SlideShare a Scribd company logo
ĐỀ TÀI:
2
08 . ĐÀM NGỌC NAM01 . CÁP TRỌNG BIÊN – NHÓM TRƯỞNG
07 . NGUYỄN THANH ĐIỆP
05 . ĐINH THÙY THIÊN HƯƠNG 12 . NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
02 . LẦU ÁI VŨ – NHÓM PHÓ
04 . HUỲNH THỊ MỘNG THU – THƯ KÝ
03 . PHẠM HỮU PHÚC – NHÓM PHÓ 10 . NGUYỄN THU HOÀI
11 . TÔ NGUYỄN HOÀNG
06 . KIỀU TẤN ĐẠI
09 . NGUYỄN THỊ HỒNG LINH
13. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC
Chương
2
Chương
3
Chương
1
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÁCH HÀNG
VÀ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU
HÀNH VI KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP
K T LU N
Người tiêu dùng cá nhân là những người mua sản phẩm
và dịch vụ để tiêu dùng cho cá nhân và gia đình họ.
Khái niệm hành vi người tiêu dùng cá nhân
Khái niệm về người tiêu dùng cá nhân
1.1 Thị trường tiêu dùng cá nhân và hành vi của người tiêu
dùng cá nhân
Hành vi người tiêu dùng là những hành động của con
người trong việc mua sắm và sử dụng sản phẩm, dịch vụ
bao gồm các quá trình tâm lý và xã hội trước, trong và
sau khi mua.
4
1
2
3
5
Nhận dạng vấn đề mua
Tìm kiếm thông tin
Đánh giá các khả năng thay thế
Quyết định mua
Hành vi sau khi mua
1.1.1 Quá trình quyết định mua của người tiêu dùng.
Người khởi xướng
Người sử dụng
Người mua
Người quyết định
Người ảnh hưởng
1.1.2 Người mua và các giải quyết vấn đề mua.
Hành vi mua theo thói quen.
Hành vi mua có suy nghĩ
nhưng có giới hạn.
Giải quyết vấn đề có tính
chất mở rộng.
1.1.2 Người mua và các giải quyết vấn đề mua.
Nh ng nh hư ng c a đi u ki n
M c đích mua
Xã h i xung quanh
V t ch t xung quanh
nh hư ng c a th i gian
Hoàn c nh tiên nghi m
Các nh hư ng c a
văn hóa xã h i
nh hư ng c a
cá nhân
Các nhóm tham
kh o
Gia đình
T ng l p xã h i
Văn hóa
Ti u văn hóa
Nh ng nh hư ng tâm lý
Đ ng cơ
Tính cách cá nhân
Nh n th c
Giá tr lòng tin
Cách s ng
Nh ng nh hư ng c a marketing-mix
Sản phẩm- Phân phối
Giá cả - Xúc tiến
Quá trình quyết
định mua của
người tiêu dùng
1.1.3 Những ảnh hưởng của hoàn cảnh.
Cách sống
Động cơ và tính cách cá nhân
Nhận thức
Hiểu biết
Giá trị, lòng tin, quan điểm
1.1.4 Những ảnh hưởng của tâm lý hay cá nhân đến hành
vi người tiêu dùng.
Ảnh hưởng
của gia đình
Ảnh hưởng
của cá nhân
Các nhóm
tham khảo
Tầng lớp xã hội
Văn hóa và
tiểu văn hóa
1.1.5 Những ảnh hưởng văn hóa – xã hội đến hành vi người
tiêu dùng.
• Lo i I
Các sản phẩm được mua sắm và sử
dụng thường xuyên
• Lo i II
Các sản phẩm cần quá trình mua
• Lo i III
Các sản phẩm liên quan đến tình trạng
hoạt động
• Lo i IV
Các sản phẩm liên quan đến vấn đề
“chính trị”
1.2.1 Những ảnh hưởng của sản phẩm đến việc mua của tổ
chức
Người mua là đại diện tổ chức
Mua nhiều bên và các quyết định dựa trên
cơ sở nhóm nhiều hơn.
Áp dụng các phân tích giá trị và phân tích
người bán nhiều hơn.
Thường thuê thiết bị hơn.
Thường thực hiện đấu thầu cạnh tranh và
đàm phán nhiều hơn.
Người tiêu dùng cá nhân
Nhằm vào sự sản xuất tiếp theo, sử dụng
trong sản xuất, hoặc bán lại cho người tiêu
dùng khác
Người tiêu dùng cuối cùng đòi hỏi chỉ cho
sử dụng cho cá nhân hoặc gia đình.
Những sự khác nhau trong việc mua sắm.
Mua sắm mảy móc thiết bị, nguyên liệu,
bán thành phẩm
Mua các hàng hóa tiêu dùng cá nhân
Mua sắm dựa trên cơ sở dữ liệu kỹ thuật
và công nghệ
Thường mua trên cơ sở hình dáng, thời
trang và chủng loại.
Người mua là đại diện tổ chức có ưu thế hơn người tiêu
dùng cá nhân
Những sự khác nhau về thị trường.
Nhu cầu của người mua - tổ chức được dẫn dắt từ nhu cầu của người tiêu
dùng cuối cùng.
Có những dao động có tính chu kỳ hơn nhu cầu của người tiêu dùng
cuối cùng.
có số lượng ít hơn và tập trung về địa lý hơn người tiêu dùng cuối cùng.
Thường sử dụng các chuyên gia mua
Kênh phân phối cho người mua - tổ chức thường ngắn hơn so với người tiêu
dùng cuối cùng.
Ngư i mua - t ch c có th yêu c u d ch v đ c bi t.
Ngư i mua - t ch c ch c ch n có th ph i t o ra hàng hóa và d ch v như nh ng
kh năng thay th đ mua s m chúng.
Tham gia làm quy t đ nh
Người sử dụng và liên quan.
Những người ảnh hưởng
Người mua
Người quyết định mua
Người giữ thông tín
Mua của
tổ chức
Các nhân t đ c bi t
Định hướng của tổ chức
Qui mô của tổ chức
Mức độ tập trung hóa của một
tổ chức
1.2.2 Sự ảnh hưởng của cấu trúc đến việc mua của tổ chức
Các động cơ cá nhân
Hành vi mua
của tổ chức
S nhận thức về vai trò
1.2.3 Những ảnh hưởng của hành vi đến việc mua của tổ
chức
Những người mua - tổ chức là đối
tượng của các động cơ cá nhân hoặc
các lực lượng thúc đẩy giống như các
cá nhân khác
Quan điểm của mỗi người mua về vai
trò của họ trong trung tâm mua có thể
khác nhau. Sự khác nhau này có thể
dẫn đến thay đổi quan điểm và trách
nhiệm mua thực sự của mỗi người
trong trung tâm mua
1.2.4 Các giai đoạn trong quá trình mua
Xác đ nh quy n l c mua
Tìm ki m các nhà cung c p.
Nh n d ng v n đ
1.2.5 Xác định các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp
Quá trình lựa chọn được định hướng bởi các nguyên tắc và tiêu
chuẩn cụ thể dùng để đánh giá các nhà cung cấp sản phẩm.
Nguyên tắc quyết định này liên quan đến đối tượng, chính sách
và thủ tục được thiết lập để quản lý quá trình mua.
Giai đoạn cuối cùng trong quá trình mua của tổ chức liên
quan đến xác định các tiêu chuẩn để đánh giá và lựa chọn
giữa các sản phẩm và nhà cung cấp có thể thay thế nhau.
Một khi các sản phẩm và
các nhà cung cấp tiềm
năng đã được nhận dạng,
người mua phải lựa chọn
giữa những nhà cung cấp
có thể thay thế này.
1.3 Sử dụng kết quả nghiên cứu hành vi mua trong quản trị
marketing
Các chiến lược và
biện pháp marketing
ảnh hưởng đến hoạt
động của người tiêu
dùng
Các chiến lược
và biện pháp
marketing ảnh
hưởng đến nhận
thức, thái độ
Các chiến lược
và biện pháp
marketing tác
động vào môi
trường
Kết quả nghiên
cứu vế nhận
thức, thái độ
hành vi của
người tiêu dùng
Nghiên cứu kết quả
thay đổi hành vi của
người tiêu dùng: các
dữ liệu về lượng bán,
thị phần
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU HÀNH VI
KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP
2.1.1 Giới thiệu công ty
Công ty Honda Việt Nam thành lập năm 1998 trụ sở tại Phúc Thắng,
Phúc Yên, Vĩnh Phúc là Công ty liên doanh gồm 3 đối tác gồm:
Công ty Honda Motor Nhật Bản – 42%),
Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan – 28%),
Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam – 30%)
2.1 Chân dung khách hàng và phân tích hành vi mua
khách hàng tiêu dùng sản phẩm Honda Airblade.
Hai nhà máy sản sản xuất xe máy với tổng vốn đầu tư là 350.427.084
USD, tổng số lao động là 4.935, công suất đạt 1.500.000 xe/năm.
Một nhà máy sản xuất ô tô với vốn đầu tư là 60.000.000 USD, số lao
động 408 người và công suất là 10.000.000 xe/năm.
Quy mô
2.1.2 Nguyên tắc hoạt động
Sự phát triển của công ty luôn gắn liền với việc đóng góp và
xây dựng cộng đồng
2.1.3 Tầm nhìn, mục tiêu, và định hướng phát triển của
công ty
Trở thành một công ty được xã hội mong muốn tồn tại bằng
việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm xe máy với
chất lượng hàng đầu, an toàn, thời trang, giá cả hợp lý vượt
trên sự mong đợi của khách hàng, đồng thời thỏa mãn tốt
nhất khách hàng bằng các hệ thống dịch vụ sau bán hàng.
2.1.4 Mô tả sản phẩm và dịch vụ
Xe tay ga
Xe s
Text
Chi n lư c
s n ph m
Chi n lư c giá
Chiến lược phân
phối
Chiến lược xúc
tiến sản phẩm
Bán lẻ
Bán buôn
Quảng cáo
Khuyến mãi
Thiết kế mềm mại và cổ điển
Động cơ mạnh mẽ và ổn định
Độc đáo sơn từ tính
2.1.5 Giới thiệu về dòng sản phẩm Air blade
hình tượng cá
tính, thời trang
2.1.6 Chân dung khách hàng đối với dòng sản phẩm Airblade
dòng xe ga hạng trung
Bản lĩnh tiên phong
Airblade
Airblade còn được mô tả với 5 màu sắc “Be U with Honda” thể hiện nhiều
tính cách của giới trẻ:
2.1.7.2 Tìm kiếm thông tin
2.1.7 Hành vi mua sắm của khách hàng với Honda
AirBlade
2.1.7.1 Nhận biết nhu cầu
Nhu cầu tiêu thụ xe gắn máy tại Việt Nam là khoảng 3 triệu
chiếc/năm.
Vật dụng mà giới trẻ Việt Nam hiện nay thích nhất là xe gắn
máy.
Khách hàng hiện nay thường chú ý đến thương hiệu và xu
hướng tìm đến những sản phẩm phản ánh phong cách sống.
73% thanh niên sẵn sàng trả giá cao hơn cho một sản phẩm
chất lượng.
Nguồn thông tin cá nhân.
Nguồn thông tin thương mại.
Nguồn thông tin đại chúng.
Kinh nghiệm.
2.1.7.3 Đánh giá các phương án thay thế
Với sự phân tích khuynh hướng người tiêu dùng, Airblade đã
tạo cho mình những thuộc tính vượt trội phù hợp với nhu cầu
của khách hàng:
Phong cách thời trang
Tiết kiệm nhiên liệu
Động cơ mạnh mẽ
Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu
Airblade và thương hiệu Honda.
Sau khi tìm kiếm thông tin, người tiêu dùng sẽ xử lý các thông
tin đó để đánh giá các thương hiệu có khả năng thay thế nhau,
nhằm tìm kiếm được thương hiệu theo họ là hấp dẫn nhất.
Luvias của hãng Yamaha Hayate của hãng Suzuki
2.1.7.4 Quyết định mua
Thái độ của người khác Phân phối
Honda là một nhãn hiệu đã có mặt ở
thị trường Việt Nam từ rất lâu và
thương hiệu Honda đã rất thành công
khi để lại trong lòng người tiêu dùng
Việt Nam những ấn tượng tốt về dòng
xe bền, đẹp
Honda tạo ra một địa bàn phân phối rộng
với hơn 640 cửa hàng bán xe và dịch vụ do
Honda ủy nhiệm (HEAD), tạo thuận lợi
cho hành vi mua của khách hàng cũng như
sửa sửa, thay thế phụ tùng và hưởng các
dịch vụ khác của Hond
2.1.7.5 Đánh giá sau khi mua
“Một khách hàng hài lòng là người quảng cáo tốt nhất của chúng ta”.
2.1.8 Một số định hướng chiến lược marketing cho
dòng sản phẩm Air blade
2.1.8.1 Kế hoạch thực hiện
2.1.8.2 Triển khai chiến lược phân phối
Mô hình phân phối chủ yếu của ngành vẫn là phân phối
xuống các đại lý, các Head rồi sau đó, các Head này sẽ phân
phối sản phẩm tới tay khách hàng đồng thời sẽ kết hợp với
hãng để bảo hành, bảo dưỡng và chăm sóc khách hàng để
đảm bảo cho khác hàng có được niềm tin vào sản phẩm và
nhãn hiệu.
Phòng kinh doanh tiếp thị sẽ tiến hành xem xét lại hoạt động
marketing trong năm trước, kiểm tra lại mức tiêu thụ năm
2012 ở các đại lý, các nhà phân phối để từ đó hoạch định kế
hoạch marketing cho năm 2013
2.1.8.3 Triển khai chiến lược chiêu thị
2.1.8.4 Triển khai chiến lược sản phẩm
Quảng cáo
Khuyến mại
Trưng bày tại điểm bán
Tổ chức các buổi giới thiệu, chạy thử sản phẩm xe mới
Cải tiến về sản phẩm Cải tiến về dịch vụ
2.1.8.5 Triển khai chiến lược giá
2.1.9 Kết luận
Trong thời điểm hiện tại, cùng với sự lạm phát cao và
đồng tiền của chúng ta đang mất giá so với các ngoại
tệ.Tuy vậy, với sức mạnh thương hiệu và quy mô cả về
nhân lực lẫn vật lực, vẫn duy trì giá bán hiện tại.
Honda VN đã đưa ra những giải pháp thích hợp, hiệu quả;
cải thiện và phát triển sản phẩm cùng với những chương
trình.
Chiến lược truyền thông, chiến lược kích thích tiêu dùng...
để AirBlade thật sự là một nhãn hiệu hoàn hảo mà khách
hàng mong muốn sở hữu.
2.2 Phân tích thực trạng hành vi tiêu dùng của tổ chức
đến sản phẩm B2B của công ty Cổ phần điện máy R.E.E
2.2.1 Tổng quan về công ty
Trụ sở chính:
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.8) 3.8497.227 Fax: (84.8) 3.8104.468
Email: info@reetech.com.vn
Website: www.reetech.com.vn
2.2.2 Sứ mệnh của công ty
Là nhà chuyên nghiệp về điều hòa không khí, Reetech
luôn đi đầu trong cung cấp các giải pháp về điều hòa
không khí trong mọi lĩnh vực theo hướng tiết kiệm điện
năng, bảo vệ môi trường, mang lại những lợi ích tốt nhất
và niềm tin cho khách hàng.
2.2.3 Chính sách chất lượng
Cam kết cải tiến chất lượng.
Nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác
Tạo ra giá trị cao nhất cho cổ đông
Trân trọng sự đóng góp của nhân viên
Bảo đảm tính chính trực
2.2.4 Nhận diện vấn đề
2.2.4.1 Sơ lược về ngành điện ở Việt Nam
Ngành điện được coi là một trong những ngành then chốt, nhận
được nhiều sự quan tâm của nhà nước, phấn đấu đẩy nhanh tốc
độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành điện xấp xỉ gấp 2
lần tốc độ tăng trưởng GDP chung của cả nước
2.2.4.2 Tình hình cung cầu điện ở Việt Nam
Với nhu cầu hằng năm tăng tới 16%17%, điện đang là lĩnh vực
cung không đáp ứng đủ cầu, do đó thu hút mối quan tâm của rất
nhiều nhà đầu tư. Nguồn lực của một mình EVN không đủ để
đáp ứng nhu cầu phát triển điện năng cho nền kinh tế, vì thế việc
huy động mọi hình thức đầu tư là rất cần thiết
2.2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến ngành điện
2.2.5.1 Nhân tố ảnh hưởng đến cung ngành
2.2.5.1 Nhân tố ảnh hưởng đến cầu ngành
Chiến lược phát triển nguồn điện của ngành điện. Các nguồn
điện được khai thác hiện nay bao gồm: thủy điện, nhiệt điện
than, dầu và khí. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều nguồn
điện mới như: năng lượng hạt nhân, năng lượng gió v.v...
Sự tăng trưởng kinh tế những năm gần đây rất nhanh đã kéo
theo nhu cầu về điện ngày càng cao. Đặc biệt, do hệ thống
máy móc thiết bị lạc hậu cũng như kiến thức sử dụng điện
tiết kiệm chưa cao nên việc sử dụng điện còn lãng phí. Điều
đó dẫn đến nhu cầu tăng trưởng điện lớn hơn nhiều so với
tăng trưởng kinh tế
Nhóm sản
phẩm loại 1
Nhóm sản
phẩm loại 4
Nhóm sản
phẩm loại 2
Nhóm sản
phẩm loại 3
2.2.6 Những yếu tố ảnh hưởng của sản phẩm đến việc mua
thiết bị điện của khách hàng tổ chức
Các sản phẩm được mua sắm
và sử dụng thường xuyên
Các sản
phẩm cần
quá trình
mua
Các sản phẩm liên
quan đến hoạt động
Các sản phẩm
liên quan vấn
đề “chính trị”
2.2.7 Những ảnh hưởng của cấu trúc đến việc mua của
khách hàng tổ chức
Yếu tố cá nhân: Vị trí công tác của ban lãnh đạo như: Giám
đốc, P.Giám đốc, trưởng phòng mua hàng và các P.Phòng
mua hàng đều có ảnh hưởng rất lớn đến việc mua sản phẩm
của công ty.
Yếu tố tổ chức: Số lượng thành viên tham gia vào việc thông
qua quyết định mua.
Khách
hàng t
ch c
2
5
3
4
1
2.2.8 Những yếu tố hành vi mua sắm thiết bị điện của
khách hàng tổ chức
Giá cả của sản phẩm
Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
Dịch vụ bảo trì của
sản phẩm có nổi trội
hơn các nhãn hiệu
cùng loại
Mức độ nổi tiếng của sản phẩmTìm kiếm và xác định tiêu
chuẩn lựa chọn nhà cung cấp
Với hơn 30 đại lý
trên toàn quốc
2.2.9 Đánh giá của khách hàng tổ chức về các yếu tố kích thích
marketing của nhà cung cấp về sản phẩm thiết bị điện.
Hệ thống phân phối
Giá cả của sản phẩm
Dịch vụ bảo hành
Xúc tiến thương mại
Quảng cáo
Khuyến mãi
Bảo hành 02-05 năm.
Theo yêu cầu khách
hàng tổ chức
Hoàn thi n ho t đ ng marketing – mix
Tăng cường
quảng bá tên
tuổi công ty
Hoàn thiên
hệ thống
phân phối
Hoàn thiện
chính sách
giá cả
Hoàn thiện
chính sách sản
phẩm
2.2.10 Một số giải pháp marketing tại công ty REE
Tăng cường
nghiên cứu
thị trường
2.2.10 Một số giải pháp marketing tại công ty REE
Sơ đồ : kênh phân phối phụ của công ty REE
Công ty
REE (đại
lý cấp 1)
Các cửa
hàng bán lẻ
( đại lý cấp
2)
Người tiêu
dùng
sơ đồ đề xuất giải pháp nhằm quảng bá tên tuổi công ty
Chương 3: Kết luận
Khách hàng tổ chức
Khách hàng của các doanh nghiệp gồm hai nhóm
Người tiêu dùng cá nhân
đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức

More Related Content

What's hot

Chiến lược sản phẩm
Chiến lược sản phẩmChiến lược sản phẩm
Chiến lược sản phẩm
Cẩm Tú
 
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩmChương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bản
Chuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bảnChuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bản
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bản
Khanh Duy Kd
 
Chương 1: PR (Giới thiệu Tổng quan)
Chương 1: PR (Giới thiệu Tổng quan)Chương 1: PR (Giới thiệu Tổng quan)
Chương 1: PR (Giới thiệu Tổng quan)
Zelda NGUYEN
 
Chuong 4 marketing mục tiêu. marketing căn bản
Chuong 4  marketing mục tiêu. marketing căn bảnChuong 4  marketing mục tiêu. marketing căn bản
Chuong 4 marketing mục tiêu. marketing căn bản
Khanh Duy Kd
 
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptxHành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
ngTunAnh19
 
Nghiên cứu Marketing
Nghiên cứu MarketingNghiên cứu Marketing
Nghiên cứu Marketing
Zelda NGUYEN
 
Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty Vinamilk
Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty VinamilkYếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty Vinamilk
Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty Vinamilk
thaoweasley
 
Tiểu luận marketing SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI-COLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT N...
Tiểu luận marketing SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI-COLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT N...Tiểu luận marketing SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI-COLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT N...
Tiểu luận marketing SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI-COLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT N...
OnTimeVitThu
 
Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...
Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...
Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Hành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàngHành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàng
Vũ Hồng Phong
 
Chương 2 Quản trị kênh phân phối
Chương 2  Quản trị kênh phân phốiChương 2  Quản trị kênh phân phối
Chương 2 Quản trị kênh phân phối
Tống Bảo Hoàng
 
Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Toàn Đức Nguyễn
 
Ảnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô đến sản phẩm coca cola hương vị caffee
Ảnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô đến sản phẩm coca cola hương vị caffeeẢnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô đến sản phẩm coca cola hương vị caffee
Ảnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô đến sản phẩm coca cola hương vị caffee
Lệ Thủy
 
Chương 7(cuối): PR (Quan hệ cộng đồng)
Chương 7(cuối): PR (Quan hệ cộng đồng)Chương 7(cuối): PR (Quan hệ cộng đồng)
Chương 7(cuối): PR (Quan hệ cộng đồng)
Zelda NGUYEN
 
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩmChương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.pdf
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.pdfBÀI GIẢNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.pdf
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.pdf
tam0505
 
Đề tài báo cáo thực tập sản phẩm mới của công ty Unilever 9 điểm
Đề tài báo cáo thực tập sản phẩm mới của công ty Unilever 9 điểmĐề tài báo cáo thực tập sản phẩm mới của công ty Unilever 9 điểm
Đề tài báo cáo thực tập sản phẩm mới của công ty Unilever 9 điểm
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilktiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
Nam Nguyễn
 

What's hot (20)

Chiến lược sản phẩm
Chiến lược sản phẩmChiến lược sản phẩm
Chiến lược sản phẩm
 
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩmChương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
 
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bản
Chuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bảnChuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bản
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bản
 
Chương 1: PR (Giới thiệu Tổng quan)
Chương 1: PR (Giới thiệu Tổng quan)Chương 1: PR (Giới thiệu Tổng quan)
Chương 1: PR (Giới thiệu Tổng quan)
 
Chuong 4 marketing mục tiêu. marketing căn bản
Chuong 4  marketing mục tiêu. marketing căn bảnChuong 4  marketing mục tiêu. marketing căn bản
Chuong 4 marketing mục tiêu. marketing căn bản
 
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptxHành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
Hành vi khách hàng - nhóm 3.pptx
 
Nghiên cứu Marketing
Nghiên cứu MarketingNghiên cứu Marketing
Nghiên cứu Marketing
 
Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty Vinamilk
Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty VinamilkYếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty Vinamilk
Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty Vinamilk
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Tiểu luận marketing SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI-COLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT N...
Tiểu luận marketing SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI-COLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT N...Tiểu luận marketing SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI-COLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT N...
Tiểu luận marketing SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT PEPSI-COLA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT N...
 
Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...
Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...
Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...
 
Hành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàngHành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàng
 
Chương 2 Quản trị kênh phân phối
Chương 2  Quản trị kênh phân phốiChương 2  Quản trị kênh phân phối
Chương 2 Quản trị kênh phân phối
 
Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
Chương 1 Marketing Căn bản (Thầy Chiến FTU)
 
Ảnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô đến sản phẩm coca cola hương vị caffee
Ảnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô đến sản phẩm coca cola hương vị caffeeẢnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô đến sản phẩm coca cola hương vị caffee
Ảnh hưởng của môi trường marketing vĩ mô đến sản phẩm coca cola hương vị caffee
 
Chương 7(cuối): PR (Quan hệ cộng đồng)
Chương 7(cuối): PR (Quan hệ cộng đồng)Chương 7(cuối): PR (Quan hệ cộng đồng)
Chương 7(cuối): PR (Quan hệ cộng đồng)
 
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩmChương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
Chương 4 phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
 
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.pdf
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.pdfBÀI GIẢNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.pdf
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.pdf
 
Đề tài báo cáo thực tập sản phẩm mới của công ty Unilever 9 điểm
Đề tài báo cáo thực tập sản phẩm mới của công ty Unilever 9 điểmĐề tài báo cáo thực tập sản phẩm mới của công ty Unilever 9 điểm
Đề tài báo cáo thực tập sản phẩm mới của công ty Unilever 9 điểm
 
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilktiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
tiến trình STP và chiến lược 4P của Vinamilk
 

Viewers also liked

hành vi người tiêu dùng
hành vi người tiêu dùnghành vi người tiêu dùng
hành vi người tiêu dùng
Nu Bi
 
chương 3 Hành vi mua của khách hàng
chương 3 Hành vi mua của khách hàngchương 3 Hành vi mua của khách hàng
chương 3 Hành vi mua của khách hàng
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
“Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàn...
“Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàn...“Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàn...
“Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàn...
Viện Quản Trị Ptdn
 
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUAPHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
Digiword Ha Noi
 
Marketing căn bản đại học mở
Marketing căn bản đại học mởMarketing căn bản đại học mở
Marketing căn bản đại học mở
bookbooming1
 
Bai tap+loi giai nguyen ly ke toan
Bai tap+loi giai nguyen ly ke toanBai tap+loi giai nguyen ly ke toan
Bai tap+loi giai nguyen ly ke toan
Hanoi, Vietnam
 
Chuyên đề hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ ph...
Chuyên đề hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ ph...Chuyên đề hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ ph...
Chuyên đề hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ ph...
Thanh Hoa
 
Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong vận tải hành khác...
Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong vận tải hành khác...Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong vận tải hành khác...
Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong vận tải hành khác...
Thanh Hoa
 
Tiểu luận nghiên cứu mô hình sàn giao dịch b2 b của ecvn
Tiểu luận nghiên cứu mô hình sàn giao dịch b2 b của ecvnTiểu luận nghiên cứu mô hình sàn giao dịch b2 b của ecvn
Tiểu luận nghiên cứu mô hình sàn giao dịch b2 b của ecvn
Thanh Hoa
 
đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức
đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chứcđề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức
đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức
Thanh Hoa
 
Luận văn giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng...
Luận văn giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng...Luận văn giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng...
Luận văn giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng...
Thanh Hoa
 
Tiểu luận đẩy mạnh hoạt động pr của công ty le bros trong điều kiện hội nhập ...
Tiểu luận đẩy mạnh hoạt động pr của công ty le bros trong điều kiện hội nhập ...Tiểu luận đẩy mạnh hoạt động pr của công ty le bros trong điều kiện hội nhập ...
Tiểu luận đẩy mạnh hoạt động pr của công ty le bros trong điều kiện hội nhập ...
Thanh Hoa
 
Thạc sỹ 321 phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp việt ...
Thạc sỹ 321  phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp việt ...Thạc sỹ 321  phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp việt ...
Thạc sỹ 321 phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp việt ...
Thanh Hoa
 
Quy trình sản xuất bún khô
Quy trình sản xuất bún khôQuy trình sản xuất bún khô
Quy trình sản xuất bún khô
Thanh Hoa
 
Luận văn logistics và phát triển logistics trong vận tải biển tại việt nam
Luận văn logistics và phát triển logistics trong vận tải biển tại việt namLuận văn logistics và phát triển logistics trong vận tải biển tại việt nam
Luận văn logistics và phát triển logistics trong vận tải biển tại việt nam
Thanh Hoa
 
Quantrihanhvitochuc.trituecamxuc
Quantrihanhvitochuc.trituecamxucQuantrihanhvitochuc.trituecamxuc
Quantrihanhvitochuc.trituecamxuc
dreanloike
 
Tiểu luận cán cân thương mại của việt nam 2009
Tiểu luận cán cân thương mại của việt nam 2009Tiểu luận cán cân thương mại của việt nam 2009
Tiểu luận cán cân thương mại của việt nam 2009
Thanh Hoa
 
đề Tài các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
đề Tài các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sựđề Tài các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
đề Tài các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Thanh Hoa
 
Luận văn tỷ giá hối đoái mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải...
Luận văn tỷ giá hối đoái  mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải...Luận văn tỷ giá hối đoái  mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải...
Luận văn tỷ giá hối đoái mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải...
Thanh Hoa
 
Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh ngh...
Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh ngh...Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh ngh...
Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh ngh...
Thanh Hoa
 

Viewers also liked (20)

hành vi người tiêu dùng
hành vi người tiêu dùnghành vi người tiêu dùng
hành vi người tiêu dùng
 
chương 3 Hành vi mua của khách hàng
chương 3 Hành vi mua của khách hàngchương 3 Hành vi mua của khách hàng
chương 3 Hành vi mua của khách hàng
 
“Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàn...
“Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàn...“Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàn...
“Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàn...
 
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUAPHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
 
Marketing căn bản đại học mở
Marketing căn bản đại học mởMarketing căn bản đại học mở
Marketing căn bản đại học mở
 
Bai tap+loi giai nguyen ly ke toan
Bai tap+loi giai nguyen ly ke toanBai tap+loi giai nguyen ly ke toan
Bai tap+loi giai nguyen ly ke toan
 
Chuyên đề hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ ph...
Chuyên đề hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ ph...Chuyên đề hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ ph...
Chuyên đề hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ ph...
 
Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong vận tải hành khác...
Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong vận tải hành khác...Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong vận tải hành khác...
Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong vận tải hành khác...
 
Tiểu luận nghiên cứu mô hình sàn giao dịch b2 b của ecvn
Tiểu luận nghiên cứu mô hình sàn giao dịch b2 b của ecvnTiểu luận nghiên cứu mô hình sàn giao dịch b2 b của ecvn
Tiểu luận nghiên cứu mô hình sàn giao dịch b2 b của ecvn
 
đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức
đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chứcđề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức
đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức
 
Luận văn giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng...
Luận văn giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng...Luận văn giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng...
Luận văn giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng...
 
Tiểu luận đẩy mạnh hoạt động pr của công ty le bros trong điều kiện hội nhập ...
Tiểu luận đẩy mạnh hoạt động pr của công ty le bros trong điều kiện hội nhập ...Tiểu luận đẩy mạnh hoạt động pr của công ty le bros trong điều kiện hội nhập ...
Tiểu luận đẩy mạnh hoạt động pr của công ty le bros trong điều kiện hội nhập ...
 
Thạc sỹ 321 phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp việt ...
Thạc sỹ 321  phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp việt ...Thạc sỹ 321  phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp việt ...
Thạc sỹ 321 phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp việt ...
 
Quy trình sản xuất bún khô
Quy trình sản xuất bún khôQuy trình sản xuất bún khô
Quy trình sản xuất bún khô
 
Luận văn logistics và phát triển logistics trong vận tải biển tại việt nam
Luận văn logistics và phát triển logistics trong vận tải biển tại việt namLuận văn logistics và phát triển logistics trong vận tải biển tại việt nam
Luận văn logistics và phát triển logistics trong vận tải biển tại việt nam
 
Quantrihanhvitochuc.trituecamxuc
Quantrihanhvitochuc.trituecamxucQuantrihanhvitochuc.trituecamxuc
Quantrihanhvitochuc.trituecamxuc
 
Tiểu luận cán cân thương mại của việt nam 2009
Tiểu luận cán cân thương mại của việt nam 2009Tiểu luận cán cân thương mại của việt nam 2009
Tiểu luận cán cân thương mại của việt nam 2009
 
đề Tài các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
đề Tài các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sựđề Tài các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
đề Tài các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
 
Luận văn tỷ giá hối đoái mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải...
Luận văn tỷ giá hối đoái  mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải...Luận văn tỷ giá hối đoái  mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải...
Luận văn tỷ giá hối đoái mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải...
 
Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh ngh...
Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh ngh...Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh ngh...
Một số giải pháp tài chính góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh ngh...
 

Similar to đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức

Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàngMarketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
Trong Hoang
 
Ftu Customer behaviour
Ftu Customer behaviour Ftu Customer behaviour
Ftu Customer behaviour
Mai Bằng
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy ...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy ...Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy ...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy ...
luanvantrust
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mua vật nuôi chó tại thị trường Tp.HCM.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mua vật nuôi chó tại thị trường Tp.HCM.docCác yếu tố ảnh hưởng đến mua vật nuôi chó tại thị trường Tp.HCM.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mua vật nuôi chó tại thị trường Tp.HCM.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Chapter 3 marketing
Chapter 3 marketingChapter 3 marketing
Chapter 3 marketing
Khang Bui
 
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán HàngCơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Hỗ Trợ Viết Đề Tài luanvanpanda.com
 
Cơ sở lý luận về việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng
Cơ sở lý luận về việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàngCơ sở lý luận về việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng
Cơ sở lý luận về việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
marketing cb chương 4 hành vi khách hàng
marketing cb chương 4 hành vi khách hàngmarketing cb chương 4 hành vi khách hàng
marketing cb chương 4 hành vi khách hàng
Diệu Linh
 
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán HàngCơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Viết Thuê Luận Văn Luanvanpanda.com
 
Lecture 3-pom-full
Lecture 3-pom-fullLecture 3-pom-full
Lecture 3-pom-full
Tin học Sức sống
 
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua...
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua...Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua...
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua...
Dịch Vụ Viết Thuê Đề Tài Trangluanvan.com / 0934.536.149
 
marketing.docx
marketing.docxmarketing.docx
marketing.docx
QuangLVit
 
Cơ sở lý luận và thực tiễn về quyết định lựa chọn của khách hàng.docx
Cơ sở lý luận và thực tiễn về quyết định lựa chọn của khách hàng.docxCơ sở lý luận và thực tiễn về quyết định lựa chọn của khách hàng.docx
Cơ sở lý luận và thực tiễn về quyết định lựa chọn của khách hàng.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
Chuong 5 phan_tich_khach_hang_3831
Chuong 5 phan_tich_khach_hang_3831Chuong 5 phan_tich_khach_hang_3831
Chuong 5 phan_tich_khach_hang_3831
Thien Luan Hai
 
Cơ sở lý luận về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.docx
Cơ sở lý luận về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.docxCơ sở lý luận về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.docx
Cơ sở lý luận về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
Luận án tiến sĩ kinh tế: Lòng trung thành thương hiệu
Luận án tiến sĩ kinh tế: Lòng trung thành thương hiệuLuận án tiến sĩ kinh tế: Lòng trung thành thương hiệu
Luận án tiến sĩ kinh tế: Lòng trung thành thương hiệu
tungqna
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm yến sào của người ti...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm yến sào của người ti...Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm yến sào của người ti...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm yến sào của người ti...
dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu th...
Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu th...Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu th...
Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu th...
luanvantrust
 
Nghien cuu khoa hoc 2015
Nghien cuu khoa hoc 2015Nghien cuu khoa hoc 2015
Nghien cuu khoa hoc 2015
Ngoc Nhu Nguyen
 

Similar to đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức (20)

Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàngMarketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
 
Ftu Customer behaviour
Ftu Customer behaviour Ftu Customer behaviour
Ftu Customer behaviour
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy ...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy ...Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy ...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy ...
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mua vật nuôi chó tại thị trường Tp.HCM.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mua vật nuôi chó tại thị trường Tp.HCM.docCác yếu tố ảnh hưởng đến mua vật nuôi chó tại thị trường Tp.HCM.doc
Các yếu tố ảnh hưởng đến mua vật nuôi chó tại thị trường Tp.HCM.doc
 
Chapter 3 marketing
Chapter 3 marketingChapter 3 marketing
Chapter 3 marketing
 
Consumer behavior
Consumer behaviorConsumer behavior
Consumer behavior
 
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán HàngCơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
 
Cơ sở lý luận về việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng
Cơ sở lý luận về việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàngCơ sở lý luận về việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng
Cơ sở lý luận về việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng
 
marketing cb chương 4 hành vi khách hàng
marketing cb chương 4 hành vi khách hàngmarketing cb chương 4 hành vi khách hàng
marketing cb chương 4 hành vi khách hàng
 
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán HàngCơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
 
Lecture 3-pom-full
Lecture 3-pom-fullLecture 3-pom-full
Lecture 3-pom-full
 
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua...
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua...Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua...
Cơ Sở Lý Luận Luận Văn Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua...
 
marketing.docx
marketing.docxmarketing.docx
marketing.docx
 
Cơ sở lý luận và thực tiễn về quyết định lựa chọn của khách hàng.docx
Cơ sở lý luận và thực tiễn về quyết định lựa chọn của khách hàng.docxCơ sở lý luận và thực tiễn về quyết định lựa chọn của khách hàng.docx
Cơ sở lý luận và thực tiễn về quyết định lựa chọn của khách hàng.docx
 
Chuong 5 phan_tich_khach_hang_3831
Chuong 5 phan_tich_khach_hang_3831Chuong 5 phan_tich_khach_hang_3831
Chuong 5 phan_tich_khach_hang_3831
 
Cơ sở lý luận về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.docx
Cơ sở lý luận về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.docxCơ sở lý luận về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.docx
Cơ sở lý luận về nghiên cứu hành vi người tiêu dùng.docx
 
Luận án tiến sĩ kinh tế: Lòng trung thành thương hiệu
Luận án tiến sĩ kinh tế: Lòng trung thành thương hiệuLuận án tiến sĩ kinh tế: Lòng trung thành thương hiệu
Luận án tiến sĩ kinh tế: Lòng trung thành thương hiệu
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm yến sào của người ti...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm yến sào của người ti...Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm yến sào của người ti...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm yến sào của người ti...
 
Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu th...
Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu th...Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu th...
Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu th...
 
Nghien cuu khoa hoc 2015
Nghien cuu khoa hoc 2015Nghien cuu khoa hoc 2015
Nghien cuu khoa hoc 2015
 

More from Thanh Hoa

Xử lý nước thải ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học
Xử lý nước thải ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh họcXử lý nước thải ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học
Xử lý nước thải ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học
Thanh Hoa
 
Xung đột và giải quyết xung đột trong doanh nghiệp việt nam
Xung đột và giải quyết xung đột trong doanh nghiệp việt namXung đột và giải quyết xung đột trong doanh nghiệp việt nam
Xung đột và giải quyết xung đột trong doanh nghiệp việt nam
Thanh Hoa
 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp ...
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp ...Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp ...
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp ...
Thanh Hoa
 
ứNg dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnh
ứNg dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnhứNg dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnh
ứNg dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnh
Thanh Hoa
 
ứNg dụng mô hình just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các d...
ứNg dụng mô hình just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các d...ứNg dụng mô hình just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các d...
ứNg dụng mô hình just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các d...
Thanh Hoa
 
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thanh Hoa
 
Thị trường bảo hiểm việt nam
Thị trường bảo hiểm việt namThị trường bảo hiểm việt nam
Thị trường bảo hiểm việt nam
Thanh Hoa
 
Thảo luận nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương nhật bản
Thảo luận nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương nhật bảnThảo luận nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương nhật bản
Thảo luận nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương nhật bản
Thanh Hoa
 
Tổng hợp bài tập hay về thì trong tiếng anh
Tổng hợp bài tập hay về thì trong tiếng anhTổng hợp bài tập hay về thì trong tiếng anh
Tổng hợp bài tập hay về thì trong tiếng anh
Thanh Hoa
 
Tình hình biến động tỷ giá hối đoái vndusd giai đoạn 2011 đến 2014 và ảnh hưở...
Tình hình biến động tỷ giá hối đoái vndusd giai đoạn 2011 đến 2014 và ảnh hưở...Tình hình biến động tỷ giá hối đoái vndusd giai đoạn 2011 đến 2014 và ảnh hưở...
Tình hình biến động tỷ giá hối đoái vndusd giai đoạn 2011 đến 2014 và ảnh hưở...
Thanh Hoa
 
Tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy fococev thừa thiên huế
Tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy fococev thừa thiên huếTìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy fococev thừa thiên huế
Tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy fococev thừa thiên huế
Thanh Hoa
 
Tiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkav
Tiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkavTiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkav
Tiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkav
Thanh Hoa
 
Tiểu luận e marketing
Tiểu luận e marketingTiểu luận e marketing
Tiểu luận e marketing
Thanh Hoa
 
Tiểu luận đào tạo và phát triển đề tài xác định nhu cầu đào tạo tiếp theo
Tiểu luận đào tạo và phát triển đề tài xác định nhu cầu đào tạo tiếp theoTiểu luận đào tạo và phát triển đề tài xác định nhu cầu đào tạo tiếp theo
Tiểu luận đào tạo và phát triển đề tài xác định nhu cầu đào tạo tiếp theo
Thanh Hoa
 
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt namTiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
Thanh Hoa
 
Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 90012000 tại công ty ...
Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 90012000 tại công ty ...Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 90012000 tại công ty ...
Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 90012000 tại công ty ...
Thanh Hoa
 
Tài liệu bài giảng qủan trị nguồn nhân lực.pgs ts trần kim dung ppt
Tài liệu bài giảng qủan trị nguồn nhân lực.pgs ts trần kim dung pptTài liệu bài giảng qủan trị nguồn nhân lực.pgs ts trần kim dung ppt
Tài liệu bài giảng qủan trị nguồn nhân lực.pgs ts trần kim dung ppt
Thanh Hoa
 
Tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại việt nam
Tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại việt namTác động của tỷ giá tới cán cân thương mại việt nam
Tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại việt nam
Thanh Hoa
 
Sản xuất tinh bột sắn
Sản xuất tinh bột sắnSản xuất tinh bột sắn
Sản xuất tinh bột sắn
Thanh Hoa
 
Sản xuất tinh bột sắn
Sản xuất tinh bột sắnSản xuất tinh bột sắn
Sản xuất tinh bột sắn
Thanh Hoa
 

More from Thanh Hoa (20)

Xử lý nước thải ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học
Xử lý nước thải ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh họcXử lý nước thải ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học
Xử lý nước thải ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học
 
Xung đột và giải quyết xung đột trong doanh nghiệp việt nam
Xung đột và giải quyết xung đột trong doanh nghiệp việt namXung đột và giải quyết xung đột trong doanh nghiệp việt nam
Xung đột và giải quyết xung đột trong doanh nghiệp việt nam
 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp ...
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp ...Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp ...
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp ...
 
ứNg dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnh
ứNg dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnhứNg dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnh
ứNg dụng phép biến đổi wavelet trong xử lý ảnh
 
ứNg dụng mô hình just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các d...
ứNg dụng mô hình just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các d...ứNg dụng mô hình just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các d...
ứNg dụng mô hình just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các d...
 
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ đ...
 
Thị trường bảo hiểm việt nam
Thị trường bảo hiểm việt namThị trường bảo hiểm việt nam
Thị trường bảo hiểm việt nam
 
Thảo luận nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương nhật bản
Thảo luận nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương nhật bảnThảo luận nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương nhật bản
Thảo luận nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương nhật bản
 
Tổng hợp bài tập hay về thì trong tiếng anh
Tổng hợp bài tập hay về thì trong tiếng anhTổng hợp bài tập hay về thì trong tiếng anh
Tổng hợp bài tập hay về thì trong tiếng anh
 
Tình hình biến động tỷ giá hối đoái vndusd giai đoạn 2011 đến 2014 và ảnh hưở...
Tình hình biến động tỷ giá hối đoái vndusd giai đoạn 2011 đến 2014 và ảnh hưở...Tình hình biến động tỷ giá hối đoái vndusd giai đoạn 2011 đến 2014 và ảnh hưở...
Tình hình biến động tỷ giá hối đoái vndusd giai đoạn 2011 đến 2014 và ảnh hưở...
 
Tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy fococev thừa thiên huế
Tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy fococev thừa thiên huếTìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy fococev thừa thiên huế
Tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy fococev thừa thiên huế
 
Tiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkav
Tiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkavTiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkav
Tiểu luận hoạch định chiến lược e marketing cho công ty bkav
 
Tiểu luận e marketing
Tiểu luận e marketingTiểu luận e marketing
Tiểu luận e marketing
 
Tiểu luận đào tạo và phát triển đề tài xác định nhu cầu đào tạo tiếp theo
Tiểu luận đào tạo và phát triển đề tài xác định nhu cầu đào tạo tiếp theoTiểu luận đào tạo và phát triển đề tài xác định nhu cầu đào tạo tiếp theo
Tiểu luận đào tạo và phát triển đề tài xác định nhu cầu đào tạo tiếp theo
 
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt namTiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận cương lĩnh đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
 
Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 90012000 tại công ty ...
Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 90012000 tại công ty ...Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 90012000 tại công ty ...
Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 90012000 tại công ty ...
 
Tài liệu bài giảng qủan trị nguồn nhân lực.pgs ts trần kim dung ppt
Tài liệu bài giảng qủan trị nguồn nhân lực.pgs ts trần kim dung pptTài liệu bài giảng qủan trị nguồn nhân lực.pgs ts trần kim dung ppt
Tài liệu bài giảng qủan trị nguồn nhân lực.pgs ts trần kim dung ppt
 
Tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại việt nam
Tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại việt namTác động của tỷ giá tới cán cân thương mại việt nam
Tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại việt nam
 
Sản xuất tinh bột sắn
Sản xuất tinh bột sắnSản xuất tinh bột sắn
Sản xuất tinh bột sắn
 
Sản xuất tinh bột sắn
Sản xuất tinh bột sắnSản xuất tinh bột sắn
Sản xuất tinh bột sắn
 

đề Tài hành vi tiêu dùng cá nhân và hành vi tiêu dùng của người đại diện tổ chức

 • 2. 2 08 . ĐÀM NGỌC NAM01 . CÁP TRỌNG BIÊN – NHÓM TRƯỞNG 07 . NGUYỄN THANH ĐIỆP 05 . ĐINH THÙY THIÊN HƯƠNG 12 . NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 02 . LẦU ÁI VŨ – NHÓM PHÓ 04 . HUỲNH THỊ MỘNG THU – THƯ KÝ 03 . PHẠM HỮU PHÚC – NHÓM PHÓ 10 . NGUYỄN THU HOÀI 11 . TÔ NGUYỄN HOÀNG 06 . KIỀU TẤN ĐẠI 09 . NGUYỄN THỊ HỒNG LINH 13. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC
 • 3. Chương 2 Chương 3 Chương 1 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÁCH HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP K T LU N
 • 4. Người tiêu dùng cá nhân là những người mua sản phẩm và dịch vụ để tiêu dùng cho cá nhân và gia đình họ. Khái niệm hành vi người tiêu dùng cá nhân Khái niệm về người tiêu dùng cá nhân 1.1 Thị trường tiêu dùng cá nhân và hành vi của người tiêu dùng cá nhân Hành vi người tiêu dùng là những hành động của con người trong việc mua sắm và sử dụng sản phẩm, dịch vụ bao gồm các quá trình tâm lý và xã hội trước, trong và sau khi mua.
 • 5. 4 1 2 3 5 Nhận dạng vấn đề mua Tìm kiếm thông tin Đánh giá các khả năng thay thế Quyết định mua Hành vi sau khi mua 1.1.1 Quá trình quyết định mua của người tiêu dùng.
 • 6. Người khởi xướng Người sử dụng Người mua Người quyết định Người ảnh hưởng 1.1.2 Người mua và các giải quyết vấn đề mua.
 • 7. Hành vi mua theo thói quen. Hành vi mua có suy nghĩ nhưng có giới hạn. Giải quyết vấn đề có tính chất mở rộng. 1.1.2 Người mua và các giải quyết vấn đề mua.
 • 8. Nh ng nh hư ng c a đi u ki n M c đích mua Xã h i xung quanh V t ch t xung quanh nh hư ng c a th i gian Hoàn c nh tiên nghi m Các nh hư ng c a văn hóa xã h i nh hư ng c a cá nhân Các nhóm tham kh o Gia đình T ng l p xã h i Văn hóa Ti u văn hóa Nh ng nh hư ng tâm lý Đ ng cơ Tính cách cá nhân Nh n th c Giá tr lòng tin Cách s ng Nh ng nh hư ng c a marketing-mix Sản phẩm- Phân phối Giá cả - Xúc tiến Quá trình quyết định mua của người tiêu dùng 1.1.3 Những ảnh hưởng của hoàn cảnh.
 • 9. Cách sống Động cơ và tính cách cá nhân Nhận thức Hiểu biết Giá trị, lòng tin, quan điểm 1.1.4 Những ảnh hưởng của tâm lý hay cá nhân đến hành vi người tiêu dùng.
 • 10. Ảnh hưởng của gia đình Ảnh hưởng của cá nhân Các nhóm tham khảo Tầng lớp xã hội Văn hóa và tiểu văn hóa 1.1.5 Những ảnh hưởng văn hóa – xã hội đến hành vi người tiêu dùng.
 • 11. • Lo i I Các sản phẩm được mua sắm và sử dụng thường xuyên • Lo i II Các sản phẩm cần quá trình mua • Lo i III Các sản phẩm liên quan đến tình trạng hoạt động • Lo i IV Các sản phẩm liên quan đến vấn đề “chính trị” 1.2.1 Những ảnh hưởng của sản phẩm đến việc mua của tổ chức
 • 12. Người mua là đại diện tổ chức Mua nhiều bên và các quyết định dựa trên cơ sở nhóm nhiều hơn. Áp dụng các phân tích giá trị và phân tích người bán nhiều hơn. Thường thuê thiết bị hơn. Thường thực hiện đấu thầu cạnh tranh và đàm phán nhiều hơn. Người tiêu dùng cá nhân Nhằm vào sự sản xuất tiếp theo, sử dụng trong sản xuất, hoặc bán lại cho người tiêu dùng khác Người tiêu dùng cuối cùng đòi hỏi chỉ cho sử dụng cho cá nhân hoặc gia đình. Những sự khác nhau trong việc mua sắm. Mua sắm mảy móc thiết bị, nguyên liệu, bán thành phẩm Mua các hàng hóa tiêu dùng cá nhân Mua sắm dựa trên cơ sở dữ liệu kỹ thuật và công nghệ Thường mua trên cơ sở hình dáng, thời trang và chủng loại.
 • 13. Người mua là đại diện tổ chức có ưu thế hơn người tiêu dùng cá nhân Những sự khác nhau về thị trường. Nhu cầu của người mua - tổ chức được dẫn dắt từ nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng. Có những dao động có tính chu kỳ hơn nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng. có số lượng ít hơn và tập trung về địa lý hơn người tiêu dùng cuối cùng. Thường sử dụng các chuyên gia mua Kênh phân phối cho người mua - tổ chức thường ngắn hơn so với người tiêu dùng cuối cùng. Ngư i mua - t ch c có th yêu c u d ch v đ c bi t. Ngư i mua - t ch c ch c ch n có th ph i t o ra hàng hóa và d ch v như nh ng kh năng thay th đ mua s m chúng.
 • 14. Tham gia làm quy t đ nh Người sử dụng và liên quan. Những người ảnh hưởng Người mua Người quyết định mua Người giữ thông tín Mua của tổ chức Các nhân t đ c bi t Định hướng của tổ chức Qui mô của tổ chức Mức độ tập trung hóa của một tổ chức 1.2.2 Sự ảnh hưởng của cấu trúc đến việc mua của tổ chức
 • 15. Các động cơ cá nhân Hành vi mua của tổ chức S nhận thức về vai trò 1.2.3 Những ảnh hưởng của hành vi đến việc mua của tổ chức Những người mua - tổ chức là đối tượng của các động cơ cá nhân hoặc các lực lượng thúc đẩy giống như các cá nhân khác Quan điểm của mỗi người mua về vai trò của họ trong trung tâm mua có thể khác nhau. Sự khác nhau này có thể dẫn đến thay đổi quan điểm và trách nhiệm mua thực sự của mỗi người trong trung tâm mua
 • 16. 1.2.4 Các giai đoạn trong quá trình mua Xác đ nh quy n l c mua Tìm ki m các nhà cung c p. Nh n d ng v n đ
 • 17. 1.2.5 Xác định các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp Quá trình lựa chọn được định hướng bởi các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể dùng để đánh giá các nhà cung cấp sản phẩm. Nguyên tắc quyết định này liên quan đến đối tượng, chính sách và thủ tục được thiết lập để quản lý quá trình mua. Giai đoạn cuối cùng trong quá trình mua của tổ chức liên quan đến xác định các tiêu chuẩn để đánh giá và lựa chọn giữa các sản phẩm và nhà cung cấp có thể thay thế nhau. Một khi các sản phẩm và các nhà cung cấp tiềm năng đã được nhận dạng, người mua phải lựa chọn giữa những nhà cung cấp có thể thay thế này.
 • 18. 1.3 Sử dụng kết quả nghiên cứu hành vi mua trong quản trị marketing Các chiến lược và biện pháp marketing ảnh hưởng đến hoạt động của người tiêu dùng Các chiến lược và biện pháp marketing ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ Các chiến lược và biện pháp marketing tác động vào môi trường Kết quả nghiên cứu vế nhận thức, thái độ hành vi của người tiêu dùng Nghiên cứu kết quả thay đổi hành vi của người tiêu dùng: các dữ liệu về lượng bán, thị phần
 • 19. CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP 2.1.1 Giới thiệu công ty Công ty Honda Việt Nam thành lập năm 1998 trụ sở tại Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc là Công ty liên doanh gồm 3 đối tác gồm: Công ty Honda Motor Nhật Bản – 42%), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan – 28%), Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam – 30%) 2.1 Chân dung khách hàng và phân tích hành vi mua khách hàng tiêu dùng sản phẩm Honda Airblade. Hai nhà máy sản sản xuất xe máy với tổng vốn đầu tư là 350.427.084 USD, tổng số lao động là 4.935, công suất đạt 1.500.000 xe/năm. Một nhà máy sản xuất ô tô với vốn đầu tư là 60.000.000 USD, số lao động 408 người và công suất là 10.000.000 xe/năm. Quy mô
 • 20. 2.1.2 Nguyên tắc hoạt động Sự phát triển của công ty luôn gắn liền với việc đóng góp và xây dựng cộng đồng 2.1.3 Tầm nhìn, mục tiêu, và định hướng phát triển của công ty Trở thành một công ty được xã hội mong muốn tồn tại bằng việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm xe máy với chất lượng hàng đầu, an toàn, thời trang, giá cả hợp lý vượt trên sự mong đợi của khách hàng, đồng thời thỏa mãn tốt nhất khách hàng bằng các hệ thống dịch vụ sau bán hàng.
 • 21. 2.1.4 Mô tả sản phẩm và dịch vụ Xe tay ga Xe s Text Chi n lư c s n ph m Chi n lư c giá Chiến lược phân phối Chiến lược xúc tiến sản phẩm Bán lẻ Bán buôn Quảng cáo Khuyến mãi
 • 22. Thiết kế mềm mại và cổ điển Động cơ mạnh mẽ và ổn định Độc đáo sơn từ tính 2.1.5 Giới thiệu về dòng sản phẩm Air blade
 • 23. hình tượng cá tính, thời trang 2.1.6 Chân dung khách hàng đối với dòng sản phẩm Airblade dòng xe ga hạng trung Bản lĩnh tiên phong Airblade Airblade còn được mô tả với 5 màu sắc “Be U with Honda” thể hiện nhiều tính cách của giới trẻ:
 • 24. 2.1.7.2 Tìm kiếm thông tin 2.1.7 Hành vi mua sắm của khách hàng với Honda AirBlade 2.1.7.1 Nhận biết nhu cầu Nhu cầu tiêu thụ xe gắn máy tại Việt Nam là khoảng 3 triệu chiếc/năm. Vật dụng mà giới trẻ Việt Nam hiện nay thích nhất là xe gắn máy. Khách hàng hiện nay thường chú ý đến thương hiệu và xu hướng tìm đến những sản phẩm phản ánh phong cách sống. 73% thanh niên sẵn sàng trả giá cao hơn cho một sản phẩm chất lượng. Nguồn thông tin cá nhân. Nguồn thông tin thương mại. Nguồn thông tin đại chúng. Kinh nghiệm.
 • 25. 2.1.7.3 Đánh giá các phương án thay thế Với sự phân tích khuynh hướng người tiêu dùng, Airblade đã tạo cho mình những thuộc tính vượt trội phù hợp với nhu cầu của khách hàng: Phong cách thời trang Tiết kiệm nhiên liệu Động cơ mạnh mẽ Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu Airblade và thương hiệu Honda. Sau khi tìm kiếm thông tin, người tiêu dùng sẽ xử lý các thông tin đó để đánh giá các thương hiệu có khả năng thay thế nhau, nhằm tìm kiếm được thương hiệu theo họ là hấp dẫn nhất. Luvias của hãng Yamaha Hayate của hãng Suzuki
 • 26. 2.1.7.4 Quyết định mua Thái độ của người khác Phân phối Honda là một nhãn hiệu đã có mặt ở thị trường Việt Nam từ rất lâu và thương hiệu Honda đã rất thành công khi để lại trong lòng người tiêu dùng Việt Nam những ấn tượng tốt về dòng xe bền, đẹp Honda tạo ra một địa bàn phân phối rộng với hơn 640 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD), tạo thuận lợi cho hành vi mua của khách hàng cũng như sửa sửa, thay thế phụ tùng và hưởng các dịch vụ khác của Hond 2.1.7.5 Đánh giá sau khi mua “Một khách hàng hài lòng là người quảng cáo tốt nhất của chúng ta”.
 • 27. 2.1.8 Một số định hướng chiến lược marketing cho dòng sản phẩm Air blade 2.1.8.1 Kế hoạch thực hiện 2.1.8.2 Triển khai chiến lược phân phối Mô hình phân phối chủ yếu của ngành vẫn là phân phối xuống các đại lý, các Head rồi sau đó, các Head này sẽ phân phối sản phẩm tới tay khách hàng đồng thời sẽ kết hợp với hãng để bảo hành, bảo dưỡng và chăm sóc khách hàng để đảm bảo cho khác hàng có được niềm tin vào sản phẩm và nhãn hiệu. Phòng kinh doanh tiếp thị sẽ tiến hành xem xét lại hoạt động marketing trong năm trước, kiểm tra lại mức tiêu thụ năm 2012 ở các đại lý, các nhà phân phối để từ đó hoạch định kế hoạch marketing cho năm 2013
 • 28. 2.1.8.3 Triển khai chiến lược chiêu thị 2.1.8.4 Triển khai chiến lược sản phẩm Quảng cáo Khuyến mại Trưng bày tại điểm bán Tổ chức các buổi giới thiệu, chạy thử sản phẩm xe mới Cải tiến về sản phẩm Cải tiến về dịch vụ
 • 29. 2.1.8.5 Triển khai chiến lược giá 2.1.9 Kết luận Trong thời điểm hiện tại, cùng với sự lạm phát cao và đồng tiền của chúng ta đang mất giá so với các ngoại tệ.Tuy vậy, với sức mạnh thương hiệu và quy mô cả về nhân lực lẫn vật lực, vẫn duy trì giá bán hiện tại. Honda VN đã đưa ra những giải pháp thích hợp, hiệu quả; cải thiện và phát triển sản phẩm cùng với những chương trình. Chiến lược truyền thông, chiến lược kích thích tiêu dùng... để AirBlade thật sự là một nhãn hiệu hoàn hảo mà khách hàng mong muốn sở hữu.
 • 30. 2.2 Phân tích thực trạng hành vi tiêu dùng của tổ chức đến sản phẩm B2B của công ty Cổ phần điện máy R.E.E 2.2.1 Tổng quan về công ty Trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3.8497.227 Fax: (84.8) 3.8104.468 Email: info@reetech.com.vn Website: www.reetech.com.vn 2.2.2 Sứ mệnh của công ty Là nhà chuyên nghiệp về điều hòa không khí, Reetech luôn đi đầu trong cung cấp các giải pháp về điều hòa không khí trong mọi lĩnh vực theo hướng tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường, mang lại những lợi ích tốt nhất và niềm tin cho khách hàng.
 • 31. 2.2.3 Chính sách chất lượng Cam kết cải tiến chất lượng. Nuôi dưỡng mối quan hệ đối tác Tạo ra giá trị cao nhất cho cổ đông Trân trọng sự đóng góp của nhân viên Bảo đảm tính chính trực
 • 32. 2.2.4 Nhận diện vấn đề 2.2.4.1 Sơ lược về ngành điện ở Việt Nam Ngành điện được coi là một trong những ngành then chốt, nhận được nhiều sự quan tâm của nhà nước, phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành điện xấp xỉ gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP chung của cả nước 2.2.4.2 Tình hình cung cầu điện ở Việt Nam Với nhu cầu hằng năm tăng tới 16%17%, điện đang là lĩnh vực cung không đáp ứng đủ cầu, do đó thu hút mối quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Nguồn lực của một mình EVN không đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển điện năng cho nền kinh tế, vì thế việc huy động mọi hình thức đầu tư là rất cần thiết
 • 33. 2.2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến ngành điện 2.2.5.1 Nhân tố ảnh hưởng đến cung ngành 2.2.5.1 Nhân tố ảnh hưởng đến cầu ngành Chiến lược phát triển nguồn điện của ngành điện. Các nguồn điện được khai thác hiện nay bao gồm: thủy điện, nhiệt điện than, dầu và khí. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều nguồn điện mới như: năng lượng hạt nhân, năng lượng gió v.v... Sự tăng trưởng kinh tế những năm gần đây rất nhanh đã kéo theo nhu cầu về điện ngày càng cao. Đặc biệt, do hệ thống máy móc thiết bị lạc hậu cũng như kiến thức sử dụng điện tiết kiệm chưa cao nên việc sử dụng điện còn lãng phí. Điều đó dẫn đến nhu cầu tăng trưởng điện lớn hơn nhiều so với tăng trưởng kinh tế
 • 34. Nhóm sản phẩm loại 1 Nhóm sản phẩm loại 4 Nhóm sản phẩm loại 2 Nhóm sản phẩm loại 3 2.2.6 Những yếu tố ảnh hưởng của sản phẩm đến việc mua thiết bị điện của khách hàng tổ chức Các sản phẩm được mua sắm và sử dụng thường xuyên Các sản phẩm cần quá trình mua Các sản phẩm liên quan đến hoạt động Các sản phẩm liên quan vấn đề “chính trị”
 • 35. 2.2.7 Những ảnh hưởng của cấu trúc đến việc mua của khách hàng tổ chức Yếu tố cá nhân: Vị trí công tác của ban lãnh đạo như: Giám đốc, P.Giám đốc, trưởng phòng mua hàng và các P.Phòng mua hàng đều có ảnh hưởng rất lớn đến việc mua sản phẩm của công ty. Yếu tố tổ chức: Số lượng thành viên tham gia vào việc thông qua quyết định mua.
 • 36. Khách hàng t ch c 2 5 3 4 1 2.2.8 Những yếu tố hành vi mua sắm thiết bị điện của khách hàng tổ chức Giá cả của sản phẩm Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Dịch vụ bảo trì của sản phẩm có nổi trội hơn các nhãn hiệu cùng loại Mức độ nổi tiếng của sản phẩmTìm kiếm và xác định tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp
 • 37. Với hơn 30 đại lý trên toàn quốc 2.2.9 Đánh giá của khách hàng tổ chức về các yếu tố kích thích marketing của nhà cung cấp về sản phẩm thiết bị điện. Hệ thống phân phối Giá cả của sản phẩm Dịch vụ bảo hành Xúc tiến thương mại Quảng cáo Khuyến mãi Bảo hành 02-05 năm. Theo yêu cầu khách hàng tổ chức
 • 38. Hoàn thi n ho t đ ng marketing – mix Tăng cường quảng bá tên tuổi công ty Hoàn thiên hệ thống phân phối Hoàn thiện chính sách giá cả Hoàn thiện chính sách sản phẩm 2.2.10 Một số giải pháp marketing tại công ty REE Tăng cường nghiên cứu thị trường
 • 39. 2.2.10 Một số giải pháp marketing tại công ty REE Sơ đồ : kênh phân phối phụ của công ty REE Công ty REE (đại lý cấp 1) Các cửa hàng bán lẻ ( đại lý cấp 2) Người tiêu dùng
 • 40. sơ đồ đề xuất giải pháp nhằm quảng bá tên tuổi công ty
 • 41. Chương 3: Kết luận Khách hàng tổ chức Khách hàng của các doanh nghiệp gồm hai nhóm Người tiêu dùng cá nhân