Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload

  1. 1. SULIT 1 UJIAN FORMATIF 2, 2013 MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 4 ( 1 jam ) NAMA : ………………………………………. TAHUN : 4A ….. Arahan ; Jawab semua soalan. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja daripada pilihan jawapan A, B, C, dan D. Hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. 1) Lima belas ribu tujuh ratus sembilan’ ditulis dalam angka ialah: A. 50 790 B. 50 709 C. 15 790 D. 15 709 2) Nilai tempat bagi digit 8 dalam 93 826 ialah : A. Puluh B. Ratus C. Ribu D. Puluh ribu 3) Antara yang berikut, yang manakah dibundarkan kepada ribu yang terdekat? A. 39 681 39 000 B. 46 705 46 000 C. 68 314 68 000 D. 89 572 89 000 4) Cerakinkan 60 215 mengikut nilai digit. A. 60 000 + 2 000 + 100 + 5 B. 60 000 + 200 + 10 + 5 C. 200 + 6 000 + 10 + 5 D. 2 000 + 1 000 + 60 000 + 5 5) Cari hasil tambah bagi 12 463 dan 215 A. 12 587 B. 12 678 C. 12 789 D. 12 890 6) 14 535 + 26 793 + 3 248 = A. 44 576 B. 44 566 C. 43 576 D. 43 566 7) 20 ribu + 3 puluh ribu + 6 ratus = A. 23 600 B. 32 600 C. 50 600 D. 56 000 8) Apakah nombor yang mesti ditambah kepada 12 375 supaya menjadi 13 343? A. 968 B. 1 968 C. 1 986 D. 2 006
  2. 2. SULIT 2 9) 84 955 – 6 531 = A. 78 524 B. 77 424 C. 78 424 D. 78 434 10)60 000 – 20 000 = A. 400 B. 4 000 C. 440 D. 40 000 11)Tolak 25 608 daripada 49 713. A. 23 105 B. 23 115 C. 24 105 D. 24 115 12)Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 1 Cari beza antara nilai digit 2 dan digit 3 dalam nombor itu. A. 2 800 B. 1 970 C. 1 700 D. 1 070 13)4 678 × 10 = A. 678 B. 4 678 C. 6 780 D. 46 780 14)3 106 × 7 = A. 21 702 B. 21 742 C. 21 812 D. 22 102 15)Antara berikut yang manakah betul? A. 102 × 100 = 12 000 B. 20 × 1 000 = 20 000 C. 9 630 × 10 = 90 630 D. 54 × 1000 = 5 400 16)Darabkan 3 457 dengan 11 A. 38 027 B. 38 070 C. 38 127 D. 38 217 17)Yang manakah antara yang berikut mempunyai baki? A. 8 360 ÷ 10 B. 15 480 ÷ 10 C. 52 700 ÷ 100 D. 74 630 ÷ 100 18)4 560 ÷ 5 = A. 902 B. 912 C. 4 555 D. 4 565 19)61 648 ÷ 23 = A. 268 B. 268 baki 8 C. 2 680 D. 2 680 baki 8 20)Nyatakan dalam perkataan. A. dua dan tujuh B. dua tujuh C. dua atas tujuh D. dua pertujuh 52 138
  3. 3. SULIT 3 21)Rajah 2 terdiri daripada segi empat tepat yang sama besar. Rajah 2 Berapakah pecahan daripada seluruh rajah adalah berlorek A. B. C. D. 22) = Apakah yang mesti ditulis dalam ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 6 23)Nyatakan dalam bentuk termudah. A. B. C. D. 24) = Nilai di dalam petak ialah A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 25) + = A. B. C. D.
  4. 4. SULIT 4 26) - = A. B. C. D. 27) ditukarkan kepada nombor perpuluhan ialah A. 0.46 B. 0.64 C. 4.06 D. 6.04 28)Hasil tambah 4.9 dan 8.2 ialah A. 11.3 B. 12.7 C. 13.1 D. 14.2 29)21.84 + 16 + 5.3 = A. 27.30 B. 28.74 C. 42.04 D. 43.14 30)7.2 – 3.4 = A. 3.8 B. 4.2 C. 4.6 D. 5.1 31)1.6 × 4 = A. 9.6 B. 6.4 C. 4.8 D. 3.2 32) Rajah 3 Hitung nilai wang itu. A. RM 66.25 B. RM 67.25 C. RM 1 050.75 D. RM 5 015.75 33)RM 7 260 ÷ 4 = A. RM 1 815 B. RM 1 800 C. RM 1 581 D. RM 176.70 34)Rajah 4 menunjukkan waktu pada suatu petang. Rajah 4 Pukul berapakah waktu yang ditunjukkan oleh muka jam itu? A. 5 : 40 p.m. B. 5 : 40 a.m. C.6 : 40 p.m. D. 6 : 40 a.m.
  5. 5. SULIT 5 35)Jadual berikut menunjukkan bilangan buku dalam tiga buah perpustakaan. Perpustakaan Bilangan Buku M 17 328 N 2 140 kurang daripada M P 693 kurang daripada N Penyataan yang manakah yang salah tentang bilangan buku itu. A. Perpustakaan P mempunyai bilangan buku yang paling sedikit. B. Perpustakaan N mempunyai bilangan buku yang paling banyak. C. Jumlah buku di ketiga-tiga perpustakaan itu kurang daripada 50 000. D. Beza antara bilangan buku di perpustakaan M dan P melebihi 1 500. 36)Rajah 5 menunjukkan harga sehelai seluar. Rajah 5 Harga sehelai jaket adalah 8 kali harga sepasang seluar itu. Hitung harga jaket itu. A. RM 218.00 B. RM 217.80 C. RM 208.00 D. RM 118.00 37)Nyatakan tarikh hari Khamis bagi minggu yang keempat dalam bulan November 2012. Rajah 6 A. 8 November 2012 B. 15 November 2012 C. 22 November 2012 D. 29 November 2012 38)Rajah 7 menunjukkan harga bagi sebuah buku dan sebuah kamus. Harga beg tidak ditunjukkan. Rajah 7 Sarimah mempunyai RM 100. Dia menggunakan semua duitnya untuk membeli kesemua barangan itu. Berapakah harga bagi beg? A. RM 28.90 B. RM 29.90 C. RM 70.10 D. RM 71.10
  6. 6. SULIT 6 39)Jadual berikut menunjukkan aktiviti Ani pada hari Sabtu. Masa Aktiviti 9.00 a.m – 10.30 a.m Membuat kerja rumah 10.30 – 11.30 a.m. Menonton televisyen 11.30 – 12.30 a.m. Berlatih main piano 12.30 – 1.00 p.m. Makan tengah hari 1.00 – 3.10 p.m. Menonton televisyen Berapa lamakah tempoh masa yang Ani habiskan untuk menonton televisyen? A. 1 jam B. 2 jam 10 minit C. 3 jam 10 minit D. 3 jam 30 minit 40)Hazimah menggunakan daripada wangnya untuk membeli sebuah buku. Kemudian, dia menggunakan daripada wangnya lagi untuk membeli sebatang pen. Cari jumlah pecahan yang telah digunakan. A. B. C. D.
  7. 7. SULIT 7 SKEMA JAWAPAN 1. D 2. B 3. C 4. B 5. B 6. A 7. C 8. A 9. C 10. D 11. C 12. B 13. D 14. B 15. B 16. A 17. D 18. B 19. D 20. D 21. D 22. D 23. A 24. C 25. B 26. C 27. B 28. C 29. D 30. A 31. B 32. A 33. A 34. A 35. B 36. A 37. C 38. D 39. A 40. B

×