SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Οικονομία
ΑΡΘΡΑ
30 ΣΑΒΒΑΤΟ 23 - ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕμβριου 2017 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Η χρονιά των
μεγάλων ευκαιριών
Π
έρα από κάθε αμφιβολία το 2018 είναι
η χρονιά των μεγάλων ευκαιριών για
το ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυ-
ών επιχειρήσεων. Μεγάλες ευκαιρίες που ταυ-
τόχρονα είναι και μεγάλες προκλήσεις όχι μόνο
για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και για όλους
τους άλλους συντελεστές της αγοράς όπως οι
επενδυτές, οι διαχειριστές κεφαλαίων, οι ερευ-
νητές και γενικότερα ο ακαδημαϊκός κλάδος,
οι διάφοροι συμβουλευτικοί οργανισμοί και
γενικά για όλους όσοi ασχολούνται με τη συ-
γκεκριμένη υπόθεση στη χώρα μας. Οι μεγάλες
αυτές ευκαιρίες πηγάζουν από τη σύμπτωση
πολλών θετικών παραγόντων. Ενδεικτικά, κά-
ποιοι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι:
w Η αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων
στο χώρο της τεχνολογίας στην Ευρώπη.
w Η βελτίωση της διεθνούς αξιοπιστίας του ελ-
ληνικού brand στον χώρο μέσα από μια σειρά
επιτυχιών.
w Η συνεχής ροή όλο και περισσότερων, όλο
και μεγαλύτερων εξαγορών επιχειρήσεων ελ-
ληνικών συμφερόντων.
w Η κατακόρυφη αύξηση της διαθεσιμότητας
επενδυτικών κεφαλαίων μέσα από το πρό-
γραμμα EquiFund.
w Η γενικότερη (σχετική, βεβαίως) βελτίωση
των προσδοκιών για την ελληνική οικονο-
μία.
w Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μιας
κεντρικής επιλογής καριέρας για τους νέους
αποφοίτους.
w Η αυξανόμενη τάση Ελλήνων ιδιωτών επεν-
δυτών (Business Angels) να ενισχύσουν ελλη-
νικές νεοφυείς επιχειρήσεις, κυρίως ωθούμενη
από την ύπαρξη πλέον της “προηγούμενης γε-
νιάς”, δηλαδή ιδιωτών που έβγαλαν χρήματα
από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και τώρα
είναι διατεθειμένοι να επανεπενδύσουν μέρος
αυτών σε νέες προσπάθειες.
Είναι πραγματικά σπάνια τύχη να συνυπάρ-
χουν τόσες πολλές και τόσο σημαντικές θετικές
παράμετροι για την ανάπτυξη ενός κλάδου της
οικονομίας, οπότε η αισιοδοξία μπορεί να θεω-
ρηθεί βάσιμη. Βεβαίως, την χρονιά αυτή ακρι-
βώς την μεγάλων ευκαιριών είναι που όσοι
δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή πρέπει
να κάνουν και μερικά μεγάλα βήματα μπρο-
στά ξεπερνώντας τις χρονιές παθογένειες που
τη βασανίζουν, με πρώτη και σημαντικότερη
εκείνη της κουλτούρας της συνεργασίας ή, για
να ακριβολογεί κανείς, της απόλυτης έλλειψής
της. Η οικονομία που αναπτύσσουν οι νεοφυ-
είς επιχειρήσεις για να επιτύχουν είναι εκείνη
της συνεργασίας πράγμα που δυστυχώς μέχρι
σήμερα δεν κατάφεραν να το αποδείξουν στην
πράξη. Επενδυτές και επιχειρηματίες πρέπει
το 2018 να αποδείξουν με τις πράξεις τους
ότι επιτέλους κατανόησαν πως στην αγορά
αυτή δεν υπάρχει τίποτα να χωριστεί και ότι
το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων είναι
η ανάδειξη του ελληνικού brand ως μιας αξι-
όπιστης διεθνούς επιλογής. Πράγματι, για να
ειπωθεί όσο πιο απλά γίνεται, στο μοντέλο που
παράγουμε στην Ελλάδα και πουλάμε στον
κόσμο, αυτά που μας χωρίζουν είναι ελάχι-
στα και σχετικά ασήμαντα ενώ αυτά που μας
ενώνουν είναι πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά.
Στο μέτρο που οι κύριοι παίκτες του οικοσυ-
στήματος θα ενστερνιστούν τη θέση αυτή, θα
μπορέσουμε όλοι να δούμε την αισιοδοξία μας
να επιβεβαιώνεται και το 2018 να γίνεται μια
χρονιά ορόσημο για τις ελληνικές νεοφυείς
επιχειρήσεις. ■
Δημήτρης
Τσίγκος
Ιδρυτής της Starttech Ventures,
μέλος Δ.Σ. του EBAN, συνιδρυτής
του HeBAN και μέλος Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ
Oι προκλήσεις για τον ΟΣΕ
Τ
ο 2016 ήταν το σημείο καμπής
για την σιδηροδρομική αγορά,
η οποία είναι πλέον επίσημα
ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμε-
νη σιδηροδρομική επιχείρηση.
Το 2017 ήταν το έτος της προσαρ-
μογής και της προετοιμασίας του ΟΣΕ,
όπου διαγνώσαμε τις πολυποίκιλες προ-
κλήσεις που γέννησε η νέα κατάσταση
πραγμάτων. Το 2018 θα είναι το πρώτο
έτος όπου θα κληθούμε να ανταποκρι-
θούμε στις προκλήσεις αυτές.
Χαρακτηριστικά της διετίας 2016-
2017:
w Συντονισμένη δράση των φορέων της
σιδηροδρομικής οικογένειας (ΟΣΕ, ΕΡ-
ΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΡΑΣ συν τις 4
αδειοδοτημένες σιδηροδρομικές επιχει-
ρήσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ, RailCargo-Goldair,
PEARL & ΣΤΑΣΥ) υπό την καθοδήγηση
της πολιτικής ηγεσίας.
w Προσπάθεια να ολοκληρωθούν πολυε-
τείς εκκρεμότητες στα έργα, με επίγνω-
ση των σοβαρών ατελειών του σχεδια-
σμού τους και των κενών στην πορεία
εκτέλεσής τους.
w Αντιστροφή του πνεύματος «Ολα κατ’
οικονομίαν» που κυριάρχησε από το
2010 μέχρι το 2015 στο πνεύμα «Απο-
τελεσματική, πρωτοβουλιακή και χρη-
στή διαχείριση για την παραγωγική
ανασυγκρότηση».
w Εξωστρέφεια (επιτέλους).
Ενας σύντομος απολογισμός για το
2017 αναδεικνύει τις βασικές δράσεις
του ΟΣΕ:
w Μετά από συντονισμένες ενέργειες,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε νόμιμες
τις κρατικές ενισχύσεις προς τον ΟΣΕ
(14 δισ. €) με άμεση συνέπεια την δια-
γραφή των χρεών του
w Διατυπώθηκε από τους εργαζόμενους
νέο οργανόγραμμα
w Εντάθηκαν οι δράσεις συντήρησης
στη βάση συστηματικής καταγραφής
των προβλημάτων του δικτύου
w Ιδρύθηκε Σιδηροδρομική Ακαδημία,
για την εκπαίδευση όλων των σιδηρο-
δρομικών επαγγελμάτων
w Εγινε επιτυχής διαχείριση πολυάριθ-
μων συμβάντων (εκτροχιασμοί κ.λπ.)
w Εγιναν oμάδες εργασίας για τη σι-
δηροδρομική επανασύνδεση με τους
Βαλκάνιους γείτονες
w Αξιοποιήθηκε πολεοδομικά (ΕΣΠΑ)
η σχολάζουσα ακίνητη περιουσία του
ΟΣΕ στην Κοζάνη, πρότυπο για την
μελλοντική σχετική δράση του Οργα-
νισμού
w Αρχισαν εργολαβίες για τον Προαστι-
ακό Πάτρας-Κάτω Αχαγιάς
w Εγινε ηλεκτροκίνηση στους Σ.Σ. Αθη-
νών και Πειραιά μετά από 20 έτη
w Εγιναν μελέτες βιωσιμότητας για την
αξιοποίηση δευτερευουσών γραμμών
(Λουτράκι, Ναύπλιο, Μπράλος)
w Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα
ευρωπαϊκά προγράμματα.
w Ξεκίνησε η αξιολόγηση των 1.000 ισό-
πεδων διαβάσεων του συνολικού δι-
κτύου σε συνεργασία με τα 5 ΑΕΙ που
διαθέτουν συγκοινωνιακό τομέα
w Εδραιώθηκε συνεργασία του ΟΣΕ με
άλλα σχετικά ελληνικά ΑΕΙ.
Για το 2018, πέραν όσων ξεκίνησαν,
θα εστιάσουμε και στις ακόλουθες νέες
δράσεις:
w Συνολική ανάταξη του δικτύου και
σταδιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολο-
γιών
w Πρόγραμμα συνδέσεων με τα βιομη-
χανικά πάρκα και μονάδες (με υπουρ-
γείο Ανάπτυξης & ΕΤΒΑ)
w Εγκατάσταση συστήματος άμεσης
επέμβασης στο δίκτυο
w Αξιοποίηση μουσειακού τροχαίου υλι-
κού και τουριστικές υπηρεσίες
w Ενεργειακή αποτελεσματικότητα (με
τη ΔΕΗ).
Στόχος μας: 100% ασφάλεια και αξιοπι-
στία του σιδηροδρομικού δικτύου, ώστε
να ξαναβρεί ο σιδηρόδρομος τη θέση
που του αξίζει. ■
Κων/νος
Πετράκης
Διευθύνων σύμβουλος
Οργανισμού
Σιδηροδρόμων Ελλάδας
Οι τάσεις της κτηματαγοράς
Π
ροτού μιλήσουμε
για τις «τάσεις»
στην ελληνική
κτηματαγορά στα
εμπορικά ακίνητα πρέπει να
πούμε μερικά βασικά για τη
δομή της. Η ελληνική αγορά
του real estate είναι ρηχή
και «κατακερματισμένη»
(fragmented, σύμφωνα με τη
διεθνή ορολογία). Ρηχή γιατί
έχει περιορισμένα ακίνητα με
επενδυτικά χαρακτηριστικά
και γι’ αυτό οι πράξεις είναι
λίγες και κατακερματισμένη
γιατί δεν υπάρχει ομοιομορ-
φία στη «συμπεριφορά» των
αξιών των ακινήτων. Συνε-
πώς, κατά τη διάρκεια της
κρίσης δεν επέδειξαν όλοι οι
τομείς της αγοράς ενιαία συ-
μπεριφορά. Ειδικότερα για τα
επαγγελματικά ακίνητα, αυτά
που διέθεταν τα καλύτερα θε-
μελιώδη χαρακτηριστικά εί-
χαν σαφώς καλύτερη πορεία
και έχασαν πολύ μικρότερο
κομμάτι της αξίας τους, ενώ,
σε περιφερειακές αγορές, ακί-
νητα β’ κατηγορίας σημείω-
σαν δραματικές μειώσεις.
Οι πρόσφατες συναλλαγές
στα «pockets» των εμπορικών
ακινήτων με καλά επενδυτι-
κά χαρακτηριστικά δείχνουν
αυξητική τάση στις τιμές πώ-
λησης, χωρίς αυτή η τάση να
έχει ακόμα επεκταθεί και στα
λοιπά ακίνητα. Οι τιμές τους
αυξάνονται λόγω της μείω-
σης των αποδόσεων (yield),
αλλά και της αύξησης των
ενοικίων τους σε κάποιες
περιπτώσεις (π.χ. Ερμού). Η
δυναμική που προκαλεί τις
αυξήσεις αυτές είναι διπλή.
Αφενός, αντικατοπτρίζει
τη μείωση του ρίσκου της
χώρας μετά την απομάκρυν-
ση του κινδύνου για Grexit
που απεικονίζεται και στην
αποκλιμάκωση των επιτο-
κίων των ελληνικών ομο-
λόγων, αφετέρου η αύξηση
των τιμών είναι αποτέλεσμα
του έντονου ανταγωνισμού
λόγω χαμηλής προσφοράς
και μεγάλης ζήτησης για
λίγα ακίνητα με πολύ καλά
χαρακτηριστικά σε συγκε-
κριμένες αγορές. Οι τάσεις
αυτές θα αρχίσουν να επε-
κτείνονται σε μεγαλύτερα
τμήματα της αγοράς μόνον
εφόσον η συνολική οικονο-
μία δείξει σαφή και σταθερή
ανάκαμψη. Οπως, δε, δείχνει
η διεθνής εμπειρία, το reαl
estate συνήθως ακολουθεί
παρά προηγείται της οικο-
νομικής ανάκαμψης.
Η εικόνα σημαντικής βελ-
τίωσης της απορρόφησης κε-
νών χώρων (take ups) είναι
μια καλή ένδειξη συνολικής
ανάκαμψης που δεν παρατη-
ρήθηκε το τρέχον έτος (παρά
τη μεγαλύτερη κινητικότητα
κυρίως σε «pockets» του
retail και των logistics) και
είναι ένα από τα βασικά ζη-
τούμενα για το 2018.
Το 2018 περιμένουμε επί-
σης τη δυναμική που θα δη-
μιουργήσουν τα εμπορικά
ακίνητα που σχετίζονται με
τα NPLs με έμφαση σε ξενο-
δοχεία / τουριστικές μονάδες.
Πολλά ξένα funds αλλά και οι
Ελληνες θεσμικοί επενδυτές
(κυρίως οι ΑΕΕΑΠ) έχουν εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον για τα
εν λόγω ακίνητα. Το μέγεθος
της προσφοράς αλλά και της
ζήτησης που θα δημιουργή-
σουν θα καθορίσει σημαντι-
κά τις εξελίξεις της αγοράς το
επόμενο έτος.
Στο περιβάλλον αυτό οι ελ-
ληνικές ΑΕΕΑΠ το 2018 θα
συνεχίσουν να έχουν καθορι-
στικό ρόλο. Ρόλο αντίστοιχο
με αυτόν που είχαν στη διάρ-
κεια της κρίσης, προσελκύο-
ντας ξένα κεφάλαια ύψους €1
δισ. και επενδύοντας περισ-
σότερο από €1 δισ. στην Ελ-
λάδα την τελευταία τετραετία
δείχνοντας ότι είναι ένας από
τους ελάχιστους έτοιμους φο-
ρείς που μπορούν να προ-
σελκύσουν άμεσα κεφάλαια
από το εξωτερικό και να τα
επενδύσουν στην ελληνική
αγορά. Ειδικά σε σχέση με τα
NPLs να διευκρινιστεί ότι οι
ΑΕΕΑΠ δεν έχουν σαν αντι-
κείμενο τα «κόκκινα» δάνεια
αλλά είναι ιδανικά οχήματα
για να απορροφήσουν εμπο-
ρικά ακίνητα στο πλαίσιο της
όποιας διαχείρισης των NPLs
θα κάνουν οι τράπεζες.
Η εταιρία μας, ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, η μεγαλύ-
τερη ανώνυμη εταιρία επεν-
δύσεων σε ακίνητη περιου-
σία στην Ελλάδα, εισηγμένη
στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
με ενεργητικό που ξεπερνά
το €1,7 δισ. αντιπροσωπεύ-
οντας επενδύσεις κυρίως σε
γραφεία και καταστήματα,
αναγνωρίζοντας τις προοπτι-
κές της ελληνικής κτηματα-
γοράς, επεκτείνει πλέον την
επενδυτική της δραστηριότη-
τα και στους κλάδους των ξε-
νοδοχείων πόλης, φοιτητικής
στέγασης και logistics, που
πιστεύουμε ότι έχουν σημα-
ντικές προοπτικές ανάπτυξης
τα επόμενα χρόνια. ■
Αριστοτέλης
Καρυτινός
Διευθύνων σύμβουλος
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ

More Related Content

What's hot (9)

Sm es part_b_summary
Sm es part_b_summarySm es part_b_summary
Sm es part_b_summary
 
Enterprise greece newsletter#01
Enterprise greece   newsletter#01Enterprise greece   newsletter#01
Enterprise greece newsletter#01
 
adbusiness 842
adbusiness 842adbusiness 842
adbusiness 842
 
Weekly 12 07_20183
Weekly 12 07_20183Weekly 12 07_20183
Weekly 12 07_20183
 
εφη
εφηεφη
εφη
 
ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020
ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020
ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020
 
ΣΕΒ, εβδ. Δελτίο 09-03-17
ΣΕΒ, εβδ. Δελτίο 09-03-17ΣΕΒ, εβδ. Δελτίο 09-03-17
ΣΕΒ, εβδ. Δελτίο 09-03-17
 
Greek tourism2020 ppt
Greek tourism2020 pptGreek tourism2020 ppt
Greek tourism2020 ppt
 
Weekly 13 12_2018_v5
Weekly 13 12_2018_v5Weekly 13 12_2018_v5
Weekly 13 12_2018_v5
 

Similar to 2018 The Year of the Great Opportunities for Greece

Συνέντευξη στο ελληνοαμερικάνικο περιοδικό "Εσείς" (9/1/08)
Συνέντευξη στο ελληνοαμερικάνικο περιοδικό "Εσείς" (9/1/08)Συνέντευξη στο ελληνοαμερικάνικο περιοδικό "Εσείς" (9/1/08)
Συνέντευξη στο ελληνοαμερικάνικο περιοδικό "Εσείς" (9/1/08)Aris Spiliotopoulos
 
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)Aris Spiliotopoulos
 
061016 tourism conference
061016 tourism conference061016 tourism conference
061016 tourism conferencealexandertravel
 
Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επ...
Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επ...Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επ...
Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επ...Takis Karalivanos
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)Aris Spiliotopoulos
 
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...Notis Mitarachi
 
Ομιλία στη 16η συνέλευση ΣΕΤΕ (22/5/08)
Ομιλία στη 16η συνέλευση ΣΕΤΕ (22/5/08)Ομιλία στη 16η συνέλευση ΣΕΤΕ (22/5/08)
Ομιλία στη 16η συνέλευση ΣΕΤΕ (22/5/08)Aris Spiliotopoulos
 
Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣΗ προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣConstantinos Parissis
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)Aris Spiliotopoulos
 
Mariolis_anaptyksh_xreos
Mariolis_anaptyksh_xreosMariolis_anaptyksh_xreos
Mariolis_anaptyksh_xreosallagiporeias
 

Similar to 2018 The Year of the Great Opportunities for Greece (20)

Econ bulletin 10_01_2019_v4
Econ bulletin 10_01_2019_v4Econ bulletin 10_01_2019_v4
Econ bulletin 10_01_2019_v4
 
ΣΕΒ 17-11-2016
ΣΕΒ 17-11-2016ΣΕΒ 17-11-2016
ΣΕΒ 17-11-2016
 
Συνέντευξη στο ελληνοαμερικάνικο περιοδικό "Εσείς" (9/1/08)
Συνέντευξη στο ελληνοαμερικάνικο περιοδικό "Εσείς" (9/1/08)Συνέντευξη στο ελληνοαμερικάνικο περιοδικό "Εσείς" (9/1/08)
Συνέντευξη στο ελληνοαμερικάνικο περιοδικό "Εσείς" (9/1/08)
 
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
 
061016 tourism conference
061016 tourism conference061016 tourism conference
061016 tourism conference
 
Weekly 19 04_2018
Weekly 19 04_2018Weekly 19 04_2018
Weekly 19 04_2018
 
Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επ...
Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επ...Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επ...
Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επ...
 
Weekly 06 09_2018
Weekly 06 09_2018Weekly 06 09_2018
Weekly 06 09_2018
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
 
Weekly 07 06_2018
Weekly 07 06_2018Weekly 07 06_2018
Weekly 07 06_2018
 
ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17
ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17
ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17
 
Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019
 
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
 
Weekly 8 2_2018
Weekly 8 2_2018Weekly 8 2_2018
Weekly 8 2_2018
 
Ομιλία στη 16η συνέλευση ΣΕΤΕ (22/5/08)
Ομιλία στη 16η συνέλευση ΣΕΤΕ (22/5/08)Ομιλία στη 16η συνέλευση ΣΕΤΕ (22/5/08)
Ομιλία στη 16η συνέλευση ΣΕΤΕ (22/5/08)
 
Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣΗ προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
Η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στο Νομό Σερρών ΕΙΣΗΓΗΣΗ - 2003 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
 
ΣΕΒ, Weekly_01-06-17
ΣΕΒ, Weekly_01-06-17ΣΕΒ, Weekly_01-06-17
ΣΕΒ, Weekly_01-06-17
 
Weekly 22 11_2018
Weekly 22 11_2018Weekly 22 11_2018
Weekly 22 11_2018
 
Mariolis_anaptyksh_xreos
Mariolis_anaptyksh_xreosMariolis_anaptyksh_xreos
Mariolis_anaptyksh_xreos
 

More from Dimitris Tsingos

More from Dimitris Tsingos (20)

StartTech Ventures Demo Day 1
StartTech Ventures Demo Day 1StartTech Ventures Demo Day 1
StartTech Ventures Demo Day 1
 
Christos Nikolaou UoC
Christos Nikolaou UoCChristos Nikolaou UoC
Christos Nikolaou UoC
 
Virtual Trip
Virtual TripVirtual Trip
Virtual Trip
 
Enallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
Enallaktiki Protasi Dimokratia AnaptyksiEnallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
Enallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
 
Amoivi laptop
Amoivi laptopAmoivi laptop
Amoivi laptop
 
Maris Strofalis Athens Cultural Networks
Maris Strofalis Athens Cultural NetworksMaris Strofalis Athens Cultural Networks
Maris Strofalis Athens Cultural Networks
 
Mirantis OpenStack Bootcamp Athens
Mirantis OpenStack Bootcamp AthensMirantis OpenStack Bootcamp Athens
Mirantis OpenStack Bootcamp Athens
 
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightechcreativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
 
20140207 tsigos glc2014
20140207 tsigos glc201420140207 tsigos glc2014
20140207 tsigos glc2014
 
Going global
Going globalGoing global
Going global
 
Report 40 under 40 EYL Athens
Report 40 under 40 EYL AthensReport 40 under 40 EYL Athens
Report 40 under 40 EYL Athens
 
20130521 hsa maritime-week
20130521 hsa maritime-week20130521 hsa maritime-week
20130521 hsa maritime-week
 
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
 
Start up
Start upStart up
Start up
 
20130302 EU Economy EDU
20130302 EU Economy EDU20130302 EU Economy EDU
20130302 EU Economy EDU
 
Yes for eban w.u
Yes for eban w.uYes for eban w.u
Yes for eban w.u
 
E front it_221012
E front it_221012E front it_221012
E front it_221012
 
Infocom-HellenicStartups
Infocom-HellenicStartupsInfocom-HellenicStartups
Infocom-HellenicStartups
 
20120920 dimitris tsigos-igniteathens
20120920 dimitris tsigos-igniteathens20120920 dimitris tsigos-igniteathens
20120920 dimitris tsigos-igniteathens
 
20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος
20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος
20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος
 

2018 The Year of the Great Opportunities for Greece

  • 1. Οικονομία ΑΡΘΡΑ 30 ΣΑΒΒΑΤΟ 23 - ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕμβριου 2017 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Η χρονιά των μεγάλων ευκαιριών Π έρα από κάθε αμφιβολία το 2018 είναι η χρονιά των μεγάλων ευκαιριών για το ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυ- ών επιχειρήσεων. Μεγάλες ευκαιρίες που ταυ- τόχρονα είναι και μεγάλες προκλήσεις όχι μόνο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και για όλους τους άλλους συντελεστές της αγοράς όπως οι επενδυτές, οι διαχειριστές κεφαλαίων, οι ερευ- νητές και γενικότερα ο ακαδημαϊκός κλάδος, οι διάφοροι συμβουλευτικοί οργανισμοί και γενικά για όλους όσοi ασχολούνται με τη συ- γκεκριμένη υπόθεση στη χώρα μας. Οι μεγάλες αυτές ευκαιρίες πηγάζουν από τη σύμπτωση πολλών θετικών παραγόντων. Ενδεικτικά, κά- ποιοι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: w Η αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων στο χώρο της τεχνολογίας στην Ευρώπη. w Η βελτίωση της διεθνούς αξιοπιστίας του ελ- ληνικού brand στον χώρο μέσα από μια σειρά επιτυχιών. w Η συνεχής ροή όλο και περισσότερων, όλο και μεγαλύτερων εξαγορών επιχειρήσεων ελ- ληνικών συμφερόντων. w Η κατακόρυφη αύξηση της διαθεσιμότητας επενδυτικών κεφαλαίων μέσα από το πρό- γραμμα EquiFund. w Η γενικότερη (σχετική, βεβαίως) βελτίωση των προσδοκιών για την ελληνική οικονο- μία. w Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μιας κεντρικής επιλογής καριέρας για τους νέους αποφοίτους. w Η αυξανόμενη τάση Ελλήνων ιδιωτών επεν- δυτών (Business Angels) να ενισχύσουν ελλη- νικές νεοφυείς επιχειρήσεις, κυρίως ωθούμενη από την ύπαρξη πλέον της “προηγούμενης γε- νιάς”, δηλαδή ιδιωτών που έβγαλαν χρήματα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και τώρα είναι διατεθειμένοι να επανεπενδύσουν μέρος αυτών σε νέες προσπάθειες. Είναι πραγματικά σπάνια τύχη να συνυπάρ- χουν τόσες πολλές και τόσο σημαντικές θετικές παράμετροι για την ανάπτυξη ενός κλάδου της οικονομίας, οπότε η αισιοδοξία μπορεί να θεω- ρηθεί βάσιμη. Βεβαίως, την χρονιά αυτή ακρι- βώς την μεγάλων ευκαιριών είναι που όσοι δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή πρέπει να κάνουν και μερικά μεγάλα βήματα μπρο- στά ξεπερνώντας τις χρονιές παθογένειες που τη βασανίζουν, με πρώτη και σημαντικότερη εκείνη της κουλτούρας της συνεργασίας ή, για να ακριβολογεί κανείς, της απόλυτης έλλειψής της. Η οικονομία που αναπτύσσουν οι νεοφυ- είς επιχειρήσεις για να επιτύχουν είναι εκείνη της συνεργασίας πράγμα που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να το αποδείξουν στην πράξη. Επενδυτές και επιχειρηματίες πρέπει το 2018 να αποδείξουν με τις πράξεις τους ότι επιτέλους κατανόησαν πως στην αγορά αυτή δεν υπάρχει τίποτα να χωριστεί και ότι το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων είναι η ανάδειξη του ελληνικού brand ως μιας αξι- όπιστης διεθνούς επιλογής. Πράγματι, για να ειπωθεί όσο πιο απλά γίνεται, στο μοντέλο που παράγουμε στην Ελλάδα και πουλάμε στον κόσμο, αυτά που μας χωρίζουν είναι ελάχι- στα και σχετικά ασήμαντα ενώ αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά. Στο μέτρο που οι κύριοι παίκτες του οικοσυ- στήματος θα ενστερνιστούν τη θέση αυτή, θα μπορέσουμε όλοι να δούμε την αισιοδοξία μας να επιβεβαιώνεται και το 2018 να γίνεται μια χρονιά ορόσημο για τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις. ■ Δημήτρης Τσίγκος Ιδρυτής της Starttech Ventures, μέλος Δ.Σ. του EBAN, συνιδρυτής του HeBAN και μέλος Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ Oι προκλήσεις για τον ΟΣΕ Τ ο 2016 ήταν το σημείο καμπής για την σιδηροδρομική αγορά, η οποία είναι πλέον επίσημα ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμε- νη σιδηροδρομική επιχείρηση. Το 2017 ήταν το έτος της προσαρ- μογής και της προετοιμασίας του ΟΣΕ, όπου διαγνώσαμε τις πολυποίκιλες προ- κλήσεις που γέννησε η νέα κατάσταση πραγμάτων. Το 2018 θα είναι το πρώτο έτος όπου θα κληθούμε να ανταποκρι- θούμε στις προκλήσεις αυτές. Χαρακτηριστικά της διετίας 2016- 2017: w Συντονισμένη δράση των φορέων της σιδηροδρομικής οικογένειας (ΟΣΕ, ΕΡ- ΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΡΑΣ συν τις 4 αδειοδοτημένες σιδηροδρομικές επιχει- ρήσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ, RailCargo-Goldair, PEARL & ΣΤΑΣΥ) υπό την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας. w Προσπάθεια να ολοκληρωθούν πολυε- τείς εκκρεμότητες στα έργα, με επίγνω- ση των σοβαρών ατελειών του σχεδια- σμού τους και των κενών στην πορεία εκτέλεσής τους. w Αντιστροφή του πνεύματος «Ολα κατ’ οικονομίαν» που κυριάρχησε από το 2010 μέχρι το 2015 στο πνεύμα «Απο- τελεσματική, πρωτοβουλιακή και χρη- στή διαχείριση για την παραγωγική ανασυγκρότηση». w Εξωστρέφεια (επιτέλους). Ενας σύντομος απολογισμός για το 2017 αναδεικνύει τις βασικές δράσεις του ΟΣΕ: w Μετά από συντονισμένες ενέργειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε νόμιμες τις κρατικές ενισχύσεις προς τον ΟΣΕ (14 δισ. €) με άμεση συνέπεια την δια- γραφή των χρεών του w Διατυπώθηκε από τους εργαζόμενους νέο οργανόγραμμα w Εντάθηκαν οι δράσεις συντήρησης στη βάση συστηματικής καταγραφής των προβλημάτων του δικτύου w Ιδρύθηκε Σιδηροδρομική Ακαδημία, για την εκπαίδευση όλων των σιδηρο- δρομικών επαγγελμάτων w Εγινε επιτυχής διαχείριση πολυάριθ- μων συμβάντων (εκτροχιασμοί κ.λπ.) w Εγιναν oμάδες εργασίας για τη σι- δηροδρομική επανασύνδεση με τους Βαλκάνιους γείτονες w Αξιοποιήθηκε πολεοδομικά (ΕΣΠΑ) η σχολάζουσα ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ στην Κοζάνη, πρότυπο για την μελλοντική σχετική δράση του Οργα- νισμού w Αρχισαν εργολαβίες για τον Προαστι- ακό Πάτρας-Κάτω Αχαγιάς w Εγινε ηλεκτροκίνηση στους Σ.Σ. Αθη- νών και Πειραιά μετά από 20 έτη w Εγιναν μελέτες βιωσιμότητας για την αξιοποίηση δευτερευουσών γραμμών (Λουτράκι, Ναύπλιο, Μπράλος) w Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. w Ξεκίνησε η αξιολόγηση των 1.000 ισό- πεδων διαβάσεων του συνολικού δι- κτύου σε συνεργασία με τα 5 ΑΕΙ που διαθέτουν συγκοινωνιακό τομέα w Εδραιώθηκε συνεργασία του ΟΣΕ με άλλα σχετικά ελληνικά ΑΕΙ. Για το 2018, πέραν όσων ξεκίνησαν, θα εστιάσουμε και στις ακόλουθες νέες δράσεις: w Συνολική ανάταξη του δικτύου και σταδιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολο- γιών w Πρόγραμμα συνδέσεων με τα βιομη- χανικά πάρκα και μονάδες (με υπουρ- γείο Ανάπτυξης & ΕΤΒΑ) w Εγκατάσταση συστήματος άμεσης επέμβασης στο δίκτυο w Αξιοποίηση μουσειακού τροχαίου υλι- κού και τουριστικές υπηρεσίες w Ενεργειακή αποτελεσματικότητα (με τη ΔΕΗ). Στόχος μας: 100% ασφάλεια και αξιοπι- στία του σιδηροδρομικού δικτύου, ώστε να ξαναβρεί ο σιδηρόδρομος τη θέση που του αξίζει. ■ Κων/νος Πετράκης Διευθύνων σύμβουλος Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Οι τάσεις της κτηματαγοράς Π ροτού μιλήσουμε για τις «τάσεις» στην ελληνική κτηματαγορά στα εμπορικά ακίνητα πρέπει να πούμε μερικά βασικά για τη δομή της. Η ελληνική αγορά του real estate είναι ρηχή και «κατακερματισμένη» (fragmented, σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία). Ρηχή γιατί έχει περιορισμένα ακίνητα με επενδυτικά χαρακτηριστικά και γι’ αυτό οι πράξεις είναι λίγες και κατακερματισμένη γιατί δεν υπάρχει ομοιομορ- φία στη «συμπεριφορά» των αξιών των ακινήτων. Συνε- πώς, κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν επέδειξαν όλοι οι τομείς της αγοράς ενιαία συ- μπεριφορά. Ειδικότερα για τα επαγγελματικά ακίνητα, αυτά που διέθεταν τα καλύτερα θε- μελιώδη χαρακτηριστικά εί- χαν σαφώς καλύτερη πορεία και έχασαν πολύ μικρότερο κομμάτι της αξίας τους, ενώ, σε περιφερειακές αγορές, ακί- νητα β’ κατηγορίας σημείω- σαν δραματικές μειώσεις. Οι πρόσφατες συναλλαγές στα «pockets» των εμπορικών ακινήτων με καλά επενδυτι- κά χαρακτηριστικά δείχνουν αυξητική τάση στις τιμές πώ- λησης, χωρίς αυτή η τάση να έχει ακόμα επεκταθεί και στα λοιπά ακίνητα. Οι τιμές τους αυξάνονται λόγω της μείω- σης των αποδόσεων (yield), αλλά και της αύξησης των ενοικίων τους σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. Ερμού). Η δυναμική που προκαλεί τις αυξήσεις αυτές είναι διπλή. Αφενός, αντικατοπτρίζει τη μείωση του ρίσκου της χώρας μετά την απομάκρυν- ση του κινδύνου για Grexit που απεικονίζεται και στην αποκλιμάκωση των επιτο- κίων των ελληνικών ομο- λόγων, αφετέρου η αύξηση των τιμών είναι αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού λόγω χαμηλής προσφοράς και μεγάλης ζήτησης για λίγα ακίνητα με πολύ καλά χαρακτηριστικά σε συγκε- κριμένες αγορές. Οι τάσεις αυτές θα αρχίσουν να επε- κτείνονται σε μεγαλύτερα τμήματα της αγοράς μόνον εφόσον η συνολική οικονο- μία δείξει σαφή και σταθερή ανάκαμψη. Οπως, δε, δείχνει η διεθνής εμπειρία, το reαl estate συνήθως ακολουθεί παρά προηγείται της οικο- νομικής ανάκαμψης. Η εικόνα σημαντικής βελ- τίωσης της απορρόφησης κε- νών χώρων (take ups) είναι μια καλή ένδειξη συνολικής ανάκαμψης που δεν παρατη- ρήθηκε το τρέχον έτος (παρά τη μεγαλύτερη κινητικότητα κυρίως σε «pockets» του retail και των logistics) και είναι ένα από τα βασικά ζη- τούμενα για το 2018. Το 2018 περιμένουμε επί- σης τη δυναμική που θα δη- μιουργήσουν τα εμπορικά ακίνητα που σχετίζονται με τα NPLs με έμφαση σε ξενο- δοχεία / τουριστικές μονάδες. Πολλά ξένα funds αλλά και οι Ελληνες θεσμικοί επενδυτές (κυρίως οι ΑΕΕΑΠ) έχουν εκ- δηλώσει ενδιαφέρον για τα εν λόγω ακίνητα. Το μέγεθος της προσφοράς αλλά και της ζήτησης που θα δημιουργή- σουν θα καθορίσει σημαντι- κά τις εξελίξεις της αγοράς το επόμενο έτος. Στο περιβάλλον αυτό οι ελ- ληνικές ΑΕΕΑΠ το 2018 θα συνεχίσουν να έχουν καθορι- στικό ρόλο. Ρόλο αντίστοιχο με αυτόν που είχαν στη διάρ- κεια της κρίσης, προσελκύο- ντας ξένα κεφάλαια ύψους €1 δισ. και επενδύοντας περισ- σότερο από €1 δισ. στην Ελ- λάδα την τελευταία τετραετία δείχνοντας ότι είναι ένας από τους ελάχιστους έτοιμους φο- ρείς που μπορούν να προ- σελκύσουν άμεσα κεφάλαια από το εξωτερικό και να τα επενδύσουν στην ελληνική αγορά. Ειδικά σε σχέση με τα NPLs να διευκρινιστεί ότι οι ΑΕΕΑΠ δεν έχουν σαν αντι- κείμενο τα «κόκκινα» δάνεια αλλά είναι ιδανικά οχήματα για να απορροφήσουν εμπο- ρικά ακίνητα στο πλαίσιο της όποιας διαχείρισης των NPLs θα κάνουν οι τράπεζες. Η εταιρία μας, ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, η μεγαλύ- τερη ανώνυμη εταιρία επεν- δύσεων σε ακίνητη περιου- σία στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενεργητικό που ξεπερνά το €1,7 δισ. αντιπροσωπεύ- οντας επενδύσεις κυρίως σε γραφεία και καταστήματα, αναγνωρίζοντας τις προοπτι- κές της ελληνικής κτηματα- γοράς, επεκτείνει πλέον την επενδυτική της δραστηριότη- τα και στους κλάδους των ξε- νοδοχείων πόλης, φοιτητικής στέγασης και logistics, που πιστεύουμε ότι έχουν σημα- ντικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. ■ Αριστοτέλης Καρυτινός Διευθύνων σύμβουλος ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ