SlideShare a Scribd company logo
Wyzwania	
  wobec	
  rynku	
  pracy	
  
 Długookresowa	
  Strategia	
  Rozwoju	
  Kraju	
  
„Polska	
  2030.	
  Trzecia	
  Fala	
  Nowoczesności”	
  

	
  
	
  
PIOTR	
  ARAK,	
  EKSPERT	
  PROGRAMU	
  DS.	
  ROZWOJU	
  	
  
ORGANIZACJI	
  NARODÓW	
  ZJEDNOCZONYCH	
  (UNDP)	
  
Warszawa,	
  24	
  maja	
  2012	
  r.	
  	
  
2010	
                              2020	
                       2030	
  
                            Długookresowa	
  Strategia	
  Rozwoju	
  Kraju	
       	
  Średniookresowa	
  Strategia	
  Rozwoju	
  Kraju	
        Strategia	
  
  Innowacyjności	
  	
      Krajowa	
  Strategia	
  
                   Rozwoju	
         Sprawne	
  Państwo	
  
   i	
  Efektywności	
                       (MAiC)	
  
                 Regionalnego	
  (MRR)	
  
  Gospodarki	
  (MG)	
  


                                Strategia	
  Rozwoju	
  
 Strategia	
  Rozwoju	
      Strategia	
  Rozwoju	
       Kapitału	
  
 Kapitału	
  Ludzkiego	
        Transportu	
  
                                 Społecznego	
  
  (KPRM	
  -­‐	
  MPiPS)	
       (MTBiGM)	
  
                                  (MKiDN)	
  


                   Strategia	
        Strategia	
  Rozwoju	
  
    Bezpieczeństwo	
      Zrównoważonego	
          Systemu	
  
     Energetyczne	
  	
  
                  Rozwoju	
  Wsi	
  i	
    Bezpieczeństwa	
  RP	
  
  i	
  Środowisko	
  (MG)	
  
                 Rolnictwa	
  (MRiRW)	
       (PRM/MON)	
  
                         Koncepcja	
  Przestrzennego	
  Zagospodarowania	
  Kraju	
  


2010	
                              2020	
                       2030	
  
10	
  wyzwań	
  i	
  dylematów	
  Raportu	
  Polska	
  2030	
  

Wyzwanie	
                                            Dylemat	
  
1.	
  Wzrost	
  konkurencyjności	
                                Wykorzystanie	
  szans	
  rozwojowych	
  vs	
  Dryf	
  rozwojowy	
  	
  
2.	
  Sytuacja	
  demograficzna	
                                 Wykorzystanie	
  potencjału	
  ze	
  zwiększania	
  się	
  długości	
  trwania	
  życia	
  
                                                vs	
   Kosztowne	
   społeczno-­‐ekonomiczne	
   skutki	
   zmian	
   w	
   sferze	
  
                                                struktury	
  wieku	
  
3.	
  Wysoka	
  aktywność	
  pracy	
  oraz	
  adaptacyjność	
  zasobów	
  pracy	
        Adaptacyjna	
  mobilność	
  vs	
  Niepewna	
  stabilność	
  	
  
4.	
  Odpowiedni	
  potencjał	
  infrastruktury	
                        Przyspieszenie	
   wymiany,	
   rozwoju	
   i	
   poprawy	
   relacji	
   społecznych	
   vs	
  
                                                Infrastrukturalne	
  bariery	
  wymiany	
  gospodarczej	
  i	
  więzi	
  społecznych	
  
5.	
  Bezpieczeństwo	
  energetyczno-­‐klimatyczne	
                       Harmonizacja	
   wyzwań	
   klimatycznych	
   i	
   energetycznych	
   czynnikiem	
  
                                                rozwoju	
   vs	
   Poza	
   bezpieczeństwem	
   energetycznym	
   i	
   bez	
   jasnych	
  
                                                celów	
  w	
  ochronie	
  środowiska	
  	
  
6.	
  Gospodarka	
  oparta	
  na	
  wiedzy	
  i	
  rozwój	
  kapitału	
  intelektualnego	
    Kapitał	
   intelektualny	
   jako	
   główne	
   źródło	
   konkurencyjności	
   Polski	
   w	
  
                                                globalnej	
   gospodarce	
   vs	
   Powiększający	
   się	
   dystans	
   Polski	
   wobec	
  
                                                rozwiniętych	
   gospodarek	
   świata	
   w	
   obszarze	
   kapitału	
  
                                                intelektualnego	
  	
  
7.	
  Solidarność	
  i	
  spójność	
  regionalna	
                        Efektywne	
   wykorzystanie	
   szans	
   rozwojowych	
   wszystkich	
   regionów	
  
                                                vs	
  Trwała	
  polaryzacja	
  rozwoju	
  	
  
8.	
  Poprawa	
  spójności	
  społecznej	
                            Spójność	
  społeczna	
  odpowiadająca	
  na	
  nowe	
  wyzwania	
  vs	
  Spójność	
  
                                                społeczna	
  czasu	
  transformacji	
  	
  
9.	
  Sprawne	
  państwo	
                                    Kompleksowy	
   i	
   aktywnie	
   wdrażany	
   program	
   reform	
   na	
   rzecz	
  
                                                państwa,	
   który	
   daje	
   obywatelowi	
   poczucie	
   bezpieczeństwa	
  
                                                oraz	
  możliwość	
  realizacji	
  swoich	
  praw	
  i	
  indywidualnych	
  aspiracji	
  vs	
  
                                                Niesprawne	
   państwo	
   jako	
   bariera	
   rozwoju	
   oraz	
   niewłaściwa	
   relacja	
  
                                                państwo–obywatel	
  	
  
10.	
  Wzrost	
  kapitału	
  społecznego	
  Polski	
                       Szanse	
  kapitału	
  rozwojowego	
  2030	
  vs	
  Pułapka	
  kapitału	
  przetrwania	
  
                                                i	
  adaptacji	
  
                                                                                          3	
  
Globalne	
  scenariusze	
  rozwoju	
  (1)	
  
             Rozwój	
  linearny,	
  czy	
  cykliczny?	
  	
  
                                       4	
  
Globalne	
  scenariusze	
  rozwoju	
  (2)	
  

   Dziesięć	
  największych	
  gospodarek	
  świata	
  w	
  2010,	
  2020,	
  2030	
  i	
  2050	
  roku	
  

 Lp.	
  	
   2010	
                          2020	
                        2030	
                         2050	
  
 	
  1.	
     USA	
                         Chiny	
                       Chiny	
                        Chiny	
  
 	
  2.	
     Chiny	
                        USA	
                        USA	
                         Indie	
  
 	
  3.	
     Japonia	
                       Indie	
                       Indie	
                        USA	
  
 	
  4.	
     Indie	
                        Japonia	
                      Japonia	
                       Brazylia	
  
 	
  5.	
     Niemcy	
                       Rosja	
                       Brazylia	
                       Japonia	
  
 	
  6.	
     Rosja	
                        Niemcy	
                       Rosja	
                        Rosja	
  
 	
  7.	
     Brazylia	
                      Brazylia	
                      Niemcy	
                        Meksyk	
  
 	
  8.	
     Wielka	
  Brytania	
                 Wielka	
  Brytania	
                 Meksyk	
                        Indonezja	
  
 	
  9.	
     Francja	
                       Francja	
                      Francja	
                       Niemcy	
  
 	
  10.	
   Włochy	
                         Meksyk	
                       Wielka	
  Brytania	
                  Wielka	
  Brytania	
  

Źródło:	
  HM	
  Government,	
  "Let’s	
  choose	
  growth.	
  Why	
  we	
  need	
  reform	
  to	
  unlock	
  Europe’s	
  potengal",	
  London	
  2011.	
  za:	
  2020	
  
Euromonitor,	
  2030	
  i	
  2050	
  PwC	
  na	
  podst.	
  parytetu	
  siły	
  nabywczej	
  wg	
  danych	
  MFW.	
                                           5	
  
Globalne	
  scenariusze	
  rozwoju	
  (3)	
  

 PKB	
  per	
  capita	
  (PPP)	
  w	
  2009,	
  2030	
  i	
  2050	
  roku	
  w	
  relacji	
  do	
  USA	
  	
  
                                                                •  Zwiększająca	
  się	
  rola	
  rynków	
  wschodzących,	
  ale	
  
                         2009	
        2030	
          2050	
                  nadal	
  duże	
  dysproporcje	
  w	
  parytecie	
  siły	
  
                                                                  nabywczej,	
  
      US	
                  100	
         100	
          100	
  
                                                                •  Rosnąca	
  rola	
  E7:	
  BRIC,	
  Indonezja,	
  Meksyk	
  i	
  
      Japonia	
                71	
         78	
           79	
                   Turcja,	
  
      Niemcy	
                79	
         80	
           82	
                 •  W	
  2007	
  G7	
  były	
  o	
  60%	
  większe	
  od	
  E7,	
  	
  
      Wielka	
  Brytania	
   81	
                 83	
           87	
                   a	
  w	
  2010	
  już	
  tylko	
  o	
  35%	
  (PPP),	
  
      Francja	
                76	
         79	
           83	
                 •  W	
  2030	
  gospodarki	
  E7	
  będą	
  stanowiły	
  97%	
  
                                                                  gospodarek	
  G7,	
  a	
  w	
  2050	
  będą	
  o	
  64%	
  większe.	
  	
  	
  
      Włochy	
                71	
         74	
           74	
  
      Kanada	
                84	
         83	
           83	
  
      Chiny	
                 14	
         33	
           45	
  
      Indie	
                 7	
          15	
           28	
  
      Brazylia	
               22	
         31	
           41	
  
      Rosja	
                 42	
         67	
           74	
  
      Indonezja	
               9	
          16	
           22	
  
      Meksyk	
                31	
         43	
           54	
  
      Turcja	
                30	
         43	
           57	
  
      Polska*	
                43	
         61	
           78	
  
                                                  *dane	
  szacunkowe	
  za	
  MF	
  
Źródło:	
  PWC,	
  „The	
  World	
  in	
  2050.	
  The	
  acceleragng	
  shii	
  of	
  global	
                                                         6	
  
economic	
  power:	
  challenges	
  and	
  opportuniges”,	
  January	
  2011.	
  	
  
Trzy	
  scenariusze	
  Global	
  Europe	
  2050	
  (4)	
  
Unia	
  w	
  zagrożeniu	
  (negatywny)	
  –	
  mały	
  wzrost	
  gospodarczy,	
  odejście	
  jednego	
  z	
  kluczowych	
  członków	
  Wspólnoty,	
  zagrożenia	
  geopolityczne	
  (energetyczne)	
  
Bazowy	
  (brak	
  zmian)	
  –	
  powolny	
  wzrost,	
  duże	
  różnice	
  między	
  UE,	
  a	
  resztą	
  świata	
  w	
  rozwoju,	
  brak	
  wizji	
  politycznej	
  i	
  jej	
  realizacji,	
  zależność	
  energetyczna	
  
Renesans	
  Unii	
  (pozytywny)	
  	
  -­‐	
  Unia	
  jako	
  promotor	
  demokracji,	
  rozszerzanie	
  na	
  wschód	
  i	
  na	
  południe,	
  nakłady	
  na	
  B+R,	
  reinwestowanie	
  w	
  sieci	
  energetyczne	
  i	
  OZE

        Globalne	
  PKB	
  w	
  2050	
  roku	
  wg	
  3	
  zakładanych	
  scenariuszy	
  (ceny	
  stałe	
  2005,	
  USD)	
  
     180000	
  


     160000	
  
                                                                                       Reszta	
  świata	
  
                         16%	
  	
  


     140000	
                                                                               Pozostałe	
  kraje	
  Azji	
  
                                                                                       Afryka	
  Sub-­‐Saharyjska	
  
     120000	
  
                                                                                       Bliski	
  Wsch.	
  -­‐	
  Afryka	
  Płn.	
  	
  
                                                                                       Ameryka	
  Łac.	
  
     100000	
  
                                                                                       Chiny	
  
      80000	
                                                                              Indie	
  
                                                                                       Rosja	
  
      60000	
  
                                                                                       Brazylia	
  
                                                                                       Unia	
  Europejska	
  
      40000	
  
                                                                                       Japonia	
  

      20000	
                                                                              USA	
  


          0	
  
                Scenariusz	
  negatywny	
              Scenariusz	
  bazowy	
           Scenariusz	
  pozytywny	
  
                                                                                                             7	
  
    Źródło:	
  Komisja	
  Europejska.	
  2011.	
  Global	
  Europe	
  2050.	
  Execugve	
  Summary.	
  	
  
Globalne	
  scenariusze	
  rozwoju	
  (5)	
  

                                        Młodzież	
  w	
  krajach	
  arabskich	
  	
  

                                                                                  PKB	
  per	
  capita	
  wg	
  
                              Udział	
  populacji	
                Udział	
  osób	
  w	
  wieku	
  15-­‐24	
  w	
  
           Kraj	
                                                                    parytetu	
  siły	
  nabywczej	
  
                             poniżej	
  30	
  roku	
  życia	
             zatrudnieniu	
  	
  (2008)	
  
                                                                                  w	
  tys.	
  dol.,	
  2010	
  
Algieria	
                                  56%	
                               31%	
                7,1	
  

Arabia	
  Saudyjska	
                            61%	
                               25%	
                23,7	
  

Bahrajn	
                                  48%	
                               30%	
                26,8	
  

Egipt	
                                   61%	
                               23%	
                6,4	
  

Jemen	
                                   73%	
                               22%	
                2,6	
  

Jordan	
                                   65%	
                               20%	
                5,7	
  

Libia	
                                   61%	
                               27%	
                14,9	
  

Maroko	
                                   56%	
                               35%	
                4,8	
  

Oman	
                                    64%	
                               29%	
                26,2	
  

Syria	
                                   67%	
                               32%	
                5,1	
  

Tunezja	
                                  51%	
                               22%	
                9,5	
  

 Źródło:	
  Financial	
  Times	
  2-­‐3	
  kwietnia	
  2011	
  r.	
  za:	
  US	
  Census	
  Bureau,	
  Bank	
  Światowy	
  i	
  MFW.	
  
                                                                                                   8	
  
W	
  stronę	
  świata	
  on-­‐line	
  	
  

    	
  Ewolucja	
  liczby	
  użytkowników	
  sieci	
  stacjonarnej	
  i	
  mobilnej	
  na	
  świecie	
  (w	
  mln)	
  
Źródło:	
  IDATE	
  Consulgng	
  &	
  Research.	
  2011.	
  World	
  Internet	
  Usage	
  &	
  Markets.	
  IDATE	
  NEWS	
  560	
  13	
  September	
  2011.	
  	
  	
  	
  	
    9	
  
Wzrost	
  satysyacji	
  z	
  życia	
  i	
  dochodu	
  nie	
  jest	
  skorelowany	
  


     Średnioroczne	
  stopy	
  wzrostu	
  satysfakcji	
  z	
  życia	
  i	
  dochód	
  w	
  latach	
  2006-­‐2010	
  
                PKB	
  per	
  capita	
            Średni	
  okres	
  uczenia	
  się	
              Satysyacja	
  z	
  życia	
  
      Chiny	
         Indie	
               Tunezja	
           Kostaryka	
              Brazylia	
          Tajlandia	
  


                  Źródło:	
  Mario	
  Pezzini.	
  2012.	
  Making	
  Most	
  of	
  the	
  Shiiing	
  Wealth.	
  
                  How	
  to	
  build	
  cohesive	
  and	
  compeggve	
  regions?.	
  Prezentacja	
  w	
  
                  dniu	
  23	
  lutego	
  2012	
  r.	
  
World	
  Happiness	
  Report	
  

      Wskaźnik	
  deklarowanego	
  poziomu	
  szczęścia	
  na	
  podstawie	
  Gallup	
  World	
  Poll	
  	
  
9	
  
8	
  
7	
  
6	
  
5	
  
4	
  
3	
  
2	
  
1	
  
0	
  
                                                           53	
  miejsce	
  

 •  W	
  każdym	
  regionie	
  występuje	
  duże	
  zróżnicowanie	
  w	
  ocenie	
  własnego	
  życia.	
  Do	
  
   pewnego	
  stopnia	
  to	
  po	
  prostu	
  odzwierciedla	
  różne	
  osobowości,	
  ale	
  w	
  jeszcze	
  
   większym	
  odzwierciedlone	
  są	
  różne	
  warunki	
  życia	
  w	
  których	
  dorastają	
  osoby	
  z	
  
   różnych	
  regionów,	
  ale	
  także	
  pokazuje	
  różne	
  możliwe	
  scenariusze	
  życiowe	
  w	
  tych	
  
   samych	
  zakątkach	
  świata,	
  ale	
  w	
  innych	
  krajach.	
  	
  
 •  Oprócz	
  terytorializmu	
  to	
  co	
  jest	
  także	
  widoczne	
  w	
  badaniach	
  to	
  poziom	
  szczęścia	
  ze	
  
   względu	
  na	
  wiek.	
  	
  
 •  Jak	
  się	
  okazuje	
  wysoki	
  poziom	
  deklarownego	
  szczęścia	
  osiagamy	
  w	
  wieku	
  18	
  lat	
  by	
  
   potem	
  stopniowo	
  malał	
  do	
  50	
  r.ż.	
  gdy	
  ta	
  tendencja	
  się	
  odwraca.	
  
Warunki	
  życia	
  w	
  Polsce	
  

                 Polska	
  wg	
  „Be|er	
  Life	
  Index”	
  OECD	
  w	
  2010	
  i	
  2011	
  roku	
  

   równowaga	
  między	
  pracą,	
  a	
  życiem	
  prywatnym	
  
                       bezpieczeństwo	
  
                      satysfakcja	
  z	
  życia	
  
                             zdrowie	
  
                              władza	
  
                           środowisko	
                                                   2011	
  

                             edukacja	
                                                  2010	
  

                        społeczeństwo	
  
                               praca	
  
                             dochody	
  
                           mieszkanie	
  

                                      0	
    1	
    2	
    3	
    4	
    5	
    6	
    7	
    8	
    9	
    10	
  

Stworzony	
  przez	
  OECD	
  indeks,	
  pozwala	
  porównywać	
  poziom	
  i	
  warunki	
  życia.	
  Skala	
  obejmuje	
  od	
  0	
  do	
  
10.	
  Na	
  podstawie	
  różnych	
  danych	
  (takich	
  jak	
  dochody,	
  liczba	
  pokoi	
  na	
  osobę,	
  bezrobocie)	
  i	
  badań	
  
prowadzonych	
  wśród	
  mieszkańców,	
  autorzy	
  tego	
  rankingu	
  stworzyli	
  wskaźniki	
  	
  
                                                                                    12	
  
                       Źródło:	
  Opracowanie	
  własne	
  na	
  podst.	
  h|p://www.oecdbe|erlifeindex.org/	
  
Czynniki	
  zmiany	
  
  •       Nowe	
  technologie	
  (cyfryzacja,	
  nowe	
  reguły	
  ekonomii:	
  współpraca,	
  otwartość,	
  
        dzielenie	
  się,	
  integracja,	
  współzależności),	
  
  •       Wyzwania	
  i	
  napięcia	
  demograficzne	
  i	
  ich	
  skutki	
  (stary	
  świat	
  Zachodu	
  1,2	
  mld	
  ludzi	
  
        obecnie	
  i	
  tyle	
  samo	
  w	
  2025	
  –	
  młody	
  „łuk	
  niestabilności”	
  oraz	
  kraje	
  o	
  dodatniej	
  
        kontrybucji	
  demografii	
  do	
  wzrostu	
  PKB,	
  obecnie	
  5,2	
  mld,	
  a	
  w	
  2025	
  6,7	
  mld	
  ludzi),	
  	
  
  •       Konkurencja	
  o	
  zasoby	
  energetyczne	
  i	
  dystrybucję	
  energii,	
  
  •       Warunki	
  środowiskowe	
  (klimat,	
  trudności	
  z	
  dostępem	
  do	
  wody,	
  oszczędzanie	
  
        energii,	
  potrzeby	
  żywnościowe	
  –	
  warunki	
  dla	
  rozwoju	
  rolnictwa,	
  z	
  0,6	
  mld	
  ludzi	
  z	
  
        21	
  państw	
  bez	
  ziemi	
  uprawnej	
  i	
  dostępu	
  do	
  wody	
  pitnej	
  w	
  2025	
  będzie	
  1,4	
  mld	
  z	
  
        36	
  państw).	
  	
  
                                                                        13	
  
Źródło:	
  HSBC,	
  „The	
  world	
  in	
  2050	
  Quangfying	
  the	
  shii	
  in	
  the	
  global	
  economy”,	
  January	
  2011.	
  	
  
Zagrożenia	
  dla	
  polskiego	
  rozwoju	
  

•  Pokryzysowe	
  bariery	
  rozwoju	
  generowane	
  przez	
  problem	
  wysokiego	
  
  zadłużenia	
  i	
  deficytu,	
  czyli	
  niestabilność	
  finansów	
  publicznych	
  w	
  długiej	
  
  perspektywie,	
  co	
  może	
  być	
  pogłębiane	
  	
  globalnymi	
  napięciami	
  
  walutowymi	
  i	
  powstaniem	
  nowych	
  barier	
  w	
  światowym	
  handlu	
  	
  -­‐	
  	
  przez	
  
  brak	
  jasnej	
  polityki	
  oszczędności	
  i	
  rozwoju	
  (poprzez	
  rozumną	
  alokację	
  
  zasobów	
  w	
  kierunkach	
  najbardziej	
  prorozwojowych),	
  
•  Dryf	
  rozwojowy	
  opisany	
  już	
  w	
  raporcie	
  „POLSKA	
  2030”,	
  który	
  polegać	
  
  miałby	
  na	
  „uśrednieniu”	
  tempa	
  wzrostu,	
  nie	
  rozwiązaniu	
  problemów	
  
  demograficznych	
  oraz	
  braku	
  stymulacji	
  dla	
  wzrostu	
  zatrudnienia,	
  czyli	
  	
  
  obniżeniu	
  w	
  efekcie	
  poziomu	
  ambicji	
  i	
  aspiracji	
  	
  –	
  	
  	
  poprzez	
  politykę	
  nie	
  
  stawiającą	
  trudnych	
  wyzwań,	
  skupioną	
  na	
  doraźnych	
  	
  celach	
  i	
  prymacie	
  
  spokoju	
  społecznego	
  nad	
  twórczym	
  konfliktem	
  w	
  sprawach,	
  gdzie	
  bez	
  
  konfliktu	
  nie	
  można	
  się	
  obejść,	
  
•  Peryferyzacja	
  Polski	
  (Europy-­‐	
  ???)	
  w	
  globalnym	
  układzie	
  sił	
  –	
  	
  przez	
  brak	
  
  podjęcia	
  wyzwań	
  	
  i	
  zaniechania	
  modernizacyjne	
  oraz	
  wzrost	
  sił	
  
  rozwojowych	
  krajów	
  „wschodzących”	
  w	
  tym	
  E7	
  (BRIC	
  +	
  Indonezja,	
  
  Meksyk,	
  Turcja).	
  
                                                             14	
  
Dlaczego	
  mówimy	
  o	
  „Trzeciej	
  Fali	
  Nowoczesności”?	
  


•  1	
  fala:	
  industrializacja	
  	
  
      –  Procesy	
  modernizacyjne	
  (choć	
  w	
  ograniczonym	
  zakresie	
  w	
  stosunku	
  
       do	
  świata):	
  1945-­‐1989	
  
•  2	
  fala:	
  transformacja	
  (gospodarka	
  państwowa/gospodarka	
  
  rynkowa	
  –	
  w	
  stronę	
  modelu	
  posgndustrialnego):	
  	
  
  boom	
  edukacyjny	
  i	
  boom	
  przedsiębiorczości	
  –	
  1989-­‐2010	
  
•  3	
  fala:	
  wyzwania	
  cywilizacyjne	
  fazy	
  posgndustrialnej	
  	
  
  (nowe	
  przewagi	
  konkurencyjne	
  oparte	
  o	
  kapitał	
  intelektualny,	
  
  o	
  innowacyjność,	
  wykorzystanie	
  impetu	
  cyfrowego	
  i	
  wartości	
  
  dodanej	
  społeczeństwa	
  sieci):	
  2010/2011/2012	
  
	
  
	
  
    UWAGA:	
  przedkładany	
  model	
  adaptuje	
  wersję	
  „fal”	
  proponowaną	
  przez	
  	
  	
  	
  
       Tofflera	
  w	
  1980	
  roku	
  do	
  warunków	
  polskich	
  
                                                        15	
  
Polska	
  2030	
  –	
  Filary	
  rozwoju	
  	
  


CEL:	
  rozwój	
  mierzony	
  poprawą	
  jakości	
  życia	
  (wzrost	
  PKB	
  na	
  mieszkańca	
  w	
  relacji	
  do	
  najbogatszego	
  
kraju	
  UE	
  (Holandia,	
  2009	
  –	
  45%;	
  2030	
  –	
  więcej	
  niż	
  65%)	
  i	
  zwiększenie	
  spójności	
  społecznej)	
  Polaków	
  
  dzięki	
  stabilnemu,	
  wysokiemu	
  wzrostowi	
  gospodarczemu,	
  co	
  pozwala	
  na	
  modernizację	
  kraju	
  
                Makroekonomiczne	
  warunki	
  rozwoju	
  Polski	
  do	
  2030	
  roku	
     Filar	
  innowacyjności	
                Filar	
  terytorialnego	
  
     (modernizacji)	
                 równoważenia	
  rozwoju	
  
          	
                         (dyfuzji)	
               Filar	
  efektywności	
  
 Nastawiony	
  na	
  zbudowanie	
                      	
                       	
  
    nowych	
  przewag	
                  Zgodnie	
  z	
  	
  zasadami	
          Usprawniający	
  funkcje	
  
  konkurencyjnych	
  Polski	
              rozbudzania	
  potencjału	
            przyjaznego	
  i	
  pomocnego	
  
 opartych	
  o	
  wzrost	
  KI	
  (wzrost	
      rozwojowego	
  odpowiednich	
                 państwa	
  (nie	
  
   kapitału	
  ludzkiego,	
             obszarów	
  mechanizmami	
               nadodpowiedzialnego)	
  
  społecznego,	
  relacyjnego,	
              dyfuzji	
  i	
  absorbcji	
  oraz	
       działającego	
  efektywnie	
  w	
  
    strukturalnego)	
  i	
            polityką	
  spójności	
  społecznej,	
          kluczowych	
  obszarach	
  
   wykorzystanie	
  impetu	
            co	
  daje	
  w	
  efekcie	
  zwiększenie	
           interwencji	
  
 cyfrowego,	
  co	
  daje	
  w	
  efekcie	
     potencjału	
  konkurencyjności	
  
  większą	
  konkurencyjność	
                       Polski	
  
                                                                      16	
  
Obszary	
  tematyczne/	
  filary	
  rozwoju	
  


                     Filar	
  Innowacyjności	
  


                                              Bezpieczeństwo	
  
Innowacyjność	
        Polska	
  Cyfrowa	
       Kapitał	
  Ludzki	
        Energetyczne	
  i	
  
                                               Środowisko	
  

          Filar	
  terytorialnego	
  równoważenia	
  rozwoju	
  (dyfuzji)	
  


     Rozwój	
  regionalny	
                         Transport	
  	
  


                     Filar	
  Efektywności	
        Kapitał	
  Społeczny	
                      Sprawne	
  Państwo	
  

                                                        17	
  
Potencjał	
  innowacyjności	
  

 Innowacyjność	
  państw	
  europejskich	
  mierzona	
  zagregowanym	
  
          wskaźnikiem	
  innowacyjności	
  
                                                                            Polska	
  znajduje	
  się	
  w	
  grupie	
  
  0,8	
                                                                         „moderate	
  innovators”,	
  czyli	
  
  0,7	
  
                                                                            wśród	
  krajów,	
  których	
  
                                                                            wartości	
  wskaźników	
  
  0,6	
                                                                         znajdują	
  się	
  poniżej	
  średniej	
  
                                                                            UE.	
  W	
  przeciągu	
  roku	
  
  0,5	
  
                                                                            spadliśmy	
  o	
  1	
  pozycję.	
  
  0,4	
                                                                         	
  
  0,3	
                                                                         Liderzy	
  mają	
  kila	
  cech	
  
                                                                            wspólnych:	
  wysoką	
  jakość	
  
  0,2	
  
                                                                            prowadzonych	
  prac	
  
  0,1	
                                                                         badawczych	
  (B+R),	
  dobre	
  
                                                                            wartości	
  określające	
  
   0	
                                                                        aktywność	
  przedsiębiorstw	
  w	
  
              Łotwa	
  
            Bułgaria	
  

          Rumunia	
  
          Portugalia	
  

             Estonia	
  
              Dania	
  
               Cypr	
  

              EU27	
  
             Francja	
  


         Luksemburg	
  
              Grecja	
  
          Holandia	
  

              Belgia	
  
              Polska	
  
           Słowacja	
  
             Irlandia	
  
             Włochy	
  
       Wielka	
  Brytania	
  
             Austria	
  
              Malta	
  


          Hiszpania	
  
             Niemcy	
  

            Szwecja	
  
          Słowenia	
  
          Finlandia	
  
              Litwa	
  
              Węgry	
  

             Czechy	
  
                                                                            zakresie	
  innowacyjności,	
  
                                                                            dużą	
  liczbę	
  uzyskiwanych	
  
                                                                            patentów	
  i	
  sukcesy	
  w	
  
                                                                            komercjalizacji	
  nauki	
  


Źródło:Innovagon	
  Union	
  Scoreboard	
  2010The	
  Innovagon	
  Union's	
  performance	
  scoreboard	
  for	
  Research	
  and	
  Innovagon	
  2012	
                 18	
  
Potencjał	
  kreatywności	
  	
  
 Miejsce	
                                                                            Globalny	
  Indeks	
  
 ogółem	
                Kraj	
                    Technologia	
                 Talent	
      Tolerancja	
    Kreatywności	
  
  1	
                Szwecja	
                      5	
                     2	
         7	
        0.923	
  
  2	
                 USA	
                       3	
                     8	
         8	
        0.902	
  
  3	
               Finlandia	
                     1	
                     1	
         19	
        0.894	
  
  4	
                Dania	
                      7	
                     4	
         14	
        0.878	
  
  5	
               Australia	
                     15	
                     7	
         5	
        0.870	
  
  6	
              Nowa	
  Zelandia	
                   19	
                     5	
         4	
        0.866	
  
  7	
                Kanada	
                      11	
                    17	
         1	
        0.862	
  
  7	
               Norwegia	
                      12	
                     6	
         11	
        0.862	
  
  9	
               Singapur	
                     10	
                     3	
         17	
        0.858	
  
  10	
               Holandia	
                     17	
                    11	
         3	
        0.854	
  
  11	
                Belgia	
                     16	
                    12	
         13	
        0.813	
  
  12	
                Irlandia	
                     20	
                    21	
         2	
        0.805	
  
  13	
              Wielka	
  Brytania	
                  18	
                    19	
         10	
        0.789	
  
  14	
               Szwajcaria	
                     6	
                    22	
         20	
        0.785	
  
  15	
                Francja	
                     14	
                    23	
         16	
        0.764	
  
  15	
                Niemcy	
                      9	
                    26	
         18	
        0.764	
  
  17	
               Hiszpania	
                     24	
                    28	
         6	
        0.744	
  
  18	
                Tajwan	
                      —	
                     32	
         21	
        0.737	
  
  19	
                Włochy	
                      26	
                    18	
         23	
        0.707	
  
  20	
              Hong	
  Kong	
                    22	
                    37	
         12	
        0.691	
  
  41	
                Polska	
                     37	
                    29	
         58	
        0.476	
  
Źródło:	
  Margn	
  Prosperity	
  Insgtute.	
  2011.	
  Creagvity	
  and	
  Prosperity:	
  The	
  Global	
  Creagvity	
  Index.	
  	
  	
  
                                                                                          19	
  
0	
  
                                                                                         5	
  
                                                                                             10	
  
                                                                                                 15	
  
                                                                                                      20	
  
                                                                                                          25	
  
                                                                                                               30	
  
                                                                                                                    35	
  
                                                                                                                        40	
  
                                                                                                                             45	
  
                                                                                                                                  50	
  
                                                                             Singapur	
  
                                                                            Holandia	
  
                                                                            Szwajcaria	
  
                                                                             Australia	
  
                                                                              Szwecja	
  
                                                                                Belgia	
  
                                                                                Dania	
  
                                                                            Finlandia	
  
                                                                                                                             43%	
  


                                                                            Norwegia	
  
                                                                               Niemcy	
  
                                                                         Wielka	
  Brytania	
  
                                                                               Kanada	
  
                                                                                                                                                                          Klasa	
  kreatywna	
  w	
  Polsce	
  
                                                                                Izrael	
  
                                                                         Nowa	
  Zelandia	
  
                                                                               Estonia	
  
                                                                               Włochy	
  
                                                                               Francja	
  
                                                                               Czechy	
  
                                                                               Irlandia	
  
                                                                                Rosja	
  
                                                                               Austria	
  
                                                                            Słowenia	
  
                                                                                Łotwa	
  
  Źródło:	
  Margn	
  Prosperity	
  Insgtute.	
  2011.	
  Creagvity	
  and	
  Prosperity:	
  The	
  Global	
  Creagvity	
  Index.	
  	
  	
  
                                                                                Węgry	
  
                                                                                                                                       Udział	
  klasy	
  kreatywnej	
  wśród	
  pracujących	
  (2011)	
  
                                                                             Słowacja	
  
                                                                           Hong	
  Kong	
  
                                                                                 USA	
  
                                                                                Litwa	
  
                                                                                Grecja	
  
                                                                                Polska	
  
                                                                                                                   32%	
  
                                                                              Ukraina	
  
                                                                                 Egipt	
  
                                                                               Tajwan	
  
                                                                            Hiszpania	
  
                                                                              Bułgaria	
  
                                                                                 Cypr	
  
                                                                            Chorwacja	
  
                                                                                Serbia	
  
                                                                           Macedonia	
  
20	
  
                                                                              Malezja	
  
Rosnąca	
  rola	
  klasy	
  kreatywnej	
  

Siła	
  robocza	
  wg	
  klas	
  wydzielonych	
  przez	
  R.	
  Floridę	
  w	
  USA	
  1800-­‐2009	
  
                                                     21	
  
Kreatywność	
  a	
  jakość	
  życia	
  
                             Globalny	
  indeks	
  kreatywności	
  a	
  HDI	
  (2011)	
  
                                                      Polska	
  
Źródło:	
  Margn	
  Prosperity	
  Insgtute.	
  2011.	
  Creagvity	
  and	
  Prosperity:	
  The	
  Global	
  Creagvity	
  Index.	
  	
  	
  
                                                                       22	
  
Wykorzystanie	
  orientacji	
  życiowych	
  młodych	
  
•   Minimaliści,	
  którzy	
  nie	
  mają	
  wysokich	
  aspiracji,	
  mierzą	
  na	
  spokojne	
  i	
  bezpieczne	
  
   życie,	
  stanowią	
  margines	
  (5%	
  młodych	
  dorosłych	
  oraz	
  11,5%	
  młodszej	
  młodzieży)	
  
•   Marzyciele	
  –	
  o	
  wysokich	
  aspiracjach	
  do	
  dostatku,	
  barwnego	
  i	
  wygodnego	
  życia,	
  ale	
  ze	
  
   słabymi	
  przesłankami	
  do	
  sukcesu	
  –	
  stanowią	
  20%	
  młodych	
  
•   Zorientowani	
  na	
  wzory	
  mieszczańskie	
  i	
  przeciętne	
  statusy	
  (konwencjonalnie	
  ambitni)	
  
   stanowią	
  główny	
  strumień	
  starszych	
  roczników	
  młodzieży	
  (43,2%).	
  	
  
•   Nieprzeciętnie	
  ambitni:	
  Młodszych	
  częściej	
  urzekają	
  niekonwencjonalne	
  wzory	
  życia:	
  
   barwne,	
  niecodzienne,	
  z	
  dużą	
  wagą	
  przywiązywaną	
  do	
  nieprzeciętnych	
  karier	
  i	
  
   wyrafinowanej	
  konsumpcji	
  (30,4%).	
  	
  
•   Ambitni	
  inaczej	
  -­‐	
  	
  połączenie	
  wysokich	
  dążeń	
  konsumpcyjnych	
  i	
  statusowycch	
  z	
  
   dbałością	
  o	
  wartości	
  niematerialne	
  (8,3%	
  młodzieży	
  oraz	
  12,5%	
  młodych	
  dorosłych).	
  

                                                             23	
  
Edukacja:	
  różnicuje	
  ale	
  i	
  tworzy	
  szanse	
  
  Aspiracje	
  edukacyjne	
  młodzieży	
  a	
  status	
  rodziny	
  pochodzenia	
  


                                         Udział	
  osób	
  z	
  wyższym	
  
                                         wykształceniem	
  w	
  populacji	
  
                                                25-­‐64	
  
                                      	
    30	
  


                                         25	
  


                                         20	
  

                                                                 21,2	
  %	
  
                                         15	
  


                                         10	
  

                                                   9,7	
  %	
  
                                          5	
  


                                          0	
  
                                                   1995	
              2009	
  

                                            Źródło:	
  M.	
  Federowicz,	
  „Prezentacja	
  raportu	
  o	
  
                                            stanie	
  edukacji	
  2010	
  r.”,	
  Kongres	
  Edukacji	
  5	
  czerwca	
  
                                            2011	
  r.	
  
                                                                                24	
  
Filar	
  innowacyjności	
  –	
  wzmocnienie	
  	
  
                      Konkurencyjnej	
  jakości	
  
  TURBODOŁADOWANIE:	
  	
          badania	
  naukowe	
  i	
    TURBODOŁADOWANIE:	
  	
  
   Aspiracje	
  społeczne	
          współpraca	
  z	
        Impet	
  cyfrowy	
  
                        gospodarką	
  
                                        Rozwój	
  postaw	
  
    Wysokiej	
  jakości	
              Kreatywność	
  	
     przedsiębiorczych	
  i	
  
  edukacja	
  na	
  wszystkich	
        i	
  innowacyjność	
        kompetencji	
  
     poziomach	
                  gospodarki	
        zarządczych	
  
                                       przedsiębiorców	
  
                        Infrastruktura	
  
                                                     25	
  
Dwadzieścia	
  pięć	
  kluczowych	
  decyzji	
  


                                     11.	
  Unowocześnienie	
  i	
                       21.	
  Modernizacja	
  
1.	
  Trwałe	
  zmniejszenie	
     10.	
  Dostępność	
  i	
                            20.	
  Warunki	
  dla	
  
                                       poprawa	
  jakości	
                           infrastruktury	
  i	
  
    deficytu	
  sektora	
      wysoka	
  jakość	
  usług	
                           bezpieczeństwa	
  
                                     edukacji	
  oraz	
  uczenia	
                        bezpieczeństwo	
  
 finansów	
  publicznych	
  	
      zdrowotnych	
                               żywnościowego	
  Polski	
  
                                      się	
  przez	
  całe	
  życie	
                      energetyczne	
  


                                                                           22.	
  Poprawa	
  
  2.	
  Realokacja	
  w	
                          12.	
  Dopasowanie	
           19.	
  Poprawa	
          warunków	
  
    wydatkach	
          9.	
  Efektywny	
  model	
       edukacji	
  do	
  potrzeb	
        cywilizacyjnych	
        środowiskowych,	
  
 publicznych	
  na	
  rzecz	
      usług	
  publicznych	
          zmieniającej	
  się	
         warunków	
  życia	
  na	
     uniknięcie	
  ryzyk	
  
     rozwoju	
                               gospodarki	
                  wsi	
           związanych	
  ze	
  
                                                                         zmianami	
  klimatu	
  


  3.	
  Zbilansowanie	
  
 systemu	
  ubezpieczeń	
                            13.	
  Warunki	
  do	
  
   emerytalnych	
           8.	
  Polska	
  krajem	
                            18.	
  Rozwój	
  sieci	
    23.	
  Zniesienie	
  barier	
  
                                       prorozwojowego	
  
                    migracji	
  neto	
                              metropolitalnej	
           dla	
  biznesu	
  
     rentowych	
  i	
                           impetu	
  cyfrowego	
  
   zdrowotnych	
                                                            17.	
  Zwiększenie	
  
  4.	
  Warunki	
  dla	
  
                  7.	
  Lepszy	
  start	
  życiowy	
    14.	
  Konkurencyjność	
           dostępności	
         24.	
  Usprawnienie	
  
wzrostu	
  oszczędności	
  i	
  
                  i	
  zawodowy	
  młodych	
        nauki	
  i	
  rozwój	
  B+R	
      transportowej	
  w	
        działań	
  państwa	
  	
  
    inwestycji	
  
                                                              Polsce	
  	
  
                   6.	
  Łączenie	
  ambicji	
         15.	
  Warunki	
  dla	
                        25.	
  Warunki	
  dla	
  
5.	
  Aktywizacja	
  rezerw	
                                            16.	
  Warunki	
  dla	
  
                     zawodowych	
  i	
           nowych	
  przewag	
                          budowy	
  kapitału	
  
    na	
  rynku	
  pracy	
                                           spójności	
  terytorialnej	
  
                   aspiracji	
  życiowych	
          konkurencyjnych	
  	
                          społecznego	
                                                                                   26	
  
Kluczowe	
  decyzje	
  dla	
  rozwoju	
  kapitału	
  ludzkiego	
  (1)	
  

3.	
  Zbilansowanie	
  systemu	
  ubezpieczeń	
  emerytalnych	
  rentowych	
  i	
  
zdrowotnych	
  
Maksymalnie	
  zbilansować	
  (w	
  latach	
  2012-­‐2013)	
  koszty	
  utrzymania	
  systemu	
  
ubezpieczeń	
  emerytalnych,	
  rentowych	
  i	
  zdrowotnych	
  oraz	
  przywrócić	
  związek	
  
między	
  składką	
  a	
  zakresem	
  zabezpieczenia,	
  tak	
  aby	
  ograniczyć	
  generowanie	
  
bieżącego	
  deficytu	
  i	
  długu	
  publicznego	
  w	
  przyszłych	
  latach.	
  
4.	
  Warunki	
  dla	
  wzrostu	
  oszczędności	
  i	
  inwestycji	
  
Wprowadzić	
  rozwiązania	
  instytucjonalne	
  i	
  podatkowe	
  (w	
  latach	
  2012-­‐2015)	
  
promujące	
  oszczędzanie	
  i	
  produktywne	
  inwestowanie	
  na	
  rzecz	
  przyszłości	
  
poprzez	
  przesunięcie	
  ciężarów	
  podatkowych	
  na	
  rzecz	
  podatków	
  
konsumpcyjnych	
  oraz	
  promowanie	
  oszczędzania	
  na	
  starość	
  w	
  II	
  Filarze	
  i	
  
dodatkowych	
  ubezpieczeniach	
  III	
  Filaru.	
  
5.	
  Aktywizacja	
  rezerw	
  na	
  rynku	
  pracy	
  
Wdrożyć	
  w	
  latach	
  2012-­‐2015	
  programy	
  aktywizacji	
  rezerw	
  na	
  rynku	
  pracy,	
  
aby	
  zwiększyć	
  poziom	
  zatrudnienia	
  do	
  70%	
  do	
  2030	
  r.	
  (osiągnięcie	
  liczby	
  
zatrudnionych	
  w	
  2020	
  r.	
  na	
  poziomie	
  ponad	
  17	
  mln	
  osób	
  i	
  niedopuszczenie	
  
do	
  spadku	
  tej	
  liczby	
  poniżej	
  16,8	
  mln	
  w	
  2030),	
  poprzez	
  związanie	
  osób	
  
niepełnosprawnych	
  z	
  otwartym	
  rynkiem	
  pracy,	
  umożliwienie	
  wcześniejszego	
  
startu	
  młodych	
  osób	
  na	
  rynku	
  pracy,	
  podniesienie	
  aktywności	
  zawodowej	
  
kobiet,	
  realizację	
  programów	
  50+	
  i	
  60+	
  oraz	
  rozpoczęcie	
  procesu	
  zrównania	
  
wieku	
  emerytalnego	
  obu	
  płci	
  na	
  poziomie	
  67	
  lat.	
  
                                                     27	
  
Kluczowe	
  decyzje	
  dla	
  rozwoju	
  kapitału	
  ludzkiego	
  (2)	
  	
  	
  

6.	
  Łączenie	
  ambicji	
  zawodowych	
  i	
  aspiracji	
  życiowych	
  
Wzmocnić	
  w	
  latach	
  2012-­‐2013	
  warunki	
  dla	
  łączenia	
  ambicji	
  zawodowych	
  i	
  
aspiracji	
  rodzinnych	
  młodej	
  i	
  średniej	
  generacji,	
  poprzez	
  m.in.	
  wsparcie	
  rodzin	
  
w	
  edukacji	
  i	
  opiece	
  nad	
  dziećmi	
  w	
  wieku	
  0-­‐5,	
  poprawę	
  dostępności	
  
przedszkoli	
  i	
  opieki	
  świetlicowej,	
  	
  propagowanie	
  elastyczności	
  zatrudnienia	
  
dostosowanej	
  do	
  potrzeb	
  pracownika.	
  
7.	
  Lepszy	
  start	
  życiowy	
  i	
  zawodowy	
  młodych	
  
Zaprojektować	
  i	
  wdrożyć	
  w	
  latach	
  2012-­‐2015	
  działania	
  poprawiające	
  warunki	
  
startu	
  życiowego	
  i	
  zawodowego	
  młodej	
  generacji,	
  ułatwiające	
  wchodzenie	
  
młodych	
  na	
  rynek	
  pracy	
  (elastyczność	
  zatrudnienia	
  oraz	
  warunki	
  jego	
  
stabilizacji),	
  zwiększające	
  dostępność	
  mieszkań,	
  wyrównujące	
  możliwość	
  
dostępu	
  do	
  różnego	
  typu	
  usług	
  np.	
  kredytów	
  bankowych	
  bez	
  względu	
  na	
  
formę	
  zatrudnienia.	
  	
  
8.	
  Polska	
  krajem	
  migracji	
  neto	
  
Przygotować	
  instytucje	
  publiczne	
  i	
  społeczeństwo	
  w	
  latach	
  2013-­‐2020	
  do	
  
wzrostu	
  imigracji	
  do	
  Polski	
  (od	
  2020	
  r.)	
  poprzez	
  wykorzystanie	
  potencjału	
  
migracji	
  poakcesyjnych	
  i	
  migracji	
  powrotnych	
  oraz	
  stworzenie	
  warunków	
  
wdrożenia	
  polityki	
  migracyjnej	
  odpowiadającej	
  na	
  potrzeby	
  rynku	
  pracy	
  i	
  
wspierającej	
  proces	
  integracji	
  imigrantów.	
  

                                                      28	
  
Kluczowe	
  decyzje	
  dla	
  rozwoju	
  kapitału	
  ludziego	
  (3)	
  

9.	
  Efektywny	
  model	
  usług	
  publicznych	
  	
  
Zmienić	
  model	
  świadczenia	
  usług	
  publicznych	
  (po	
  dokonaniu	
  audytu)	
  w	
  podstawowych	
  obszarach	
  
(m.in.	
  poprzez	
  zewnętrzne	
  kontraktowanie	
  usług),	
  aby	
  poprawić	
  ich	
  skuteczność,	
  efektywność	
  
finansową	
  i	
  jakość,	
  a	
  także	
  zmodyfikować	
  system	
  świadczeń	
  społecznych	
  tak,	
  aby	
  zasiłki	
  i	
  świadczenia	
  w	
  
rzeczywisty	
  sposób	
  przyczyniały	
  się	
  	
  do	
  wychodzenia	
  z	
  wykluczenia	
  społecznego	
  oraz,	
  kiedy	
  jest	
  to	
  
możliwe,	
  	
  wspierały	
  podejmowanie	
  zatrudnienia	
  w	
  całym	
  okresie	
  realizacji	
  strategii.	
  
10.	
  Dostępność	
  i	
  wysoka	
  jakość	
  usług	
  zdrowotnych	
  oraz	
  międzysektorowe	
  działania	
  prozdrowotne	
  
Wdrożyć	
  zmiany	
  do	
  2015	
  w	
  systemie	
  ochrony	
  zdrowia,	
  których	
  celem	
  będzie	
  poprawa	
  dostępności,	
  
skuteczności	
  i	
  jakości	
  usług	
  medycznych	
  (w	
  tym	
  rehabilitacji),	
  głównie	
  za	
  sprawą	
  wzrostu	
  efektywności	
  
systemu	
  ochrony	
  zdrowia,	
  istotnego	
  wzmocnienia	
  dobrze	
  adresowanych	
  działań	
  profilaktycznych,	
  
uruchomienia	
  dodatkowych	
  źródeł	
  finansowania	
  opieki	
  zdrowotnej	
  oraz	
  wprowadzenia	
  nowoczesnych	
  
narzędzi	
  w	
  systemie	
  ochrony	
  zdrowia.	
  
11.	
  Unowocześnienie	
  i	
  poprawa	
  jakości	
  edukacji	
  
Zapewnić	
  powszechną	
  dostępność	
  i	
  wysoką	
  jakość	
  opieki	
  oraz	
  edukacji	
  w	
  przedszkolach	
  i	
  szkołach	
  
wszystkich	
  poziomów	
  i	
  typów	
  oraz	
  ich	
  zorientowanie	
  na	
  pobudzanie	
  kreatywności	
  dzieci,	
  młodzieży	
  i	
  
dorosłych	
  oraz	
  przygotowanie	
  do	
  uczenia	
  się	
  przez	
  całe	
  życie,	
  przy	
  wykorzystaniu	
  technologii	
  
informacyjno	
  –	
  komunikacyjnych	
  (ICT)	
  jako	
  powszechnego	
  narzędzia	
  edukacyjnego,	
  przy	
  jednoczesnym	
  
zwiększaniu	
  atrakcyjności	
  zawodu	
  nauczyciela	
  oraz	
  kształceniu	
  nawyku	
  korzystania	
  z	
  dóbr	
  kultury	
  w	
  
okresie	
  do	
  2020	
  r.	
  
12.	
  Dopasowanie	
  edukacji	
  do	
  potrzeb	
  zmieniającej	
  się	
  gospodarki	
  i	
  społeczeństwa	
  
Wykorzystać	
  efektywniej	
  indywidualne	
  i	
  publiczne	
  inwestycje	
  w	
  edukację	
  poprzez	
  wzmocnienie	
  
kształcenia	
  kluczowych	
  kompetencji,	
  wdrożenie	
  modelu	
  kształcenia	
  zawodowego	
  opartego	
  na	
  uczeniu	
  
się	
  praktycznym	
  i	
  na	
  elastycznych	
  ścieżkach	
  uczenia	
  się,	
  stworzenie	
  oferty	
  atrakcyjnych	
  studiów	
  o	
  
profilu	
  praktycznym	
  i	
  podniesienie	
  ich	
  jakości	
  oraz	
  wzmocnienie	
  wagi	
  studiów	
  I	
  stopnia	
  tak,	
  aby	
  służyło	
  
to	
  poprawie	
  skuteczności	
  transferu	
  edukacja	
  –	
  rynek	
  pracy	
  w	
  całym	
  okresie	
  realizacji	
  strategii.	
                                                                            29	
  
Kluczowe	
  decyzje	
  związane	
  z	
  rozwojem	
  regionalnego	
  rynku	
  pracy	
  (4)	
  

16.	
  Warunki	
  dla	
  spójności	
  terytorialnej	
  
Wzmocnić	
  warunki	
  instytucjonalne	
  i	
  ekonomiczne	
  (etapami	
  do	
  2030	
  r.)	
  dla	
  	
  spójności	
  terytorialnej	
  
pomiędzy	
  regionami,	
  wewnątrz	
  regionów	
  (wykorzystując	
  ich	
  potencjał	
  miejski),	
  jak	
  i	
  wewnątrz	
  miast	
  
(przeciwdziałanie	
  degradacji	
  niektórych	
  dzielnic).	
  W	
  okresie	
  do	
  2020	
  r.	
  -­‐	
  wzmocnić	
  endogeniczny	
  
potencjał	
  rozwojowy	
  obszarów	
  wiejskich	
  i	
  peryferyjnych	
  poprzez	
  inwestycję	
  w	
  transport,	
  infrastrukturę	
  
telekomunikacyjną	
  i	
  inwestycje	
  w	
  edukację,	
  kulturę,	
  usługi	
  publiczne,	
  lokalną	
  infrastrukturę	
  i	
  wspieranie	
  
przedsiębiorczości.	
  	
  
17.	
  Zwiększenie	
  dostępności	
  transportowej	
  w	
  Polsce	
  	
  
Zwiększyć	
  dostępność	
  transportową	
  i	
  nasycenie	
  infrastrukturą	
  w	
  Polsce	
  (drogi,	
  koleje,	
  lotniska)	
  oraz	
  
zoptymalizować	
  zarządzanie	
  transportem	
  do	
  2020	
  r.	
  poprzez	
  stworzenie	
  modelu	
  finansowego	
  łączącego	
  
budżet	
  państwa,	
  środki	
  UE,	
  pieniądze	
  z	
  rynku	
  kapitałowego,	
  od	
  inwestorów	
  prywatnych	
  lub	
  z	
  
pojawiających	
  się	
  nowych	
  instrumentów	
  gwarancji	
  kredytowych	
  ,	
  a	
  w	
  drugiej	
  dekadzie	
  wprowadzić	
  
model	
  samofinansowania	
  systemu	
  transportowego	
  poprzez	
  łączenie	
  opłat	
  użytkowników	
  i	
  podatków	
  
ogólnych	
  (z	
  uwzględnieniem	
  specyfiki	
  poszczególnych	
  gałęzi	
  transportu).	
  
18.	
  Rozwój	
  sieci	
  metropolitalnej	
  
Przyjąć	
  do	
  2015	
  r.	
  rozwiązania	
  prawne	
  i	
  organizacyjne	
  przyspieszające	
  integrację	
  sieci	
  metropolitalnej	
  i	
  
wzrost	
  potencjału	
  rozwojowego,	
  kulturowego,	
  kreatywnego	
  i	
  innowacyjnego	
  metropolii,	
  a	
  także	
  
zwiększające	
  spójność	
  otaczającej	
  je	
  przestrzeni	
  metropolitarnej	
  i	
  jej	
  oddziaływanie	
  regionalne	
  
dotyczące	
  innowacji,	
  komunikacji,	
  podatków	
  (większy	
  udział	
  miast	
  w	
  wpływach	
  z	
  podatków),	
  inwestycji,	
  
usług	
  dla	
  obywateli	
  przy	
  jednoczesnym	
  minimalizowaniu	
  szkodliwych	
  oddziaływań	
  na	
  środowisko.	
  
19.	
  Poprawa	
  cywilizacyjnych	
  warunków	
  życia	
  na	
  wsi	
  
Wyposażyć	
  do	
  2020	
  r.	
  obszary	
  wiejskie	
  i	
  małe	
  miasteczka	
  w	
  infrastrukturę	
  cywilizacyjną	
  pozwalającą	
  na	
  
wyrównanie	
  szans	
  zawodowych	
  i	
  społecznych	
  ich	
  mieszkańców	
  (dostępność	
  komunikacyjna,	
  cyfrowa,	
  
edukacyjna,	
  do	
  usług	
  zdrowotnych,	
  warunki	
  uczestnictwa	
  w	
  kulturze	
  oraz	
  dla	
  pracy	
  poza	
  rolnictwem	
  –	
  
także	
  w	
  nowych	
  dziedzinach	
  eko-­‐gospodarki)	
  i	
  silniejsze	
  powiązanie	
  z	
  lokalnymi,	
  regionalnymi	
  i	
  
krajowymi	
  centrami	
  rozwoju.	
  


                                                                      30	
  
Model	
  terytorialnego	
  równoważenia	
  rozwoju	
  
                             31	
  
Kierunki	
  działań	
  polityki	
  przestrzennej	
  
  Wzmocnienie	
  obszarów	
  peryferyjnych	
  poprzez	
  integrację	
  z	
  metropolią	
  sieciową.	
  
  Rozwijanie	
  powiązań	
  funkcjonalnych	
  pomiędzy	
  obszarami	
  peryferyjnymi	
  	
  
  (żółta	
  linia)	
  służy	
  głównie	
  zapewnieniu	
  spójności	
  kraju	
  	
  	
  Źródło:	
  MRR,	
  „Koncepcja	
  Przestrzennego	
    32	
  
                                                Zagospodarowania	
  Kraju	
  2030”.	
  
Geografia	
  rozwoju	
  
       Wymiar	
  terytorialny	
  w	
  znaczeniu	
  podwójnym:	
  	
  	
  
       •  ład	
  przestrzenny	
  w	
  zagospodarowywaniu	
  kraju,	
  co	
  wymaga	
  odpowiednich	
  instrumentów	
  
          planowania,	
  w	
  tym	
  planowania	
  fizycznego	
  i	
  ekonomicznego,	
  
       •  ład	
  w	
  rozwoju	
  potencjałów	
  wzrostu	
  dostosowanych	
  do	
  lokalnych	
  i	
  regionalnych	
  uwarunkowań	
  	
  
          (z	
  wykorzystaniem	
  ich	
  endogenicznego	
  charakteru	
  i	
  absorbcji	
  sił	
  egzogenicznych),	
  
       •  ład	
  w	
  przejściu	
  od	
  modelu	
  „przestrzeni	
  miejsc”	
  (space	
  of	
  places)	
  do	
  „przestrzeni	
  przepływów	
  i	
  
          wymiany”	
  (spaces	
  of	
  flows).	
  	
  
       Trzeba	
  też	
  uświadamiać	
  sobie	
  na	
  coraz	
  większą	
  skalę,	
  iż	
  planowanie	
  przestrzenne	
  jest	
  narzędziem	
  
       nowoczesnej	
  polityki	
  ochrony	
  środowiska.	
  	
  
       	
  
 Polska	
  AD	
  2010	
  	
  
 „Warszawocentryczne”	
  
 powiązania	
  
 funkcjonalne	
  pomiędzy	
  
 głównymi	
  miastami	
  
 Polska	
  AD	
  2030	
  
 Policentryczna	
  
 metropolia	
  sieciowa	
  i	
  
 zrównoważenie	
  
 powiązań	
  
 wewnątrzsieciowych	
  
 	
  Źródło:	
  MRR,	
  „Koncepcja	
  
Przestrzennego	
  
Zagospodarowania	
  Kraju	
                                                            33	
  
2030”.	
  
Policentryczna	
  metropolia	
  sieciowa	
  w	
  2030	
  roku	
  


W	
  skład	
  policentrycznej	
  metropolii	
  sieciowej	
  w	
  roku	
  2030	
  wchodzą:	
  
•  rdzeń	
  metropolii	
  sieciowej,	
  który	
  tworzy	
  Warszawa	
  (ze	
  swoim	
  
   obszarem	
  metropolitalnym)	
  oraz	
  następujące	
  ośrodki	
  
   metropolitalne	
  (wraz	
  ze	
  swoimi	
  obszarami	
  metropolitalnymi):	
  
   Konurbacja	
  Górnośląska	
  (Katowice	
  wraz	
  z	
  miastami	
  wchodzącymi	
  
   w	
  skład	
  Górnośląskiego	
  Obszaru	
  Metropolitalnego),	
  Kraków,	
  Łódź,	
  
   Trójmiasto	
  (Gdańsk	
  –	
  Sopot	
  –	
  Gdynia	
  z	
  głównym	
  ośrodkiem	
  
   miejskim	
  w	
  Gdańsku	
  –	
  dalej:	
  Trójmiasto),	
  Poznań,	
  Wrocław,	
  
   Bydgoszcz	
  i	
  Toruń,	
  Szczecin,	
  Lublin,	
  Białystok	
  oraz	
  Rzeszów,	
  
•  	
  współtworzące	
  ją	
  miasta	
  (wraz	
  z	
  obszarami	
  funkcjonalnymi)	
  o	
  
   znaczeniu	
  regionalnym	
  czyli	
  pozostałe	
  miasta	
  wojewódzkie:	
  Kielce,	
  
   Olsztyn,	
  Opole,	
  Zielona	
  Góra,	
  Gorzów	
  Wielkopolski	
  oraz:	
  Płock,	
  
   Koszalin,	
  Słupsk,	
  Bielsko-­‐Biała,	
  Częstochowa,	
  Radom,	
  Rybnik.	
                                               34	
  
Wizja	
  rynku	
  pracy	
  2030?	
  


                   Trzecia	
  Fala	
  Industrializacji	
  
   Źródło:	
  h|p://www.economist.com/node/21552901	
              35	
  
Problemy	
  z	
  programowaniem	
  rynku	
  pracy	
  przyszłości	
  
 •   Trudno	
  jest	
  przewidzieć	
  przemiany	
  technologiczne	
  i	
  w	
  jaki	
  sposób	
  bezpośrednio	
  wpłyną	
  
    one	
  na	
  rynek	
  pracy	
  (jakie	
  miejsca	
  pracy	
  się	
  pojawią,	
  a	
  jakie	
  znikną),	
  	
  
 •   W	
  2000	
  roku	
  tygodnik	
  „Time”	
  opublikował	
  listę	
  zawodów	
  przyszłości,	
  które	
  będą	
  
    świetnie	
  prosperować	
  za	
  dekadę,	
  czyli	
  mniej	
  więcej	
  teraz.	
  Podał	
  też	
  listę	
  zawodów,	
  
    które	
  znikną	
  lub	
  będą	
  w	
  odwrocie	
  ze	
  względu	
  na	
  postęp	
  technologii	
  m.in.	
  Internetu.	
  	
  
Na	
  zielono	
  te	
  zawody,	
  które	
  miały	
  się	
  rozwinąć,	
  a	
  na	
  czerwono	
  te	
  które	
  miały	
  zacząć	
  znikać	
  

             INŻYNIER	
  TKANEK	
                    BROKER,	
  DEALER	
  SAMOCHODÓW,	
  KURIER,	
  
                                            AGENT	
  UBEZPIECZENIOWY	
  I	
  
           PROGRAMISTA	
  GENÓW	
  
                                                NIERUCHOMOŚCI	
  
            FARMER	
  NOWEJ	
  ERY	
  
                                                  NAUCZYCIEL	
  
     AKTOR	
  RZECZYWISTOŚCI	
  WIRTUALNEJ	
  
                                                   DRUKARZ	
  
     PRODUCENT	
  SPERSONALIZOWANYCH	
  
                                          STENOTYPIŚCI,	
  SEKRETARKI,	
  ASYSTENCI	
  
            MEDIÓW	
  
                                                     CEO	
  
             KONTROLER	
  GMO	
  
                                                  ORTODONTA	
  
             TESTER	
  TURINGA	
  
                                                   KLAWISZ	
  
             INŻYNIER	
  WIEDZY	
  
                                                 KIEROWCA	
  TIR-­‐A	
  
          ANALITYK	
  (DATA-­‐MINING)	
  
                                              GOSPOSIA/	
  GOSPODARZ	
  
         KONSULTANT	
  TELEFONICZNY	
  
                                                    OJCIEC	
  
 Źródło:	
  h|p://www.gme.com/gme/magazine/argcle/0,9171,997028-­‐2,00.html	
                               36	
  
“Drivery”	
  zmiany	
  na	
  rynku	
  pracy	
  


                                                                         Rozwój	
  inteligentnych	
  maszyn	
  	
  
   Ekstremalna	
  długowieczność:	
  
                                                                               i	
  systemów:	
  
  Wzrost	
  globalnej	
  długości	
  życia	
  zmienia	
  
                                                                         Pracownicy	
  będą	
  odchodzić	
  od	
  
    modele	
  kariery	
  i	
  uczenia	
  się	
  	
  
                                                                       automatycznych	
  i	
  powtarzalnych	
  zadań	
  


       “Obliczalny”	
  świat:	
                                                       Nowy	
  ekosystem	
  mediów:	
  
Ogromny	
  wzrost	
  w	
  możliwościach	
  analizy	
                                              Nowe	
  środki	
  komunikacji	
  wymagają	
  
 i	
  przerabiania	
  danych	
  sprawią	
  świat	
                                              kompetencji	
  cyfrowych	
  wykraczających	
  
     programowalnym	
  systemem	
  	
                                                         poza	
  zwykły	
  język	
  


   Super	
  struktury	
  organizacyjne	
                                                    Globalnie	
  połączony	
  świat	
  
 Technologie	
  społecznościowe	
  napędzają	
                                                Zwiększona	
  globalna	
  łączność	
  stawia	
  
  nowe	
  formy	
  produkcji	
  i	
  tworzenia	
                                             różnorodność	
  i	
  adaptacyjność	
  w	
  centrum	
  
          wartości	
  	
                                                         organizacyjnym	
  operacji	
  


Źródło:	
  Future	
  work	
  skills	
  2020,	
  Insgtute	
  for	
  the	
  Future	
  for	
  the	
  University	
  of	
  Phoenix	
  Research	
  Insgtute,	
  Palo	
  Alto	
  2011.	
  	
  
Kreatywność,	
  innowacyjność	
  i	
  nowe	
  przewagi	
  konkurencyjne	
  

       1.	
  WNIOSKOWANIE:	
                                              2.	
  INTELIGENCJA	
  EMOCJONALNA:	
  
  Umiejętność	
  określenia	
  głębszego	
  sensu	
  lub	
                               Umiejętność	
  łączenia	
  się	
  z	
  innymi	
  w	
  głęboki	
  I	
  
     znaczenia	
  tego	
  co	
  jest	
  wyrażane	
  	
                                  bezpośredni	
  sposób	
  do	
  odczuwania	
  i	
  
                                                            stymulowania	
  reakcji	
  i	
  pożadanych	
  interakcji	
  	
  
     3.	
  SPRAWNOŚĆ	
  ADAPTACYJNA	
  
  Biegłość	
  w	
  myśleniu	
  i	
  wymyślaniu	
  rozwiązań	
  
                                                               4.	
  KOMPETENCJE	
  MIĘDZYKULTUROWE:	
  
   oraz	
  odpowiedzi	
  niekonwencjonalnych	
  
                                                                   Umiejętność	
  pracy	
  w	
  różnych	
  
                                                                   umiejscowieniach	
  kulturowych	
  	
  
      5.	
  PRZETWARZANIE	
  DANYCH:	
  
   Umiejętność	
  przetłumaczenia	
  dużej	
  ilości	
  
                                                                 6.	
  KOMPETENCJE	
  CYFROWE:	
  
    danych	
  na	
  abstrakcyjne	
  pojęcia	
  oraz	
  do	
  
                                                              Umiejętność	
  krytycznej	
  oceny	
  i	
  rozwijania	
  
     rozumowania	
  opartego	
  na	
  wiedzy	
  
                                                               treści	
  opartych	
  na	
  nowych	
  formach	
  i	
  
                                                                     komunikowanie	
  ich	
  
     7.	
  MIĘDZYDYSCYPLINARNOŚĆ:	
  
  Zdolność	
  rozumienia	
  pojęć	
  i	
  koncepcji	
  z	
  wielu	
  
                                                                 8.	
  MYŚLENIE	
  PROJEKTOWE:	
  
            dziedzin	
  
                                                           Zdolność	
  do	
  rozwijania	
  i	
  doprowadzania	
  zadań	
  
                                                             i	
  procesów	
  do	
  oczekiwanych	
  wyników	
  
       9.	
  PRACA	
  W	
  SZUMIE:	
  
    Zdolność	
  do	
  rozróżniania	
  i	
  filtrowania	
                                  10.	
  WSPÓŁPRACA	
  W	
  WIRTUALU:	
  
   informacji	
  dla	
  zmaksymaliwoania	
  funkcji	
                                 Zdolność	
  do	
  efektywnej,	
  zaangażowanej	
  pracy	
  
   poznawczych	
  przy	
  użyciu	
  różnych	
  technik	
  	
                                     w	
  wirtualnym	
  zespole	
  
              i	
  narzędzi	
  
                                                                                                    38	
  
       Źródło:	
  Future	
  work	
  skills	
  2020,	
  Insgtute	
  for	
  the	
  Future	
  for	
  the	
  University	
  of	
  Phoenix	
  Research	
  Insgtute,	
  Palo	
  Alto	
  2011.	
  	
  
Cykl	
  życia	
  a	
  cykl	
  kariery	
  
                        Starość	
    Dzieciństwo	
  
                 Rodzicielstwo	
               Edukacja	
  
                               Edukacja	
  na	
  
                       Aktywność	
  
                                poziomie	
  
                       zawodowa	
  
                                wyższym	
  
Jakość	
  życia	
  a	
  regionalny	
  rynek	
  pracy	
  
Stopa	
  bezrobocia	
  w	
  przekroju	
  wojewódzkim	
  2008-­‐2010	
  
  14,0	
  
  12,0	
  
  10,0	
  
   8,0	
  
   6,0	
  
   4,0	
                                                                              2008	
  
   2,0	
                                                                              2009	
  
   0,0	
  
                                                                                  2010	
  
                                                    Źródło:	
  opracowanie	
  własne	
  na	
  podst.	
  Bank	
  Danych	
  Lokalnych	
  GUS.
       Ogólny	
  wskaźnik	
  jakości	
  życia	
  w	
  latach	
  2007,	
  2009	
  i	
  2011	
  w	
  przekroju	
  wojewódzkim	
  
 0,3	
  

 0,2	
  

 0,1	
  
                                                                                        2007	
  
   0	
                                                                                     2009	
  
                                                                                        2011	
  
-­‐0,1	
  

-­‐0,2	
  

-­‐0,3	
                                                                                   40	
  
       Źródło:	
  opracowanie	
  własne	
  na	
  podst.	
  Diagnoza	
  Społeczna	
  2011.	
  
Globalne	
  bezrobocie	
  i	
  stopa	
  bezrobocia	
  
    Źródło:	
  h|p://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-­‐-­‐-­‐ed_emp/-­‐-­‐-­‐emp_elm/-­‐-­‐-­‐trends/documents/publicagon/wcms_179663.pdf	
  
                                                                           41	
  
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy
Wyzwania wobec rynku pracy

More Related Content

Similar to Wyzwania wobec rynku pracy

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 ( województwo małopolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 ( województwo małopolskie)Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 ( województwo małopolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 ( województwo małopolskie)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) IIZałożenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 
Dokumenty programowe
Dokumenty programoweDokumenty programowe
Dokumenty programowe
UM Łódzkie
 
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania RozwojowePolska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
KPRM
 
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
Fundacja "Merkury"
 
Program Operacyjny Wiedza Eedukacja Rozwój 2014 2020 PO WER
Program Operacyjny Wiedza Eedukacja Rozwój 2014 2020 PO WERProgram Operacyjny Wiedza Eedukacja Rozwój 2014 2020 PO WER
Program Operacyjny Wiedza Eedukacja Rozwój 2014 2020 PO WER
Fundacja "Merkury"
 

Similar to Wyzwania wobec rynku pracy (19)

Założenia Umowy Partnerstwa (podkarpackie)
Założenia Umowy Partnerstwa (podkarpackie)Założenia Umowy Partnerstwa (podkarpackie)
Założenia Umowy Partnerstwa (podkarpackie)
 
Założenia Umowy Partnerstwa (łódzkie)
Założenia Umowy Partnerstwa (łódzkie)Założenia Umowy Partnerstwa (łódzkie)
Założenia Umowy Partnerstwa (łódzkie)
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Lublin)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Lublin)Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Lublin)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Lublin)
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 ( województwo małopolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 ( województwo małopolskie)Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 ( województwo małopolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 ( województwo małopolskie)
 
Założenia Umowy Partnerstwa (świętokrzyskie)
Założenia Umowy Partnerstwa (świętokrzyskie)Założenia Umowy Partnerstwa (świętokrzyskie)
Założenia Umowy Partnerstwa (świętokrzyskie)
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Wrocław 2012)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Wrocław 2012)Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Wrocław 2012)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Wrocław 2012)
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) IIZałożenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Poznań)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Poznań)Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Poznań)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (Poznań)
 
Dokumenty programowe
Dokumenty programoweDokumenty programowe
Dokumenty programowe
 
C01 Społeczeństwo Informacyjne
C01 Społeczeństwo InformacyjneC01 Społeczeństwo Informacyjne
C01 Społeczeństwo Informacyjne
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
 
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania RozwojowePolska 2030 Wyzwania Rozwojowe
Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe
 
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
 
Jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość i jak się do niej dostosować? | Deloitte
Jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość i jak się do niej dostosować? | DeloitteJak będzie wyglądała nowa rzeczywistość i jak się do niej dostosować? | Deloitte
Jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość i jak się do niej dostosować? | Deloitte
 
Gospodarka obiegu zamkniętego Deloitte
Gospodarka obiegu zamkniętego DeloitteGospodarka obiegu zamkniętego Deloitte
Gospodarka obiegu zamkniętego Deloitte
 
Idee dla Pomorza | Blue Media SA
Idee dla Pomorza | Blue Media SAIdee dla Pomorza | Blue Media SA
Idee dla Pomorza | Blue Media SA
 
Program Operacyjny Wiedza Eedukacja Rozwój 2014 2020 PO WER
Program Operacyjny Wiedza Eedukacja Rozwój 2014 2020 PO WERProgram Operacyjny Wiedza Eedukacja Rozwój 2014 2020 PO WER
Program Operacyjny Wiedza Eedukacja Rozwój 2014 2020 PO WER
 

More from Piotr Arak

Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Piotr Arak
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Piotr Arak
 

More from Piotr Arak (20)

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
 
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
 
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieciGeoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
 
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji EuropejskiejIndeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
 
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaCzas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
 
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
 
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
 
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - PłockPrezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
 

Wyzwania wobec rynku pracy

 • 1. Wyzwania  wobec  rynku  pracy   Długookresowa  Strategia  Rozwoju  Kraju   „Polska  2030.  Trzecia  Fala  Nowoczesności”       PIOTR  ARAK,  EKSPERT  PROGRAMU  DS.  ROZWOJU     ORGANIZACJI  NARODÓW  ZJEDNOCZONYCH  (UNDP)   Warszawa,  24  maja  2012  r.    
 • 2. 2010   2020   2030   Długookresowa  Strategia  Rozwoju  Kraju    Średniookresowa  Strategia  Rozwoju  Kraju   Strategia   Innowacyjności     Krajowa  Strategia   Rozwoju   Sprawne  Państwo   i  Efektywności   (MAiC)   Regionalnego  (MRR)   Gospodarki  (MG)   Strategia  Rozwoju   Strategia  Rozwoju   Strategia  Rozwoju   Kapitału   Kapitału  Ludzkiego   Transportu   Społecznego   (KPRM  -­‐  MPiPS)   (MTBiGM)   (MKiDN)   Strategia   Strategia  Rozwoju   Bezpieczeństwo   Zrównoważonego   Systemu   Energetyczne     Rozwoju  Wsi  i   Bezpieczeństwa  RP   i  Środowisko  (MG)   Rolnictwa  (MRiRW)   (PRM/MON)   Koncepcja  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju   2010   2020   2030  
 • 3. 10  wyzwań  i  dylematów  Raportu  Polska  2030   Wyzwanie   Dylemat   1.  Wzrost  konkurencyjności   Wykorzystanie  szans  rozwojowych  vs  Dryf  rozwojowy     2.  Sytuacja  demograficzna   Wykorzystanie  potencjału  ze  zwiększania  się  długości  trwania  życia   vs   Kosztowne   społeczno-­‐ekonomiczne   skutki   zmian   w   sferze   struktury  wieku   3.  Wysoka  aktywność  pracy  oraz  adaptacyjność  zasobów  pracy   Adaptacyjna  mobilność  vs  Niepewna  stabilność     4.  Odpowiedni  potencjał  infrastruktury   Przyspieszenie   wymiany,   rozwoju   i   poprawy   relacji   społecznych   vs   Infrastrukturalne  bariery  wymiany  gospodarczej  i  więzi  społecznych   5.  Bezpieczeństwo  energetyczno-­‐klimatyczne   Harmonizacja   wyzwań   klimatycznych   i   energetycznych   czynnikiem   rozwoju   vs   Poza   bezpieczeństwem   energetycznym   i   bez   jasnych   celów  w  ochronie  środowiska     6.  Gospodarka  oparta  na  wiedzy  i  rozwój  kapitału  intelektualnego   Kapitał   intelektualny   jako   główne   źródło   konkurencyjności   Polski   w   globalnej   gospodarce   vs   Powiększający   się   dystans   Polski   wobec   rozwiniętych   gospodarek   świata   w   obszarze   kapitału   intelektualnego     7.  Solidarność  i  spójność  regionalna   Efektywne   wykorzystanie   szans   rozwojowych   wszystkich   regionów   vs  Trwała  polaryzacja  rozwoju     8.  Poprawa  spójności  społecznej   Spójność  społeczna  odpowiadająca  na  nowe  wyzwania  vs  Spójność   społeczna  czasu  transformacji     9.  Sprawne  państwo   Kompleksowy   i   aktywnie   wdrażany   program   reform   na   rzecz   państwa,   który   daje   obywatelowi   poczucie   bezpieczeństwa   oraz  możliwość  realizacji  swoich  praw  i  indywidualnych  aspiracji  vs   Niesprawne   państwo   jako   bariera   rozwoju   oraz   niewłaściwa   relacja   państwo–obywatel     10.  Wzrost  kapitału  społecznego  Polski   Szanse  kapitału  rozwojowego  2030  vs  Pułapka  kapitału  przetrwania   i  adaptacji   3  
 • 4. Globalne  scenariusze  rozwoju  (1)   Rozwój  linearny,  czy  cykliczny?     4  
 • 5. Globalne  scenariusze  rozwoju  (2)   Dziesięć  największych  gospodarek  świata  w  2010,  2020,  2030  i  2050  roku   Lp.     2010   2020   2030   2050    1.   USA   Chiny   Chiny   Chiny    2.   Chiny   USA   USA   Indie    3.   Japonia   Indie   Indie   USA    4.   Indie   Japonia   Japonia   Brazylia    5.   Niemcy   Rosja   Brazylia   Japonia    6.   Rosja   Niemcy   Rosja   Rosja    7.   Brazylia   Brazylia   Niemcy   Meksyk    8.   Wielka  Brytania   Wielka  Brytania   Meksyk   Indonezja    9.   Francja   Francja   Francja   Niemcy    10.   Włochy   Meksyk   Wielka  Brytania   Wielka  Brytania   Źródło:  HM  Government,  "Let’s  choose  growth.  Why  we  need  reform  to  unlock  Europe’s  potengal",  London  2011.  za:  2020   Euromonitor,  2030  i  2050  PwC  na  podst.  parytetu  siły  nabywczej  wg  danych  MFW.   5  
 • 6. Globalne  scenariusze  rozwoju  (3)   PKB  per  capita  (PPP)  w  2009,  2030  i  2050  roku  w  relacji  do  USA     •  Zwiększająca  się  rola  rynków  wschodzących,  ale   2009   2030   2050   nadal  duże  dysproporcje  w  parytecie  siły   nabywczej,   US   100   100   100   •  Rosnąca  rola  E7:  BRIC,  Indonezja,  Meksyk  i   Japonia   71   78   79   Turcja,   Niemcy   79   80   82   •  W  2007  G7  były  o  60%  większe  od  E7,     Wielka  Brytania   81   83   87   a  w  2010  już  tylko  o  35%  (PPP),   Francja   76   79   83   •  W  2030  gospodarki  E7  będą  stanowiły  97%   gospodarek  G7,  a  w  2050  będą  o  64%  większe.       Włochy   71   74   74   Kanada   84   83   83   Chiny   14   33   45   Indie   7   15   28   Brazylia   22   31   41   Rosja   42   67   74   Indonezja   9   16   22   Meksyk   31   43   54   Turcja   30   43   57   Polska*   43   61   78   *dane  szacunkowe  za  MF   Źródło:  PWC,  „The  World  in  2050.  The  acceleragng  shii  of  global   6   economic  power:  challenges  and  opportuniges”,  January  2011.    
 • 7. Trzy  scenariusze  Global  Europe  2050  (4)   Unia  w  zagrożeniu  (negatywny)  –  mały  wzrost  gospodarczy,  odejście  jednego  z  kluczowych  członków  Wspólnoty,  zagrożenia  geopolityczne  (energetyczne)   Bazowy  (brak  zmian)  –  powolny  wzrost,  duże  różnice  między  UE,  a  resztą  świata  w  rozwoju,  brak  wizji  politycznej  i  jej  realizacji,  zależność  energetyczna   Renesans  Unii  (pozytywny)    -­‐  Unia  jako  promotor  demokracji,  rozszerzanie  na  wschód  i  na  południe,  nakłady  na  B+R,  reinwestowanie  w  sieci  energetyczne  i  OZE Globalne  PKB  w  2050  roku  wg  3  zakładanych  scenariuszy  (ceny  stałe  2005,  USD)   180000   160000   Reszta  świata   16%     140000   Pozostałe  kraje  Azji   Afryka  Sub-­‐Saharyjska   120000   Bliski  Wsch.  -­‐  Afryka  Płn.     Ameryka  Łac.   100000   Chiny   80000   Indie   Rosja   60000   Brazylia   Unia  Europejska   40000   Japonia   20000   USA   0   Scenariusz  negatywny   Scenariusz  bazowy   Scenariusz  pozytywny   7   Źródło:  Komisja  Europejska.  2011.  Global  Europe  2050.  Execugve  Summary.    
 • 8. Globalne  scenariusze  rozwoju  (5)   Młodzież  w  krajach  arabskich     PKB  per  capita  wg   Udział  populacji   Udział  osób  w  wieku  15-­‐24  w   Kraj   parytetu  siły  nabywczej   poniżej  30  roku  życia   zatrudnieniu    (2008)   w  tys.  dol.,  2010   Algieria   56%   31%   7,1   Arabia  Saudyjska   61%   25%   23,7   Bahrajn   48%   30%   26,8   Egipt   61%   23%   6,4   Jemen   73%   22%   2,6   Jordan   65%   20%   5,7   Libia   61%   27%   14,9   Maroko   56%   35%   4,8   Oman   64%   29%   26,2   Syria   67%   32%   5,1   Tunezja   51%   22%   9,5   Źródło:  Financial  Times  2-­‐3  kwietnia  2011  r.  za:  US  Census  Bureau,  Bank  Światowy  i  MFW.   8  
 • 9. W  stronę  świata  on-­‐line      Ewolucja  liczby  użytkowników  sieci  stacjonarnej  i  mobilnej  na  świecie  (w  mln)   Źródło:  IDATE  Consulgng  &  Research.  2011.  World  Internet  Usage  &  Markets.  IDATE  NEWS  560  13  September  2011.           9  
 • 10. Wzrost  satysyacji  z  życia  i  dochodu  nie  jest  skorelowany   Średnioroczne  stopy  wzrostu  satysfakcji  z  życia  i  dochód  w  latach  2006-­‐2010   PKB  per  capita   Średni  okres  uczenia  się   Satysyacja  z  życia   Chiny   Indie   Tunezja   Kostaryka   Brazylia   Tajlandia   Źródło:  Mario  Pezzini.  2012.  Making  Most  of  the  Shiiing  Wealth.   How  to  build  cohesive  and  compeggve  regions?.  Prezentacja  w   dniu  23  lutego  2012  r.  
 • 11. World  Happiness  Report   Wskaźnik  deklarowanego  poziomu  szczęścia  na  podstawie  Gallup  World  Poll     9   8   7   6   5   4   3   2   1   0   53  miejsce   •  W  każdym  regionie  występuje  duże  zróżnicowanie  w  ocenie  własnego  życia.  Do   pewnego  stopnia  to  po  prostu  odzwierciedla  różne  osobowości,  ale  w  jeszcze   większym  odzwierciedlone  są  różne  warunki  życia  w  których  dorastają  osoby  z   różnych  regionów,  ale  także  pokazuje  różne  możliwe  scenariusze  życiowe  w  tych   samych  zakątkach  świata,  ale  w  innych  krajach.     •  Oprócz  terytorializmu  to  co  jest  także  widoczne  w  badaniach  to  poziom  szczęścia  ze   względu  na  wiek.     •  Jak  się  okazuje  wysoki  poziom  deklarownego  szczęścia  osiagamy  w  wieku  18  lat  by   potem  stopniowo  malał  do  50  r.ż.  gdy  ta  tendencja  się  odwraca.  
 • 12. Warunki  życia  w  Polsce   Polska  wg  „Be|er  Life  Index”  OECD  w  2010  i  2011  roku   równowaga  między  pracą,  a  życiem  prywatnym   bezpieczeństwo   satysfakcja  z  życia   zdrowie   władza   środowisko   2011   edukacja   2010   społeczeństwo   praca   dochody   mieszkanie   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Stworzony  przez  OECD  indeks,  pozwala  porównywać  poziom  i  warunki  życia.  Skala  obejmuje  od  0  do   10.  Na  podstawie  różnych  danych  (takich  jak  dochody,  liczba  pokoi  na  osobę,  bezrobocie)  i  badań   prowadzonych  wśród  mieszkańców,  autorzy  tego  rankingu  stworzyli  wskaźniki     12   Źródło:  Opracowanie  własne  na  podst.  h|p://www.oecdbe|erlifeindex.org/  
 • 13. Czynniki  zmiany   •  Nowe  technologie  (cyfryzacja,  nowe  reguły  ekonomii:  współpraca,  otwartość,   dzielenie  się,  integracja,  współzależności),   •  Wyzwania  i  napięcia  demograficzne  i  ich  skutki  (stary  świat  Zachodu  1,2  mld  ludzi   obecnie  i  tyle  samo  w  2025  –  młody  „łuk  niestabilności”  oraz  kraje  o  dodatniej   kontrybucji  demografii  do  wzrostu  PKB,  obecnie  5,2  mld,  a  w  2025  6,7  mld  ludzi),     •  Konkurencja  o  zasoby  energetyczne  i  dystrybucję  energii,   •  Warunki  środowiskowe  (klimat,  trudności  z  dostępem  do  wody,  oszczędzanie   energii,  potrzeby  żywnościowe  –  warunki  dla  rozwoju  rolnictwa,  z  0,6  mld  ludzi  z   21  państw  bez  ziemi  uprawnej  i  dostępu  do  wody  pitnej  w  2025  będzie  1,4  mld  z   36  państw).     13   Źródło:  HSBC,  „The  world  in  2050  Quangfying  the  shii  in  the  global  economy”,  January  2011.    
 • 14. Zagrożenia  dla  polskiego  rozwoju   •  Pokryzysowe  bariery  rozwoju  generowane  przez  problem  wysokiego   zadłużenia  i  deficytu,  czyli  niestabilność  finansów  publicznych  w  długiej   perspektywie,  co  może  być  pogłębiane    globalnymi  napięciami   walutowymi  i  powstaniem  nowych  barier  w  światowym  handlu    -­‐    przez   brak  jasnej  polityki  oszczędności  i  rozwoju  (poprzez  rozumną  alokację   zasobów  w  kierunkach  najbardziej  prorozwojowych),   •  Dryf  rozwojowy  opisany  już  w  raporcie  „POLSKA  2030”,  który  polegać   miałby  na  „uśrednieniu”  tempa  wzrostu,  nie  rozwiązaniu  problemów   demograficznych  oraz  braku  stymulacji  dla  wzrostu  zatrudnienia,  czyli     obniżeniu  w  efekcie  poziomu  ambicji  i  aspiracji    –      poprzez  politykę  nie   stawiającą  trudnych  wyzwań,  skupioną  na  doraźnych    celach  i  prymacie   spokoju  społecznego  nad  twórczym  konfliktem  w  sprawach,  gdzie  bez   konfliktu  nie  można  się  obejść,   •  Peryferyzacja  Polski  (Europy-­‐  ???)  w  globalnym  układzie  sił  –    przez  brak   podjęcia  wyzwań    i  zaniechania  modernizacyjne  oraz  wzrost  sił   rozwojowych  krajów  „wschodzących”  w  tym  E7  (BRIC  +  Indonezja,   Meksyk,  Turcja).   14  
 • 15. Dlaczego  mówimy  o  „Trzeciej  Fali  Nowoczesności”?   •  1  fala:  industrializacja     –  Procesy  modernizacyjne  (choć  w  ograniczonym  zakresie  w  stosunku   do  świata):  1945-­‐1989   •  2  fala:  transformacja  (gospodarka  państwowa/gospodarka   rynkowa  –  w  stronę  modelu  posgndustrialnego):     boom  edukacyjny  i  boom  przedsiębiorczości  –  1989-­‐2010   •  3  fala:  wyzwania  cywilizacyjne  fazy  posgndustrialnej     (nowe  przewagi  konkurencyjne  oparte  o  kapitał  intelektualny,   o  innowacyjność,  wykorzystanie  impetu  cyfrowego  i  wartości   dodanej  społeczeństwa  sieci):  2010/2011/2012       UWAGA:  przedkładany  model  adaptuje  wersję  „fal”  proponowaną  przez         Tofflera  w  1980  roku  do  warunków  polskich   15  
 • 16. Polska  2030  –  Filary  rozwoju     CEL:  rozwój  mierzony  poprawą  jakości  życia  (wzrost  PKB  na  mieszkańca  w  relacji  do  najbogatszego   kraju  UE  (Holandia,  2009  –  45%;  2030  –  więcej  niż  65%)  i  zwiększenie  spójności  społecznej)  Polaków   dzięki  stabilnemu,  wysokiemu  wzrostowi  gospodarczemu,  co  pozwala  na  modernizację  kraju   Makroekonomiczne  warunki  rozwoju  Polski  do  2030  roku   Filar  innowacyjności   Filar  terytorialnego   (modernizacji)   równoważenia  rozwoju     (dyfuzji)   Filar  efektywności   Nastawiony  na  zbudowanie       nowych  przewag   Zgodnie  z    zasadami   Usprawniający  funkcje   konkurencyjnych  Polski   rozbudzania  potencjału   przyjaznego  i  pomocnego   opartych  o  wzrost  KI  (wzrost   rozwojowego  odpowiednich   państwa  (nie   kapitału  ludzkiego,   obszarów  mechanizmami   nadodpowiedzialnego)   społecznego,  relacyjnego,   dyfuzji  i  absorbcji  oraz   działającego  efektywnie  w   strukturalnego)  i   polityką  spójności  społecznej,   kluczowych  obszarach   wykorzystanie  impetu   co  daje  w  efekcie  zwiększenie   interwencji   cyfrowego,  co  daje  w  efekcie   potencjału  konkurencyjności   większą  konkurencyjność   Polski   16  
 • 17. Obszary  tematyczne/  filary  rozwoju   Filar  Innowacyjności   Bezpieczeństwo   Innowacyjność   Polska  Cyfrowa   Kapitał  Ludzki   Energetyczne  i   Środowisko   Filar  terytorialnego  równoważenia  rozwoju  (dyfuzji)   Rozwój  regionalny   Transport     Filar  Efektywności   Kapitał  Społeczny   Sprawne  Państwo   17  
 • 18. Potencjał  innowacyjności   Innowacyjność  państw  europejskich  mierzona  zagregowanym   wskaźnikiem  innowacyjności   Polska  znajduje  się  w  grupie   0,8   „moderate  innovators”,  czyli   0,7   wśród  krajów,  których   wartości  wskaźników   0,6   znajdują  się  poniżej  średniej   UE.  W  przeciągu  roku   0,5   spadliśmy  o  1  pozycję.   0,4     0,3   Liderzy  mają  kila  cech   wspólnych:  wysoką  jakość   0,2   prowadzonych  prac   0,1   badawczych  (B+R),  dobre   wartości  określające   0   aktywność  przedsiębiorstw  w   Łotwa   Bułgaria   Rumunia   Portugalia   Estonia   Dania   Cypr   EU27   Francja   Luksemburg   Grecja   Holandia   Belgia   Polska   Słowacja   Irlandia   Włochy   Wielka  Brytania   Austria   Malta   Hiszpania   Niemcy   Szwecja   Słowenia   Finlandia   Litwa   Węgry   Czechy   zakresie  innowacyjności,   dużą  liczbę  uzyskiwanych   patentów  i  sukcesy  w   komercjalizacji  nauki   Źródło:Innovagon  Union  Scoreboard  2010The  Innovagon  Union's  performance  scoreboard  for  Research  and  Innovagon  2012   18  
 • 19. Potencjał  kreatywności     Miejsce   Globalny  Indeks   ogółem   Kraj   Technologia   Talent   Tolerancja   Kreatywności   1   Szwecja   5   2   7   0.923   2   USA   3   8   8   0.902   3   Finlandia   1   1   19   0.894   4   Dania   7   4   14   0.878   5   Australia   15   7   5   0.870   6   Nowa  Zelandia   19   5   4   0.866   7   Kanada   11   17   1   0.862   7   Norwegia   12   6   11   0.862   9   Singapur   10   3   17   0.858   10   Holandia   17   11   3   0.854   11   Belgia   16   12   13   0.813   12   Irlandia   20   21   2   0.805   13   Wielka  Brytania   18   19   10   0.789   14   Szwajcaria   6   22   20   0.785   15   Francja   14   23   16   0.764   15   Niemcy   9   26   18   0.764   17   Hiszpania   24   28   6   0.744   18   Tajwan   —   32   21   0.737   19   Włochy   26   18   23   0.707   20   Hong  Kong   22   37   12   0.691   41   Polska   37   29   58   0.476   Źródło:  Margn  Prosperity  Insgtute.  2011.  Creagvity  and  Prosperity:  The  Global  Creagvity  Index.       19  
 • 20. 0   5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   Singapur   Holandia   Szwajcaria   Australia   Szwecja   Belgia   Dania   Finlandia   43%   Norwegia   Niemcy   Wielka  Brytania   Kanada   Klasa  kreatywna  w  Polsce   Izrael   Nowa  Zelandia   Estonia   Włochy   Francja   Czechy   Irlandia   Rosja   Austria   Słowenia   Łotwa   Źródło:  Margn  Prosperity  Insgtute.  2011.  Creagvity  and  Prosperity:  The  Global  Creagvity  Index.       Węgry   Udział  klasy  kreatywnej  wśród  pracujących  (2011)   Słowacja   Hong  Kong   USA   Litwa   Grecja   Polska   32%   Ukraina   Egipt   Tajwan   Hiszpania   Bułgaria   Cypr   Chorwacja   Serbia   Macedonia   20   Malezja  
 • 21. Rosnąca  rola  klasy  kreatywnej   Siła  robocza  wg  klas  wydzielonych  przez  R.  Floridę  w  USA  1800-­‐2009   21  
 • 22. Kreatywność  a  jakość  życia   Globalny  indeks  kreatywności  a  HDI  (2011)   Polska   Źródło:  Margn  Prosperity  Insgtute.  2011.  Creagvity  and  Prosperity:  The  Global  Creagvity  Index.       22  
 • 23. Wykorzystanie  orientacji  życiowych  młodych   •  Minimaliści,  którzy  nie  mają  wysokich  aspiracji,  mierzą  na  spokojne  i  bezpieczne   życie,  stanowią  margines  (5%  młodych  dorosłych  oraz  11,5%  młodszej  młodzieży)   •  Marzyciele  –  o  wysokich  aspiracjach  do  dostatku,  barwnego  i  wygodnego  życia,  ale  ze   słabymi  przesłankami  do  sukcesu  –  stanowią  20%  młodych   •  Zorientowani  na  wzory  mieszczańskie  i  przeciętne  statusy  (konwencjonalnie  ambitni)   stanowią  główny  strumień  starszych  roczników  młodzieży  (43,2%).     •  Nieprzeciętnie  ambitni:  Młodszych  częściej  urzekają  niekonwencjonalne  wzory  życia:   barwne,  niecodzienne,  z  dużą  wagą  przywiązywaną  do  nieprzeciętnych  karier  i   wyrafinowanej  konsumpcji  (30,4%).     •  Ambitni  inaczej  -­‐    połączenie  wysokich  dążeń  konsumpcyjnych  i  statusowycch  z   dbałością  o  wartości  niematerialne  (8,3%  młodzieży  oraz  12,5%  młodych  dorosłych).   23  
 • 24. Edukacja:  różnicuje  ale  i  tworzy  szanse   Aspiracje  edukacyjne  młodzieży  a  status  rodziny  pochodzenia   Udział  osób  z  wyższym   wykształceniem  w  populacji   25-­‐64     30   25   20   21,2  %   15   10   9,7  %   5   0   1995   2009   Źródło:  M.  Federowicz,  „Prezentacja  raportu  o   stanie  edukacji  2010  r.”,  Kongres  Edukacji  5  czerwca   2011  r.   24  
 • 25. Filar  innowacyjności  –  wzmocnienie     Konkurencyjnej  jakości   TURBODOŁADOWANIE:     badania  naukowe  i   TURBODOŁADOWANIE:     Aspiracje  społeczne   współpraca  z   Impet  cyfrowy   gospodarką   Rozwój  postaw   Wysokiej  jakości   Kreatywność     przedsiębiorczych  i   edukacja  na  wszystkich   i  innowacyjność   kompetencji   poziomach   gospodarki   zarządczych   przedsiębiorców   Infrastruktura   25  
 • 26. Dwadzieścia  pięć  kluczowych  decyzji   11.  Unowocześnienie  i   21.  Modernizacja   1.  Trwałe  zmniejszenie   10.  Dostępność  i   20.  Warunki  dla   poprawa  jakości   infrastruktury  i   deficytu  sektora   wysoka  jakość  usług   bezpieczeństwa   edukacji  oraz  uczenia   bezpieczeństwo   finansów  publicznych     zdrowotnych   żywnościowego  Polski   się  przez  całe  życie   energetyczne   22.  Poprawa   2.  Realokacja  w   12.  Dopasowanie   19.  Poprawa   warunków   wydatkach   9.  Efektywny  model   edukacji  do  potrzeb   cywilizacyjnych   środowiskowych,   publicznych  na  rzecz   usług  publicznych   zmieniającej  się   warunków  życia  na   uniknięcie  ryzyk   rozwoju   gospodarki   wsi   związanych  ze   zmianami  klimatu   3.  Zbilansowanie   systemu  ubezpieczeń   13.  Warunki  do   emerytalnych   8.  Polska  krajem   18.  Rozwój  sieci   23.  Zniesienie  barier   prorozwojowego   migracji  neto   metropolitalnej   dla  biznesu   rentowych  i   impetu  cyfrowego   zdrowotnych   17.  Zwiększenie   4.  Warunki  dla   7.  Lepszy  start  życiowy   14.  Konkurencyjność   dostępności   24.  Usprawnienie   wzrostu  oszczędności  i   i  zawodowy  młodych   nauki  i  rozwój  B+R   transportowej  w   działań  państwa     inwestycji   Polsce     6.  Łączenie  ambicji   15.  Warunki  dla   25.  Warunki  dla   5.  Aktywizacja  rezerw   16.  Warunki  dla   zawodowych  i   nowych  przewag   budowy  kapitału   na  rynku  pracy   spójności  terytorialnej   aspiracji  życiowych   konkurencyjnych     społecznego   26  
 • 27. Kluczowe  decyzje  dla  rozwoju  kapitału  ludzkiego  (1)   3.  Zbilansowanie  systemu  ubezpieczeń  emerytalnych  rentowych  i   zdrowotnych   Maksymalnie  zbilansować  (w  latach  2012-­‐2013)  koszty  utrzymania  systemu   ubezpieczeń  emerytalnych,  rentowych  i  zdrowotnych  oraz  przywrócić  związek   między  składką  a  zakresem  zabezpieczenia,  tak  aby  ograniczyć  generowanie   bieżącego  deficytu  i  długu  publicznego  w  przyszłych  latach.   4.  Warunki  dla  wzrostu  oszczędności  i  inwestycji   Wprowadzić  rozwiązania  instytucjonalne  i  podatkowe  (w  latach  2012-­‐2015)   promujące  oszczędzanie  i  produktywne  inwestowanie  na  rzecz  przyszłości   poprzez  przesunięcie  ciężarów  podatkowych  na  rzecz  podatków   konsumpcyjnych  oraz  promowanie  oszczędzania  na  starość  w  II  Filarze  i   dodatkowych  ubezpieczeniach  III  Filaru.   5.  Aktywizacja  rezerw  na  rynku  pracy   Wdrożyć  w  latach  2012-­‐2015  programy  aktywizacji  rezerw  na  rynku  pracy,   aby  zwiększyć  poziom  zatrudnienia  do  70%  do  2030  r.  (osiągnięcie  liczby   zatrudnionych  w  2020  r.  na  poziomie  ponad  17  mln  osób  i  niedopuszczenie   do  spadku  tej  liczby  poniżej  16,8  mln  w  2030),  poprzez  związanie  osób   niepełnosprawnych  z  otwartym  rynkiem  pracy,  umożliwienie  wcześniejszego   startu  młodych  osób  na  rynku  pracy,  podniesienie  aktywności  zawodowej   kobiet,  realizację  programów  50+  i  60+  oraz  rozpoczęcie  procesu  zrównania   wieku  emerytalnego  obu  płci  na  poziomie  67  lat.   27  
 • 28. Kluczowe  decyzje  dla  rozwoju  kapitału  ludzkiego  (2)       6.  Łączenie  ambicji  zawodowych  i  aspiracji  życiowych   Wzmocnić  w  latach  2012-­‐2013  warunki  dla  łączenia  ambicji  zawodowych  i   aspiracji  rodzinnych  młodej  i  średniej  generacji,  poprzez  m.in.  wsparcie  rodzin   w  edukacji  i  opiece  nad  dziećmi  w  wieku  0-­‐5,  poprawę  dostępności   przedszkoli  i  opieki  świetlicowej,    propagowanie  elastyczności  zatrudnienia   dostosowanej  do  potrzeb  pracownika.   7.  Lepszy  start  życiowy  i  zawodowy  młodych   Zaprojektować  i  wdrożyć  w  latach  2012-­‐2015  działania  poprawiające  warunki   startu  życiowego  i  zawodowego  młodej  generacji,  ułatwiające  wchodzenie   młodych  na  rynek  pracy  (elastyczność  zatrudnienia  oraz  warunki  jego   stabilizacji),  zwiększające  dostępność  mieszkań,  wyrównujące  możliwość   dostępu  do  różnego  typu  usług  np.  kredytów  bankowych  bez  względu  na   formę  zatrudnienia.     8.  Polska  krajem  migracji  neto   Przygotować  instytucje  publiczne  i  społeczeństwo  w  latach  2013-­‐2020  do   wzrostu  imigracji  do  Polski  (od  2020  r.)  poprzez  wykorzystanie  potencjału   migracji  poakcesyjnych  i  migracji  powrotnych  oraz  stworzenie  warunków   wdrożenia  polityki  migracyjnej  odpowiadającej  na  potrzeby  rynku  pracy  i   wspierającej  proces  integracji  imigrantów.   28  
 • 29. Kluczowe  decyzje  dla  rozwoju  kapitału  ludziego  (3)   9.  Efektywny  model  usług  publicznych     Zmienić  model  świadczenia  usług  publicznych  (po  dokonaniu  audytu)  w  podstawowych  obszarach   (m.in.  poprzez  zewnętrzne  kontraktowanie  usług),  aby  poprawić  ich  skuteczność,  efektywność   finansową  i  jakość,  a  także  zmodyfikować  system  świadczeń  społecznych  tak,  aby  zasiłki  i  świadczenia  w   rzeczywisty  sposób  przyczyniały  się    do  wychodzenia  z  wykluczenia  społecznego  oraz,  kiedy  jest  to   możliwe,    wspierały  podejmowanie  zatrudnienia  w  całym  okresie  realizacji  strategii.   10.  Dostępność  i  wysoka  jakość  usług  zdrowotnych  oraz  międzysektorowe  działania  prozdrowotne   Wdrożyć  zmiany  do  2015  w  systemie  ochrony  zdrowia,  których  celem  będzie  poprawa  dostępności,   skuteczności  i  jakości  usług  medycznych  (w  tym  rehabilitacji),  głównie  za  sprawą  wzrostu  efektywności   systemu  ochrony  zdrowia,  istotnego  wzmocnienia  dobrze  adresowanych  działań  profilaktycznych,   uruchomienia  dodatkowych  źródeł  finansowania  opieki  zdrowotnej  oraz  wprowadzenia  nowoczesnych   narzędzi  w  systemie  ochrony  zdrowia.   11.  Unowocześnienie  i  poprawa  jakości  edukacji   Zapewnić  powszechną  dostępność  i  wysoką  jakość  opieki  oraz  edukacji  w  przedszkolach  i  szkołach   wszystkich  poziomów  i  typów  oraz  ich  zorientowanie  na  pobudzanie  kreatywności  dzieci,  młodzieży  i   dorosłych  oraz  przygotowanie  do  uczenia  się  przez  całe  życie,  przy  wykorzystaniu  technologii   informacyjno  –  komunikacyjnych  (ICT)  jako  powszechnego  narzędzia  edukacyjnego,  przy  jednoczesnym   zwiększaniu  atrakcyjności  zawodu  nauczyciela  oraz  kształceniu  nawyku  korzystania  z  dóbr  kultury  w   okresie  do  2020  r.   12.  Dopasowanie  edukacji  do  potrzeb  zmieniającej  się  gospodarki  i  społeczeństwa   Wykorzystać  efektywniej  indywidualne  i  publiczne  inwestycje  w  edukację  poprzez  wzmocnienie   kształcenia  kluczowych  kompetencji,  wdrożenie  modelu  kształcenia  zawodowego  opartego  na  uczeniu   się  praktycznym  i  na  elastycznych  ścieżkach  uczenia  się,  stworzenie  oferty  atrakcyjnych  studiów  o   profilu  praktycznym  i  podniesienie  ich  jakości  oraz  wzmocnienie  wagi  studiów  I  stopnia  tak,  aby  służyło   to  poprawie  skuteczności  transferu  edukacja  –  rynek  pracy  w  całym  okresie  realizacji  strategii.   29  
 • 30. Kluczowe  decyzje  związane  z  rozwojem  regionalnego  rynku  pracy  (4)   16.  Warunki  dla  spójności  terytorialnej   Wzmocnić  warunki  instytucjonalne  i  ekonomiczne  (etapami  do  2030  r.)  dla    spójności  terytorialnej   pomiędzy  regionami,  wewnątrz  regionów  (wykorzystując  ich  potencjał  miejski),  jak  i  wewnątrz  miast   (przeciwdziałanie  degradacji  niektórych  dzielnic).  W  okresie  do  2020  r.  -­‐  wzmocnić  endogeniczny   potencjał  rozwojowy  obszarów  wiejskich  i  peryferyjnych  poprzez  inwestycję  w  transport,  infrastrukturę   telekomunikacyjną  i  inwestycje  w  edukację,  kulturę,  usługi  publiczne,  lokalną  infrastrukturę  i  wspieranie   przedsiębiorczości.     17.  Zwiększenie  dostępności  transportowej  w  Polsce     Zwiększyć  dostępność  transportową  i  nasycenie  infrastrukturą  w  Polsce  (drogi,  koleje,  lotniska)  oraz   zoptymalizować  zarządzanie  transportem  do  2020  r.  poprzez  stworzenie  modelu  finansowego  łączącego   budżet  państwa,  środki  UE,  pieniądze  z  rynku  kapitałowego,  od  inwestorów  prywatnych  lub  z   pojawiających  się  nowych  instrumentów  gwarancji  kredytowych  ,  a  w  drugiej  dekadzie  wprowadzić   model  samofinansowania  systemu  transportowego  poprzez  łączenie  opłat  użytkowników  i  podatków   ogólnych  (z  uwzględnieniem  specyfiki  poszczególnych  gałęzi  transportu).   18.  Rozwój  sieci  metropolitalnej   Przyjąć  do  2015  r.  rozwiązania  prawne  i  organizacyjne  przyspieszające  integrację  sieci  metropolitalnej  i   wzrost  potencjału  rozwojowego,  kulturowego,  kreatywnego  i  innowacyjnego  metropolii,  a  także   zwiększające  spójność  otaczającej  je  przestrzeni  metropolitarnej  i  jej  oddziaływanie  regionalne   dotyczące  innowacji,  komunikacji,  podatków  (większy  udział  miast  w  wpływach  z  podatków),  inwestycji,   usług  dla  obywateli  przy  jednoczesnym  minimalizowaniu  szkodliwych  oddziaływań  na  środowisko.   19.  Poprawa  cywilizacyjnych  warunków  życia  na  wsi   Wyposażyć  do  2020  r.  obszary  wiejskie  i  małe  miasteczka  w  infrastrukturę  cywilizacyjną  pozwalającą  na   wyrównanie  szans  zawodowych  i  społecznych  ich  mieszkańców  (dostępność  komunikacyjna,  cyfrowa,   edukacyjna,  do  usług  zdrowotnych,  warunki  uczestnictwa  w  kulturze  oraz  dla  pracy  poza  rolnictwem  –   także  w  nowych  dziedzinach  eko-­‐gospodarki)  i  silniejsze  powiązanie  z  lokalnymi,  regionalnymi  i   krajowymi  centrami  rozwoju.   30  
 • 32. Kierunki  działań  polityki  przestrzennej   Wzmocnienie  obszarów  peryferyjnych  poprzez  integrację  z  metropolią  sieciową.   Rozwijanie  powiązań  funkcjonalnych  pomiędzy  obszarami  peryferyjnymi     (żółta  linia)  służy  głównie  zapewnieniu  spójności  kraju      Źródło:  MRR,  „Koncepcja  Przestrzennego   32   Zagospodarowania  Kraju  2030”.  
 • 33. Geografia  rozwoju   Wymiar  terytorialny  w  znaczeniu  podwójnym:       •  ład  przestrzenny  w  zagospodarowywaniu  kraju,  co  wymaga  odpowiednich  instrumentów   planowania,  w  tym  planowania  fizycznego  i  ekonomicznego,   •  ład  w  rozwoju  potencjałów  wzrostu  dostosowanych  do  lokalnych  i  regionalnych  uwarunkowań     (z  wykorzystaniem  ich  endogenicznego  charakteru  i  absorbcji  sił  egzogenicznych),   •  ład  w  przejściu  od  modelu  „przestrzeni  miejsc”  (space  of  places)  do  „przestrzeni  przepływów  i   wymiany”  (spaces  of  flows).     Trzeba  też  uświadamiać  sobie  na  coraz  większą  skalę,  iż  planowanie  przestrzenne  jest  narzędziem   nowoczesnej  polityki  ochrony  środowiska.       Polska  AD  2010     „Warszawocentryczne”   powiązania   funkcjonalne  pomiędzy   głównymi  miastami   Polska  AD  2030   Policentryczna   metropolia  sieciowa  i   zrównoważenie   powiązań   wewnątrzsieciowych     Źródło:  MRR,  „Koncepcja   Przestrzennego   Zagospodarowania  Kraju   33   2030”.  
 • 34. Policentryczna  metropolia  sieciowa  w  2030  roku   W  skład  policentrycznej  metropolii  sieciowej  w  roku  2030  wchodzą:   •  rdzeń  metropolii  sieciowej,  który  tworzy  Warszawa  (ze  swoim   obszarem  metropolitalnym)  oraz  następujące  ośrodki   metropolitalne  (wraz  ze  swoimi  obszarami  metropolitalnymi):   Konurbacja  Górnośląska  (Katowice  wraz  z  miastami  wchodzącymi   w  skład  Górnośląskiego  Obszaru  Metropolitalnego),  Kraków,  Łódź,   Trójmiasto  (Gdańsk  –  Sopot  –  Gdynia  z  głównym  ośrodkiem   miejskim  w  Gdańsku  –  dalej:  Trójmiasto),  Poznań,  Wrocław,   Bydgoszcz  i  Toruń,  Szczecin,  Lublin,  Białystok  oraz  Rzeszów,   •   współtworzące  ją  miasta  (wraz  z  obszarami  funkcjonalnymi)  o   znaczeniu  regionalnym  czyli  pozostałe  miasta  wojewódzkie:  Kielce,   Olsztyn,  Opole,  Zielona  Góra,  Gorzów  Wielkopolski  oraz:  Płock,   Koszalin,  Słupsk,  Bielsko-­‐Biała,  Częstochowa,  Radom,  Rybnik.   34  
 • 35. Wizja  rynku  pracy  2030?   Trzecia  Fala  Industrializacji   Źródło:  h|p://www.economist.com/node/21552901   35  
 • 36. Problemy  z  programowaniem  rynku  pracy  przyszłości   •  Trudno  jest  przewidzieć  przemiany  technologiczne  i  w  jaki  sposób  bezpośrednio  wpłyną   one  na  rynek  pracy  (jakie  miejsca  pracy  się  pojawią,  a  jakie  znikną),     •  W  2000  roku  tygodnik  „Time”  opublikował  listę  zawodów  przyszłości,  które  będą   świetnie  prosperować  za  dekadę,  czyli  mniej  więcej  teraz.  Podał  też  listę  zawodów,   które  znikną  lub  będą  w  odwrocie  ze  względu  na  postęp  technologii  m.in.  Internetu.     Na  zielono  te  zawody,  które  miały  się  rozwinąć,  a  na  czerwono  te  które  miały  zacząć  znikać   INŻYNIER  TKANEK   BROKER,  DEALER  SAMOCHODÓW,  KURIER,   AGENT  UBEZPIECZENIOWY  I   PROGRAMISTA  GENÓW   NIERUCHOMOŚCI   FARMER  NOWEJ  ERY   NAUCZYCIEL   AKTOR  RZECZYWISTOŚCI  WIRTUALNEJ   DRUKARZ   PRODUCENT  SPERSONALIZOWANYCH   STENOTYPIŚCI,  SEKRETARKI,  ASYSTENCI   MEDIÓW   CEO   KONTROLER  GMO   ORTODONTA   TESTER  TURINGA   KLAWISZ   INŻYNIER  WIEDZY   KIEROWCA  TIR-­‐A   ANALITYK  (DATA-­‐MINING)   GOSPOSIA/  GOSPODARZ   KONSULTANT  TELEFONICZNY   OJCIEC   Źródło:  h|p://www.gme.com/gme/magazine/argcle/0,9171,997028-­‐2,00.html   36  
 • 37. “Drivery”  zmiany  na  rynku  pracy   Rozwój  inteligentnych  maszyn     Ekstremalna  długowieczność:   i  systemów:   Wzrost  globalnej  długości  życia  zmienia   Pracownicy  będą  odchodzić  od   modele  kariery  i  uczenia  się     automatycznych  i  powtarzalnych  zadań   “Obliczalny”  świat:   Nowy  ekosystem  mediów:   Ogromny  wzrost  w  możliwościach  analizy   Nowe  środki  komunikacji  wymagają   i  przerabiania  danych  sprawią  świat   kompetencji  cyfrowych  wykraczających   programowalnym  systemem     poza  zwykły  język   Super  struktury  organizacyjne   Globalnie  połączony  świat   Technologie  społecznościowe  napędzają   Zwiększona  globalna  łączność  stawia   nowe  formy  produkcji  i  tworzenia   różnorodność  i  adaptacyjność  w  centrum   wartości     organizacyjnym  operacji   Źródło:  Future  work  skills  2020,  Insgtute  for  the  Future  for  the  University  of  Phoenix  Research  Insgtute,  Palo  Alto  2011.    
 • 38. Kreatywność,  innowacyjność  i  nowe  przewagi  konkurencyjne   1.  WNIOSKOWANIE:   2.  INTELIGENCJA  EMOCJONALNA:   Umiejętność  określenia  głębszego  sensu  lub   Umiejętność  łączenia  się  z  innymi  w  głęboki  I   znaczenia  tego  co  jest  wyrażane     bezpośredni  sposób  do  odczuwania  i   stymulowania  reakcji  i  pożadanych  interakcji     3.  SPRAWNOŚĆ  ADAPTACYJNA   Biegłość  w  myśleniu  i  wymyślaniu  rozwiązań   4.  KOMPETENCJE  MIĘDZYKULTUROWE:   oraz  odpowiedzi  niekonwencjonalnych   Umiejętność  pracy  w  różnych   umiejscowieniach  kulturowych     5.  PRZETWARZANIE  DANYCH:   Umiejętność  przetłumaczenia  dużej  ilości   6.  KOMPETENCJE  CYFROWE:   danych  na  abstrakcyjne  pojęcia  oraz  do   Umiejętność  krytycznej  oceny  i  rozwijania   rozumowania  opartego  na  wiedzy   treści  opartych  na  nowych  formach  i   komunikowanie  ich   7.  MIĘDZYDYSCYPLINARNOŚĆ:   Zdolność  rozumienia  pojęć  i  koncepcji  z  wielu   8.  MYŚLENIE  PROJEKTOWE:   dziedzin   Zdolność  do  rozwijania  i  doprowadzania  zadań   i  procesów  do  oczekiwanych  wyników   9.  PRACA  W  SZUMIE:   Zdolność  do  rozróżniania  i  filtrowania   10.  WSPÓŁPRACA  W  WIRTUALU:   informacji  dla  zmaksymaliwoania  funkcji   Zdolność  do  efektywnej,  zaangażowanej  pracy   poznawczych  przy  użyciu  różnych  technik     w  wirtualnym  zespole   i  narzędzi   38   Źródło:  Future  work  skills  2020,  Insgtute  for  the  Future  for  the  University  of  Phoenix  Research  Insgtute,  Palo  Alto  2011.    
 • 39. Cykl  życia  a  cykl  kariery   Starość   Dzieciństwo   Rodzicielstwo   Edukacja   Edukacja  na   Aktywność   poziomie   zawodowa   wyższym  
 • 40. Jakość  życia  a  regionalny  rynek  pracy   Stopa  bezrobocia  w  przekroju  wojewódzkim  2008-­‐2010   14,0   12,0   10,0   8,0   6,0   4,0   2008   2,0   2009   0,0   2010   Źródło:  opracowanie  własne  na  podst.  Bank  Danych  Lokalnych  GUS. Ogólny  wskaźnik  jakości  życia  w  latach  2007,  2009  i  2011  w  przekroju  wojewódzkim   0,3   0,2   0,1   2007   0   2009   2011   -­‐0,1   -­‐0,2   -­‐0,3   40   Źródło:  opracowanie  własne  na  podst.  Diagnoza  Społeczna  2011.  
 • 41. Globalne  bezrobocie  i  stopa  bezrobocia   Źródło:  h|p://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-­‐-­‐-­‐ed_emp/-­‐-­‐-­‐emp_elm/-­‐-­‐-­‐trends/documents/publicagon/wcms_179663.pdf   41