SlideShare a Scribd company logo
Íàðèéí çàíäàí ìîä
     Íàéìàí íàâ÷òàé
     Íàð õààíà òóñâàë
   Ò¿¿íèéã äàãàí íàéãàíà.
         / …………../
Õàìáà ëàì
Õàð òîðãîí äýýëòýé
Øàìáà ëàì
Øàð òîðãîí äýýëòýé
            /…………./
Äîëîîí ºâãºí
    òîéðîí ÿâíà
Äîëäîé õ¿¿ äóíä íü ñóóíà .
   /………………/
Åðòºíöèéí ãóðâàí áàÿí
  Ýðäýìòýé õ¿í ýðõýì áàÿí
  ªðã¿é õ¿í ººäëºõ áàÿí
   ¯ðòýé õ¿í ºíºð áàÿí

 Åðòºíöèéí ãóðâàí áîëäîãã¿é
Øàð òîñûã øàðæ
   áîëäîãã¿é
Õàð óñûã ºðºìò¿¿ëæ  áîëäîãã¿é
 Õàéð ýëñèéã í¿õýëæ áîëäîãã¿é
Åðòºíöèéí ãóðâàí öàãààí

Ýðäýíýò ç¿éëýýñ äóí íýã
           öàãààí
Ýâýðòíèé ç¿éëýýñ ãºðººñ íýã
           öàãààí
Èäýýíèé ç¿éëýýñ ñ¿¿ íýã
           öàãààí
Åðòºíöèéí ãóðâàí ариун

Ýõ õ¿íèé ñýòãýë íýã àðèóí
Ýõ îðîí÷èéí ç¿òãýë íýã àðèóí
Ýíõ òàéâàíû ¿éëñ íýã àðèóí
Åðòºíöèéí ãóðâàí õóðäàí

   Ñàëõèòàé òýíãýðèéí ¿¿ë íýã
õóðäàí
   Ñàðóóë óõààíòíû ñàíàà íýã
õóðäàí
   Ñàéí ìîðèíû ÿâäàë íýã
õóðäàí
Åðòºíöèéí ãóðâàí
     àìàðäàãã¿é

   Õîâ÷ õ¿íèé õîøóó íýã
àìàðäàãã¿é
   Õîðãîë ò¿ëñýí õ¿íèé ãàð
àìàðäàãã¿é
   Õîíü õàðèóëäàã õ¿íèé ñýòãýë
ñàíàà
         àìàðäàãã¿é
Åðòºíöèéí ãóðâàí áóçàð

 Õóìñíû õèð íýã áóçàð
Õóëãàé÷èéí ãàð õî¸ð áóçàð
Õóóëèíä õàõóóë ãóðâàí áóçàð
Åðòºíöèéí ãóðâàí õ¿éòýíÝçýí ìóóòûí õîðîî íýã õ¿éòýí
Ýýæ ìóóòûí õîîë õ¿éòýí
Ýâ ìóóòûí ñàíàà õ¿éòýí
Åðòºíöèéí ãóðâàí öýìöãýð

   ¯¿ëýý õººñºí òýíãýð íýã
öýìöãýð
   ¯íñýý ãàðãàñàí òóëãà íýã
öýìöãýð
   ¯ñýý ñàìíàñàí àâãàé íýã
öýìöãýð
Åðòºíöèéí ãóðâàí õîîñîí

Áàðüæ òàâüæ áàéâ÷ ç¿¿ä íýã
õîîñîí
Áàðàéæ òîðîéæ áàéâ÷ çýðýãëýý íýã
õîîñîí
Áàõèð÷ öàõèð÷ áàéâ÷ öóóðàé íýã
õîîñîí
Ç¿éð öýöýí ¿ã
Ãýðèéí õýëõýý òîîíî
  Ãýäýñíèé õýëõýý õîîë
Òºðèéí õýëõýý õóóëü
  Òºðëèéí õýëõýý íàãàö
      Ç¿éð öýöýí ¿ã
  Àäóó àçàðãàã¿é áîë
  Ñ¿ðýã áîëæ ÷àäàõã¿é
  Ãàëóó òýðã¿¿íã¿é áîë
  Öóâàà áîëæ ÷àäàõã¿é
     Ç¿éð öýöýí ¿ã
Àæèë õèéâýë äóóñòàë íü
Äàâñ õèéâýë óóñòàë íü
 Àæèë õèéæ õ¿í áîëäîã
 Àð äàâæ õ¿ëýã áîëäîã
    Ç¿éð öýöýí ¿ã
 Àâàõ õ¿í áºõèéõ
 ªãºõ õ¿í ãýäèéõ
 Àëäñàí õ¿í àðâàí òàìòàé
 Àâñàí õ¿í íýã òàìòàé

     Ç¿éð öýöýí ¿ã
Ààø çàíãèéí íîìõîí íü äýýð
 Àäóó ìàëûí òàðãàí íü äýýð
      Àìüä õ¿í àðãàòàé
      Àðãàëûí ãàë öîãòîé
     Ç¿éð öýöýí ¿ã
Áîëñîí èäýýíýýñ á¿¿ çàéë
Áîëøã¿é õ¿íèé ¿ãýíä á¿¿ îð
    Àõàà àëä õ¿íäýë
    Ä¿¿ãýý äýëýì õ¿íäýë
Ç¿éð öýöýí ¿ã
Ààâûí õ¿¿ àëäðààðàà ãàéõàãäàíà
Ýýæèéí õ¿¿ ýðäìýýðýý ãàéõàãäàíà.
   Ààâûí ñóðãààë àëò
   Ýýæèéí ñóðãààë ýðäýì.

     Ç¿éð öýöýí ¿ã
 Àëòíû äýðãýä ãóóëü øàðëàíà
 Ñàéíû äýðãýä ìóó ñàéæèðíà.
    Àéëààñ ýðýõýýð
    Àâäðàà óóäàë
Ç¿éð öýöýí ¿ã
Óðò ìºðºí íóãàëàà îëîíòîé
Óðàí õ¿í àðãà îëîíòîé
       Èëæèã à÷óóëàõ äóðòàé
       Ýð¿¿ ìàãòóóëàõ äóðòàé
   Ç¿éð öýöýí ¿ã
Ñîíññîíîîñ ¿çñýí íü äýýð
Ñóóñíààñ ÿâñàí íü äýýð
    Òîëü øèã öàðàéíààñ
    Òóíãàëàã ñýòãýë äýýð
Ç¿éð öýöýí ¿ã
Ãàðààðàà íýã õ¿íèéã äèéëýõ
Òîëãîéãîîðîî ìÿíãàí õ¿íèéã äèéëýõ
  Äàìûí ¿ã äàëàí õóäàëòàé
   Çóóðûí ¿ã çóóí õóäàëòàé

     Ç¿éð öýöýí ¿ã
Àëòàí äýëõèéã íàð ãèéã¿¿ëäýã
Àðä àìüòíûã ýðäýì ãèéã¿¿ëäýã
       Àð÷èëáàë ýäýíä òóñòàé
       Àðâèëáàë ýçýíä òóñòàé
Ç¿éð öýöýí ¿ã
 Àÿãàíû õàðèó ºäºðòºº
 Àãòíû õàðèó æèëäýý
     Äóóäàõ íýðèéã ýöýã
     Äóóðñàõ íýðèéã ººðºº
       Ç¿éð öýöýí ¿ã
Ñóðààä áàðàãäàøã¿é ýðäìèéí äàëàé
Ñóäëààä áàðàãäàøã¿é áîäèñûí äàëàé
Ç¿éð öýöýí ¿ã
   Òýíýã õ¿í òîãîî õàðíà
   Ìýðãýí õ¿í ãàëàà õàðíà     Ç¿éð öýöýí ¿ã
Àëòààð àðëààä ìºí㺺ð ýìæèâ÷
Ìóó þì õýçýýä èëýðíý
Ç¿éð öýöýí ¿ã
 Òàë ºã÷ õóäàë èíýýñíýýñ
 Òàíèõã¿é õ¿í øèã äóóã¿é ÿâ.    Ç¿éð öýöýí ¿ã
Óãààñàí óñ ðàøààí
 Óíàñàí øîðîî àëò
   Äîîä õ¿í ìýäýëã¿é
   Äîãîëîí ìîðèíä æîðîîã¿é
    Ç¿éð öýöýí ¿ã
Äóñëûã õóðààâàë äàëàé
   Äóóëñíûã õóðààâàë ýðäýì
Äýýä õ¿í ñóóäëàà îëîõã¿é áîë
Äîîä õ¿í ã¿éäëýý îëîõã¿é
        Ç¿éð öýöýí ¿ã
 Æàðãàë äààõã¿é
 Çîâëîí äààíà
 Æàðãàëûí äýýä ñýòãýë àìàð
 ͺõðèéí äýýä ¿ë àòààðõàã÷
Ç¿éð öýöýí ¿ã Äýýëèéã äàâõàðëàâàë äààðàõã¿é
 Äýýñèéã ýð÷èëáýë òàñðàõã¿é
    *****************************
Çàëóó õ¿íä íàñ ñàéõàí
Õºãøèí õ¿íä õóâöàñ ñàéõàí
Áóëàí òîñ áóëààòàé
Áóëãàí ìàëãàé áóëààòàé
        /…………../  Òîðõ íü òîð ãýõýä
  Òîñ íü á¿ëòýñ õèéâ.
         /…………./
Ìÿíãàí õîíèíä
  Ìýëçýí õóö
          /……………../Áàðãàæèíãèéí ¿õýð
Áàðóóí õîéøîî áýë÷èâ
         /……………../
Öàãààí õàðûã çààãëàæ ÷àäíà
 Öààíà íààíûã òîõèðóóëæ ÷àäíà
  Öàã óëèðëûã ÿëãàæ ÷àäíà
Öàðàé ç¿ñèéã òîäîðõîéëæ  ÷àäíà
     /……………/
 Õºðñºí äîð õóðñàí
 Õîñã¿é àìòàò øàð òîñûã
 Çóíäàà çàäëàí àìñàíà
 ªâºë人 ¿¿öëýí õàäãàëíà
     /……………/
Ãîî á¿ñã¿éí ºí㺠õîñîëñîí ãî¸ëûã
  Õàðñàí á¿õýí øîõîîðõîíî.
 Ãîìäîëëîí øàãøèð÷ ¿ãëýõýä íü
   Á¿ð ÷ àíõààðàí ñîíñîíî
     /……………../
 Ñàðâóó ãàð íü ñàéðòàé ÷
Ñàéõàí äýýë íü ãî¸ìñîã
 Äóó õîîëîé íü ÿðãèà ÷
 Òóñ äýì íü õýìæýýëøã¿é
        / ……………/
Áàðãàð õàðûí ÿâñàí ãàçàð áàëèàð
Áàñ äýýð íü ºâ÷èí ¿¿ñýõ áàëàãòàé

       /………………/

    ªëºí ÷ºðãºð ñóâèëàã÷
    ªâ÷èí òàðèàä ººðºº ¿õíý
           /……………./
Àëàã íîõîé ààãèì õàëóóíä
Àð øèëýýðýý õóöàæ
Àëòàí ìîäîíä
Àñàæ àâèðàõ äóðòàé
        /……………./
 Õºëã¿é òºðñºí àòëàà
 Õýíä ÷ ã¿öýãäýõã¿é õóðäàëíà
 Ãàðã¿é òºðñºí àòëàà
 Õýíä ÷ äèéëäýõã¿é íóðààíà
            /…………../
Õóðìàñòûí ãîî äàãèíûã
 Õýí ÷ ýãöýëæ õàðæ ç¿ðõëýõã¿é

Õóâèðøã¿é äóëààí à÷èéã íü
Õýí ÷ ýðã¿¿ëæ õàðèóëæ ÷àäàøã¿é

    /…………../
оньсого,зүйр цэцэн үгүүд

More Related Content

What's hot

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон ...
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон ...Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон ...
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон ...
Yondonsambuu Buyanbileg
 
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
mngntsetseg_bsndorj2014
 
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольbadmaa0614
 
Лекц№ 7 суралцагч төвтэй сургалт
Лекц№ 7 суралцагч төвтэй сургалтЛекц№ 7 суралцагч төвтэй сургалт
Лекц№ 7 суралцагч төвтэй сургалт
E-Gazarchin Online University
 
тийн ялгал
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгалulziimanlai
 
багшийн ёс зүй
багшийн ёс зүйбагшийн ёс зүй
багшийн ёс зүй91444422
 
магтаал
магтаалмагтаал
магтаалnara0314
 
чингис задлал
чингис задлалчингис задлал
чингис задлалOyuhai1127
 
тайлбарламж
тайлбарламжтайлбарламж
тайлбарламж
jorjoo34
 
Lecture 14 15
Lecture 14 15Lecture 14 15
Lecture 14 15
telmenten
 
Ergetsuulen tailbarlasan esseg oilgoj unshih
Ergetsuulen tailbarlasan esseg oilgoj unshihErgetsuulen tailbarlasan esseg oilgoj unshih
Ergetsuulen tailbarlasan esseg oilgoj unshih
Uurtsaikh Buynjargal
 
монгол ардын дуу
монгол ардын дуумонгол ардын дуу
монгол ардын дууvbayalag
 
Mongol angli helnii holboos uge 2014 03 24
Mongol angli helnii holboos uge 2014 03 24Mongol angli helnii holboos uge 2014 03 24
Mongol angli helnii holboos uge 2014 03 24
National University Of Mongolia
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
 
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухайМонгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
National University Of Mongolia
 
гэрийн ерөөл
гэрийн ерөөл гэрийн ерөөл
гэрийн ерөөл
Tsengelmaa Dovchindorj
 

What's hot (20)

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон ...
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон ...Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон ...
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон ...
 
лабугайн нулимс
лабугайн нулимслабугайн нулимс
лабугайн нулимс
 
ж.л эвэр өгүүллэг
ж.л эвэр өгүүллэг ж.л эвэр өгүүллэг
ж.л эвэр өгүүллэг
 
Ugzuin zadlal
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlal
 
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
 
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
 
Лекц№ 7 суралцагч төвтэй сургалт
Лекц№ 7 суралцагч төвтэй сургалтЛекц№ 7 суралцагч төвтэй сургалт
Лекц№ 7 суралцагч төвтэй сургалт
 
тийн ялгал
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
 
багшийн ёс зүй
багшийн ёс зүйбагшийн ёс зүй
багшийн ёс зүй
 
магтаал
магтаалмагтаал
магтаал
 
чингис задлал
чингис задлалчингис задлал
чингис задлал
 
тайлбарламж
тайлбарламжтайлбарламж
тайлбарламж
 
Lecture 14 15
Lecture 14 15Lecture 14 15
Lecture 14 15
 
Ergetsuulen tailbarlasan esseg oilgoj unshih
Ergetsuulen tailbarlasan esseg oilgoj unshihErgetsuulen tailbarlasan esseg oilgoj unshih
Ergetsuulen tailbarlasan esseg oilgoj unshih
 
монгол ардын дуу
монгол ардын дуумонгол ардын дуу
монгол ардын дуу
 
Mongol angli helnii holboos uge 2014 03 24
Mongol angli helnii holboos uge 2014 03 24Mongol angli helnii holboos uge 2014 03 24
Mongol angli helnii holboos uge 2014 03 24
 
хөгшин чоно ульсан нь
хөгшин чоно ульсан ньхөгшин чоно ульсан нь
хөгшин чоно ульсан нь
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухайМонгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
 
гэрийн ерөөл
гэрийн ерөөл гэрийн ерөөл
гэрийн ерөөл
 

Similar to оньсого,зүйр цэцэн үгүүд

1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...lbatochir
 
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3KA MC
 
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3Munkhbat Muugii
 
Mongol ardiin yeruul_magtaal
Mongol ardiin yeruul_magtaalMongol ardiin yeruul_magtaal
Mongol ardiin yeruul_magtaal
Banzragch Jamsran
 
ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?
ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?
ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?
Ганцоож Цэрэннадмид
 
Zeregtsee ba tsuvaa xolbolt 1
Zeregtsee ba tsuvaa xolbolt 1Zeregtsee ba tsuvaa xolbolt 1
Zeregtsee ba tsuvaa xolbolt 1Anji25
 
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëààìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëàhoianseku
 
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëààìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëàhoianseku
 
ухаарал
ухааралухаарал
ухааралtnavka
 
Гологдсон хүүхэн
Гологдсон хүүхэнГологдсон хүүхэн
Гологдсон хүүхэнtengerleg
 
Mongol geriin butets
Mongol geriin butetsMongol geriin butets
Mongol geriin butetsGegeen_73
 
Mongol geriin butets
Mongol geriin butetsMongol geriin butets
Mongol geriin butetsGegeen_73
 
Ravjaagiin namtar uran buteel
Ravjaagiin namtar uran buteelRavjaagiin namtar uran buteel
Ravjaagiin namtar uran buteelA_onor
 
равжаагийн намтар уран бүтээл.Odt
равжаагийн намтар уран бүтээл.Odtравжаагийн намтар уран бүтээл.Odt
равжаагийн намтар уран бүтээл.OdtA_onor
 

Similar to оньсого,зүйр цэцэн үгүүд (20)

Hicheel
HicheelHicheel
Hicheel
 
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
 
2013 mod urjuuleg 10
2013 mod urjuuleg 102013 mod urjuuleg 10
2013 mod urjuuleg 10
 
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
 
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
 
Gem hor
Gem horGem hor
Gem hor
 
Mongol ardiin yeruul_magtaal
Mongol ardiin yeruul_magtaalMongol ardiin yeruul_magtaal
Mongol ardiin yeruul_magtaal
 
ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?
ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?
ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?
 
Zeregtsee ba tsuvaa xolbolt 1
Zeregtsee ba tsuvaa xolbolt 1Zeregtsee ba tsuvaa xolbolt 1
Zeregtsee ba tsuvaa xolbolt 1
 
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëààìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
 
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëààìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
àìüääàà áèå áèåíýý õàéðëà
 
Tz 5
Tz 5Tz 5
Tz 5
 
ухаарал
ухааралухаарал
ухаарал
 
Attitude 2,
Attitude 2, Attitude 2,
Attitude 2,
 
Hurel tomor
Hurel tomorHurel tomor
Hurel tomor
 
Гологдсон хүүхэн
Гологдсон хүүхэнГологдсон хүүхэн
Гологдсон хүүхэн
 
Mongol geriin butets
Mongol geriin butetsMongol geriin butets
Mongol geriin butets
 
Mongol geriin butets
Mongol geriin butetsMongol geriin butets
Mongol geriin butets
 
Ravjaagiin namtar uran buteel
Ravjaagiin namtar uran buteelRavjaagiin namtar uran buteel
Ravjaagiin namtar uran buteel
 
равжаагийн намтар уран бүтээл.Odt
равжаагийн намтар уран бүтээл.Odtравжаагийн намтар уран бүтээл.Odt
равжаагийн намтар уран бүтээл.Odt
 

More from gganchimeg

мат хэрэглэгдэхүүн2
мат хэрэглэгдэхүүн2мат хэрэглэгдэхүүн2
мат хэрэглэгдэхүүн2gganchimeg
 
хэл зүгшрүүлэх үг
хэл зүгшрүүлэх үгхэл зүгшрүүлэх үг
хэл зүгшрүүлэх үгgganchimeg
 
хэрэглэгдэхүүн хүн орчин
хэрэглэгдэхүүн хүн орчинхэрэглэгдэхүүн хүн орчин
хэрэглэгдэхүүн хүн орчинgganchimeg
 
амьтдын үр төл
амьтдын үр төламьтдын үр төл
амьтдын үр төлgganchimeg
 
хичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчинхичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчинgganchimeg
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестgganchimeg
 
цахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3ацахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3аgganchimeg
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөөgganchimeg
 
87 сургууль 12жилийн 3 анги
87 сургууль 12жилийн 3 анги87 сургууль 12жилийн 3 анги
87 сургууль 12жилийн 3 ангиgganchimeg
 
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйхэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйgganchimeg
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүдgganchimeg
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүдgganchimeg
 
төм тестээр
төм тестээртөм тестээр
төм тестээрgganchimeg
 
монгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материалмонгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материалgganchimeg
 
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүнмонгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүнgganchimeg
 
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүндархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүнgganchimeg
 
сургаал үг
сургаал үгсургаал үг
сургаал үгgganchimeg
 
даалгавар
даалгавардаалгавар
даалгаварgganchimeg
 
судалгааны сонжоо
судалгааны сонжоосудалгааны сонжоо
судалгааны сонжооgganchimeg
 

More from gganchimeg (20)

мат хэрэглэгдэхүүн2
мат хэрэглэгдэхүүн2мат хэрэглэгдэхүүн2
мат хэрэглэгдэхүүн2
 
хэл зүгшрүүлэх үг
хэл зүгшрүүлэх үгхэл зүгшрүүлэх үг
хэл зүгшрүүлэх үг
 
хэрэглэгдэхүүн хүн орчин
хэрэглэгдэхүүн хүн орчинхэрэглэгдэхүүн хүн орчин
хэрэглэгдэхүүн хүн орчин
 
амьтдын үр төл
амьтдын үр төламьтдын үр төл
амьтдын үр төл
 
хичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчинхичээл цахим хүн орчин
хичээл цахим хүн орчин
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3ацахим судалгаа 3а
цахим судалгаа 3а
 
зөвлөгөө
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
 
87 сургууль 12жилийн 3 анги
87 сургууль 12жилийн 3 анги87 сургууль 12жилийн 3 анги
87 сургууль 12жилийн 3 анги
 
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйхэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүд
 
унших эхүүд
унших эхүүдунших эхүүд
унших эхүүд
 
төм тестээр
төм тестээртөм тестээр
төм тестээр
 
монгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материалмонгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материал
 
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүнмонгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
монгол орны ан амьтан хэрэглэгдэхүүн
 
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүндархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
дархан цаазтай газар хэрэглэгдэхүүн
 
сургаал үг
сургаал үгсургаал үг
сургаал үг
 
тест
тесттест
тест
 
даалгавар
даалгавардаалгавар
даалгавар
 
судалгааны сонжоо
судалгааны сонжоосудалгааны сонжоо
судалгааны сонжоо
 

оньсого,зүйр цэцэн үгүүд

 • 1. Íàðèéí çàíäàí ìîä Íàéìàí íàâ÷òàé Íàð õààíà òóñâàë Ò¿¿íèéã äàãàí íàéãàíà. / …………../ Õàìáà ëàì Õàð òîðãîí äýýëòýé Øàìáà ëàì Øàð òîðãîí äýýëòýé /…………./
 • 2. Äîëîîí ºâãºí òîéðîí ÿâíà Äîëäîé õ¿¿ äóíä íü ñóóíà . /………………/
 • 3. Åðòºíöèéí ãóðâàí áàÿí Ýðäýìòýé õ¿í ýðõýì áàÿí ªðã¿é õ¿í ººäëºõ áàÿí ¯ðòýé õ¿í ºíºð áàÿí Åðòºíöèéí ãóðâàí áîëäîãã¿é Øàð òîñûã øàðæ áîëäîãã¿é Õàð óñûã ºðºìò¿¿ëæ áîëäîãã¿é Õàéð ýëñèéã í¿õýëæ áîëäîãã¿é
 • 4. Åðòºíöèéí ãóðâàí öàãààí Ýðäýíýò ç¿éëýýñ äóí íýã öàãààí Ýâýðòíèé ç¿éëýýñ ãºðººñ íýã öàãààí Èäýýíèé ç¿éëýýñ ñ¿¿ íýã öàãààí
 • 5. Åðòºíöèéí ãóðâàí ариун Ýõ õ¿íèé ñýòãýë íýã àðèóí Ýõ îðîí÷èéí ç¿òãýë íýã àðèóí Ýíõ òàéâàíû ¿éëñ íýã àðèóí
 • 6. Åðòºíöèéí ãóðâàí õóðäàí Ñàëõèòàé òýíãýðèéí ¿¿ë íýã õóðäàí Ñàðóóë óõààíòíû ñàíàà íýã õóðäàí Ñàéí ìîðèíû ÿâäàë íýã õóðäàí
 • 7. Åðòºíöèéí ãóðâàí àìàðäàãã¿é Õîâ÷ õ¿íèé õîøóó íýã àìàðäàãã¿é Õîðãîë ò¿ëñýí õ¿íèé ãàð àìàðäàãã¿é Õîíü õàðèóëäàã õ¿íèé ñýòãýë ñàíàà àìàðäàãã¿é
 • 8. Åðòºíöèéí ãóðâàí áóçàð Õóìñíû õèð íýã áóçàð Õóëãàé÷èéí ãàð õî¸ð áóçàð Õóóëèíä õàõóóë ãóðâàí áóçàð
 • 9. Åðòºíöèéí ãóðâàí õ¿éòýí Ýçýí ìóóòûí õîðîî íýã õ¿éòýí Ýýæ ìóóòûí õîîë õ¿éòýí Ýâ ìóóòûí ñàíàà õ¿éòýí
 • 10. Åðòºíöèéí ãóðâàí öýìöãý𠯿ëýý õººñºí òýíãýð íýã öýìöãýð ¯íñýý ãàðãàñàí òóëãà íýã öýìöãýð ¯ñýý ñàìíàñàí àâãàé íýã öýìöãýð
 • 11. Åðòºíöèéí ãóðâàí õîîñîí Áàðüæ òàâüæ áàéâ÷ ç¿¿ä íýã õîîñîí Áàðàéæ òîðîéæ áàéâ÷ çýðýãëýý íýã õîîñîí Áàõèð÷ öàõèð÷ áàéâ÷ öóóðàé íýã õîîñîí
 • 12. Ç¿éð öýöýí ¿ã Ãýðèéí õýëõýý òîîíî Ãýäýñíèé õýëõýý õîîë Òºðèéí õýëõýý õóóëü Òºðëèéí õýëõýý íàãàö Ç¿éð öýöýí ¿ã Àäóó àçàðãàã¿é áîë Ñ¿ðýã áîëæ ÷àäàõã¿é Ãàëóó òýðã¿¿íã¿é áîë Öóâàà áîëæ ÷àäàõã¿é Ç¿éð öýöýí ¿ã
 • 13. Àæèë õèéâýë äóóñòàë íü Äàâñ õèéâýë óóñòàë íü Àæèë õèéæ õ¿í áîëäîã Àð äàâæ õ¿ëýã áîëäîã Ç¿éð öýöýí ¿ã Àâàõ õ¿í áºõèéõ ªãºõ õ¿í ãýäèéõ Àëäñàí õ¿í àðâàí òàìòàé Àâñàí õ¿í íýã òàìòàé Ç¿éð öýöýí ¿ã
 • 14. Ààø çàíãèéí íîìõîí íü äýýð Àäóó ìàëûí òàðãàí íü äýýð Àìüä õ¿í àðãàòàé Àðãàëûí ãàë öîãòîé Ç¿éð öýöýí ¿ã Áîëñîí èäýýíýýñ á¿¿ çàéë Áîëøã¿é õ¿íèé ¿ãýíä á¿¿ îð Àõàà àëä õ¿íäýë Ä¿¿ãýý äýëýì õ¿íäýë
 • 15. Ç¿éð öýöýí ¿ã Ààâûí õ¿¿ àëäðààðàà ãàéõàãäàíà Ýýæèéí õ¿¿ ýðäìýýðýý ãàéõàãäàíà. Ààâûí ñóðãààë àëò Ýýæèéí ñóðãààë ýðäýì. Ç¿éð öýöýí ¿ã Àëòíû äýðãýä ãóóëü øàðëàíà Ñàéíû äýðãýä ìóó ñàéæèðíà. Àéëààñ ýðýõýýð Àâäðàà óóäàë
 • 16. Ç¿éð öýöýí ¿ã Óðò ìºðºí íóãàëàà îëîíòîé Óðàí õ¿í àðãà îëîíòîé Èëæèã à÷óóëàõ äóðòàé Ýð¿¿ ìàãòóóëàõ äóðòàé Ç¿éð öýöýí ¿ã Ñîíññîíîîñ ¿çñýí íü äýýð Ñóóñíààñ ÿâñàí íü äýýð Òîëü øèã öàðàéíààñ Òóíãàëàã ñýòãýë äýýð
 • 17. Ç¿éð öýöýí ¿ã Ãàðààðàà íýã õ¿íèéã äèéëýõ Òîëãîéãîîðîî ìÿíãàí õ¿íèéã äèéëýõ Äàìûí ¿ã äàëàí õóäàëòàé Çóóðûí ¿ã çóóí õóäàëòàé Ç¿éð öýöýí ¿ã Àëòàí äýëõèéã íàð ãèéã¿¿ëäýã Àðä àìüòíûã ýðäýì ãèéã¿¿ëäýã Àð÷èëáàë ýäýíä òóñòàé Àðâèëáàë ýçýíä òóñòàé
 • 18. Ç¿éð öýöýí ¿ã Àÿãàíû õàðèó ºäºðòºº Àãòíû õàðèó æèëäýý Äóóäàõ íýðèéã ýöýã Äóóðñàõ íýðèéã ººðºº Ç¿éð öýöýí ¿ã Ñóðààä áàðàãäàøã¿é ýðäìèéí äàëàé Ñóäëààä áàðàãäàøã¿é áîäèñûí äàëàé
 • 19. Ç¿éð öýöýí ¿ã Òýíýã õ¿í òîãîî õàðíà Ìýðãýí õ¿í ãàëàà õàðíà Ç¿éð öýöýí ¿ã Àëòààð àðëààä ìºí㺺ð ýìæèâ÷ Ìóó þì õýçýýä èëýðíý
 • 20. Ç¿éð öýöýí ¿ã Òàë ºã÷ õóäàë èíýýñíýýñ Òàíèõã¿é õ¿í øèã äóóã¿é ÿâ. Ç¿éð öýöýí ¿ã Óãààñàí óñ ðàøààí Óíàñàí øîðîî àëò Äîîä õ¿í ìýäýëã¿é Äîãîëîí ìîðèíä æîðîîã¿é Ç¿éð öýöýí ¿ã
 • 21. Äóñëûã õóðààâàë äàëàé Äóóëñíûã õóðààâàë ýðäýì Äýýä õ¿í ñóóäëàà îëîõã¿é áîë Äîîä õ¿í ã¿éäëýý îëîõã¿é Ç¿éð öýöýí ¿ã Æàðãàë äààõã¿é Çîâëîí äààíà Æàðãàëûí äýýä ñýòãýë àìàð ͺõðèéí äýýä ¿ë àòààðõàã÷
 • 22. Ç¿éð öýöýí ¿ã Äýýëèéã äàâõàðëàâàë äààðàõã¿é Äýýñèéã ýð÷èëáýë òàñðàõã¿é ***************************** Çàëóó õ¿íä íàñ ñàéõàí Õºãøèí õ¿íä õóâöàñ ñàéõàí
 • 23. Áóëàí òîñ áóëààòàé Áóëãàí ìàëãàé áóëààòàé /…………../ Òîðõ íü òîð ãýõýä Òîñ íü á¿ëòýñ õèéâ. /…………./
 • 24. Ìÿíãàí õîíèíä Ìýëçýí õóö /……………../ Áàðãàæèíãèéí ¿õýð Áàðóóí õîéøîî áýë÷èâ /……………../
 • 25. Öàãààí õàðûã çààãëàæ ÷àäíà Öààíà íààíûã òîõèðóóëæ ÷àäíà Öàã óëèðëûã ÿëãàæ ÷àäíà Öàðàé ç¿ñèéã òîäîðõîéëæ ÷àäíà /……………/ Õºðñºí äîð õóðñàí Õîñã¿é àìòàò øàð òîñûã Çóíäàà çàäëàí àìñàíà ªâºë人 ¿¿öëýí õàäãàëíà /……………/
 • 26. Ãîî á¿ñã¿éí ºí㺠õîñîëñîí ãî¸ëûã Õàðñàí á¿õýí øîõîîðõîíî. Ãîìäîëëîí øàãøèð÷ ¿ãëýõýä íü Á¿ð ÷ àíõààðàí ñîíñîíî /……………../ Ñàðâóó ãàð íü ñàéðòàé ÷ Ñàéõàí äýýë íü ãî¸ìñîã Äóó õîîëîé íü ÿðãèà ÷ Òóñ äýì íü õýìæýýëøã¿é / ……………/
 • 27. Áàðãàð õàðûí ÿâñàí ãàçàð áàëèàð Áàñ äýýð íü ºâ÷èí ¿¿ñýõ áàëàãòàé /………………/ ªëºí ÷ºðãºð ñóâèëàã÷ ªâ÷èí òàðèàä ººðºº ¿õíý /……………./
 • 28. Àëàã íîõîé ààãèì õàëóóíä Àð øèëýýðýý õóöàæ Àëòàí ìîäîíä Àñàæ àâèðàõ äóðòàé /……………./ Õºëã¿é òºðñºí àòëàà Õýíä ÷ ã¿öýãäýõã¿é õóðäàëíà Ãàðã¿é òºðñºí àòëàà Õýíä ÷ äèéëäýõã¿é íóðààíà /…………../
 • 29. Õóðìàñòûí ãîî äàãèíûã Õýí ÷ ýãöýëæ õàðæ ç¿ðõëýõã¿é Õóâèðøã¿é äóëààí à÷èéã íü Õýí ÷ ýðã¿¿ëæ õàðèóëæ ÷àäàøã¿é /…………../