SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
เมื่อเรียนจบวิชา ว 31201 นี้แล้ว นักเรียนสามารถ 
1. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และความหมายของฟิสิกส์ได้ 
2. สามารถบอกปริมาณทางกายภาพ หน่วยฐาน และหน่วยอนุพัทธ์ได้ 
3. สามารถบอกความไม่แน่นอนในการวัด เลขนัยสาคัญ และการบันทึกผลการวัดได้ 
4. สามารถอธิบายปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ ตาแหน่ง ระยะทาง การกระจัด ได้อย่างถูกต้อง 
5. ทดลองและอธิบายอัตราเร็ว ความเร็ว พร้อมกับคานวณหาอัตราเร่ง และความเร่งได้ 
6. อธิบายกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลากับระยะทาง และคานวณหาปริมาณต่างๆที่ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยใช้สมการของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัวได้ 
7. อธิบายความหมายของแรง และหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการคานวณได้ 
8. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ทั้งสามข้อของนิวตัน ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนักได้ 
9. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล แรงโน้มถ่วง สภาพไร้น้าหนัก แรงเสียดทานได้ 
10. ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็วต้นทามุมกับแนวระดับ และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
11. ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมดัวยอัตราเร็วคงตัว อัตราเร็วสู่ศูนย์กลาง อัตราเร็วเชิงมุม และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
12. ทดลองศึกษาและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดสปริง การแกว่งของลูกตุ้ม อย่างง่าย และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

More Related Content

Viewers also liked

06 types of electroscopes
06 types of electroscopes06 types of electroscopes
06 types of electroscopes
mrtangextrahelp
 

Viewers also liked (20)

วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 2
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 2วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 2
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 2
 
ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)
 
สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์
สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์
สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
 
ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)
ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)
ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
 
อัตราเร็ว (Speed)
อัตราเร็ว (Speed)อัตราเร็ว (Speed)
อัตราเร็ว (Speed)
 
06 types of electroscopes
06 types of electroscopes06 types of electroscopes
06 types of electroscopes
 
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)
 
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
 
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 3
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 3วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 3
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 3
 
เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)
เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)
เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)
 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
 

Similar to Aimphysicsm4t2p57

แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
เกษรา จุ้งลก
 
การวัด
การวัดการวัด
การวัด
nuaof
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
witthawat silad
 
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
krupornpana55
 
แผนการสอน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
แผนการสอน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวแผนการสอน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
แผนการสอน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
Duangnapa Jangmoraka
 
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
supphawan
 
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
krupornpana55
 
08แผน เรื่อง การหมุน ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม
08แผน เรื่อง การหมุน ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม08แผน เรื่อง การหมุน ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม
08แผน เรื่อง การหมุน ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม
Wijitta DevilTeacher
 
บทความ เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์
บทความ เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์บทความ เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์
บทความ เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์
jariya221
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
witthawat silad
 
แผน 5 มัลติมีเดีย
แผน 5 มัลติมีเดียแผน 5 มัลติมีเดีย
แผน 5 มัลติมีเดีย
krupornpana55
 
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
krupornpana55
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
krukrajeab
 

Similar to Aimphysicsm4t2p57 (20)

แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
แผนการสอนปรับพื้นฐานม.4 การเคลื่อนที่
 
การวัด
การวัดการวัด
การวัด
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
 
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ส่วนหน้าคู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
 
แผนการสอน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
แผนการสอน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวแผนการสอน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
แผนการสอน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
 
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
 
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4
 
ประมวลรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ค31202
ประมวลรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ค31202ประมวลรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ค31202
ประมวลรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ค31202
 
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
 
08แผน เรื่อง การหมุน ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม
08แผน เรื่อง การหมุน ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม08แผน เรื่อง การหมุน ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม
08แผน เรื่อง การหมุน ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม
 
บทความ เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์
บทความ เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์บทความ เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์
บทความ เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
 
Add m1-1-chapter1
Add m1-1-chapter1Add m1-1-chapter1
Add m1-1-chapter1
 
แผน 5 มัลติมีเดีย
แผน 5 มัลติมีเดียแผน 5 มัลติมีเดีย
แผน 5 มัลติมีเดีย
 
09chap7
09chap709chap7
09chap7
 
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรมส่วนหน้าชุดกิจกรรม
ส่วนหน้าชุดกิจกรรม
 
14แผน เรื่อง สภาพยืดหยุ่น
14แผน เรื่อง สภาพยืดหยุ่น14แผน เรื่อง สภาพยืดหยุ่น
14แผน เรื่อง สภาพยืดหยุ่น
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
 
R61(1)
R61(1)R61(1)
R61(1)
 
หน่วยที่1 สมบัติของจำนวนนับ ม.1
หน่วยที่1 สมบัติของจำนวนนับ ม.1หน่วยที่1 สมบัติของจำนวนนับ ม.1
หน่วยที่1 สมบัติของจำนวนนับ ม.1
 

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (18)

Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
 
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
 
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3
 
WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2
 
What is PISA
What is PISAWhat is PISA
What is PISA
 
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรงสมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบวงกลมการเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
 
Projectile Motion
Projectile MotionProjectile Motion
Projectile Motion
 
ความเร่ง (Acceleration)
ความเร่ง (Acceleration)ความเร่ง (Acceleration)
ความเร่ง (Acceleration)
 
Motion Law of Newton
Motion Law of NewtonMotion Law of Newton
Motion Law of Newton
 
ความเร็ว (Velocity)
ความเร็ว (Velocity)ความเร็ว (Velocity)
ความเร็ว (Velocity)
 

Aimphysicsm4t2p57

  • 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อเรียนจบวิชา ว 31201 นี้แล้ว นักเรียนสามารถ 1. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และความหมายของฟิสิกส์ได้ 2. สามารถบอกปริมาณทางกายภาพ หน่วยฐาน และหน่วยอนุพัทธ์ได้ 3. สามารถบอกความไม่แน่นอนในการวัด เลขนัยสาคัญ และการบันทึกผลการวัดได้ 4. สามารถอธิบายปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ ตาแหน่ง ระยะทาง การกระจัด ได้อย่างถูกต้อง 5. ทดลองและอธิบายอัตราเร็ว ความเร็ว พร้อมกับคานวณหาอัตราเร่ง และความเร่งได้ 6. อธิบายกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลากับระยะทาง และคานวณหาปริมาณต่างๆที่ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยใช้สมการของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัวได้ 7. อธิบายความหมายของแรง และหาแรงลัพธ์โดยการสร้างรูปและการคานวณได้ 8. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ทั้งสามข้อของนิวตัน ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนักได้ 9. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล แรงโน้มถ่วง สภาพไร้น้าหนัก แรงเสียดทานได้ 10. ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็วต้นทามุมกับแนวระดับ และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 11. ทดลองศึกษาการเคลื่อนที่แบบวงกลมดัวยอัตราเร็วคงตัว อัตราเร็วสู่ศูนย์กลาง อัตราเร็วเชิงมุม และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 12. ทดลองศึกษาและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดสปริง การแกว่งของลูกตุ้ม อย่างง่าย และคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้