SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
18   KEP¢O™                                                                                    ∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013


∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ Δ∞™∂π™                                                                    „  p   www.kerdos.gr
                                                                                                   √√


∏
         Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ-
         Ú› Û‹ÌÂÚ· Ó·     ™Δƒ∞Δ∏°π∫∂™ ∫∞π ¢ƒ∞™∂π™ ¶√À ∞¡√π°√À¡ ¢ƒ√ª√ ™Δ∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√Δ∏Δ∞
         οÓÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈ-
         ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚ÈÒ-
         ÛÈÌË. «∏ ÔÈÎÔÓÔ-
         Ì›· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·-
                    ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi
Û›·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ‰ÈÂıÓ›˜
·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi
                    ÁÈ· ÙȘ start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ
·Ó›ÎËÙÔÈ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜» ϤÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ô Î.
            ∫
¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ›ÁÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘
                                                                                   ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ EÓˆÛË
∂˘Úˆ·˚΋˜    ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜                                                                   ÙˆÓ ¡ÂÔÊ˘ÒÓ
¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ∂ÏÏË-                                                                   ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
ÓÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹-
ÛÂˆÓ    (Hellenic    start-ups                                                                 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ‰‡Ô
association).                                                                             Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË
  ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÍË-
Á› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜, οÔȘ ϤÍÂȘ                                                                   «∂›Ì·È-∫¿Óˆ-£¤Ïˆ»
¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜                                                                    ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤ÏË Ù˘
ÓfiËÌ·. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡
ÛÙÚ‚ÏÒıËÎÂ Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿-
                                                                                   ∂ÓˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÊËÎÂ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÓfiËÌ·                                                                   ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ
ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ï¤ÍˆÓ. «∂Ó· Ôχ                                                                    ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ
ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ·
Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÔÈ                                                                    Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜
ϤÍÂȘ. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· οÔȘ
·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌÂ
                                                                                   ȉÈfiÙËÙ·, Ó·
ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓfiËÌ· Ô˘ È·                                                                    ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Ò˜
‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-                                                                   ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
‹ÛÔ˘ÌÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ
Û‹ÌÂÚ· Ì›· ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘.                                                                   ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi
∂ȉÈο, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ                                                                  Â›‰Ô, Ó·
ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË-
Î·Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È                                                                     Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ
ϤÍÂȘ, fiˆ˜ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, Ë                                                                   ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘
·ÏÏ·Á‹, Ë Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜,   ÎfiÙËÙ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ-      ٛ˜. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎfiÛÌÔ˜      Ô˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤· ÚfiÙ˘·. ª›· ‰È·-
fiÏ· ·˘Ù¿ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ϤÔÓ Â›Ó·È   ÓÙ·È Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· pitch events,     Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ       ‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û·
                                                                                   ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ
ÁÚ·ÊÈο, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ-     ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂÈ-    ͤÚÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘     Û ̛· ̤ڷ. ∂ÁÒ ‚Ϥˆ fiÙÈ ·˘Ù‹Ó      ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ
ÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ͤڷÌ   ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì       οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Î·È Ì›· ÂÈÌÔÚʈÙÈ-     ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Ôχ      ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, ÙË
ÁÈ· οÔȘ ϤÍÂȘ» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î.  ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. Δ¤ÏÔ˜, οı     ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ Ì      ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂȯÂÈ-
ΔÛ›ÁÎÔ˜.                ¯ÚfiÓÔ Ë ∂ÓˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· ÂÙ‹-     ¯·Ú¿ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡-      ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜        ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË
  ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ˆ˜ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ Ë
                    ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
                    ˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤· ÛÙÔÓ
                                         Ô˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi
                                         ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ô
                                                              ηٷÚÚ¤ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ›¯Â
                                                              ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. ∏
                                                                                   Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı·
∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈ-     ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ start-ups.           ÎfiÛÌÔ˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ-     Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË       ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó·
Ú‹ÛˆÓ. «∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ‰Ô˘-    ¶ÔÈ·, fï˜, Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË     ÎfiÙËÙ·» ··ÓÙ¿ÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜.      ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ     ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ
ÏÂÈ¿ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔ-    ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙË Ó¤·      øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· ·ÂÓÔ¯ÔÔÈËı› Ë      ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Â›Ó·È
ˆı‹ÛÔ˘Ì Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È     ÚÔÛ¿ıÂÈ·; «ª·˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÛÈ¿-      ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ      Ôχ ÌÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÓȤٷȻ, ϤÂÈ Ô    ÎÔÈÓfiÙËÙ·
Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ì›· Ó¤· ·ÓÙ›-  ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·-     Ó¤· role models. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈ-     Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘.
ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·,
Ì›· Ó¤· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ë
                    “
ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙË-
Ù· Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó
˘ÁÈ‹ ÙÚfiÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘
                         ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÔÊ˘ÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ
ÂÚÁ·Û›·˜» ÂÍËÁ› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜.
                     ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌÈ-      ÙËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜. ∏ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ      ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ·. √È ∂ÏÏËÓ˜
  ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜
                     Ô˘ÚÁ‹ıËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfi-     ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔ-    ȉÈÒÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ
ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó·
                     ÙËÙ· ÙˆÓ start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ∂Óˆ-   ÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡      ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ
Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ
                     Û˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ù·¯Â›·˜ Î·È   ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ë ∂ÓˆÛË ÚfiÙÂÈÓ ÙË      οÔÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó»,
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋
                     ηÈÓÔÙfiÌ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË Ì·˙È-   ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜-·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ˘      ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜.
∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
                     ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÁÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. «ÀÛÙÂÚ· ·fi    ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. «ª¤Û· ·fi ÙËÓ       ∏ ÂÚÁ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÈ
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙËÓ
                     ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙË-   ·ÚÔ˘Û›· start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi      ηْ Â¤ÎÙ·ÛË Ì ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. «ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ
ÂΉ‹ÏˆÛË    «∂›Ì·È-∫¿Óˆ-£¤Ïˆ»
                     Ù· ηٷϋͷÌ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·›˙ÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ‰ÂÓ   ΤÓÙÚÔ, Ë ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Í·Ó¿ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· Úˆ-   Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÂÏÈο Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜,
ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤ÏË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ÌÔ-
                     Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·ÏÏ¿  ÙÂ‡Ô˘Û· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Î·È Ô     Úfi‚ÏËÌ· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∂¯ÂÈ ¯·ı› ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘ÁÈ‹˜
ÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi
                     ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ   ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜», ϤÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∂È-   Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ªÔÚ› Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ï›ÁÔ
ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜
                     ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘    ϤÔÓ, Ì›· ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë     ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
ȉÈfiÙËÙ·, Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Ò˜
                     Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó¤ÔÈ Û ËÏÈΛ·, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜   ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ∫∂¶, Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·Ô-    Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. √fiÙ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ô˘ÛÈ·-
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚËÌ·-
                     Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¿Ì· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÍ‹˜  ÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂›Û˘, Ë ∂ÓˆÛË ˙ËÙ› ÙÔÓ  ÛÙÈο Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘. ∞Ó ÛÎÂÊÙԇ̠¤ÙÛÈ
ÙÈÎfi Â›‰Ô, Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ
                     ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ    Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. «£·       ·Ï¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤ-
ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜,
                     ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÚÁÔ-   ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÌÓËÛÙ›· ÛÙÔÓ Â·Ó·-    ÛÌ·Ù·. ∂¯Ô˘Ì Ôχ ηϿ Ì˘·Ï¿. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ
ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ
                     ÛÙ¿ÛÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜, ¯ÚÂÈ-  ·ÙÚÈÛÌfi ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ˘fi ¤Ó·Ó fï˜ ·˘ÛÙËÚfi fiÚÔ,     ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηÏfi ηÈ
ÙÔ˘˜, ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
                     ·˙fiÌ·ÛÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ÓÙ·Û˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜    ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂÈ-    ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ˙ԇ̛̠۠· ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ›ӷÈ
Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›-
                     ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì         ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜. «Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·     ¿Ú· Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi
ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ΔÔ ·›ÛıË-
                     1.000.000 Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜    ˙ËÙ¿Ì ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ   ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÈÛÙÔÚ›·
Ì· ÙÔ˘ ·Ó‹Îˆ Û ̛· ÔÌ¿‰· ›ӷÈ
                     οÓÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ·    ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ›  Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ
˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ì›· start-up
                     Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊ˘ÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂ-    Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ̛· start-up ÂÙ·ÈÚ›·; ªfiÓÔ ÔÈ È‰ÈÒ-  ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈ-
Âȯ›ÚËÛË, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ·
                     ˆÓ» ÂÍËÁ› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜.                Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÂ-     Τ˜ χÛÂȘ, Ô‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi˜,
Ù˘ ‚‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, Ë ∂ÓˆÛË ‰ÈÔÚ-
                     ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÍÈÎfi ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi  Ï‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. √È Í¤ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó     ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ
Á·ÓÒÓÂÈ Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚÁ·ÛÙ‹-
                     ÚÔÛfiÓ, ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· Ó· ÚÔˆıËı›    οÔÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÌfiÓÔ     ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ ·ÚΛ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘-
ÚÈ· (workshops) ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Û˘Ì-
                     fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ˘ÈÔıÂ-    fiÙ·Ó ‰Ô˘Ó Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ∞Ú· Ú¤ÂÈ Ó·   ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈο» ηٷϋÁÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜.
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÂÎ·È‰Â‡-
ÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ-

More Related Content

What's hot

Mikro lexiko 4
Mikro lexiko 4Mikro lexiko 4
Mikro lexiko 4
Mallenna
 
Συνέντυεξη Venter 2
Συνέντυεξη Venter 2Συνέντυεξη Venter 2
Συνέντυεξη Venter 2
ionpapado
 
Mikro lexiko 3
Mikro lexiko 3Mikro lexiko 3
Mikro lexiko 3
Mallenna
 
Mikro lexiko 2
Mikro lexiko 2Mikro lexiko 2
Mikro lexiko 2
Mallenna
 
xaidelbergi
xaidelbergixaidelbergi
xaidelbergi
pptsmps
 
kabo.malias.trikeri
kabo.malias.trikerikabo.malias.trikeri
kabo.malias.trikeri
pptsmps
 
xristougenna.2006
xristougenna.2006xristougenna.2006
xristougenna.2006
pptsmps
 
ΚΑΠΕ εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (www.profilalouminio.com)
ΚΑΠΕ εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (www.profilalouminio.com)ΚΑΠΕ εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (www.profilalouminio.com)
ΚΑΠΕ εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (www.profilalouminio.com)
profilalouminio
 
ο πολιτισμοσ των βαλκανιων
ο πολιτισμοσ των βαλκανιωνο πολιτισμοσ των βαλκανιων
ο πολιτισμοσ των βαλκανιων
parafos
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε' ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε' ΤΑΞΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε' ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε' ΤΑΞΗΣ
Apostolos Aggelis
 
Mikro lexiko 1
Mikro lexiko 1Mikro lexiko 1
Mikro lexiko 1
Mallenna
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'
Apostolos Aggelis
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α'
Apostolos Aggelis
 
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣΟ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Apostolos Aggelis
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ftero
 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
Ιωαννα Χαλκιά
 

What's hot (19)

Mikro lexiko 4
Mikro lexiko 4Mikro lexiko 4
Mikro lexiko 4
 
Συνέντυεξη Venter 2
Συνέντυεξη Venter 2Συνέντυεξη Venter 2
Συνέντυεξη Venter 2
 
Mikro lexiko 3
Mikro lexiko 3Mikro lexiko 3
Mikro lexiko 3
 
Mikro lexiko 2
Mikro lexiko 2Mikro lexiko 2
Mikro lexiko 2
 
xaidelbergi
xaidelbergixaidelbergi
xaidelbergi
 
kabo.malias.trikeri
kabo.malias.trikerikabo.malias.trikeri
kabo.malias.trikeri
 
xristougenna.2006
xristougenna.2006xristougenna.2006
xristougenna.2006
 
Kefalaio01
Kefalaio01Kefalaio01
Kefalaio01
 
Get attachment.aspx
Get attachment.aspxGet attachment.aspx
Get attachment.aspx
 
ΚΑΠΕ εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (www.profilalouminio.com)
ΚΑΠΕ εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (www.profilalouminio.com)ΚΑΠΕ εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (www.profilalouminio.com)
ΚΑΠΕ εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (www.profilalouminio.com)
 
ο πολιτισμοσ των βαλκανιων
ο πολιτισμοσ των βαλκανιωνο πολιτισμοσ των βαλκανιων
ο πολιτισμοσ των βαλκανιων
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε' ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε' ΤΑΞΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε' ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Ε' ΤΑΞΗΣ
 
Mikro lexiko 1
Mikro lexiko 1Mikro lexiko 1
Mikro lexiko 1
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α'
 
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣΟ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
 
symi
symisymi
symi
 

Viewers also liked (7)

Maris Strofalis Athens Cultural Networks
Maris Strofalis Athens Cultural NetworksMaris Strofalis Athens Cultural Networks
Maris Strofalis Athens Cultural Networks
 
Christos Nikolaou UoC
Christos Nikolaou UoCChristos Nikolaou UoC
Christos Nikolaou UoC
 
StartTech Ventures Demo Day 1
StartTech Ventures Demo Day 1StartTech Ventures Demo Day 1
StartTech Ventures Demo Day 1
 
20140207 tsigos glc2014
20140207 tsigos glc201420140207 tsigos glc2014
20140207 tsigos glc2014
 
Going global
Going globalGoing global
Going global
 
20120127 OCvolos Virtual Trip
20120127 OCvolos Virtual Trip20120127 OCvolos Virtual Trip
20120127 OCvolos Virtual Trip
 
Report 40 under 40 EYL Athens
Report 40 under 40 EYL AthensReport 40 under 40 EYL Athens
Report 40 under 40 EYL Athens
 

More from Dimitris Tsingos

More from Dimitris Tsingos (20)

2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
 
Virtual Trip
Virtual TripVirtual Trip
Virtual Trip
 
Enallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
Enallaktiki Protasi Dimokratia AnaptyksiEnallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
Enallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
 
Amoivi laptop
Amoivi laptopAmoivi laptop
Amoivi laptop
 
Mirantis OpenStack Bootcamp Athens
Mirantis OpenStack Bootcamp AthensMirantis OpenStack Bootcamp Athens
Mirantis OpenStack Bootcamp Athens
 
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightechcreativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
 
20130521 hsa maritime-week
20130521 hsa maritime-week20130521 hsa maritime-week
20130521 hsa maritime-week
 
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
 
20130302 EU Economy EDU
20130302 EU Economy EDU20130302 EU Economy EDU
20130302 EU Economy EDU
 
Yes for eban w.u
Yes for eban w.uYes for eban w.u
Yes for eban w.u
 
E front it_221012
E front it_221012E front it_221012
E front it_221012
 
Infocom-HellenicStartups
Infocom-HellenicStartupsInfocom-HellenicStartups
Infocom-HellenicStartups
 
20120920 dimitris tsigos-igniteathens
20120920 dimitris tsigos-igniteathens20120920 dimitris tsigos-igniteathens
20120920 dimitris tsigos-igniteathens
 
20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος
20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος
20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος
 
20120608 tsigos.v trip_social_media
20120608 tsigos.v trip_social_media20120608 tsigos.v trip_social_media
20120608 tsigos.v trip_social_media
 
Επιχειρηματικό Οικοσύστημα
Επιχειρηματικό ΟικοσύστημαΕπιχειρηματικό Οικοσύστημα
Επιχειρηματικό Οικοσύστημα
 
20120524HSA BGS TSIGOS
20120524HSA BGS TSIGOS20120524HSA BGS TSIGOS
20120524HSA BGS TSIGOS
 
Virtual Trip The Story
Virtual Trip The StoryVirtual Trip The Story
Virtual Trip The Story
 
20120519 panorama HSA
20120519 panorama HSA20120519 panorama HSA
20120519 panorama HSA
 
20120509 hsa business-week
20120509 hsa business-week20120509 hsa business-week
20120509 hsa business-week
 

Start up

 • 1. 18 KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013 ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ Δ∞™∂π™ „ p www.kerdos.gr √√ ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ- Ú› Û‹ÌÂÚ· Ó· ™Δƒ∞Δ∏°π∫∂™ ∫∞π ¢ƒ∞™∂π™ ¶√À ∞¡√π°√À¡ ¢ƒ√ª√ ™Δ∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√Δ∏Δ∞ οÓÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈ- ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚ÈÒ- ÛÈÌË. «∏ ÔÈÎÔÓÔ- Ì›· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·- ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Û›·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ‰ÈÂıÓ›˜ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙȘ start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó›ÎËÙÔÈ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜» ϤÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ô Î. ∫ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ›ÁÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ EÓˆÛË ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ∂ÏÏË- ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÓÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹- ÛÂˆÓ (Hellenic start-ups ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ‰‡Ô association). Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÍË- Á› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜, οÔȘ ϤÍÂȘ «∂›Ì·È-∫¿Óˆ-£¤Ïˆ» ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤ÏË Ù˘ ÓfiËÌ·. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÚ‚ÏÒıËÎÂ Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿- ∂ÓˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊËÎÂ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÓfiËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ï¤ÍˆÓ. «∂Ó· Ôχ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Û ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ϤÍÂȘ. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ȉÈfiÙËÙ·, Ó· ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓfiËÌ· Ô˘ È· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Ò˜ ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì›· ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ∂ȉÈο, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Â›‰Ô, Ó· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË- Î·Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï¤ÍÂȘ, fiˆ˜ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÏÏ·Á‹, Ë Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÎfiÙËÙ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ- ٛ˜. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤· ÚfiÙ˘·. ª›· ‰È·- fiÏ· ·˘Ù¿ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ϤÔÓ Â›Ó·È ÓÙ·È Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· pitch events, Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÁÚ·ÊÈο, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ- ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂÈ- ͤÚÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ Û ̛· ̤ڷ. ∂ÁÒ ‚Ϥˆ fiÙÈ ·˘Ù‹Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ͤڷÌ ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Î·È Ì›· ÂÈÌÔÚʈÙÈ- ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Ôχ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, ÙË ÁÈ· οÔȘ ϤÍÂȘ» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. Δ¤ÏÔ˜, οı ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ Ì ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂȯÂÈ- ΔÛ›ÁÎÔ˜. ¯ÚfiÓÔ Ë ∂ÓˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· ÂÙ‹- ¯·Ú¿ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡- ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ˆ˜ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ Ë ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿- ˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤· ÛÙÔÓ Ô˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ô Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ›¯Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈ- ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ start-ups. ÎfiÛÌÔ˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ- Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· Ú‹ÛˆÓ. «∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ‰Ô˘- ¶ÔÈ·, fï˜, Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÎfiÙËÙ·» ··ÓÙ¿ÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÏÂÈ¿ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔ- ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙË Ó¤· øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· ·ÂÓÔ¯ÔÔÈËı› Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Â›Ó·È ˆı‹ÛÔ˘Ì Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·; «ª·˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÛÈ¿- ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ôχ ÌÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÓȤٷȻ, ϤÂÈ Ô ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ì›· Ó¤· ·ÓÙ›- ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·- Ó¤· role models. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈ- Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘. ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì›· Ó¤· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ë “ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙË- Ù· Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ˘ÁÈ‹ ÙÚfiÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÔÊ˘ÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜» ÂÍËÁ› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌÈ- ÙËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜. ∏ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ·. √È ∂ÏÏËÓ˜ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ô˘ÚÁ‹ıËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfi- ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔ- ȉÈÒÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙËÙ· ÙˆÓ start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ∂Óˆ- ÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ù·¯Â›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ë ∂ÓˆÛË ÚfiÙÂÈÓ ÙË Î¿ÔÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó», ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ηÈÓÔÙfiÌ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË Ì·˙È- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜-·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÁÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. «ÀÛÙÂÚ· ·fi ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. «ª¤Û· ·fi ÙËÓ ∏ ÂÚÁ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙË- ·ÚÔ˘Û›· start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ηْ Â¤ÎÙ·ÛË Ì ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. «ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÂΉ‹ÏˆÛË «∂›Ì·È-∫¿Óˆ-£¤Ïˆ» Ù· ηٷϋͷÌ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·›˙ÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ‰ÂÓ Î¤ÓÙÚÔ, Ë ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Í·Ó¿ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· Úˆ- Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÂÏÈο Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤ÏË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ÌÔ- Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ÙÂ‡Ô˘Û· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Î·È Ô Úfi‚ÏËÌ· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∂¯ÂÈ ¯·ı› ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘ÁÈ‹˜ ÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜», ϤÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∂È- Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ªÔÚ› Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ï›ÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ϤÔÓ, Ì›· ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ȉÈfiÙËÙ·, Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Ò˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó¤ÔÈ Û ËÏÈΛ·, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ∫∂¶, Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·Ô- Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. √fiÙ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ô˘ÛÈ·- ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚËÌ·- Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¿Ì· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÍ‹˜ ÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂›Û˘, Ë ∂ÓˆÛË ˙ËÙ› ÙÔÓ ÛÙÈο Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘. ∞Ó ÛÎÂÊÙԇ̠¤ÙÛÈ ÙÈÎfi Â›‰Ô, Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. «£· ·Ï¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤ- ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÚÁÔ- ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÌÓËÛÙ›· ÛÙÔÓ Â·Ó·- ÛÌ·Ù·. ∂¯Ô˘Ì Ôχ ηϿ Ì˘·Ï¿. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙ¿ÛÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜, ¯ÚÂÈ- ·ÙÚÈÛÌfi ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ˘fi ¤Ó·Ó fï˜ ·˘ÛÙËÚfi fiÚÔ, ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηÏfi Î·È ÙÔ˘˜, ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˙fiÌ·ÛÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ÓÙ·Û˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂÈ- ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ˙ԇ̛̠۠· ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›- ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜. «Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿Ú· Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ΔÔ ·›ÛıË- 1.000.000 Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì· ÙÔ˘ ·Ó‹Îˆ Û ̛· ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ì›· start-up Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊ˘ÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂ- Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ̛· start-up ÂÙ·ÈÚ›·; ªfiÓÔ ÔÈ È‰ÈÒ- ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈ- Âȯ›ÚËÛË, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ˆÓ» ÂÍËÁ› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÂ- Τ˜ χÛÂȘ, Ô‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi˜, Ù˘ ‚‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, Ë ∂ÓˆÛË ‰ÈÔÚ- ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÍÈÎfi ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi Ï‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. √È Í¤ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì Á·ÓÒÓÂÈ Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚÁ·ÛÙ‹- ÚÔÛfiÓ, ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· Ó· ÚÔˆıËı› οÔÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ ·ÚΛ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘- ÚÈ· (workshops) ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Û˘Ì- fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ˘ÈÔıÂ- fiÙ·Ó ‰Ô˘Ó Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ∞Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈο» ηٷϋÁÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÂÎ·È‰Â‡- ÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ-