SlideShare a Scribd company logo
1 of 97
Download to read offline
รายงานผลการติดตาม
โครงการยกระดับคุณภาพ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม. ๒๖
ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินทุกท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้นาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ
มาวิเคราะห์คะแนน การพัฒนาการของโรงเรียนในแต่ละปี และเพื่อ
ทราบจุดบกพร่อง หรือในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงให้มีคะแนน
ดีขึ้นเป็นลาดับ และทาให้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงขึ้น
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ O-NET
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ O-NET
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ O-NET
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ O-NET
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้จัดทารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติในแต่ละปีการศึกษา เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศ สาหรับ
การรายงานผล และนาไปสู่ห้องเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนยังมีคะแนนต่ากว่ามาตรฐาน
ประเด็นที่ 2 การจัดระบบสารสนเทศ O-NET
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 2 การจัดระบบสารสนเทศ O-NET
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 2 การจัดระบบสารสนเทศ O-NET
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 2 การจัดระบบสารสนเทศ O-NET
กราฟเปรียบเทียบคะแนน O-NET ม.3 ปี 2555 – 2557
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 2 การจัดระบบสารสนเทศ O-NET
กราฟเปรียบเทียบคะแนน O-NET ม.6 ปี 2555 – 2557
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ โดยโรงเรียนได้ดาเนินการดังนี้
 จัดทา Test Blueprint ให้กับคุณครูทุกคน
 รวบรวมข้อสอบ O-NET, LAS และตัวอย่างข้อสอบ PISA เพื่อจะจัดทา
สาเนาเพื่อให้คุณครูทุกท่านได้นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็น
แนวทางในการจัดทาข้อสอบ เพื่อประเมินผลผู้เรียนต่อไป
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
คลังข้อสอบ
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
Test Blueprint
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
PISA Online
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
PISA Online
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
PISA Online
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
PISA Online
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
PISA Online
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
PISA Online
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint
เนื้อหา
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับคัดกรองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยให้ครูผู้สอนร่วมกันประเมินศักยภาพ
และใช้แบบประเมินตามหลักการคัดกรอง เพื่อส่งนักเรียนเข้าสู่ฐาน
ผู้เข้าสอบ O-NET
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
ขั้นตอนการการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโรงเรียนต้นแบบ(Inclusive schools)
๒. ประชุมครู – อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๓. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อบูรณาการ
ทางการเรียนรู้
๓. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียน
๔. ใช้แบบคัดกรองนักเรียน
๕. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
อ่านและการเขียน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
ขั้นตอนการการคัดกรอง
๖. ประชุมนักเรียนที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและ
การเขียน
๗. จัดกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เพื่อหาทางช่วยเหลือ
๘. จัดการสอนเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องในการอ่านและการเขียน
๙. จัดทาโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการการอ่านและการเขียน
เช่นโครงการรักการอ่าน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการพี่สอนน้อง
โครงการสานวนไทยวันละคา เป็นต้น
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
ขั้นตอนการการคัดกรอง
๑๐. มีการวัดผลประเมินผลและติดตามผลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้คัดกรองนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้จัดแยกกลุ่มนักเรียนที่เข้าสอบ O- NET และ
นักเรียนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยจัดโครงการต่าง ๆที่เป็นประโยชน์กับ
นักเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
ประชุมครู
ประชุมผู้ปกครอง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
ขั้นตอนการการคัดกรอง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
คณะกรรมการคัดกรอง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
เอกสารการคัดกรอง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
เอกสารการคัดกรอง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการประเมิน
การใช้หลักสูตรในทุกปีการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ได้นาผลการทดสอบ O-NET, Test Blueprint มาใช้เป็นแนวทางเพื่อ
ปรับการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรและปรับการเรียนการสอนโดยใช้O-NETเป็นฐาน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรและปรับการเรียนการสอนโดยใช้O-NETเป็นฐาน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรและปรับการเรียนการสอนโดยใช้O-NETเป็นฐาน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้ดาเนินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (อัจฉริยะจรรยา)
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (อัจฉริยะจรรยา)
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (อัจฉริยะจรรยา)
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (อัจฉริยะจรรยา)
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (อัจฉริยะจรรยา)
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (อัจฉริยะจรรยา)
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : วันภาษาไทย/รักการอ่าน
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ:สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
ทัศนศึกษา มข.
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
ทัศนศึกษา มข.
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ : การแข่งขันกีฬาภายใน
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
กีฬาสีภายใน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ : การแข่งขันกีฬาภายใน
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
วิ่งมินิมาราธอน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
วันแม่แห่งชาติ
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
วันวิสาขบูชา
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมการปฏิบัติธรรม
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)
ปฏิบัติธรรม
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและเพิ่มเติมรายวิชา
ประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทย
มีสานึกรักความเป็นไทย โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทาคาสั่งสอน,
โครงการสอน, ปพ.5, จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นด้าน
ประวัติศาสตร์ และได้บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่น
ประเด็นที่ 7.1 การสอนประวัติศาสตร์
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.1 การสอนประวัติศาสตร์
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.1 การสอนประวัติศาสตร์
ผลงานนักเรียน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.1 การสอนประวัติศาสตร์
ผลงานนักเรียน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เป็นรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนศึกษาบทบาทของการ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและการเป็นพลเมืองโลกที่ดี โดย
มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทาคาสั่งสอน, โครงการสอน, ปพ.5,
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นด้านหน้าที่พลเมือง และได้บูรณาการ
เข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆ
ประเด็นที่ 7.2 วิชาหน้าที่พลเมือง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
ประเด็นที่ 7.2 วิชาหน้าที่พลเมือง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.2 วิชาหน้าที่พลเมือง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
ประเด็นที่ 7.2 วิชาหน้าที่พลเมือง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ
ประเด็นที่ 7.2 วิชาหน้าที่พลเมือง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้นักเรียนมีความรู้ความข้าใจใน
หลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ (ตามนโยบายของ คสช.)
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้
ทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้ร่วมจัดทาโครงการรักการอ่านร่วมกับห้องสมุด
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดกับนักเรียนเพราะการอ่านเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทาให้นักเรียนรักการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยจัดการทา
โครงการดังนี้
๑. โครงการรักการอ่าน วางทุกงาน อ่านทุกคน
๒. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
การจัดกิจกรรมดาเนินการดังนี้
๑. เสนอโครงการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 7.4 การส่งเสริมการอ่าน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓. ประชุมคณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนว
ปฏิบัติในการจัดทาโครงการดังกล่าว
๔. ประชุมนักเรียนทุกคนเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติร่วมกัน
๕. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานวางทุกงานอ่านทุกคน วันละ ๑๐ นาที
ทุกวัน
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนจัดทาบทอ่านและข้อสอบ
แบบฝึกหัดหมุนเวียนทุกวันตลอดปีการศึกษา
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสรุปและประเมินผลในโครงการรักการ
อ่าน วางทุกงาน อ่านทุกคน
ประเด็นที่ 7.4 การส่งเสริมการอ่าน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการดาเนินการในโครงการดังกล่าวทาให้นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
ประเด็นที่ 7.4 การส่งเสริมการอ่าน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการดาเนินการในโครงการดังกล่าวทาให้นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
ประเด็นที่ 7.4 การส่งเสริมการอ่าน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ดาเนินโครงการและกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 7.5 การเข้าสู่ประชมคมอาเซียน
ให้ความรู้
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ดาเนินโครงการและกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 7.5 การเข้าสู่ประชมคมอาเซียน
ให้ความรู้
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ดาเนินโครงการและกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 7.5 การเข้าสู่ประชมคมอาเซียน
ค่ายอาเซียน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ดาเนินโครงการและกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 7.5 การเข้าสู่ประชมคมอาเซียน
ค่ายอาเซียน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ดาเนินโครงการและกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 7.5 การเข้าสู่ประชมคมอาเซียน
เปิดบ้านอาเซียน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ดาเนินโครงการและกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 7.5 การเข้าสู่ประชมคมอาเซียน
เปิดบ้านอาเซียน
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนได้จัดทาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพ เพิ่มเติมจากรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลการสแกนผิว
ลายนิ้วมือในการจัดชุมนุมความถนัดและความสนใจ
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะงานช่าง : ช่างไม้ ช่างเชื่อม
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะงานช่าง : การจัดสวนหย่อม ไม้ประดับ
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะงานช่าง : การจัดสวนหย่อม ไม้ประดับ
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฝึกทักษะหนังประโมทัย
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจัดกลุ่มนักเรียนตามการสแกนผิวลายนิ้วมือ จาแนกตามลักษณะ
พหุปัญญา 8 ประการ
กลุ่มภาษาไทย
บริษัทสืบสานวัฒนธรรมไทย อ.วิมลรัตน์, อ.วันเพ็ญ และอ.ระวิวรรณ
กลุ่มวิทยาศาสตร์
บริษัท 1. เจ้าเวหา (อ.วิรุฬ) 2. เสริมสวย (สุกัญญาบิวตี้)
3.ยาดมยาหม่อง (งานพยาบาล อ.ชลิฎา) 4. รักษ์ใบไม้ (อ.มุทิตา)
5. นักเคมีน้อย (อ.ประภาพรรณ~อ.ลัดดา) 6. คลิปสนุก (อ.สมพร)
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจัดกลุ่มนักเรียนตามการสแกนผิวลายนิ้วมือ จาแนกตามลักษณะ
พหุปัญญา 8 ประการ
กลุ่มพละศึกษา
บริษัทลีลาลีลาศ อ.อดิศร อ.นครินทร์
กลุ่มสังคมศึกษา
บริษัทสหกรณ์ร้านค้า อ.อัจฉรีย์
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
บริษัท Robot อ.วิจิตราภรณ์
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
การติดตามโครงการยกระดับ
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
สพม. ๒๖
ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการประเมินทุกท่าน

More Related Content

What's hot

4สารบัญตารางวิจัย
4สารบัญตารางวิจัย4สารบัญตารางวิจัย
4สารบัญตารางวิจัยkrupornpana55
 
สารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมkand-2539
 
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์Why'o Manlika
 
หน่วยที่ 5-กลไก
หน่วยที่ 5-กลไกหน่วยที่ 5-กลไก
หน่วยที่ 5-กลไกJanchai Pokmoonphon
 
รายงาน เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) : เทคนิคการถ่ายภาพ
รายงาน เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) : เทคนิคการถ่ายภาพรายงาน เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) : เทคนิคการถ่ายภาพ
รายงาน เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) : เทคนิคการถ่ายภาพZnackiie Rn
 
โครงงาน Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
โครงงาน Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนโครงงาน Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
โครงงาน Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนBlogAseanTraveler
 
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการtassanee chaicharoen
 
โครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูด
โครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูดโครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูด
โครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูดWannwipha Kanjan
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันdnavaroj
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...Prachoom Rangkasikorn
 
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2kroojaja
 
น้ำขึ้นน้ำลง
น้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำขึ้นน้ำลงyasotornrit
 

What's hot (20)

4สารบัญตารางวิจัย
4สารบัญตารางวิจัย4สารบัญตารางวิจัย
4สารบัญตารางวิจัย
 
สารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอม
 
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
5 1
5 15 1
5 1
 
ใบลาป่วยลากิจ
ใบลาป่วยลากิจใบลาป่วยลากิจ
ใบลาป่วยลากิจ
 
ติวOnetวิทย์
ติวOnetวิทย์ติวOnetวิทย์
ติวOnetวิทย์
 
หน่วยที่ 5-กลไก
หน่วยที่ 5-กลไกหน่วยที่ 5-กลไก
หน่วยที่ 5-กลไก
 
รายงาน เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) : เทคนิคการถ่ายภาพ
รายงาน เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) : เทคนิคการถ่ายภาพรายงาน เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) : เทคนิคการถ่ายภาพ
รายงาน เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) : เทคนิคการถ่ายภาพ
 
โครงงาน Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
โครงงาน Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนโครงงาน Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
โครงงาน Blog 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
 
ใบความรู้ Powerpoint 2010
ใบความรู้ Powerpoint 2010 ใบความรู้ Powerpoint 2010
ใบความรู้ Powerpoint 2010
 
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
 
ภาคผนวก
ภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวก
 
วิธีการสอนแบบบรรยาย
วิธีการสอนแบบบรรยายวิธีการสอนแบบบรรยาย
วิธีการสอนแบบบรรยาย
 
โครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูด
โครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูดโครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูด
โครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูด
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
หน่วย 2
หน่วย 2หน่วย 2
หน่วย 2
 
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลย...
 
ม.5 เทอม 1 หน่วย 1
ม.5 เทอม 1 หน่วย 1ม.5 เทอม 1 หน่วย 1
ม.5 เทอม 1 หน่วย 1
 
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.2เทอม2
 
น้ำขึ้นน้ำลง
น้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำขึ้นน้ำลง
 

Similar to การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้Sasipron Tosuk
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
 
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7klongnamkeaw
 
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7Suwakhon Phus
 
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิตประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิตtassanee chaicharoen
 
แนวทางการวัดผล
แนวทางการวัดผลแนวทางการวัดผล
แนวทางการวัดผลnarongsak promwang
 
จุดเน้น 7
จุดเน้น 7จุดเน้น 7
จุดเน้น 7kruchaily
 
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามการนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามrbsupervision
 
จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ...
จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน  ...จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน  ...
จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ...โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
 
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลwasan
 
แนะนำแนวทาง
แนะนำแนวทางแนะนำแนวทาง
แนะนำแนวทางPratuan Kumjudpai
 
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...TupPee Zhouyongfang
 

Similar to การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (20)

B1
B1B1
B1
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7
 
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7
 
Kung
KungKung
Kung
 
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิตประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
 
แนวทางการวัดผล
แนวทางการวัดผลแนวทางการวัดผล
แนวทางการวัดผล
 
Focus 7-55
Focus 7-55Focus 7-55
Focus 7-55
 
จุดเน้น 7
จุดเน้น 7จุดเน้น 7
จุดเน้น 7
 
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามการนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
 
จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ...
จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน  ...จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน  ...
จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ...
 
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
 
แนะนำแนวทาง
แนะนำแนวทางแนะนำแนวทาง
แนะนำแนวทาง
 
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
 

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (20)

Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
 
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
 
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
 
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
 
Pressure
PressurePressure
Pressure
 
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)
 
ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
 
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57
 
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57
 
WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4
 
WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3
 
WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2
 

การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน