Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdf

ррр

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
рішення педагогічної ради
ЗДО «Чебурашка»
Горішньоплавнівеької міської ради
Кременчуцького району
І Іолтавської області
від ЗО серпня 2023
протокол №1
наказ від 30 серпня 2023 № 112
Директор ЗДО «Чебурашка»
Горішньоплавнівеької міської 
.,7^ Р сменчуцького району
іЛ>с355°зіг Л?
ітавської >ласті
.Москаленко
а
$
* |Й*- ■у
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЧЕБУРАШКА»
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Вступ
Загальні відомості про Заклад дошкільної освіти «Чебурашка»
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської
області
Повна назва
дошкільного закладу
(за Статутом)
Заклад дошкільної освіти «Чебурашка»
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області
Проектна потужність 250 місць
Юридична адреса
закладу
39800 проспект Героїв Дніпра, 29, місто
Горішні Плавні Полтавської області
Номер телефону 05348(4-42-43)
Електронна пошта cheburashkadn@ukr.net
Адреса сайту
https://zdoceburaska.wixsite.com/my-site/blog
Прізвище, ім’я, по
батькові директора
дитячого
дошкільного закладу
Москаленко Галина Миколаївна
Кількість груп В закладі функціонує 7 груп:
2 групи дітей раннього віку,
2 групи дітей молодшого дошкільного віку,
1 група дітей середнього дошкільного віку,
2 групи дітей старшого дошкільного віку.
Режим роботи
дитячого
дошкільного закладу
Заклад працює з 7.00 год. до 17.30 год. (10.30
год.)
Кількість
працівників
Загальна кількість працівників: 31 особа
Педагогічних працівників: 14 осіб
Обслуговуючий персонал: 17 осіб
Мова навчання Українська
Загальні положення освітньої програми
Сьогодні, в часи війни, кожна людина зіштовхується з безліччю непростих
ситуацій і викликів. Разом з тим, багато українців прагнуть бути корисними і
робити свій внесок у прискорення нашої перемоги і миру на українській землі.
Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною.
Розвиток системи дошкільної освіти в Україні визначається Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону
дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти.
Майбутнє України – в її дітях. Дошкільна освіта є найпершою освітньою
ланкою, а заклад дошкільної освіти — освітня організація, у якій забезпечується
суспільне виховання і навчання дітей дошкільного віку. Зміст роботи з дітьми у
ЗДО України значною мірою забезпечується та координується за допомогою
програм дошкільної освіти.
Головним пріоритетом сучасної освіти є особистість дитини. Створення
умов для удосконалення її неповторної унікальності, розвитку здібностей та
обдарувань сприятиме всіляким успіхам дитини в майбутньому, що, в свою чергу,
позитивно позначатиметься на благополуччі держави.
Дошкільне дитинство розглядається як: самоцінний етап життя людини;
етап підготовки до наступного періоду життя - шкільного дитинства; період,
протягом якого формуються не тільки передумови, а й провідні риси особистості,
що визначатимуть її спрямованість, поведінку і діяльність протягом усього життя.
Освітня програма закладу дошкільної освіти ґрунтується на визнаних світом
та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, базових
принципах гуманістичної філософії та здобутках сучасної науки управління.
Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього
процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення
та місіюЗДО, загальні та операційні завдання її розвитку, особливості організації
освітнього процесу, пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і
критерії результативності обраної стратегії.
Ми цінуємо кожного вихованця дошкільного закладу, дбаючи про:
♦ формування його/її життєвих компетентностей;
♦ особистісний та інтелектуальний розвиток;
♦ здатність вільно спілкуватися державною мовою;
♦ уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення особистих і
суспільно значимих цілей.
Ми цінуємо батьків вихованців, дбаючи про:
♦ розвиток їхньої компетентності вихованців;
♦ повну поінформованість щодо успіхів своєї дитини;
♦ прозорість усіх сторін діяльності навчального закладу та прийнятих
адміністрацією рішень.
Пріоритетні завдання та напрямки роботи закладу
Зважаючи на те, що ми знаходимося в умовах воєнного стану,
пріоритетними залишаються питання створення безпечного, комфортного
інклюзивногго середовища для учасників освітнього процесу й поліпшення якості
освітньої діяльності закладу. Особлива увага – роботі з батьками та формування
соціально-громадянської компетенності дітей дошкільного віку. Головні напрямки
роботи закладу природничо-оздоровчий та національно-патріотичний.
Враховуючи реалії сьогодення, дію правового режиму воєнного стану, аналіз
діяльності педагогічного колективу та результатів освітнього процесу і методичної
роботи за минулі роки, досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний
колектив спрямовує свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних
завдань, які визначають актуальність напрямку освітнього процесу, як на
навчальний рік так і на оздоровчий період.
Мета діяльності: Сприяти удосконаленню роботи педагогічного колективу
щодо надання дітям якісної дошкільної освіти із забезпеченням компетентнісного
та ціннісного розвитку дитини в умовах комфортного освітнього середовища на
засадах впровадження сучасних освітніх технологій та педагогіки партнерства.
Основна наскрізна лінія
Дошкільна освіта (офлайн) Максимально безпечна та мінімально
стресова
Освітній процес Максимально якісний
Основні завдання на 2023-2024 навчальний рік
Проблема:
«Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом ефективного
педагогічного впливу на розвиток компетентної особистості дитини в умовах
нової української школи»
Головні завдання:
1. Впровадження передових педагогічних ідей, розробок,
новітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних
здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності.
2. Консолідація зусиль педагогів та батьків у формуванні соціально-
громадянської позиції дітей завдяки «головному елементу, серцевині
дошкільного виховання і першооснові навчання в школі – материнській
мові – С.Русова».
3. Забезпечення фізичного здоров’я і комфорту дошкільників та їх родин
через психо-емоційну підтримку під час емоційних коливань. Формування
у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до життя та здоров'я
засобами здоров'язбережувальних технологій.
Завдання педагогічного колективу на літній період 2024 року:
Першочерговим завданням для кожного педагогічного колективу та
батьківської спільноти є знання та дотримання чинного законодавства,
створення безпечності для всіх учасників освітнього процесу, збереження
всіх складових здоров’я.
Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного
емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ЗДО і батьків
вихованців.
Для досягнення оздоровчого, виховного та корекційного ефекту роботи з
дітьми в літній період колектив закладу дошкільної освіти визначає наступні
пріоритетні завдання:
1. Оздоровчі завдання:
 Створити умови для якісного проведення оздоровлення дітей на період
послабленого карантину влітку 2024 року шляхом упровадження сучасних
здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій.
 Забезпечити збереження та зміцнення здоров'я дитини, формування інтересу
та позитивного ставлення до рухової активності, здорового способу життя та
свідомого ставлення до свого здоров’я.
 Реалізувати систему загартовуючих і оздоровчих заходів заходів,
спрямованих на оздоровлення і фізичний розвиток дітей через активне
використання природних ресурсів: сонця, повітря та води.
 Продовжити поглиблену роботу з розвитку у дошкільників позитивного
ставлення до духовних цінностей засобами музики, театралізованої,
художньо-мовленнєвої та ігрової діяльності як засобів виховання творчої
особистості дошкільника.
 Створити систему засвоєння знань сенсорно-пізнавального, соціального і
природничого циклу та сприяти формуванню потреби до пізнання світу і
людини для інтелектуального розвитку дошкільників.
 Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів, санітарних норм, техніки
безпеки, протипожежних заходів, порядку проведення виховних заходів під
час оздоровчого періоду влітку 2024 року.
 Забезпечити наявність засобів медичного обслуговування, першої медичної
допомоги.
 Консолідувати зусилля педагогів, сім'ї та громадськості щодо поліпшення
всебічного виховання і навчання дітей та зміцнення здоров'я, формування
здорового способу життя, активної життєвої позиції та власної безпеки.
 Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.
2. Освітні завдання:
 Спрямувати освітню роботу на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію
особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексне вирішення
освітніх завдань, визначених новим Базовим компонентом дошкільної освіти
та чинною Програмою «Українське дошкілля».
 Розвивати пізнавальні здібності дошкільнят засобами ознайомлення дітей з
природою влітку, використовувати епізодичні та довготривалі
спостереження, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками,
художньої літератури.
 Збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних специфічних
видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої,
комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової
тощо.продовження поглибленої роботи з розвитку у дошкільників
позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з літніми
народними та календарними святами.
 Активізувати взаємодію з батьками з питання забезпечення психоемоційного
комфорту дитини в умовах дошкільного закладу.
Шляхи реалізації завдань:
 використання інноваційних технологій та ІКТ;
 взаємодія з батьками;
 особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;
 блочно-тематичне планування освітнього процесу;
 забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти;
 здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг.
Особливості організації освітнього процесу
Організація освітнього процесу в ЗДО «Чебурашка» Горішньоплавнівської
міської ради Кременчуцького району Полтавської області протягом 2023-2024 н.
р. буде здійснюватись відповідно до Статуту ЗДО «Чебурашка»
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та
пріоритетних напрямків роботи.
Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня
наступного року, оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.
Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не
проводяться, складає 100 днів:
- літні канікули – 90 календарних днів – з 01 червня по 31 серпня;
- зимові канікули – 10 календарних днів – з 28 грудня по 10 січня.
В період канікул з дітьми проводяться фізкультурно-оздоровчі заняття і
заняття з художньо-продуктивної діяльності.
ЗДО «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького
району Полтавської області працює за Програмою розвитку дитини дошкільного
віку «Українське дошкілля» (схвалено для використання в освітньому процесі
рішенням експертної комісії з дошкільної педагогіки та психології (від 03 грудня
2021 року (протокол № 6) (лист ІМЗО від 06.12.2021 № 22.1/12-Г-751).
У роботі користуємося Конституцією України, Законами України «Про
освіту» (зі змінами 2022 рік №2145-VIII від 05.09.2017, редакція від 21.11.2021),
«Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, методичними
рекомендаціями Дорожньою картою Безпеки для Дошкілля (розроблену
фахівцями з питань дошкілля Українського інституту розвитку освіти 26.07.2023 р.
https://bit.ly/44Y1BeE), Патріотичним кейсом дошкілля України (розробленим
фахівцями з питань дошкілля Українського інституту розвитку освіти 26.06.2023
р.), Порадником для вихователів (розроблену фахівцями з питань дошкілля
Українського інституту розвитку освіти 25.07.2023 р. http://surl.li/jjyia).
Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільному
закладі визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною
складовою.
Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному
рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано
відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми напрямами:
«Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі»,
«Дитина у світі мистецтва», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному
просторі», «Мовлення дитини». У закладі забезпечується неперервність змісту
освітніх напрямків, а також наступність дошкільної та початкової ланок.
Виключення з інваріантної частини будь-якого з освітніх напрямків порушує
цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій
школі.
Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямків, що
включені до інваріантної частини дає змогу забезпечити належний рівень
соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної
освіти.
Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації
освітніх напрямків Базового компоненту забезпечується та відображається у
плануванні педагогів закладу.
Зміст освітнього процесу в закладі спрямований на формування та розвиток
компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямків Базового
компонента:
Освітній
напрямок
Зміст освітнього процесу
Особистість
дитини
Має сформовані життєво необхідні рухові уміння та навички,
розвинені фізичні якості, достатній руховий досвід, який
дозволяє застосовувати адекватні фізичні зусилля відповідно
до ситуації. Володіє власним тілом, свідомо реагує на
елементарні потреби організму, витримує відповідно до віку
фізичне навантаження. Виявляє вольові зусилля у руховій
діяльності, координує рухи, уміє орієнтуватися в просторі.
Здатна самостійно застосовувати руховий досвід у
повсякденному житті, оцінює і регулює можливості власного
тіла. Володіє основними рухами (ходьба, біг, стрибки,
лазіння, метання).
Дотримується правил здоров’язбережувальної поведінки.
Повідомляє дорослому про погане самопочуття, під його
керівництвом виконує необхідні лікувально-профілактичні
процедури. Уміє оцінювати поведінку власну та інших людей
щодо дотримання здорового способу життя. Бере участь в
оздоровчих та фізкультурно-розвивальних заходах. Дитина
демонструє здатність скористатися номером телефону
основної служби допомоги (пожежна, медична, поліція).
Володіє навичками безпечної поведінки при агресивному
поводженні однолітків, інших дітей або дорослих.
Дитина в
сенсорно-
пізнавально
му просторі
Володіє видами предметно-практичної діяльності:
конструювання (з будівельного матеріалу, з паперу (оригамі,
паперопластика), з природного матеріалу, з деталей
конструкторів тощо), наочне моделювання (конструкцій,
моделей, наприклад, часу: ранок-день-вечір-ніч, пір року:
зима-весна-літо-осінь тощо), проєктування, технічної
творчості (створення конструкцій, споруд, технічних
елементів). Вміє визначати мету, прогнозувати кінцевий
результат, планувати послідовність дій, узгоджувати власні
дії з діями партнерів.
Демонструє сформованість уміння розглядати конструкції,
виокремлювати їхні основні складові, співвідносити за
розмірами, формами, розташуванням, аналізувати та
оцінювати результат своєї роботи та роботи однолітків,
вносити корективи, виправляти помилки. Турботливо
ставиться до рукотворних виробів. Вміє використовувати
зразки та намагається додати самостійні знахідки та рішення
у створенні виробів, проявляє фантазію, винахідливість,
імпровізує, використовуючи наявні ресурси, альтернативно
застосовує предмети та матеріали, зважаючи на їхні
властивості, генерує ідеї та заохочує товаришів бажанням їх
реалізувати, прагне довести розпочату справу до логічного
завершення.
Виокремлює потрібну інформацію про об’єкти довкілля з
малюнку, плану, моделі, схеми, порівнює різні моделі одного
й того ж самого об’єкта. Долучається до рукоділля
(handmade) з різними матеріалами з метою удосконалення
навколишнього життєвого простору.
Дитина в
природному
довкіллі
Дитина виявляє здатність спостерігати за природними
об’єктами та явищами планети Земля та видимими об’єктами
Космосу; спроможна класифікувати та групувати природні
об’єкти рослинного й тваринного світу за характерними
ознаками; здатна самостійно чи з незначною допомогою
дорослого проводити нескладні досліди з пізнання
властивостей об’єктів природи, спостерігати за явищами
природи та помічати зміни у стані природи й погоди,
оцінювати метеорологічні явища (температура повітря, вітер,
опади тощо); здатна до адекватної поведінки на основі оцінки
природних явищ та стану погоди.
Здатна з допомогою дорослого вирощувати рослини,
доглядати за домашніми улюбленцями та піклуватись про
них; демонструє дотримання правил природодоцільної
поведінки, навички бережливого ставлення до ресурсів;
відгукується на пропозиції дорослого зберігати й
покращувати природне довкілля чи надавати допомогу
живим об’єктам природи.
Навички, орієнтовані на сталий розвиток, виявляються у
сформованості в дітей початкових уявлень про сталі дії і
поведінку, усвідомленні необхідності збереження ресурсів
планети й особистої причетності до цього; розвиненості
ефективних звичок соціальної поведінки, економного
споживання ресурсів та збереження природи.
Гра дитини Ініціює організацію ігор з іншими дітьми за власним
вибором. Самостійно обирає тему для гри, моделює явища
реального життя, розвиває сюжет на основі досвіду та знань,
прикладах дорослих, з літературних творів і казок,
дотримується правил рольової взаємодії (узгодження,
рівності, управління тощо). Разом з іншими дітьми
облаштовує ігрове середовище та самостійно чи з незначною
допомогою розподіляє ролі. Дотримується правил гри до її
закінчення та стежить, щоб усі учасники їх виконували.
Уміє підпорядковувати власні дії ігровим задумам, приймати
пропозиції інших дітей та узгоджувати їх з усіма учасниками
ігрового процесу, використовувати в іграх різні іграшки
відповідно до її змісту або предмети-замінники;
конструювати ігрове поле за допомогою різних предметів та
матеріалів згідно з темою.
Уміє налагоджувати партнерські стосунки завдяки
діалогічному спілкуванню на основі ігрового задуму,
рольової взаємодії або особистих уподобань, проявляє
товариськість, толерантність, зважає на думку інших,
стримує агресивні прояви, конструктивно розв’язує
конфлікти, радіє спільному успіху, дотримується норм та
етикету спілкування, висловлює у делікатній формі своє
непогодження з пропозиціями ровесника, його діями із
розподілу ролей, іграшок, обов’язків.
Дитина в
соціумі
Ідентифікує себе та діє відповідно до соціальної ролі: донька
/ син, брат / сестра, онука / онук, друг / подруга тощо;
демонструє елементарні навички емоційної саморегуляції,
виражає почуття за допомогою слів, міміки, жестів; пояснює
причину своїх емоцій, усвідомлює те, що інші люди
переживають різні емоційні стани, їм буває радісно, боляче,
образливо тощо. Звертається по допомогу до однолітків та
знайомих та/або надає її, вміє отримувати задоволення від
надання допомоги іншим. Дотримується соціальних правил
та норм поведінки, домовленостей у щоденній
життєдіяльності; бере участь у визначенні та прийнятті
правил співжиття в родині, групі закладу дошкільної освіти,
колі друзів. Уміє порозумітися, домовитись з іншими в
конфліктних ситуаціях, вживає у спілкуванні з дорослими й
однолітками ввічливі слова. Пропонує ідеї для гри,
долучається до різних видів діяльності, бере участь у
прийнятті рішень щодо особистих питань та життя
колективу. На рівні можливостей дошкільного віку визнає
цінності демократії (готовність брати на себе
відповідальність, вміння висловлювати власну думку та
приймати думку іншого, вміння розв’язувати конфлікти
шляхом діалогу; вміння слухати й спостерігати).
Мовлення
дитини
Ефективно спілкується рідною мовою, свідомо намагається
говорити виразно і правильно, чітко промовляючи звуки і
слова відповідно до орфоепічних норм української мови;
регулює дихання і темп у процесі мовлення; володіє силою,
висотою, тембром голосу, володіє вербальними і
невербальними засобами виразності. Виявляє навички
звукового аналізу простих слів. Вживає всі частини мови,
граматичні категорії, різні за складністю типи речень; володіє
елементарними навичками корекції та самокорекції
мовлення; узгоджує слова у словосполученнях і реченнях
згідно з мовними нормами (рід, число, відмінок, дієвідміна,
клична форма тощо). Ініціює і підтримує розпочату розмову
в різних ситуаціях спілкування, відповідає на запитання
співрозмовника і звертається із запитаннями, орієнтується в
ситуації спілкування, вживає відповідні мовні і немовні
засоби для вирішення комунікативних завдань; дотримується
правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету.
Складає різні види розповідей: описові, сюжетні, творчі
(розповіді-повідомлення, роздуми, пояснення, етюди),
переказує художні тексти, складає за планом вихователя і
самостійно казки і різні види творчих розповідей; розповідає
про події із власного життя, за змістом картини, художніх
творів, на запропоновану тему, за ігровою та уявлюваною
ситуаціями, за результатами спостережень та власної
діяльності; самостійно розповідає знайомі казки, переказує
зміст художніх творів, користується пояснювальним
мовленням (пояснити хід наступної гри, майбутній сюжет
малюнка, аплікації, виробу); планує, пояснює і регулює свої
дії; імпровізує, розмірковує про предмети, явища, події,
друзів; робить елементарні узагальнення, висновки;
висловлює зв’язні самостійні оцінні судження стосовно
різних явищ, подій, поведінки людей, героїв художніх творів.
Виявляє здатність до словесної творчості у різних видах
мовленнєвої діяльності.
Дитина у
світі
мистецтва
Пов’язує яскравість образу, зміст твору з кольорами,
композицією, формою; звуками, ритмами, динамікою,
темпом, рухами; мімікою, жестами, римами, монологами,
діалогами. Здатна розрізнити основні жанри живопису
(портрет, пейзаж, натюрморт, казковий, анімалістичний),
музики (вокальні, інструментальні), вистави різних театрів
(ляльковий, музичний). Знаходить просту аналогію між
життям і змістом твору, використовує здатність споглядати і
услуховуватися в довкілля для бачення краси у побуті та
мистецтві, набувати художньо-продуктивного досвіду
мистецької діяльності. Володіє доступними техніками та
відображає ними життєві враження та почуття. Виявляє
вміння використовувати техніки художньо-продуктивної та
декоративно-ужиткової діяльності, експериментує з
зображувальними матеріалами, створює художні образи. Має
найпростіші навички виконавської культури (декламує,
передає рухами характерні ознаки персонажу) та культури
глядача (володіє елементарною культурою поводження під
час свят, концертів в освітніх та мистецьких закладах). Має
домірні вікові навички співу, слухання музики, музично-
ритмічних рухів, гри на дитячих музичних інструментах.
Виявляє музикальність, уміння передавати настрій, емоції,
почуття в музично-руховій і пісенній творчості, музикуванні
та музичній грі. Виявляє навички образного мовлення,
акторські здібності. Запам’ятовує сюжетну послідовність
спектаклю, своєчасно включається в театралізовані дії.
Ідентифікує почуття та вчинки персонажів із власними.
Використовує побутові речі як атрибути театралізованої
діяльності. Співпрацює з дітьми, зокрема з особливими
освітніми потребами, й дорослими заради спільного успіху
під час мистецької діяльності — художньо-продуктивної,
музичної, театралізованої, розваг, свят. Відгукується на
пропозиції щодо оздоблення інтер’єру (на свята), долучається
до дорослих під час декорування приміщення. Виявляє
елементи естетичного смаку та підтримує естетичні прояви у
побуті (доцільність вибору одягу до ситуації, культура
прийому їжі, сну, відпочинку та праці, культура поведінки й
дотримання елементарних правил етикету під час
святкувань). Демонструє за власним бажанням досвід
мистецьких дій у самостійній художній діяльності. Виявляє
елементарні навички рефлексії — обмірковує з іншими свій
мистецький досвід, враження, ставлення до мистецької
діяльності.
Перелік освітніх програм розвитку дитини
«Базовий компонент дошкільної освіти» наук. керівник Піроженко Т.О.
(Наказ МОН від 12.01.2021 р. № 33) – педагогічний колектив.
Комплексна освітня програма розвитку дитини дошкільного віку
«Українське дошкілля» авт. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л.– педагоги
усіх вікових груп закладу окрім групи дітей раннього віку (від 1 до 2-ох років)
Програма освіти дітей раннього та дошкільного віку «Освіта і
піклування» /Education & Care. (Наказ МОН 23-10.2021 №1121).
Парціальні освітні програми:
«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» авт.: Гавриш Н., Пометун О.
(Лист МОН України від 09.08.2021 №1/9-404, Лист ІМЗО від 12.02.2019 р. № 22-
1/12-Г-46) - вихователі: Мироненко Н.В., Дригола Л.С.
«Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ
здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку», авт. Лохвицька Л.В.
(Лист МОН України від 09.08.2021 №1/9-404, Лист ІМЗО від 04.12.2018 р. № 22-
1/12-Г-1049) - вихователі Турович Н.М.; Савельєва О.В.
«STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (науковий керівник – Крутій К.Л.
укр.. ЛІПС ЛТД альтернативна програма формування культури інженерного
мислення в дошкільників (Лист МОН України від 09.08.2021 №1/9-404, Лист
ІМЗО від 02.10.2020 р. №22-1/12 -Г-801) - вихователі – Сорока О.О., Тимченко
Н.Ю.; Овчаренко А.В., Юрченко К.С.
«Моя країна – Україна» - Гавриш Н.В., Косенчук О.Г., Піроженко Т.В.,
Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку
(ПР № 4 від 29.06.2022 р. Зареєстров. У Каталозі з № 1.0013-2022) Кисляк К.Г.,
Шальонна В.В., М’яка С.І.
Інноваційна діяльність
У сучасних умовах розвитку дошкільної освіти все більшого розмаху набуває
процес упровадження інновацій в освітній процес. Інновації дошкільної освіти є
необхідною вимогою часу, адже саме в дошкільному віці дитина починає пізнавати
навколишній світ, а від оптимального налаштування на швидке сприйняття великих
обсягів різнорідної інформації залежить подальший розвиток та гармонійне
існування особистості.
З метою підвищення якості освітнього процесу в закладі використовувуються
інноваційні педагогічні технології, зокрема:
№ п/п ПІБ педагога Напрямок роботи
1. Юрченко К.С. Перші кроки в англійській
2. Дригола Л.С. Дошкільникам освіта для сталого розвитку
3. Тимченко Н.Ю.
Здоров’язбережувальні технології
6 цеглинок
4. Турович Н.М. Розвиток творчих здібностей дошкільників
5. Мироненко Н.В.
Мнемотехніка в розвитку зв’язного
мовлення і пам’яті дошкільників
6. Овчаренко А.В. Едьютеймент (STREAM – освіта)
7. М’яка С.І.
Розвиток життєвої компетентності дитини
шляхом вровадження інноваційних
технологій (логічні блоки Дьєнеша,
кольорові палички Кюїзенера)
8. Сорока О.О. Пошуково-дослідницька діяльність
9. Кисляк К.Г. 6 цеглинок
10. Савельєва О.В. Ейдетика
14. Шалигіна С.В. Елементи концепції К. Орфа
Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми, допомагає
педагогам викликати інтерес у них до навчального предмета, перетворити групу
дошкільників з пасивних спостерігачів на активних учасників організованої
пізнавальної діяльності.
Розподіл навчального навантаження на дитину на тиждень
З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених
освітніх програм та відповідно до наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про
затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у
дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» в закладі
дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами
становитиме:
Інваріантна складова
Види діяльності
І молодша
(від 2 до 3
р.)
ІІ молодша
(від 3 до 4
р.)
середня
(від 4 до 5
р.)
старша (від
5 до 6 (7)
р.)
Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3
Ознайомлення з
природним довкіллям
1 1 1 2
Художньо-продуктивна
діяльність (музична,
образотворча, театральна
4 4 5 5
тощо)
Сенсорний розвиток 2 - - -
Логіко-математичний
розвиток
- 1 1 2
Розвиток мовлення і
культура мовленнєвого
спілкування
2 3 3 3
Здоров’я та фізичний
розвиток*
2 3 3 3
Загальна кількість занять
на тиждень
10 11 12 15
Максимальна кількість
занять на тиждень
10 14 16 20
Максимально допустиме
навчальне навантаження на
тиждень на дитину (в
астрономічних годинах)**
1,4 3,5 5,3 8,3
Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час
визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
Навчальне навантаження (тривалість проведення занять), відповідає віковим
можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.
Тривалість одного заняття:
у групі раннього віку – 10 хвилин;
у групі молодшого дошкільного віку - 15 хвилин;
у групі середнього дошкільного віку – 20 хвилин;
у групі старшого дошкільного віку – 25 хвилин.
Максимально допустима кількість занять у першій половині дня для
молодшого дошкільного віку не перевищує двох, для старшого дошкільного віку –
трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що
потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей,
проводяться фізкультурні хвилинки. Тривалість перерв між заняттями становить не
менше 10 хвилин.
Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться
переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок,
середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного
виховання та фізкультури. Заняття проводяться як в першу, так і в другу половину
дня.
Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять.
Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної
зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно віку дітей).
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять щоденно. 2 рази
на тиждень за типовою структурою у фізкультурній залі (з 15 квітня до 15 жовтня
на повітрі). Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього
здоров’я та психофізіологічні особливості.
Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів,
дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення
Форми організації освітнього процесу
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня
програма дошкільного навчального закладу визначає мету, завдання освітнього
процесу на навчальний рік, а також форми його організації.
З метою досягнення очікуваних результатів розвитку (набуття
компетентностей) у 2023 – 2024 навчальному році педагогами закладу будуть
реалізовуватися різні форми освітнього процесу.
За формами організації проводяться такі типи занять:
 Фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 Групові (10 – 12 дошкільнят);
 Індивідуально-групові (4 – 6 дошкільнят);
 Індивідуальні (1 – 4 дошкільнят).
У залежності від основних завдань освітньої програми розвитку дитини
дошкільного віку «Українське довкілля» та відповідно до змістовних напрямків
Базового компоненту дошкільної освіти, пріоритетного напряму у всіх вікових
групах організовуються такі види занять:
 Заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 Заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 Контрольні заняття;
 Комплексні.
З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним
типом занять у поточному навчальному році у всіх вікових групах будуть
інтегровані заняття у рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу.
Види інтегрованих занять
 Соціально-природознавчої тематики;
 З пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань;
 З пріоритетом логіко-математичних завдань;
 Заняття художнього циклу.
Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної
діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.
Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і
в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. Весь освітній процес
організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних
особливостей дітей.
У закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у
тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням
напрямків розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує
змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення
програмного матеріалу.
Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних
очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.
Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності
протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально
організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:
ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та
водою та ін.), спостереження, пошуково-дослідницька діяльність, самостійна
художня діяльність тощо.
За окремим планом (зафіксований у мережі освітнього процесу на кожну
вікову групу) вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми з різних
розділів програми, яку фіксують в календарному плані освітнього процесу.
Фізичне виховання дітей в дошкільному закладі передбачає проведення:
 ранкової гімнастики;
 гімнастики пробудження;
 занять фізичною культурою;
 рухливих ігор та ігор і вправ спортивного характеру;
 загартування;
 фізкультурних хвилинок під час занять;
 фізкультурних пауз між заняттями;
 фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний
перехід);
 оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.
Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться
починаючи з дітьми групи раннього віку.
2.4. Планування
При організації освітньої діяльності педагогічні працівники керуються
річним планом роботи закладу дошкільної освіти «Чебурашка» на 2022-2023
навчальний рік, який розглядається на серпневій педагогічній раді та схвалюється
нею, затверджується керівником закладу.
Планування освітнього процесу в кожній віковій групі здійснюється за
блочно-тематичним принципом, що рівномірно розподіляє види активності дитини
протягом дня в залежності від бажань та інтересів дітей (включає планування за
темою тижня та місяця) та режимними процесами, що відповідають віковим
особливостям дитини-дошкільника.
Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів:
перспективний та календарний. Перспективний план роботи складається на
квартал (осінь, зима, весна), що дає можливість педагогам в системі спланувани
освітній процес, дотримуючись принципу рівномірності, послідовності, цілісності і
наступності у виборі програмового матеріалу.
Планування включає наступні організовані форми освітньої роботи:
 організована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські,
рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані
ігри, ігри-драматизації тощо;
 організована пізнавальна діяльність – спостереження, віртуальні подорожі,
екскурсії у природу й соціум, квести, пізнавально-розвивальні бесіди,
елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті,
індивідуальна робота;
 організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення,
чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця,
самообслуговування, праця в природі, художня праця;
 організована художньо-продуктивна діяльність – образотворча, музична,
літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота;
 організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві
заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій,
спілкування, індивідуальна робота;
 організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні
форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги,
ранкова, пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну,
фізкультурні хвилинки, динамічні паузи тощо.
Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в
якому містяться: дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи
вивчення музичного репертуару. Кожна вікова група має власний план музичного
розвитку дітей. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед.
Форма написання планів затверджується педагогічною радою.
Музичні керівники складають перспективні плани свят та розваг на рік, які
розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до
використання.
Перспективні плани роботи з дітьми, перспективно-календарний план
музичного розвитку погоджується вихователем-методистом та директором
кожного місяця.
Самостійна організована діяльність дітей у закладі дошкільної освіти носить
як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.
Форми організації самостійної діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова,
художня, рухова, комунікативна, мовленнєва тощо.
Внутрішня система забезпечення якості дошкільної освіти освіти
Мета, принципи та шляхи забезпечення якості освіти в ЗДО «Чебурашка»
Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у закладі сформовано
систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною
радою закладу (протокол №4 від 19.05.2021 року).
Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні
й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів закладу з
урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості
освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і
відповідним
Система забезпечення якості дошкільної освіти в ЗДО «Чебурашка»
розроблена згідно з принципами:
1. Відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;
2. Відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
3. Системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
4. Демократизації в освітній діяльності;
5. Здійснення обгрунтованого моніторингу якості;
6. Готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;
7. Відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості
процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.
8. Залучення всіх учасників освітньої діяльності до процесу забезпечення
якості.
Згідно з Законом України «Про освіту» система внутрішнього
забезпечення якості освіти в ЗДО передбачає здійснення таких процедур і
заходів:
1. Визначення принципів та шляхів забезпечення якості освіти;
2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3. .Щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюдненення критеріїв,
правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;
4. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу;
6. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом, закладом освіти;
7. Забезпечення публічності інформації про освітні програми;
8. Забезпечення ефективної системи академічної доброчесності.
9. Оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної
діяльності педагогічних працівників;
10.Оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської
діяльності керівних працівників закладу освіти
Шляхи забезпечення якості освіти ЗДО:
1. Адаптація нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України,
чинного законодавства та інших документів, що регламентують діяльність у
галузі освіти.
2. Створення системи управління якістю, яка забезпечуватиме удосконалення
системи контролю підготовки здобувачів освіти та досягнення об’єктивності
оцінювання знань.
3. Підвищення мотивації здобувачів освіти до систематичної активної роботи
впродовж усього періоду навчання на формування системних, стійких знань,
умінь, навичок та компетенцій.
4. Впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій.
5. Надання освітніх послуг на високому методичному рівні.
6. Систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
7. Збільшення переліку освітніх послуг відповідно варіативної частини
Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).
8. Постійний розвиток матеріально-технічної бази та інформаційних ресурсів.
Підвищення ефективності системи управління якістю через визначення цілей
у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур
контролю.
Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти в
закладі дошкільної освіти :
З метою аналізу стану сформованості й функціонування внутрішньої системи
у закладі дошкільної освіти «Чебурашка» проводиться самооцінювання освітніх і
управлінських процесів.
Самооцінювання здійснюється відповідно моделі:
1. Щорічне самооцінювання за певними напрямами освітньої діяльності:
2. Періодичне комплексне самооцінювання перед щорічним звітуванням
керівника ЗДО.
Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей
компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових
досліджень.
Оцінювання рівня сформованості компетенцій дітей проводиться
вихователями, за участі вихователя-методиста, практичного психолога, двічі на рік:
Перше оцінювання (початкове) - у вересні,
Друге (узагальнююче) – у травні.
Діагностування проводиться за освітніми напрямами Базового компонента
дошкільної освіти. Інструментарій для діагностування розроблено на основі
методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з
Базовим компонентом дошкільної освіти» / за заг. ред. Т.В. Киричук, О.М. Кулик,
Н.М. Шаповал. – Тернопіль: Мандрівець, 2021 р
Група Форма дослідження Інструментарій
Ранній вік Психолого-
педагогічна
діагностика:
моніторинг
- дидактичні ігри та вправи;
- розвивальні ігри ;
- вивчення листків здоров᾽я кожної
дитини;
- анкетування (опитування)
батьків;
- міні-заняття з окремими дітьми;
- спостереження за дітьми (безпосередні,
опосередковані).
Молодший
дошкільний вік
Педагогічна
діагностика:
моніторинг
- дидактичні ігри та вправи;
- розвивальні ігри ;
- вивчення листків здоров᾽я кожної
дитини;
- анкетування (опитування) батьків;
- міні-заняття з окремими дітьми;
- спостереження за дітьми (безпосередні,
опосередковані).
середній
дошкільний вік
Педагогічна
діагностика,
моніторинг:
- контрольні та підсумкові заняття;
- міні-заняття з окремими дітьми;
- спостереження за дітьми (безпосередні,
опосередковані);
- бесіда з дітьми (як допоміжний метод);
- вивчення продуктів праці дошкільнят
(малювання, ліплення, аплікації,
конструювання, художньої праці,
мовленнєвої творчості тощо);
- контрольні зрізи рівнів знань та умінь
дітей з різних розділів
програми (нульові зрізи - у вересні,
підсумкові зрізи - у квітні-травні);
старший
дошкільний вік
Педагогічна
діагностика,
моніторинг:
- контрольні та підсумкові заняття;
- міні-заняття з окремими дітьми;
- спостереження за дітьми (безпосередні,
опосередковані);
- бесіда з дітьми (як допоміжний метод);
- вивчення продуктів праці дошкільнят
(малювання, ліплення, аплікації,
конструювання, художньої праці,
мовленнєвої творчості тощо);
- контрольні зрізи рівнів знань та умінь
дітей з різних розділів
програми (нульові зрізи - у вересні,
підсумкові зрізи - у квітні-травні).
Критерії моніторингу:
 Об’єктивність;
 Систематичність;
 Відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 Надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
 Гуманізм (в умовах довіри й поваги до особистості).
Очікувані результати моніторингу:
 отримання результатів стану освітнього процесу в закладі дошкільної
освіти;
 % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;
 позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної
програми;
 відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи
(сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів,
визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;
 відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня
освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 років, сумарного
кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до
школи;
 покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для
прийняття управлінських та тактичних рішень.
Підсумки моніторингу:
 підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються
в аналітично-інформаційних матеріалах;
 за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються
управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;
 дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях
методичних об'єднань педагогів, нарадах, засіданнях педагогічної ради.
Модель випускника ЗДО «Чебурашка»
(відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти)
1. Сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні,
оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;
2. Сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури
дитини;
3. Сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і
відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і
безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка;
4. Сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у
світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
5. Сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до
спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні
можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої
інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;
6. Сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;
7. розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до
природного довкілля, сформовані навички дотримання правил
природокористування;
8. Сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з
природою;
9. Сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту
предметного світу та світу мистецтва;
10.Сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні
навички, самостійність, культура та безпека праці;
11.Сформовані навички культури споживання;
12.Розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в
ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і
реалізації себе в ньому;
13.Сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові
об’єднання за інтересами;
14.Сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки,
властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу.
15.Сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній
діяльності, володіти способами пізнання дійсності;
16.розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;
17.Сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;
18.Сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;
19.Сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
20.Сформована культура мовлення та спілкування;
21.Засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою
у різних життєвих ситуаціях.
22.Сформовані загально-навчальні уміння: розуміє мету діяльності, планує і
виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;
23.Сформовані організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце,
орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця,
вміє працювати з посібниками;
24.Спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі –
школяра.
Очікувані результати впровадження освітньої програми ЗДО «Чебурашка»
 Раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик,
програм, розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню
якості знань дошкільників;
 підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
 систематичне включення ІКТ в освітній процес ЗДО;
 модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;
 активна участь громадськості та батьків у формуванні освітнього простору
ЗДО;
 формування у дошкільників вмінь та навичок, необхідних для продовження
освіти в школі;
 ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий
рівень морально-духовного розвитку;
 сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я;
 підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна
якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;
 створення сприятливого психологічного клімату для здобувачів освіти,
колективу та батьківської громади;
 надання якісного та безпечного харчування дітей в ЗДО;
 удосконалення якості освітнього процесу в ЗДО.

Recommended

Презентация з мовленнєвого розвитку by
Презентация з мовленнєвого розвиткуПрезентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвиткуLiliya Dmutrenko
11.2K views32 slides
Здоров’язбережувальні технології в початковій школі by
Здоров’язбережувальні технології в початковій школіЗдоров’язбережувальні технології в початковій школі
Здоров’язбережувальні технології в початковій школіВика Маковская
8.3K views25 slides
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf by
План роботи на 2023-2024 н.р..pdfПлан роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdfssuser09eb931
1.5K views100 slides
презентація сухомлинський by
презентація сухомлинськийпрезентація сухомлинський
презентація сухомлинськийSl H
28.6K views21 slides
«РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Ш... by
«РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Ш...«РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Ш...
«РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Ш...Юля Надтока
1.3K views10 slides
екологічне виховання by
екологічне вихованняекологічне виховання
екологічне вихованняЕлена Кен
9.2K views25 slides

More Related Content

What's hot

вимоги до планування вих. by
вимоги до планування вих.вимоги до планування вих.
вимоги до планування вих.Viktoria Mikolaenko
4.6K views68 slides
Інтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дня by
Інтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дняІнтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дня
Інтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дняzologym
38.6K views120 slides
здоров'язберігаюче середовище by
здоров'язберігаюче середовищездоров'язберігаюче середовище
здоров'язберігаюче середовищеkdnz255
7.7K views40 slides
здоровя збережувальні технології by
здоровя збережувальні технологіїздоровя збережувальні технології
здоровя збережувальні технологіїMaryana Bigun
8.7K views13 slides
презентація полякової by
презентація поляковоїпрезентація полякової
презентація поляковоїНаталья Олесюк Данилюк
811 views26 slides
Національно - патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця by
Національно - патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українцяНаціонально - патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця
Національно - патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українцяНаталия Паровенко
8.4K views19 slides

What's hot(20)

вимоги до планування вих. by Viktoria Mikolaenko
вимоги до планування вих.вимоги до планування вих.
вимоги до планування вих.
Viktoria Mikolaenko4.6K views
Інтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дня by zologym
Інтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дняІнтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дня
Інтерактивні форми та методи на заняттях у групі продовженого дня
zologym38.6K views
здоров'язберігаюче середовище by kdnz255
здоров'язберігаюче середовищездоров'язберігаюче середовище
здоров'язберігаюче середовище
kdnz2557.7K views
здоровя збережувальні технології by Maryana Bigun
здоровя збережувальні технологіїздоровя збережувальні технології
здоровя збережувальні технології
Maryana Bigun8.7K views
Національно - патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця by Наталия Паровенко
Національно - патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українцяНаціонально - патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця
Національно - патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти by Gala2308
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освітиНавчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Gala230814.2K views
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство by ssuser214789
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавствопрезентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
ssuser2147891.4K views
Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі... by Anhelina Mytsura
Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...
Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...
Anhelina Mytsura11.4K views
щоденник практики by Stepan Ogurtsov
щоденник практикищоденник практики
щоденник практики
Stepan Ogurtsov5.9K views
Методичні рекомендації з організації та проведення пошуково-дослідницької роб... by Наталья Качковская
Методичні рекомендації з організації та проведення пошуково-дослідницької роб...Методичні рекомендації з організації та проведення пошуково-дослідницької роб...
Методичні рекомендації з організації та проведення пошуково-дослідницької роб...
Презентація для вебінару дошкільників моя by ssuser7541ef1
Презентація для вебінару дошкільників мояПрезентація для вебінару дошкільників моя
Презентація для вебінару дошкільників моя
ssuser7541ef11.1K views
портфоліо вчителя фізичної культури by ольга лук
портфоліо вчителя фізичної культурипортфоліо вчителя фізичної культури
портфоліо вчителя фізичної культури
ольга лук1.3K views
Форми і методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку1 by olga10051978
Форми і методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку1Форми і методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку1
Форми і методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку1
olga1005197821.8K views
портфоліо ушакової by belochka3102
портфоліо ушаковоїпортфоліо ушакової
портфоліо ушакової
belochka310234.8K views
презентация досвід роботи by ssuser76c13a
презентация  досвід роботипрезентация  досвід роботи
презентация досвід роботи
ssuser76c13a613 views
презентація садочка by Zhenya009
презентація садочкапрезентація садочка
презентація садочка
Zhenya00913.5K views

Similar to Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdf

19-20.pdf by
19-20.pdf19-20.pdf
19-20.pdfgorobchenko
80 views10 slides
2013 2014 by
2013 20142013 2014
2013 2014sansanych86
3.2K views38 slides
20-21.pdf by
20-21.pdf20-21.pdf
20-21.pdfssuseref904a
82 views22 slides
20-21.pdf by
20-21.pdf20-21.pdf
20-21.pdfgorobchenko
11 views22 slides
Виховна робота by
Виховна робота Виховна робота
Виховна робота kpschool7
3.7K views57 slides
лист мон by
лист монлист мон
лист монЮлия Лукьяненко
1.4K views7 slides

Similar to Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdf(20)

Виховна робота by kpschool7
Виховна робота Виховна робота
Виховна робота
kpschool73.7K views
The results of the school by kzsh22
The results of the schoolThe results of the school
The results of the school
kzsh22129 views
Звіт 2017 by mirosya91
Звіт 2017Звіт 2017
Звіт 2017
mirosya911.2K views
0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity by Olga Saulchak
0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity
0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity
Olga Saulchak38 views
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx by ssusere37b56
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docxРічний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
ssusere37b5699 views
опис опорної школи by borzna
опис опорної школиопис опорної школи
опис опорної школи
borzna452 views
Освітня програма школи 2021-2022 by ssuser962a39
Освітня програма школи 2021-2022Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022
ssuser962a39176 views
річний план 2017 2018 (1) by pr1nc1k
річний план 2017 2018 (1)річний план 2017 2018 (1)
річний план 2017 2018 (1)
pr1nc1k388 views
пасяда дошкільна осв by sansanych86
пасяда дошкільна освпасяда дошкільна осв
пасяда дошкільна осв
sansanych86865 views
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx by djyamaha
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
djyamaha681 views

Recently uploaded

Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» by
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
23 views10 slides
гопчук а.а.pptx by
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
10 views21 slides
chitannya.pptx by
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
14 views14 slides
Експресіонізм by
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
8 views14 slides
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
8 views12 slides
ІКТ Захарчун.pdf by
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
8 views6 slides

Recently uploaded(20)

гопчук а.а.pptx by ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd10 views
Експресіонізм by CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo8 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 views
Іде, іде святий Миколай.pptx by ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf by ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Правила прийому 2024.pdf by home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home22 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891218 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf by ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89122 views

Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdf

 • 1. СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ рішення педагогічної ради ЗДО «Чебурашка» Горішньоплавнівеької міської ради Кременчуцького району І Іолтавської області від ЗО серпня 2023 протокол №1 наказ від 30 серпня 2023 № 112 Директор ЗДО «Чебурашка» Горішньоплавнівеької міської .,7^ Р сменчуцького району іЛ>с355°зіг Л? ітавської >ласті .Москаленко а $ * |Й*- ■у ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЧЕБУРАШКА» ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 • 2. Вступ Загальні відомості про Заклад дошкільної освіти «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області Повна назва дошкільного закладу (за Статутом) Заклад дошкільної освіти «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області Проектна потужність 250 місць Юридична адреса закладу 39800 проспект Героїв Дніпра, 29, місто Горішні Плавні Полтавської області Номер телефону 05348(4-42-43) Електронна пошта cheburashkadn@ukr.net Адреса сайту https://zdoceburaska.wixsite.com/my-site/blog Прізвище, ім’я, по батькові директора дитячого дошкільного закладу Москаленко Галина Миколаївна Кількість груп В закладі функціонує 7 груп: 2 групи дітей раннього віку, 2 групи дітей молодшого дошкільного віку, 1 група дітей середнього дошкільного віку, 2 групи дітей старшого дошкільного віку. Режим роботи дитячого дошкільного закладу Заклад працює з 7.00 год. до 17.30 год. (10.30 год.) Кількість працівників Загальна кількість працівників: 31 особа Педагогічних працівників: 14 осіб Обслуговуючий персонал: 17 осіб Мова навчання Українська Загальні положення освітньої програми Сьогодні, в часи війни, кожна людина зіштовхується з безліччю непростих ситуацій і викликів. Разом з тим, багато українців прагнуть бути корисними і робити свій внесок у прискорення нашої перемоги і миру на українській землі. Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною.
 • 3. Розвиток системи дошкільної освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти. Майбутнє України – в її дітях. Дошкільна освіта є найпершою освітньою ланкою, а заклад дошкільної освіти — освітня організація, у якій забезпечується суспільне виховання і навчання дітей дошкільного віку. Зміст роботи з дітьми у ЗДО України значною мірою забезпечується та координується за допомогою програм дошкільної освіти. Головним пріоритетом сучасної освіти є особистість дитини. Створення умов для удосконалення її неповторної унікальності, розвитку здібностей та обдарувань сприятиме всіляким успіхам дитини в майбутньому, що, в свою чергу, позитивно позначатиметься на благополуччі держави. Дошкільне дитинство розглядається як: самоцінний етап життя людини; етап підготовки до наступного періоду життя - шкільного дитинства; період, протягом якого формуються не тільки передумови, а й провідні риси особистості, що визначатимуть її спрямованість, поведінку і діяльність протягом усього життя. Освітня програма закладу дошкільної освіти ґрунтується на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії та здобутках сучасної науки управління. Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення та місіюЗДО, загальні та операційні завдання її розвитку, особливості організації освітнього процесу, пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії результативності обраної стратегії. Ми цінуємо кожного вихованця дошкільного закладу, дбаючи про: ♦ формування його/її життєвих компетентностей; ♦ особистісний та інтелектуальний розвиток; ♦ здатність вільно спілкуватися державною мовою; ♦ уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення особистих і суспільно значимих цілей. Ми цінуємо батьків вихованців, дбаючи про: ♦ розвиток їхньої компетентності вихованців; ♦ повну поінформованість щодо успіхів своєї дитини; ♦ прозорість усіх сторін діяльності навчального закладу та прийнятих адміністрацією рішень. Пріоритетні завдання та напрямки роботи закладу Зважаючи на те, що ми знаходимося в умовах воєнного стану, пріоритетними залишаються питання створення безпечного, комфортного інклюзивногго середовища для учасників освітнього процесу й поліпшення якості освітньої діяльності закладу. Особлива увага – роботі з батьками та формування соціально-громадянської компетенності дітей дошкільного віку. Головні напрямки роботи закладу природничо-оздоровчий та національно-патріотичний.
 • 4. Враховуючи реалії сьогодення, дію правового режиму воєнного стану, аналіз діяльності педагогічного колективу та результатів освітнього процесу і методичної роботи за минулі роки, досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив спрямовує свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань, які визначають актуальність напрямку освітнього процесу, як на навчальний рік так і на оздоровчий період. Мета діяльності: Сприяти удосконаленню роботи педагогічного колективу щодо надання дітям якісної дошкільної освіти із забезпеченням компетентнісного та ціннісного розвитку дитини в умовах комфортного освітнього середовища на засадах впровадження сучасних освітніх технологій та педагогіки партнерства. Основна наскрізна лінія Дошкільна освіта (офлайн) Максимально безпечна та мінімально стресова Освітній процес Максимально якісний Основні завдання на 2023-2024 навчальний рік Проблема: «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом ефективного педагогічного впливу на розвиток компетентної особистості дитини в умовах нової української школи» Головні завдання: 1. Впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності. 2. Консолідація зусиль педагогів та батьків у формуванні соціально- громадянської позиції дітей завдяки «головному елементу, серцевині дошкільного виховання і першооснові навчання в школі – материнській мові – С.Русова». 3. Забезпечення фізичного здоров’я і комфорту дошкільників та їх родин через психо-емоційну підтримку під час емоційних коливань. Формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до життя та здоров'я засобами здоров'язбережувальних технологій. Завдання педагогічного колективу на літній період 2024 року: Першочерговим завданням для кожного педагогічного колективу та батьківської спільноти є знання та дотримання чинного законодавства,
 • 5. створення безпечності для всіх учасників освітнього процесу, збереження всіх складових здоров’я. Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ЗДО і батьків вихованців. Для досягнення оздоровчого, виховного та корекційного ефекту роботи з дітьми в літній період колектив закладу дошкільної освіти визначає наступні пріоритетні завдання: 1. Оздоровчі завдання:  Створити умови для якісного проведення оздоровлення дітей на період послабленого карантину влітку 2024 року шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій.  Забезпечити збереження та зміцнення здоров'я дитини, формування інтересу та позитивного ставлення до рухової активності, здорового способу життя та свідомого ставлення до свого здоров’я.  Реалізувати систему загартовуючих і оздоровчих заходів заходів, спрямованих на оздоровлення і фізичний розвиток дітей через активне використання природних ресурсів: сонця, повітря та води.  Продовжити поглиблену роботу з розвитку у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей засобами музики, театралізованої, художньо-мовленнєвої та ігрової діяльності як засобів виховання творчої особистості дошкільника.  Створити систему засвоєння знань сенсорно-пізнавального, соціального і природничого циклу та сприяти формуванню потреби до пізнання світу і людини для інтелектуального розвитку дошкільників.  Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів, санітарних норм, техніки безпеки, протипожежних заходів, порядку проведення виховних заходів під час оздоровчого періоду влітку 2024 року.  Забезпечити наявність засобів медичного обслуговування, першої медичної допомоги.  Консолідувати зусилля педагогів, сім'ї та громадськості щодо поліпшення всебічного виховання і навчання дітей та зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції та власної безпеки.  Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму. 2. Освітні завдання:  Спрямувати освітню роботу на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених новим Базовим компонентом дошкільної освіти та чинною Програмою «Українське дошкілля».  Розвивати пізнавальні здібності дошкільнят засобами ознайомлення дітей з природою влітку, використовувати епізодичні та довготривалі спостереження, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, художньої літератури.
 • 6.  Збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних специфічних видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо.продовження поглибленої роботи з розвитку у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з літніми народними та календарними святами.  Активізувати взаємодію з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу. Шляхи реалізації завдань:  використання інноваційних технологій та ІКТ;  взаємодія з батьками;  особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;  блочно-тематичне планування освітнього процесу;  забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти;  здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг. Особливості організації освітнього процесу Організація освітнього процесу в ЗДО «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області протягом 2023-2024 н. р. буде здійснюватись відповідно до Статуту ЗДО «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та пріоритетних напрямків роботи. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 100 днів: - літні канікули – 90 календарних днів – з 01 червня по 31 серпня; - зимові канікули – 10 календарних днів – з 28 грудня по 10 січня. В період канікул з дітьми проводяться фізкультурно-оздоровчі заняття і заняття з художньо-продуктивної діяльності. ЗДО «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області працює за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (схвалено для використання в освітньому процесі рішенням експертної комісії з дошкільної педагогіки та психології (від 03 грудня 2021 року (протокол № 6) (лист ІМЗО від 06.12.2021 № 22.1/12-Г-751). У роботі користуємося Конституцією України, Законами України «Про освіту» (зі змінами 2022 рік №2145-VIII від 05.09.2017, редакція від 21.11.2021), «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, методичними рекомендаціями Дорожньою картою Безпеки для Дошкілля (розроблену фахівцями з питань дошкілля Українського інституту розвитку освіти 26.07.2023 р. https://bit.ly/44Y1BeE), Патріотичним кейсом дошкілля України (розробленим фахівцями з питань дошкілля Українського інституту розвитку освіти 26.06.2023 р.), Порадником для вихователів (розроблену фахівцями з питань дошкілля Українського інституту розвитку освіти 25.07.2023 р. http://surl.li/jjyia).
 • 7. Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільному закладі визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх напрямків, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якого з освітніх напрямків порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі. Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямків, що включені до інваріантної частини дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти. Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх напрямків Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу. Зміст освітнього процесу в закладі спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямків Базового компонента: Освітній напрямок Зміст освітнього процесу Особистість дитини Має сформовані життєво необхідні рухові уміння та навички, розвинені фізичні якості, достатній руховий досвід, який дозволяє застосовувати адекватні фізичні зусилля відповідно до ситуації. Володіє власним тілом, свідомо реагує на елементарні потреби організму, витримує відповідно до віку фізичне навантаження. Виявляє вольові зусилля у руховій діяльності, координує рухи, уміє орієнтуватися в просторі. Здатна самостійно застосовувати руховий досвід у повсякденному житті, оцінює і регулює можливості власного тіла. Володіє основними рухами (ходьба, біг, стрибки, лазіння, метання). Дотримується правил здоров’язбережувальної поведінки. Повідомляє дорослому про погане самопочуття, під його керівництвом виконує необхідні лікувально-профілактичні процедури. Уміє оцінювати поведінку власну та інших людей щодо дотримання здорового способу життя. Бере участь в оздоровчих та фізкультурно-розвивальних заходах. Дитина
 • 8. демонструє здатність скористатися номером телефону основної служби допомоги (пожежна, медична, поліція). Володіє навичками безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків, інших дітей або дорослих. Дитина в сенсорно- пізнавально му просторі Володіє видами предметно-практичної діяльності: конструювання (з будівельного матеріалу, з паперу (оригамі, паперопластика), з природного матеріалу, з деталей конструкторів тощо), наочне моделювання (конструкцій, моделей, наприклад, часу: ранок-день-вечір-ніч, пір року: зима-весна-літо-осінь тощо), проєктування, технічної творчості (створення конструкцій, споруд, технічних елементів). Вміє визначати мету, прогнозувати кінцевий результат, планувати послідовність дій, узгоджувати власні дії з діями партнерів. Демонструє сформованість уміння розглядати конструкції, виокремлювати їхні основні складові, співвідносити за розмірами, формами, розташуванням, аналізувати та оцінювати результат своєї роботи та роботи однолітків, вносити корективи, виправляти помилки. Турботливо ставиться до рукотворних виробів. Вміє використовувати зразки та намагається додати самостійні знахідки та рішення у створенні виробів, проявляє фантазію, винахідливість, імпровізує, використовуючи наявні ресурси, альтернативно застосовує предмети та матеріали, зважаючи на їхні властивості, генерує ідеї та заохочує товаришів бажанням їх реалізувати, прагне довести розпочату справу до логічного завершення. Виокремлює потрібну інформацію про об’єкти довкілля з малюнку, плану, моделі, схеми, порівнює різні моделі одного й того ж самого об’єкта. Долучається до рукоділля (handmade) з різними матеріалами з метою удосконалення навколишнього життєвого простору. Дитина в природному довкіллі Дитина виявляє здатність спостерігати за природними об’єктами та явищами планети Земля та видимими об’єктами Космосу; спроможна класифікувати та групувати природні об’єкти рослинного й тваринного світу за характерними ознаками; здатна самостійно чи з незначною допомогою дорослого проводити нескладні досліди з пізнання властивостей об’єктів природи, спостерігати за явищами природи та помічати зміни у стані природи й погоди, оцінювати метеорологічні явища (температура повітря, вітер, опади тощо); здатна до адекватної поведінки на основі оцінки
 • 9. природних явищ та стану погоди. Здатна з допомогою дорослого вирощувати рослини, доглядати за домашніми улюбленцями та піклуватись про них; демонструє дотримання правил природодоцільної поведінки, навички бережливого ставлення до ресурсів; відгукується на пропозиції дорослого зберігати й покращувати природне довкілля чи надавати допомогу живим об’єктам природи. Навички, орієнтовані на сталий розвиток, виявляються у сформованості в дітей початкових уявлень про сталі дії і поведінку, усвідомленні необхідності збереження ресурсів планети й особистої причетності до цього; розвиненості ефективних звичок соціальної поведінки, економного споживання ресурсів та збереження природи. Гра дитини Ініціює організацію ігор з іншими дітьми за власним вибором. Самостійно обирає тему для гри, моделює явища реального життя, розвиває сюжет на основі досвіду та знань, прикладах дорослих, з літературних творів і казок, дотримується правил рольової взаємодії (узгодження, рівності, управління тощо). Разом з іншими дітьми облаштовує ігрове середовище та самостійно чи з незначною допомогою розподіляє ролі. Дотримується правил гри до її закінчення та стежить, щоб усі учасники їх виконували. Уміє підпорядковувати власні дії ігровим задумам, приймати пропозиції інших дітей та узгоджувати їх з усіма учасниками ігрового процесу, використовувати в іграх різні іграшки відповідно до її змісту або предмети-замінники; конструювати ігрове поле за допомогою різних предметів та матеріалів згідно з темою. Уміє налагоджувати партнерські стосунки завдяки діалогічному спілкуванню на основі ігрового задуму, рольової взаємодії або особистих уподобань, проявляє товариськість, толерантність, зважає на думку інших, стримує агресивні прояви, конструктивно розв’язує конфлікти, радіє спільному успіху, дотримується норм та етикету спілкування, висловлює у делікатній формі своє непогодження з пропозиціями ровесника, його діями із розподілу ролей, іграшок, обов’язків. Дитина в соціумі Ідентифікує себе та діє відповідно до соціальної ролі: донька / син, брат / сестра, онука / онук, друг / подруга тощо; демонструє елементарні навички емоційної саморегуляції,
 • 10. виражає почуття за допомогою слів, міміки, жестів; пояснює причину своїх емоцій, усвідомлює те, що інші люди переживають різні емоційні стани, їм буває радісно, боляче, образливо тощо. Звертається по допомогу до однолітків та знайомих та/або надає її, вміє отримувати задоволення від надання допомоги іншим. Дотримується соціальних правил та норм поведінки, домовленостей у щоденній життєдіяльності; бере участь у визначенні та прийнятті правил співжиття в родині, групі закладу дошкільної освіти, колі друзів. Уміє порозумітися, домовитись з іншими в конфліктних ситуаціях, вживає у спілкуванні з дорослими й однолітками ввічливі слова. Пропонує ідеї для гри, долучається до різних видів діяльності, бере участь у прийнятті рішень щодо особистих питань та життя колективу. На рівні можливостей дошкільного віку визнає цінності демократії (готовність брати на себе відповідальність, вміння висловлювати власну думку та приймати думку іншого, вміння розв’язувати конфлікти шляхом діалогу; вміння слухати й спостерігати). Мовлення дитини Ефективно спілкується рідною мовою, свідомо намагається говорити виразно і правильно, чітко промовляючи звуки і слова відповідно до орфоепічних норм української мови; регулює дихання і темп у процесі мовлення; володіє силою, висотою, тембром голосу, володіє вербальними і невербальними засобами виразності. Виявляє навички звукового аналізу простих слів. Вживає всі частини мови, граматичні категорії, різні за складністю типи речень; володіє елементарними навичками корекції та самокорекції мовлення; узгоджує слова у словосполученнях і реченнях згідно з мовними нормами (рід, число, відмінок, дієвідміна, клична форма тощо). Ініціює і підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях спілкування, відповідає на запитання співрозмовника і звертається із запитаннями, орієнтується в ситуації спілкування, вживає відповідні мовні і немовні засоби для вирішення комунікативних завдань; дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету. Складає різні види розповідей: описові, сюжетні, творчі (розповіді-повідомлення, роздуми, пояснення, етюди), переказує художні тексти, складає за планом вихователя і самостійно казки і різні види творчих розповідей; розповідає про події із власного життя, за змістом картини, художніх творів, на запропоновану тему, за ігровою та уявлюваною ситуаціями, за результатами спостережень та власної
 • 11. діяльності; самостійно розповідає знайомі казки, переказує зміст художніх творів, користується пояснювальним мовленням (пояснити хід наступної гри, майбутній сюжет малюнка, аплікації, виробу); планує, пояснює і регулює свої дії; імпровізує, розмірковує про предмети, явища, події, друзів; робить елементарні узагальнення, висновки; висловлює зв’язні самостійні оцінні судження стосовно різних явищ, подій, поведінки людей, героїв художніх творів. Виявляє здатність до словесної творчості у різних видах мовленнєвої діяльності. Дитина у світі мистецтва Пов’язує яскравість образу, зміст твору з кольорами, композицією, формою; звуками, ритмами, динамікою, темпом, рухами; мімікою, жестами, римами, монологами, діалогами. Здатна розрізнити основні жанри живопису (портрет, пейзаж, натюрморт, казковий, анімалістичний), музики (вокальні, інструментальні), вистави різних театрів (ляльковий, музичний). Знаходить просту аналогію між життям і змістом твору, використовує здатність споглядати і услуховуватися в довкілля для бачення краси у побуті та мистецтві, набувати художньо-продуктивного досвіду мистецької діяльності. Володіє доступними техніками та відображає ними життєві враження та почуття. Виявляє вміння використовувати техніки художньо-продуктивної та декоративно-ужиткової діяльності, експериментує з зображувальними матеріалами, створює художні образи. Має найпростіші навички виконавської культури (декламує, передає рухами характерні ознаки персонажу) та культури глядача (володіє елементарною культурою поводження під час свят, концертів в освітніх та мистецьких закладах). Має домірні вікові навички співу, слухання музики, музично- ритмічних рухів, гри на дитячих музичних інструментах. Виявляє музикальність, уміння передавати настрій, емоції, почуття в музично-руховій і пісенній творчості, музикуванні та музичній грі. Виявляє навички образного мовлення, акторські здібності. Запам’ятовує сюжетну послідовність спектаклю, своєчасно включається в театралізовані дії. Ідентифікує почуття та вчинки персонажів із власними. Використовує побутові речі як атрибути театралізованої діяльності. Співпрацює з дітьми, зокрема з особливими освітніми потребами, й дорослими заради спільного успіху під час мистецької діяльності — художньо-продуктивної, музичної, театралізованої, розваг, свят. Відгукується на пропозиції щодо оздоблення інтер’єру (на свята), долучається до дорослих під час декорування приміщення. Виявляє елементи естетичного смаку та підтримує естетичні прояви у
 • 12. побуті (доцільність вибору одягу до ситуації, культура прийому їжі, сну, відпочинку та праці, культура поведінки й дотримання елементарних правил етикету під час святкувань). Демонструє за власним бажанням досвід мистецьких дій у самостійній художній діяльності. Виявляє елементарні навички рефлексії — обмірковує з іншими свій мистецький досвід, враження, ставлення до мистецької діяльності. Перелік освітніх програм розвитку дитини «Базовий компонент дошкільної освіти» наук. керівник Піроженко Т.О. (Наказ МОН від 12.01.2021 р. № 33) – педагогічний колектив. Комплексна освітня програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» авт. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л.– педагоги усіх вікових груп закладу окрім групи дітей раннього віку (від 1 до 2-ох років) Програма освіти дітей раннього та дошкільного віку «Освіта і піклування» /Education & Care. (Наказ МОН 23-10.2021 №1121). Парціальні освітні програми: «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» авт.: Гавриш Н., Пометун О. (Лист МОН України від 09.08.2021 №1/9-404, Лист ІМЗО від 12.02.2019 р. № 22- 1/12-Г-46) - вихователі: Мироненко Н.В., Дригола Л.С. «Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку», авт. Лохвицька Л.В. (Лист МОН України від 09.08.2021 №1/9-404, Лист ІМЗО від 04.12.2018 р. № 22- 1/12-Г-1049) - вихователі Турович Н.М.; Савельєва О.В. «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (науковий керівник – Крутій К.Л. укр.. ЛІПС ЛТД альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників (Лист МОН України від 09.08.2021 №1/9-404, Лист ІМЗО від 02.10.2020 р. №22-1/12 -Г-801) - вихователі – Сорока О.О., Тимченко Н.Ю.; Овчаренко А.В., Юрченко К.С. «Моя країна – Україна» - Гавриш Н.В., Косенчук О.Г., Піроженко Т.В., Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (ПР № 4 від 29.06.2022 р. Зареєстров. У Каталозі з № 1.0013-2022) Кисляк К.Г., Шальонна В.В., М’яка С.І. Інноваційна діяльність У сучасних умовах розвитку дошкільної освіти все більшого розмаху набуває процес упровадження інновацій в освітній процес. Інновації дошкільної освіти є необхідною вимогою часу, адже саме в дошкільному віці дитина починає пізнавати навколишній світ, а від оптимального налаштування на швидке сприйняття великих обсягів різнорідної інформації залежить подальший розвиток та гармонійне існування особистості. З метою підвищення якості освітнього процесу в закладі використовувуються інноваційні педагогічні технології, зокрема:
 • 13. № п/п ПІБ педагога Напрямок роботи 1. Юрченко К.С. Перші кроки в англійській 2. Дригола Л.С. Дошкільникам освіта для сталого розвитку 3. Тимченко Н.Ю. Здоров’язбережувальні технології 6 цеглинок 4. Турович Н.М. Розвиток творчих здібностей дошкільників 5. Мироненко Н.В. Мнемотехніка в розвитку зв’язного мовлення і пам’яті дошкільників 6. Овчаренко А.В. Едьютеймент (STREAM – освіта) 7. М’яка С.І. Розвиток життєвої компетентності дитини шляхом вровадження інноваційних технологій (логічні блоки Дьєнеша, кольорові палички Кюїзенера) 8. Сорока О.О. Пошуково-дослідницька діяльність 9. Кисляк К.Г. 6 цеглинок 10. Савельєва О.В. Ейдетика 14. Шалигіна С.В. Елементи концепції К. Орфа Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми, допомагає педагогам викликати інтерес у них до навчального предмета, перетворити групу дошкільників з пасивних спостерігачів на активних учасників організованої пізнавальної діяльності. Розподіл навчального навантаження на дитину на тиждень З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме: Інваріантна складова Види діяльності І молодша (від 2 до 3 р.) ІІ молодша (від 3 до 4 р.) середня (від 4 до 5 р.) старша (від 5 до 6 (7) р.) Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3 Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2 Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна 4 4 5 5
 • 14. тощо) Сенсорний розвиток 2 - - - Логіко-математичний розвиток - 1 1 2 Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3 Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3 Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15 Максимальна кількість занять на тиждень 10 14 16 20 Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 3,5 5,3 8,3 Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Навчальне навантаження (тривалість проведення занять), відповідає віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством. Тривалість одного заняття: у групі раннього віку – 10 хвилин; у групі молодшого дошкільного віку - 15 хвилин; у групі середнього дошкільного віку – 20 хвилин; у групі старшого дошкільного віку – 25 хвилин. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня для молодшого дошкільного віку не перевищує двох, для старшого дошкільного віку – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки. Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. Заняття проводяться як в першу, так і в другу половину дня. Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно віку дітей). Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять щоденно. 2 рази на тиждень за типовою структурою у фізкультурній залі (з 15 квітня до 15 жовтня
 • 15. на повітрі). Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення Форми організації освітнього процесу Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма дошкільного навчального закладу визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації. З метою досягнення очікуваних результатів розвитку (набуття компетентностей) у 2023 – 2024 навчальному році педагогами закладу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу. За формами організації проводяться такі типи занять:  Фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);  Групові (10 – 12 дошкільнят);  Індивідуально-групові (4 – 6 дошкільнят);  Індивідуальні (1 – 4 дошкільнят). У залежності від основних завдань освітньої програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» та відповідно до змістовних напрямків Базового компоненту дошкільної освіти, пріоритетного напряму у всіх вікових групах організовуються такі види занять:  Заняття із засвоєння дітьми нових знань;  Заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;  Контрольні заняття;  Комплексні. З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним типом занять у поточному навчальному році у всіх вікових групах будуть інтегровані заняття у рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу. Види інтегрованих занять  Соціально-природознавчої тематики;  З пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань;  З пріоритетом логіко-математичних завдань;  Заняття художнього циклу. Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. У закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням напрямків розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.
 • 16. Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах. Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.), спостереження, пошуково-дослідницька діяльність, самостійна художня діяльність тощо. За окремим планом (зафіксований у мережі освітнього процесу на кожну вікову групу) вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми з різних розділів програми, яку фіксують в календарному плані освітнього процесу. Фізичне виховання дітей в дошкільному закладі передбачає проведення:  ранкової гімнастики;  гімнастики пробудження;  занять фізичною культурою;  рухливих ігор та ігор і вправ спортивного характеру;  загартування;  фізкультурних хвилинок під час занять;  фізкультурних пауз між заняттями;  фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);  оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій. Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться починаючи з дітьми групи раннього віку. 2.4. Планування При організації освітньої діяльності педагогічні працівники керуються річним планом роботи закладу дошкільної освіти «Чебурашка» на 2022-2023 навчальний рік, який розглядається на серпневій педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу. Планування освітнього процесу в кожній віковій групі здійснюється за блочно-тематичним принципом, що рівномірно розподіляє види активності дитини протягом дня в залежності від бажань та інтересів дітей (включає планування за темою тижня та місяця) та режимними процесами, що відповідають віковим особливостям дитини-дошкільника. Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. Перспективний план роботи складається на квартал (осінь, зима, весна), що дає можливість педагогам в системі спланувани освітній процес, дотримуючись принципу рівномірності, послідовності, цілісності і наступності у виборі програмового матеріалу. Планування включає наступні організовані форми освітньої роботи:
 • 17.  організована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові, режисерські, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані ігри, ігри-драматизації тощо;  організована пізнавальна діяльність – спостереження, віртуальні подорожі, екскурсії у природу й соціум, квести, пізнавально-розвивальні бесіди, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальна робота;  організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художня праця;  організована художньо-продуктивна діяльність – образотворча, музична, літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота;  організована комунікативно-мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота;  організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги, ранкова, пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи тощо. Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться: дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Кожна вікова група має власний план музичного розвитку дітей. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед. Форма написання планів затверджується педагогічною радою. Музичні керівники складають перспективні плани свят та розваг на рік, які розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Перспективні плани роботи з дітьми, перспективно-календарний план музичного розвитку погоджується вихователем-методистом та директором кожного місяця. Самостійна організована діяльність дітей у закладі дошкільної освіти носить як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер. Форми організації самостійної діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, художня, рухова, комунікативна, мовленнєва тощо. Внутрішня система забезпечення якості дошкільної освіти освіти Мета, принципи та шляхи забезпечення якості освіти в ЗДО «Чебурашка» Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у закладі сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу (протокол №4 від 19.05.2021 року). Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів закладу з
 • 18. урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним Система забезпечення якості дошкільної освіти в ЗДО «Чебурашка» розроблена згідно з принципами: 1. Відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти; 2. Відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 3. Системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу; 4. Демократизації в освітній діяльності; 5. Здійснення обгрунтованого моніторингу якості; 6. Готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін; 7. Відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності. 8. Залучення всіх учасників освітньої діяльності до процесу забезпечення якості. Згідно з Законом України «Про освіту» система внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗДО передбачає здійснення таких процедур і заходів: 1. Визначення принципів та шляхів забезпечення якості освіти; 2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 3. .Щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти; 4. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 6. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти; 7. Забезпечення публічності інформації про освітні програми; 8. Забезпечення ефективної системи академічної доброчесності. 9. Оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників; 10.Оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти Шляхи забезпечення якості освіти ЗДО: 1. Адаптація нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства та інших документів, що регламентують діяльність у галузі освіти. 2. Створення системи управління якістю, яка забезпечуватиме удосконалення системи контролю підготовки здобувачів освіти та досягнення об’єктивності оцінювання знань.
 • 19. 3. Підвищення мотивації здобувачів освіти до систематичної активної роботи впродовж усього періоду навчання на формування системних, стійких знань, умінь, навичок та компетенцій. 4. Впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій. 5. Надання освітніх послуг на високому методичному рівні. 6. Систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 7. Збільшення переліку освітніх послуг відповідно варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). 8. Постійний розвиток матеріально-технічної бази та інформаційних ресурсів. Підвищення ефективності системи управління якістю через визначення цілей у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур контролю. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти : З метою аналізу стану сформованості й функціонування внутрішньої системи у закладі дошкільної освіти «Чебурашка» проводиться самооцінювання освітніх і управлінських процесів. Самооцінювання здійснюється відповідно моделі: 1. Щорічне самооцінювання за певними напрямами освітньої діяльності: 2. Періодичне комплексне самооцінювання перед щорічним звітуванням керівника ЗДО. Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень. Оцінювання рівня сформованості компетенцій дітей проводиться вихователями, за участі вихователя-методиста, практичного психолога, двічі на рік: Перше оцінювання (початкове) - у вересні, Друге (узагальнююче) – у травні. Діагностування проводиться за освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти. Інструментарій для діагностування розроблено на основі методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» / за заг. ред. Т.В. Киричук, О.М. Кулик, Н.М. Шаповал. – Тернопіль: Мандрівець, 2021 р Група Форма дослідження Інструментарій Ранній вік Психолого- педагогічна діагностика: моніторинг - дидактичні ігри та вправи; - розвивальні ігри ; - вивчення листків здоров᾽я кожної дитини; - анкетування (опитування) батьків; - міні-заняття з окремими дітьми;
 • 20. - спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані). Молодший дошкільний вік Педагогічна діагностика: моніторинг - дидактичні ігри та вправи; - розвивальні ігри ; - вивчення листків здоров᾽я кожної дитини; - анкетування (опитування) батьків; - міні-заняття з окремими дітьми; - спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані). середній дошкільний вік Педагогічна діагностика, моніторинг: - контрольні та підсумкові заняття; - міні-заняття з окремими дітьми; - спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані); - бесіда з дітьми (як допоміжний метод); - вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо); - контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів програми (нульові зрізи - у вересні, підсумкові зрізи - у квітні-травні); старший дошкільний вік Педагогічна діагностика, моніторинг: - контрольні та підсумкові заняття; - міні-заняття з окремими дітьми; - спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані); - бесіда з дітьми (як допоміжний метод); - вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо); - контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів програми (нульові зрізи - у вересні, підсумкові зрізи - у квітні-травні). Критерії моніторингу:  Об’єктивність;  Систематичність;  Відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;  Надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);  Гуманізм (в умовах довіри й поваги до особистості).
 • 21. Очікувані результати моніторингу:  отримання результатів стану освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;  % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;  позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;  відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;  відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;  покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень. Підсумки моніторингу:  підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;  за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;  дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об'єднань педагогів, нарадах, засіданнях педагогічної ради. Модель випускника ЗДО «Чебурашка» (відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти) 1. Сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності; 2. Сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини; 3. Сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка; 4. Сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим; 5. Сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства; 6. Сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт; 7. розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до природного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;
 • 22. 8. Сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; 9. Сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва; 10.Сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці; 11.Сформовані навички культури споживання; 12.Розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому; 13.Сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами; 14.Сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу. 15.Сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності; 16.розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення; 17.Сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності; 18.Сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу; 19.Сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях; 20.Сформована культура мовлення та спілкування; 21.Засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях. 22.Сформовані загально-навчальні уміння: розуміє мету діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати; 23.Сформовані організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками; 24.Спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра. Очікувані результати впровадження освітньої програми ЗДО «Чебурашка»  Раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;  підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;  систематичне включення ІКТ в освітній процес ЗДО;  модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;  активна участь громадськості та батьків у формуванні освітнього простору ЗДО;  формування у дошкільників вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 • 23.  ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально-духовного розвитку;  сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я;  підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;  створення сприятливого психологічного клімату для здобувачів освіти, колективу та батьківської громади;  надання якісного та безпечного харчування дітей в ЗДО;  удосконалення якості освітнього процесу в ЗДО.