SlideShare a Scribd company logo

MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN

Sayshare
Sayshare

CONTOH JAWAPAN

MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN

1 of 14
Download to read offline
1© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
1. Apakah nilai tempat bagi digit 7 dalam
nombor 35 702?
A Puluh ribu
B Ribu
C Ratus
D Puluh
2. 86 493 dicerakinkan mengikut nilai
digitnya menjadi
A 86 000 + 400 + 90 + 3
B 80 000 + 6 400 + 90 + 3
C 80 000 + 6 000 + 490 + 3
D 80 000 + 6 000 + 400 + 90 + 3
3. Rajah 1 menunjukkan tiga buah segi
tiga yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar.
Rajah 1
Berapakah pecahan kawasan berlorek
daripada seluruh rajah itu?
A 3
7
B 4
3
C 5
3
D 7
3
4. 5 17
1 000
=
A 5.017
B 5.107
C 5.17
D 51.7
5. Antara ukuran panjang berikut, yang
manakah paling pendek?
A 208 mm
B 250 mm
C 21 cm
D 20 cm 5 mm
6. Antara rajah berikut, yang manakah
menunjukkan sudut cakah?
A
B
C
D
7. Rajah 2 menunjukkan kedudukan empat
biji bola di atas tanah mengufuk.
P Q
R
S
Rajah 2
Bola manakah yang berada di 3 petak
ke kanan dan 5 petak ke atas?
A P
B Q
C R
D S
8. 3 hari 8 jam =
A 38 jam
B 42 jam
C 80 jam
D 188 jam
KERTAS 1 [40 markah] Masa: Satu jam
Kertas peperiksaan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti
oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.
KERTAS MODEL PRA-UPSR
2© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
9. 1
3
+ 3
8
=
A 4
11
B 7
12
C 17
24
D 19
24
10. Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor.
0 0.1 0.2
P
Rajah 3
Nyatakan nilai P dalam peratus.
A 16%
B 17%
C 18%
D 19%
11. Hitung hasil darab 7 209 dengan 9.
A 801
B 63 881
C 64 881
D 65 610
12. 11.26 – 8.745 =
A 2.485
B 2.515
C 3.485
D 3.515
13. 1
2
– 2
5
+ 7
10
=
A 3
5
B 4
5
C 9
10
D 19
20
14. Rajah 4 menunjukkan empat keping kad
nombor.
32 401 34 012 32 014 32 140
Rajah 4
Hitung hasil tambah tiga nombor yang
paling besar nilainya.
A 98 562
B 98 553
C 98 427
D 98 166
15. Tolak 3 kg 820 g daripada jumlah bagi
4 kg 60 g dan 1 kg 875 g.
A 2 kg 115 g
B 2 kg 655 g
C 6 kg 5 g
D 9 kg 755 g
16. RM35 480.70 − RM16 900 + RM8 250.60 =
A RM26 831.30
B RM27 831.30
C RM29 671.30
D RM44 130.10
17. 6 minggu 5 hari + 2 minggu 6 hari =
A 8 minggu 1 hari
B 8 minggu 4 hari
C 9 minggu 1 hari
D 9 minggu 4 hari
18. 50 km 100 m ÷ 6 =
A 835 m
B 8 035 m
C 8 350 m
D 8 530 m
19. 8.13 × 10 = ÷ 100
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam
petak itu?
A 0.813
B 813
C 8 130
D 81 340
20 3 × 6 l 200 ml ÷ 4 =
A 3 550 ml
B 3 650 ml
C 4 560 ml
D 4 650 ml
21. Antara instrumen pembayaran berikut,
yang manakah sesuai digunakan untuk
bayaran menaiki bas?
A Kad debit
B Kad kredit
C Kad prabayar
D Cek
3© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
22. Rajah 5 menunjukkan bilangan kapur putih
di dalam sebuah kotak.
10 600 batang kapur
Rajah 5
Berapakah jumlah bilangan kapur putih
di dalam 7 buah kotak yang sama itu?
A 53 000
B 72 400
C 74 200
D 84 800
23. 64 960 biji gula-gula dikongsi sama banyak
antara Rosli, Siva, Tan dan Umi.
Antara langkah pengiraan berikut, yang
manakah dapat mencari bilangan gula-gula
yang diterima oleh setiap orang?
A Bahagikan 64 960 dengan 4.
B Bahagikan 64 960 dengan 5.
C Darabkan 64 960 dengan 4.
D Darabkan 64 960 dengan 5.
24. Beberapa orang pekerja membungkus
23 060 keping biskut sama banyak ke
dalam 1 000 peket.
Berapakah bilangan biskut yang terlebih?
A 6
B 23
C 60
D 600
25. Jadual 1 menunjukkan umur dua orang
murid.
Nama Umur
Ben 12 tahun 5 bulan
Shanti
8 bulan lebih muda
daripada Ben
Jadual 1
Berapakah umur Shanti?
A 10 tahun 9 bulan
B 11 tahun 1 bulan
C 11 tahun 9 bulan
D 13 tahun 1 bulan
26. Puan Suzi mempunyai wang simpanan
sebanyak RM68 150.
Berapakah wang yang perlu disimpannya
lagi supaya jumlah wang simpanannya
menjadi RM100 ribu?
A RM31 850
B RM37 700
C RM41 850
D RM42 850
27. Encik Lee menerima upah sebanyak RM48
untuk 6 jam bekerja.
Berapa jamkah dia perlu bekerja untuk
mendapat upah sebanyak RM80?
A 8
B 9
C 10
D 12
28. Rajah 6 menunjukkan jisim sepeket gula
di atas sebuah neraca.
740 g
2 kg
500 g
GULA
Rajah 6
Berapakah jisim gula yang perlu ditambah
lagi supaya necara itu menjadi seimbang?
A 760 g
B 1 kg 310 g
C 1 kg 760 g
D 3 kg 240 g
29. Sam menjawab 86 soalan daripada 100
soalan dengan betul.
Berapa peratuskah soalan yang dijawabnya
adalah salah?
A 14%
B 16%
C 24%
D 86%
4© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
30. Jadual 2 menunjukkan harga tiga buah jam
tangan yang berlainan model.
Jam tangan Harga
Model X RM14 090
Model Y RM12 850
Model Z RM21 180
Jadual 2
Hitung beza harga antara jam tangan yang
paling mahal dengan jam tangan yang
paling murah.
A RM7 090
B RM7 330
C RM7 900
D RM8 330
31. Rajah 7 menunjukkan sebidang tanah yang
berbentuk segi empat tepat.
12 m
Rajah 7
Panjang tanah itu adalah dua kali lebarnya.
Berapakah luas, dalam m2
, tanah itu?
A 24
B 144
C 288
D 576
32. Rajah 8 menunjukkan isi padu air di dalam
dua buah bekas, S dan T.
2 l 480 ml 1 670 ml
S T
Rajah 8
Berapakah isi padu, dalam ml, air yang
perlu dituang keluar daripada bekas S
supaya isi padu air di dalam kedua-dua
bekas itu menjadi sama?
A 810
B 910
C 2 313
D 2 750
33. Rajah 9 menunjukkan segi tiga PQR.
8 cm
12 cm
P
Q
R
Rajah 9
Hitung luas, dalam cm2
, segi tiga PQR.
A 42
B 48
C 84
D 96
34. Rajah 10 menunjukkan satu garis lurus.
P Q R
20 m
Rajah 10
Panjang PQ adalah 4 kali panjang QR.
Hitung panjang, dalam m, bagi PQ.
A 4
B 5
C 15
D 16
35. Rajah 11 menunjukkan empat bentuk yang
dilukis pada petak segi empat sama yang
bersisi 1 cm.
A
C D
B
Rajah 11
Antara bentuk A, B, C dan D, yang
manakah perimeternya kurang daripada 20
cm?
5© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
36. Setiap rajah berikut terdiri daripada kubus
unit yang sama saiz.
Rajah manakah yang mempunyai isi padu
36 unit3
?
A
B
C
D
37. Satu fasa projek perumahan disiapkan
dalam masa 2 tahun 8 bulan. Kemudian,
dua fasa projek lagi disiapkan dengan
mengambil masa yang sama untuk setiap
fasa projek itu.
Hitung jumlah masa yang diambil untuk
menyiapkan ketiga-tiga fasa projek itu.
A 5 tahun 4 bulan
B 5 tahun 6 bulan
C 8 tahun
D 8 tahun 4 bulan
38. Rajah 12 ialah piktograf yang menunjukkan
bilangan empat jenis donat yang berlainan
perisa yang dibeli oleh Cikgu Mira.
Coklat
Keju
Beri biru
Strawberi
mewakili 5 biji donat
Rajah 12
Kesemua donat itu diagihkan sama banyak
kepada 30 orang murid.
Berapakah bilangan donat yang diperoleh
setiap murid?
A 3 B 5
C 8 D 10
39. Rajah 13 ialah carta palang tidak lengkap
yang menunjukkan bilangan karipap yang
dijual dalam masa lima hari.
0 Hari
Bilangan karipap
Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
5
10
15
20
25
30
Rajah 13
Jumlah karipap yang dijual ialah 105 biji.
Berapakah bilangan karipap yang dijual
pada hari Rabu?
A 5
B 10
C 15
D 20
40. Rajah 14 ialah carta pai yang menunjukkan
empat jenis sukan kegemaran bagi
sekumpulan murid.
Badminton
40%
Hoki
Berenang
20%
Bola sepak
25%
Rajah 14
Berapa peratuskah murid yang gemar
berenang dan bermain hoki?
A 45%
B 35%
C 20%
D 15%
KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT
6© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X)
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
1. Rajah 1 menunjukkan bentuk cerakinan bagi suatu nombor mengikut nilai digitnya.
30 000 + 9 000 + 50 + 7
Rajah 1
(a) Tulis nombor itu dalam angka. [1 markah]
39 057
(b) Bundarkan nombor itu kepada ratus yang terdekat. [1 markah]
39 100
2. Berikut adalah perbualan antara dua orang sahabat yang menyertai suatu
pertandingan maraton.
FuadSalmah
8 905 orang warga Malaysia
menyertai pertandingan ini dan
yang selebihnya ialah peserta
negara asing.
Jumlah bilangan peserta
pertandingan maraton ini
ialah 12 600 orang.
Berdasarkan perbualan itu:
(a) Nyatakan anu. [1 markah]
Bilangan peserta negara asing
(b) Tulis satu ayat matematik yang melibatkan anu itu. [1 markah]
8 905 + = 12 600
1(a)
1
1(b)
1
Jumlah
1
2
2(a)
1
2(b)
1
Jumlah
2
2
KERTAS 2 [60 markah] Masa: Satu jam
Kertas peperiksaan ini mengandungi 15 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan kamu dengan
jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas peperiksaan. Tunjukkan langkah-langkah penting.
Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah.
Ad

Recommended

Soalan matematik tahun 3
Soalan matematik tahun 3Soalan matematik tahun 3
Soalan matematik tahun 3Siti Norbaya
 
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2Eja Jaafar
 
Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2Zatil Nabilah
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Muhamad Azam Ismail
 
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rmarshiza
 
Lembaran Kerja Tahun 3 DARAB
Lembaran Kerja Tahun 3 DARABLembaran Kerja Tahun 3 DARAB
Lembaran Kerja Tahun 3 DARABmarshiza
 
kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4Norfaizah Salim
 
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1marshiza
 

More Related Content

What's hot

Soalan Sejarah Tahun 4 Ujian Bulanan 1
Soalan Sejarah Tahun 4 Ujian Bulanan 1Soalan Sejarah Tahun 4 Ujian Bulanan 1
Soalan Sejarah Tahun 4 Ujian Bulanan 1Kamal Baharom
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
 
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Amir Aiman Akashah
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Eja Jaafar
 
Latih tubi pecahan tahun 4
Latih tubi pecahan tahun 4Latih tubi pecahan tahun 4
Latih tubi pecahan tahun 4MikaTuition
 
Soalan bahasa arab tahun 1
Soalan bahasa arab tahun 1Soalan bahasa arab tahun 1
Soalan bahasa arab tahun 1onesaf
 
Soalan bm tahun 5 kertas 2
Soalan bm tahun 5 kertas 2Soalan bm tahun 5 kertas 2
Soalan bm tahun 5 kertas 2Shika Nara
 
Matematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - DarabMatematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - DarabMikaTuition
 
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )Kak Min Min
 
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4Eja Jaafar
 
LEMBARAN LATIHAN TAMBAHAN MATEMATIK TAHUN 1.pdf
LEMBARAN LATIHAN TAMBAHAN MATEMATIK TAHUN 1.pdfLEMBARAN LATIHAN TAMBAHAN MATEMATIK TAHUN 1.pdf
LEMBARAN LATIHAN TAMBAHAN MATEMATIK TAHUN 1.pdfNurulKausar5
 
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahunKertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahunSPidEr Mohd
 
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3PAKLONG CIKGU
 
ABM UJIAN RASMI 1
ABM UJIAN RASMI 1ABM UJIAN RASMI 1
ABM UJIAN RASMI 1rozie yana
 
Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3
Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3
Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3Kak Min Min
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1Atikah Azmidi
 
Soalan sejarah tahun 6 tm lk1 2020
Soalan sejarah tahun 6  tm lk1 2020Soalan sejarah tahun 6  tm lk1 2020
Soalan sejarah tahun 6 tm lk1 2020naimnazori
 
Matematik tahun 4 - Bahagi
Matematik tahun 4 - BahagiMatematik tahun 4 - Bahagi
Matematik tahun 4 - BahagiMikaTuition
 
Mathematics exam paper year 5(dlp)
Mathematics exam paper year 5(dlp)Mathematics exam paper year 5(dlp)
Mathematics exam paper year 5(dlp)Madelien Klanbu
 

What's hot (20)

Soalan Sejarah Tahun 4 Ujian Bulanan 1
Soalan Sejarah Tahun 4 Ujian Bulanan 1Soalan Sejarah Tahun 4 Ujian Bulanan 1
Soalan Sejarah Tahun 4 Ujian Bulanan 1
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
 
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
 
Latih tubi pecahan tahun 4
Latih tubi pecahan tahun 4Latih tubi pecahan tahun 4
Latih tubi pecahan tahun 4
 
Soalan bahasa arab tahun 1
Soalan bahasa arab tahun 1Soalan bahasa arab tahun 1
Soalan bahasa arab tahun 1
 
Soalan bm tahun 5 kertas 2
Soalan bm tahun 5 kertas 2Soalan bm tahun 5 kertas 2
Soalan bm tahun 5 kertas 2
 
Matematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - DarabMatematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - Darab
 
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )
Selesaikan masalah tolak berikut ( KSSR THN 2 & 3 )
 
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4
 
LEMBARAN LATIHAN TAMBAHAN MATEMATIK TAHUN 1.pdf
LEMBARAN LATIHAN TAMBAHAN MATEMATIK TAHUN 1.pdfLEMBARAN LATIHAN TAMBAHAN MATEMATIK TAHUN 1.pdf
LEMBARAN LATIHAN TAMBAHAN MATEMATIK TAHUN 1.pdf
 
soalan matematik tingkatan 1
soalan matematik tingkatan 1 soalan matematik tingkatan 1
soalan matematik tingkatan 1
 
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahunKertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
Kertas soalan bm pemahaman tahun 4 peperiksaan pertengahan tahun
 
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
Soalan Pemahaman Bahasa Melayu Tahun 3
 
ABM UJIAN RASMI 1
ABM UJIAN RASMI 1ABM UJIAN RASMI 1
ABM UJIAN RASMI 1
 
Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3
Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3
Latihan 1.masalah tambah kssr matematik thn 2 & 3
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
 
Soalan sejarah tahun 6 tm lk1 2020
Soalan sejarah tahun 6  tm lk1 2020Soalan sejarah tahun 6  tm lk1 2020
Soalan sejarah tahun 6 tm lk1 2020
 
Matematik tahun 4 - Bahagi
Matematik tahun 4 - BahagiMatematik tahun 4 - Bahagi
Matematik tahun 4 - Bahagi
 
Mathematics exam paper year 5(dlp)
Mathematics exam paper year 5(dlp)Mathematics exam paper year 5(dlp)
Mathematics exam paper year 5(dlp)
 

Similar to MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN

Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017nur dalila
 
Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
 
Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018bariah bidin
 
Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1krock171
 
soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1habibah yusoff
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Wan Fairuz
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Nor Ashraf
 
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3miena1
 
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)IMSHA LEARNING
 
Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
 
Kertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marangRazita Hamid
 
latihan BDR MT T6 (25-11-2020).docx
latihan BDR MT T6 (25-11-2020).docxlatihan BDR MT T6 (25-11-2020).docx
latihan BDR MT T6 (25-11-2020).docxssuser51eacf
 
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Mohd Asrul Yahya
 

Similar to MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN (20)

Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
 
Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
 
Modul 1
Modul 1Modul 1
Modul 1
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
 
Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
 
Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
 
LATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdf
 
soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
 
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
 
Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
 
M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016
 
Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
 
Kertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
 
latihan BDR MT T6 (25-11-2020).docx
latihan BDR MT T6 (25-11-2020).docxlatihan BDR MT T6 (25-11-2020).docx
latihan BDR MT T6 (25-11-2020).docx
 
Set 1
Set 1Set 1
Set 1
 
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
 

More from Sayshare

Buku panduan kecemasan
Buku panduan kecemasanBuku panduan kecemasan
Buku panduan kecemasanSayshare
 
STIHL MS 290, 310, 390
STIHL MS 290, 310, 390STIHL MS 290, 310, 390
STIHL MS 290, 310, 390Sayshare
 
Panjang - Matematik Tahun 4
Panjang - Matematik Tahun 4Panjang - Matematik Tahun 4
Panjang - Matematik Tahun 4Sayshare
 
Jisim - Matematik Tahun 4
Jisim - Matematik Tahun 4Jisim - Matematik Tahun 4
Jisim - Matematik Tahun 4Sayshare
 
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4Sayshare
 
100 resepi masakan kuih muih malaysia
100 resepi masakan kuih muih malaysia100 resepi masakan kuih muih malaysia
100 resepi masakan kuih muih malaysiaSayshare
 
Nota penolakan pecahan
Nota penolakan pecahanNota penolakan pecahan
Nota penolakan pecahanSayshare
 
Lembaran kerja 2: Penolakan Pecahan
Lembaran kerja 2: Penolakan PecahanLembaran kerja 2: Penolakan Pecahan
Lembaran kerja 2: Penolakan PecahanSayshare
 
Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4
Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4
Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4Sayshare
 
NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021
NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021
NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021Sayshare
 
Metodologi KT Kualitatif
Metodologi KT KualitatifMetodologi KT Kualitatif
Metodologi KT KualitatifSayshare
 
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4Sayshare
 
Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021
Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021
Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021Sayshare
 
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4Sayshare
 
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44Sayshare
 
PdPR MATEMATIK T4-NISBAH
PdPR MATEMATIK T4-NISBAHPdPR MATEMATIK T4-NISBAH
PdPR MATEMATIK T4-NISBAHSayshare
 
Pengurusan Risiko - IAB
Pengurusan Risiko - IABPengurusan Risiko - IAB
Pengurusan Risiko - IABSayshare
 
MASA & WAKTU
MASA & WAKTU MASA & WAKTU
MASA & WAKTU Sayshare
 
MASA & WAKTU TAHUN 4
MASA & WAKTU TAHUN 4MASA & WAKTU TAHUN 4
MASA & WAKTU TAHUN 4Sayshare
 
FIZIK - NOTA BERFOKUS
FIZIK - NOTA BERFOKUSFIZIK - NOTA BERFOKUS
FIZIK - NOTA BERFOKUSSayshare
 

More from Sayshare (20)

Buku panduan kecemasan
Buku panduan kecemasanBuku panduan kecemasan
Buku panduan kecemasan
 
STIHL MS 290, 310, 390
STIHL MS 290, 310, 390STIHL MS 290, 310, 390
STIHL MS 290, 310, 390
 
Panjang - Matematik Tahun 4
Panjang - Matematik Tahun 4Panjang - Matematik Tahun 4
Panjang - Matematik Tahun 4
 
Jisim - Matematik Tahun 4
Jisim - Matematik Tahun 4Jisim - Matematik Tahun 4
Jisim - Matematik Tahun 4
 
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4
Isi Padu Cecair - Matematik Tahun 4
 
100 resepi masakan kuih muih malaysia
100 resepi masakan kuih muih malaysia100 resepi masakan kuih muih malaysia
100 resepi masakan kuih muih malaysia
 
Nota penolakan pecahan
Nota penolakan pecahanNota penolakan pecahan
Nota penolakan pecahan
 
Lembaran kerja 2: Penolakan Pecahan
Lembaran kerja 2: Penolakan PecahanLembaran kerja 2: Penolakan Pecahan
Lembaran kerja 2: Penolakan Pecahan
 
Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4
Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4
Lembaran kerja 1: Penolakan Pecahan Tahun 4
 
NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021
NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021
NOTA PENOLAKAN PECAHAN TAHUN 4 2021
 
Metodologi KT Kualitatif
Metodologi KT KualitatifMetodologi KT Kualitatif
Metodologi KT Kualitatif
 
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
 
Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021
Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021
Modul PdPR M3 - 01-07 FEB 2021
 
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4
 
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44
MODUL PdPR MATEMATIK TAHUN 4 M44
 
PdPR MATEMATIK T4-NISBAH
PdPR MATEMATIK T4-NISBAHPdPR MATEMATIK T4-NISBAH
PdPR MATEMATIK T4-NISBAH
 
Pengurusan Risiko - IAB
Pengurusan Risiko - IABPengurusan Risiko - IAB
Pengurusan Risiko - IAB
 
MASA & WAKTU
MASA & WAKTU MASA & WAKTU
MASA & WAKTU
 
MASA & WAKTU TAHUN 4
MASA & WAKTU TAHUN 4MASA & WAKTU TAHUN 4
MASA & WAKTU TAHUN 4
 
FIZIK - NOTA BERFOKUS
FIZIK - NOTA BERFOKUSFIZIK - NOTA BERFOKUS
FIZIK - NOTA BERFOKUS
 

MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN

 • 1. 1© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 1. Apakah nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 35 702? A Puluh ribu B Ribu C Ratus D Puluh 2. 86 493 dicerakinkan mengikut nilai digitnya menjadi A 86 000 + 400 + 90 + 3 B 80 000 + 6 400 + 90 + 3 C 80 000 + 6 000 + 490 + 3 D 80 000 + 6 000 + 400 + 90 + 3 3. Rajah 1 menunjukkan tiga buah segi tiga yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 1 Berapakah pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu? A 3 7 B 4 3 C 5 3 D 7 3 4. 5 17 1 000 = A 5.017 B 5.107 C 5.17 D 51.7 5. Antara ukuran panjang berikut, yang manakah paling pendek? A 208 mm B 250 mm C 21 cm D 20 cm 5 mm 6. Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan sudut cakah? A B C D 7. Rajah 2 menunjukkan kedudukan empat biji bola di atas tanah mengufuk. P Q R S Rajah 2 Bola manakah yang berada di 3 petak ke kanan dan 5 petak ke atas? A P B Q C R D S 8. 3 hari 8 jam = A 38 jam B 42 jam C 80 jam D 188 jam KERTAS 1 [40 markah] Masa: Satu jam Kertas peperiksaan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. KERTAS MODEL PRA-UPSR
 • 2. 2© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 9. 1 3 + 3 8 = A 4 11 B 7 12 C 17 24 D 19 24 10. Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor. 0 0.1 0.2 P Rajah 3 Nyatakan nilai P dalam peratus. A 16% B 17% C 18% D 19% 11. Hitung hasil darab 7 209 dengan 9. A 801 B 63 881 C 64 881 D 65 610 12. 11.26 – 8.745 = A 2.485 B 2.515 C 3.485 D 3.515 13. 1 2 – 2 5 + 7 10 = A 3 5 B 4 5 C 9 10 D 19 20 14. Rajah 4 menunjukkan empat keping kad nombor. 32 401 34 012 32 014 32 140 Rajah 4 Hitung hasil tambah tiga nombor yang paling besar nilainya. A 98 562 B 98 553 C 98 427 D 98 166 15. Tolak 3 kg 820 g daripada jumlah bagi 4 kg 60 g dan 1 kg 875 g. A 2 kg 115 g B 2 kg 655 g C 6 kg 5 g D 9 kg 755 g 16. RM35 480.70 − RM16 900 + RM8 250.60 = A RM26 831.30 B RM27 831.30 C RM29 671.30 D RM44 130.10 17. 6 minggu 5 hari + 2 minggu 6 hari = A 8 minggu 1 hari B 8 minggu 4 hari C 9 minggu 1 hari D 9 minggu 4 hari 18. 50 km 100 m ÷ 6 = A 835 m B 8 035 m C 8 350 m D 8 530 m 19. 8.13 × 10 = ÷ 100 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam petak itu? A 0.813 B 813 C 8 130 D 81 340 20 3 × 6 l 200 ml ÷ 4 = A 3 550 ml B 3 650 ml C 4 560 ml D 4 650 ml 21. Antara instrumen pembayaran berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk bayaran menaiki bas? A Kad debit B Kad kredit C Kad prabayar D Cek
 • 3. 3© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 22. Rajah 5 menunjukkan bilangan kapur putih di dalam sebuah kotak. 10 600 batang kapur Rajah 5 Berapakah jumlah bilangan kapur putih di dalam 7 buah kotak yang sama itu? A 53 000 B 72 400 C 74 200 D 84 800 23. 64 960 biji gula-gula dikongsi sama banyak antara Rosli, Siva, Tan dan Umi. Antara langkah pengiraan berikut, yang manakah dapat mencari bilangan gula-gula yang diterima oleh setiap orang? A Bahagikan 64 960 dengan 4. B Bahagikan 64 960 dengan 5. C Darabkan 64 960 dengan 4. D Darabkan 64 960 dengan 5. 24. Beberapa orang pekerja membungkus 23 060 keping biskut sama banyak ke dalam 1 000 peket. Berapakah bilangan biskut yang terlebih? A 6 B 23 C 60 D 600 25. Jadual 1 menunjukkan umur dua orang murid. Nama Umur Ben 12 tahun 5 bulan Shanti 8 bulan lebih muda daripada Ben Jadual 1 Berapakah umur Shanti? A 10 tahun 9 bulan B 11 tahun 1 bulan C 11 tahun 9 bulan D 13 tahun 1 bulan 26. Puan Suzi mempunyai wang simpanan sebanyak RM68 150. Berapakah wang yang perlu disimpannya lagi supaya jumlah wang simpanannya menjadi RM100 ribu? A RM31 850 B RM37 700 C RM41 850 D RM42 850 27. Encik Lee menerima upah sebanyak RM48 untuk 6 jam bekerja. Berapa jamkah dia perlu bekerja untuk mendapat upah sebanyak RM80? A 8 B 9 C 10 D 12 28. Rajah 6 menunjukkan jisim sepeket gula di atas sebuah neraca. 740 g 2 kg 500 g GULA Rajah 6 Berapakah jisim gula yang perlu ditambah lagi supaya necara itu menjadi seimbang? A 760 g B 1 kg 310 g C 1 kg 760 g D 3 kg 240 g 29. Sam menjawab 86 soalan daripada 100 soalan dengan betul. Berapa peratuskah soalan yang dijawabnya adalah salah? A 14% B 16% C 24% D 86%
 • 4. 4© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 30. Jadual 2 menunjukkan harga tiga buah jam tangan yang berlainan model. Jam tangan Harga Model X RM14 090 Model Y RM12 850 Model Z RM21 180 Jadual 2 Hitung beza harga antara jam tangan yang paling mahal dengan jam tangan yang paling murah. A RM7 090 B RM7 330 C RM7 900 D RM8 330 31. Rajah 7 menunjukkan sebidang tanah yang berbentuk segi empat tepat. 12 m Rajah 7 Panjang tanah itu adalah dua kali lebarnya. Berapakah luas, dalam m2 , tanah itu? A 24 B 144 C 288 D 576 32. Rajah 8 menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas, S dan T. 2 l 480 ml 1 670 ml S T Rajah 8 Berapakah isi padu, dalam ml, air yang perlu dituang keluar daripada bekas S supaya isi padu air di dalam kedua-dua bekas itu menjadi sama? A 810 B 910 C 2 313 D 2 750 33. Rajah 9 menunjukkan segi tiga PQR. 8 cm 12 cm P Q R Rajah 9 Hitung luas, dalam cm2 , segi tiga PQR. A 42 B 48 C 84 D 96 34. Rajah 10 menunjukkan satu garis lurus. P Q R 20 m Rajah 10 Panjang PQ adalah 4 kali panjang QR. Hitung panjang, dalam m, bagi PQ. A 4 B 5 C 15 D 16 35. Rajah 11 menunjukkan empat bentuk yang dilukis pada petak segi empat sama yang bersisi 1 cm. A C D B Rajah 11 Antara bentuk A, B, C dan D, yang manakah perimeternya kurang daripada 20 cm?
 • 5. 5© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 36. Setiap rajah berikut terdiri daripada kubus unit yang sama saiz. Rajah manakah yang mempunyai isi padu 36 unit3 ? A B C D 37. Satu fasa projek perumahan disiapkan dalam masa 2 tahun 8 bulan. Kemudian, dua fasa projek lagi disiapkan dengan mengambil masa yang sama untuk setiap fasa projek itu. Hitung jumlah masa yang diambil untuk menyiapkan ketiga-tiga fasa projek itu. A 5 tahun 4 bulan B 5 tahun 6 bulan C 8 tahun D 8 tahun 4 bulan 38. Rajah 12 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan empat jenis donat yang berlainan perisa yang dibeli oleh Cikgu Mira. Coklat Keju Beri biru Strawberi mewakili 5 biji donat Rajah 12 Kesemua donat itu diagihkan sama banyak kepada 30 orang murid. Berapakah bilangan donat yang diperoleh setiap murid? A 3 B 5 C 8 D 10 39. Rajah 13 ialah carta palang tidak lengkap yang menunjukkan bilangan karipap yang dijual dalam masa lima hari. 0 Hari Bilangan karipap Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat 5 10 15 20 25 30 Rajah 13 Jumlah karipap yang dijual ialah 105 biji. Berapakah bilangan karipap yang dijual pada hari Rabu? A 5 B 10 C 15 D 20 40. Rajah 14 ialah carta pai yang menunjukkan empat jenis sukan kegemaran bagi sekumpulan murid. Badminton 40% Hoki Berenang 20% Bola sepak 25% Rajah 14 Berapa peratuskah murid yang gemar berenang dan bermain hoki? A 45% B 35% C 20% D 15% KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT
 • 6. 6© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 1. Rajah 1 menunjukkan bentuk cerakinan bagi suatu nombor mengikut nilai digitnya. 30 000 + 9 000 + 50 + 7 Rajah 1 (a) Tulis nombor itu dalam angka. [1 markah] 39 057 (b) Bundarkan nombor itu kepada ratus yang terdekat. [1 markah] 39 100 2. Berikut adalah perbualan antara dua orang sahabat yang menyertai suatu pertandingan maraton. FuadSalmah 8 905 orang warga Malaysia menyertai pertandingan ini dan yang selebihnya ialah peserta negara asing. Jumlah bilangan peserta pertandingan maraton ini ialah 12 600 orang. Berdasarkan perbualan itu: (a) Nyatakan anu. [1 markah] Bilangan peserta negara asing (b) Tulis satu ayat matematik yang melibatkan anu itu. [1 markah] 8 905 + = 12 600 1(a) 1 1(b) 1 Jumlah 1 2 2(a) 1 2(b) 1 Jumlah 2 2 KERTAS 2 [60 markah] Masa: Satu jam Kertas peperiksaan ini mengandungi 15 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas peperiksaan. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah.
 • 7. 7© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 3. Rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS. P Q S R Rajah 3 (a) Berapakah bilangan sudut dalam segi empat sama itu? [1 markah] 4 (b) Tandakan ( ✓ ) pada jenis sudut dalam rajah itu. [1 markah] Sudut cakah Sudut tirus Sudut tegak ( ) ( ) ( ✓ ) (c) Namakan satu garis yang selari dengan garis PS dalam Rajah 3. [1 markah] Garis QR (Jawapan lain yang munasabah boleh diterima.) 4. Encik Zaidi membeli 1 050 kotak pen. Setiap kotak itu mengandungi 48 batang pen. Semua pen itu dipeket semula secara enam-enam. Berapa peket penkah yang dapat dihasilkan? [3 markah] 8 400 peket pen 3(a) 1 3(b) 1 3(c) 1 Jumlah 3 3 4 3 Jumlah 4 3
 • 8. 8© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 5. Rajah 5 menunjukkan sebuah petak seratus yang sebahagiannya adalah berlorek. Rajah 5 (a) Nyatakan peratusan bahagian yang berlorek dalam perpuluhan. [2 markah] 0.26 (b) Berapakah bilangan petak yang perlu dilorek lagi supaya 45% daripada seluruh rajah itu adalah berlorek? [1 markah] 19 petak 6. Rajah 6 menunjukkan satu garis nombor. 0 15 — 9 2 — 3 X Y Rajah 6 (a) Nyatakan, dalam pecahan, [2 markah] (i) nilai X: 3 9 (ii) nilai Y: 8 9 (b) Tambah 2 3 kepada bakinya apabila nilai X ditolak daripada nilai Y. Beri jawapan dalam bentuk nombor bercampur. [2 markah] 1 2 9 5(a) 2 5(b) 1 Jumlah 5 3 6(a) 2 Jumlah 6 4 6(b) 2
 • 9. 9© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 7. Rajah 7 menunjukkan kedudukan enam jenis buah-buahan. 1 A B C D E F G H 2 3 4 5 6 Rajah 7 (a) Nyatakan kedudukan bagi setiap jenis buah berikut. [2 markah] (i) Mangga: E1 (ii) Tembikai: D5 (b) Buah apakah yang berada pada baris yang sama dengan nanas? [1 markah] Rambutan (c) Pada Rajah 7, lukis satu bentuk pada kedudukan G2. [1 markah] 8. Rajah 8 menunjukkan dua keping kad nombor. 6 381 70 649 Rajah 8 (a) Nombor manakah yang mempunyai digit 6 yang terletak di nilai tempat ratus? [1 markah] 70 649 (b) Hitung beza nilai antara dua digit yang bergaris pada kad-kad itu. [2 markah] 69 700 (c) Berapakah yang perlu ditambah kepada jumlah dua nombor pada kad itu supaya menjadi 9 puluh ribu? [2 markah] 12 970 7(a) 2 7(b) 1 7(c) 1 Jumlah 7 4 8(a) 1 8(b) 2 8(c) 2 Jumlah 8 5
 • 10. 10© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 9. Jadual 9 menunjukkan tempoh perkhidmatan lima orang pekerja di sebuah syarikat. Nama Tempoh perkhidmatan Encik Yusri 6 tahun 4 bulan Encik Kumar 68 bulan Puan Siti 7 tahun Cik Lim 3 bulan kurang daripada Puan Siti Jadual 9 (a) Berapakah tempoh perkhidmatan, dalam tahun dan bulan, Encik Kumar? [1 markah] 5 tahun 8 bulan (b) Berapakah lebihnya tempoh perkhidmatan, dalam bulan, Puan Siti berbanding dengan Encik Kumar? [2 markah] 16 bulan (c) Cik Lim mengatakan bahawa tempoh perkhidmatannya adalah 3 bulan lebih daripada Encik Yusri. Buktikan pernyataan Cik Lim adalah benar atau salah. [2 markah] Tempoh perkhidmatan Cik Lim = 7 tahun – 3 bulan = 6 tahun 9 bulan Beza tempoh perkhidmatan antara Cik Lim dengan Encik Yusri = 6 bulan 9 bulan – 6 tahun 4 bulan = 5 bulan Maka, pernyataan Cik Lim adalah salah. 10. Jadual 10 menunjukkan wang kepunyaan Puan Zakiah. Nilai wang RM100 RM50 RM20 50 sen Bilangan 80 100 2 7 Jadual 10 (a) Tulis nilai wang yang dimiliki oleh Puan Zakiah dalam angka dan perkataan. [2 markah] Angka : RM13 043.50 Perkataan : Tiga belas ribu empat puluh tiga ringgit lima puluh sen (b) Bundarkan nilai wang itu kepada ringgit yang terdekat. [1 markah] RM13 044 (c) Puan Zakiah menggunakan sebahagian daripada wang itu untuk membeli satu set perabot. Baki wangnya ialah RM8 190.50. Berapakah harga set perabot itu? [2 markah] RM4 853 9(a) 1 9(b) 2 9(c) 2 Jumlah 9 5 10(a) 2 10(b) 1 10(c) 2 Jumlah 10 5
 • 11. 11© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 11. Rajah 11 menunjukkan dua buah baldi, P dan Q, yang berisi air. 5 l 600 ml 3 850 ml P Q Rajah 11 (a) Nyatakan jumlah isi padu, dalam ml, air di dalam kedua-dua buah baldi itu. [2 markah] 9 450 ml (b) Lily menggunakan 2 l 50 ml air daripada baldi P dan Zeti menggunakan 480 ml air daripada baldi Q. Hitung jumlah isi padu, dalam l dan ml, air yang tinggal di dalam kedua-dua buah baldi itu. [2 markah] 6 l 920 ml (c) Berdasarkan soalan (b), semua air yang tinggal itu dituangkan ke dalam 8 buah bekas yang sama saiz. Hitung isi padu, dalam ml, air di dalam setiap bekas itu. [1 markah] 865 ml 12. Rajah 12 menunjukkan jumlah jisim bagi 9 buah bongkah kayu yang sama saiz. g Rajah 12 (a) Nyatakan jumlah jisim, dalam kg dan g, semua bongkah kayu itu. [1 markah] 2 kg 70 g (b) Hitung jumlah jisim, dalam g, bagi 5 buah bongkah kayu itu. [3 markah] 1 150 g Jumlah 11 5 11(a) 2 11(b) 2 11(c) 1 Jumlah 12 4 12(a) 1 12(b) 3
 • 12. 12© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 13. Rajah 13 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan kasut yang dijual oleh seorang pekedai dalam masa empat hari. mewakili 3 pasang kasut Isnin Selasa Rabu Khamis Rajah 13 (a) Tulis satu hari yang jualan kasutnya melebihi 12 pasang. [1 markah] Isnin atau Selasa (b) Berapa pasang kasutkah yang dijual dalam empat hari itu? [1 markah] 54 pasang kasut (c) Sepasang kasut itu dijual dengan harga RM39.90. Hitung beza hasil jualan kasut pada hari Selasa dan hari Khamis. [3 markah] RM239.40 Jumlah 13 5 13(a) 1 13(b) 1 13(c) 3
 • 13. 13© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 14. Rajah 14 menunjukkan sebuah segi tiga X. 5 cm X 3 cm 4 cm Rajah 14 (a) Cari perimeter, dalam cm, segi tiga X. [1 markah] 12 cm (b) Hitung luas, dalam cm2 , segi tiga X. [1 markah] 6 cm2 (c) Tandakan ( ✓ ) pada bentuk yang luasnya adalah 3 kali luas segi tiga X. Tunjukkan langkah-langkah pengiraan kamu untuk mencari luas setiap bentuk berikut. [3 markah] 6 cm ( ) ( ✓ ) Segi empat sama J 2 cm 9 cm Segi empat tepat K 3 × Luas segi tiga X = 3 × 6 cm2 = 18 cm2 Luas segi empat sama J = 6 cm × 6 cm = 36 cm2 Luas segi empat tepat K = 9 cm × 2 cm = 18 cm2 14(c) 3 14(a) 1 14(b) 1 Jumlah 14 5
 • 14. 14© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) Untuk Kegunaan Pemeriksa 15. Rajah 15 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan setem di dalam empat buah album yang dikumpul oleh Ranjit. 0 P Q R S 50 100 200 250 Bilangan setem Album 150 Rajah 15 (a) Berapakah beza bilangan setem antara album yang mengandungi paling banyak setem dengan album yang mengandungi paling sedikit setem? [1 markah] 150 keping setem (b) Hitung jumlah bilangan setem yang dikumpul oleh Ranjit. [2 markah] 700 keping setem (c) Setiap album itu hanya boleh diisi dengan 250 keping setem. Berapakah jumlah bilangan setem yang diperlukan lagi oleh Ranjit supaya keempat-empat buah album itu dipenuhi dengan setem? [2 markah] 300 keping setem KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT Jumlah 15 5 15(c) 2 15(b) 2 15(a) 1