SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
SEKOLAH KEBANGSAAN RUNGKUP 
____________________________________ 
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 
2014 
MATEMATIK 
Kertas 1 
Satu jam 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 
MAKLUMAT UNTUK CALON 
1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 
2 Jawab semua soalan. 
3 Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. 
4 Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja. 
5 Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
1 
hitamkan jawapan yang baru. 
6 Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 
7 Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan. 
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak 
[Lihat halaman sebelah 
Matematik 
Kertas 1 
PAT 2014 
Tahun 5 
1 jam
Jawab semua soalan 
1. Tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua ditulis dalam angka adalah 
7 
1 
1 
1 
2 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
2 
A 79 452 
B 749 502 
C 794 502 
D 794 520 
2 Antara berikut, yang manakah pecahan termudah bagi 
42 
? 
A 
3 
B 
6 
C 
7 
D 
7 
3 Antara berikut, nombor yang manakah nilainya paling besar? 
A 3∙084 B 3∙408 
C 3∙48 D 3∙8 
4 Sebuah bas bertolak dari Kuala Lumpur pada pukul 6:30 pagi dan tiba 
di Sungai Petani pada pukul 11:20 pagi. 
Berapakah tempoh masa perjalanan tersebut? 
A 4 jam 10 minit B 4 jam 50 minit 
C 5 jam 10 minit D 5 jam 50 minit 
5 Rajah di bawah menunjukkan waktu pada suatu pagi. 
Pukul berapakah 25 minit sebelum waktu yang ditunjukkan? 
A 9.50 a.m. B 9.55 a.m. 
C 10.15 a.m. D 10.40 a.m.
6 Rajah di bawah menunjukkan isipadu air dalam 3 buah bekas A, B dan C 
9 
Berapakah jumlah isipadu air dalam 3 buah bekas tersebut? 
A 3 ℓ 720 mℓ B 2 ℓ 942 mℓ 
C 2 ℓ 910 mℓ D 2 ℓ 220 mℓ 
7 Rajah di bawah menunjukkan segi tiga P,Q,R dan S. 
Antara yang berikut ,yang manakah segi tiga sama kaki? 
A S B R 
C Q D P 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
3 
900 mℓ 
10 
ℓ 
0∙42ℓ 
A B C 
P 
Q 
R 
S
8 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat sama M. 
8 cm 
Antara yang berikut, yang manakah mempunyai perimeter sama dengan M ? 
A B 
C D 
13 cm 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
4 
9 cm 
5 cm 
12 cm 
9 cm 
7 cm 
4 cm 
M
9 Carta palang di bawah menunjukkan bilangan pekerja di pejabat P, Q, R, S dan T. 
Bilangan Pekerja 
500 
400 
300 
200 
100 
1 
daripada jumlah pekerja adalah pekerja lelaki. 
719 321 50 745 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
5 
4 
Hitung jumlah pekerja perempuan di kelima-lima pejabat itu 
A 1 600 B 1 200 C 800 D 400 
10 Bundarkan 493 095 kepada ratus ribu yang terdekat. 
A 510 000 C 500 000 
B 490 000 D 493 000 
11 Rajah 1 menunjukkan dua kad nombor. 
Cari hasil darab bagi nilai digit 3 dan nilai digit 4. 
A 12 C 1 200 
B 120 D 12 000 
Pejabat 
P Q R S T
3 
2 + 
1 
1 + 0∙5 = 
19 
3 B 
9 
3 C 
9 
4 D 
6 
7 
+ 
8 
16 
2 ? 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
6 
12 
4 
5 
A 
20 
20 
20 
19 
4 
20 
13 Rajah di bawah menunjukkan beberapa pecahan. 
Hitung jumlah pecahan di atas. 
A 1 
9 
B 1 
9 
C 1 
9 
D 1 
9 
9 
14 Antara nombor berikut, yang manakah bernilai lebih besar daripada 
1 00 
A 2∙161 B 2∙116 C 2∙061 D 2∙016 
15 Tolak RM6.85 daripada RM875.50. 
A RM 882.35 B RM 871.35 
C RM 867.65 D RM 868.65 
16 4 jam 32 minit × 10 = 
A 14 jam 20 minit B 7 jam 20 minit 
C 43 jam 20 minit D 45 jam 20 minit
17 Berapakah peratus guru-guru lelaki dari empat sekolah itu? 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Male / Lelaki 
Female / Perempuan 
A B C D 
No of Teachers / Jumlah Guru 
School / Sekolah 
A 50 % B 40 % C 30 % D 20 % 
18 Jadual di bawah menunjukkan jisim 3 buah beg W, X, dan Y. 
W X Y 
37 kg 25kg 400g 28100g 
Berapakah jumlah jisim ketiga-tiga beg itu? 
A 90∙5 kg B 99∙0 kg C 95∙5 kg D 99∙5 kg 
19 Dalam satu acara sukan, Farid berenang sejauh 600 m. Kemudian dia berlari 
1 
3 km. Berapakah jumlah jarak, dalam km, 
1 
4 ℓ − 2∙65 ℓ = 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
7 
sejauh 2 km dan berbasikal sejauh 
2 
yang telah dilalui oleh Farid dalam acara sukan itu? 
A 5∙2 B 5∙8 
C 5∙56 D 6∙1 
20 
2 
A 1 850 mℓ B 1 450 mℓ C 1 270 mℓ D 1 250 mℓ
21 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat. 
Perimeter kawasan tak berlorek ialah 18 cm. 
Cari perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. 
A 24 B 28 C 32 D 34 
22 Carta pai di bawah menunjukkan minuman kegemaran murid Kelas 5 Cemerlang. 
Jika ada 20 orang murid dalam Kelas 6 Jaya, berapakah bilangan murid yang 
menggemari kopi? 
A 3 orang B 5 orang 
C 10 orang D 15 orang 
23 Jumlah jisim Amin, Nita, Su dan Lina ialah 180 kg. 
Purata jisim Amin, Nita dan Su ialah 46 kg. 
Hitungkan, dalam kg, jisim Lina. 
A 48 B 44 C 42 D 37 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
8 
8 cm 
6 cm 
Susu 
Coklat 
40% 
Teh 
20% 
Susu 
25% 
Kopi
24 Rajah di bawah menunjukkan empat keping kad nombor yang disusun dalam urutan 
menurun. Nombor pada kad P tidak ditunjukkan. 
256 P 16 4 
80 km 
Tapah Bidor Kuala Lumpur 
1 
190 km 
Ipoh 
H 
0∙6 kg 
Q 
200 g 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
9 
Nombor yang diwakili oleh kad P ialah 
A 20 B 40 C 64 D 80 
25 Rajah di bawah menunjukkan sebatang jalanraya dari Ipoh ke Kuala Lumpur. 
Setelah memandu sejauh 70 km dari Ipoh ke Kuala Lumpur, Fadzli berhenti rehat 
di Tapah, manakala Juhari memandu dari Kuala Lumpur menuju Ipoh berhenti di 
Bidor. 
Berapakah jarak, dalam km, Tapah ke Bidor? 
A 110 B 60 C 40 D 10 
26 Azam ada 600 keping setem. Farah ada 
4 
lebih daripada bilangan setem Azam. 
Berapakah jumlah bilangan setem yang ada pada Azam dan Farah? 
A 450 B 750 C 900 D 1 350 
27 70% daripada P = RM280 
Apakah nilai bagi P? 
A RM300 B RM350 C RM400 D RM450 
28 Rajah di bawah menunjukkan jisim objek H dan Q. 
. 
Gabungan manakah yang sesuai diletakkan pada Q supaya neraca itu seimbang? 
A 100 g + 5 g B 400 g + 5 g 
C 150 g + 150 g + 100 g D 100 g + 200 g + 50 g
29 Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh Balqis untuk melakukan 
P 
Aktiviti Masa 
Cuci baju 8.30 a.m. – 9.35 a.m. 
Sapu lantai 9.50 a.m. – 10.20 a.m. 
Lap tingkap 10.30 a.m. – 11.10 a.m. 
Cuci kereta 11.15 a.m. – 12.05 p.m. 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
10 
empat jenis aktiviti. 
Aktiviti yang manakah mengambil masa yang paling lama? 
A Cuci baju 
B Sapu lantai 
C Lap tingkap 
D Cuci kereta 
30 Apakah nombor yang perlu ditambah kepada 5∙281 untuk menjadi 43∙2? 
A 3∙919 B 37∙919 C 37∙191 D 37∙2 
31 
10 
× 8 km = 1 km 600 m 
Apakah nombor yang mesti ditulis pada P? 
A 2 B 20 C 200 D 2 000 
32 Puan Hajar membeli 8 biji tembikai, jisim sebiji tembikai itu adalah di antara 
800 g hingga 1∙1 kg. 
Berapakah anggaran jumlah jisim, dalam kg, 8 biji tembikai itu? 
A 6∙05 B 6∙25 C 7∙25 D 9∙05
33 Rajah di bawah menunjukkan dua jenis barang yang dibeli oleh Puan Anisa. 
Puan Anisa membeli sepasang kasut dan sebuah pembakar roti dan mendapat 
diskaun sebanyak 50% bagi setiap barang. Dia membayar RM170 untuk kedua-dua 
barang tersebut. 
Hitungkan harga asal pembakar roti itu. 
A RM80 B RM90 C RM 165 D RM 180 
34 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat. 
Luas segi empat tepat pada rajah tersebut ialah 132 cm². Nilai P ialah 
A 12 cm B 22 cm C 60 cm D 120 cm 
35 Rajah di bawah menunjukkan dua buah bikar P dan Q. 
Berapakah beza, dalam liter, isipadu air di antara kedua-dua bikar tersebut? 
A 0∙85 B 0∙95 C 2∙05 D 2∙15 
36 Jadual di bawah menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling yang ada pada Zura. 
Nilai RM 1 50 sen 20 sen 5 sen 
Kuantiti 14 8 9 4 
Zura menukar kesemua wangnya kepada wang kertas RM5. 
Cari bilangan wang kertas RM5 yang diterimanya. 
A 3 B 4 C 5 D 6 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
11 
RM160 
6 cm 
P 
Q 
1750mℓ 
P 
2∙6ℓ
37 Jadual di bawah menunjukkan bilangan pengunjung yang melawat Pusat Sains N 
1 
h cm 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
12 
egara pada suatu hari tertentu. 
Jantina 
Lelaki Perempuan 
Kanak-kanak 354 320 
Dewasa 160 346 
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang pengunjung 
di Pusat Sains Negara. 
A Jumlah pengunjung adalah 1 300 orang. 
B Jumlah pengunjung lelaki melebihi jumlah pengunjung perempuan. 
C 
4 
daripada pengunjung adalah kanak-kanak perempuan. 
D 30% daripada jumlah pengunjung adalah kanak-kanak lelaki. 
38 Rajah di bawah menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang berisi air. 
Luas tapak kuboid itu ialah 12 cm². 
Isipadu air di dalam bekas itu adalah sama dengan isi padu kubus yang bersisi 6 cm. 
Hitungkan nilai h. 
A 3 B 9 C 18 D 24
39 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan ayam yang terdapat dalam 
7 
daripada murid kelas 5A 
Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 
SK Rungkup [SULIT] 
13 
empat buah reban. 
W 
X 
Y 
Z 
Semua ayam itu dijual dengan harga RM 4 seekor. 
Berapakah hasil jualan semua ayam itu? 
A RM 5 320 B RM 4 920 C RM 1 330 D RM 1 230 
40 Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid dalam tiga kelas, 5A, 5B dan 5C 
dalam sebuah sekolah. 
Kelas Bilangan murid 
5A 40 
5B 10 orang murid lebih dari kelas 5C 
5C 
8 
Hitung purata bilangan murid dalam setiap kelas. 
A 25 B 30 C 40 D 45 
KERTAS SOALAN TAMAT

More Related Content

What's hot

UPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBMIMSHA LEARNING
 
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1Syahmi Zakaria
 
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Wahidah Abd Rahman
 
Math k1 april 2013
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013rimauku
 
Kertas 1 perwakilan data
Kertas 1 perwakilan dataKertas 1 perwakilan data
Kertas 1 perwakilan dataasyoe24 jaf
 
Kertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marangRazita Hamid
 
Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014latha81
 
Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1suni162702
 
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)IMSHA LEARNING
 
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1Jokdin Abdullah
 

What's hot (17)

Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014
 
Soalan mt k1
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
 
UPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBM
 
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
 
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
 
Math k1 april 2013
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
 
Set 2
Set 2Set 2
Set 2
 
Perwakilan data(2)
Perwakilan data(2)Perwakilan data(2)
Perwakilan data(2)
 
Kertas 1 perwakilan data
Kertas 1 perwakilan dataKertas 1 perwakilan data
Kertas 1 perwakilan data
 
Klon upsr set 3
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3
 
Kertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
 
Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014
 
Set 2
Set 2Set 2
Set 2
 
Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1
 
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
 
Klon upsr set 4
Klon upsr set 4 Klon upsr set 4
Klon upsr set 4
 
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
 

Similar to Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1

234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Hanan Umaira
 
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Aziz Mamat
 
Matematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuBala Ponnusamy
 
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANSayshare
 
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]nora fizah
 
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Mohd Asrul Yahya
 
UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
 
Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018bariah bidin
 
UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
 
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Azalea
 
Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
 
Kertas 1 pksr 1 2014
Kertas 1 pksr 1 2014Kertas 1 pksr 1 2014
Kertas 1 pksr 1 2014Ibnu Khad
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Nor Ashraf
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Wan Fairuz
 

Similar to Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 (20)

234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
 
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
 
Matematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
 
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
 
K1 julai2014
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
 
Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
 
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
 
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
 
Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)
 
UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
 
Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
 
UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
 
Soalan thn 4
Soalan thn 4Soalan thn 4
Soalan thn 4
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
 
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
 
Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
 
Set 1
Set 1Set 1
Set 1
 
Kertas 1 pksr 1 2014
Kertas 1 pksr 1 2014Kertas 1 pksr 1 2014
Kertas 1 pksr 1 2014
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 

Recently uploaded

RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docxRPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docxDebbieFlorinaBilly1
 
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptxperanan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptxFadhillahRahim
 
Rekod Pengajaran Harian Kokurikulum sukan olahraga.
Rekod Pengajaran Harian Kokurikulum sukan olahraga.Rekod Pengajaran Harian Kokurikulum sukan olahraga.
Rekod Pengajaran Harian Kokurikulum sukan olahraga.gp19065393
 
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap MalaysiaLAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysiaadriz3008
 
Taklimat Peruntukan Balkis sekolah r.pptx
Taklimat Peruntukan Balkis sekolah r.pptxTaklimat Peruntukan Balkis sekolah r.pptx
Taklimat Peruntukan Balkis sekolah r.pptxRyno Hardie
 
BAHASA MELAYU TAHUN 2 -Unit 3SAUDARA MARA SAYApptx
BAHASA MELAYU TAHUN 2 -Unit 3SAUDARA MARA SAYApptxBAHASA MELAYU TAHUN 2 -Unit 3SAUDARA MARA SAYApptx
BAHASA MELAYU TAHUN 2 -Unit 3SAUDARA MARA SAYApptxChungHuey
 
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptxASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptxNORADILAHBINTIMOHAMA
 
2024 T5 RPT SEJ..............................................
2024 T5 RPT SEJ..............................................2024 T5 RPT SEJ..............................................
2024 T5 RPT SEJ..............................................MOHDFAIRUZBINALIPEB1
 
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.pptSistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.pptLIMHOOTYUNMoe
 
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdfA190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdfa190303
 
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4BalqisFahemi2
 
BUKU PROGRAM MERENTAS DESA 2024.pptx sekolah
BUKU PROGRAM MERENTAS DESA 2024.pptx sekolahBUKU PROGRAM MERENTAS DESA 2024.pptx sekolah
BUKU PROGRAM MERENTAS DESA 2024.pptx sekolahzatonain1
 
PENJAMINAN KUALITI PAPR PENTAKSIRAN ALTER
PENJAMINAN KUALITI PAPR PENTAKSIRAN ALTERPENJAMINAN KUALITI PAPR PENTAKSIRAN ALTER
PENJAMINAN KUALITI PAPR PENTAKSIRAN ALTERgerald585856
 

Recently uploaded (13)

RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docxRPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
 
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptxperanan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
peranan guru panitia dalam sesebuah sekolah.pptx
 
Rekod Pengajaran Harian Kokurikulum sukan olahraga.
Rekod Pengajaran Harian Kokurikulum sukan olahraga.Rekod Pengajaran Harian Kokurikulum sukan olahraga.
Rekod Pengajaran Harian Kokurikulum sukan olahraga.
 
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap MalaysiaLAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
 
Taklimat Peruntukan Balkis sekolah r.pptx
Taklimat Peruntukan Balkis sekolah r.pptxTaklimat Peruntukan Balkis sekolah r.pptx
Taklimat Peruntukan Balkis sekolah r.pptx
 
BAHASA MELAYU TAHUN 2 -Unit 3SAUDARA MARA SAYApptx
BAHASA MELAYU TAHUN 2 -Unit 3SAUDARA MARA SAYApptxBAHASA MELAYU TAHUN 2 -Unit 3SAUDARA MARA SAYApptx
BAHASA MELAYU TAHUN 2 -Unit 3SAUDARA MARA SAYApptx
 
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptxASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
ASSIGNMENT 1_10 BARANG SELALU DIPEGANG KANAK-KANAK KECIL (A186111).pptx
 
2024 T5 RPT SEJ..............................................
2024 T5 RPT SEJ..............................................2024 T5 RPT SEJ..............................................
2024 T5 RPT SEJ..............................................
 
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.pptSistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
 
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdfA190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
 
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
 
BUKU PROGRAM MERENTAS DESA 2024.pptx sekolah
BUKU PROGRAM MERENTAS DESA 2024.pptx sekolahBUKU PROGRAM MERENTAS DESA 2024.pptx sekolah
BUKU PROGRAM MERENTAS DESA 2024.pptx sekolah
 
PENJAMINAN KUALITI PAPR PENTAKSIRAN ALTER
PENJAMINAN KUALITI PAPR PENTAKSIRAN ALTERPENJAMINAN KUALITI PAPR PENTAKSIRAN ALTER
PENJAMINAN KUALITI PAPR PENTAKSIRAN ALTER
 

Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1

 • 1. SEKOLAH KEBANGSAAN RUNGKUP ____________________________________ PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 MATEMATIK Kertas 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU MAKLUMAT UNTUK CALON 1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2 Jawab semua soalan. 3 Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. 4 Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja. 5 Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 1 hitamkan jawapan yang baru. 6 Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. 7 Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan. Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak [Lihat halaman sebelah Matematik Kertas 1 PAT 2014 Tahun 5 1 jam
 • 2. Jawab semua soalan 1. Tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua ditulis dalam angka adalah 7 1 1 1 2 Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 2 A 79 452 B 749 502 C 794 502 D 794 520 2 Antara berikut, yang manakah pecahan termudah bagi 42 ? A 3 B 6 C 7 D 7 3 Antara berikut, nombor yang manakah nilainya paling besar? A 3∙084 B 3∙408 C 3∙48 D 3∙8 4 Sebuah bas bertolak dari Kuala Lumpur pada pukul 6:30 pagi dan tiba di Sungai Petani pada pukul 11:20 pagi. Berapakah tempoh masa perjalanan tersebut? A 4 jam 10 minit B 4 jam 50 minit C 5 jam 10 minit D 5 jam 50 minit 5 Rajah di bawah menunjukkan waktu pada suatu pagi. Pukul berapakah 25 minit sebelum waktu yang ditunjukkan? A 9.50 a.m. B 9.55 a.m. C 10.15 a.m. D 10.40 a.m.
 • 3. 6 Rajah di bawah menunjukkan isipadu air dalam 3 buah bekas A, B dan C 9 Berapakah jumlah isipadu air dalam 3 buah bekas tersebut? A 3 ℓ 720 mℓ B 2 ℓ 942 mℓ C 2 ℓ 910 mℓ D 2 ℓ 220 mℓ 7 Rajah di bawah menunjukkan segi tiga P,Q,R dan S. Antara yang berikut ,yang manakah segi tiga sama kaki? A S B R C Q D P Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 3 900 mℓ 10 ℓ 0∙42ℓ A B C P Q R S
 • 4. 8 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat sama M. 8 cm Antara yang berikut, yang manakah mempunyai perimeter sama dengan M ? A B C D 13 cm Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 4 9 cm 5 cm 12 cm 9 cm 7 cm 4 cm M
 • 5. 9 Carta palang di bawah menunjukkan bilangan pekerja di pejabat P, Q, R, S dan T. Bilangan Pekerja 500 400 300 200 100 1 daripada jumlah pekerja adalah pekerja lelaki. 719 321 50 745 Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 5 4 Hitung jumlah pekerja perempuan di kelima-lima pejabat itu A 1 600 B 1 200 C 800 D 400 10 Bundarkan 493 095 kepada ratus ribu yang terdekat. A 510 000 C 500 000 B 490 000 D 493 000 11 Rajah 1 menunjukkan dua kad nombor. Cari hasil darab bagi nilai digit 3 dan nilai digit 4. A 12 C 1 200 B 120 D 12 000 Pejabat P Q R S T
 • 6. 3 2 + 1 1 + 0∙5 = 19 3 B 9 3 C 9 4 D 6 7 + 8 16 2 ? Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 6 12 4 5 A 20 20 20 19 4 20 13 Rajah di bawah menunjukkan beberapa pecahan. Hitung jumlah pecahan di atas. A 1 9 B 1 9 C 1 9 D 1 9 9 14 Antara nombor berikut, yang manakah bernilai lebih besar daripada 1 00 A 2∙161 B 2∙116 C 2∙061 D 2∙016 15 Tolak RM6.85 daripada RM875.50. A RM 882.35 B RM 871.35 C RM 867.65 D RM 868.65 16 4 jam 32 minit × 10 = A 14 jam 20 minit B 7 jam 20 minit C 43 jam 20 minit D 45 jam 20 minit
 • 7. 17 Berapakah peratus guru-guru lelaki dari empat sekolah itu? 25 20 15 10 5 0 Male / Lelaki Female / Perempuan A B C D No of Teachers / Jumlah Guru School / Sekolah A 50 % B 40 % C 30 % D 20 % 18 Jadual di bawah menunjukkan jisim 3 buah beg W, X, dan Y. W X Y 37 kg 25kg 400g 28100g Berapakah jumlah jisim ketiga-tiga beg itu? A 90∙5 kg B 99∙0 kg C 95∙5 kg D 99∙5 kg 19 Dalam satu acara sukan, Farid berenang sejauh 600 m. Kemudian dia berlari 1 3 km. Berapakah jumlah jarak, dalam km, 1 4 ℓ − 2∙65 ℓ = Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 7 sejauh 2 km dan berbasikal sejauh 2 yang telah dilalui oleh Farid dalam acara sukan itu? A 5∙2 B 5∙8 C 5∙56 D 6∙1 20 2 A 1 850 mℓ B 1 450 mℓ C 1 270 mℓ D 1 250 mℓ
 • 8. 21 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Perimeter kawasan tak berlorek ialah 18 cm. Cari perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. A 24 B 28 C 32 D 34 22 Carta pai di bawah menunjukkan minuman kegemaran murid Kelas 5 Cemerlang. Jika ada 20 orang murid dalam Kelas 6 Jaya, berapakah bilangan murid yang menggemari kopi? A 3 orang B 5 orang C 10 orang D 15 orang 23 Jumlah jisim Amin, Nita, Su dan Lina ialah 180 kg. Purata jisim Amin, Nita dan Su ialah 46 kg. Hitungkan, dalam kg, jisim Lina. A 48 B 44 C 42 D 37 Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 8 8 cm 6 cm Susu Coklat 40% Teh 20% Susu 25% Kopi
 • 9. 24 Rajah di bawah menunjukkan empat keping kad nombor yang disusun dalam urutan menurun. Nombor pada kad P tidak ditunjukkan. 256 P 16 4 80 km Tapah Bidor Kuala Lumpur 1 190 km Ipoh H 0∙6 kg Q 200 g Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 9 Nombor yang diwakili oleh kad P ialah A 20 B 40 C 64 D 80 25 Rajah di bawah menunjukkan sebatang jalanraya dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Setelah memandu sejauh 70 km dari Ipoh ke Kuala Lumpur, Fadzli berhenti rehat di Tapah, manakala Juhari memandu dari Kuala Lumpur menuju Ipoh berhenti di Bidor. Berapakah jarak, dalam km, Tapah ke Bidor? A 110 B 60 C 40 D 10 26 Azam ada 600 keping setem. Farah ada 4 lebih daripada bilangan setem Azam. Berapakah jumlah bilangan setem yang ada pada Azam dan Farah? A 450 B 750 C 900 D 1 350 27 70% daripada P = RM280 Apakah nilai bagi P? A RM300 B RM350 C RM400 D RM450 28 Rajah di bawah menunjukkan jisim objek H dan Q. . Gabungan manakah yang sesuai diletakkan pada Q supaya neraca itu seimbang? A 100 g + 5 g B 400 g + 5 g C 150 g + 150 g + 100 g D 100 g + 200 g + 50 g
 • 10. 29 Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh Balqis untuk melakukan P Aktiviti Masa Cuci baju 8.30 a.m. – 9.35 a.m. Sapu lantai 9.50 a.m. – 10.20 a.m. Lap tingkap 10.30 a.m. – 11.10 a.m. Cuci kereta 11.15 a.m. – 12.05 p.m. Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 10 empat jenis aktiviti. Aktiviti yang manakah mengambil masa yang paling lama? A Cuci baju B Sapu lantai C Lap tingkap D Cuci kereta 30 Apakah nombor yang perlu ditambah kepada 5∙281 untuk menjadi 43∙2? A 3∙919 B 37∙919 C 37∙191 D 37∙2 31 10 × 8 km = 1 km 600 m Apakah nombor yang mesti ditulis pada P? A 2 B 20 C 200 D 2 000 32 Puan Hajar membeli 8 biji tembikai, jisim sebiji tembikai itu adalah di antara 800 g hingga 1∙1 kg. Berapakah anggaran jumlah jisim, dalam kg, 8 biji tembikai itu? A 6∙05 B 6∙25 C 7∙25 D 9∙05
 • 11. 33 Rajah di bawah menunjukkan dua jenis barang yang dibeli oleh Puan Anisa. Puan Anisa membeli sepasang kasut dan sebuah pembakar roti dan mendapat diskaun sebanyak 50% bagi setiap barang. Dia membayar RM170 untuk kedua-dua barang tersebut. Hitungkan harga asal pembakar roti itu. A RM80 B RM90 C RM 165 D RM 180 34 Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Luas segi empat tepat pada rajah tersebut ialah 132 cm². Nilai P ialah A 12 cm B 22 cm C 60 cm D 120 cm 35 Rajah di bawah menunjukkan dua buah bikar P dan Q. Berapakah beza, dalam liter, isipadu air di antara kedua-dua bikar tersebut? A 0∙85 B 0∙95 C 2∙05 D 2∙15 36 Jadual di bawah menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling yang ada pada Zura. Nilai RM 1 50 sen 20 sen 5 sen Kuantiti 14 8 9 4 Zura menukar kesemua wangnya kepada wang kertas RM5. Cari bilangan wang kertas RM5 yang diterimanya. A 3 B 4 C 5 D 6 Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 11 RM160 6 cm P Q 1750mℓ P 2∙6ℓ
 • 12. 37 Jadual di bawah menunjukkan bilangan pengunjung yang melawat Pusat Sains N 1 h cm Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 12 egara pada suatu hari tertentu. Jantina Lelaki Perempuan Kanak-kanak 354 320 Dewasa 160 346 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang pengunjung di Pusat Sains Negara. A Jumlah pengunjung adalah 1 300 orang. B Jumlah pengunjung lelaki melebihi jumlah pengunjung perempuan. C 4 daripada pengunjung adalah kanak-kanak perempuan. D 30% daripada jumlah pengunjung adalah kanak-kanak lelaki. 38 Rajah di bawah menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang berisi air. Luas tapak kuboid itu ialah 12 cm². Isipadu air di dalam bekas itu adalah sama dengan isi padu kubus yang bersisi 6 cm. Hitungkan nilai h. A 3 B 9 C 18 D 24
 • 13. 39 Piktograf di bawah menunjukkan bilangan ayam yang terdapat dalam 7 daripada murid kelas 5A Peperiksaan Akhir Tahun 2014 Matematik Kertas 1 SK Rungkup [SULIT] 13 empat buah reban. W X Y Z Semua ayam itu dijual dengan harga RM 4 seekor. Berapakah hasil jualan semua ayam itu? A RM 5 320 B RM 4 920 C RM 1 330 D RM 1 230 40 Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid dalam tiga kelas, 5A, 5B dan 5C dalam sebuah sekolah. Kelas Bilangan murid 5A 40 5B 10 orang murid lebih dari kelas 5C 5C 8 Hitung purata bilangan murid dalam setiap kelas. A 25 B 30 C 40 D 45 KERTAS SOALAN TAMAT