การเพิ่มคุณภาพ Onet และ pisa

4,239 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเพิ่มคุณภาพ Onet และ pisa

 1. 1. การเพิ่มคุณภาพ ONET และ PISA ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. แนวทางการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3. 3. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป้าหมาย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของทุก ระดับชั้นมีพัฒนาการที่สูงขึ้น  จานวนร้อยละของนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อ่าน หนังสือไม่ออกมีจานวนลดลง  ผลการทดสอบในระดับนานาชาติ (PISA และ TIMMS) มีพัฒนาการสูงขึ้น
 4. 4. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภารกิจ 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของครูผู้สอนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายใน การจัดการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในด้านการจัดการ เรียนรู้และการวัดประเมินผลให้ครูผู้สอนที่เน้นทักษะกระบวนการ คิดให้ทันสมัยและก้าวทันในระดับนานาชาติ
 5. 5. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภารกิจ (ต่อ) 3. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการเทียบเคียงกับ นานาชาติให้แก่สถานศึกษา 4. พัฒนานวัตกรรมทางการจัดการเรียนรู้และการวัดและ ประเมินผลการศึกษาให้ทันสมัยและก้าวทันในระดับนานาชาติ เผยแพร่ให้แก่สถานศึกษา
 6. 6. กลยุทธ์ในการยกระดับ
 7. 7. กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของครูผู้สอนเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้ 1. ประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงทาความเข้าใจให้ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้ทั้ง ในระดับชาติและระดับนานาชาติที่แท้จริง ในศตวรรษที่ 21 2. จัดทาเอกสารหรือเว็บเพจเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการ จัดการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่แท้จริง ใน ศตวรรษที่ 21 3. จัดนิทรรศการหรือเวทีแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการ จัดการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในศตวรรษที่ 21
 8. 8. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ เรียนรู้และการวัดประเมินผลให้ครูผู้สอน 1. จัดทาเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล แนวใหม่ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ในการ จัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลแนวใหม่ที่สอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 9. 9. กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัด และประเมินผลของครูให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับนานาชาติ 1. กาชับให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลการทดสอบในระดับชาติเป็นราย มาตรฐานและนาผลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนการ จัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลในปีการศึกษาต่อไป 2. พัฒนาครูแกนนาในการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล แนวใหม่ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 10. 10. กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและ ประเมินผลของครูให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับนานาชาติ(ต่อ) 3. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลครูแกนนาในการจัดการ เรียนรู้และการวัดและประเมินผลแนวใหม่ที่สอดคล้องกับการ จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยประสานความร่วมมือระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษากับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในลักษณะของพี่เลี้ยง (Coaching Appoach) 4. จัดนิทรรศการหรือเวทีแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และ การวัดและประเมินผลแนวใหม่ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
 11. 11. กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและ ประเมินผลของครูให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับนานาชาติ(ต่อ) 5. ขยายผลหรือเพิ่มจานวนครูแกนนาในการจัดการเรียนรู้และการ วัดและประเมินผลแนวใหม่ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 6. จัดทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานจากส่วนกลางมาใช้ทดสอบในสถานศึกษา โดยให้นา คะแนนที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในทุกระดับชั้น
 12. 12. กลยุทธ์ที่ 4 นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลของครูในสถานศึกษา 1. พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น สื่อช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์ (CAI ) การ เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต (WBL) เป็นต้น 2. พัฒนานวัตกรรมในการวัดและประเมินผลแนวใหม่โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การทดสอบออนไลน์ การทดสอบแบบ ปรับเหมาะกับความสามารถผู้เรียน (CAT) เป็นต้น
 13. 13. การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA)
 14. 14. 431 420 417 421 441 432 417 417 419 427 436 429 421 425 444 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 pisa 2000 pisa 2003 pisa 2006 pisa 2009 pisa 2012 PISA 2009PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2012 ผลการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ PISA 2000 - 2012 วิทยาศาสตร์ การอ่าน คณิตศาสตร์
 15. 15. วัตถุประสงค์ เพื่อนาองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA มาใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ PISA ปี 2558 และ 2561
 16. 16. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการสอบ PISA ปี พ.ศ. 2558 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในปีการศึกษา 2556 ปี พ.ศ. 2561 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ที่กาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 ในปีการศึกษา 2556
 17. 17. เป้าหมายความสาเร็จ ผลการทดสอบ PISA ของนักเรียนไทย ปี พ.ศ.2558 และ ปี พ.ศ.2561 อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น
 18. 18. ผลการประเมินPISA ปี 2000 – 2012 และเป้าหมายที่คาดหวัง
 19. 19. รายการ ผลปี เป้าหมายปี 2543 2546 2549 2552 2555 2558 2561 ลาดับที่ OECD - - - - - - - ไทย 32/41 35-36/41 41-42/57 47-51/65 45-51/65 39/65 25/65 คะแนนเฉลี่ย OECD 500 494 492 493 496 ไทย 431 420 417 421 441 470 500 ร้อยละของนักเรียน ที่ได้คะแนนต่ากว่าระดับ 2 OECD 17.9 19.4 20.1 19.7 18.6 ไทย 37.0 44.0 44.6 42.8 33.0 25 10 ร้อยละของนักเรียน ที่ได้คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป OECD 9.5 8.3 8.6 8.0 8.6 ไทย 0.5 0.5 0.3 0.3 0.9 2.0 5.0 ด้านการอ่าน
 20. 20. รายการ ผลปี เป้าหมายปี 2543 2546 2549 2552 2555 2558 2561 ลาดับที่ OECD - - - - - - - ไทย 32/41 34-35/41 43-46/57 48-52/65 49-52/65 40/65 35/65 คะแนนเฉลี่ย OECD 500 500 498 496 494 ไทย 432 417 417 419 427 460 500 ร้อยละของนักเรียน ที่ได้คะแนนต่ากว่าระดับ 2 OECD * 21.4 21.3 24.8 26.1 ไทย * 54.0 53.0 52.5 49.7 35 20 ร้อยละของนักเรียน ที่ได้คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป OECD * 14.6 13.3 11.7 11.8 ไทย * 1.7 1.3 1.3 2.5 5.0 8.0 ด้านคณิตศาสตร์
 21. 21. รายการ ผลปี เป้าหมายปี 2543 2546 2549 2552 2555 2558 2561 ลาดับที่ OECD - - - - - - - ไทย 32/41 34-36/41 44-47/57 47-49/65 44-49/65 38/65 25/65 คะแนนเฉลี่ย OECD 500 500 501 500 501 ไทย 436 429 421 425 444 470 500 ร้อยละของนักเรียน ที่ได้คะแนนต่ากว่าระดับ 2 OECD * * 19.3 20.0 19.4 ไทย * * 46.1 42.8 33.6 25 10 ร้อยละของนักเรียน ที่ได้คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป OECD * * 9.0 8.4 8.1 ไทย * * 0.4 0.6 0.9 2.0 5.0 ด้านวิทยาศาสตร์
 22. 22. แผนยุทธศาสตร์ มาตรการดาเนินงาน ปี 2557
 23. 23. มาตรการ 1 การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารการศึกษาจากส่วนกลาง จากเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาจากหน่วยงานอื่น คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย จานวน 3 กิจกรรม
 24. 24. กิจกรรมดาเนินงานตามมาตรการที่ 1 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1.การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับ ผู้บริหารการศึกษาส่วนกลางผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและ เอกชน 1.ส่วนกลางประกอบด้วย ผู้บริหารสังกัด กระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสังกัดกทม.ผู้บริหาร สังกัดสช.ผู้บริหารสังกัดอปท. 2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการโรงเรียน 2.การสร้างความตระหนักผ่านสื่อมวลชนสื่อสังคม ออนไลน์และการจัดเสวนาสาธารณะ 1.สื่อหนังสือพิมพ์ 2.สื่อโทรทัศน์ 3.แผ่นพับไวนิล 4.โปสเตอร์
 25. 25. กิจกรรมดาเนินงานตามมาตรการที่ 1 (ต่อ) กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 3.การจัดทาหลักสูตรอบรมเชิงลึกการจัดการเรียนรู้ ตามแนวPISAเข้าสู่ห้องเรียน 3.1จัดทาหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านการอ่าน(Reading) ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) 3.2อบรมผู้ปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา 3.3สนับสนุนงบประมาณเขตพื้นที่เพื่อการขยายผล 3.4นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่ การศึกษา -ผู้เชี่ยวชาญการจัดทาหลักสูตรอบรมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ -ครูผู้สอนภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ (เขตละ4คน) -เขตพื้นที่การศึกษา -โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่มต่า -โรงเรียนทีมีอัตราการแข่งขันสูง
 26. 26. มาตรการ 2 การสร้างข้อสอบ จัดทาคลังข้อสอบตามแนว PISA การสร้างระบบการสอบและการประมวลการสอบ บนระบบออนไลน์ จานวน 2 กิจกรรม
 27. 27. กิจกรรมดาเนินงานตามมาตรการที่ 2 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1.การสร้างข้อสอบตามแนวPISA 1.1การจัดทาจัดหาจัดสร้างข้อสอบตามแนวPISA 1.2การจัดทาคลังข้อสอบ 1.3การวัดศักยภาพของผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ 1.4การอบรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตามแนวPISA 1.การสร้างข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างข้อสอบ จากทุกภาคส่วน 2.การสร้างข้อสอบโดยการจ้างสถาบันอุดมศึกษา 3.การพัฒนาระบบออนไลน์ 4.การอบรมศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนผู้ใช้ข้อสอบ
 28. 28. กิจกรรมดาเนินงานตามมาตรการที่ 2 (ต่อ) กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 2.การนาข้อสอบตามแนวPISAไปใช้เป็นข้อสอบกลาง ปลายปี/ปลายภาค --การจัดทาแนวปฏิบัติ/มาตรการในการนาข้อสอบ ไปใช้เป็นข้อสอบกลางปลายปี/ปลายภาค 1.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด 2.สื่อสิ่งพิมพ์
 29. 29. มาตรการ 3 การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จานวน 3 กิจกรรม
 30. 30. กิจกรรมดาเนินงานตามมาตรการที่ 3 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1.การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการอ่านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 1.1การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1.2การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูสามารถใช้ บทอ่านและแบบฝึกไปใช้ในการพัฒนานักเรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 1.3การจัดทาสื่อเพื่อการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 1.การสร้างบทอ่านแบบฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 3.สื่อสิ่งพิมพ์
 31. 31. กิจกรรมดาเนินงานตามมาตรการที่ 3 (ต่อ) กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 2. จัดทาคลังรวบรวมบทอ่าน แบบฝึก โดยจัดจ้างสร้างบทอ่าน แบบฝึก การสร้างบทอ่าน แบบฝึก 3. สนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาจัดทา บทอ่าน แบบฝึกใช้ตามบริบทและ สภาพของท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
 32. 32. มาตรการ 4 การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทย (Proficiency test) จานวน 2 กิจกรรม
 33. 33. กิจกรรมดาเนินงานตามมาตรการที่ 4 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1. พัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถ 1.1 ศึกษารูปแบบการจัดทาระดับความสามารถ ของประเทศต่าง ๆ 1.2 กาหนดกรอบระดับความสามารถ 1.3 สร้างแบบทดสอบตามระดับความสามารถ 1.4 กาหนดแนวทางการนาไปใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ การสร้างแบบทดสอบผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างข้อสอบ และการจัดการเรียนรู้ 2. การนาไปใช้ตรวจสอบและคัดกรองผู้เรียนเพื่อ การพัฒนาตามระดับความสามารถ การนาไปใช้กับเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
 34. 34. มาตรการ 5 การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA ปี 2555 ต่า จานวน 2 กิจกรรม
 35. 35. กิจกรรมดาเนินงานตามมาตรการที่ 5 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1. พัฒนาโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ที่อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโดย จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในการพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 36. 36. มาตรการ 6 การสร้างความเข้มแข็งของการกากับ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน จานวน 3 กิจกรรม
 37. 37. กิจกรรมดาเนินงานตามมาตรการที่ 6 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1. ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติอย่างเป็น ระบบโดยคณะทางานแบบบูรณาการและผ่านระบบ Online เครือข่ายการดาเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงาน การแลกเปลี่ยนผลการดาเนินงาน
 38. 38. เราจะทาอย่างไร? เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและ ยกระดับสมรรถนะด้านต่าง ๆ ตาม แนว PISA
 39. 39. ครู นักเรียน
 40. 40. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจาเป็นใน การทาแบบทดสอบของ PISA 2015
 41. 41. ลักษณะการตอบคาถามโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ คลิกเลือกคาตอบ พิมพ์คาตอบ ใช้เมาส์ลากและวางคาตอบ คลิกเลือกคาตอบ ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์จึง เป็นสิ่งจาเป็นใน การทา แบบทดสอบของ PISA 2015

×