SlideShare a Scribd company logo
ПОДАТКОВІ СПОРИ:

порядок оскарження
рішень, дій чи
бездіяльності
контролюючих органів
Оновлено станом на
26.07.2013р.
ЗМІСТ
1. Основні нормативно-правові акти
2. Порядок адміністративного та
судового оскарження дій чи
бездіяльності податкових органів
3. Порядок адміністративного
оскарження рішень (досудове
врегулювання спору)
4. Порядок судового оскарження
рішень
5. Зміни 2013 року
Основні нормативно-правові акти
 Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;
 Кодекс адміністративного судочинства України від
06.07.2005 № 2747-IV;
 Закон України “ Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо усунення обмежень у
провадженні господарської діяльності від 20.06.2013 р .
№ 353-VII;
 Положення про порядок подання та розгляду скарг
платників податків органами державної податкової
служби, затверджене наказом Міністерства фінансів України від
19.11.2012 р. № 1203;
Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань
дотримання податкового, валютного та іншого законодавства,
затверджене наказом тер. органом Міндоходів України від 22.12.2010 р. №
984;
Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо
дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,
платниками податків - фізичними особами, затверджене наказом тер.
органом Міндоходів України від 24.12.2010 р. № 1003.
Адміністративне та судове оскарження дій/бездіяльності
податкових органів (до винесення податкових повідомленьрішень)

Письмове заперечення до Акта
податкової перевірки подається
протягом 5-ти днів від дня його
отримання до контролюючого
органу (п. 86.7 ст. 86 ПК України);

Тер. орган Міндоходів України

повинні розглянути заперечення
на Акт протягом 5-ти днів, за
бажанням платника податків – за
його участі.
Оскарження дій/бездіяльності органу ДПС
(Адміністративний позов про визнання
протиправними дій податкового органу
щодо проведення перевірки( ст. 6 КАС
України, 75, 81 ПК України);
5
6
7
Адміністративне оскарження податкових
повідомлень-рішень
Дворівнева процедура оскарження (ст. 56 ПК України):
І рівень – первинна скарга подається до ДПС в АРК/ м.Києва чи

м.Севастополя/ області/ округу(на 2 і більше регіони)/ Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

ІІ рівень – повторна скарга подається до центрального органу

виконавчої влади , що реалізує державну податкову політику .

Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. Реєстрація скарги
повинна відбуватися у день її подання або надходження до органу державної
податкової служби.

8
Адміністративне оскарження податкових повідомленьрішень.




10 к.днів (ч.56.3 і ч.56.6 ст.56 ПКУ)
30 к.днів,

(за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового
законодавства, ч.56.12 ст.56 ПКУ). з дати отримання повідомлення-рішення.

Днем подання скарги вважається:

день фактичного отримання скарги відповідни м органом ДПС або
дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника податків поштового
відправлення (зазначена ВПЗ в повідомленні про вручення поштового відправлення
або на конверті).
У разі коли останній день строків припадає на вихідний або святковий день, останнім
днем таких строків вважається перший наступний робочий день, що настає за
вихідним або святковим днем.
Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня
зобов'язаний направити повідомлення про таке оскарження до контролюючого
органу, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення.
9
Адміністративне оскарження податкових повідомленьрішень
Строки розгляду скарги і прийняття рішення за
результатами її розгляду – 20 к.днів.
За рішенням органу ДПС, що розглядає скаргу за заявою платника
податку (підстави – абз.2 п.13 Положення №1203)

!!! Рішення органу ДПС про

результат розгляду, в т.ч. і
продовження строку розгляду,
приймається у 20-денний строк,
про що письмово повідомляє
платника податків до закінчення
цього строку поштою з
повідомленням про вручення
або під розписку.
10
Адміністративне оскарження податкових
повідомлень-рішень
П.10 Положення №1203:

У ході адміністративного
оскарження обов’язок доведення
правомірності донарахувань та
винесення вмотивованого рішення
покладається на контролюючий
орган.

Абз.3 п.14 Положення №1203:
При розгляді скарги платника податків
можуть враховуватись податкові
консультації, надані такому платнику
податків органами ДПС.

Абз.2 п.14 Положення №1203:

Якщо норми ПК України чи ін. НПА
припускають неоднозначне (множинне)
трактування прав та обов'язків
платників податків або контролюючих
органів, унаслідок чого є можливість
прийняти рішення на користь як
платника податків, так і контролюючого
органу, рішення приймається на
користь платника податків.

П.56.11 ст.56 ПКУ: Не підлягає
оскарженню грошове зобов'язання,
самостійно визначене платником
податків.

11
Адміністративне оскарження податкових
повідомлень-рішень.
днем отримання
платником податків
рішення відповідного
контролюючого
органу про повне
задоволення скарги

днем, наступним за ост.
днем строку,
передбаченого для
подання скарги, у разі
коли така скарга не була
подана у зазначений
строк;

днем отримання
платником податків
рішення цент. органу
викон. влади, що реалізує
податкову політику/центр.
органу викон. влади, що
реалізує держ. політику у
сфері митної справи;
день закінчення процедури
адміністративного оскарження
вважається днем узгодження
грошового зобов'язання
платника податків.

днем звернення платника
податків до
контролюючого органу із
заявою про розстрочення,
відстрочення податкових
зобов'язань, що
оскаржувались.
12
Судовий порядок оскарження

13
Судові спори з податковими органами .

01.07.2013 року вступив в силу Закон №  353-VII " Про внесення
змін   до   деяких законодавчих актів України щодо   усунення
обмежень у провадженні господарської діяльності ".

• підтвердити обгрунтованість вжиття ними
заходів реагування під час здійснення ними
держ. нагляду (контролю) в сфері
господарської діяльності шляхом подачі
ними позову в адмін. cуд (не пізніше наступного
дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого
документа про вжиття заходів реагування)
Судове оскарження податкових повідомленьрішень
ч. 4 ст. 99 КАСУ та
п. 56.19 ПК
України

встановлюється
місячний строк для
звернення до
адміністративного
суду з дня закінчення
адміністративного
оскарження.

У листі ВАСУ від
10.02.2011 р. N
203/11/13-11

тлумачиться
протиріччя між
нормами ч.56.19 та
ч.56.18 ст.56 ПКУ щодо
строку звернення до
суду і зазначається –
1095 днів.

15
Судове оскарження податкових
повідомлень-рішень
СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ:

Вищий адміністративний суд дійшов
таких висновків:
платник податків може звертатися до суду з вимогою щодо протиправності податкового
повідомлення-рішення протягом 1095 днів з моменту отримання такого рішення;
строк продовжується на час досудового врегулювання спору процедури адміністративного оскарження;

застосування нових строків оскарження до суду податкових повідомлень-рішень
поширюються на ті податкові повідомлення-рішення, що отримані платником податку
починаючи з 1 січня 2011 року.
строк примусового стягнення податкового боргу - це 1095 днів з дня виникнення
податкового боргу;

16
Судове оскарження податкових повідомлень-рішень
Дане роз'яснення стосується питань, пов'язаних з
оскарженням дій податкових органів щодо
призначення позапланових перевірок платників
податків згідно наказів про проведення таких перевірок.
ВАСУ роз'яснює, що факт оскарження платником податків
до суду наказу про призначення позапланової перевірки не
повинен бути перешкодою для вжиття контролюючим
органом адміністративного арешту активів у разі відмови
платника податків від проведення документальної
перевірки за наявності законних підстав для її проведення).
Водночас, у разі очевидної наявності ознак протиправності
наказу про призначення позапланової перевірки,
адміністративні суди не позбавлені права вжити заходів
забезпечення позову у вигляді заборони до вирішення
спору по суті проведення відповідної перевірки.
17
Судове оскарження податкових повідомлень-рішень
Роз'яснюється застосування норм ПК України котрі
стосуються порядку оскарження рішень ДПС щодо
відмови у прийнятті податкових декларацій.
ВАСУ наголошує, що процедура прийняття податкової
декларації полягає у вчиненні посадовою особою
податкового органу фактичних дій із: 1) перевірки
наявності та достовірності заповнення обов’язкових
реквізитів, передбачених п. 48.3 та п.48.4 ПК України; 2)
реєстрації податкової декларації у день її отримання
податковим органом.
У разі подання платником податків податкової
декларації, заповненої з порушенням вимог п. 48.3 та п.
48.4 статті 48 ПК України податковий орган зобов’язаний
надати платнику податків письмове повідомлення про
відмову у прийнятті його податкової декларації із
зазначенням причин такої відмови.
Судове оскарження податкових повідомлень-рішень
У разі отримання відмови органу ДПС у прийнятті
податкової декларації платник податків має право:
1) подати податкову декларацію та сплатити
штраф у разі порушення строку її подання;
2) оскаржити рішення органу ДПС у
порядку, передбаченому статтею 56 ПК
України.

задоволення судом позовних вимог

щодо визнання протиправною відмови
прийняти податкову декларацію означає, що
відповідне рішення не створило жодних
правових наслідків, а податкова декларація є
поданою вчасно на підставі пункту 49.13
статті 49 ПК України.

19
Судове оскарження податкових повідомлень-рішень

Застосування зазначених способів захисту повинно
відбуватися з урахуванням конкретних обставин справи
в кожному окремому випадку.
Вимога про визнання акта владного органу недійсним,
незаконним, неправомірним тощо є різними
словесними вираженнями одного і того самого
способу захисту, а саме визнання акта протиправним.
У разі помилкового обрання платниками податків
неналежного способу захисту адміністративні суди
мають право вийти за межі позовних вимог та
застосувати той спосіб захисту, який відповідає
фактичним обставинам справи і відновлює порушене
право особи.
21
Що нового в судовій практиці податкових спорів у 2013р.
1. Зміни до закону про сплату судового збору. Змінились ставки

та порядок.
Згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 590-VII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» під час
подання адміністративного позову майнового характеру тепер
сплачується 10 % розміру ставки судового збору. Решта суми судового
збору стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи
відхиленої частини вимоги.
Донедавна сплачувалась одразу повна сума судового збору при подачі позову.
Такі зміни можна вважати зручними, адже це означає зменшення
фінансового навантаження на фізичних/юридичних осіб при зверненні до
адміністративного суду. В разі незадоволення позовних вимог – судовий збір
доведеться доплатити пізніше, а в разі виграшу – не платити взагалі.
Що нового в судовій практиці податкових спорів у 2013
році:
2. Зміни до ст. 183-6 КАСУ згідно із Законом України від 20.06.2013 р. N 353VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення
обмежень у провадженні господарської діяльності"
Тепер контролюючий орган позбавляється права без рішення суду призупиняти
діяльність підприємства, а з іншого боку така процедура має і свої недоліки.
Судове рішення за результатами такого розгляду фізичні/юридичні особи
можуть оскаржити лише в суді апеляційної інстанції, за КАСУ, в цій категорії
спорів дорога в касацію закрита.
Нюанси збору доказової бази в деяких видах податкових
спорів.
Оскаржуючи ППР про донарахування податкових зобов’язань по сплаті ПДВ чи
то податку на прибуток підприємств, важливо зібрати доказову базу, тобто
перш за все первинні документи та всі можливі документальні підтвердження
реальності здійснених господарських операцій та їх податкового обліку.
Такими документами є:
• договори, акти приймання-передачі, рахунки-фактури,
видаткові, податкові накладні.
• довідки про наявність матеріально-технічної бази, штатний
розпис, довідки, що підтверджують економічний результат
(наприклад різниця в ціні закупівлі та подальшого продажу).
Які документи слід подати
1. Поставка товарів
довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей,
товарно-транспортні накладні

Нафтопродукти та
паливно-мастильні речовини:
- журнали обліку нафто продуктів,
- погодження з ДАІ на перевезення небезпечних вантажів
- ліцензії
- сертифікати якості
- довідки з диспетчерського центру ДК «Укртрансгаз»
- паспорти якості на продукцію
Які документи слід подати

Лікарські засоби:
- сертифікати якості
- посвідчення про державну реєстрацію лікарських засобів
- ліцензії на виробництво лікарських засобів
- довідки про результати перевірки дотримання суб’єктом господарської діяльності
вимог законодавства
щодо забезпечення якості лікарських засобів,
складеної Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.
Які документи слід подати
Консультаційні послуги

Документи, що свідчать про результати наданих послуг (договори, технічні завдання,
акти приймання-передачі, накази, звіти),
а також документи, що свідчать про фактичне здійснення конкретними особами
тих чи інших консультаційних послуг, фіксація Прізвищ, імен виконавців
та підписів на таких документах.
Операції, які здійснюють суб’єкти господарювання на
спрощеній системі оподаткування:
Практика ВАСУ вказує, що такий
Практика ВАСУ вказує, що такий
позивач (спрощенець), що оскаржує
позивач (спрощенець), що оскаржує
ППР повинен надати суду докази
ППР повинен надати суду докази
того, що особа отримала/надала
того, що особа отримала/надала
такі товари/послуги. Тобто при
такі товари/послуги. Тобто при
вирішенні справи в суді, спрощенцю
вирішенні справи в суді, спрощенцю
недостатньо надати лише книгу
недостатньо надати лише книгу
обліку доходів та витрат. За
обліку доходів та витрат. За
відсутності – обґрунтовувати
відсутності – обґрунтовувати
неможливість надати такі
неможливість надати такі
документи так як вони знищені або
документи так як вони знищені або
знаходяться ууконтрагента
знаходяться контрагента
Висновки
1) Подавати до суду весь обсяг документів на які посилається
позивач.
2) Подавати на вимогу суду документи, які він вимагає додатково,
інакше потім вони можуть не бути прийняті в якості доказів.
(або обґрунтовувати чому не мали змоги надати одразу)
Судова практика ВАСУ щодо розгляду податкових спорів
1) При вирішенні справи суди мають дослідити наявність умислу на реальне
укладення правочинів та подальше використання товарів/послуг.
1) Порушення по процедурі проведення перевірки – не означає неправомірності
винесення ППР. Позиція ВАСУ – розглядати справу по суті, господарські
правовідносини мають бути підтвердженими.
2) Доводити слід наявність ділової мети, економічної вигоди, отримання доходу,
як відбувався вибір контрагента та його репутація.
Практика ВАСУ щодо оскарження дій контролюючих органів
неоднозначна
Дієвим способом впливу на
Дієвим способом впливу на
контролюючі органи, котрі не
контролюючі органи, котрі не
поспішають виконувати рішення
поспішають виконувати рішення
суду на користь
суду на користь
фізичних/юридичних осіб є
фізичних/юридичних осіб є
встановлення строк, який може
встановлення строк, який може
встановити суд для подачі звіту про
встановити суд для подачі звіту про
виконання судового рішення. Така
виконання судового рішення. Така
процедура передбачена ст. 163
процедура передбачена ст. 163
КАСУ.
КАСУ.
14A, Artema str., off. 43
Kyiv, 04053, Ukraine
t. +38 (044) 499-56-37
f. +38 (044) 331-40-30
www.dominion.in.ua
office@dominion.in.ua

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !
Литвинець Лілія
Адвокат
Правова група «Домініон»
+38067 447-33-92
e-mail: litvinets@dominion.in.ua

Гончарук Михайло
Партнер, адвокат
Правова група «Домініон»
+38067 243-33-64
e-mail: partner@dominion.in.ua

More Related Content

What's hot

Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
UBA-komitet
 
Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021
ssuserab165d
 
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Pravotv
 
Presentation SK
Presentation SKPresentation SK
Presentation SK
UBA-komitet
 
Presentation km
Presentation kmPresentation km
Presentation km
UBA-komitet
 
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorenniaOhliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
ssuserab165d
 
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Vitalii Riznyk
 
Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020
pravotv1
 
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Pravotv
 
Ohliad nakladni
Ohliad nakladniOhliad nakladni
Ohliad nakladni
ssuserab165d
 
літред+юристи порівнялка накладна_1
літред+юристи порівнялка накладна_1літред+юристи порівнялка накладна_1
літред+юристи порівнялка накладна_1
Michael Yudkovich
 
Podatkovi perevirky
Podatkovi perevirkyPodatkovi perevirky
Podatkovi perevirky
Elena Fesenko
 
Oglyad kas 20202
Oglyad kas 20202Oglyad kas 20202
Oglyad kas 20202
pravotv1
 
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_20212021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
VitalinaEllmor
 
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр МаксименкоПрактичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
UBA-komitet
 
Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07
ssuserab165d
 
Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...
Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...
Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...
Sokolovskyi and Partners Law Firm
 
Tax disputes resolution under draft tax code
Tax disputes resolution under draft tax codeTax disputes resolution under draft tax code
Tax disputes resolution under draft tax code
Axon.Partners
 
Зміни у системі блокування податкових накладних
Зміни у системі блокування податкових накладних Зміни у системі блокування податкових накладних
Зміни у системі блокування податкових накладних
zaxidnet
 

What's hot (20)

Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
 
платникам податків
платникам податківплатникам податків
платникам податків
 
Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021
 
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
 
Presentation SK
Presentation SKPresentation SK
Presentation SK
 
Presentation km
Presentation kmPresentation km
Presentation km
 
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorenniaOhliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
 
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
 
Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020
 
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
 
Ohliad nakladni
Ohliad nakladniOhliad nakladni
Ohliad nakladni
 
літред+юристи порівнялка накладна_1
літред+юристи порівнялка накладна_1літред+юристи порівнялка накладна_1
літред+юристи порівнялка накладна_1
 
Podatkovi perevirky
Podatkovi perevirkyPodatkovi perevirky
Podatkovi perevirky
 
Oglyad kas 20202
Oglyad kas 20202Oglyad kas 20202
Oglyad kas 20202
 
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_20212021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
 
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр МаксименкоПрактичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
 
Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07
 
Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...
Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...
Податкові перевірки: як мінімізувати неприємності - Т.В. Лисовець (Соколовськ...
 
Tax disputes resolution under draft tax code
Tax disputes resolution under draft tax codeTax disputes resolution under draft tax code
Tax disputes resolution under draft tax code
 
Зміни у системі блокування податкових накладних
Зміни у системі блокування податкових накладних Зміни у системі блокування податкових накладних
Зміни у системі блокування податкових накладних
 

Viewers also liked

Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
Анна Винниченко
 
Податкові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорівПодаткові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорів
Анна Винниченко
 
Зміна розміру судового збору
Зміна розміру судового зборуЗміна розміру судового збору
Зміна розміру судового збору
Анна Винниченко
 
Податкова реформа Мінфіну: перший погляд
Податкова реформа Мінфіну: перший поглядПодаткова реформа Мінфіну: перший погляд
Податкова реформа Мінфіну: перший погляд
Анна Винниченко
 
Податкові ризики при укладенні господарських договорів
Податкові ризики при укладенні господарських договорівПодаткові ризики при укладенні господарських договорів
Податкові ризики при укладенні господарських договорівАнна Винниченко
 
Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок
Natalia Stankevych
 
Актуальні тенденції з податкових спорів
Актуальні тенденції з податкових спорівАктуальні тенденції з податкових спорів
Актуальні тенденції з податкових спорів
Анна Винниченко
 
презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...
презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...
презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...
Juscutum
 

Viewers also liked (8)

Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
Актуальні проблеми договірної роботи на підприємстві з урахуванням судової пр...
 
Податкові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорівПодаткові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорів
 
Зміна розміру судового збору
Зміна розміру судового зборуЗміна розміру судового збору
Зміна розміру судового збору
 
Податкова реформа Мінфіну: перший погляд
Податкова реформа Мінфіну: перший поглядПодаткова реформа Мінфіну: перший погляд
Податкова реформа Мінфіну: перший погляд
 
Податкові ризики при укладенні господарських договорів
Податкові ризики при укладенні господарських договорівПодаткові ризики при укладенні господарських договорів
Податкові ризики при укладенні господарських договорів
 
Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок
 
Актуальні тенденції з податкових спорів
Актуальні тенденції з податкових спорівАктуальні тенденції з податкових спорів
Актуальні тенденції з податкових спорів
 
презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...
презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...
презентация «Все что вы хотели узнать о налоговых проверках, но боялись спрос...
 

Similar to Податкові спори

Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорахПодаткові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Dominion legal group
 
Ohliad pod aresht
Ohliad pod areshtOhliad pod aresht
Ohliad pod aresht
ssuserab165d
 
Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)
Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)
Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)
Sokolovskyi and Partners Law Firm
 
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Natalia Stankevych
 
Верховний Суд
Верховний СудВерховний Суд
Верховний Суд
Pravotv
 
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного СудуОподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Pravotv
 
ОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ЗМІНИ З 1 СЕРПНЯ 2023 РОКУ
ОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ЗМІНИ З 1 СЕРПНЯ 2023 РОКУОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ЗМІНИ З 1 СЕРПНЯ 2023 РОКУ
ОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ЗМІНИ З 1 СЕРПНЯ 2023 РОКУ
Hanna Filatova
 
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформиПояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
tsnua
 
Oglyad kas 2021_12_24
Oglyad kas 2021_12_24Oglyad kas 2021_12_24
Oglyad kas 2021_12_24
ssuserab165d
 
Основи податкової звітності
Основи податкової звітностіОснови податкової звітності
Основи податкової звітності
Hanna Filatova
 
Митні перевірки. Митний пост-аудит
Митні перевірки. Митний пост-аудитМитні перевірки. Митний пост-аудит
Митні перевірки. Митний пост-аудит
Святослав Бартош
 
Аналіз відшкодування ПДВ за 10 місяців 2016 року
Аналіз відшкодування ПДВ за 10 місяців 2016 рокуАналіз відшкодування ПДВ за 10 місяців 2016 року
Аналіз відшкодування ПДВ за 10 місяців 2016 року
Ministry of Finance of Ukraine
 
аналіз відшкодування пдв
аналіз відшкодування пдваналіз відшкодування пдв
аналіз відшкодування пдв
RBC-Ukraine
 
20180216134005 67
20180216134005 6720180216134005 67
20180216134005 67
Pravotv
 
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Sokolovskyi and Partners Law Firm
 
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав КарповТрансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
UBA-komitet
 
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
tsnua
 
Ohliad nakladni
Ohliad nakladniOhliad nakladni
Ohliad nakladni
pravotv1
 
Інструкція. Перевірка в офісі.
Інструкція. Перевірка в офісі.Інструкція. Перевірка в офісі.
Інструкція. Перевірка в офісі.
annamironchuk
 

Similar to Податкові спори (20)

Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорахПодаткові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
 
Ohliad pod aresht
Ohliad pod areshtOhliad pod aresht
Ohliad pod aresht
 
Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)
Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)
Налоговый компромисс - позитивы и риски (Соколовский и Партнеры)
 
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
 
Верховний Суд
Верховний СудВерховний Суд
Верховний Суд
 
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного СудуОподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
 
ОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ЗМІНИ З 1 СЕРПНЯ 2023 РОКУ
ОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ЗМІНИ З 1 СЕРПНЯ 2023 РОКУОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ЗМІНИ З 1 СЕРПНЯ 2023 РОКУ
ОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ЗМІНИ З 1 СЕРПНЯ 2023 РОКУ
 
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформиПояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
 
Oglyad kas 2021_12_24
Oglyad kas 2021_12_24Oglyad kas 2021_12_24
Oglyad kas 2021_12_24
 
Основи податкової звітності
Основи податкової звітностіОснови податкової звітності
Основи податкової звітності
 
Митні перевірки. Митний пост-аудит
Митні перевірки. Митний пост-аудитМитні перевірки. Митний пост-аудит
Митні перевірки. Митний пост-аудит
 
Аналіз відшкодування ПДВ за 10 місяців 2016 року
Аналіз відшкодування ПДВ за 10 місяців 2016 рокуАналіз відшкодування ПДВ за 10 місяців 2016 року
Аналіз відшкодування ПДВ за 10 місяців 2016 року
 
аналіз відшкодування пдв
аналіз відшкодування пдваналіз відшкодування пдв
аналіз відшкодування пдв
 
20180216134005 67
20180216134005 6720180216134005 67
20180216134005 67
 
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
 
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав КарповТрансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
 
Getmancev
GetmancevGetmancev
Getmancev
 
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
 
Ohliad nakladni
Ohliad nakladniOhliad nakladni
Ohliad nakladni
 
Інструкція. Перевірка в офісі.
Інструкція. Перевірка в офісі.Інструкція. Перевірка в офісі.
Інструкція. Перевірка в офісі.
 

More from Dominion legal group

Юридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектівЮридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектів
Dominion legal group
 
Налоговые споры
Налоговые спорыНалоговые споры
Налоговые споры
Dominion legal group
 
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергіїПодаткові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Dominion legal group
 
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергииНалоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Dominion legal group
 
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
Dominion legal group
 
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
Dominion legal group
 
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетикиЗміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Dominion legal group
 
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетикиИзменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Dominion legal group
 
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Dominion legal group
 
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Dominion legal group
 
адамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органадамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органDominion legal group
 
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплексКадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Dominion legal group
 

More from Dominion legal group (15)

Юридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектівЮридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектів
 
Налоговые споры
Налоговые спорыНалоговые споры
Налоговые споры
 
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергіїПодаткові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
 
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергииНалоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
 
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
 
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
 
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетикиЗміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
 
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетикиИзменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
 
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
 
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
 
2012 120510070841-phpapp01
2012 120510070841-phpapp012012 120510070841-phpapp01
2012 120510070841-phpapp01
 
Dominion adamovskaya
Dominion adamovskayaDominion adamovskaya
Dominion adamovskaya
 
Dominion adamovskaya
Dominion adamovskayaDominion adamovskaya
Dominion adamovskaya
 
адамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органадамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол орган
 
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплексКадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
 

Податкові спори

 • 1. ПОДАТКОВІ СПОРИ: порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів Оновлено станом на 26.07.2013р.
 • 2. ЗМІСТ 1. Основні нормативно-правові акти 2. Порядок адміністративного та судового оскарження дій чи бездіяльності податкових органів 3. Порядок адміністративного оскарження рішень (досудове врегулювання спору) 4. Порядок судового оскарження рішень 5. Зміни 2013 року
 • 3. Основні нормативно-правові акти  Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;  Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV;  Закон України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності від 20.06.2013 р . № 353-VII;  Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.11.2012 р. № 1203; Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затверджене наказом тер. органом Міндоходів України від 22.12.2010 р. № 984; Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами, затверджене наказом тер. органом Міндоходів України від 24.12.2010 р. № 1003.
 • 4. Адміністративне та судове оскарження дій/бездіяльності податкових органів (до винесення податкових повідомленьрішень) Письмове заперечення до Акта податкової перевірки подається протягом 5-ти днів від дня його отримання до контролюючого органу (п. 86.7 ст. 86 ПК України); Тер. орган Міндоходів України повинні розглянути заперечення на Акт протягом 5-ти днів, за бажанням платника податків – за його участі. Оскарження дій/бездіяльності органу ДПС (Адміністративний позов про визнання протиправними дій податкового органу щодо проведення перевірки( ст. 6 КАС України, 75, 81 ПК України);
 • 5. 5
 • 6. 6
 • 7. 7
 • 8. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень Дворівнева процедура оскарження (ст. 56 ПК України): І рівень – первинна скарга подається до ДПС в АРК/ м.Києва чи м.Севастополя/ області/ округу(на 2 і більше регіони)/ Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; ІІ рівень – повторна скарга подається до центрального органу виконавчої влади , що реалізує державну податкову політику . Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. Реєстрація скарги повинна відбуватися у день її подання або надходження до органу державної податкової служби. 8
 • 9. Адміністративне оскарження податкових повідомленьрішень.   10 к.днів (ч.56.3 і ч.56.6 ст.56 ПКУ) 30 к.днів, (за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, ч.56.12 ст.56 ПКУ). з дати отримання повідомлення-рішення. Днем подання скарги вважається: день фактичного отримання скарги відповідни м органом ДПС або дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника податків поштового відправлення (зазначена ВПЗ в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті). У разі коли останній день строків припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний направити повідомлення про таке оскарження до контролюючого органу, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення. 9
 • 10. Адміністративне оскарження податкових повідомленьрішень Строки розгляду скарги і прийняття рішення за результатами її розгляду – 20 к.днів. За рішенням органу ДПС, що розглядає скаргу за заявою платника податку (підстави – абз.2 п.13 Положення №1203) !!! Рішення органу ДПС про результат розгляду, в т.ч. і продовження строку розгляду, приймається у 20-денний строк, про що письмово повідомляє платника податків до закінчення цього строку поштою з повідомленням про вручення або під розписку. 10
 • 11. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень П.10 Положення №1203: У ході адміністративного оскарження обов’язок доведення правомірності донарахувань та винесення вмотивованого рішення покладається на контролюючий орган. Абз.3 п.14 Положення №1203: При розгляді скарги платника податків можуть враховуватись податкові консультації, надані такому платнику податків органами ДПС. Абз.2 п.14 Положення №1203: Якщо норми ПК України чи ін. НПА припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків. П.56.11 ст.56 ПКУ: Не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків. 11
 • 12. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень. днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги днем, наступним за ост. днем строку, передбаченого для подання скарги, у разі коли така скарга не була подана у зазначений строк; днем отримання платником податків рішення цент. органу викон. влади, що реалізує податкову політику/центр. органу викон. влади, що реалізує держ. політику у сфері митної справи; день закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків. днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань, що оскаржувались. 12
 • 14. Судові спори з податковими органами . 01.07.2013 року вступив в силу Закон №  353-VII " Про внесення змін   до   деяких законодавчих актів України щодо   усунення обмежень у провадженні господарської діяльності ". • підтвердити обгрунтованість вжиття ними заходів реагування під час здійснення ними держ. нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності шляхом подачі ними позову в адмін. cуд (не пізніше наступного дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування)
 • 15. Судове оскарження податкових повідомленьрішень ч. 4 ст. 99 КАСУ та п. 56.19 ПК України встановлюється місячний строк для звернення до адміністративного суду з дня закінчення адміністративного оскарження. У листі ВАСУ від 10.02.2011 р. N 203/11/13-11 тлумачиться протиріччя між нормами ч.56.19 та ч.56.18 ст.56 ПКУ щодо строку звернення до суду і зазначається – 1095 днів. 15
 • 16. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ: Вищий адміністративний суд дійшов таких висновків: платник податків може звертатися до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення протягом 1095 днів з моменту отримання такого рішення; строк продовжується на час досудового врегулювання спору процедури адміністративного оскарження; застосування нових строків оскарження до суду податкових повідомлень-рішень поширюються на ті податкові повідомлення-рішення, що отримані платником податку починаючи з 1 січня 2011 року. строк примусового стягнення податкового боргу - це 1095 днів з дня виникнення податкового боргу; 16
 • 17. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень Дане роз'яснення стосується питань, пов'язаних з оскарженням дій податкових органів щодо призначення позапланових перевірок платників податків згідно наказів про проведення таких перевірок. ВАСУ роз'яснює, що факт оскарження платником податків до суду наказу про призначення позапланової перевірки не повинен бути перешкодою для вжиття контролюючим органом адміністративного арешту активів у разі відмови платника податків від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення). Водночас, у разі очевидної наявності ознак протиправності наказу про призначення позапланової перевірки, адміністративні суди не позбавлені права вжити заходів забезпечення позову у вигляді заборони до вирішення спору по суті проведення відповідної перевірки. 17
 • 18. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень Роз'яснюється застосування норм ПК України котрі стосуються порядку оскарження рішень ДПС щодо відмови у прийнятті податкових декларацій. ВАСУ наголошує, що процедура прийняття податкової декларації полягає у вчиненні посадовою особою податкового органу фактичних дій із: 1) перевірки наявності та достовірності заповнення обов’язкових реквізитів, передбачених п. 48.3 та п.48.4 ПК України; 2) реєстрації податкової декларації у день її отримання податковим органом. У разі подання платником податків податкової декларації, заповненої з порушенням вимог п. 48.3 та п. 48.4 статті 48 ПК України податковий орган зобов’язаний надати платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.
 • 19. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень У разі отримання відмови органу ДПС у прийнятті податкової декларації платник податків має право: 1) подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання; 2) оскаржити рішення органу ДПС у порядку, передбаченому статтею 56 ПК України. задоволення судом позовних вимог щодо визнання протиправною відмови прийняти податкову декларацію означає, що відповідне рішення не створило жодних правових наслідків, а податкова декларація є поданою вчасно на підставі пункту 49.13 статті 49 ПК України. 19
 • 20. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень Застосування зазначених способів захисту повинно відбуватися з урахуванням конкретних обставин справи в кожному окремому випадку. Вимога про визнання акта владного органу недійсним, незаконним, неправомірним тощо є різними словесними вираженнями одного і того самого способу захисту, а саме визнання акта протиправним. У разі помилкового обрання платниками податків неналежного способу захисту адміністративні суди мають право вийти за межі позовних вимог та застосувати той спосіб захисту, який відповідає фактичним обставинам справи і відновлює порушене право особи.
 • 21. 21
 • 22. Що нового в судовій практиці податкових спорів у 2013р. 1. Зміни до закону про сплату судового збору. Змінились ставки та порядок. Згідно із Законом України від 19.09.2013 р. N 590-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» під час подання адміністративного позову майнового характеру тепер сплачується 10 % розміру ставки судового збору. Решта суми судового збору стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги. Донедавна сплачувалась одразу повна сума судового збору при подачі позову. Такі зміни можна вважати зручними, адже це означає зменшення фінансового навантаження на фізичних/юридичних осіб при зверненні до адміністративного суду. В разі незадоволення позовних вимог – судовий збір доведеться доплатити пізніше, а в разі виграшу – не платити взагалі.
 • 23. Що нового в судовій практиці податкових спорів у 2013 році: 2. Зміни до ст. 183-6 КАСУ згідно із Законом України від 20.06.2013 р. N 353VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності" Тепер контролюючий орган позбавляється права без рішення суду призупиняти діяльність підприємства, а з іншого боку така процедура має і свої недоліки. Судове рішення за результатами такого розгляду фізичні/юридичні особи можуть оскаржити лише в суді апеляційної інстанції, за КАСУ, в цій категорії спорів дорога в касацію закрита.
 • 24. Нюанси збору доказової бази в деяких видах податкових спорів. Оскаржуючи ППР про донарахування податкових зобов’язань по сплаті ПДВ чи то податку на прибуток підприємств, важливо зібрати доказову базу, тобто перш за все первинні документи та всі можливі документальні підтвердження реальності здійснених господарських операцій та їх податкового обліку. Такими документами є: • договори, акти приймання-передачі, рахунки-фактури, видаткові, податкові накладні. • довідки про наявність матеріально-технічної бази, штатний розпис, довідки, що підтверджують економічний результат (наприклад різниця в ціні закупівлі та подальшого продажу).
 • 25. Які документи слід подати 1. Поставка товарів довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні Нафтопродукти та паливно-мастильні речовини: - журнали обліку нафто продуктів, - погодження з ДАІ на перевезення небезпечних вантажів - ліцензії - сертифікати якості - довідки з диспетчерського центру ДК «Укртрансгаз» - паспорти якості на продукцію
 • 26. Які документи слід подати Лікарські засоби: - сертифікати якості - посвідчення про державну реєстрацію лікарських засобів - ліцензії на виробництво лікарських засобів - довідки про результати перевірки дотримання суб’єктом господарської діяльності вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів, складеної Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів.
 • 27. Які документи слід подати Консультаційні послуги Документи, що свідчать про результати наданих послуг (договори, технічні завдання, акти приймання-передачі, накази, звіти), а також документи, що свідчать про фактичне здійснення конкретними особами тих чи інших консультаційних послуг, фіксація Прізвищ, імен виконавців та підписів на таких документах.
 • 28. Операції, які здійснюють суб’єкти господарювання на спрощеній системі оподаткування: Практика ВАСУ вказує, що такий Практика ВАСУ вказує, що такий позивач (спрощенець), що оскаржує позивач (спрощенець), що оскаржує ППР повинен надати суду докази ППР повинен надати суду докази того, що особа отримала/надала того, що особа отримала/надала такі товари/послуги. Тобто при такі товари/послуги. Тобто при вирішенні справи в суді, спрощенцю вирішенні справи в суді, спрощенцю недостатньо надати лише книгу недостатньо надати лише книгу обліку доходів та витрат. За обліку доходів та витрат. За відсутності – обґрунтовувати відсутності – обґрунтовувати неможливість надати такі неможливість надати такі документи так як вони знищені або документи так як вони знищені або знаходяться ууконтрагента знаходяться контрагента
 • 29. Висновки 1) Подавати до суду весь обсяг документів на які посилається позивач. 2) Подавати на вимогу суду документи, які він вимагає додатково, інакше потім вони можуть не бути прийняті в якості доказів. (або обґрунтовувати чому не мали змоги надати одразу)
 • 30. Судова практика ВАСУ щодо розгляду податкових спорів 1) При вирішенні справи суди мають дослідити наявність умислу на реальне укладення правочинів та подальше використання товарів/послуг. 1) Порушення по процедурі проведення перевірки – не означає неправомірності винесення ППР. Позиція ВАСУ – розглядати справу по суті, господарські правовідносини мають бути підтвердженими. 2) Доводити слід наявність ділової мети, економічної вигоди, отримання доходу, як відбувався вибір контрагента та його репутація. Практика ВАСУ щодо оскарження дій контролюючих органів неоднозначна
 • 31. Дієвим способом впливу на Дієвим способом впливу на контролюючі органи, котрі не контролюючі органи, котрі не поспішають виконувати рішення поспішають виконувати рішення суду на користь суду на користь фізичних/юридичних осіб є фізичних/юридичних осіб є встановлення строк, який може встановлення строк, який може встановити суд для подачі звіту про встановити суд для подачі звіту про виконання судового рішення. Така виконання судового рішення. Така процедура передбачена ст. 163 процедура передбачена ст. 163 КАСУ. КАСУ.
 • 32. 14A, Artema str., off. 43 Kyiv, 04053, Ukraine t. +38 (044) 499-56-37 f. +38 (044) 331-40-30 www.dominion.in.ua office@dominion.in.ua ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ! Литвинець Лілія Адвокат Правова група «Домініон» +38067 447-33-92 e-mail: litvinets@dominion.in.ua Гончарук Михайло Партнер, адвокат Правова група «Домініон» +38067 243-33-64 e-mail: partner@dominion.in.ua