SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
หน้า 1
แบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ O-NET  โรงเรียนได้นาผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ มาวิเคราะห์คะแนน
การพัฒนาการของโรงเรียนในแต่ละปี และ
เพื่อทราบจุดบกพร่อง หรือในมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงให้มีคะแนน
ดีขึ้นเป็นลาดับ และทาให้คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนสูงขึ้น
ประเด็นที่ 2 การจัดระบบสารสนเทศ
O-NET
 โรงเรียนได้จัดทารายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศ สาหรับ
การรายงานผล และนาไปสู่ห้องเรียนโดยการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นในตัวชี้วัดที่ผู้เรียน
ยังมีคะแนนต่ากว่ามาตรฐาน
ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test
Blueprint
 โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญใน
การทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ โดยโรงเรียนได้
ดาเนินการดังนี้
1. จัดทา Test Blueprint ให้กับคุณครูทุกคน
› 2. รวบรวมข้อสอบ O-NET, LAS และ
ตัวอย่างข้อสอบ PISA เพื่อจะจัดทาสาเนา
เพื่อให้คุณครูทุกท่านได้นาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็นแนวทางในการจัดทา
ข้อสอบ เพื่อประเมินผลผู้เรียนต่อไป
หน้า 2
ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET
สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET
 โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับคัด
กรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
6 โดยให้ครูผู้สอนร่วมกันประเมินศักยภาพ
และใช้แบบประเมินตามหลักการคัดกรอง
เพื่อส่งนักเรียนเข้าสู่ฐาน
ผู้เข้าสอบ
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรและปรับ
การเรียนการสอนโดยใช้O-NETเป็นฐาน
 โรงเรียนได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร รวมทั้งการประเมินการใช้หลักสูตร
ในทุกปีการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน
ครูผู้สอนได้นาผลการทดสอบ O-NET, Test
Blueprint มาใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับการ
เรียนการสอนให้มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ
(ตามบริบทของโรงเรียน)
 › โรงเรียนได้ดาเนินโครงการการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(อัจฉริยะจรรยา) กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ
และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
›
หน้า 3
ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 7 อื่นๆ
ประเด็นที่ 7.1 การสอนประวัติศาสตร์
 › โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและ
เพิ่มเติมรายวิชาประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียน
ศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทย
มีสานึกรักความเป็นไทย โดยมอบหมายให้
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทา
คาสั่งสอน, โครงการสอน, ปพ.5, จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นด้านประวัติศาสตร์
และได้บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่น
›
ประเด็นที่ 7.2 วิชาหน้าที่พลเมือง  โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและ
เพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชา
พื้นฐานและเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนศึกษา
บทบาทของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย
และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี โดยมอบหมาย
ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทา
คาสั่งสอน, โครงการสอน, ปพ.5,
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นด้านหน้าที่
พลเมือง และได้บูรณาการเข้ากับสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ
ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ  › โรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้
นักเรียนมีความรู้ความข้าใจในหลักค่านิยม
พื้นฐาน 12 ประการ โดยมีโครงการและ
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี
›
หน้า 4
ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 7.4 การส่งเสริมการอ่าน  › โรงเรียนได้ดาเนินโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านดังนี้
› ทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้ร่วมจัดทา
โครงการรักการอ่านร่วมกับห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดกับนักเรียน
เพราะการอ่านเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทา
ให้นักเรียนรักการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดย
จัดการทาโครงการดังนี้
› ๑. โครงการรักการอ่าน วางทุกงาน อ่าน
ทุกคน
› ๒. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
› การจัดกิจกรรมดาเนินการดังนี้
› ๑. เสนอโครงการ
› ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
› ๓. ประชุมคณะครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติ
ในการจัดทาโครงการดังกล่าว
› ๔. ประชุมนักเรียนทุกคนเพื่อรับทราบ
แนวปฏิบัติร่วมกัน
› ๕. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานวางทุก
งานอ่านทุกคน วันละ ๑๐ นาที ทุกวัน
› ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนจัดทาบทอ่านและข้อสอบแบบฝึกหัด
หมุนเวียนทุกวันตลอดปีการศึกษา
› ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสรุป
และประเมินผลในโครงการรักการอ่าน
วางทุกงาน อ่านทุกคน
› จากการดาเนินการในโครงการดังกล่าว
ทาให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้านการ
อ่าน และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
หน้า 5
ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด
ประเด็นที่ 7.5 การเข้าสู่ประชมคมอาเซียน  › โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดาเนินโครงการ
และกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่างๆ
ดังนี้
› 1. มีห้องอาเซียนมีมุม/บอร์ด/สื่อให้ความรู้
› 2. จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน
› 3. จัดกิจกรรมเปิดบ้านอาเซียน
ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
› โรงเรียนได้จัดทาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ
เพิ่มเติมจากรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีการส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลการสแกน
ผิวลายนิ้วมือในการจัดชุมนุมความถนัดและ
ความสนใจ มีกิจกรรมเด่นดังนี้
1. โครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
- กิจกรรมดาวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
- กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว
- กิจกรรมปลูกกล้วยน้าหว้า
- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
2. โครงการฝึกทักษะงานอาชีพ
- กิจกรรมฝึกทักษะช่างเชื่อม
- กิจกรรมฝึกทักษะช่างตัดผม
- กิจกรรมฝึกทักษะหนังประโมทัย
› 3. กิจกรรมชุมนุม/บริษัทตามผลการ
สแกนลายผิวนิ้วมือ เช่น บริษัทสืบสาน
วัฒนธรรม บริษัทเจ้าเวหา บริษัทเสริมสวย
บริษัทยาดมยาหม่อง บริษัทรักษ์ใบไม้
บริษัทนักเคมีน้อย บริษัทคลิปสนุก
บริษัทลีลาลีลาศ บริษัทสหกรณ์ร้านค้า และ
บริษัท Robot เป็นต้น

More Related Content

What's hot

Swot1 ผลวิเคราะห์
Swot1 ผลวิเคราะห์Swot1 ผลวิเคราะห์
Swot1 ผลวิเคราะห์
nang_phy29
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
warijung2012
 
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7
klongnamkeaw
 
คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1
คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1
คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1
Chok Ke
 
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามการนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
rbsupervision
 
บทความนิเทศ ประกัน
บทความนิเทศ ประกันบทความนิเทศ ประกัน
บทความนิเทศ ประกัน
Nirut Uthatip
 

What's hot (20)

รายงานผลจุดเน้นที่ 9
รายงานผลจุดเน้นที่ 9รายงานผลจุดเน้นที่ 9
รายงานผลจุดเน้นที่ 9
 
Swot1 ผลวิเคราะห์
Swot1 ผลวิเคราะห์Swot1 ผลวิเคราะห์
Swot1 ผลวิเคราะห์
 
บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การสอนแบบโครงงานในเนื้อหา
บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การสอนแบบโครงงานในเนื้อหาบันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การสอนแบบโครงงานในเนื้อหา
บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การสอนแบบโครงงานในเนื้อหา
 
จุดเน้นที่ 6
จุดเน้นที่ 6จุดเน้นที่ 6
จุดเน้นที่ 6
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
 
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7
 
บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้
บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้
บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้
 
แนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารการศึกษาและแนวโน้มในอนาคต
แนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารการศึกษาและแนวโน้มในอนาคตแนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารการศึกษาและแนวโน้มในอนาคต
แนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารการศึกษาและแนวโน้มในอนาคต
 
นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1
นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1
นำเสนอผลการตรวจรอบที่ 1
 
Kung
KungKung
Kung
 
คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1
คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1
คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1
 
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามการนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
 
บทความนิเทศ ประกัน
บทความนิเทศ ประกันบทความนิเทศ ประกัน
บทความนิเทศ ประกัน
 
การจัดทำ มคอ.3-4, 5-6 ตามแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
การจัดทำ มคอ.3-4, 5-6 ตามแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯการจัดทำ มคอ.3-4, 5-6 ตามแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
การจัดทำ มคอ.3-4, 5-6 ตามแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
 
การจัดทำเอกสาร มคอ 3 - 7
การจัดทำเอกสาร มคอ 3 - 7การจัดทำเอกสาร มคอ 3 - 7
การจัดทำเอกสาร มคอ 3 - 7
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
 
สร้างความรู้ใหม่ในสถานศึกษา ม.ศรีปทุม 600607
สร้างความรู้ใหม่ในสถานศึกษา ม.ศรีปทุม 600607สร้างความรู้ใหม่ในสถานศึกษา ม.ศรีปทุม 600607
สร้างความรู้ใหม่ในสถานศึกษา ม.ศรีปทุม 600607
 
แผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 1บทนำ
แผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 1บทนำแผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 1บทนำ
แผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 1บทนำ
 
จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้...
จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้...จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้...
จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้...
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
 
Audio
AudioAudio
Audio
 
renewable energy
renewable energyrenewable energy
renewable energy
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57
 
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
บทที่ 1 กำเนิดฟิสิกส์แผนใหม่
 
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะบทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะ
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
 
CHAPTER 4 Structure of the Atom
CHAPTER 4Structure of the AtomCHAPTER 4Structure of the Atom
CHAPTER 4 Structure of the Atom
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum TheoryCHAPTER 3The Experimental Basis of Quantum Theory
CHAPTER 3 The Experimental Basis of Quantum Theory
 
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equationsกฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
กฎของ Hamilton และ Lagrange’s Equations
 
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวันบทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและชีวิตประจำวัน
 
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียงบทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
บทที่ 7 คลื่นกลและเสียง
 
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
 
CHAPTER 10 Molecules and Solids
CHAPTER 10 Molecules and SolidsCHAPTER 10 Molecules and Solids
CHAPTER 10 Molecules and Solids
 
M5 02
M5 02M5 02
M5 02
 
Trm 7
Trm 7Trm 7
Trm 7
 
บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 5 งานและพลังงานบทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 5 งานและพลังงาน
 
CHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics I
CHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics ICHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics I
CHAPTER 5 Wave Properties of Matter and Quantum Mechanics I
 
บทที่ 6 สมบัติของสาร
บทที่ 6 สมบัติของสารบทที่ 6 สมบัติของสาร
บทที่ 6 สมบัติของสาร
 

Similar to สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้.
บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้.บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้.
บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้.
Pattarapong Worasakmahasan
 
จุดเน้นที่ 8
จุดเน้นที่ 8จุดเน้นที่ 8
จุดเน้นที่ 8
klongnamkeaw
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
Nang Ka Nangnarak
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sasipron Tosuk
 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
Mana Suksa
 
คู่มือสอบ Nt 55
คู่มือสอบ Nt 55คู่มือสอบ Nt 55
คู่มือสอบ Nt 55
Patchanida Yadawong
 
คู่มือ Nt
คู่มือ Ntคู่มือ Nt
คู่มือ Nt
Nirut Uthatip
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
Nattapon
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080
 

Similar to สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (20)

B1
B1B1
B1
 
บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้.
บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้.บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้.
บทที่ 10 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้.
 
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทองรายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
 
2552 high school performance standards.9
2552 high school performance standards.92552 high school performance standards.9
2552 high school performance standards.9
 
จุดเน้นที่ 8
จุดเน้นที่ 8จุดเน้นที่ 8
จุดเน้นที่ 8
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
 
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษามาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา
มาตรฐานปฎิบัติงานมัธยมศึกษา
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
 
คู่มือNt ป.3
คู่มือNt ป.3คู่มือNt ป.3
คู่มือNt ป.3
 
คู่มือสอบ Nt 55
คู่มือสอบ Nt 55คู่มือสอบ Nt 55
คู่มือสอบ Nt 55
 
คู่มือ Nt
คู่มือ Ntคู่มือ Nt
คู่มือ Nt
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช...
 
25713 1
25713 125713 1
25713 1
 
บทคัดย่อทานิน
บทคัดย่อทานินบทคัดย่อทานิน
บทคัดย่อทานิน
 
แผนการนิเทศภายใน 2564 ร่มเกล้า
แผนการนิเทศภายใน 2564 ร่มเกล้าแผนการนิเทศภายใน 2564 ร่มเกล้า
แผนการนิเทศภายใน 2564 ร่มเกล้า
 
เอกสารเสนอ Best practice ครูเต้
เอกสารเสนอ Best practice ครูเต้เอกสารเสนอ Best practice ครูเต้
เอกสารเสนอ Best practice ครูเต้
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (20)

Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
 
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
 
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
 
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
 
Pressure
PressurePressure
Pressure
 
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)
 
ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
 
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57
 
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57
 
WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4
 
WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3
 
WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2
 
What is PISA
What is PISAWhat is PISA
What is PISA
 
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรงสมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
 

สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 • 1. หน้า 1 แบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ O-NET  โรงเรียนได้นาผลการทดสอบทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานระดับชาติ มาวิเคราะห์คะแนน การพัฒนาการของโรงเรียนในแต่ละปี และ เพื่อทราบจุดบกพร่อง หรือในมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงให้มีคะแนน ดีขึ้นเป็นลาดับ และทาให้คะแนนเฉลี่ยระดับ โรงเรียนสูงขึ้น ประเด็นที่ 2 การจัดระบบสารสนเทศ O-NET  โรงเรียนได้จัดทารายงานผลการทดสอบทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติในแต่ละปี การศึกษา เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศ สาหรับ การรายงานผล และนาไปสู่ห้องเรียนโดยการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นในตัวชี้วัดที่ผู้เรียน ยังมีคะแนนต่ากว่ามาตรฐาน ประเด็นที่ 3 การทาคลังข้อสอบ และ Test Blueprint  โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญใน การทดสอบทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานระดับชาติ โดยโรงเรียนได้ ดาเนินการดังนี้ 1. จัดทา Test Blueprint ให้กับคุณครูทุกคน › 2. รวบรวมข้อสอบ O-NET, LAS และ ตัวอย่างข้อสอบ PISA เพื่อจะจัดทาสาเนา เพื่อให้คุณครูทุกท่านได้นาไปใช้ในการจัดการ เรียนการสอน และเป็นแนวทางในการจัดทา ข้อสอบ เพื่อประเมินผลผู้เรียนต่อไป
 • 2. หน้า 2 ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด ประเด็นที่ 4 การคัดกรองนักเรียน O-NET สู่ฐานผู้เข้าสอบ O-NET  โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับคัด กรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยให้ครูผู้สอนร่วมกันประเมินศักยภาพ และใช้แบบประเมินตามหลักการคัดกรอง เพื่อส่งนักเรียนเข้าสู่ฐาน ผู้เข้าสอบ ประเด็นที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรและปรับ การเรียนการสอนโดยใช้O-NETเป็นฐาน  โรงเรียนได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร รวมทั้งการประเมินการใช้หลักสูตร ในทุกปีการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนได้นาผลการทดสอบ O-NET, Test Blueprint มาใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับการ เรียนการสอนให้มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด ประเด็นที่ 6 กิจกรรมยกระดับอื่นๆ (ตามบริบทของโรงเรียน)  › โรงเรียนได้ดาเนินโครงการการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (อัจฉริยะจรรยา) กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน ›
 • 3. หน้า 3 ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด ประเด็นที่ 7 อื่นๆ ประเด็นที่ 7.1 การสอนประวัติศาสตร์  › โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและ เพิ่มเติมรายวิชาประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียน ศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทย มีสานึกรักความเป็นไทย โดยมอบหมายให้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทา คาสั่งสอน, โครงการสอน, ปพ.5, จัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นด้านประวัติศาสตร์ และได้บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่น › ประเด็นที่ 7.2 วิชาหน้าที่พลเมือง  โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและ เพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชา พื้นฐานและเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนศึกษา บทบาทของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี โดยมอบหมาย ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทา คาสั่งสอน, โครงการสอน, ปพ.5, จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นด้านหน้าที่ พลเมือง และได้บูรณาการเข้ากับสาระการ เรียนรู้อื่นๆ ประเด็นที่ 7.3 ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ  › โรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้ นักเรียนมีความรู้ความข้าใจในหลักค่านิยม พื้นฐาน 12 ประการ โดยมีโครงการและ กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี ›
 • 4. หน้า 4 ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด ประเด็นที่ 7.4 การส่งเสริมการอ่าน  › โรงเรียนได้ดาเนินโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านดังนี้ › ทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้ร่วมจัดทา โครงการรักการอ่านร่วมกับห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดกับนักเรียน เพราะการอ่านเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทา ให้นักเรียนรักการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดย จัดการทาโครงการดังนี้ › ๑. โครงการรักการอ่าน วางทุกงาน อ่าน ทุกคน › ๒. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน › การจัดกิจกรรมดาเนินการดังนี้ › ๑. เสนอโครงการ › ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน › ๓. ประชุมคณะครูอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติ ในการจัดทาโครงการดังกล่าว › ๔. ประชุมนักเรียนทุกคนเพื่อรับทราบ แนวปฏิบัติร่วมกัน › ๕. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานวางทุก งานอ่านทุกคน วันละ ๑๐ นาที ทุกวัน › ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การเรียนจัดทาบทอ่านและข้อสอบแบบฝึกหัด หมุนเวียนทุกวันตลอดปีการศึกษา › ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสรุป และประเมินผลในโครงการรักการอ่าน วางทุกงาน อ่านทุกคน › จากการดาเนินการในโครงการดังกล่าว ทาให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้านการ อ่าน และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
 • 5. หน้า 5 ประเด็นติดตาม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไร/ไม่ปฏิบัติเพราะเหตุใด ประเด็นที่ 7.5 การเข้าสู่ประชมคมอาเซียน  › โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดาเนินโครงการ และกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่างๆ ดังนี้ › 1. มีห้องอาเซียนมีมุม/บอร์ด/สื่อให้ความรู้ › 2. จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน › 3. จัดกิจกรรมเปิดบ้านอาเซียน ประเด็นที่ 7.6 ทักษะอาชีพ และทักษะใน ศตวรรษที่ 21 › โรงเรียนได้จัดทาปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มเติมจากรายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี มีการส่งเสริมศักยภาพของ นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลการสแกน ผิวลายนิ้วมือในการจัดชุมนุมความถนัดและ ความสนใจ มีกิจกรรมเด่นดังนี้ 1. โครงการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ พอเพียง - กิจกรรมดาวันแม่ เกี่ยววันพ่อ - กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว - กิจกรรมปลูกกล้วยน้าหว้า - กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 2. โครงการฝึกทักษะงานอาชีพ - กิจกรรมฝึกทักษะช่างเชื่อม - กิจกรรมฝึกทักษะช่างตัดผม - กิจกรรมฝึกทักษะหนังประโมทัย › 3. กิจกรรมชุมนุม/บริษัทตามผลการ สแกนลายผิวนิ้วมือ เช่น บริษัทสืบสาน วัฒนธรรม บริษัทเจ้าเวหา บริษัทเสริมสวย บริษัทยาดมยาหม่อง บริษัทรักษ์ใบไม้ บริษัทนักเคมีน้อย บริษัทคลิปสนุก บริษัทลีลาลีลาศ บริษัทสหกรณ์ร้านค้า และ บริษัท Robot เป็นต้น