g. A 1.598 kg C 159.8 kg B 15.89 kg D 1 598 kg 17 8 000  95 × 15 = A 6 575 C 117 575 B 6 675 D 118 575 18 1 3 1 4 + 1 = 3 4 2  A 5 3 12 C 5 4 12 B 7 3 12 D 7 4 12 19 (RM185 × 6)  (160 sen × 24) = A RM1 071.60 B RM1 072.60 C RM1 147.60 D RM1 157.60 20 24.15 ÷ 7 × 9.2 = A 31.74 C 3.174 B 31.64 D 3.164 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Rumah Marwan Sekolah x y Budak berumur 1 tahun telah pandai membaca.
 • 4. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 4 21 5.2 m  44 cm = cm A 8 C 476 B 456 D 5 156 22 Rajah 10 menunjukkan waktu pada sebuah jam. Rajah 10 Apakah waktu 4 jam 55 minit sebelum waktu yang ditunjukkan? A 1:40 p.m. B 9.30 p.m. C 12:40 p.m. D 10:30 p.m. 23 Antara berikut, yang manakah menunjukkan isi padu air bagi hasil bahagi 1.2 ÷ 4? A C B D 24 Jadual 2 menunjukkan bilangan kasut yang dihasilkan oleh sebuah kilang dalam masa sebulan. Jenis kasut Bilangan kasut P 52 970 Q 71 323 R 1 523 pasang kurang daripada kasut P Jadual 2 Hitung jumlah kasut yang dihasilkan oleh kilang itu dalam masa sebulan. A 122 770 B 125 816 C 175 740 D 178 768 25 Rajah 11 menunjukkan data tentang jisim bagi lima biji kubis. Rajah 11 Hitung min bagi jisim sebiji kubis, dalam g. A 6 620 C 1 374 B 6 520 D 1 304 26 Jadual 3 menunjukkan bilangan beg di dalam sebuah kotak. Beg Bilangan beg Hijau 36 Ungu 18 buah kurang daripada beg hijau Merah 6 Hitam 2 kali beg merah Jadual 3 Berapakah pecahan beg ungu daripada kesemua beg di dalam kotak itu? A 1 2 C 1 4 B 1 3 D 1 6 27 Rajah 12 menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas, X dan Y. Isi padu air di dalam bekas Z tidak ditunjukkan. Rajah 12 Isi padu air di dalam bekas Z adalah 125m kurang darpada isi padu air di dalam bekas Y. Berapakah beza antara isi padu air di dalam bekas X dengan bekas Z? A 615 m C 865 m B 740 m D 1 375m 17 : 35 760 m 1 1 2 250 m 500 m 250 m 500 m 250 m 500 m 250 m 500 m X Y Z kg, kg, 0.37 kg, 3 kg, 400 g
 • 5. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 5 28 Jadual 4 menunjukkan harga sehelai kemeja dan sehelai seluar. Pakaian Harga Kemeja RM30.50 Seluar RM50.00 Jadual 4 Ghaffar membeli sehelai kemeja dan beberapa helai seluar. Dia membayar RM230.50. Berapa helai seluarkah yang dibeli oleh Ghaffar? A 3 C 5 B 4 D 6 29 Harga jual sebuah basikal ialah RM1 480. Harga kos basikal itu ialah 45% daripada harga jualan. Hitung keuntungan daripada jualan 2 buah basikal itu. A RM666 B RM814 C RM1 332 D RM1 628 30 Musa bertolak dari rumahnya ke pejabat pada pukul 6.30 a.m. Musa mengambil masa 1 1 4 jam untuk tiba di pejabat. Dia bekerja selama 7 jam 45 minit. Pada jam berapakah Musa pulang ke rumah dari pejabat? A Jam 1530 B Jam 1625 C Jam 1640 D Jam 1740 31 Rajah 13 menunjukkan jarak bagi suatu acara sukan yang disertai oleh Sulaiman. Rajah 13 Jumlah jarak yang dilalui oleh Sulaiman untuk menamatkan acara itu ialah 60 km. Berapakah jarak, dalam km, yang dilalui oleh Sulaiman bagi acara berenang? A 33.5 C 37.67 B 34.5 D 38.67 32 Puan Aini ingin membeli sebentuk cincin yang berharga RM960. Dia mempunyai wang sebanyak 80% daripada harga cincin itu. Baki harga cincin itu dibayar oleh Encik Bakri. Berapakah jumlah wang yang Encik Bakri bayar? A RM160 C RM780 B RM192 D RM880 33 Jadual 5 menunjukkan panjang empat utas tali, K, L, M dan N. Tali Panjang K 45 m L 29 m kurang daripada tali M M 68 m N Sama dengan jumlah panjang tali K dan tali L Jadual 5 Hitung min panjang setiap tali itu. A 236 m C 59 m B 190 m D 47.5 m 34 Jisim sepeket tepung ialah 6 kg. Encik Ismail menggunakan 3 5 daripada tepung itu untuk membuat ban. 2 kg tepung dapat membuat 40 biji ban. Berapakah bilangan ban yang dapat dibuat oleh Encik Ismail? A 72 B 76 C 92 D 120 35 Rajah 14 menunjukkan beberapa buah segi tiga sama sisi yang sama saiz. Rajah 14 Perimeter kawasan berlorek ialah 32 cm . Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah. A 48 B 52 C 56 D 60 4 700 m 21.8 km Berlari Berenang Berbasikal
 • 6. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 6 36 Rajah 15 menunjukkan sekeping kad berbentuk segi empat sama. Sebuah bentuk pentagon telah dipotong di bahagian tengah kad itu. Rajah 15 Bentuk pentagon yang dipotong itu adalah 42% daripada luas kad. Hitung luas, dalam m², kad yang tinggal. A 168 C 232 B 222 D 400 37 Rajah 16 menunjukkan sebuah kuboid dan dua buah kubus. Rajah 16 Hitung jumlah isi padu, dalam cm³, seluruh rajah. A 1 360 C 1 140 B 1 312 D 1 090 38 Rajah di bawah ialah carta palang yang menunjukkan bilangan penduduk di empat buah taman perumahan, G, H, J dan K. Bilangan penduduk di taman L tidak ditunjukkan Min bilangan penduduk bagi kelima-lima taman itu ialah 420 orang. Hitung bilangan penduduk taman L. A 80 C 1 680 B 500 D 2 100 39 Rajah di bawah ialah piktograf yang menunjukkan bilangan anak patung yang dijual oleh Dewi dalam tempoh empat bulan. Mei Jun Julai Ogos mewakili 30 buah anak patung Setiap anak patung itu berharga RM25. Berapakah jumlah jualan anak patung dalam masa empat bulan itu? A RM510 B RM540 C RM12 750 D RM13 500 40 Rajah di bawah ialah carta pai yang menunjukkan peratusan bilangan bangsa di sebuah bandar. Jumlah penduduk bandar itu ialah 7 000 orang. 3 5 daripada penduduk cina adalah lelaki. Berapakah bilangan penduduk perempuan cina di bandar itu? A 980 B 1400 C 1 470 D 2 450 20 m 4 cm 6 cm 6 cm 12 cm 15 cm 200 400 600 0 JG H K L Taman Bilanganpenduduk India 20% Melayu 45% Cina
 • 7. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 7 NO. KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN KERTAS RAMALAN UPSR 1 MATEMATIK KERTAS 2 015/2 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad pengenalan / nombor sijil kelahiran dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 3. Jawab semua soalan. 4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Tunjukan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu. 7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 4 2 4 3 4 4 2 5 5 6 4 7 4 8 4 9 5 10 3 11 4 12 5 13 5 14 4 15 3 Jumlah 60
 • 8. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 8 1 Rajah 1 menunjukkan lima keping kad nombor. Rajah 1 (a) Bina satu nombor lima digit terbesar daripada kesemua nombor pada kad di atas dengan nilai digit 9 ialah 9 000. [1 markah] _________________________________ (b) Bina satu nombor genap lima digit terkecil daripada kesemua nombor pada kad di atas. [1 markah] _________________________________ (c) Hitung beza antara nombor di (a) dan (b). [2 markah] 2 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 2 (a) Apakah nilai digit bagi digit 7 dalam nombor di atas? [1 markah] _________________________________ (b) Bundarkan nombor di atas kepada persepuluh terdekat. [1 markah] _________________________________ (c) Darabkan nombor di atas dengan 2.5. [2 markah] 3 Rajah 3 menunjukkan sebuah bekas kosong. Rajah 3 Ria menuang 800 m air ke dalam bekas itu. (a) Nyatakan isi padu air yang dituang oleh Ria, dalam . [1 markah] _________________________________ (b) Lukis isi padu air yang dituang oleh Ria pada bekas di atas. [1 markah] (c) Sebiji botol mengandungi 1 50 m air. Berapakah lebihnya isi padu air di dalam botol berbanding isi padu air di dalam bekas di atas? Nyatakan jawapan dalam m . [2 markah] 4 Rajah 4 menunjukkan satu bentuk 3D. Rajah 4 (a) Nyatakan satu ciri pepejal itu. [1 markah] _________________________________ 1 000 m 500 m 3 7 9 0 1 14.87
 • 9. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 9 (b) Namakan bentuk 3D itu. [1 markah] _________________________________ 5 (a) Tukarkan 0.6 kepada peratus. [1 markah] (b) Lorekkan 40% pada rajah di bawah. [2 markah] (c) 30% daripada 250 buah kerusi di dalam sebuah dewan berwarna biru dan baki kerusi berwarna hitam. Berapakah bilangan kerusi berwarna hitam? [2 markah] 6 Rajah 6 menunjukkan dua keping kad pecahan. Rajah 6 (a) Hitung beza antara kedua-dua pecahan di atas. [2 markah] (b) Jumlahkan kedua-dua pecahan di atas dengan 1 3 . 2 [2 markah] 7 Jadual 7 menunjukkan jumlah ikan yang dijual oleh lima orang peniaga dalam sehari. Peniaga Jumlah jualan (kg) Aziz 215 Balan 390 Chong 280 Devi 75 kg kurang daripada Chong Elly 300 Jadual 7 (a) Hitung beza antara jualan tertinggi dengan jualan terendah. [2 markah] (b) 80% daripada kesemua ikan yang dijual ialah ikan bawal. Hitung jisim, dalam kg, ikan bawal yang dijual. [2 markah]
 • 10. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 10 8 Jadual 8 menunjukkan bilangan manik di dalam tiga buah kotak. Kotak Bilangan manik P 75 Q 126 R 45 biji lebih daripada kotak Q Jadual 8 (a) Hitung bilangan manik di dalam kotak R. [2 markah] (b) Bilangan manik di dalam kotak S adalah 176 biji lebih daripada jumlah manik di dalam kotak P, Q dan R. Berapakah bilangan manik di dalam kotak S? [2 markah] 9 Piktograf di bawah menunjukkan jualan air kopi di sebuah kafe dalam masa tiga hari. Jualan pada hari Rabu tidak ditunjukkan. Ahad Isnin Selasa Rabu mewakili 50 cawan kopi Bilangan cawan kopi yang dijual pada hari Rabu adalah yang kedua terbanyak. (a) Berapakah anggaran bilangan cawan kopi yang dijual pada hari Khamis? [1 markah] _________________________________ (b) Hitung jumlah cawan kopi yang dijual daripada hari Ahad hingga Selasa. [2 markah] (c) Secawan kopi dijual dengan harga RM2. Harga kos membuat kopi dalam sehari ialah RM80. Hitung keuntungan yang diperoleh pada hari Isnin. [2 markah] 10 Rajah 10 menunjukkan harga bagi sebatang pensel dan sebuah buku. 80 sen RM19.90 Rajah 10 (a) Lim ada RM50. Dia membeli 2 dan 7 . Berapakah baki wang Lim? [2 markah]
 • 11. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 11 (b) Baki wang Lim digunakan untuk membeli alat tulis yang lain. Tandakan () pada alat tulis yang perlu dibeli oleh Lim supaya dia memperoleh baki wang paling sedikit. [1 markah] RM3.90 RM4.50 RM4.80 11 Carta palang di bawah menunjukkan bilangan murid di sebuah sekolah dalam masa empat tahun. (a) Nyatakan mod bilangan murid. [1 markah] _________________________________ (b) Hitung julat bilangan murid. [1 markah] (c) Hitung jumlah murid di sekolah tersebut daripada tahun 2013 hingga 2016. [2 markah] 12 Rajah 12 menunjukkan waktu mula dan waktu tamat suatu tayangan filem pada suatu malam. Waktu mula Waktu tamat Rajah 12 (a) Berapakah tempoh masa tayangan filem itu? [2 markah] (b) Muthu menonton filem itu. Selepas menonton, Muthu memandu pulang ke rumah selama 3 4 jam. Pada pukul berapakah Muthu tiba di rumahnya? Lukis jarum jam pada muka jam di bawah. [3 markah] 80 160 240 0 20152013 2014 2016 Tahun Bilanganmurid 320 400 480 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11
 • 12. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 12 13 Lina ada 240 biji guli. 1 6 daripada guli itu berwarna putih. Baki guli berwarna merah dan kuning. Bilangan guli merah dan kuning adalah sama. (a) Hitung bilangan guli merah. [2 markah] (b) Lina memberikan 55 biji guli kuning kepada Amir. Berapakah beza antara bilangan manik putih dan kuning yang ada pada Lina sekarang? [2 markah] 14 Rajah 14 menunjukkan jisim sebungkus gula. Rajah 14 (a) Nyatakan jisim gula itu, dalam g. [1 markah] _________________________________ (b) Najiha menggunakan 380 g gula itu dan baki gula itu disimpan. Berapakah jisim, dalam kg, gula yang disimpan? [3 markah] 15 Rajah 15 menunjukkan sebuah kuboid. Rajah 15 (a) Hitung isi padu, dalam cm3 , kuboid itu. [2 markah] (b) Tandakan () pada petak yang menunjukkan jumlah isi padu yang sama dengan kuboid di atas. [1 markah] 0 750 500 250 g GULA 12 cm 6 cm 3 cm 4 cm 16 cm 3 cm 4 cm 13 cm 4 cm 2 cm
 • 13. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 13 KERTAS RAMALAN UPSR 2 MATEMATIK KERTAS 1 015/1 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 5. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 6. Jawab semua soalan. 7. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 8. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
 • 14. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 14 1 Antara nombor berikut, yang manakah menjadi 600 000 apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat? A 609 941 C 599 735 B 609 021 D 599 124 2 Rajah 1 menunjukkan beberapa buah pentagon yang sama besar. Rajah 1 Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah? A 1 4 C 1 3 B 3 4 D 3 8 3 Antara perpuluhan berikut, yang manakah dibundarkan kepada perseratus terdekat dengan betul? Perpuluhan Bundar kepada perseratus terdekat A 12.189 12.2 B 12.195 12.20 C 23.461 23.47 D 24.087 24.08 4 Rajah 2 menunjukkan harga sebuah kamera. Rajah2 Antara hasil tambah berikut, yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan harga kamera di atas? A RM900 + RM80 + 60 sen + 50 sen B RM900 + RM80 + 50 sen + 15 sen C RM900 + RM8 + 50 sen + 15 sen D RM900 + RM8 + 60 sen + 5 sen 5 1 3 6 hari = A 70 jam C 82 jam B 76 jam D 85 jam 6 Rajah 3 menunjukkan jisim sekeping coklat. Rajah 3 Hitung jisim, dalam g, coklat itu. A 2.3 C 2 300 B 2.4 D 2 400 7 Jadual 1 menunjukkan isi padu empat buah bekas, P, Q, R dan S. Bekas Isi padu P 2 3 5 Q 3 020 m R 3 200 m S 3.02 Jadual 1 Bekas yang manakah tidak mempunyai isi padu yang sama? A P dan Q C Q dan R B P dan R D Q dan S 8 Rajah 4 menunjukkan satu perkataan. Rajah 4 Berapakah peratus huruf E daripada semua huruf dalam perkataan itu? A 50% C 20% B 30% D 10% RM980.65 1 23 4 0 kg SEMAI
 • 15. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 15 9 Antara pasangan garis berikut, yang manakah menunjukkan garis serenjang? A C B D 10 Rajah 5 menunjukkan suatu poster sempena karnival antidadah. Rajah 5 Apakah nisbah bilangan huruf D kepada huruf A? A 2 : 3 C 3 : 2 B 2 : 4 D 3 : 4 11 Rajah 6 menunjukkan suatu peristiwa. Rajah 6 Apakah kebolehjadian peristiwa tersebut? A Pasti B Kecil kemungkinan C Sama kemungkinan D Mustahil 12 Rajah 7 menunjukkan empat titik pada suatu satah Cartes. Rajah 7 Titik yang manakah berada pada koordinat (6, 2)? A W C Y B X D Z 13 252 010 – – 2 500 = 205 105 A 17 405 C 44 450 B 44 405 D 44 495 14 1 1 4 2   Antara pecahan bahagian berlorek berikut, yang manakah sama dengan jawapan di atas? A B C D 15 Berapakah yang mesti ditambah kepada 14.52 supaya menjadi 79? A 64.48 C 93.48 B 65.52 D 93.52 16 889 + 212 × 29 = A 7 037 C 25 993 B 9 037 D 31 929 17 RM3 892 ÷ 14 × 5 = A RM1 290.50 C RM1 390.00 B RM1 340.60 D RM1 420.30 18 3 1 1 6 2 3 8 4 2    A 1 7 8 C 5 7 8 B 1 8 8 D 5 8 8 19 7.5 km × 25 = A 187.5 m C 18 750 m B 1 875 m D 187 500 m 20 75 sen × 86 = A RM6.45 C RM645 B RM64.50 D RM6 450 KAMI BENCI DADAH 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 3 0 x y Y X Z W Semakin banyak takungan air, semakin mudah nyamuk membiak
 • 16. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 16 21 Nyatakan waktu 90 minit sebelum jam 1745. A 3.15 p.m. C 6.15 p.m. B 4.15 p.m. D 7.15 p.m. 22 Rajah 8 menunjukkan sebuah kotak dan sebiji tembikai di atas sebuah penimbang. Rajah 8 Berapakah bilangan kotak yang perlu ditambah lagi ke atas penimbang supaya penimbang itu seimbang? A 12 C 18 B 17 D 19 23 Lina berkongsi sejumlah 180 biji manggis sama banyak dengan 3 orang adiknya. Kemudian, Lina memberikan 12 biji manggis kepada Hassan. Antara berikut, yang manakah menunjukkan langkah pengiraan yang berikut untuk menghitung baki bilangan manggis Lina? A 180 ÷ 3 – 12 C (180 – 12) ÷ 3 B 180 ÷ 4 – 12 D (180 – 12) ÷ 4 24 Rajah 9 menunjukkan empat keping kad nombor. Rajah 9 Min bagi empat nombor itu ialah 56. Nilai J sama dengan nilai K. Hitung nilai J. A 122 C 61 B 106 D 53 25 Sebuah syarikat mencetak 2 400 buah buku setiap hari dalam masa 3 hari. 4 5 daripada jumlah buku yang dicetak itu diedarkan ke beberapa buah kedai buku. Berapakah baki bilangan buku yang tidak diedarkan? A 480 C 1 800 B 1 440 D 1 920 26 Rajah 10 menunjukkan dua buah bekas berisi air. Rajah 10 Hitung beza isi padu, dalam m , air di dalam kedua-dua buah bekas. A 2 750 C 4 100 B 2 900 D 4 250 27 Rajah 11 menunjukkan lokasi tiga buah tempat. Rajah 11 Jarak di antara rumah Hazma dan pasar melalu sekolah ialah 9.65 km. Cari jarak, dalam m, di antara sekolah dengan pasar. A 2.25 C 2 250 B 2.61 D 2 610 28 Rajah 12 menunjukkan waktu Puan Jenny tiba di Kuala Lumpur dari Kuantan pada suatu petang. Rajah 12 Puan Jenny mengambil masa selama 2 jam 45 minit bagi perjalanannya. Pada jam berapakah Puan Jenny bertolak dari Kuantan? A Jam 0055 B Jam 0155 C Jam 1255 D Jam 1355 1 kg 5 3.6 kg 1 2 3 5 1 4 Rumah Hazma Sekolah Pasar 7 km 40 m 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 53 J 49 K
 • 17. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 17 29 Halim melipat sekeping kertas kepada 12 bahagian yang sama besar. Dia mewarnakan 75% daripada bahagian kertas itu. Berapakah bilangan bahagian yang tidak diwarnakan? A 3 C 8 B 5 D 9 30 Sepeket serbuk koko berjiism 1 3 5 kg. Nani menggunakan 1 4 daripada serbuk koko itu untuk membuat kek. Berapakah jisim, dalam g, serbuk koko yang tinggal? A 850 C 2 400 B 2 250 D 3 250 31 Gaji Stephen ialah RM1 250 sebulan. Dia menyimpan 25% daripada gajinya setiap bulan. Hitung wang simpanan Stephen dalam masa setahun. A RM537.50 B RM3750 C RM6 440 D RM6 450 32 Jadual 2 menunjukkan isi padu air di dalam tiga buah bikar, P, Q dan S. Isi padu air di dalam bikar R tidak ditunjukkan. Bikar Isi padu air P 1 4 5 Q 2 R S 2 080 m Jadual 2 Isi padu air di dalam bikar R adalah 0.6 kurang daripada isi padu air di dalam bikar S. Hitung min isi padu, dalam m , air di dalam sebuah bikar. A 1 740 B 1 840 C 1 975 D 2 140 33 Rajah 13 menunjukkan dua buah kubus yang serupa dan sebuah kuboid. Rajah 13 Hitung jumlah luas, dalam cm2 , kawasan berlorek. A 36 C 144 B 72 D 168 34 Rajah 14 menunjukkan sebuah segi empat tepat dan sebuah segi tiga bersudut tegak. Rajah 14 Perimeter kawasan tidak berlorek ialah 24 cm. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. A 46 C 54 B 48 D 62 35 Jadual 3 menunjukkan jarak lompatan bagi lima orang murid dalam satu acara lompat jauh. Murid Jarak lompatan Razak 5 m Samrit 4.3 m Zulhisham 5.3 m Rusdi 90 cm kurang daripada Zulhisham Lingam Sama dengan Razak Jadual 3 Hitung min jarak lompatan, dalam m, bagi setiap murid. A 24 C 4.8 B 20.5 D 4.16 28 cm 6 cm 14 cm 9 cm 8 cm
 • 18. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 18 36 Rajah 15 menunjukkan sebuah kuboid. Rajah 15 Isi padu kuboid itu adalah sama dengan jumlah isi padu bagi 15 buah kubus yang bersisi 4 cm. Hitung nilai t. A 6 C 10 B 8 D 12 37 Rajah 16 menunjukkan sebuah segi empat sama. Rajah 16 Hitung luas, dalam cm2 , kawasan berlorek. A 90 C 255 B 165 D 285 38 Carta pai di bawah menunjukkan gred yang diPeroleh sekumpulan murid dalam satu ujian Matematik. Jumlah murid yang mengambil ujian itu ialah 150 orang. Berapakah jumlah murid yang memperoleh gred B dan gred E? A 9 C 24 B 15 D 30 39 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan betik yang dijual oleh Encik Ikhwan dalam masa 4 hari. Isnin Selasa Rabu Khamis mewakili 5 bij betik Bilangan betik yang dijual pada hari Jumaat ialah 75% daripada jumlah betik yang dijual daripada hari Isnin hingga Khamis. Hitung min bilangan betik yang dijual dalam masa 5 hari itu. A 12 B 21 C 28 D 60 40 Carta palang di bawah menunjukkan bilangan oren yang terdapat di dalam empat buah bakul. Bilangan oren yang terdapat di dalam bakul adalah 4 7 daripada jumlah buah-buahan. Berapakah jumlah buah-buahan kesemuanya? A 28 B 32 C 48 D 56 10 cm 8 cm t cm 15 cm 8 cm A 40%B 10% C 24% D 20% E 2 4 6 8 10 12 140 P R Q S Bilangan oren Bakul
 • 19. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 19 NO. KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN KERTAS RAMALAN UPSR 2 MATEMATIK KERTAS 2 015/2 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad pengenalan / nombor sijil kelahiran dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 3. Jawab semua soalan. 4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Tunjukan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu. 7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 3 2 4 3 4 4 4 5 3 6 5 7 4 8 4 9 5 10 4 11 4 12 4 13 4 14 3 15 5 Jumlah 60
 • 20. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 20 1 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 1 (a) Nyatakan nilai Q. [1 markah] _________________________________ (b) Hitung jumlah kesemua nombor pada garis nombor itu. [2 markah] 2 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 2 (a) Cerakinkan nombor tersebut mengikut nilai digit. [1 markah] _________________________________ (b) Bundarkan nombor di atas kepada persepuluh yang terdekat. [1 markah] _________________________________ (c) Bahagikan nombor di atas dengan 0.8. [2 markah] 3 Rajah 3 menunjukkan sebuah muka jam. Rajah 3 (a) Azman bangun pagi pada jam 0545. Lukis pada muka jam itu, waktu Azman bangun pagi. [1 markah] (b) Pada masa yang sama, Mariana yang berada di Sydney sedang bersarapan pada jam 0845, waktu Sydney. Pada pukul berapakah waktu di Malaysia ketika Mariana makan malam pada jam 2050? [3 markah] 4 Rajah 4 menunjukkan panjang sebatang kayu. Rajah 4 (a) Nyatakan panjang kayu itu, dalam m. [1 markah] _________________________________ (b) 4 5 daripada panjang kayu itu digunakan untuk membuat sebuah bingkai. Baki kayu itu dipotong kepada 3 bahagian yang sama panjang. Berapakah panjang, dalam cm, setiap bahagian kayu itu? [3 markah] P 870 930 Q 1 050 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 2.48
 • 21. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 21 5 Rajah 5 menunjukkan sebuah bentuk 3D. Rajah 5 (a) Namakan bentuk 3D itu. [1 markah] _________________________________ (b) Lengkapkan ciri-ciri pepejal di atas dalam jadual di bawah. [2 markah] Bilangan bucu Bilangan satah condong 6 Rajah 6 menunjukkan harga sebuah kereta dan rebat yang diberikan. Rajah 6 (a) Hashim membeli kereta itu dan membayar tunai RM33 880. Berapakah baki harga kereta yang perlu dibayar oleh Hashim? [2 markah] (b) Baki harga kereta dibayar melalui pinjaman bank dengan kadar faedah 3% setahun. Hashim membayar secara ansuran selama 24 bulan. Berapakah jumlah bayaran Hashim setiap bulan? [3 markah] 7 Jadual 7 menunjukkan mata yang dikumpul oleh empat rumah sukan. Rumah sukan Bilangan mata Merah 692 Biru Hijau Kuning 604 Jadual 7 Jumlah mata yang dikumpul oleh keempat- empat rumah sukan itu ialah 2 814. Bilangan mata yang dikumpul oleh rumah hijau dan biru adalah sama. (a) Berapakah beza antara bilangan mata bagi rumah biru dan kuning? [2 markah] (b) Bagi menentukan johan keseluruhan pertandingan, beberapa acara tambahan dijalankan. 5 markah diberikan kepada tempat pertama dan 3 markah diberikan kwpada tempat kedua. Jadual di bawah menunjukkan keputusan acara tambahan itu. Acara Rumah biru Rumah hijau P Johan Naib johan Q Naib johan Johan R Johan Naib johan Rumah sukan yang manakah menjadi juara keseluruhan pertandingan? [2 markah] 8 (a) Tukarkan 60% kepada pecahan dalam bentuk termudah. [1 markah] _________________________________ Harga: RM76 000 Rebat: RM3 000
 • 22. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 22 (b) Rajah 8 menunjukkan harga dua jenis barang. Rajah 8 Fariza ingin membeli sebuah kamera. Dia membayar sebanyak RM1 300. Berapakah baki wang Fariza? [3 markah] 9 Rajah 9 menunjukkan jisim sekampit tepung. Rajah 9 (a) Nyatakan jisim sekampit tepung itu, dalam kg. [1 markah] _________________________________ (b) Johan perlu menggunakan 4.5 kg tepung untuk membuat biskut. (i) Berapakah jisim, dalam kg, tepung yang diperlukan lagi oleh Johan? [2 markah] (ii) Kesemua jisim tepung yang diperlukan untuk membuat biskut dibahagikan sama banyak kepada 6 bahagian. Hitung jisim, dalam g, setiap bahagian tepung itu. [2 markah] 10 (a) Puan Hani menggunakan 1 3 2 cat biru, 2 cat merah dan 7 1 8 cat putih untuk mengecat ruang tamu rumahnya. Berapakah jumlah isi padu, dalam m , cat yang digunakan? [2 markah] (b) Sebuah tong mengandungi 5 5 8 minyak masak. Serina memasukkan minyak masak itu sama banyak ke dalam beberapa buah bekas. Setiap bekas diisi dengan 125 m minyak masak. Berapakah bilangan bekas yang digunakan? [2 markah] TEPUNG 05 4 3 2 1kg RM550 220% daripada harga almari
 • 23. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 23 11 Carta palang di bawah menunjukkan bilangan murid yang mengunjungi Zoo Negara dalam masa empat minggu tertentu. (a) Bilangan murid Melayu yang mengunjungi Zoo Negara itu ialah 3 10 daripada jumlah murid. 2 5 daripadanya ialah murid Cina dan bakinya ialah murid India. Lengkapkan jadual di bawah. [2 markah] Bangsa Bilangan pelawat Melayu Cina India (b) Berdasarkan jadual di (a), seramai 1 870 orang murid perempuan India mengunjungi Zoo Negara. Berapakah bilangan murid lelaki India? [2 markah] 12 Rajah 12 menunjukkan beberapa petak segi empat sama yang sama besar. Rajah 12 (a) Hitung luas, dalam cm2 , kawasan yang tidak berlorek. [2 markah] (b) Hitung luas, dalam cm2 , kawasan berlorek. [2 markah] 13 Rajah 13 menunjukkan gabungan sebuah kubus dan sebuah kuboid. Rajah 13 (a) Hitung isi padu, dalam cm3 , kubus. [2 markah] 1 2 3 40 1 000 3 000 2 000 4 000 Minggu Bilanganmurid 5 000 2 cm 8 cm 5 cm 4 cm
 • 24. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 24 (b) Hitung jumlah isi padu, dalam cm3 , seluruh rajah. [2 markah] 14 Jadual 14 menunjukkan tinggi bagi 9 orang murid. Murid Tinggi Azni 1.38 m Linda 1.4 m Fauzi 1.53 m Badri 140 cm Jenny 1 1 m 2 Kamila 1 m 40 cm Chiew 1 m 33 cm Dalila 1.44 m Salmi 2 1 m 5 Jadual 14 (a) Nyatakan mod ketinggian murid. [1 markah] _________________________________ (b) Hitung julat ketinggian murid. [2 markah] (c) Hitung min tinggi, dalam m, setiap murid. [2 markah] 15 Rajah 15 menunjukkan isi padu cecair di dalam sebiji botol. Rajah 15 Jisim bagi isi padu cecair di dalam botol itu ialah 400 g. (a) Hitung isi padu, dalam , bagi 1 200 g cecair itu. [3 markah] (b) Razif menggunakan 3 cecair itu setiap hari dalam masa 3 hari. Hitung jisim, dalam kg, cecair yang digunakan oleh Razif. [2 markah] 750 400 g
 • 25. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 25 KERTAS RAMALAN UPSR 3 MATEMATIK KERTAS 1 015/1 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 9. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 10. Jawab semua soalan. 11. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 12. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
 • 26. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 26 1 5 800 000 = A 1 5 5 juta C 1 5 8 juta B 4 5 5 juta D 7 5 8 juta 2 Rajah 1 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama besar. Rajah 1 Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah? A 1 3 C 2 3 B 1 4 D 3 4 3 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 2 Apakah nilai Q? A 5.5 B 5.68 C 5.8 D 6.04 4 Rajah 3 menunjukkan beberapa bentuk segi tiga sama sisi yang serupa. Rajah 3 Berapakah peratus kawasan berlorek daripada seluruh rajah? A 9% B 36% C 45% D 60% 5 Rajah 4 menunjukkan waktu pada suatu pagi. Rajah 4 Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. A Jam 0508 B Jam 0540 C Jam 1708 D Jam 1740 6 Antara penukaran yang berikut, yanag manakah betul? A 1 4 5 = 4 150 m B 7.04 = 7 40 m C 1 800 m = 18 D 3 600 m = 3.06 7 Rajah 5 menunjukkan sebuah segi tiga. Rajah 5 Anggarkan sudut x. A 40° B 80° C 100° D 120° 8 Antara berikut, yang manakah bentuk heptagon? A C B D Q 6.22 6.45.18 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 x
 • 27. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 27 9 Rajah 6 menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak. Rajah 6 Pasangan garis yang manakah mewakili garis serenjang? A W dan X C X dan Y B W dan Y D X sahaja 10 Rajah 7 menunjukkan suatu peristiwa. Rajah 7 Apakah kebolehjadian peristiwa itu? A Pasti B Mustahil C Kecil kemungkinan D Besar kemungkinan 11 Rajah 8 menunjukkan jisim dua buah bakul berisi buah-buahan. Rajah 8 Apakah nisbah jisim buah-buahan di dalam bakul P kepada jisim buah-buahan di dalam kedua-dua buah bakul? A 5 : 3 C 3 : 5 B 5 : 8 D 8 : 5 12 2 439 + 654 400 + 74 532 = A 730 271 C 731 271 B 730 371 D 731 371 13 Hitung 235% daripada 20. A 470 C 4.7 B 47 D 0.47 14 1 3 4 + 2 2 5 + 1 1 2 = A 4 6 11 C 4 7 11 B 3 6 20 D 3 7 20 15 12 + 2.06 – 3.85 = A 10.21 C 17.21 B 11.21 D 17.91 16 (RM155 × 2) – (55 sen × 90) = A RM260.50 C RM305.05 B RM270.50 D RM314.95 17 0.4 juta – 29 876 = A 370 124 C 381 234 B 370 234 D 389 876 18 Anggarkan hasil darab 8 925 dan 38. A 20 ribu dan 30 ribu B 30 ribu dan 40 ribu C 200 ribu dan 300 ribu D 300 ribu dan 400 ribu 19 Berapakah beza, dalam minit, antara 3 3 4 jam dengan 1 5 2 jam? A 46 C 145 B 105 D 235 20 Jadual 1 menunjukkan markah Ismail dalam empat ujian. Ujian Markah 1 65 2 92 3 78 4 82 Jadual 1 Hitung julat markah Ismail. A 4 C 13 B 10 D 27 21 Hitung 2 3 daripada 4.2 kg. A 1 kg 40 g C 2 kg 80 g B 1 kg 400 g D 2 kg 800 g W X Y 5 kg 3 kg P Q Malaysia merdeka pada 31 Julai 1957
 • 28. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 28 22 1.85 × 30 = A 55.5 m C 5 550 m B 555 m D 55 500 m 23 5 km + 3 2 8 km + 870 m = A 8 245 m C 7 245 m B 8 145 m D 7 145 m 24 Jadual 2 menunjukkan bialngan baju yang dihasilkan oleh sebuah kilang dalam masa sebulan. Saiz Bilangan baju S 35 040 M 34 060 L 31 060 XL 14 580 helai kurang daripada saiz S Jadual 2 Hitung jumlah baju yang dihasilkan oleh kilang itu. A 100 160 C 120 520 B 119 820 D 120 620 25 Rajah 8 menunjukkan harga jual sebuah peti ais dan sebuah mesin basuh sebelum diskaun. Rajah 8 Selepas diskaun, jumlah harga kedua-dua barang itu ialah RM2 205. Berapakah diskaun yang diberikan ke atas mesin basuh? A 5% C 15% B 20% D 80% 26 Farid membeli 12 kotak oren. Setiap kotak mengandungi 45 biji oren. 15% daripada jumlah oren telah dijual. Berapakah bilangan oren yang belum dijual? A 72 C 459 B 81 D 525 27 Terdapat 152 baris tempat duduk di dalam sebuah dewan. Setiap baris ada 15 tempat duduk. Sejumlah 1995 tempat duduk telah dipenuhi dengan penonton. Berapakah bilangan tempat duduk yang masih kosong? A 285 C 1 845 B 295 D 2 280 28 Rajah 9 menunjukkan harga bagi tiga jenis buah-buahan. Rajah 9 Normah membayar RM6.25 untuk anggur, RM4.50 untuk jambu dan RM12.50 untuk betik. Berapakah jumlah jisim, dalam kg, buah-buahan yang dibeli oleh Normah? A 3.25 C 4.25 B 3.5 D 4.5 29 Rajah 10 menunjukkan tarikh mula dan tarikh akhir cuti persekolahan Badariah. Tarikh mula Tarikh akhir Rajah 10 Badariah menghabiskan cuti persekolahannya dengan melancong selama 2 minggu dan selebihnya pulang ke kampung. Berapa lamakah Badariah berada di kampung? A 9 hari C 13 hari B 11 hari D 25 hari 30 Jisim dua kampit beras masing-masing ialah 1 4 6 kg dan 2 6 3 kg. Salina menggunakan 3 5 daripada jumlah beras itu. Berapakah jisim, dalam kg, beras yang tinggal? A 1 4 6 C 1 4 3 B 1 4 5 D 1 4 2 RM1 800RM900 Diskaun 15% 1 kg RM12.50 1 kg RM3 1 kg RM10 2017 18 April 2017 12 Mei RM900 Diskaun 15% RM1 800 1 kg RM12.50 1 kg RM3.00 1 kg RM10.00
 • 29. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 29 31 Rajah 11 menunjukkan laluan perjalanan Zainon dari rumahnya ke pejabat. Rajah 11 Jumlah jarak Zainon berulang alik dari rumahnya ke pejabat setiap hari ialah 13.6 km. Berapakah jarak, dalam m, dari rumah Zainon ke stesen minyak? A 1.71 C 3.69 B 3.42 D 4.1 32 Rajah 13 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas. Rajah 13 Murni dan Afiq masing-masing mengeluarkan 12% dan 1 5 daripada isi padu air di dalam bekas itu. Berapakah jumlah isi padu, dalam m , air yang dikeluarkan? A 1 280 C 1 080 B 1 184 D 880 33 Jadual 3 menunjukkan sebahagian aset dan liabiliti Encik Hambali. Aset/Liabiliti Nilai (RM) Rumah 260 080 Kereta 58 150 Simpanan tetap 19 000 Pinjaman perumahan 170 000 Pinjaman kereta 29 000 Jadual 13 Hitung jumlah aset Encik Hambali. A RM199 000 C RM366 230 B RM337 230 D RM536 230 34 Rajah 14 menunjukkan sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga sama sisi. Rajah 14 Perimeter segi tiga ialah 36 cm. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. A 12 C 48 B 24 D 60 35 Rajah 15 menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus Q. Rajah 15 Hitung jumlah isi padu, dalam cm3 , seluruh rajah. A 224 B 228 C 240 D 288 36 Rajah 16 menunjukkan sebuah segi tiga. Rajah 16 Hitung luas, dalam cm2 , kawasan berlorek. A 72 C 36 B 48 D 18 Rumah Zainon Stesen minyak Pejabat 5 km 90 m 4 cm 7 cm 8 cm P Q 6 cm
 • 30. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 30 37 Rajah 17 menunjukkan sebuah kubus dan sebuah kuboid. Rajah 17 Hitung luas, dalam cm2 , satah yang berlorek. A 48 B 50 C 52 D 56 38 Piktograf di bawah menunjukkan jualan aiskrim di sebuah kedai dalam masa tiga hari. Jualan pada hari Isnin tidak ditunjukkan. Sabtu Ahad Isnin Selasa mewakili 40 batang aiskrim Bilangan aiskrim yang dijual pada hari Isnin ialah 50% daripada jumlah jualan aiskrim pada hari Sabtu, Ahad dan Selasa. Hitung beza antara bilangan aiskrim yang dijual pada hari Sabtu dan hari Isnin. A 60 B 160 C 240 D 320 39 Carta pai menunjukkan hobi bagi 180 orang murid di sebuah sekolah. Hitung bilangan murid yang gemar bermain badminton. A 45 B 63 C 72 D 145 40 Carta palang menunjukkan bilangan surat khabar yang dijual dalam masa empat bulan. Hitung peratusan surat khabar yang dijual pada bulan Jun daripada jualan keseluruhan. A 6% B 12% C 15% D 20% 3 cm 3 cm 4 cm 13 cm Membaca 40% Berenang 25% Badminton Mei Jun Julai Ogos0 2 000 4 000 6 000 8 000 Bilangansuratkhabar Bulan
 • 31. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 31 NO. KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN KERTAS RAMALAN UPSR 3 MATEMATIK KERTAS 2 015/2 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad pengenalan / nombor sijil kelahiran dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 3. Jawab semua soalan. 4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Tunjukan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu. 7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 4 2 4 3 4 4 3 5 5 6 4 7 4 8 4 9 5 10 3 11 4 12 5 13 4 14 4 15 3 Jumlah 60
 • 32. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 32 1 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 1 (a) Apakah nilai X? [1 markah] _________________________________ (b) Hitung hasil tambah X dan K. [2 markah] 2 Rajah 2 menunjukkan beberapa petak segi empat sama yang sama besar. Rajah 2 (a) Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah. [1 markah] _________________________________ (b) Nyatakan satu pecahan setara bagi kawasan berlorek. [1 markah] _________________________________ (c) Hitung hasil tambah pecahan kawasan berlorek di (a) dengan beza antara 4 dan 3 1 8 . [2 markah] 3 Rajah 3 menunjukkan waktu mula bagi latihan bola sepak Nazmi pada suatu petang. Rajah 3 (a) Nyatakan waktu Nazmi mula berlatih, dalam sisitem 24 jam. [1 markah] _________________________________ (b) Nazmi berlatih selama 2 jam 40 minit. Lukis pada muka jam di bawah waktu Nazmi tamat berlatih. [2 markah] 4 Rajah 4 menunjukkan satu bentuk 2D. Rajah 4 (a) Apakah nama bentuk 2D dia atas? [1 markah] _________________________________ X600 740 K880 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 q
 • 33. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 33 (b) Nyatakan sudut q°. [1 markah] _________________________________ 5 Jadual 5 menunjukkan bilangan haiwan ternakan yang terdapat di sebuah kandang. Haiwan ternakan Bilangan Kambing 4 Lembu 3 Jadual 5 (a) Hitung nisbah bilangan kambing kepada lembu. [1 markah] _________________________________ (b) Hitung nisbah jumlah haiwan kepada bilangan lembu. [1 markah] _________________________________ 6 Jadual 6 menunjukkan jisim bagi beberapa orang murid. Murid Jisim (kg) Abdan 35 Balqis 35 Cah 27 Det 28 Esah 35 Farhani 32 Jadual 6 (a) Nyatakan mod jisim murid. [1 markah] _________________________________ (b) Hitung julat bagi jisim murid. [1 markah] _________________________________ (c) Hitung min jisim murid, [2 markah] 7 Jadual 7 menunjukkan bilangan murid kelas 6 Permata. Kelas Bilangan murid Usaha 38 Rajin 35 Cekal 27 Dedikasi 20 Jadual 7 (a) Hitung jumlah murid kelas 6 Permata. [2 markah] (b) 1 5 daripada jumlah murid mendapat gred A dalam satu ujian Sains. 3 10 daripada mereka mendapat gred B, 12 orang mendapat gred C dan selebihnya mendapat gred D. Lengkapkan piktograf di bawah bagi menunjukkan bilangan murid yang mendapat setiap gred. [3 markah] A B C D  mewakili _____ orang murid
 • 34. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 34 8 Jadual 8 menunjukkan mata yang diperoleh empat orang murid dalam satu permainan. Murid Markah Lan 16 Kuna 2 markah kurang daripada Lan Man 4 markah lebih daripada Kuna Nani 6 markah kurang daripada Man Jadual 8 (a) Hitung mata yang diperoleh Kuna. [1 markah] _________________________________ (b) Lengkapkan carta palang di bawah bagi mewakili mata yang diperoleh murid. [3 markah] 9 Weng mempunyai 14 keping wang syiling 50 sen dan 3 keping wang kertas RM5. Dia membeli sebatang pen yang berharga RM19.90. (a) Berapakah baki wang Weng? [2 markah] (b) Baki wang Weng digunakan untuk membeli 2 jenis barang yang sama. Tandakan () pada barang yang boleh dibeli oleh Weng. [2 markah] 10 Jadual 10 menunjukkan usia bagi tiga buah rumah api. Usia rumah api S tidak ditunjukkan. Rumah api Usia rumah api P 1 abad 5 tahun Q 7 dekad 8 tahun kurang daripada rumah api P R 1 abad 23 tahun S (a) Hitung usia rumah api Q. [2 markah] (b) Min usia keempat-empat rumah api itu ialah 8 dekad 2 tahun. Hitung usia rumah api S. [3 markah] Lan Kuna Man Nani0 4 8 12 16 Markah Murid 18 Aiskrim RM1.50 Gula-gula RM1.20 Epal 80 sen
 • 35. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 35 11 Rajah 11 menunjukkan harga jualan sebuah beg tangan. Rajah 11 (a) Zalina membeli beg tangan itu dengan harga RM400. Berapakah diskaun bagi beg tangan itu? [2 markah] (b) Keuntungan sebuah beg tangan ialah 55% daripada harga jualan. Hitung harga kos beg tangan itu. [3 markah] 12 Rajah 12 menunjukkan jisim sebuah kotak dan sebiji mangga. Rajah 12 (a) Berapakah jumlah jisim, dalam kg, kotak dan sebiji mangga itu? [2 markah] (b) Apabila mangga itu dikeluarkan, bacaan penimbang menjadi 1 500 g. Hitung jisim, dalam g, mangga. [3 markah] 13 Rajah 13 menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas, P dan Q. Rajah 13 (a) Nyatakan isi padu air di dalam bekas Q dalam m . [1 markah] _________________________________ (b) 3 4 daripada isi padu air di dalam bekas P dan Q dituang ke sebiji botol. Baki isi padu air di dalam bekas P dan Q dituang sama banyak ke dalam 3 biji gelas. Berapakah isi padu, dalam m , air di dalam setiap gelas? [3 markah] 1 23 4 0 kg 4 RM500 RM500 P Q
 • 36. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 36 14 Rajah 14 menunjukkan sebuah segi empat sama dan sebuah segi empat tepat. Rajah 14 (a) Hitung perimeter, dalam cm, segi empat sama. [2 markah] (b) Hitung luas, dalam cm2 , seluruh rajah. [2 markah] 15 Rajah 15 menunjukkan sebiji kek berbentuk kubus. Rajah 15 (a) Hitung isi padu, dalam cm3 , kek itu. [2 markah] (b) Kek itu dipotong kepada 3 bahagian yang sama besar. Berapakah isi padu, dalam cm3 , setiap bahagian kek? [2 markah] 10 cm 7 cm 9 cm
 • 37. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 37 KERTAS RAMALAN UPSR 4 MATEMATIK KERTAS 1 015/1 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 13. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 14. Jawab semua soalan. 15. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 16. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
 • 38. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 38 1 Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor yang disusun dalam tertib menaik. Rajah 1 Nombor yang manakah diwakili oleh Z? A 53 004 C 56 004 B 53 994 D 59 994 2 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 2 Tukarkan nombor di atas kepada perpuluhan. A 2.091 C 20.91 B 2.91 D 29.1 3 Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 3 Apakah nilai X? A 1 3 C 7 10 B 4 5 D 1 1 5 4 Rajah 4 menunjukkan harga sebuah rumah. Rajah 4 Nyatakan harga rumah itu dalam perpuluhan juta. A RM0.605 juta C RM6.05 juta B RM0.65 juta D RM6.5 juta 5 45% = 9 Apakah nombor yang tertinggal di dalam petak? A 10 C 25 B 20 D 50 6 27.9 kg = A 279 g B 2 790 g C 27 090 g D 27 900 g 7 Antara penukaran berikut, yang manakah betul? A 2 tahun = 24 hari B 3 5 abad = 60 bulan C 1 6 jam = 10 minit D 3 minggu = 21 jam 8 Antara peristiwa berikut, yang manakah menunjukkan kebolehjadian mustahil? A Obesiti boleh mendatangkan pelbagai penyakit kronik. B Pemakanan yang sihat boleh mengelakkan pelbagai jenis penyakit. C Buah-buahan mempunyai pelbagai kebaikan D Pengambilan gula berlebihan akan menyebabkan tubuh badan lebih sihat 9 Rajah 5 menunjukkan beberapa titik di atas suatu satah Cartes. Rajah 5 Titik yang manakah mempunyai jarak 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang dari titik Q? A W C Y B X D Z 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 W Y Z Q x y X 54 002 Z 59 006 63 008 X RM650 000
 • 39. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 39 10 Rajah 6 menunjukkan ciri-ciri sebuah pepejal. Rajah 6 Namakan pepejal tersebut. A Kubus C Silinder B Kon D Sfera 11 Rajah 7 menunjukkan jisim dua biji labu, P dan Q. Rajah 7 Apakah nisbah jisim labu P kepada labu Q? A 1 : 2 C 2 : 1 B 1 : 3 D 1 : 2 000 12 Antara ukuran berikut, yang manakah paling pendek? A 2 km 50 m C 2 300 m B 2.1 km D 1 2 2 km 13 209 196 + 9 876 + 266 = A 219 338 C 209 328 B 219 228 D 209 338 14 6.81 + 9 + 3.3 = A 19.11 C 11.01 B 18.11 D 10.01 15 2 3 3 ÷ 5 6 = A 5 3 9 C 2 4 5 B 2 3 5 D 5 4 9 16 1 5 6 – 1 2 3 + 1 1 4 = A 1 3 12 C 1 4 12 B 3 3 4 D 5 4 6 17 Hitung 45% daripada 65.8. A 2.961 C 296.1 B 29.61 D 2 961 18 2 150 – 104 × 9 = A 1 214 C 18 414 B 1 314 D 19 414 19 Rajah 8 menunjukkan waktu pada suatu petang. Rajah 8 Nyatakan waktu 50 minit selepas waktu yang ditunjukkan. A Jam 0745 C Jam 1835 B Jam 1745 D Jam 2035 20 72 km 52 m – 29 km 635 m = A 43.417 km C 42.417 km B 43.317 km D 42.317 km 21 3 2 4 daripada 3 kg = A 82.5 g C 8 250 g B 825 g D 82 500 g 22 0.69 juta – 2 5 juta – 13 099 = A 276 991 C 266 991 B 276 901 D 266 901 23 Niai yang manakah paling besar? A 60% daripada RM56 B 25% daripada RM140 C 90% daripada RM36 D 300% daripada RM12 24 Hitung min bagi 3 4 kg, 0.2 kg, 800 g dan 1 kg 50 g. A 675 g C 800 g B 700 g D 2 700 g 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11  2 sisi  1 permukaan melengkung  2 satah P 1 kg Q 2 000 g
 • 40. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 40 25 Jadual 1 menunjukkan markah bagi tiga orang murid dalam satu ujian. Markah Khairul dan Melisa tidak ditunjukkan. Murid Markah Sani 61 Omar 77 Tina 40 Khairul Melisa Jadual 1 Jumlah markah Sani, Omar dan Tina adalah sama dengan jumlah markah Khairul dan Melisa. Diberi markah Khairul dan Melisa adalah sama. Hitung markah Melisa. A 46 C 73 B 59 D 89 26 Rajah 9 menunjukkan harga dua barang yang dibeli oleh Maria. Rajah 9 Maria membayar dengan 70 keping wang kertas RM50. Hitung baki wang Maria. A RM0 C RM30 B RM10 D RM40 27 Perbelanjaan bulanan Encik Razak ialah RM4 000, iaitu 80% daripada gajinya setiap bulan. Encik Razak memberikan 60% daripada baki gajinya kepada isterinya dan baki wangnya disimpan di dalam sebuah bank. Berapakah jumlah simpanan Encik Razak setiap bulan? A RM400 C RM1 000 B RM600 D RM2 000 28 Harga kos sebuah mesin jahit ialah RM1 560. Puan Asilah menjual semula mesin jahit itu dan mendapat keuntungan sebanyak 12% daripada harga kos mesin itu. Berapakah harga mesin jahit yang dijual oleh Puan Asilah? A RM187.20 C RM1 747.20 B RM1 289.40 D RM1 935.60 29 Khalimi menggunakan 150 g serbuk perisa anggur untuk membancuh 0.6 jus anggur. Hitung isi padu, dalam m , jus yang dapat dibancuh oleh Khalimi dengan menggunakan 600 g serbuk perisa anggur itu. A 1.5 C 1 500 B 2.4 D 2 400 30 Rajah 10 menunjukkan kedudukan empat buah bandar. Rajah 10 Jarak dari bandar V ke bandar W adalah 1 4 daripada jarak dari bandar T ke bandar U. Jumlah jarak dari bandar T ke bandar W ialah 7.3 km. Hitung jarak, dalam km, dari bandar T ke bandar U. A 3.9 C 4.7 B 4.2 D 5.1 31 Jadual 2 menunjukkan jisim tiga orang murid. Jisim Manan tidak ditunjukkan. Murid Jisim Jack 38 kg 240 g Kenny 41 kg Lan 38 kg 510 g Manan Jadual 2 Jisim Manan adalah 1 3 daripada jumlah jisim tiga orang murid itu. Berapakah jisim Manan, dalam kg? A 39.25 C 39.35 B 39.28 D 39.38 2 km 50 m daripada harga peti ais RM2 100 T U V W
 • 41. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 41 32 Jadual 3 menunjukkan waktu Malaysia dan Brazil pada masa yang sama. Brazil Malaysia 4.00 p.m. 3.00 a.m. Ahad Isnin Jadual 3 Waktu bekerja Allen pada hari Isnin di Brazil ialah pada jam 0830. Antara berikut, yang manakah menunjukkan hari dan waktu yang sama di Malaysia? Hari Waktu A Isnin Jam 0830 B Selasa Jam 0730 C Ahad Jam 0730 D Isnin Jam 2130 33 Jadual 4 menunjukkan bilangan hari kedatangan murid di sebuah sekolah dalam masa seminggu. Hari Kedatangan Isnin 628 Selasa 7 lebih daripada hari Isnin Rabu 4 5 daripada hari Selasa Khamis 633 Jumaat 626 Jadual 4 Hitung min bilangan hari kedatangan murid dalam sehari. A 606 B 613 C 648 D 662 34 Rajah 11 terdiri daripada sebuah segi tiga dan dua buah segi empat tepat. Rajah 11 Hitung jumlah luas, dalam cm2 , seluruh rajah. A 124 C 74 B 88 D 64 35 Rajah 12 menunjukkan gabungan sebuah kubus dan sebuah kuboid. Rajah 12 Hitung jumlah luas permukaan, dalam cm2 , kawasan berlorek. A 96 C 140 B 116 D 152 36 Rajah 13 terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama besar. Rajah 13 Perimeter kawasan berlorek ialah 18 cm. Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah. A 10 C 30 B 14 D 42 1 cm 8 cm 4 cm 6 cm 14 cm 10 cm
 • 42. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 42 37 Rajah 14 menunjukkan dua buah kubus, W dan X. Rajah 14 Panjang sisi kubus W adalah 1 4 daripada panjang sisi kubus Y. Hitung isi padu, dalam cm3 , seluruh rajah. A 512 C 516 B 514 D 520 38 Carta palang menunjukkan isi padu air di dalam lima buah bekas. Hitung min isi padu, dalam m , air di dalam setiap bekas. A 6 500 C 1 300 B 5 500 D 1 100 39 Carta pai menunjukkan kenderaan yang dinaiki oleh murid Tahun 6 untuk ke sekolah. Bilangan murid yang menaiki basikal ialah 4 orang. Cari jumlah murid yang ke sekolah menaiki bas dan kereta. A 6 C 24 B 18 D 30 40 Piktograf menunjukkan jualan air kotak di gerai Shiraj. Jualan air kotak perisa jagung tidak ditunjukkan. Strawberi Vanila Coklat Jagung mewakili 40 air kotak Bilangan jualan air kotak perisa jagung adalah 35% daripada jumlah jualan air kotak perisa yang lain. Berapakah jumlah jualan air kotak perisa jagung? A 130 C 312 B 168 D 480 W X 8 cm 1 0 Bekas K L M N Q Isi padu air ( ) Kereta 60% Bas 15% Van 15% Basikal
 • 43. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 43 NO. KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN KERTAS RAMALAN UPSR 4 MATEMATIK KERTAS 2 015/2 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad pengenalan / nombor sijil kelahiran dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 3. Jawab semua soalan. 4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Tunjukan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu. 7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 7 4 8 5 9 4 10 5 11 4 12 4 13 4 14 5 15 5 Jumlah 60
 • 44. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 44 1 Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor. Rajah 1 (a) Bina satu nombor empat digit terkecil daripada kesemua kad nombor di atas. [1 markah] _________________________________ (b) Bina satu nombor genap terbesar daripada nombor di atas. [1 markah] _________________________________ (c) Nyatakan nilai digit bagi digit 4 dalam nombor di (a). [1 markah] _________________________________ 2 Rajah 2 menunjukkan tiga buah segi empat tepat yang dibahagikan kepada beberapa petak yang sama besar. Rajah 2 (a) Lorek 1 2 4 pada rajah di atas. [1 markah] (b) Tambahkan nilai di (a) dengan 3 dan 7 8 . [2 markah] 3 Rajah 3 menunjukkan jisim segugus anggur. Rajah 3 (a) Nyatakan jisim, dalam g, anggur itu. [1 markah] _________________________________ (b) Sebiji epal diletakkan di atas penimbang itu supaya jarum pada penimbang menunjukkan jisim maksimum. Tandakan () pada jisim epal yang diletakkan di atas penimbang itu. [2 markah] 4 Rajah 4 menunjukkan sebuah segi tiga PQR. Rajah 4 (a) Nyatakan sudut e. [1 markah] _________________________________ 01 kg 250 500 750 e P Q R 4 6 0 9 80 g 120 g 200 g
 • 45. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 45 (b) Adakah garis PQ dan garis QR berserenjang? Mengapa? [2 markah] 5 (a) Tukarkan 9 5 100 kepada perpuluhan. [1 markah] _________________________________ (b) Hitung hasil tambah 7 3 10 dengan 5. [2 markah] 6 Rajah 6 menunjukkan waktu mula pertandingan berbasikal yang disertai oleh Yazid pada suatu pagi. Rajah 6 Yazid tiba di garisan penamat selepas 5 3 6 jam. (a) Pada jam berapakah Yazid tiba di garisan penamat? Beri jawapan dalam sistem 24 jam. [3 markah] (b) Kumar tiba di garisan penamat 35 lebih cepat daripada Yazid. Lukis pada muka jam di bawah waktu Kumar tiba di garisan penamat. [2 markah] 7 Jadual 7 menunjukkan isi padu air di dalam tiga buah bekas. Bekas Isi padu air P 240 m Q 3.3 R 420 m Jadual 7 (a) Hitung min isi padu, dalam m , air di dalam setiap bekas. [2 markah] (b) Isi padu air di dalam setiap bekas dikurangkan sebanyak 70 m . Hitung min isi padu air yang baharu di dalam setiap bekas. Beri jawapan dalam m . [2 markah] 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11
 • 46. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 46 8 Rajah 8 menunjukkan baki isi padu air di dalam sebuah jag setelah diminum oleh Wee. Rajah 8 (a) Wee minum sebanyak 340 m air. Hitung isi padu, dalam m , air di dalam jag itu pada mulanya. [2 markah] (b) Isi padu asal air di dalam jag itu dituang ke dalam dua buah bikar. Isi padu air di dalam bikar P adalah 200 m lebih daripada isi padu air di dalam bikar Q. Lukis aras isi padu air di dalam kedua- dua bikar itu pada rajah di bawah. [3 markah] 9 2 5 daripada 650 orang murid di sebuah sekolah adalah lelaki. (a) Hitung bilangan murid lelaki di sekolah itu. [2 markah] (b) 190 orang daripada murid perempuan memakai cermin mata dan selebihnya tidak memakai cermin mata. Berapakah bilangan murid perempuan yang tidak memakai cermin mata? [2 markah] 10 Jadual 10 menunjukkan bilangan kanak-kanak yang mendiami empat blok di sebuah pangsapuri. Blok Lelaki Perempuan Mawar 33 7 Melur 26 4 Raya 38 22 Orkid 6 14 Jadual 10 (a) Bilangan penghuni bagi setiap blok ialah 100 orang. Berapakah peratusan bagi penghuni dewasa di pangsapuri itu? [2 markah] (b) Lengkapkan carta palang di bawah bagi menunjukkan bilangan orang dewasa di blok Melur dan Raya. [3 markah] 500 1 000 ml 500 1 000 ml 20 40 60 80 100 0 Melur Raya Blok Bilanganorangdewasa 860 P Q
 • 47. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 47 11 Rajah 11 ialah bil tidak lengkap yang menunjukkan barang yang dibeli oleh Puan Ros. Kuantiti Barang Harga seunit (RM) Harga (RM) 5 kg Kacang 3.90 19.50 2 kg Sagu 9.00 3 kg Beras 6.00 Jumlah Rajah 11 (a) Puan Ros membayar sejumlah wang dan memperoleh baki sebanyak RM3.50. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Puan Ros? [2 markah] (b) Puan Ros membeli lagi 2 kg kacang. Berapakah yang perlu dibayar oleh Puan Ros untuk 2 kg kacang itu? [2 markah] 12 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan lori yang dijual dalam masa empat tahun. Bilangan lori yang dijual pada tahun 2014 tidak ditunjukkan. 2013 2014 2015 2016 2017 mewakili 6 buah lori (a) Jualan lori pada tahun 2014 adalah sama dengan jualan lori pada tahun 2016. Berapakah jumlah lori yang dijual dalam masa lima tahun itu? [2 markah] (b) Keuntungan sebanyak RM8 900 diperoleh bagi setiap lori yang dijual. Hitung jumlah keuntungan yang diperoleh bagi jualan lori pada tahun 2016. [2 markah] 13 Rajah 13 menunjukkan kedudukan dua tempat pemeriksaan, P dan Q, bagi laluan merentas desa. Rajah 13 Jarak dari tempat pemeriksaan Q ke garisan penamat adalah 1 465 m kurang daripada jarak dari tempat pemeriksaan P ke tempat pemeriksaan Q. (a) Berapakah jarak, dalam km, dari tempat pemeriksaan Q ke garisan penamat? [2 markah] 4.09 km 840 m Mula Tamat P Q
 • 48. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 48 (b) Hitung jumlah jarak, dalam m, laluan merentas desa itu. [2 markah] 14 Rajah 14 menunjukkan sebuah segi empat tepat dan sebuah segi empat sama. Rajah 14 (a) Hitung beza luas, dalam cm2 , antara segi empat sama dan segi empat tepat itu. [2 markah] (b) Lukis pada grid di bawah, segi empat tepat yang mempunyai luas yang sama dengan jumlah luas kedua-dua segi empat di atas. [3 markah] 15 Rajah 15 menunjukkan sebuah kuboid. Rajah 15 (a) Hitung isi padu, dalam cm3 , kuboid itu. [2 markah] (b) 2 buah kubus dengan sisi 2 cm dipotong daripada kuboid itu. Berapakah isi padu, dalam cm3 , kuboid yang tinggal? [3 markah] 4 cm 2 cm 3 cm 1 cm 10 m 6 m 2 m
 • 49. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 49 KERTAS RAMALAN UPSR 5 MATEMATIK KERTAS 1 015/1 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 17. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 18. Jawab semua soalan. 19. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 20. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
 • 50. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 50 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 1 Cerakinkan nombor itu megikut nilai digit. A 300 000 + 7 000 + 50 B 300 000 + 7 000 + 500 C 300 000 + 70 000 + 500 D 300 000 + 70 000 + 5 000 2 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 2 Apakah nilai P? A 8 2 9 C 1 3 9 B 3 D 2 3 9 3 Antara berikut, yang manakah disusun dalam tertib menurun? A 4.71, 4.7, 4.07, 4.007 B 6.15, 5.105, 5.5, 5.05 C 7.072, 7.72, 7.702, 7.7 D 8.08, 8.089, 8.8, 8.89 4 Rajah 3 menunjukkan grid segi empat sama yang sama besar. Rajah 3 Berapakah peratusan kawasan berlorek daripada seluruh rajah? A 7 C 28 B 14 D 35 5 Antara berikut, yang manakah paling panjang? A 1 5 2 cm C 5.6 cm B 56 mm D 5 cm 8 mm 6 7 600 m = A 3 7 5 C 1 7 5 B 2 7 5 D 1 7 10 7 Berikut adalah perbualan antara empat orang murid. Pernyataan siapakah yang tidak benar? A Rusli C Tania B Syahir D Chun 8 Rajah 4 menunjukkan empat titik pada suatu satah Cartes. Rajah 4 Antara berikut, titik yang manakah berada pada koordinat yang salah? A W(5, 3) B X(6, 6) C Y(1, 1) D Z(6, 2) 9 Antara pasangan garis berikut, yang manakah adalah selari? A B C D 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 3 0 x y Y X Z W P Rusli : Heptagon ada 8 sisi lurus. Shahir : Pentagon ada 5 bucu. Tania : Heksagon ada 6 sudut. Chun : Oktagon ada 1 satah.
 • 51. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 51 10 Rajah 5 menunjukkan jisim sebiji batu-bata. Rajah 5 Berapakah jisim, dalam g, batu itu? A 4.2 C 4 200 B 4.4 D 4 400 11 Sekeping duit syiling dilambungkan. Apakah kebolehjadian bahawa gambar diperoleh daripada lambungan itu? A Mustahil B Sama kemungkinan C Kecil kemungkinan D Besar kemungkinan 12 Rajah 6 terdiri daripada beberapa segi tiga yang serupa. Rajah 6 Berapakah nisbah bilangan segi tiga tidak berlorek kepada jumlah segi tiga? A 4 : 9 C 4 : 5 B 5 : 9 D 5 : 4 13 93 274 ÷ 9 = A 10 363 C 10 363 baki 7 B 13 063 D 13 063 baki 7 14 52.08 × 25 = A 130.2 C 1 302 B 132 D 1 320 15 Hitung 35% daripada 50.4. A 1.764 C 17.64 B 1.864 D 18.64 16 4 1 5 ÷ 1 4 = A 9 20 C 1 6 5 B 1 1 5 D 1 7 5 17 RM64 – RM9.05 + 60 sen = A RM54.45 C RM55.45 B RM54.55 D RM55.55 18 43.2 × 1.2 ÷ 8 = A 0.648 C 64.8 B 6.48 D 648 19 806 + 135 ÷ 9 = A 811 C 8 241 B 821 D 8 469 20 Rajah 7 menunjukkan panjang tali P dan tali Q. Rajah 7 Berapakah beza panjang, dalam m, antara kedua-dua tali itu? A 3.135 C 2.55 B 3.085 D 2.5 21 Rajah 8 menunjukkan waktu pada suatu malam. Rajah 8 Apakah waktu 3 4 jam sebelum waktu yang ditunjukkan? A Jam 1740 C Jam 1940 B Jam 1910 D Jam 2110 22 91.4 ÷ 100 = A 0.914 m C 914 m B 9.14 m D 9 140 m 05 4 3 2 1kg 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 65 cmP Q
 • 52. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 52 23 5 8 × 1.4 kg = A 175 g C 775 g B 525 g D 875 g 24 Rajah 9 menunjukkan jisim empat biji buah- buahan. Rajah 9 Hitung min jisim , dalam kg, buah-buahan itu. A 3 5 C 1 4 B 9 10 D 4 5 25 Jadual 1 menunjukkan bilangan pelancong yang datang ke Malaysia dari tiga buah negara. Bilangan pelancong dari China tidak ditunjukkan. Negara Bilangan pelancong China Jepun 255 095 India 546 338 Arab 298 567 Jadual 1 Jumlah pelancong dari keempat-empat buah negara itu ialah 9 1 10 juta orang. Berapakah bilangan pelancong dari China? A 4 5 juta C 4 1 5 juta B 1 2 juta D 1 1 2 juta 26 Salmi ada 480 biji manik. 3 8 daripada manik itu berwarna merah. Baki manik Salmi berwarna hijau dan kuning. Bilangan manik hijau adalah 2 kali bilangan manik kuning. Berapakah bilangan manik kuning? A 100 C 300 B 150 D 450 27 Sebuah sekolah mengadakan satu kutipan amal untuk mengisi tabung pendidikan sekolah. Sebanyak RM3 450 berjaya dikumpul. 60% daripada wang itu diagihkan sama banyak kepada 10 orang murid luar bandar. Hitung jumlah wang yang diterima oleh seorang murid. A RM207 C RM310 B RM270 D RM370 28 Jadual 2 menunjukkan harga bagi sekilogram sotong dan udang. Barang Harga sekilogram Sotong RM24 Udang RM36 Jadual 2 Puan Sarah membeli 700 g sotong dan 1.6 kg udang. Dia membayar dengan menggunakan 1 keping wang kertas RM50 dan 3 keping wang kertas RM10. Berapakah baki wang Puan Sarah? A RM4.40 C RM74.40 B RM5.60 D RM75.60 29 Sebuah bas bertolak pada jam 0830 dari bandar P ke bandar R melalui bandar Q. Bas itu berhenti di bandar Q selama 1 2 jam. Kemudian, bas itu meneruskan perjalanan dan tiba di bandar R pada jam 1315. Cari tempoh masa, dalam jam, perjalanan bas itu dari bandar P ke bandar R. A 4 C 3 4 4 B 1 4 4 D 1 5 4 30 Rajah 10 menunjukkan kedudukan rumah Hasni, klinik, pejabat pos dan sekolah. Rajah 10 1.6 km 2 km 350 g 0.85 kg 200 g Rumah Hasni Klinik Pejabat pos Sekolah
 • 53. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 53 Jarak di antara klinik dan pejabat pos adalah 200 m lebih daripada jarak di antara rumah Hasni dengan klinik. Hitung jarak, dalam km, dari rumah Hasni ke sekolah. A 5.4 B 5.2 C 4.8 D 3.8 31 Rajah 11 menunjukkan dua buah bikar berisi air. Rajah 11 Air di dalam kedua-dua bikar itu dituang ke dalam sebuah bekas yang mempunyai air. Isi padu air di dalam bekas itu menjadi 3 400 m . Berapakah isi padu, dalam , air di dalam bekas itu pada mulanya? A 1.9 B 5.3 C 1 900 D 5 300 32 Jadual 3 menunjukkan isi padu air di dalam dus buah bekas. Isi padu air di dalam bekas R tidak ditunjukkan. Bekas Isi padu air P 940 m Q 1 1 4 R Rajah 3 Isi padu air di dalam bekas R adalah 3 4 daripada isi padu air di dalam bekas P. Cari min isi padu, dalam , air di dalam setiap bekas. A 2.985 C 0.965 B 2.865 D 0.955 33 Rajah 12 menunjukkan jisim 3 tin biskut yang sama. Rajah 12 Berapakah jisim, dalam kg, 2 tin biskut itu? A 0.9 C 2.1 B 1.8 D 2.7 34 Rajah 13 menunjukkan dua utas reben, Y dan Z. Rajah 13 Panjang reben Z ialah 3 4 daripada panjang reben Y. Hitung panjang, dalam m, reben Z. A 600 C 480 B 500 D 450 35 Rajah 14 menunjukkan dua buah segi tiga yang serupa dan dua buah segi empat sama yang serupa. Rajah 14 Panjang WR ialah 1 2 daripada panjang RU. Hitung luas, dalam cm2 , kawasan berlorek. A 128 C 72 B 96 D 64 500 1 000 ml 500 1 000 ml 1 23 4 0 kg W Q R S TUV 16 cm 8 mY Z
 • 54. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 54 36 Rajah 15 menunjukkan beberapa buah segi tiga yang sama. Rajah 15 Perimeter seluruh rajah ialah 54 cm. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. A 21 C 42 B 36 D 48 37 Rajah 16 menunjukkan gabungan kuboid L dan kuboid M. Rajah 16 Isi padu kuboid M adalah 6 kali isi padu kuboid L. Hitung isi padu, dalam cm3 , seluruh rajah. A 36 B 216 C 252 D 288 38 Carta pai menunjukkan peratusan bilangan murid mengikut kaum dalam sebuah kelas. Terdapat 40 orang murid di dalam kelas itu. Berapakah bilangan murid Melayu? A 4 C 14 B 6 D 16 39 Piktograf menunjukkan jualan kasut sukan di sebuah kedai dalam masa empat bulan. Mei Jun Julai Ogos mewakili 90 pasang kasut 20% daripada jualan kasut sukan itu adalah kasut baharu dan selebihnya adalah kasut terpakai. Berapakah bilangan kasut terpakai? A 990 B 792 C 216 D 198 40 Carta palang menunjukkan bilangan lemon di dalam lima buah kotak. Kesemua lemon itu dibungkus empat-empat. Hitung bilangan bungkusan yang diperoleh. A 3 200 B 3 000 C 800 D 750 6 cm 9 cm 8 cm 3 cm L M Melayu Cina 10% India 35% Lain-lain 15% K0 200 400 600 800 Bilangankotak Kotak 1 000 L M N P
 • 55. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 55 NO. KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN KERTAS RAMALAN UPSR 5 MATEMATIK KERTAS 2 015/2 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad pengenalan / nombor sijil kelahiran dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 3. Jawab semua soalan. 4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Tunjukan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu. 7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 3 2 3 3 4 4 4 5 4 6 3 7 2 8 4 9 5 10 5 11 5 12 5 13 5 14 4 15 4 Jumlah 60
 • 56. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 56 1 Rajah 1 menunjukkan tiga keping kad nombor. Rajah 1 (a) Nyatakan nombor perdana daripada nombor-nombor di atas. [1 markah] _________________________________ (b) Hitung min nombor di atas. [2 markah] 2 Rajah 2 menunjukkan beberapa objek yang terdapat di dalam sebuah kotak. Rajah 2 (a) Berapakah peratus bilangan  daripada seluruh objek? [2 markah] (b) 1  dan 2 dikeluarkan daripada kotak. Berapakah nisbah bilangan kepada ? [1 markah] _________________________________ 3 Rajah 3 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 3 (a) Tulis nombor tersebut dalam perkataan. [1 markah] _________________________________ _________________________________ (b) Apakah nilai tempat bagi digit 5 dalam nombor di atas? [1 markah] _________________________________ (c) Hitung hasil bahagi nombor di atas dengan 24. [2 markah] 4 (a) 38.49 × 1.7 = [2 markah] (b) Salmi memasukkan 5 200 keping biskut sama banyak ke dalam 25 buah bekas kecil. 10 bekas kecil berisi biskut itu diberikan kepada Mala. Berapakah bilangan biskut yang diberikan kepada Mala? [2 markah] 73 75 77    250 032
 • 57. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 57 5 Rajah 5 menunjukkan sebuah muka jam. Rajah 5 Azmi mula berjoging pada jam 1740. (a) Lukis pada muka jam, waktu Azmi mula berjoging. [2 markah] (b) Azmi selesai berjoging pada pukul 6.30 p.m. Hitung tempoh masa, dalam minit, Azmi berjoging. [2 markah] 6 Rajah 6 menunjukkan seutas tali yang diukur dengan sebatang pembaris. Rajah 6 (a) Berapakah panjang, dalam m, tali itu? [1 markah] _________________________________ (b) Tali itu dipotong kepada 5 bahagian yang sama panjang. Hitung panjang, dalam cm, setiap bahagian? [2 markah] 7 Rajah 7 menunjukkan satu garis yang dilukis pada grid segi empat sama. Rajah 7 (a) Pada Rajah 7, lukis satu garis P yang selari sengan garis itu. [1 markah] (b) Pada rajah yang sama, lukis satu garis Q yang serenjang dengan garis tersebut. [1 markah] 8 Rajah 8 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas. Rajah 8 (a) Nyatakan isi padu air itu, dalam m . [1 markah] _________________________________ (b) 30% daripada isi padu air di dalam bekas itu dituang ke dalam sebiji botol. Hitung isi padu, dalam m , air yang tinggal. [3 markah] 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 2 4 6 8 10 m
 • 58. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 58 9 Siti membeli 2 kg tepung. 3 5 daripada tepung itu digunakan untuk membuat sebiji kek. (a) Hitung jisim, dalam g, tepung yang digunakan untuk membuat kek. [2 markah] (b) Siti ingin membuat lagi 5 biji kek. Berapakah jisim, dalam g, tepung yang diperlukannya lagi? [3 markah] 10 Jadual 10 menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh Ali dan Sufian untuk menyiapkan kerja sekolah mereka. Murid Tempo masa yang diambil Ali 1 2 jam 3 Sufian 25 minit lebih daripada Ali Rajah 10 (a) Berapakah tempoh masa, dalam jam dan minit, yang diperuntukkan oleh Sufian untuk menyiapkan kerja sekolahnya? [2 markah] (b) Selepas 30 minit membuat kerja sekolah, Ali berehat selama 45 minit. Kemudian, dia menyambung membuat kerja rumah. Pada jam berapakah Ali selesai membuat kerja rumah jika dia mula membuat kerja rumahnya pada jam 1000? [3 markah] 11 Jadual 11 menunjukkan harga bagi empat jenis ikan yang dibeli oleh Puan Ifa. Jenis ikan Jisim Harga Tenggiri 1 kg 2 RM14.60 Parang 2 kg RM29.60 Siakap 1 kg RM16.00 Gelama 2 kg RM30.50 Jadual 11 (a) Berapakah harga bagi 1 kg ikan tenggiri? [2 markah] (b) Ikan yang manakah paling mahal? [3 markah]
 • 59. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 59 12 Rajah 12 menunjukkan tinggi dua buah bangunan P dan Q. Tinggi bangunan R tidak ditunjukkan. Rajah 12 Bangunan R adalah 1.8 m kurang daripada bangunan Q. (a) Hitung tinggi, dalam m, bangunan R. [2 markah] (b) Sebuah lagi bangunan, S dibina dengan ketinggiannya sama dengan min tinggi bangunan P, Q dan R. Berapakah tinggi, dalam, bangunan S? [3 markah] 13 Rajah 13 menunjukkan beberapa bentuk yang dilukis pada grid segi empat sama yang sama besar. Rajah 13 (a) Hitung luas, dalam unit2 , segi empat Q. [2 markah] (b) Tentukan segi tiga yang mempunyai luas yang sama dengan segi empat Q. [3 markah] Q L K N P 21 m Q 25.8 m R
 • 60. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 60 14 Rajah 14 menunjukkan sebuah kuboid. Rajah 14 Luas KLMN ialah 32 cm2 . (a) Berapakah isi padu, dalam cm3 , kuboid itu? [2 markah] (b) Hitung luas, dalam cm2 , kawasan berlorek. [2 markah] 15 Carta palang di bawah menunjukkan bilangan kenderaan yang melalui suatu lebuhraya pada musim perayaan. Bilangan kereta yang melalui lebuhraya itu adalah 1 1 4 daripada bilangan bas. (a) Hitung bilangan kereta yang melalui lebuhraya itu. [2 markah] (b) Hitung min bilangan kenderaan yang melalui lebuhraya itu. [2 markah] 8 cm K L MN 11 cm Kereta0 200 400 600 800 Bilangankenderaan Kenderaan 1 000 Van Bas
 • 61. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 61 KERTAS RAMALAN UPSR 6 MATEMATIK KERTAS 1 015/1 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 4. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
 • 62. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 62 1 Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai yang lebih besar daripada 3 8 juta? A 300 000 C 350 000 B 310 000 D 380 000 2 Rajah 1 menunjukkan beberapa segi empat sama yang sama besar. Rajah 1 Nyatakan pecahan kawasan berlorek dariada seluruh rajah. A 8 3 C 16 7 B 2 1 D 8 5 3 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 2 Apakah nilai Q? A 2.55 C 4.65 B 3.6 D 5.6 4 Rajah 3 menunjukkan waktu Jamil pulang dari sekolah pada waktu petang. Rajah 3 Nyatakan waktu itu, dalam sistem 24 jam. A Jam 0640 C Jam 1840 B Jam 1640 D Jam 2040 5 Rajah 4 menunjukkan satu cogan kata. Rajah 4 Berapakah peratusan bilangan huruf A daripada jumlah huruf bagi cogan kata itu? A 4% C 16% B 8% D 25% 6 17 4 3 kg = A 1 734 g B 1 775 g C 17 075 g D 17 750 g 7 Rajah 5 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bikar. Rajah 5 Berapakah isi padu, dalam ,m air di dalam bikar itu? A 3.2 C 3 200 B 3.4 D 3 400 8 Jadual 1 menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat buah lori pada satu hari tertentu. Lori Jarak P 19.78 km Q 19 4 3 km R 19 km 87 m S 19 340 m Jadual 1 Lori yang manakah melalui jarak yang kedua paling jauh? A P C R B Q D S 0.45 1.5 5.7Q 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 4 MALAYSIA GEMILANG
 • 63. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 63 9 Rajah 6 menunjukkan beberapa garis lurus. Rajah 6 Antara garis-garis P, Q, R dan S, yang manakah berserenjang dengan garis Z? A P C R B Q D S 10 Rajah 7 menunjukkan beberapa keping gambar yang dilekatkan pada suatu carta. Rajah 7 Berapakah nisbah kepada bilangan semua gambar? A 3 : 5 C 5 : 3 B 3 : 8 D 8 : 3 11 Jadual 2 menunjukkan cri-ciri dua buah pepejal, X dan Y. Bilangan X Y Permukaan melengkung 1 1 Satah 1 2 Tepi 1 2 Bucu 1 0 Jadual 2 Apakah pepejal X dan Y? X Y A Silinder Kon B Kon Silinder C Piramid Kon D Sfera Prisma 12 Rajah 8 menunjukkan lima titik pada suatu satah Cartes. Rajah 8 Apakah dua titik yang mempunyai koordinat titik y yang sama? A P dan T C R dan T B Q dan R D P dan Q 13 6 066 × 17 = A 103 122 C 13 122 B 102 222 D 12 122 14 82.8 – 28 – 2.808 = A 77.708 C 51.992 B 76.892 D 52.992 15 5 2 ÷ 8 = A 4 5 2 C 5 4 B 1 4 1 D 20 1 16 Jadual 3 menunjukkan skor bagi enam orang murid dalam satu permainan. Murid K L M N P Q Skor 65 63 71 80 65 90 Jadual 3 Hitung mod skor. A 63 C 80 B 65 D 90 17 Hitung 260% daripada 1 160. A 1 856 C 3 016 B 2 320 D 3 480 Q S R Z P 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 P x y 7 8 7 8 Q R T S
 • 64. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 64 18 ÷ (87 – 26) = 303 Apakah nombor di dalam petak? A 18 483 C 24 543 B 18 983 D 25 543 19 3.4 × 8.1 ÷ 9 = A 2.754 C 27.54 B 3.06 D 30.6 20 Bundarkan 23.25 ÷ 6 kepada persepuluh yang terdekat. A 3.8 C 3.9 B 3.88 D 4 21 6 kg 60 g + 378 g + 7 432 g = A 12.87 kg C 13.87 kg B 13.41 kg D 14.41 kg 22 Rajah 9 menunjukkan satu urutan nombor. Rajah 9 Hitung 60% daripada nilai Y. A 216 C 300 B 226 D 360 23 Hitung 5 2 daripada 3  4 1 . A 1.3 m C 1 200 m B 130 m D 1 300 m 24 Jadual 4 menunjukkan bilangan limau di dalam tiga buah kotak, P, Q dan R. Kotak S dan T adalah kosong. Kotak Bilangan limau P 57 Q 46 R 17 S T Jadual 4 Hitung min bilangan limau di dalam kelima- lima kotak itu. A 120 C 30 B 40 D 24 25 Rajah 10 terdiri daripada empat bungkusan yang mengandungi ubi kentang. Rajah 10 Jumlah ubi kentang di dalam kesemua bungkusan itu ialah 1 144 biji. Setiap bungkusan mempunyai bilangan ubi kentang yang berbeza. Berapakah bilangan ubi yang mungkin di dalam bungkusan P dan Q? A 300 dan 262 C 562 dan 560 B 282 dan 290 D 400 dan 462 26 Rajah 11 menunjukkan bilangan guli di dalam tiga buah kotak, W, V dan X. Rajah 11 Bilangan guli di dalam kotak V adalah 238 biji kurang daripada jumlah guli di dalam kotak W dan kotak X. 9 4 daripada jumlah kesemua guli adalah berwarna biru dan bakinya berwarna merah dan hijau. 5 2 daripada baki guli itu berwarna merah. Berapakah bilangan guli yang berwarna hijau? A 350 C 210 B 280 D 140 27 Siti memberi 20% daripada gaji yang diperoleh setiap bulan kepada ibunya. 65% lagi digunakan sebagai perbelanjaan harian. Baki gaji Siti ialah RM960. Berapakah gaji Siti? A RM3 840 C RM9 600 B RM6 400 D RM14 400 28 Shahir menyimpan RM12 500 ke dalam akaun bank. Selepas setahun, Shahir memperoleh faedah sebanyak 2.8%. Berapakah jumlah simpanan Shahir di dalam akaun bank? A RM350 C RM12 850 B RM12 550 D RM13 350 P Q R S 313 biji 269 biji 206 biji guli 228 biji guli VW X 230 Y 490 620
 • 65. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 65 29 Harga sebuah komputer riba ialah RM6 200. Encik Hadi membeli sebuah komputer riba dan membayar wang pendahuluan sebanyak 25% daripada harga komputer riba itu. Baki harga komputer riba itu dibayar secara ansuran bulanan selama setahun. Berapakah jumlah bayaran Encik Hadi setiap bulan? A RM4 650 C RM387.50 B RM1 550 D RM129.17 30 Suatu mesyuarat bermula pada jam 0840. Mesyuarat itu berlangsung selama 1 3 4 jam. Hafiz meninggalkan bilik mesyuarat itu 35 minit lebih awal. Pada pukul berapakah Hafiz meninggalkan bilik mesyuarat? A 11.20 a.m. C 12.20 p.m. B 11.55 a.m. D 12.30 p.m. 31 Rajah 12 menunjukkan kedudukan empat buah bandar. Rajah 12 Jarak QR dan QS adalah sama. Jarak PQ adalah 5 4 daripada jarak PR. Hitung jumlah jarak, dalam m, dari bandar P ke bandar S melalui bandar R dan Q. A 4 000 C 6 275 B 5 700 D 8 575 32 Rajah 13 menunjukkan sebuah penimbang yang tidak seimbang. Rajah 13 Jisim sebuah buku ialah 300 g. Hitung bilangan buku yang serupa yang perlu diletakkan di atas penimbang itu supaya penimbang itu seimbang? A 3 C 6 B 4 D 7 33 Rajah 14 menunjukkan isi padu air di dalam bekas X. Isi padu air di dalam bekas Y tidak ditunjukkan. Rajah 14 Air di dalam bekas X dan Y dituang sama banyak ke dalam 8 biji botol. Isi padu air di dalam setiap botol ialah 1 750 .m Berapakah isi padu, dalam ,m air di dalam bekas Y? A 14 000 C 7 000 B 8 750 D 3 500 34 Jadual 4 yang tidak lengkap menunjukkan jumlah markah yang diperoleh empat orang murid dalam satu ujian. Murid Markah Jamil 460 Aizat 474 Liana Jihan Jadual 4 Min markah bagi keempat-empat murid itu ialah 440. Markah Liana dan Jihan adalah sama. Berapakah markah Jihan? A 413 C 826 B 423 D 836 35 Rajah 15 menunjukkan sebuah kuboid dan sebuah kubus. Rajah 15 1.7 km 2.3 km P Q S R 5 cm 17 cm 11 cm X 5 250 Y 2.1 kg
 • 66. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 66 Berapakah beza isi padu, dalam cm3 , kedua- dua pepejal itu? A 660 C 510 B 535 D 385 36 Rajah 16 terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yang serupa. Rajah 16 Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. A 66 C 54 B 60 D 51 37 Rajah 17 menunjukkan gabungan bentuk sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga. Rajah 17 Diberi RS = ST = TU, hitung luas, dalam cm2 , kawasan berlorek. A 144 C 120 B 126 D 96 38 Piktograf menunjukkan bilangan buku cerita yang dibaca oleh empat orang murid dalam seminggu. Sam Julia Iman Paula Jumlah buku cerita yang dibaca oleh mereka ialah 112 buah. Berapakah bilangan buku cerita yang diwakili oleh setiap ? A 4 C 8 B 6 D 12 39 Carta pai menunjukkan peratusan pekerja lelaki dan wanita di sebuah kilang kasut. Jumlah pekerja di kilang itu ialah 500 orang. Bilangan pekerja lelaki dan wanita adalah sama banyak dalam 4 bahagian yang berlainan. Berapakah bilangan pekerja wanita dalam 3 bahagian? A 300 C 200 B 225 D 150 40 Carta palang menunjukkan hasil jualan kasut di sebuah butik dalam masa 4 hari tertentu. Sepasang kasut berharga RM50. Berapa pasang kasutkah yang telah dijual dalam keempat-empat hari itu? A 1 750 B 1 500 C 175 D 150 3 cm 12 cm VWX R S T U Lelaki 60% Wanita Isnin0 500 1 000 1 500 2 000 Hasiljualan(RM) Hari 2 500 Selasa Rabu Khamis
 • 67. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 67 NO. KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN KERTAS RAMALAN UPSR 6 MATEMATIK KERTAS 2 015/2 1 Jam Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad pengenalan / nombor sijil kelahiran dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 3. Jawab semua soalan. 4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5. Tunjukan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu. 7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 3 2 3 3 2 4 3 5 3 6 5 7 5 8 5 9 2 10 5 11 4 12 5 13 5 14 6 15 4 Jumlah 60
 • 68. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 68 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 1 (a) Tulis nombor di atas dalam perkataan. [1 markah] _________________________________ (b) Tolak nombor di atas dengan 7 809 dan 150 670. [2 markah] 2 Rajah 2 menunjukkan beberapa petak segi empat sama yang sama besar. Rajah 2 (a) Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah. [1 markah] _________________________________ (b) Nyatakan kawasan berlorek itu dalam perpuluhan. [2 markah] 3 Rajah 3 menunjukkan satu garis yang dilukis di atas satu grid segi empat sama yang sama besar. Rajah 3 (a) Lukis satu garis P yang selari dengan garis di atas. [1 markah] (b) Pada grid yang sama, lukis garis Q yang serenjang dengan garis di atas. [1 markah] 4 Rajah 4 menunjukkan jisim seketul palstisin. Rajah 4 (a) Nyatakan jisim plastisin itu, dalam kg. [1 markah] _________________________________ (b) Plastisin itu dipotong kepada 3 bahagian yang sama. Hitung jisim, dalam g, setiap bahagian plastisin. [2 markah] 5 Rajah 5 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 5 (a) Nyatakan nilai digit bagi digit 5. [1 markah] _________________________________ (b) Hitung hasil bahagi bagi nilai digit 7 dengan nilai digit 5. [2 markah] 1 23 4 0 kg 600 924 7.056
 • 69. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 69 6 (a) Rajah 6.1 menunjukkan tiga keping kad nombor. Rajah 6.1 Bina satu ayat matematik menggunakan simbol + dan × untuk menghasilkan jawapan yang paling kecil. [3 markah] (b) Rajah 6.2 menunjukkan sebuah segi tiga. Rajah 6.2 Ukur dan nyatakan sudut p° dan q°. [2 markah] 7 Rajah 7 menunjukkan harga bagi 3 batang pen yang sama. Rajah 7 (a) Hitung harga bagi sebatang pen. [2 markah] (b) Razak ada RM150. Dia membeli 2 batang pen itu. Berapakah baki wang Razak? [2 markah] 8 Adli membuat 5 air sirap. Dia menuang air sirap itu ke dalam 6 biji botol. Setiap botol diisi dengan 700 m air sirap. (a) Berapakah isi padu, dalam m , air sirap yang tinggal? [3 markah] (b) Pada rajah di bawah, lukis aras air sirap yang tinggal. [2 markah] 9 Rajah 9 menunjukkan nama suatu tempat. Rajah 9 (a) Berapakah nisbah huruf A kepada huruf L? [1 markah] _________________________________ (b) Berapakah nisbah huruf B kepada semua huruf dalam perkataan itu? [1 markah] _________________________________ p q 500 1 000 ml 500 1 000 ml 8 7 9 RM180 BAKELALAN
 • 70. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 70 10 Rajah 10 menunjukkan waktu Encik Lim berjoging setiap hari. Rajah 10 (a) Nyatakan waktu Encik Lim berjoging, dalam sistem 24 jam. [1 markah] _________________________________ (b) Encik Lim selesai berjoging pada jam 1900. Hitung tempoh masa Encik Lim berjoging. [2 markah] (c) Encik Lim berjoging setiap hari selama 5 hari. Berapakah jumlah jam dia berjoging? [2 markah] 11 Rajah 11 menunjukkan kedudukan empat buah tempat. Rajah 11 (a) Berapakah jarak, dalam km, rumah Jee ke stadium? [1 markah] _________________________________ (b) Hitung jumlah jarak, dalam m, dari rumah Jee ke rumah Mat melalui stadium dan kilang. [3 markah] 12 Jadual 12 menunjukkan bilangan murid lelaki dan perempuan di dalam tiga buah kelas. Bilangan murid lelaki di dalam kelas 6 Aktif tidak ditunjukkan. Kelas Lelaki Perempuan 6 Adil 22 18 6 Aktif 17 6 Aman 14 16 Jadual 12 (a) Hitung jumlah murid di dalam kelas 6 Adil dan 6 Aman. [2 markah] 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 Rumah Jee Stadium Kilang Rumah Mat 1.76 km2 km 95 m
 • 71. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 71 (b) Jumlah murid di dalam ketiga-tiga kelas itu ialah 100 orang. Cari bilangan murid lelaki di dalam kelas 6 Aktif. [3 markah] 13 Jadual 13 menunjukkan masa dan aktiviti yang telah dirancang oleh Azman pada satu hari tertentu. Masa Aktiviti 8.00 a.m. – 10.30 a.m. Ulang kaji 10.30 a.m. – 11.00 a.m. Berehat 11.00 a.m. – 1.00 p.m. Ulang kaji 1.00 p.m. – 2.30 p.m. Makan tengah hari dan menonton televisyen 2.30 p.m. – 4.15 p.m. Ulang kaji Jadual 13 (a) Berapakah beza masa antara sesi ulang kaji yang paling lama dengan yang paling singkat? [2 markah] (b) Berapa jamkah yang telah diperuntukkan oleh Azman untuk ulang kaji? Nyatakan jawapan dalam pecahan. [3 markah] 14 Rajah 14 menunjukkan sebuah segi empat tepat P dan sebuah segi empat sama Q. Rajah 14 (a) Cari panjang satu sisi, dalam cm, segi empat sama Q. [1 markah] _________________________________ _ (b) Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. [2 markah] (c) Kedudukan segi empat sama Q diubah seperti rajah berikut. Adakah perimeter kawasan berlorek sama dengan jawapan di (b)? [2 markah] 10 cm 6 cm Q P 10 cm 6 cm Q P
 • 72. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 72 15 Rajah 15 menunjukkan dua buah kubus, X dan Y. Rajah 15 (a) Hitung isi padu kubus Y. [2 markah] (b) Hitung beza isi padu, dalam cm3 , antara kubus X dengan kubus Y. [2 markah] 8 cm 5 cm X Y
 • 73. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 73 JAWAPAN KERTAS RAMALAN UPSR 1 KERTAS 1 1 C 2 D 3 B 4 C 5 D 6 D 7 C 8 B 9 C 10 C 11 A 12 A 13 D 14 D 15 D 16 A 17 A 18 B 19 A 20 A 21 C 22 C 23 C 24 C 25 C 26 C 27 A 28 B 29 D 30 A 31 A 32 B 33 C 34 A 35 A 36 C 37 A 38 B 39 D 40 A KERTAS 2 1 (a) 79 310 (b) 30 791 (c) 79 310 – 30 791 = 48 519 2 (a) 0.07 (b) 14.9 (c) 14.87 × 2.3 = 37.175 3 (a) 0.8 (b) (c) 1 50 m – 800 m = 1 050 m – 800 m = 250 m 4 (a) Tulis ciri yang sesua seperti 1 permukaan melengkung,1 permukaan rata atau 1 bucu. (b) Kon 5 (a) 0.6 × 100% = 60% (b) (c) 70 100 × 250 = 175 buah kerusi hitam 6 (a) 3 5 8 – 3 1 4 = 11 4 8 – 3 2 1 4 2   = 11 4 8 – 6 1 8 = (4 – 1) + 11 6 8 8       = 5 3 8 (b) 3 5 8 + 3 1 4 + 1 3 2 = 3 5 8 + 3 2 1 4 2   + 1 4 3 2 4   = 3 5 8 + 6 1 8 + 4 3 8 = (5 + 1 + 3) + 3 6 4 8 8 8        = 9 + 13 8 = 9 + 5 1 8 = 5 10 8 7 (a) Devi: 280 kg – 75 kg = 205 kg Beza jualan tertinggi dengan jualan terendah = 390 kg – 205 kg = 185 kg (b) 80 100 × (215 + 390 + 280 + 205 + 300) kg = 80 100 × 1 390 kg = 1 112 kg 8 (a) 126 + 45 = 171 (b) 75 + 126 + 171 + 176 = 548 9 (a) 150 hingga 200 cawan (b) (4 × 50) + (3 × 50) + (1 × 50) = 200 + 150 + 50 = 400 (c) (RM2 × 200) – RM80 = RM400 – RM80 = RM320 10 (a) RM50 – (2 × RM19.90) – (7 × RM0.80) = RM50 – RM39.80 – RM5.60 = RM4.60 (b) Baki wang Lim = RM4.60 – RM4.50 = RM0.10 11 (a) 360 (b) 440 – 280 = 160 (c) 360 + 440 + 280 + 360 = 1 440 1 000 m 500 m
 • 74. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 74 12 (a) Tempoh masa tayangan filem itu ialah 3 jam 45 minit. (b) Muthu tiba di rumahnya pada pukul 12.10 a.m. 13 (a) Jumlah guli merah dan kuning = 5 6 × 240 = 200 Bilangan guli merah = 200 ÷ 2 = 100 (b) Baki bilangan guli kuning = 100 – 55 = 45 Bilangan guli putih = 240 – 200 = 40 Beza antara bilangan guli putih dan kuning = 45 – 40 = 5 14 (a) 950 g (b) 950 g – 380 g = 570 g = (570 ÷ 1 000) kg = 0.57 kg 15 (a) 6 cm × 12 cm × 3 cm = 216 cm3 (b) KERTAS RAMALAN UPSR 2 KERTAS 1 1 C 2 C 3 C 4 B 5 B 6 C 7 B 8 C 9 B 10 A 11 A 12 D 13 B 14 B 15 A 16 A 17 C 18 C 19 D 20 B 21 B 22 B 23 B 24 C 25 B 26 A 27 B 28 C 29 A 30 C 31 B 32 B 33 D 34 C 35 C 36 D 37 B 38 C 39 B 40 D KERTAS 2 1 (a) Q = 930 + 60 = 990 (b) 810 + 870 + 930 + 990 + 1050 = 4 650 2 (a) 2 + 4 10 + 8 100 (b) 2.5 (c) 2.48 ÷ 0.8 = 24.8 ÷ 8 = 3.1 3 (a) (b) Beza masa = 3 jam Waktu di Malaysia ialah pukul 5.50 p.m. 4 (a) 15 m (b) Baki panjang kayu = 1 5 × 15 m = 3 m Setiap bahagian kayu = (3 × 100) cm ÷ 3 = 300 cm × 3 = 100 cm 5 (a) Prisma (b) 6 (a) RM76 000 – RM3 000 – RM33 880 = RM39 120 (b) Jumlah bayaran = 103 100 × RM39 120 = RM40 293.60 Jumlah ansuran bulanan = RM40 293.60 ÷ 24 = RM1 678.90 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 22 85 2 3 2 5 – 1 9 4 0 3 4 5 2 3 2 5 + 4 5 2 3 7 5 + 1 – 6 0 2 4 1 0 4 cm 13 cm 4 cm 2 cm 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 Jam Minit 20 50  3 00 17 50 Bilangan bucu 6 Bilangan satah condong 1
 • 75. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 75 7 (a) Mata rumah biru = Mata rumah hijau = 2 814 692 604 2   = 1 518 2 = 759 Beza bilangan mata rumah biru dan kuning = 759 – 604 = 155 (b) Markah tambahan rumah biru = 5 + 5 + 3 = 13 Jumlah markah rumah biru = 759 + 13 = 772 Markah tambahan rumah hijau = 5 + 3 + 3 = 11 Jumlah markah rumah hijau = 759 + 11 = 770 Maka, juara keseluruhan ialah rumah biru. 8 (a) 60 3 100 5  (b) Harga kamera = 220 RM550 100  = RM1 210 Baki wang Fariza = RM1 300 – RM1 210 = RM90 9 (a) 4.4 kg (b) (i) 4.5 kg – 4.4 kg = 0.1 kg (ii) 4.5 kg ÷ 6 = 0.75 kg = (0.75 × 1 000) g = 750 g 10 (a) 1 3 2 + 2 + 7 1 8 = 3 500 m + 2 000 m + 1 875 m = 7 375 m (b) 5 5 8 ÷ 125 m = 5 626 m ÷ 125 m = 45 buah bekas 11 (a) Jumlah murid = 4 500 + 4 000 + 3 500 + 5 000 = 13 500 Bilangan murid Melayu = 3 10 × 13 500 = 4 020 Bilangan murid Cina = 2 5 × 13 500 = 5 400 Bilangan murid India = 13 400 – 4020 – 5 400 = 3 980 Bangsa Bilangan pelawat Melayu 4 020 Cina 5 400 India 3 980 (b) 3 980 – 1 870 = 2 110 12 (a) 1 2 × 8 cm × 6 cm = 24 cm2 (b) (10 × 8) cm2  24 cm2 = 80 cm2 – 24 cm2 = 56 cm2 13 (a) 4 cm × 4 cm × 4 cm = 64 cm3 (b) 64 cm3 + (12 cm × 4 cm × 5 cm) = 64 cm3 + 240 cm3 = 304 cm3 14 (a) 1.4 m (b) 1.53 m – 1.33 m = 0.2 m (c) 1 38 1 4 1 53 1 4 1 5 1 4 1 33 1 44 1 4 9 . . . . . . . . .         = 12 78 9 . = 1.42 m 15 (a) 400 g  750 m 1 200 g  1 200 750 400  = 2 250 m (b) Jumlah isi padu = 3 000 m × 3 = 9 000 m Jisim cecair = 3 000 400 750  = 1 600 g = 1.6 kg KERTAS RAMALAN UPSR 3 KERTAS 1 1 B 2 C 3 A 4 D 5 B 6 B 7 B 8 C 9 A 10 B 11 B 12 D 13 B 14 D 15 A 16 A 17 A 18 D 19 B 20 D 21 D 22 D 23 A 24 D 25 B 26 C 27 A 28 A 29 B 30 C 31 A 32 A 33 B 34 D 35 D 36 D 37 C 38 A 39 B 40 C KERTAS 2 1 (a) 1 020 (b) 2 180 2 (a) 5 8
 • 76. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 76 (b) 5 2 10 8 2 16    (c) 5 3 5 21 4 1 8 8 8 8          = 1 3 4 3 (a) Jam 1645 (b) 4 (a) Oktagon (b) 120° 5 (a) 4 : 3 (b) 7 : 3 6 (a) 35 kg (b) 35 – 27 = 8 (c) 35 35 27 28 35 32 6      = 192 6 = 32 7 (a) 38 + 35 + 27 + 20 = 120 orang murid (b) 8 (a) 16 – 2 = 14 (b) 9 (a) (14 × RM0.50) + (3 × RM5) – RM19.90 = RM7 + RM15 – RM19.90 = RM2.10 (b) Epal 10 (a) 1 abad 5 tahun – 7 dekad 8 tahun = 105 tahun – 78 tahun = 27 tahun (b) 105 27 123 82 4 S    255 + S = 328 S = 73 tahun 11 (a) 100 100 20 500 % %  (b) Keuntungan = 55 100 × RM500 = RM275 Harga kos = RM500 – RM275 = RM225 12 (a) 4.3 kg (b) 4 300 g – 1500 g = 2 800 g 13 (a) 3 2 5 × 1 000 m = 13 5 × 1 000 m = 2 600 m (b) 1 4 × (4 000 + 2 600) m = 1 4 × 6 600 m = 1 650 m 1 650 m ÷ 3 = 550 m 14 (a) 7 cm + 7 cm + 7 cm + 7 cm = 28 cm (b) (7 cm × 7 cm) + (10 cm × 7 cm) = 49 cm2 + 70 cm2 = 119 cm2 15 (a) 9 cm × 9 cm × 9 cm = 729 cm3 (b) 729 cm3 ÷ 3 = 243 cm3 Jam Minit 16 45 + 2 40 18 85 + 1  60 19 25 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 A     B       C   D          mewakili 6 orang murid Lan Kuna Man Nani0 4 8 12 16 Markah Murid 20
 • 77. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 77 KERTAS RAMALAN UPSR 4 KERTAS 1 1 C 2 A 3 B 4 B 5 B 6 D 7 C 8 D 9 C 10 C 11 A 12 A 13 A 14 A 15 C 16 C 17 B 18 A 19 D 20 C 21 C 22 B 23 D 24 B 25 D 26 A 27 A 28 C 29 D 30 B 31 A 32 D 33 A 34 C 35 B 36 D 37 D 38 C 39 D 40 B KERTAS 2 1 (a) 4 069 (b) 9 064 (c) 4 000 2 (a) (b) 1 7 2 3 4 8   = 9 7 3 4 8   = 9 2 3 8 7 4 2 1 8 8       = 18 24 7 8 8 8   = 49 8 = 1 6 8 3 (a) 900 g (b) 80 g 4 (a) 97° (b) Tidak berserenjang kerana sudut yang bersilang lebih daripada 90°. 5 (a) 9 5 100 = 5 + 9 100 = 5 + 0.09 = 5.09 (b) 7 3 5 10  = 37 5 10 10 1 10    = 37 50 10 10  = 87 10 = 7 8 10 6 (a) 5 3 6 jam = 3 jam + 5 60 6       minit = 3 jam 50 minit Yazid tiba di garisan penamat pada jam 1330. (b) 7 (a) 240 3 300 420 3960 3 3    = 1 320 m (b) 1 320 m  70 m = 1 250 m 8 (a) 860 m + 340 m = 1 200 m (b) Isi padu air di dalam bikar Q = 1 200 200 2  = 500 m Isi padu air di dalam bikar P = 500 m + 200 m = 700 m 9 (a) 2 650 5  = 260 orang (b) 650 – 260 – 190 = 200 orang 10 (a) 400 150 250 100 100 400 400 % %     = 62.5% (b) Bilangan orang dewasa di blok Melur = 100 – 26 – 4 = 70 Bilangan orang dewasa di blok Raya = 100 – 38 – 22 = 40 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 500 1 000 ml 500 1 000 ml Jam Minit 9 40 + 3 50 12 90 + 1  60 13 30 Jam Minit 12 90 13 30  35 12 55
 • 78. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 78 11 (a) RM19.50 + RM9.00 + (3 × RM6.00) + RM3.50 = RM19.50 + RM9.00 + RM18.00 + RM3.50 = RM50 (b) RM19.50 ÷ 5 × 2 = RM7.80 12 (a) (5 × 6) + (3 × 6) + (3 × 6) + (4 × 6) + (6 × 6) = 30 + 18 + 18 + 24 + 36 = 126 (b) 36 × RM8 900 = RM320 400 13 (a) 4.09 km – 1.465 km = 2.625 km (b) 840 m + 4 090 m + 2 625 m = 1 555 m 14 (a) (3 cm × 3 cm)  (2 cm × 4 cm) = 9 cm2 – 8 cm2 = 1 cm2 (b) Jumlah luas = 9 cm2 + 8 cm2 = 17 cm 15 (a) 10 m × 2 m × 6 m = 120 m3 (b) 120 m3 – 2(2 m × 2 m × 2 m) = 120 m3 – 16 m3 = 104 m3 KERTAS RAMALAN UPSR 5 KERTAS 1 1 D 2 D 3 A 4 C 5 D 6 A 7 D 8 A 9 A 10 C 11 B 12 A 13 C 14 C 15 C 16 D 17 D 18 B 19 B 20 C 21 C 22 C 23 D 24 B 25 A 26 A 27 A 28 B 29 C 30 D 31 A 32 C 33 B 34 A 35 B 36 B 37 C 38 D 39 B 40 C KERTAS 2 1 (a) 73 (b) 73 75 77 225 3 3    = 75 2 (a) 40% (b) 5 : 7 3 (a) Dua ratus lima puluh ribu tiga puluh dua (b) Puluh ribu (c) 250 032 ÷ 24 = 10 418 4 (a) 38.49 × 1.7 = 65.433 (b) (5 200 ÷ 25) × 10 = 208 × 10 = 2 080 5 (a) (b) Azmi berjoging selama 50 minit. 6 (a) 9.5 m (b) 950 cm ÷ 5 = 190 cm 7 (a) (b) 1 cm 20 40 60 80 100 0 Melur Raya Blok Bilanganorangdewasa 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11 Jam Minit 17 90 18 30  17 40 50 P Q
 • 79. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 79 8 (a) 1 2 4 = (2 × 1 000) m + 1 1 000 m 4       = 2 000 m + 250 m = 2 250 m (b) 70 2 250 m 100  = 1 575 m 9 (a) 3 5  2 000 g = 1 200 g (b) 5 × 1 200 g = 6 000 g 6 000 g – 800 g = 5 200 g 10 (a) 1 2 3 jam + 25 minit = 2 jam + 1 60 3       minit + 25 minit = 2 jam + 20 minit + 25 minit = 2 jam 45 minit (b) Ali selesai membuat kerja pada jam 1345. 11 (a) 2 × RM14.60 = RM29.20 (b) Ikan yang palin mahal ialah ikan siakap. 12 (a) 25.8 m – 1.8 m = 24 m (b) 21 25 8 24 70 8 3 3 . .   = 23.6 m 13 (a) 5 unit × 2 unit = 10 unit2 (b) Segi tiga K = 1 4 3 2   = 6 unit2 Segi tiga L = 1 6 3 2   = 9 unit2 Segi tiga N = 1 4 5 2   = 10 unit2 Segi tiga N mempunyai luas yang sama dengan segi empat Q. 14 (a) 32 cm × 11 cm = 352 cm3 (b) 352 × 8 = 44 cm2 15 (a) 1 6 1 800 800 5 5    = 960 (b) 960 700 800 2 460 3 3    = 820 KERTAS RAMALAN UPSR 6 KERTAS 1 1 D 2 A 3 C 4 C 5 D 6 D 7 D 8 B 9 A 10 B 11 B 12 D 13 A 14 C 15 D 16 B 17 C 18 A 19 B 20 D 21 C 22 A 23 D 24 D 25 A 26 C 27 B 28 C 29 C 30 A 31 C 32 B 33 B 34 A 35 B 36 A 37 C 38 C 39 D 40 D KERTAS 2 1 (a) Enam ratus ribu sembilan ratus dua puluh empat (b) 442 445 2 (a) 5 8 (b) 0.625 3 (a) (b) 4 (a) 4.2 kg (b) 4.2 kg ÷ 3 = 1.4 kg = 1.4 × 1 000 g = 1 400 g 5 (a) 0.05 (b) 7 ÷ 0.05 = 700 ÷ 5 = 140 6 (a) 9 + 8 × 7 = 65 (b) p = 60, q = 30 7 (a) RM180 ÷ 3 = RM60 (b) RM150 – (2 × RM60) = RM150 – RM120 = RM30 Jam Minit 2 20 30 + 45 2 95 + 1  60 3 35 Jam Minit 10 10 + 3 35 13 45 P Q
 • 80. Kertas Ramalan Cikgu Hamzah Salleh  Pustaka Intelek Gua Musang 80 8 (a) 5  (6 × 700 m ) = (5 × 1 000) m  4 200 m = 5 000 m  4 200 m = 800 m (b) 9 (a) 3 : 2 (b) 1 : 9 10 (a) Jam 1635 (b) Encik Lim berjoging selama 2 jam 25 minit (c) Encik Lim berjoging selama 12 jam 5 minit. 11 (a) 2.095 km (b) 2.095 km + 1.76 km + 1 3 2 km = (2.095 × 1 000) m + (1.76 × 1 000) m + (3 × 1 000) + 1 1 000 2       m = 2 095 m + 1 760 m + 3 500 m = 7 355 m 12 (a) 22 + 18 + 14 + 16 = 70 (b) 100 – 70 – 17 = 13 13 (a) 8.00 a.m. – 10.30 a.m.  2 jam 30 minit 2.30 p.m. – 4.15 p.m.  1 jam 45 minit Beza masa ialah 45 minit. (b) 2 jam 30 minit + 30 minit + 1 jam 45 minit = 4 jam 45 minit = 4 jam + 45 60       jam = 4 jam + 3 4 jam = 3 4 4 jam 14 (a) 6 cm ÷ 2 = 3 cm (b) 10 cm + 6 cm + 7 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm = 32 cm (c) Perimeter = 10 cm + 6 cm + 7 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm + 6 cm = 38 cm Perimeter kawasan berlorek tidak sama. 15 (a) 3 cm × 3 cm × 3 cm = 27 cm3 (b) (5 cm × 5 cm × 5 cm) – 27 cm3 = 125 cm3 – 27 cm3 = 98 cm3 500 1 000 ml Jam Minit 18 60 19 00 + 16 35 2 25 Jam Minit 2 25 × 5 10 125 + 2  120 12 5 Jam Minit 1 90 2 30  1 45 45