Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspraak en participatie van vrijwilligers

1,092 views

Published on

PowerPoint-presentatie gebruikt op de 'Inspiratiedag Vrijwilligersbeleid' van Socius - Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (7 november 2011).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inspraak en participatie van vrijwilligers

 1. 1. 1/11/2011 Inspraak en participatie van vrijwilligers Socius Inspiratiedag Vrijwilligersbeleid Waarom eigenlijk? Argumenten voor participatie bij ontwikkelen van beleid• Een pragmatisch argument Mensen betrekken bij de discussie over te voeren beleid, maakt dat ze mee verantwoordelijkheid opnemen de uitkomst. Participatie maakt het beleid effectiever, omdat het draagvlak creëert.• Een moreel argument Meer mensen betrekken bij de besluitvorming, maakt het beleid democratischer. Participatie bevordert de legitimiteit van een beleid• Een inhoudelijk argument De argumenten die ontstaan zijn beter: diversiteit aan invalshoeken, confrontatie en uitwisseling van perspectieven en kennis brengt verdieping en vernieuwing Participatie levert beter beleid via meer en betere argumenten Waar het mee begint: het uitgangspunt Aanvaardingslogica Constructieve logica 1
 2. 2. 1/11/2011 Vergelijking tussen twee deze logica’s Aanvaardingslogica Constructieve logica Rol leiding/bestuur/mgt Voorlichten/ overtuigen Luisteren/ Argumenteren Rol betrokkene Luisteren/ Vragen stellen Luisteren/ Argumenteren /medewerker/vrijwilliger … Beginvraag In welke mate aanvaardt Hoe kan een (voorlopige) men een vooropgestelde oplossing eruit zien? oplossing? Interactiepatroon Vraag- en antwoord Levendige dialoog, luisteren naar elkaars argumenten Resultaat Argumenten te nemen of te (Voorlopige) consensus over laten relevante criteria Tree voor tree: de participatieladder Daadwerkelijk participeren: samen beslissen, bottom-up initiatief Adviseren: al dan niet bindende aanbevelingen vragen Consulteren: gericht op het verwerven van inzicht in wat er leeft Informeren: context geven en informatie uitwisselen voor een beter begrip Elke onderliggende trede is van waarde voor die daarbovenInspraak en participatie• Inspraak – Vertrekt vaak van iets wat voorligt en het genereren van voor- en tegen argumenten – Acceptatielogica• Participatie – Constructieve logica van samen zoeken naar mogelijke oplossingen voor een bepaalde situatie – Geen hiërarchie in soorten kennis: • managementkennis naast praktijk kennis • wetenschap naast ervaring • feiten naast gevoel 2
 3. 3. 1/11/2011Ontwikkelingsgerichte participatiecomplexe vraagstukken aanpakken participatie innovatie diversiteitOntwikkelingsgerichte participatieEn waarom nog? Mensen worden door de context en de tijd waarin zij leven gevormd. Maar anderzijds is die context geen abstract ‘ding’, los van mensen. Het zijn diezelfde mensen die deze context voortdurend mee vorm- geven in en door hun alledaagse handelingenEen participatieve cultuur ontwikkelenDubbel grensverleggendParticipatieve processen geven ons gelegenheid onze meest menselijke vermogens te ontwikkelenEen dubbele confrontatie die leidt tot bewustwording van onszelf en bewustwording van de (behoeften van de) ander 3
 4. 4. 1/11/2011 Participeren = deel nemenMensen brengen iets van zichzelf in ten behoeve van een gezamenlijk project dat henzelf overstijgt.De een heeft een begeesterende visie, de ander heeft praktisch inzicht, nog een ander kan goed de handen uit de mouwen steken.Elke inbreng is uniek, noodzakelijk en op zijn manier waardevol.Elke inbreng verdient het om te worden erkend. Eislers’ culturele transformatietheorie Een voorbeeld 4
 5. 5. 1/11/2011 Voordelen van partnerschap systemen • Medewerkers voelen zich waardevol en krachtig om bij te dragen en deel te nemen • Conflict kan creatief worden omgezet, door alternatieven te exploreren en de status quo uit te dagen • Creativiteit groeit als risico nemen en fouten maken mag, en als onderzoeken en exploreren toegestaan is • Communicatie kan vrij stromen in alle richtingen • De werkplek is familievriendelijk en creëert synergetisch gemeenschapsbewustzijn • Een systemisch gevoel van toe te behoren tot de planeet, wat een sociaal en mileubewustzijn genereert dat nodig is voor lange termijn planning, duurzaamheid en succesEen paar principes bij hetvormgeven De dialoog die ontstaat • Transformerend spreken • >> Kennisoverdracht • Samenvloeien van inzichten en ervaringen • Nieuwe informatie kan ontstaan • Explorerend • Gericht op wederzijds begrip • Co-intelligentie, synergie 5
 6. 6. 1/11/2011 Zelforganiserend vermogen• Echte groei en emancipatie doen zich voor wanneer mensen zelf hun problemen oplossen, door zelf initiatief te nemen en ondersteuning te zoeken• Wat spontaan ontstaat, sluit aan bij uniciteit en capaciteit http://youtu.be/jU4oA3kkAWU• Bevorderen door: – Inspelen op spontane initiatieven – Als leiding een context creëren voor initiatief – Je opstellen als ondersteuner voor zelforganisatie Experimenteren • Zelf experimenten opzetten • Plaatsen van ontmoeting creëren • Een context waarin schijnbare tegenstellingen kunnen worden overbrugd: – Bezinning en actie – Innerlijke conflict en uitwendige harmonie – Voorzichtig zijn en innoverend handelen – … • Concreet, kleinschalig, op menselijke maat • Op een ervaringsgerichte manier eigen authenticiteit verbinden met publieke zaak • Door mensen zelf gekozen thema’s Participatie als sociaal leerproces Vier leerassen (Vandenabeele & Wildemeersch) ‘actie’: mensen engageren zich als ze een nood ervaren en zetten hiervoor competenties en middelen in ‘reflectie’: stilstaan bij de effectiviteit van de gevoerde gesprekken. Emotie en ratio in evenwicht brengen ‘communicatie’ : het verbinden van wat leeft in de groep met de buitenwereld ‘onderhandelen’: pendelen tussen dissensus (benoemen en verhelderen van verschillen) en consensus (onderzoeken hoe ze elkaar kunnen verrijken en aanvullen) 6
 7. 7. 1/11/2011Bij de actie leerasStreven naar « Flow » (M. Csikszentmihalyi) maximaal opwinding angst flow uitdaging bezorgdheid controle Apathie ontspanning verveling minimaal maximaal vermogen Begeleidingsprincipes op de leeras ‘actie’ • Diffuse signalen over problemen communiceren en vertalen in een herkenbaar en zinvol project • Stilstaan bij ervaringen van onmacht om mensen ontvankelijk te maken voor andere, meer constructieve perspectieven • Mensen stimuleren om hun eigen, vaak nog weinig geëxpliciteerde, kijk te communiceren door hen vertrouwen en respect te laten ervaren • Tekorten aan kennis en vaardigheden in kaart brengen en opvangen door gepaste leersituaties te ontwerpen en/of nieuwe gesprekspartners aan te spreken De reflectie leeras Sfeer Rationeel Emotionele motieven Uitgangspunten Betrokkenheid Doeleinden Engagement Resultaten Hier en nu Opbrengst Samen Project Wensen Plan Waarden Realisatie Verwachtingen Overzicht Behoeften Afstand nemen 7
 8. 8. 1/11/2011 Begeleidingsprincipes bij de leeras ‘reflectie’ • Verduidelijken van emoties begeleiden, zodat deze begrijpelijk, navoelbaar en werkbaar worden voor de anderen: – waar komen ze uit voort? – waar hangen ze mee samen? – hoe kunnen ze mede richting geven aan de voortgang van de gesprekken? • Zorgen voor een goede mix van informele en geleide momenten om beide polen van de reflectie-as te bevorderen Begeleidingsprincipes op de leeras ‘communicatie’• Regelmatig communiceren tussen ‘binnen-’ en ‘buitenwereld’ In een open gespreksklimaat uitwisselen over overeenkomsten en verschillen in de definitie van problemen en mogelijke oplossingen• Verantwoordelijkheden afbakenen en deze goed communiceren• Zorgen voor wederzijds vertrouwen Wantrouwen bespreekbaar maken en vanzelfsprekend lijkende aanspraken op deskundigheid en gezag ter discussie durven stellen• Vragen en wensen zonder pasklare antwoorden zo formuleren dat anderen ze beluisteren en er rekening mee houden Bij de leeras ‘communicatie’ Werken in driehoeken 8
 9. 9. 1/11/2011Begeleidingsprincipes bij deleeras ‘onderhandeling’• Mensen laten (in)zien dat er geen standaardoplossingen bestaan en dat verschillende soorten ideeën en ervaringen, ook ‘afwijkende’, een verrijking zijn• Verschillen productief maken door zo goed mogelijk recht te doen aan ieders invalshoek en kwaliteiten, in het belang van de gemeenschappelijke zaak• Mensen laten ervaren dat ze verschillend tegen dingen kunnen en mogen aankijken en dat dergelijke verscheidenheid aanvullend kan zijn in plaats van contraproductief De kracht van verschil Inspiratiebronnen • Trainingsmateriaal Leertraject Participatiekunde • Develop, jaargang 6, nummer 4, Eric Lancksweerdt, Ontwikkelingsgerichte participatie Joke Vandenabeele en Danny Wildemeersch, Sociaal leren als democratische praktijk • www.parnershipway.org voor het werk van Riane Eisler Op zoek naar meer? • www.kessels-smit.com • www.netwerkparticipatie.be • http://participatiewiki.be/wiki/index.php/Hoofdpagina 9

×