SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Нэг. Богино эгшиг     Гурав. Хос эгшиг .       Зөвийг сонгоорой
          Зөв тодорхойлолтыг сонго                   Сорил-1
               Сорил-1       а. Хос эгшиг 2 эгшгээс бүтнэ.
а. Богино эгшиг 7 байдаг.             б. Урт ба хос эгшиг адилхан.
б. Богино эгшгийг эр эм саармаг гэж ангилдаг.   в. Өй ий хос эгшиг мөн.
в. а о у э ө ү и-г богино эгшиг гэнэ.       г. Хос эгшиг үг бүтээхгүй.
г. Богино эгшгийг 2 эгшгээр тэмдэглэнэ.                   Сорил – 2
      Сорил-2                а. Урт ба хос эгшиг бүтцийн ялгаатай.
а. Богино эгшгийг нэг үсгээр тэмдэглэнэ.     б. Хос эгшиг үе бүтээнэ.
б. Богино эгшиг үгийн хаана ч байрлана.      в. Хос эгшиг 5 байдаг.
в. Богино эгшиг үгийн эцэст орохгүй.       г. яй, ей хос эгшиг байдаг.
г. Богино у, ү үгийн эцэст орохгүй.                     Сорил – 3
д. а,о,ө,ү эр эгшиг мөн.             а. ий-хос эгшиг мөн.
    Сорил-3                  б. Хос эгшиг үе бүтээнэ.
а. а,о,у-г эр эгшиг гэнэ.             в. Хос эгшиг үг бүтээнэ.
б. э, ө, ү,- эм эгшиг гэнэ.            г. Хос эгшиг балархайшна.
в. Эр эгшигтэй үгийг эр үг гэнэ.         д. Хас эгшиг үгийн хаана ч байрлана.
г. Эм эгшигтэй үгийг эм үг гэнэ.                        Сорил -4
д. и-эгшгийг эр эгшиг гэнэ.            а. Хос эгшиг нэг үе болно.
    Сорил-4                  б. Хос эгшиг 7 байдаг.
а. и- эгшгийг саармаг эгшиг гэнэ.         в. Урт ба хос эгшигт адил зүйл бий.
б. ы-богино эр эгшиг               г. Богино эгшиг хос эгшигт адил зүйл бий.
в.Эр, эм эгшгийг богиноор л хэлж болдог.     Дөрөв.Өргөлтөт ба балархай эгшиг
г. Эр ба саармаг эгшиг нэг үгэнд ордог.                     Сорил-1
                         а. Өргөлтөт эгшиг үгийн 1үед байна.
 Хоёр .Урт эгшиг                 б. Өргөлтөт эгшиг үгийн хаана ч байрлана
      Сорил-1                в. Өргөлтөт эгшиг балархайшна
а. Урт эгшгийг нэг үсгээр тэмдэглэдэг.      г.Өргөлтөт эгшиг урт, хос эгшгээр илэрнэ
б. Урт эгшгийг уртаар дуудна                          Сорил-2
в. Урт эгшгийг 2 ижил үсгээр тэмдэглэнэ      а.Өргөлтөт эгшиг тод сонсогдоно
г. Урт эгшиг үе бүтээнэ              б. Өргөлтөт эгшиг зөвхөн богино эгшгээр илэрнэ.
       Сорил-2               в. Өргөлтөт эгшиг гээгдэхгүй.
а. я-ийн төрлийн урт эгшиг бий          г. Өргөлтөт эгшиг гээгдэхгүй.
б. ы- урт эгшиг биш                               Сорил-3
в. Урт ба богино эгшиг бүтцийн ялгаатай      а. Балархай эгшиг бүдэг сонсогдоно
г. Урт эшгийг богиноор дуудна           б. Балархай эгшиг үгийн хаана ч байрлана
д.ий-урт эгшиг мөн                в. Балархай эгшиг гээгдэнэ
       Сорил-3               г. Балархай эгшиг 7 байдаг
а. Урт эгшиг үг бүтээнэ.             д. Балархай эгшиг 1 үед байрлана
б. Үндсэн эгшгийг уртаар дуудаж болно.                     Сорил-4
в. Урт эгшгийг 2 өөр эгшгээр тэмдэглэнэ.     а. Балархай эгшиг гээгдэхгүй
г. Урт эгшиг балархайшна.             б. Балархай эгшиг эгшигжүүлэх үүрэгтэй
        Сорил -4              в. Балархай эгшиг урт эгшгээр илэрнэ.
а. -иу, -иа, -ио нь урт эгшгийн нэг хэлбэр мөн.  г. Балархай эгшиг ялгах үүргээр илэрнэ.
б. урт эгшиг үгийн хаана ч байрлана.                      Сорил-5
в. ы- урт эгшиг мөн.               а. Богино эгшиг балархайшна.
г. –иу, -ио, -иа –нь урт эгшиг биш.        б. ай, аа эгшгүүд балархайшна.
д. Урт эгшиг өргөлттэй байна.           в. у. ү эгшгүүд балархай эгшиг мөн.
                         г. Үндсэн 7 эгшиг балархайшна.
Тав. Эгшигт ба заримдаг гийгүүлэгч             Зургаа. Ялгах эгшиг
Зав өгүүлбэрийг олж тэмдэглээрэй.             Уншаад зөв өгүүлбэрийг сонгоорой.
              Сорил-1                          Сорил 1.
а. Эгшигт гийгүүлэгч 7 байдаг.               а. Ялгах эгшиг ямарч тохиолдолд гээгдэхгүй.
б. Эгшигт гийгүүлэгч 9 байдаг.               б. Ялгах эгшиг ялгах үүрэгтэй .
в. Эгшигт гийгүүлэгч заримдаа эгшиггүй бичигдэнэ.     в. Ялгах эгшиг үгийн хаана ч байрлана.
г. Эгшигт гийгүүлэгч заавал эгшигтэй бичигдэнэ.      г. Ялгах эгшиг богино эгшгээр илэрнэ.
              Сорил-2                          Сорил 2
а.Ямагт эгшигтэй бичигдэх учир эгшигт гийгүүлэгч гэнэ.   а. Ялгах эгшиг ямарч эгшгээр илэрнэ.
б. Эгшигт гийгүүлэгч үгийн хаана чбайрлана.        б. Ялгах эгшиг үгийн эцэст орно.
в. Эгшигт гийгүүлэгч заримдаа эгшиггүй заримдаа эгшигтэй  в. Ялгах эгшиг үгийн 1-р үеэс хойш тохиолдоно.
бичигдэнэ.                         г. Ялгах эгшиг урт эгшгээр илэрнэ.
г. Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орвол                Сорил-3
эгшигтэй бичигдэнэ.                    а. Үгийн дунд орсон ялгах эгшиг гээгдэхгүй.
             Сорил – 3            б. н,г-ийн ард орсон ялгах эгшгийг ялгах эгшиг гэнэ.
а. Заримдаг гийгүүдэгч заримдаа эгшиггүй бичигдэнэ.    в. г-ийн ард орсон ы ялгах эгшиг мөн.
б. Заримдаг гийгүүлэгч 7 байдаг.              г. н-ийн ард орсон богино эгшгийн ялгах эгшиг гэнэ.
в. Заримдаг гийгүүлэгч 9 байдаг.              д. Ялгах эгшиг балархайшна.
г. Зөвхөн заримдаг гийгүүлэгч эгшигтэй бичигдэнэ.                   Сорил – 4
              Сорил-4             а. Хэлний үзүүрийн н, угийн н хоёрыг ялгах эгшгийн
а. Заримдаа эгшиггүй заримдаа эгшигтэй бичигддэг учир   тусламжтайгаар ялгана.
заримдаг гийгүүлэгч гэж нэрлэсэн.             б. Хоолойн “г” ямагт ялгах эгшигтэй бичигдэнэ.
б. Заримдаг гийгүүлэгч заримдаа эгшиггүй бичигдэнэ .    в. Ялгах эгшиг эгшигжүүлэх үүрэгтэй.
в. Заримдаг гийгүүлэгч зөвхөн үгий н эхэнд байрлана.    г. Ялгах эгшиг гээгдэнэ.
г. Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч    д. Богино эгшиг л бол ялгах эгшиг мөн.
орвол эгшигтэй бичигдэнэ.
              Сорил -5                   Найм. Үг үелэх ба шилжүүлэх
а. м,н,г,л-заримдаг гийгүүлэнч мөн.            Зөвийг олж тэмдэглэ.
б. д,т,с,ш,з,ж,ц,ч,х-заримдаг гийгүүлэгч мөн.                     Сорил -1
в. х,ц,ш-эгшигт гийгүүлэгч мөн.              а. Урт, хос эгшиг нэг үе болдог.
г.  с,х-ийн дараа т,ч эгшигтэй орно.           б. Нэг үетэй үг байдаггүй.
                              в. Богино эгшиг нэг үе бллдог.
    Долоо. Хатуу зөөлний тэмдэг, түүний үүрэг.     г. Богино эгшгийг шилжүүлж мөрийн эхэнд бичиж болно.
Зөвийг сонгоорой.                     д. Нэг үетэй үг байдаг.
              Сорил -1                          Сорил-2
а. ъ-нь тусгаарлах үүрэгтэй.                а. Эгшгийн тоогоор үе болдог.
б. Гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд я, ё-г ъ-ээр тусгаарлана.  б. Үгийн дунд 4 гийгүүлэгч байвал 2,2-оор нь тасалж бичнэ.
в. ъ-нь жиирэглэх үүрэгтэй.                в. Үгийн дунд нэг гийгүүлэгч байвал өмнүүр нь тасална.
г. Гийгүүлэгчээр төгссөн эм үгэнд ъ бичнэ.         г. Гарч гэдэг үгийг гар-ч гэж үеэр тасалж болно.
              Сорил-2             д. Нэг үсгийг мөрийн эхэнд шилжүүлж болохгүй.
а. Богино эгшгийн дараа ь бичнэ.                           Сорил -3
б. Гийгүүлэгчээр төгссөн эм үгэнд е бичихдээ ь-ээр     а: Үгийн дунд 3 гийгүүлэгч байвал 3-р гийгүүлэгчийн
тусгаарлан бичнэ.                     өмнүүр тасална.
в. Эм үгэнд ъ-ээр тусгаарлана.               б. Үгийн дунд 2 гийгүүлэгч байвал дундуур нь тасална.
г. ь-нь тусгаарлах үүрэгтэй.                в. Үгийн дунд 4 гийгүүлэгч байвал 4-р гийгүүлэгчийн
                              өмнүүр тасална.
                              г. ъ,ь-ийг өмнөх гийгүүлэгчийг дагуулан үелнэ.
5. Номын санч нийт 40 ном сурагчдаар
                            уншуулав. Үдээс өмнө 26 ном, үдээс
                            хойш үлдсэнийг уншуулав. Үдээс хойш
                            хэдэн ном уншуулсан бэ?
                          6. Цифрүүдийн нийлбэр 16 гарах 2 оронтой
                            тоо хэд байх вэ?
                          7. Жиш    83-67+13 * 29+47-39
                             93-64 * 38-23+14


           ТӨМ-1
1. 97-/83-49+27/+36
2. 15 ба 31-ийн нийлбэрийг 86-аас хас                ТӨМ-1
3. Х+18=30   26+Х=81               1. 97-/83-49+27/+36
4. Нэг нь нөгөөсөө 3 см-ээр урт байх 2 хэрчим зур  2. 15 ба 31-ийн нийлбэрийг 86-аас хас
5. Номын санч нийт 40 ном сурагчдаар уншуулав.   3. Х+18=30   26+Х=81
  Үдээс өмнө 26 ном, үдээс хойш үлдсэнийг
                          4. Нэг нь нөгөөсөө 3 см-ээр урт байх 2
  уншуулав. Үдээс хойш хэдэн ном уншуулсан бэ?
                            хэрчим зур
6. Цифрүүдийн нийлбэр 16 гарах 2 оронтой тоо хэд
  байх вэ?                    5. Номын санч нийт 40 ном сурагчдаар
7. Жиш     83-67+13 * 29+47-39           уншуулав. Үдээс өмнө 26 ном, үдээс
   93-64 * 38-23+14                 хойш үлдсэнийг уншуулав. Үдээс хойш
                            хэдэн ном уншуулсан бэ?
                          6. Цифрүүдийн нийлбэр 16 гарах 2 оронтой
           ТӨМ-1
                            тоо хэд байх вэ?
1. 97-/83-49+27/+36
                          7. Жиш    83-67+13 * 29+47-39
2. 15 ба 31-ийн нийлбэрийг 86-аас хас
                             93-64 * 38-23+14
3. Х+18=30   26+Х=81

4. Нэг нь нөгөөсөө 3 см-ээр урт байх 2 хэрчим зур
5. Номын санч нийт 40 ном сурагчдаар уншуулав.
  Үдээс өмнө 26 ном, үдээс хойш үлдсэнийг
  уншуулав. Үдээс хойш хэдэн ном уншуулсан бэ?
6. Цифрүүдийн нийлбэр 16 гарах 2 оронтой тоо хэд
  байх вэ?
7. Жиш     83-67+13 * 29+47-39
   93-64 * 38-23+14


           ТӨМ-1
1. 97-/83-49+27/+36
2. 15 ба 31-ийн нийлбэрийг 86-аас хас
3. Х+18=30    26+Х=81
4. Нэг нь нөгөөсөө 3 см-ээр урт байх 2
  хэрчим зур
16.Зүй тогтлыг үргэлжлүүл
                       1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, ?, 5
   ТӨМ-2                  ТӨМ-2
1. /80-36/+21-/47-26/=           17./80-36/+21-/47-26/=
2. 85ба 36-ийн ялгаврыг 12 ба 9-ийн    18.85ба 36-ийн ялгаврыг 12 ба 9-ийн
  нийлбэрээр багасга.            нийлбэрээр багасга.
3. Нэг нь 1дм, нөгөө нь үүнээс 4 см-ээр  19.Нэг нь 1дм, нөгөө нь үүнээс 4 см-ээр
  богино байх 2 хэрчим зур.         богино байх 2 хэрчим зур.
4. Үйлдлийн тэмдэг тавь.          20. Үйлдлийн тэмдэг тавь.
  3 3 3 3=39    5 5 5 5=70        3 3 3 3=39    5 5 5 5=70
5. Хасагдагч үл мэдэгдэх тоо, хасагч 50,  21.Хасагдагч үл мэдэгдэх тоо, хасагч 50,
  ялгавар 36 бол хасагдагчийг ол.      ялгавар 36 бол хасагдагчийг ол.
6. Болдод 100 төгрөг байв. 20 төг-өөр   22.Болдод 100 төгрөг байв. 20 төг-өөр
  чихэр, хэдэх төг-өөр бохь авахад 30    чихэр, хэдэх төг-өөр бохь авахад 30
  төг үлдэв. Хэдэн төг-өөр бохь авсан    төг үлдэв. Хэдэн төг-өөр бохь авсан
  бэ?                    бэ?
7. см-ээр илэрхийл             23.см-ээр илэрхийл
  1дм=     4дм=      10мм=     1дм=     4дм=      10мм=
  1дм6см=       2дм5см=        1дм6см=       2дм5см=
8. Зүй тогтлыг үргэлжлүүл         24.Зүй тогтлыг үргэлжлүүл
  1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, ?, 5         1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, ?, 5
            ТӨМ-2          ТӨМ-2
9. /80-36/+21-/47-26/=           25./80-36/+21-/47-26/=
10.85ба 36-ийн ялгаврыг 12 ба 9-ийн    26.85ба 36-ийн ялгаврыг 12 ба 9-ийн
  нийлбэрээр багасга.            нийлбэрээр багасга.
11.Нэг нь 1дм, нөгөө нь үүнээс 4 см-ээр  27.Нэг нь 1дм, нөгөө нь үүнээс 4 см-ээр
  богино байх 2 хэрчим зур.         богино байх 2 хэрчим зур.
12. Үйлдлийн тэмдэг тавь.         28. Үйлдлийн тэмдэг тавь.
  3 3 3 3=39    5 5 5 5=70        3 3 3 3=39    5 5 5 5=70
13.Хасагдагч үл мэдэгдэх тоо, хасагч 50,  29.Хасагдагч үл мэдэгдэх тоо, хасагч 50,
  ялгавар 36 бол хасагдагчийг ол.      ялгавар 36 бол хасагдагчийг ол.
14.Болдод 100 төгрөг байв. 20 төг-өөр   30.Болдод 100 төгрөг байв. 20 төг-өөр
  чихэр, хэдэх төг-өөр бохь авахад 30    чихэр, хэдэх төг-өөр бохь авахад 30
  төг үлдэв. Хэдэн төг-өөр бохь авсан    төг үлдэв. Хэдэн төг-өөр бохь авсан
  бэ?                    бэ?
15.см-ээр илэрхийл             31.см-ээр илэрхийл
  1дм=     4дм=      10мм=     1дм=     4дм=      10мм=
  1дм6см=       2дм5см=        1дм6см=       2дм5см=
32.Зүй тогтлыг үргэлжлүүл           8. 2* + 5=57    *4-1*=12
      1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, ?, 5      *5+4*=68   3*-2*=12


      ТӨМ-3
  1. 96-/80-76+18/+49=                         ТӨМ-4
  2. 78+48-56-19+43=                1. 75+46-/71-46/+39=
  3. Жиш                      2. 93-64+25-49+78=
80см * 8дм 1дм * 10см                3. Жиш.
34см * 30см 1дм5см * 15см            3дм3см * 33см     5см * 7мм
  4. Хасагдагч мэдэгдэхгүй. хасагч 34 ялгавар  30см * 3дм      4см * 8мм
   56 бол хасагдагчийг ол.            4. 5см квадрат зурж хүрээний уртыг ол.
  5. Гучин зургааг арван хоёроор ихэсгээд     5. Цифрүүдийн нийрбэр 6 байх 3 оронтой
   есөөр хорогдуул.                 тоо хэд байх вэ?
  6. Хоёр хайрцганд 98 кг алим байв. Эхний     6. 27 тоог ижил цифрийн нийрбэрээр бүтээ.
   хайрцганд 48 кг алим байсан бол 1-р      7. Гурван тавиур дээр 95 ном байв. 1-р дээр
   хайрцагт 2-р хайрцагнаас хэдэн кг-аар      48 ном, 2-р тавиур дээр 19-өөр цөөн ном,
   бага алим байсан бэ?               байсан бол 3-р тавиур дээр хэдэн ном
  7. Шоог 6 удаа хаяхад бүгд өөр өөр нүд       байсан бэ?
   буужээ. Бүгд хэдэн нүд буусан бэ?       8. 12- * + * - * + * =23
  8. Тохирох тоог нөх.               9. Хасагдагч нь 98 ба 35-ын ялгавар, хасагч
2* + 5=57   *4-1*=12                28 бол ялгаврыг ол.
*5+4*=68    3*-2*=12


                                    ТӨМ-4
   ТӨМ-3                     1. 75+46-/71-46/+39=
  1. 96-/80-76+18/+49=               2. 93-64+25-49+78=
  2. 78+48-56-19+43=                3. Жиш.
  3. Жиш                    3дм3см * 33см     5см * 7мм
80см * 8дм 1дм * 10см              30см * 3дм      4см * 8мм
34см * 30см 1дм5см * 15см              4. 5см квадрат зурж хүрээний уртыг ол.
  4. Хасагдагч мэдэгдэхгүй. хасагч 34 ялгавар   5. Цифрүүдийн нийрбэр 6 байх 3 оронтой
   56 бол хасагдагчийг ол.             тоо хэд байх вэ?
  5. Гучин зургааг арван хоёроор ихэсгээд     6. 27 тоог ижил цифрийн нийрбэрээр бүтээ.
   есөөр хорогдуул.               7. Гурван тавиур дээр 95 ном байв. 1-р дээр
  6. Хоёр хайрцганд 98 кг алим байв. Эхний      48 ном, 2-р тавиур дээр 19-өөр цөөн ном,
   хайрцганд 48 кг алим байсан бол 1-р       байсан бол 3-р тавиур дээр хэдэн ном
   хайрцагт 2-р хайрцагнаас хэдэн кг-аар      байсан бэ?
   бага алим байсан бэ?             8. 12- * + * - * + * =23
  7. Шоог 6 удаа хаяхад бүгд өөр өөр нүд      9. Хасагдагч нь 98 ба 35-ын ялгавар, хасагч
   буужээ. Бүгд хэдэн нүд буусан бэ?        28 бол ялгаврыг ол.
х-1-1
х-1-1                              1. Эгнээ бүрд 9 шагайтай 6 эгнээ, эгнээ
    1. Эгнээ бүрд 9 шагайтай 6 эгнээ, эгнээ            бүрд 9 шагайтай 3 эгнээний аль нь
      бүрд 9 шагайтай 3 эгнээний аль нь             олон шагайтай вэ?
      олон шагайтай вэ?                  2. 75+16-7х3       90-3х9+18
    2. 75+16-7х3      90-3х9+18               48-24+4х8      70+21-30:10
      48-24+4х8      70+21-30:10           3. а/ 1-р нэмэгдэхүүн 81 ба 56-ийн
    3. а/ 1-р нэмэгдэхүүн 81 ба 56-ийн              ялгавар, 2-р нэмэгдэхүүн 3 ба 5-ын
      ялгавар, 2-р нэмэгдэхүүн 3 ба 5-ын             үржвэр
      үржвэр                           б/ Хасагдагч нь 9 ба 4 ийн үржвэр,
      б/ Хасагдагч нь 9 ба 4 ийн үржвэр,             хасагч нь 32 ба 4-ийн ноогдвор
      хасагч нь 32 ба 4-ийн ноогдвор            4. 8-ыг 3 дахин ихэсгэ.
    4. 8-ыг 3 дахин ихэсгэ.                    9-ийг 4-өөр ихэсгэ.
      9-ийг 4-өөр ихэсгэ.                    27-г 3 дахин хорогдуул
      27-г 3 дахин хорогдуул                   21-ийг 3-аар багасга.
      21-ийг 3-аар багасга.                5. Одны оронд зохих тоог нөх
    5. Одны оронд зохих тоог нөх                 * х 2 =18   9 х * = 36
      * х 2 =18   9 х * = 36                 21 : * = 3   * : 3 =3
      21 : * = 3   * : 3 =3


х-1-2                          х-1-2
    1. Суурь бүрт 9 лаа байв. 5 суурьт хэдэн           1. Суурь бүрт 9 лаа байв. 5 суурьт
      лаа байгаа вэ?                         хэдэн лаа байгаа вэ?


                                   2. а/ Хасагдагч нь 50, хасагч нь 40 ба
    2. а/ Хасагдагч нь 50, хасагч нь 40 ба 5-             5-ын ноогдвор
      ын ноогдвор                        б/ 1-р нэмэгдэхүүн 7 ба 5-ын үржвэр,
      б/ 1-р нэмэгдэхүүн 7 ба 5-ын үржвэр,            2-р нэмэгдэхүүн 28 ба 4-ийн ноогдвор.
      2-р нэмэгдэхүүн 28 ба 4-ийн ноогдвор.           3. 82-6х4+37        32+48-35:5
    3. 82-6х4+37      32+48-35:5               35+27:3-28     87-59+9х5
      35+27:3-28     87-59+9х5               4. Бололцоотой       нэмэгдэхүүнийг
    4. Бололцоотой         нэмэгдэхүүнийг           үржвэрээр соль
      үржвэрээр соль                       5+5+5+3+5=         7+7+7+7=
      5+5+5+3+5=         7+7+7+7=            3+3+3+5+5+5=        6+6+6+4+4=
      3+3+3+5+5+5=        6+6+6+4+4=           5. Үржвэрийг нийлбэрээр сольж бод
    5. Үржвэрийг нийлбэрээр сольж бод               4х5=     3х7=  5х6=
      4х5=     3х7=  5х6=                 6. Жиш
    6. Жиш                              5х4 * 5+5х4    4х9 * 9х4-0   5х6 *
    5х4 * 5+5х4   4х9 * 9х4-0  5х6 * 5х7        5х7
    7. 3х9=4х9-      5+5+5х3=   х5            7. 3х9=4х9-        5+5+5х3=  х5
l. Èëýðõèéëëèéã áîä
 1. 800+/63-19/-64:8õ2=
 2. 364+576-25õ14-/1000-896/=
 3. 90-63:7+19-18õ5+126=
 4. 100-32:8õ9+36-43+118=
 5. 700-/38+27/+28:7õ9-618=
 6. 800-/17+19/+64:8õ15-836=
7. 13õ16+387:387+245õ2+702=          2.   2 áà 6ñì òàëóóäòàé òýãø ºíöºãò çóðààä
   8. 394+85-/525-360/+90-63:7=          ïåðèìåòðèéã      îëæ    òýãø    ºíöºãòèéã  3
   9. /484-346/+726-344-85+64:8=         òýíö¿¿ õóâàà.
   10. 1000-506+199-56:56+125õ3=         3. 2ñì5ìì òàë á¿õèé         êâàäðàò çóðæ    4
ll. Òîõèðîõ òîîã íºõ                òýíö¿¿ õóâààæ ïåðèìåòð áà òàëáàéã îë.
1ñì7ìì=….ìì     2êã=……ã      2ì2äì=…..äì  4.   Óðò íü 6ñì áà ºðãºí íü ò¿¿íýýñ 2 äàõèí
5ì3ñì=…..ñì 6äì6ñì=….ñì        3êã=……..ã   áîãèíî áàéõ òýãø ºíöºãò çóðààä P áà S-ã îë.
12ñì=……äì        4ò=…..îã          5. ªðãºí íü 1ñì, óðò íü ò¿¿íýýñ       8 äàõèí óðò
60ìì=…ñì    60äì=…ì               áàéõ òýãø ºíöºãò áàéãóóëæ P áà S-ã îë
4äì=…ñì      9êã=…ã              6. Óðò íü 8 ñì áà P=30 ñì áàéõ òýãø ºíöºãòèéí
85ñì=…äì….ñì       85ö=…..êã         ºðãºí áà S-ã îë.
70ìì=….ñì         4ñì=….ìì         7.   ªðãºí íü 5 ñì áà P=18ñì áàéõ òýãø
120ìèí=…..öàã       300ìèí=…..öàã      ºíöºãòèéí
1öàã23ìèí=…..ìèí     2õîí16öàã=…..öàã      óðò áà òàëáàéã îë.
3öàã15ìèí=….ìèí     2ö20êã=…….êã        8, Êâàäðàòûí P=24 ñì áîë òàë áà òàëáàéã îë,
3ö=……êã        1ö5êã=…êã   3õîí8öàã=…   9, , Êâàäðàòûí P=36 ñì áîë òàë áà òàëáàéã
öàã                         îë,
lll. Òýãøèòãýëèéã áîä.               10,     Òýãø ºíöºãòèéí òàëáàé 12ñì. êâ áîë
   1. Õ-6=5+8      Õ+28=70-11        ò¿¿íèé óðò áà ºðãºí õýä áàéæ áîëîõ âý?
   2. 85-/õ+31/=22    /õ-32/+27=53       Vl.      Äîîðõ ä¿ðñí¿¿äèéí õ¿ðýýíèé óðò áà
   3. 49:õ=100-93    100:õ=100-90       òàëáàéã îë.
   4. 54:à=82-76    49:â=300-293                 6ñì
   5. Õ:5=602-589    Ñ:8=1000-925                      2ñì
   6. 96-Êõ7=40      200-â:9=193
   7. Õ:8-99=29      Ñõ8+28=100
lV. Òýãøèòãýë çîõèîæ áîä.
1.  85 áà ¿ë ìýäýãäýõ òîîíû ÿëãàâàð íü 15 áà              10 ñì         6ñì
3-ûí ¿ðæâýðòýé òýíö¿¿ áîë ¿ë ìýäýãäýõ òîîã îë.
2.  Õàñàãäàã÷ íü 75, õàñàã÷ íü ¿ë ìýäýãäýõ
òîî áà 5ûí ¿ðæâýð, ÿëãàâàð íü 35 áîë ¿ë              8ñì
ìýäýãäýõ òîîã îë.
                             3ñì
3. Ñàíàñàí òîî áà 8-ûí ¿ðæâýð íü 502 áà 446-
èéí ÿëãàâàðòàé òýíö¿¿ áîë ñàíàñàí òîîã îë.
4. Õóâààãäàã÷ íü 48, õóâààã÷ íü ñàíàñàí òîî            5ñì
áà                                            3ñì
3-ûí íèéëáýð, íîîãäâîð íü 6 áîë ñàíàñàí òîîã îë.
V. Ãåîìåòð                                    2ñì
1. 2ñì5ìì òàëòàé êâàäðàò çóðààä ò¿¿íèé                 6ñì
ïåðèìåòðèéã îë.

                                     2ñì
4ñì
2ñì

More Related Content

What's hot

зайн сургалт 3 монгол хэлний бичгийн дүрэм
зайн сургалт 3 монгол хэлний бичгийн дүрэмзайн сургалт 3 монгол хэлний бичгийн дүрэм
зайн сургалт 3 монгол хэлний бичгийн дүрэм
Erdenetuya Galbadrah
 
монгол хэлний дүрэм
монгол хэлний дүрэммонгол хэлний дүрэм
монгол хэлний дүрэм
3-р сургууль
 
монгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавармонгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавар
Dash Oogii
 
монгол хэлний дүрэм
монгол хэлний дүрэммонгол хэлний дүрэм
монгол хэлний дүрэм
3-р сургууль
 
цахим тест 0
цахим тест 0цахим тест 0
цахим тест 0
bulgan_2011
 
шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1
 шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1 шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1
шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1
handmaa
 
цээж бичиг1
цээж бичиг1цээж бичиг1
цээж бичиг1
aajuu79
 
монгол хэлний тест
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тест
ehkhtuya
 
монгол хэлний тест
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тест
Dash Oogii
 
бие даалт 2
бие даалт 2бие даалт 2
бие даалт 2
Otgon95
 
монгол хэл хувилбар
монгол хэл хувилбармонгол хэл хувилбар
монгол хэл хувилбар
Buujaa
 
2а анги цахим
2а анги цахим2а анги цахим
2а анги цахим
Naranjargal_Z
 
11 р анги монгол хэл
11 р анги монгол хэл11 р анги монгол хэл
11 р анги монгол хэл
badmaaa
 
бие даалт1
бие даалт1бие даалт1
бие даалт1
haliuk74
 

What's hot (19)

зайн сургалт 3 монгол хэлний бичгийн дүрэм
зайн сургалт 3 монгол хэлний бичгийн дүрэмзайн сургалт 3 монгол хэлний бичгийн дүрэм
зайн сургалт 3 монгол хэлний бичгийн дүрэм
 
монгол хэлний дүрэм
монгол хэлний дүрэммонгол хэлний дүрэм
монгол хэлний дүрэм
 
монгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавармонгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавар
 
монгол хэлний дүрэм
монгол хэлний дүрэммонгол хэлний дүрэм
монгол хэлний дүрэм
 
цахим тест 0
цахим тест 0цахим тест 0
цахим тест 0
 
шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1
 шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1 шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1
шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1
 
цээж бичиг1
цээж бичиг1цээж бичиг1
цээж бичиг1
 
Mongol khelnii zow bichgiin durem
Mongol khelnii zow bichgiin duremMongol khelnii zow bichgiin durem
Mongol khelnii zow bichgiin durem
 
монгол хэлний тест
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тест
 
монгол хэлний тест
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тест
 
бие даалт 2
бие даалт 2бие даалт 2
бие даалт 2
 
800.mn 2014 mongolian language a by byambaa avirmed
800.mn  2014 mongolian language a by byambaa avirmed800.mn  2014 mongolian language a by byambaa avirmed
800.mn 2014 mongolian language a by byambaa avirmed
 
монгол хэл хувилбар
монгол хэл хувилбармонгол хэл хувилбар
монгол хэл хувилбар
 
2а анги цахим
2а анги цахим2а анги цахим
2а анги цахим
 
11 р анги монгол хэл
11 р анги монгол хэл11 р анги монгол хэл
11 р анги монгол хэл
 
Лекц №3 Үг зүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэм
Лекц №3 Үг зүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэмЛекц №3 Үг зүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэм
Лекц №3 Үг зүйн холбогдолтой зөв бичих дүрэм
 
2angi mon hel
2angi mon hel2angi mon hel
2angi mon hel
 
бие даалт1
бие даалт1бие даалт1
бие даалт1
 
800.mn 2013 mongolian language a by byambaa avirmed
800.mn  2013 mongolian language a by byambaa avirmed800.mn  2013 mongolian language a by byambaa avirmed
800.mn 2013 mongolian language a by byambaa avirmed
 

Viewers also liked

мат хэрэглэгдэхүүн2
мат хэрэглэгдэхүүн2мат хэрэглэгдэхүүн2
мат хэрэглэгдэхүүн2
gganchimeg
 
Mongol helnii standart
Mongol helnii standartMongol helnii standart
Mongol helnii standart
Dogooo
 
амьтдын үр төл
амьтдын үр төламьтдын үр төл
амьтдын үр төл
gganchimeg
 
хичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчинхичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчин
gganchimeg
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
gganchimeg
 
математикийн тест
математикийн тестматематикийн тест
математикийн тест
mendee_miniih
 
Англи-Монгол орчуулгын онлайн систем
Англи-Монгол орчуулгын онлайн системАнгли-Монгол орчуулгын онлайн систем
Англи-Монгол орчуулгын онлайн систем
Ганцоож Цэрэннадмид
 
Hicheel1 ойн амьтад
Hicheel1 ойн амьтадHicheel1 ойн амьтад
Hicheel1 ойн амьтад
otgoo80
 
математик тест
математик тестматематик тест
математик тест
sainaa12
 
4 р анги мат
4 р анги мат4 р анги мат
4 р анги мат
OyuOyu-Erdene
 
4 р ангийн магадлал
4 р ангийн магадлал4 р ангийн магадлал
4 р ангийн магадлал
B_Noname83
 
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р ангисургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
Baagii Bataa
 
хэл зүгшрүүлэх үг
хэл зүгшрүүлэх үгхэл зүгшрүүлэх үг
хэл зүгшрүүлэх үг
gganchimeg
 
монгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материалмонгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материал
gganchimeg
 

Viewers also liked (16)

мат хэрэглэгдэхүүн2
мат хэрэглэгдэхүүн2мат хэрэглэгдэхүүн2
мат хэрэглэгдэхүүн2
 
Mongol helnii standart
Mongol helnii standartMongol helnii standart
Mongol helnii standart
 
амьтдын үр төл
амьтдын үр төламьтдын үр төл
амьтдын үр төл
 
хичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчинхичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчин
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
математикийн тест
математикийн тестматематикийн тест
математикийн тест
 
Англи-Монгол орчуулгын онлайн систем
Англи-Монгол орчуулгын онлайн системАнгли-Монгол орчуулгын онлайн систем
Англи-Монгол орчуулгын онлайн систем
 
Hicheel1 ойн амьтад
Hicheel1 ойн амьтадHicheel1 ойн амьтад
Hicheel1 ойн амьтад
 
4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
математик тест
математик тестматематик тест
математик тест
 
4 р анги мат
4 р анги мат4 р анги мат
4 р анги мат
 
хүн орчин 2 р анги
хүн орчин 2 р анги хүн орчин 2 р анги
хүн орчин 2 р анги
 
4 р ангийн магадлал
4 р ангийн магадлал4 р ангийн магадлал
4 р ангийн магадлал
 
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р ангисургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
сургалтын хөтөлбөрүүд 4 р анги
 
хэл зүгшрүүлэх үг
хэл зүгшрүүлэх үгхэл зүгшрүүлэх үг
хэл зүгшрүүлэх үг
 
монгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материалмонгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материал
 

Similar to төм тестээр (20)

2angi mon hel д. юмчинсүрэн
2angi mon hel д. юмчинсүрэн2angi mon hel д. юмчинсүрэн
2angi mon hel д. юмчинсүрэн
 
хувилбар
хувилбархувилбар
хувилбар
 
Heregtei test4
Heregtei test4Heregtei test4
Heregtei test4
 
цэнгээ тест
цэнгээ тестцэнгээ тест
цэнгээ тест
 
2angi mon hel
2angi mon hel2angi mon hel
2angi mon hel
 
Tsahim4
Tsahim4Tsahim4
Tsahim4
 
Tsahim4
Tsahim4Tsahim4
Tsahim4
 
тест
тесттест
тест
 
Soril
SorilSoril
Soril
 
Mongol hel и үсэг
Mongol hel и үсэгMongol hel и үсэг
Mongol hel и үсэг
 
Mongol hel8 uguulber gishuud
Mongol hel8 uguulber gishuudMongol hel8 uguulber gishuud
Mongol hel8 uguulber gishuud
 
11уш жишиг
11уш жишиг11уш жишиг
11уш жишиг
 
11уш жишиг
11уш жишиг11уш жишиг
11уш жишиг
 
долгорсүрэн тест
долгорсүрэн тестдолгорсүрэн тест
долгорсүрэн тест
 
хувилбар D
хувилбар Dхувилбар D
хувилбар D
 
хувилбар D
хувилбар Dхувилбар D
хувилбар D
 
шалгалтын асуулт
шалгалтын асуулт шалгалтын асуулт
шалгалтын асуулт
 
шалгалтын асуулт
шалгалтын асуулт шалгалтын асуулт
шалгалтын асуулт
 
800.mn 2014 mongolian language b by byambaa avirmed
800.mn  2014 mongolian language b by byambaa avirmed800.mn  2014 mongolian language b by byambaa avirmed
800.mn 2014 mongolian language b by byambaa avirmed
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 

More from gganchimeg

хэрэглэгдэхүүн хүн орчин
хэрэглэгдэхүүн хүн орчинхэрэглэгдэхүүн хүн орчин
хэрэглэгдэхүүн хүн орчин
gganchimeg
 
цахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3ацахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3а
gganchimeg
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
gganchimeg
 
87 сургууль 12жилийн 3 анги
87 сургууль 12жилийн 3 анги87 сургууль 12жилийн 3 анги
87 сургууль 12жилийн 3 анги
gganchimeg
 
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйхэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
gganchimeg
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүд
gganchimeg
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүд
gganchimeg
 
түргэн хэллэг
түргэн хэллэгтүргэн хэллэг
түргэн хэллэг
gganchimeg
 
оньсого,зүйр цэцэн үгүүд
оньсого,зүйр цэцэн үгүүдоньсого,зүйр цэцэн үгүүд
оньсого,зүйр цэцэн үгүүд
gganchimeg
 
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүнмонгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
gganchimeg
 
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүндархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
gganchimeg
 
сургаал үг
сургаал үгсургаал үг
сургаал үг
gganchimeg
 
даалгавар
даалгавардаалгавар
даалгавар
gganchimeg
 
судалгааны сонжоо
судалгааны сонжоосудалгааны сонжоо
судалгааны сонжоо
gganchimeg
 
сургаал үг
сургаал үгсургаал үг
сургаал үг
gganchimeg
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
gganchimeg
 
ёс ёмбогор
ёс ёмбогорёс ёмбогор
ёс ёмбогор
gganchimeg
 
Khun orchin 12 iii angi
Khun orchin 12 iii angiKhun orchin 12 iii angi
Khun orchin 12 iii angi
gganchimeg
 
хичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчинхичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчин
gganchimeg
 

More from gganchimeg (20)

хэрэглэгдэхүүн хүн орчин
хэрэглэгдэхүүн хүн орчинхэрэглэгдэхүүн хүн орчин
хэрэглэгдэхүүн хүн орчин
 
цахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3ацахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3а
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
 
87 сургууль 12жилийн 3 анги
87 сургууль 12жилийн 3 анги87 сургууль 12жилийн 3 анги
87 сургууль 12жилийн 3 анги
 
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйхэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүд
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүд
 
түргэн хэллэг
түргэн хэллэгтүргэн хэллэг
түргэн хэллэг
 
оньсого,зүйр цэцэн үгүүд
оньсого,зүйр цэцэн үгүүдоньсого,зүйр цэцэн үгүүд
оньсого,зүйр цэцэн үгүүд
 
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүнмонгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
 
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүндархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
 
сургаал үг
сургаал үгсургаал үг
сургаал үг
 
тест
тесттест
тест
 
даалгавар
даалгавардаалгавар
даалгавар
 
судалгааны сонжоо
судалгааны сонжоосудалгааны сонжоо
судалгааны сонжоо
 
сургаал үг
сургаал үгсургаал үг
сургаал үг
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
 
ёс ёмбогор
ёс ёмбогорёс ёмбогор
ёс ёмбогор
 
Khun orchin 12 iii angi
Khun orchin 12 iii angiKhun orchin 12 iii angi
Khun orchin 12 iii angi
 
хичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчинхичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчин
 

төм тестээр

 • 1. Нэг. Богино эгшиг Гурав. Хос эгшиг . Зөвийг сонгоорой Зөв тодорхойлолтыг сонго Сорил-1 Сорил-1 а. Хос эгшиг 2 эгшгээс бүтнэ. а. Богино эгшиг 7 байдаг. б. Урт ба хос эгшиг адилхан. б. Богино эгшгийг эр эм саармаг гэж ангилдаг. в. Өй ий хос эгшиг мөн. в. а о у э ө ү и-г богино эгшиг гэнэ. г. Хос эгшиг үг бүтээхгүй. г. Богино эгшгийг 2 эгшгээр тэмдэглэнэ. Сорил – 2 Сорил-2 а. Урт ба хос эгшиг бүтцийн ялгаатай. а. Богино эгшгийг нэг үсгээр тэмдэглэнэ. б. Хос эгшиг үе бүтээнэ. б. Богино эгшиг үгийн хаана ч байрлана. в. Хос эгшиг 5 байдаг. в. Богино эгшиг үгийн эцэст орохгүй. г. яй, ей хос эгшиг байдаг. г. Богино у, ү үгийн эцэст орохгүй. Сорил – 3 д. а,о,ө,ү эр эгшиг мөн. а. ий-хос эгшиг мөн. Сорил-3 б. Хос эгшиг үе бүтээнэ. а. а,о,у-г эр эгшиг гэнэ. в. Хос эгшиг үг бүтээнэ. б. э, ө, ү,- эм эгшиг гэнэ. г. Хос эгшиг балархайшна. в. Эр эгшигтэй үгийг эр үг гэнэ. д. Хас эгшиг үгийн хаана ч байрлана. г. Эм эгшигтэй үгийг эм үг гэнэ. Сорил -4 д. и-эгшгийг эр эгшиг гэнэ. а. Хос эгшиг нэг үе болно. Сорил-4 б. Хос эгшиг 7 байдаг. а. и- эгшгийг саармаг эгшиг гэнэ. в. Урт ба хос эгшигт адил зүйл бий. б. ы-богино эр эгшиг г. Богино эгшиг хос эгшигт адил зүйл бий. в.Эр, эм эгшгийг богиноор л хэлж болдог. Дөрөв.Өргөлтөт ба балархай эгшиг г. Эр ба саармаг эгшиг нэг үгэнд ордог. Сорил-1 а. Өргөлтөт эгшиг үгийн 1үед байна. Хоёр .Урт эгшиг б. Өргөлтөт эгшиг үгийн хаана ч байрлана Сорил-1 в. Өргөлтөт эгшиг балархайшна а. Урт эгшгийг нэг үсгээр тэмдэглэдэг. г.Өргөлтөт эгшиг урт, хос эгшгээр илэрнэ б. Урт эгшгийг уртаар дуудна Сорил-2 в. Урт эгшгийг 2 ижил үсгээр тэмдэглэнэ а.Өргөлтөт эгшиг тод сонсогдоно г. Урт эгшиг үе бүтээнэ б. Өргөлтөт эгшиг зөвхөн богино эгшгээр илэрнэ. Сорил-2 в. Өргөлтөт эгшиг гээгдэхгүй. а. я-ийн төрлийн урт эгшиг бий г. Өргөлтөт эгшиг гээгдэхгүй. б. ы- урт эгшиг биш Сорил-3 в. Урт ба богино эгшиг бүтцийн ялгаатай а. Балархай эгшиг бүдэг сонсогдоно г. Урт эшгийг богиноор дуудна б. Балархай эгшиг үгийн хаана ч байрлана д.ий-урт эгшиг мөн в. Балархай эгшиг гээгдэнэ Сорил-3 г. Балархай эгшиг 7 байдаг а. Урт эгшиг үг бүтээнэ. д. Балархай эгшиг 1 үед байрлана б. Үндсэн эгшгийг уртаар дуудаж болно. Сорил-4 в. Урт эгшгийг 2 өөр эгшгээр тэмдэглэнэ. а. Балархай эгшиг гээгдэхгүй г. Урт эгшиг балархайшна. б. Балархай эгшиг эгшигжүүлэх үүрэгтэй Сорил -4 в. Балархай эгшиг урт эгшгээр илэрнэ. а. -иу, -иа, -ио нь урт эгшгийн нэг хэлбэр мөн. г. Балархай эгшиг ялгах үүргээр илэрнэ. б. урт эгшиг үгийн хаана ч байрлана. Сорил-5 в. ы- урт эгшиг мөн. а. Богино эгшиг балархайшна. г. –иу, -ио, -иа –нь урт эгшиг биш. б. ай, аа эгшгүүд балархайшна. д. Урт эгшиг өргөлттэй байна. в. у. ү эгшгүүд балархай эгшиг мөн. г. Үндсэн 7 эгшиг балархайшна.
 • 2. Тав. Эгшигт ба заримдаг гийгүүлэгч Зургаа. Ялгах эгшиг Зав өгүүлбэрийг олж тэмдэглээрэй. Уншаад зөв өгүүлбэрийг сонгоорой. Сорил-1 Сорил 1. а. Эгшигт гийгүүлэгч 7 байдаг. а. Ялгах эгшиг ямарч тохиолдолд гээгдэхгүй. б. Эгшигт гийгүүлэгч 9 байдаг. б. Ялгах эгшиг ялгах үүрэгтэй . в. Эгшигт гийгүүлэгч заримдаа эгшиггүй бичигдэнэ. в. Ялгах эгшиг үгийн хаана ч байрлана. г. Эгшигт гийгүүлэгч заавал эгшигтэй бичигдэнэ. г. Ялгах эгшиг богино эгшгээр илэрнэ. Сорил-2 Сорил 2 а.Ямагт эгшигтэй бичигдэх учир эгшигт гийгүүлэгч гэнэ. а. Ялгах эгшиг ямарч эгшгээр илэрнэ. б. Эгшигт гийгүүлэгч үгийн хаана чбайрлана. б. Ялгах эгшиг үгийн эцэст орно. в. Эгшигт гийгүүлэгч заримдаа эгшиггүй заримдаа эгшигтэй в. Ялгах эгшиг үгийн 1-р үеэс хойш тохиолдоно. бичигдэнэ. г. Ялгах эгшиг урт эгшгээр илэрнэ. г. Эгшигт гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч орвол Сорил-3 эгшигтэй бичигдэнэ. а. Үгийн дунд орсон ялгах эгшиг гээгдэхгүй. Сорил – 3 б. н,г-ийн ард орсон ялгах эгшгийг ялгах эгшиг гэнэ. а. Заримдаг гийгүүдэгч заримдаа эгшиггүй бичигдэнэ. в. г-ийн ард орсон ы ялгах эгшиг мөн. б. Заримдаг гийгүүлэгч 7 байдаг. г. н-ийн ард орсон богино эгшгийн ялгах эгшиг гэнэ. в. Заримдаг гийгүүлэгч 9 байдаг. д. Ялгах эгшиг балархайшна. г. Зөвхөн заримдаг гийгүүлэгч эгшигтэй бичигдэнэ. Сорил – 4 Сорил-4 а. Хэлний үзүүрийн н, угийн н хоёрыг ялгах эгшгийн а. Заримдаа эгшиггүй заримдаа эгшигтэй бичигддэг учир тусламжтайгаар ялгана. заримдаг гийгүүлэгч гэж нэрлэсэн. б. Хоолойн “г” ямагт ялгах эгшигтэй бичигдэнэ. б. Заримдаг гийгүүлэгч заримдаа эгшиггүй бичигдэнэ . в. Ялгах эгшиг эгшигжүүлэх үүрэгтэй. в. Заримдаг гийгүүлэгч зөвхөн үгий н эхэнд байрлана. г. Ялгах эгшиг гээгдэнэ. г. Заримдаг гийгүүлэгчийн дараа заримдаг гийгүүлэгч д. Богино эгшиг л бол ялгах эгшиг мөн. орвол эгшигтэй бичигдэнэ. Сорил -5 Найм. Үг үелэх ба шилжүүлэх а. м,н,г,л-заримдаг гийгүүлэнч мөн. Зөвийг олж тэмдэглэ. б. д,т,с,ш,з,ж,ц,ч,х-заримдаг гийгүүлэгч мөн. Сорил -1 в. х,ц,ш-эгшигт гийгүүлэгч мөн. а. Урт, хос эгшиг нэг үе болдог. г. с,х-ийн дараа т,ч эгшигтэй орно. б. Нэг үетэй үг байдаггүй. в. Богино эгшиг нэг үе бллдог. Долоо. Хатуу зөөлний тэмдэг, түүний үүрэг. г. Богино эгшгийг шилжүүлж мөрийн эхэнд бичиж болно. Зөвийг сонгоорой. д. Нэг үетэй үг байдаг. Сорил -1 Сорил-2 а. ъ-нь тусгаарлах үүрэгтэй. а. Эгшгийн тоогоор үе болдог. б. Гийгүүлэгчээр төгссөн үгэнд я, ё-г ъ-ээр тусгаарлана. б. Үгийн дунд 4 гийгүүлэгч байвал 2,2-оор нь тасалж бичнэ. в. ъ-нь жиирэглэх үүрэгтэй. в. Үгийн дунд нэг гийгүүлэгч байвал өмнүүр нь тасална. г. Гийгүүлэгчээр төгссөн эм үгэнд ъ бичнэ. г. Гарч гэдэг үгийг гар-ч гэж үеэр тасалж болно. Сорил-2 д. Нэг үсгийг мөрийн эхэнд шилжүүлж болохгүй. а. Богино эгшгийн дараа ь бичнэ. Сорил -3 б. Гийгүүлэгчээр төгссөн эм үгэнд е бичихдээ ь-ээр а: Үгийн дунд 3 гийгүүлэгч байвал 3-р гийгүүлэгчийн тусгаарлан бичнэ. өмнүүр тасална. в. Эм үгэнд ъ-ээр тусгаарлана. б. Үгийн дунд 2 гийгүүлэгч байвал дундуур нь тасална. г. ь-нь тусгаарлах үүрэгтэй. в. Үгийн дунд 4 гийгүүлэгч байвал 4-р гийгүүлэгчийн өмнүүр тасална. г. ъ,ь-ийг өмнөх гийгүүлэгчийг дагуулан үелнэ.
 • 3. 5. Номын санч нийт 40 ном сурагчдаар уншуулав. Үдээс өмнө 26 ном, үдээс хойш үлдсэнийг уншуулав. Үдээс хойш хэдэн ном уншуулсан бэ? 6. Цифрүүдийн нийлбэр 16 гарах 2 оронтой тоо хэд байх вэ? 7. Жиш 83-67+13 * 29+47-39 93-64 * 38-23+14 ТӨМ-1 1. 97-/83-49+27/+36 2. 15 ба 31-ийн нийлбэрийг 86-аас хас ТӨМ-1 3. Х+18=30 26+Х=81 1. 97-/83-49+27/+36 4. Нэг нь нөгөөсөө 3 см-ээр урт байх 2 хэрчим зур 2. 15 ба 31-ийн нийлбэрийг 86-аас хас 5. Номын санч нийт 40 ном сурагчдаар уншуулав. 3. Х+18=30 26+Х=81 Үдээс өмнө 26 ном, үдээс хойш үлдсэнийг 4. Нэг нь нөгөөсөө 3 см-ээр урт байх 2 уншуулав. Үдээс хойш хэдэн ном уншуулсан бэ? хэрчим зур 6. Цифрүүдийн нийлбэр 16 гарах 2 оронтой тоо хэд байх вэ? 5. Номын санч нийт 40 ном сурагчдаар 7. Жиш 83-67+13 * 29+47-39 уншуулав. Үдээс өмнө 26 ном, үдээс 93-64 * 38-23+14 хойш үлдсэнийг уншуулав. Үдээс хойш хэдэн ном уншуулсан бэ? 6. Цифрүүдийн нийлбэр 16 гарах 2 оронтой ТӨМ-1 тоо хэд байх вэ? 1. 97-/83-49+27/+36 7. Жиш 83-67+13 * 29+47-39 2. 15 ба 31-ийн нийлбэрийг 86-аас хас 93-64 * 38-23+14 3. Х+18=30 26+Х=81 4. Нэг нь нөгөөсөө 3 см-ээр урт байх 2 хэрчим зур 5. Номын санч нийт 40 ном сурагчдаар уншуулав. Үдээс өмнө 26 ном, үдээс хойш үлдсэнийг уншуулав. Үдээс хойш хэдэн ном уншуулсан бэ? 6. Цифрүүдийн нийлбэр 16 гарах 2 оронтой тоо хэд байх вэ? 7. Жиш 83-67+13 * 29+47-39 93-64 * 38-23+14 ТӨМ-1 1. 97-/83-49+27/+36 2. 15 ба 31-ийн нийлбэрийг 86-аас хас 3. Х+18=30 26+Х=81 4. Нэг нь нөгөөсөө 3 см-ээр урт байх 2 хэрчим зур
 • 4. 16.Зүй тогтлыг үргэлжлүүл 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, ?, 5 ТӨМ-2 ТӨМ-2 1. /80-36/+21-/47-26/= 17./80-36/+21-/47-26/= 2. 85ба 36-ийн ялгаврыг 12 ба 9-ийн 18.85ба 36-ийн ялгаврыг 12 ба 9-ийн нийлбэрээр багасга. нийлбэрээр багасга. 3. Нэг нь 1дм, нөгөө нь үүнээс 4 см-ээр 19.Нэг нь 1дм, нөгөө нь үүнээс 4 см-ээр богино байх 2 хэрчим зур. богино байх 2 хэрчим зур. 4. Үйлдлийн тэмдэг тавь. 20. Үйлдлийн тэмдэг тавь. 3 3 3 3=39 5 5 5 5=70 3 3 3 3=39 5 5 5 5=70 5. Хасагдагч үл мэдэгдэх тоо, хасагч 50, 21.Хасагдагч үл мэдэгдэх тоо, хасагч 50, ялгавар 36 бол хасагдагчийг ол. ялгавар 36 бол хасагдагчийг ол. 6. Болдод 100 төгрөг байв. 20 төг-өөр 22.Болдод 100 төгрөг байв. 20 төг-өөр чихэр, хэдэх төг-өөр бохь авахад 30 чихэр, хэдэх төг-өөр бохь авахад 30 төг үлдэв. Хэдэн төг-өөр бохь авсан төг үлдэв. Хэдэн төг-өөр бохь авсан бэ? бэ? 7. см-ээр илэрхийл 23.см-ээр илэрхийл 1дм= 4дм= 10мм= 1дм= 4дм= 10мм= 1дм6см= 2дм5см= 1дм6см= 2дм5см= 8. Зүй тогтлыг үргэлжлүүл 24.Зүй тогтлыг үргэлжлүүл 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, ?, 5 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, ?, 5 ТӨМ-2 ТӨМ-2 9. /80-36/+21-/47-26/= 25./80-36/+21-/47-26/= 10.85ба 36-ийн ялгаврыг 12 ба 9-ийн 26.85ба 36-ийн ялгаврыг 12 ба 9-ийн нийлбэрээр багасга. нийлбэрээр багасга. 11.Нэг нь 1дм, нөгөө нь үүнээс 4 см-ээр 27.Нэг нь 1дм, нөгөө нь үүнээс 4 см-ээр богино байх 2 хэрчим зур. богино байх 2 хэрчим зур. 12. Үйлдлийн тэмдэг тавь. 28. Үйлдлийн тэмдэг тавь. 3 3 3 3=39 5 5 5 5=70 3 3 3 3=39 5 5 5 5=70 13.Хасагдагч үл мэдэгдэх тоо, хасагч 50, 29.Хасагдагч үл мэдэгдэх тоо, хасагч 50, ялгавар 36 бол хасагдагчийг ол. ялгавар 36 бол хасагдагчийг ол. 14.Болдод 100 төгрөг байв. 20 төг-өөр 30.Болдод 100 төгрөг байв. 20 төг-өөр чихэр, хэдэх төг-өөр бохь авахад 30 чихэр, хэдэх төг-өөр бохь авахад 30 төг үлдэв. Хэдэн төг-өөр бохь авсан төг үлдэв. Хэдэн төг-өөр бохь авсан бэ? бэ? 15.см-ээр илэрхийл 31.см-ээр илэрхийл 1дм= 4дм= 10мм= 1дм= 4дм= 10мм= 1дм6см= 2дм5см= 1дм6см= 2дм5см=
 • 5. 32.Зүй тогтлыг үргэлжлүүл 8. 2* + 5=57 *4-1*=12 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, ?, 5 *5+4*=68 3*-2*=12 ТӨМ-3 1. 96-/80-76+18/+49= ТӨМ-4 2. 78+48-56-19+43= 1. 75+46-/71-46/+39= 3. Жиш 2. 93-64+25-49+78= 80см * 8дм 1дм * 10см 3. Жиш. 34см * 30см 1дм5см * 15см 3дм3см * 33см 5см * 7мм 4. Хасагдагч мэдэгдэхгүй. хасагч 34 ялгавар 30см * 3дм 4см * 8мм 56 бол хасагдагчийг ол. 4. 5см квадрат зурж хүрээний уртыг ол. 5. Гучин зургааг арван хоёроор ихэсгээд 5. Цифрүүдийн нийрбэр 6 байх 3 оронтой есөөр хорогдуул. тоо хэд байх вэ? 6. Хоёр хайрцганд 98 кг алим байв. Эхний 6. 27 тоог ижил цифрийн нийрбэрээр бүтээ. хайрцганд 48 кг алим байсан бол 1-р 7. Гурван тавиур дээр 95 ном байв. 1-р дээр хайрцагт 2-р хайрцагнаас хэдэн кг-аар 48 ном, 2-р тавиур дээр 19-өөр цөөн ном, бага алим байсан бэ? байсан бол 3-р тавиур дээр хэдэн ном 7. Шоог 6 удаа хаяхад бүгд өөр өөр нүд байсан бэ? буужээ. Бүгд хэдэн нүд буусан бэ? 8. 12- * + * - * + * =23 8. Тохирох тоог нөх. 9. Хасагдагч нь 98 ба 35-ын ялгавар, хасагч 2* + 5=57 *4-1*=12 28 бол ялгаврыг ол. *5+4*=68 3*-2*=12 ТӨМ-4 ТӨМ-3 1. 75+46-/71-46/+39= 1. 96-/80-76+18/+49= 2. 93-64+25-49+78= 2. 78+48-56-19+43= 3. Жиш. 3. Жиш 3дм3см * 33см 5см * 7мм 80см * 8дм 1дм * 10см 30см * 3дм 4см * 8мм 34см * 30см 1дм5см * 15см 4. 5см квадрат зурж хүрээний уртыг ол. 4. Хасагдагч мэдэгдэхгүй. хасагч 34 ялгавар 5. Цифрүүдийн нийрбэр 6 байх 3 оронтой 56 бол хасагдагчийг ол. тоо хэд байх вэ? 5. Гучин зургааг арван хоёроор ихэсгээд 6. 27 тоог ижил цифрийн нийрбэрээр бүтээ. есөөр хорогдуул. 7. Гурван тавиур дээр 95 ном байв. 1-р дээр 6. Хоёр хайрцганд 98 кг алим байв. Эхний 48 ном, 2-р тавиур дээр 19-өөр цөөн ном, хайрцганд 48 кг алим байсан бол 1-р байсан бол 3-р тавиур дээр хэдэн ном хайрцагт 2-р хайрцагнаас хэдэн кг-аар байсан бэ? бага алим байсан бэ? 8. 12- * + * - * + * =23 7. Шоог 6 удаа хаяхад бүгд өөр өөр нүд 9. Хасагдагч нь 98 ба 35-ын ялгавар, хасагч буужээ. Бүгд хэдэн нүд буусан бэ? 28 бол ялгаврыг ол.
 • 6. х-1-1 х-1-1 1. Эгнээ бүрд 9 шагайтай 6 эгнээ, эгнээ 1. Эгнээ бүрд 9 шагайтай 6 эгнээ, эгнээ бүрд 9 шагайтай 3 эгнээний аль нь бүрд 9 шагайтай 3 эгнээний аль нь олон шагайтай вэ? олон шагайтай вэ? 2. 75+16-7х3 90-3х9+18 2. 75+16-7х3 90-3х9+18 48-24+4х8 70+21-30:10 48-24+4х8 70+21-30:10 3. а/ 1-р нэмэгдэхүүн 81 ба 56-ийн 3. а/ 1-р нэмэгдэхүүн 81 ба 56-ийн ялгавар, 2-р нэмэгдэхүүн 3 ба 5-ын ялгавар, 2-р нэмэгдэхүүн 3 ба 5-ын үржвэр үржвэр б/ Хасагдагч нь 9 ба 4 ийн үржвэр, б/ Хасагдагч нь 9 ба 4 ийн үржвэр, хасагч нь 32 ба 4-ийн ноогдвор хасагч нь 32 ба 4-ийн ноогдвор 4. 8-ыг 3 дахин ихэсгэ. 4. 8-ыг 3 дахин ихэсгэ. 9-ийг 4-өөр ихэсгэ. 9-ийг 4-өөр ихэсгэ. 27-г 3 дахин хорогдуул 27-г 3 дахин хорогдуул 21-ийг 3-аар багасга. 21-ийг 3-аар багасга. 5. Одны оронд зохих тоог нөх 5. Одны оронд зохих тоог нөх * х 2 =18 9 х * = 36 * х 2 =18 9 х * = 36 21 : * = 3 * : 3 =3 21 : * = 3 * : 3 =3 х-1-2 х-1-2 1. Суурь бүрт 9 лаа байв. 5 суурьт хэдэн 1. Суурь бүрт 9 лаа байв. 5 суурьт лаа байгаа вэ? хэдэн лаа байгаа вэ? 2. а/ Хасагдагч нь 50, хасагч нь 40 ба 2. а/ Хасагдагч нь 50, хасагч нь 40 ба 5- 5-ын ноогдвор ын ноогдвор б/ 1-р нэмэгдэхүүн 7 ба 5-ын үржвэр, б/ 1-р нэмэгдэхүүн 7 ба 5-ын үржвэр, 2-р нэмэгдэхүүн 28 ба 4-ийн ноогдвор. 2-р нэмэгдэхүүн 28 ба 4-ийн ноогдвор. 3. 82-6х4+37 32+48-35:5 3. 82-6х4+37 32+48-35:5 35+27:3-28 87-59+9х5 35+27:3-28 87-59+9х5 4. Бололцоотой нэмэгдэхүүнийг 4. Бололцоотой нэмэгдэхүүнийг үржвэрээр соль үржвэрээр соль 5+5+5+3+5= 7+7+7+7= 5+5+5+3+5= 7+7+7+7= 3+3+3+5+5+5= 6+6+6+4+4= 3+3+3+5+5+5= 6+6+6+4+4= 5. Үржвэрийг нийлбэрээр сольж бод 5. Үржвэрийг нийлбэрээр сольж бод 4х5= 3х7= 5х6= 4х5= 3х7= 5х6= 6. Жиш 6. Жиш 5х4 * 5+5х4 4х9 * 9х4-0 5х6 * 5х4 * 5+5х4 4х9 * 9х4-0 5х6 * 5х7 5х7 7. 3х9=4х9- 5+5+5х3= х5 7. 3х9=4х9- 5+5+5х3= х5
 • 7. l. Èëýðõèéëëèéã áîä 1. 800+/63-19/-64:8õ2= 2. 364+576-25õ14-/1000-896/= 3. 90-63:7+19-18õ5+126= 4. 100-32:8õ9+36-43+118= 5. 700-/38+27/+28:7õ9-618= 6. 800-/17+19/+64:8õ15-836=
 • 8. 7. 13õ16+387:387+245õ2+702= 2. 2 áà 6ñì òàëóóäòàé òýãø ºíöºãò çóðààä 8. 394+85-/525-360/+90-63:7= ïåðèìåòðèéã îëæ òýãø ºíöºãòèéã 3 9. /484-346/+726-344-85+64:8= òýíö¿¿ õóâàà. 10. 1000-506+199-56:56+125õ3= 3. 2ñì5ìì òàë á¿õèé êâàäðàò çóðæ 4 ll. Òîõèðîõ òîîã íºõ òýíö¿¿ õóâààæ ïåðèìåòð áà òàëáàéã îë. 1ñì7ìì=….ìì 2êã=……ã 2ì2äì=…..äì 4. Óðò íü 6ñì áà ºðãºí íü ò¿¿íýýñ 2 äàõèí 5ì3ñì=…..ñì 6äì6ñì=….ñì 3êã=……..ã áîãèíî áàéõ òýãø ºíöºãò çóðààä P áà S-ã îë. 12ñì=……äì 4ò=…..îã 5. ªðãºí íü 1ñì, óðò íü ò¿¿íýýñ 8 äàõèí óðò 60ìì=…ñì 60äì=…ì áàéõ òýãø ºíöºãò áàéãóóëæ P áà S-ã îë 4äì=…ñì 9êã=…ã 6. Óðò íü 8 ñì áà P=30 ñì áàéõ òýãø ºíöºãòèéí 85ñì=…äì….ñì 85ö=…..êã ºðãºí áà S-ã îë. 70ìì=….ñì 4ñì=….ìì 7. ªðãºí íü 5 ñì áà P=18ñì áàéõ òýãø 120ìèí=…..öàã 300ìèí=…..öàã ºíöºãòèéí 1öàã23ìèí=…..ìèí 2õîí16öàã=…..öàã óðò áà òàëáàéã îë. 3öàã15ìèí=….ìèí 2ö20êã=…….êã 8, Êâàäðàòûí P=24 ñì áîë òàë áà òàëáàéã îë, 3ö=……êã 1ö5êã=…êã 3õîí8öàã=… 9, , Êâàäðàòûí P=36 ñì áîë òàë áà òàëáàéã öàã îë, lll. Òýãøèòãýëèéã áîä. 10, Òýãø ºíöºãòèéí òàëáàé 12ñì. êâ áîë 1. Õ-6=5+8 Õ+28=70-11 ò¿¿íèé óðò áà ºðãºí õýä áàéæ áîëîõ âý? 2. 85-/õ+31/=22 /õ-32/+27=53 Vl. Äîîðõ ä¿ðñí¿¿äèéí õ¿ðýýíèé óðò áà 3. 49:õ=100-93 100:õ=100-90 òàëáàéã îë. 4. 54:à=82-76 49:â=300-293 6ñì 5. Õ:5=602-589 Ñ:8=1000-925 2ñì 6. 96-Êõ7=40 200-â:9=193 7. Õ:8-99=29 Ñõ8+28=100 lV. Òýãøèòãýë çîõèîæ áîä. 1. 85 áà ¿ë ìýäýãäýõ òîîíû ÿëãàâàð íü 15 áà 10 ñì 6ñì 3-ûí ¿ðæâýðòýé òýíö¿¿ áîë ¿ë ìýäýãäýõ òîîã îë. 2. Õàñàãäàã÷ íü 75, õàñàã÷ íü ¿ë ìýäýãäýõ òîî áà 5ûí ¿ðæâýð, ÿëãàâàð íü 35 áîë ¿ë 8ñì ìýäýãäýõ òîîã îë. 3ñì 3. Ñàíàñàí òîî áà 8-ûí ¿ðæâýð íü 502 áà 446- èéí ÿëãàâàðòàé òýíö¿¿ áîë ñàíàñàí òîîã îë. 4. Õóâààãäàã÷ íü 48, õóâààã÷ íü ñàíàñàí òîî 5ñì áà 3ñì 3-ûí íèéëáýð, íîîãäâîð íü 6 áîë ñàíàñàí òîîã îë. V. Ãåîìåòð 2ñì 1. 2ñì5ìì òàëòàé êâàäðàò çóðààä ò¿¿íèé 6ñì ïåðèìåòðèéã îë. 2ñì