Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet

112 views

Published on

Ammattikorkeakouluopiskelijat opinnollistavat opintojaksoja kasvavissa määrin. Webinaarissa pureuduttiin siihen, mitä opinnollistaminen käytännössä tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on korkeakouluille. Lisäksi jaettiin kokemuksia ja hyviä käytänteitä erilaisten opintojaksojen opinnollistamiseen.

Webinaari on suunnattu erityisesti korkeakoulujen opettajille ja opinto-ohjaajille, mutta mukaan ovat tervetulleita myös kaikki opinnollistamisesta kiinnostuneet.

Webinaarissa esiintyivät Annu Niskanen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Jaana Liukkonen ja Katri Hemminki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sekä Heidi Varpelaide ja Johanna Kero Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Videotallenne löytyy YouTubesta: https://youtu.be/YfkJfHBj1UM

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet

 1. 1. Myötätuulta opintoihin – opinnollistamisen monet mahdollisuudet 30.10.2019 Annu Niskanen, JAMK Jaana Liukkonen SeAMK Katri Hemminki, SeAMK Heidi Varpelaide, SAMK Johanna Kero, SAMK
 2. 2. Webinaarin sisältö • Työn opinnollistaminen Annu Niskanen (JAMK, Toteemi-hanke) • Osaamisen tunnistamisen prosessi SeAMK:ssa Jaana Liukkonen (SeAMK/kulttuuri) • Opinnollistaminen SeAMK Soster Katri Hemminki (SeAMK/soster) • Opinnollistaminen verkossa Heidi Varpelaide (SAMK/liiketalous, monimuoto) • CampusOnline.fi- opinnollistaminen valtakunnallisesti Johanna kero (SAMK/soster) • 10 vinkkiä opettajalle opinnollistamiseen
 3. 3. TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Opinnollistamisen ideana on koulutuksen ja työn tekemisen ketterä yhdistäminen Tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan suunnitelman mukaisesti työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan Annu Niskanen 30.10.2019
 4. 4. Opiskelija työssä AMK tiedottaa oppimismahdollisuudesta Opiskelija analysoi omaa työtään ja työpaikan oppimismahdollisuuksia OPS Opiskelija perehtyy OPSiin, moduulien ja opintojaksojen tavoitteisiin Alustava neuvottelu työn opinnollistamisesta opettajan kanssa Työn opinnollistamisen toteutus ja arviointi Sopimus työn opinnollistamisesta (työpaikka, opettaja, opiskelija) Millaista osaamista hankitaan, prosessin kesto Opiskelija neuvottelee työpaikan kanssa oppimismahdollisuuksia Osaamistavoitteet, arviointikriteerit Opiskelija hankkii osaamista työpaikassa sopimuksen mukaan • Mentorointi • Dokumentointi • Päiväkirja Osaamisen Tunnistaminen • Reflektio • osaamispuhe Osaamisen Osoittaminen • Näytöt • portfolio Osaamisen Tunnustaminen Osaamisen Tunnistaminen Osaamisen Osoittaminen Osaamisen Tunnustaminen Opintosuoritus Opintosuoritus Ohjaustyöpajat • Osaamisen kehittymisen identifioiminen • Työn käsitteellistäminen • Reflektiivyys Arviointi • Itsearviointi • Vertaisarviointi • Työpaikan arviointi • Opettajan arviointi Työn opinnollistaminen Toteemi-hanke, 2019 Annu Niskanen, Irmeli Maunonen-Eskelinen Yritys oppii tuntemaan AMK:n AMK saa tietoa työn muutoksesta
 5. 5. TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön (Arbete – kompetens – karriär) Työpaikka Korkeakoulu Asian- tuntija Opiskelija Osaava työvoima Tutkinto & ura Tulokselli -suus Kokemuksellinen tieto Käsitteellinen tieto Itse- säätely- taidot Arviointi ja tutkimus
 6. 6. HAASTAAKO TYÖN OPINNOLLISTAMINEN PEDAGOGIIKAN? • integratiivinen pedagogiikka, kokemuksellinen oppiminen, itseohjautuvuus • UUSI OPETTAJUUS • TYÖELÄMÄN ja OPISKELIJAN rooli • OPPIMISEN ohjaus ja OSAAMISEN arviointi
 7. 7. Osaamisen tunnistamisen prosessi SeAMK:ssa • Aikaisempi AHOT prosessi korvattiin kattavammalla OT-prosessilla syksyllä 2017 Opiskelu SeAMKissa Osaamisen tunnistaminen Osallistuminen opintojaksolle Hyväksiluku Osaamisen todentaminen es. näytöllä Työn opinnollistaminen
 8. 8. Yhteistyössä näyttöjen kehittäminen Seamkin yhteisiin opintoihin Tieto ja viestintätekniikka • EXAMIN käyttöönotto • Yhteistyössä eri alojen tieto- ja viestintätekniikan opettajien kanssa • Yksityiskohtaisesti auki purettu opintojakson sisältö + Joukossa on voimaa ja työt voitiin jakaa useamman kesken + Näyttö on valmiina kaikkien käyttöön - Alakohtaisia painotuksia, vaikka kyseessä on Seamkin yhteiset opinnot-> kompromissien haastavuus - Jatketaan työstöä tässäkin-> modulointi Tutkimus ja kehittämistyön perusteet sekä Yritystoiminta ja yrittäjyys näyttöjen työstöä jatketaan Kielten ja viestinnän näytöt • Ennakkotehtävät Moodlessa. Suoritus ehtona päästä näyttötilaisuuteen • Yhteiskäytössä
 9. 9. Opettaja ei hyväksy OPSiin tutustuminen, oman työn sisällön selvittäminen Opinnollis tamis-info Opiskelija osaamis- tavoitteet suhteessa työtehtä- viinsä Opiskelija keskuste- lee työnanta- jan kanssa OT- henkilö laatii sopi muksen Opiskelija perehtyy teoriaan tekee työtä arvioi osaamis- taan Opiskelija tekee näytön saa palaut- teen Opettaja laatii tehtävät ja näytön Opiskelija yhteys OT- henkilöön ja tekee suunnitel man OT- henkilö konsultoi opettajia Opettaja hyväksyy suunnitel man Opettaja arvioi opintojak son ja vie rekiste- riin Opinnollistamisen prosessi Seamk
 10. 10. Opinnolli stamis- info Opiskelija osaamis- tavoitteet suhteessa työtehtä- viinsä Opiskelija keskuste- lee työnanta- jan kanssa OT- henkilö laatii sopi muksen Opiskelija perehtyy teoriaan tekee työtä arvioi osaamis- taan Opiskelija tekee näytön saa palaut- teen Opettaja laatii tehtävät ja näytön Opiskelija yhteys OT- henkilöö n ja tekee suunnitel man OT- henkilö konsultoi opettajia Opettaja hyväksyy suunnitel man Opettaja arvioi opintojak son ja vie rekiste- riin Opinnollistamisen prosessi Case 1: Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu (8 op) Lähihoitaja tutkinto pohjana Kuvaus työpaikasta, työpaikan suostumus Opettaja on yhteydessä työpaikkaan Opiskelija omassa palkallisessa työssään
 11. 11. CASE 1: Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu (8op) TEHTÄVÄT, joiden avulla opiskelijan osaaminen kasvaa kohti sairaanhoitajuutta Katri Hemminki, SeAMK 31.10.2019 OPPIMISSOPIMUS - Oppimisen tavoitteet - Itsearviointi, Ohjaajan ja opettajan palaute WORKSEED TEEMAPÄIVÄKIRJA - 3 teemaa - Omalla työpaikalla WORKSEED HOITOTYÖN SUUNNITELMA - Valitsee potilaan - Hoitotyösuunnitelma DOCCA / WORKSEED HOITOTÖN SUOSITUKSET - Perustuu näyttöön - Esittelee työpaikalla eLÄÄKEHOITOPASSI - Lääkehoito-osaaminen LAAKEHOITOPASSI.FI OSAAMISEN NÄYTTÖ PALAUTE - Onnistumisia ja epäonnistumisia - Pitäisikö tehtävien määrää vähentää?
 12. 12. Case 2: Lääkehoidon perusteet 2op -teoriakurssin opinnollistaminen Katri Hemminki, SeAMK 31.10.2019 Teoriaosuus MOODLE Oma työ + sairaanhoitajaopintoon kuuluvat tehtävät MOODLE Lääkemuodot ja antotavat LÄÄKEHOITO- SUUNNITELMA Omalla työpaikalla Pohdintatehtävä Turvallinen lääkehoito hoitotyössä verkkokurssi TERVEYSPORTTI DUODECIM eResepti- verkkokurssi KANTA.FI Itsearviointi Palaute Osaamisen näyttö: TENTTI Palaute hyvää! Syväoppimista tapahtui! Opettajalle suuritöinen!
 13. 13. SeAMK CASE 3: Auto- ja työkonetekniikka / Workseed • Osaamisen dokumentointiin ja seurantaan käytetty Workseed sovellusta • Viikkoraportteja ohjatusta työharjoittelusta • Pienempien tehtävien raportointia opintojaksolla • Opiskelijoiden raportit ovat parantuneet laajuudeltaan ja tasoltaan, Kuvat ja videot täydentävät osaamisen osoittamista 31.10.2019 Ari Saunamäki, SeAMK Puhelin on aina mukana Raportin voi tehdä heti Vuoro- vaikutus Kuvat ja videot Helppo- käyttöi- syys Miksi sovellus toimii?
 14. 14. OPISKELIJA Opo otti puheeksi opinnollistamisen ja se oli hieno mahdollisuus valmistua tutkinnosta. Valmistuminen olisi voinut muuten viivästyä aika lailla. Olin saanut työpaikan kesken opiskelun omalta alalta. Opinnollistettiin vielä suorittamattomat opintojaksot. Töissä sattui olemaan sopivat tehtävät. Piti muistaa koko ajan raportointi. Sopii kenelle vaan. Jaana Liukkonen, SeAMK Työn opinnollistaminen Kulttuurituottajien koulutusohjelmassa
 15. 15. OPO Työn opinnollistaminen Kulttuurituottajien koulutusohjelmassa Jaana Liukkonen, SeAMK
 16. 16. OPE Jaana Liukkonen, SeAMK Työn opinnollistaminen Kulttuurituottajien koulutusohjelmassa
 17. 17. Opinnollistaminen SAMKissa 31.10.2019  opinnollistamista otettu käyttöön opintojen vaihtoehtoisena suoritustapana  monialaiset osaajapoolit kehittävät opetusta ja opinnollistamisen menettelyjä  järjestetty koulutusta opinnollistamisesta ja jaettu kokemuksia  ohjeistukset luotu avuksi opinnollistamiseen Screenshot: SAMKin opinnollistamisen verkkosivut 30.10.2019 Heidi Varpelaide, SAMK
 18. 18. Opinnollistaminen liiketalouden verkko- opinnoissa 31.10.2019  Opiskelijat: suurin osa käy töissä opiskelun ohella; opinnollistaminen mahdollista työpaikalla.  Opettajatiimissä kartoitettu OPS kokonaisuudessaan; mitkä opintojaksot soveltuvat opinnollistettavaksi ja mitkä eivät?  Opintojaksot työelämälähtöisiä ja sisällöltään mahdollisia toteuttaa työpaikalla. Työtehtävät Opintojaksot Opinnollistaminen Heidi Varpelaide, SAMK käytäntö OPS tavoitteet
 19. 19. Case: Sosiaalinen media organisaatiossa 5 op • Opintojakson alkaessa kysely Moodlessa: Haluatko opinnollistaa? Vaihtoehdon on valinnut keskimäärin 15 opiskelijaa 50:stä. • Opiskelija keskustelee työpaikalla esimiehensä kanssa. Esimiehelle tiedote opinnollistamisesta. • Suunnitelma siitä, miten toteuttaa oppimistehtävä työpaikalla, lomake palautetaan OneDriveen. • Yhteinen info verkossa opinnollistajille. Opettaja tavattavissa verkkohuoneessaan määräaikoina • Wikissä oppimispäiväkirja ja väliaikatilanne noin puolivälissä opintojaksoa • Raportin palautus Word-muodossa (teksti + näyttökuvat) Moodleen. Raportissa yhdistyy teoriaosio ja omalla työpaikalla toteutettu käytännön tehtävä. Sosiaalisen median strategialomakkeen palautus Moodleen • Loppupalaveri opettajan kanssa puhelimessa tai verkkohuoneessa • Arviointi 1-5. 31.10.2019 Heidi Varpelaide, SAMK
 20. 20. 31.10.2019 • "Oli hienoa saada tehdä tehtävät oikeassa ympäristössä." • "Sopii aikuisopiskelijalle. Opetti digitaalisuutta. Poistui omalta mukavuusalueelta." • "Positiivista, että tämän työn tekemiselle oli varattu riittävästi aikaa." • "Opinnollistaminen oli oikea ratkaisu tavanomaisten tehtävien ja ryhmätyön sijaan." • "Opinnollistamistehtävän ansiosta pääsin työpaikalla mukaan suunnittelemaan sosiaalisen median strategiaa." • "Kiinnostuin aihepiiristä, joten jatkan sitä opinnäytetyöhön." • "Väliraportointi oli hyvä." • "Haasteellista oli päästä alkuun, ja koska aikaa tehtävän suorittamiseen oli niin paljon, aloittaminen pitkittyi." • "Hetki piti miettiä, mitä lähteä tekemään." Palautetta opiskelijoilta Heidi Varpelaide, SAMK
 21. 21. Palautetta työpaikoilta • herättänyt keskustelua työpaikalla sosiaalisesta mediasta ja opinnollistamisesta myöskin • opinnollistaja opastanut muitakin työpaikalla somen käyttöön, minkä pohjalta kehitetty toimintaa • huomattu sosiaalisen median koulutustarve ja hankittu koulutusta organisaatioon • some-vuosikalenterin laatiminen yritykselle oli mahdollista yhdistää opiskeluun. Tehty blogin käyttöönottosuunnitelma. Perustettu Instagram-sivu yritykselle. • alettiin hyödyntää opintojakson Moodlessa ollutta materiaalia, esim. strategialomaketta • some-ohjeistukset haettu esille ja käsitelty henkilöstön kanssa • aiheen käsittely jatkuu opintojakson jälkeenkin ja asia jää elämään 10/31/2019 Heidi Varpelaide, SAMK
 22. 22. Opettajan näkökulmia opinnollistamiseen Opiskelijoilta ja työelämästä tullut palaute kannustaa opinnollistamiseen Työmäärä opintojaksolla jossakin määrin kasvaa, koska rinnakkaisia toteutustapoja ja polkuistamista Opettajalle työelämäyhteyksiä ja tietoa käytänteistä --> auttaa opintojakson sisällön edelleenkehittämisessä Sopii hyvin myös verkkototeutukseen! 31.10.2019 Heidi Varpelaide, SAMK
 23. 23. CampusOnline.fi- opinnollistaminen valtakunnallisesti 31.10.2019 Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito 6 op •Non-stop toteutuksena tammikuu- joulukuu 2019 •Opinnollistamiskriteerit tuli täyttyä Johanna Kero, SAMK
 24. 24. CampusOnline.fi- opinnollistaminen valtakunnallisesti 31.10.2019 Opintopisteet 30.10. 2019 126 op/ 21 opiskelijaa 30 op SAMK/ 5 opiskelijaa Opinnollistajat 11 AMK Kotihoito, palvelutalo, vuodeosasto, poliklinikka, päivystys CampusOnline.fi Lomakkeen pyytäneet 61 Lomakkeen palauttaneet 41 Ilmoittautuminen Opinnollistamislomake s-postitse Jos kriteerit täyttyivät ja lomake palautettu SAMK:n Moodle3- avain, HAKA-tunnukset Tehtävien palautus: kirjalliset tehtävät ja Moodle-tentti ok Tentti: Moodle tai EXAM Johanna Kero, SAMK
 25. 25. 10 vinkkiä opettajalle opinnollistamiseen 31.10.2019 1. Automatisoi mahdollisimman paljon, Moodlesta on moneksi. 2. Selvitä itsellesi ero ahotoinnin ja opinnollistamisen välillä. 3. Oman opintojakson osaamistavoitteet kannattaa kirjata hyvin yksityiskohtaisesti. 4. Tarkista jo etukäteen, että opiskelija pääsee omalla työpaikallaan opiskeltavan kurssin tavoitteisiin. 5. Tarkista opinnollistamiskurssille annettujen tehtävien suhdetta opintopisteisiin ja opettajalle annettuihin resursseihin. 6. Kannattaa varata aikaa henkilökohtaiseen keskusteluun opinnollistajan kanssa. 7. Suuri opinnollistajien määrä ja siten kasvava työmäärä saattaa yllättää. 8. Opinnollistamisprosessissa saadut työelämän näkökulmat kannattaa hyödyntää opintojakson kehittämisessä. 9. Informoi opinnollistamismahdollisuudesta hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. 10.Virheistä viisastuu eikä kukaan kuole, jos ei ensimmäisellä kerralla kaikki sujukaan odotetusti. 
 26. 26. eAMK –hanke http://www.eamk.fi Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä- JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

×