Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trotse beeldenmakers - kwb

Presentatie van kwb tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

Sociale fotografie, aldus Wikipedia, “is een vorm van fotograferen waarin de mens en zijn sociale positie centraal staat… Typisch wordt vaak de wat minder rooskleurige kant van de maatschappij belicht.” Voor kwb is sociale fotografie een uitgelezen instrument om nieuwe mensen te bereiken en zelf nieuwe impulsen te krijgen. Alles is een kwestie van... perspectief.

Meer informatie via www.socius.be/tag//innovatie.

 • Login to see the comments

Trotse beeldenmakers - kwb

 1. 1. SOCIALE FOTOGRAFIE PROJECTWERKING  
 2. 2. SOCIALE  FOTOGRAFIE       Sociale   fotografie   is   een   vorm   van   fotograferen   waarin   de   mens   en   haar  sociale  posi4e  centraal  staat.  Vaak  -­‐  maar  zeker  niet  al4jd  -­‐  gee;  het   de  wat  minder  mooie  dingen  uit  het  leven  of  dagelijks  leven  weer.     De  sfeer  die  op  de  foto  tot  ui4ng  wordt  gebracht  gaat  over  dingen  die  de   mens   bezig   houdt.   Gebeurtenissen   en   omstandigheden   die   een   zekere  emo4e  teweeg  brengen.     Het  is  daarom  geen  straaAotografie  of  ogenbliksfotografie    an  sich  en  de   scènes  kunnen  evengoed  binnenshuis,  op  het  plaEeland  of  waar  dan  ook   met   de   camera   vastgelegd   worden.   Het   hee;   daarom   eerder   een   documentair  karakter.     Typisch   wordt   vaak   de   wat   minder   rooskleurige   kant   van   de  maatschappij  belicht.  Somber  en  observerend,  eenzaamheid  en  leegte,   eenvoud   dan   wel   saaiheid   kunnen   tot   uitdrukking   worden   gebracht.   Dikwijls   in   zwart-­‐wit,   maar   ook   wel   in   kleur.   Toch   kan   sociale   fotografie   evengoed  blijdschap  of  verwondering  tonen.    
 3. 3. IN  GROEP  :  ‘PIXEL  TEAMS’         vormen  van  groepen  vanuit  een  aanleiding  (2)  :        =  vanuit  de  interesse  voor  fotografie  een  groep   vormen     =  keuze  voor  een  doelgroep  en  fotografie  als         methode    
 4. 4. EEN  ‘GROEP’  OM  WAT  TE  DOEN  ?           groepsvorming  vanuit  een  centraal  gegeven   (fotografie)  en  zo  ook  sociale  thema’s  aan  te  kaarten   en  bespreekbaar  te  maken  bij  een  grotere  groep  van   mensen  door  gebruik  te  maken  van  één  van  de   belangrijkste  communicaLevorm,  namelijk  ‘beelden’.    
 5. 5. MEERWAARDEN     (VOOR  PERSOON  EN  BEWEGING)             PERSOON   Mensen  met  verschillende  sociale  achtergrond   samenbrengen,  om  eensgezind  te  laten  werken  aan   eenzelfde  project.    Dit  project  zal  deze  groep  sterker   binden  en  de  uitwisseling  binnen  deze  groep  alleen  maar   interessanter  maken.  Het  ‘samen  naar  een  doel’  werken   zal  de  groepsvorming  ten  goede  komen.    Mensen  zullen   naar  elkaars  verhalen  en  ervaringen  luisteren  en  zo   begrip  krijgen  voor  de  sociale  omstandigheden  van   bepaalde  groepen  !    
 6. 6. MEERWAARDEN     (VOOR  PERSOON  EN  BEWEGING)             BEWEGING   Deze  groepen  zullen  de  visie  en  de  oproep  vanuit  kwb,   om  aandacht  te  hebben  voor  bepaalde  thema’s,  alleen   maar  kracht  bijzeWen.    Tevens  zorgen  deze  groep  voor   concrete  werkmethodes  rond  deze  sociale  thema’s  zoals   armoede,  huisvesLng,  werkloosheid,….   Tevens  zullen  de  resultaten  van  deze  werking   (gesprekken,  beelden,  foto’s,…)  bepaalde  thema’s  meer   concreet  maken  en  hiermee  meer  aandacht  schenken  !        
 7. 7. PROCESMATIG  WERKEN             De  deelnemers  aan  deze  pixel-­‐teams  doorlopen  een   proces  van  zowel     -­‐  persoonlijke  vorming    =  werken  met  een  groep   -­‐  themaLsche  vorming    =  werken  met  beelden   (fotografie)   -­‐  sociale  vorming      =  werken  rond  bepaalde   ‘sociale’  thema’s       Bij  het  doorlopen  van  dit  proces,  zal  er  voldoende  oog   zijn  voor  een  goed  evenwicht  tussen  deze  drie  niveau’s   van  vorming.    Dit  om  het  ene  (fotografie)  niet  los  te   koppelen  van  het  andere  (sociale  thema’s)    
 8. 8. TOEKOMST  GEVEN             In  de  eerste  plaats  willen  we  deze  methodiek  gebruiken   om  werkingen/  groepen  op  te  richten  in  de  stedelijke   gebieden.   Ervaring  leert  ons  dat  na  de  eerste  weken/  maanden,  de   uitdaging  /de  doelbepaling  een  moeilijke  klip  is  om  te   nemen.    Hierrond  zien  wij  een  degelijk  taak  weggelegd   voor  de  ondersteuning  en  omkadering  van  deze  groepen.     Er  zal  een  voorstel  werkplan  gemaakt  worden   (programmaLe)  met  als  ondersteuning  een  bron  aan   mogelijkheden  om  als  groep  rond  te  werken   (programma-­‐aanbod)    
 9. 9. UITDAGEN  EN  ERKENNING               Pixel-­‐teams  moeten  ‘blijvend’  uitgedaagd  worden  !     SLmulering  via  moderne  middelen  (facebookgroep,  website,   data-­‐base,…)  is  zeker  noodzakelijk  en  een  manier  dewelke  we   niet  mogen  onderschaWen.         Anderzijds  zullen  de  groepen  /  individuen  uitgedaagd  worden   om  hun  ‘resultaten’  ter  beschikking  te  stellen   (tentoonstellingen,  brie]aarten,  thema-­‐kaders,….)  en  zo   erkenning  krijgen  voor  hun  werk.    Ervaring  leert  ons  dat  deze   mensen  die  gevraagd  worden  om  mee  te  werken  aan   dergelijke  tentoonstellingen  en  hierbij  als  gids  fungeren   (uitwisselen  met  anderen  rond  het  hoe  en  waarom)    groeien,   bevesLgd  worden  en  zo  posiLef  ‘groeien’  in  hun  engagement.     Dit  is  een  belangrijk  doel  op  zich  !    
 10. 10. VRAGEN  EN  BESPREKING  

×