SlideShare a Scribd company logo
Адвокатське об‘єднання
  “ПРАВОВА ГРУПА “ДОМІНОН “


ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ:
порядок оскарження рішень
ЗМІСТ


 Основні нормативно-правові акти
 Порядок адміністративного оскарження
 (досудове врегулювання спору)
 Порядок судового оскарження
 ЗРАЗКИ документів
Основні нормативно-правові акти


  Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;
  Кодекс адміністративного судочинства
  України від 06.07.2005 № 2747-IV;
  Положення про порядок подання та розгляду
  скарг платників податків органами державної
  податкової служби, затверджене наказом ДПА
  України від 23.12.2010 р. № 1001;
  Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань
  дотримання податкового, валютного та іншого законодавства,
  затверджене наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 984;
  Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо
  дотримання податкового, валютного та іншого законодавства,
  контроль за дотриманням якого покладено на органи державної
  податкової служби, платниками податків - фізичними особами,
  затверджене наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1003.
Адміністративне оскарження
податкових повідомлень-рішень

Дворівнева процедура оскарження (ст. 55 ПК
України):
І рівень – первинна скарга подається до ДПС
АРК/області/м.Києва чи м.Севастополя (Департаменту
контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів ДПС України).

ІІ рівень – повторна скарга подається до ДПС України.
!!! Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. Реєстрація
скарги повинна відбуватися у день її подання або надходження до органу
державної податкової служби.
Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень.
Положення про порядок подання та розгляду скарг
платників податків органами державної податкової
служби (наказ ДПА України від 23.12.2010 р. № 1001):


Строк подання скарги - 10 к.днів (ч.56.3 і ч.56.6 ст.56 ПКУ) і 30 к.днів,
(за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, ч.56.12
ст.56 ПКУ) з дати отримання повідомлення-рішення.

Днем подання скарги вважається:
-день фактичного отримання скарги відповідним органом ДПС або
-дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника
податків поштового відправлення (зазначена ВПЗ в повідомленні про
вручення поштового відправлення або на конверті).
*** У разі коли останній день строків припадає на вихідний або
святковий день, останнім днем таких строків вважається перший
наступний робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
!!! Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня
зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму
грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового
повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.
Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень.
Положення про порядок подання та розгляду скарг
платників податків органами державної податкової
служби (наказ ДПА України від 23.12.2010 р. № 1001):


Строки розгляду скарги і прийняття рішення за
результатами її розгляду - 20 к.днів.

Продовження строку розгляду до 60 к.дн. можливе:
За заявою платника податку (підстави – абз.2 п.12
Положення №1001)
або
За рішення органу ДПС, що розглядає скаргу.

*** Рішення органу ДПС про результат розгляду, в т.ч. і продовження строку
розгляду, приймається у 20-денний строк, про що письмово повідомляє
платника податків до закінчення цього строку поштою з повідомленням про
вручення або надає йому це рішення під розписку.
 
Адміністративне оскарження
податкових повідомлень-рішень

 П.10 Положення №1001: Обов'язок доведення того, що будь-яке
 нарахування, здійснене органом ДПС у визначених ПК України випадках,
 або будь-яке інше рішення ДПС є правомірним, покладається на органи
 ДПС.
 Абз.2 п.14 Положення №1001: У разі коли норми ПК України чи іншого
 нормативно-правового акта припускають неоднозначне (множинне)
 трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих
 органів, унаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як
 платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається
 на користь платника податків.
 Абз.3 п.14 Положення №1001: При розгляді скарги платника податків
 можуть враховуватись податкові консультації, надані такому платнику
 податків органами державної податкової служби з урахуванням положень
 ст.53 гл.3 р. II ПК України (з урахуванням висновків суду у разі їх визнання
 судом недійсними).
 П.56.11 ст.56 ПКУ: Не підлягає оскарженню грошове зобов'язання,
 самостійно визначене платником податків.
Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень.
Положення про порядок подання та розгляду скарг
платників податків органами державної податкової
служби (наказ ДПА України від 23.12.2010 р. № 1001):


Процедура адміністративного оскарження закінчується (ч. 56.17
ст.56 ПК та п.17 Положення №1001):
днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання
скарги, у разі коли така скарга не була подана у зазначений строк;
днем отримання платником податків рішення органу ДПС
(центрального органу ДПС) про повне задоволення скарги;
днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою
про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань, що
оскаржувались.
День закінчення процедури адміністративного оскарження
вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника
податків.
Судове оскарження податкових
повідомлень-рішень

  У ПК України встановлено, що процедура
  адміністративного оскарження вважається
  досудовим порядком вирішення спору.
  ч. 4 ст. 99 КАСУ та п. 56.19 ПК України
  встановлюється місячний строк для звернення до
  адміністративного суду з дня закінчення
  адміністративного оскарження.
  Проте, у Листі ВАСУ від 10.02.2011 р. N 203/11/13-
  11 тлумачиться протиріччя між нормами ч.56.19 та
  ч.56.18 ст.56 ПКУ щодо строку звернення до суду і
  зазначається – 1095 днів.
Судове оскарження податкових
повідомлень-рішень
        ЛИСТ ВАСУ від 10.02.2011 р. N 203/11/13-11
  Цим листом ВАСУ вирішує протиріччя між двома нормами ПК – пунктами
56.18 та 56.19 ст.56, які встановлюють різний строк звернення до суду з
вимогою щодо оскарження податкового повідомлення-рішення – 1095 днів та 1
місяць відповідно. Вирішуючи суперечність, ВАСУ виходив з положення п.56.21
ПКУ (множинність трактування – на користь платника податків).
  Вищий адміністративний суд дійшов таких висновків:
  • платник податків може звертатися до суду з вимогою щодо протиправності
податкового повідомлення-рішення протягом 1095 днів з моменту отримання
такого рішення;
  • строк продовжується на час досудового врегулювання спору -
  процедури адміністративного оскарження;
  • строк примусового стягнення податкового боргу - це 1095 днів з дня
виникнення податкового боргу;
  • застосування нових строків оскарження до суду податкових повідомлень-
рішень поширюються на ті податкові повідомлення-рішення, що отримані
платником податку починаючи з 1 січня 2011 року.
Судове оскарження податкових
повідомлень-рішень

      ЛИСТ ВАСУ від 24.12.2010 р. N 1844/11/13-10
  Дане роз'яснення стосується питань, пов'язаних з
  оскарженням дій податкових органів щодо призначення
  позапланових перевірок платників податків згідно наказів про
  проведення таких перевірок.
  ВАСУ роз'яснює, що факт оскарження платником податків до
  суду наказу про призначення позапланової перевірки не
  повинен бути перешкодою для вжиття контролюючим
  органом адміністративного арешту активів у разі відмови
  платника податків від проведення документальної перевірки
  за наявності законних підстав для її проведення).
  Водночас, у разі очевидної наявності ознак протиправності
  наказу про призначення позапланової перевірки, адміністративні
  суди не позбавлені права вжити заходів забезпечення позову
  у вигляді заборони до вирішення спору по суті проведення
  відповідної перевірки.
Судове оскарження податкових
повідомлень-рішень

       ЛИСТ ВАСУ 27.07.2010 р. N 1145/11/13-10
 ВАСУ звертає увагу, що платниками податків по-різному
формулюється зміст позовних вимог : в одних випадках
пред'являються позови про визнання наказу протиправним
(недійсним, незаконним, неправомірним), в інших - скасування
наказу про проведення перевірки.
 ВАСУ роз’яснює наступне:
 • Визнання акта протиправним застосовується у тих
випадках, коли спірний акт не породжує жодних правових
наслідків від моменту прийняття.
 • Скасування акта означає втрату ним чинності з моменту
набрання чинності відповідним судовим рішенням.
Судове оскарження податкових
повідомлень-рішень

       ЛИСТ ВАСУ 27.07.2010 р. N 1145/11/13-10
  Застосування зазначених способів захисту повинно
  відбуватися з урахуванням конкретних обставин справи в
  кожному окремому випадку.
  Вимога про визнання акта владного органу недійсним,
  незаконним, неправомірним тощо є різними словесними
  вираженнями одного і того самого способу захисту, а
  саме визнання акта протиправним.
  У разі помилкового обрання платниками податків
  неналежного способу захисту адміністративні суди мають
  право вийти за межі позовних вимог та застосувати той
  спосіб захисту, який відповідає фактичним обставинам
  справи і відновлює порушене право особи.
Адвокатське об‘єднання
“ПРАВОВА ГРУПА “ДОМІНОН “


      ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !
Голуб Вікторія         Гончарук Михайло
Старший юрист, адвокат     Партнер, адвокат
Правова група «Домініон»    Правова група «Домініон»
+38067 502-07-62        +38067 243-33-64
e-mail: golub@dominion.in.ua  e-mail: partner@dominion.in.ua

      +38 044 331 40 30, +38 0 44 499 56 37
      http://dominion.in.ua/

More Related Content

What's hot

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Pravotv
 
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
UBA-komitet
 
Oglyad kas 2021_12_24
Oglyad kas 2021_12_24Oglyad kas 2021_12_24
Oglyad kas 2021_12_24
ssuserab165d
 
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Pravotv
 
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Vitalii Riznyk
 
Огляд практики КГС
Огляд практики КГСОгляд практики КГС
Огляд практики КГС
Pravotv
 
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Pravotv
 
Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...
Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...
Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...
Pravotv
 
Дайджест практики Великої Палати
Дайджест практики Великої ПалатиДайджест практики Великої Палати
Дайджест практики Великої Палати
Pravotv
 
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_20212021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
VitalinaEllmor
 
2 porjadok
2 porjadok2 porjadok
2 porjadok
ssuserab165d
 
Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рік
Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рікЗведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рік
Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рік
Pravotv
 
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Pravotv
 
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр МаксименкоПрактичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
UBA-komitet
 
Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок
Natalia Stankevych
 
Ohliad pod aresht
Ohliad pod areshtOhliad pod aresht
Ohliad pod aresht
ssuserab165d
 
Oglyad yespl july_ 2021
Oglyad yespl july_ 2021Oglyad yespl july_ 2021
Oglyad yespl july_ 2021
ssuserab165d
 
ВРП підтримує законопроект про засади держполітики перехідного періоду
ВРП підтримує законопроект про засади держполітики перехідного періодуВРП підтримує законопроект про засади держполітики перехідного періоду
ВРП підтримує законопроект про засади держполітики перехідного періоду
Pravotv
 
On advisory opinion on the draft law 8607
On advisory opinion on the draft law 8607On advisory opinion on the draft law 8607
On advisory opinion on the draft law 8607
Pravotv
 
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорахПодаткові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Dominion legal group
 

What's hot (20)

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
 
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес - омбудсмена в Україні - ...
 
Oglyad kas 2021_12_24
Oglyad kas 2021_12_24Oglyad kas 2021_12_24
Oglyad kas 2021_12_24
 
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
 
Огляд практики КГС
Огляд практики КГСОгляд практики КГС
Огляд практики КГС
 
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного...
 
Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...
Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...
Проблемні питання оскарження у судовому порядку актів, протоколів, тощо, які ...
 
Дайджест практики Великої Палати
Дайджест практики Великої ПалатиДайджест практики Великої Палати
Дайджест практики Великої Палати
 
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_20212021 03 16_oglyad_kas_01_2021
2021 03 16_oglyad_kas_01_2021
 
2 porjadok
2 porjadok2 porjadok
2 porjadok
 
Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рік
Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рікЗведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рік
Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2018 рік
 
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
Трансфертне ціноутворення: новели від КАС ВС
 
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр МаксименкоПрактичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
Практичні питання захисту у кримінальних провадженнях - Олександр Максименко
 
Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок Оскарження актів податкових перевірок
Оскарження актів податкових перевірок
 
Ohliad pod aresht
Ohliad pod areshtOhliad pod aresht
Ohliad pod aresht
 
Oglyad yespl july_ 2021
Oglyad yespl july_ 2021Oglyad yespl july_ 2021
Oglyad yespl july_ 2021
 
ВРП підтримує законопроект про засади держполітики перехідного періоду
ВРП підтримує законопроект про засади держполітики перехідного періодуВРП підтримує законопроект про засади держполітики перехідного періоду
ВРП підтримує законопроект про засади держполітики перехідного періоду
 
On advisory opinion on the draft law 8607
On advisory opinion on the draft law 8607On advisory opinion on the draft law 8607
On advisory opinion on the draft law 8607
 
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорахПодаткові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
Податкові перевірки. Допомога юриста в податкових спорах
 

Viewers also liked

Tolkunbay kyzy sevara
Tolkunbay kyzy sevaraTolkunbay kyzy sevara
Tolkunbay kyzy sevara
Bakytbek Uulu
 
Thunder Mountain Ride Motorcycle Rally
Thunder Mountain Ride Motorcycle RallyThunder Mountain Ride Motorcycle Rally
Thunder Mountain Ride Motorcycle Rally
Thunder Mountain Ride
 
Sibir2 15
Sibir2 15Sibir2 15
Sibir2 15
eid1
 
Codes and conventions of contentts page
Codes and conventions of contentts pageCodes and conventions of contentts page
Codes and conventions of contentts page
Cranes1
 
Meytec.com
Meytec.comMeytec.com
Meytec.com
allanken
 
17022011
1702201117022011
17022011
Dr Dinesh Kumar
 
The compass
The compassThe compass
The compass
amypedrosa2
 
Фонд народная инициатива, программа поддержки туристического потенциала город...
Фонд народная инициатива, программа поддержки туристического потенциала город...Фонд народная инициатива, программа поддержки туристического потенциала город...
Фонд народная инициатива, программа поддержки туристического потенциала город...
Fedor Onufriev
 
Billy is a very handy man
Billy is a very handy manBilly is a very handy man
Billy is a very handy man
ShadowTim Software
 
Figaronron - Playstation home - Red Bull beach
Figaronron - Playstation home - Red Bull beachFigaronron - Playstation home - Red Bull beach
Figaronron - Playstation home - Red Bull beach
Figaronron Figaronron
 
Music magazine analysis
Music magazine analysisMusic magazine analysis
Music magazine analysis
vernn112
 
Banner (1)
Banner (1)Banner (1)
Banner (1)
Angielep
 
Play and learn
Play and learnPlay and learn
Play and learnirinkaml
 
Torpeding – A New POI Placement Method for Touch Screens
Torpeding – A New POI Placement Method for Touch ScreensTorpeding – A New POI Placement Method for Touch Screens
Torpeding – A New POI Placement Method for Touch Screens
Odd-Wiking Rahlff
 

Viewers also liked (20)

Wood studio
Wood studioWood studio
Wood studio
 
Tolkunbay kyzy sevara
Tolkunbay kyzy sevaraTolkunbay kyzy sevara
Tolkunbay kyzy sevara
 
Thunder Mountain Ride Motorcycle Rally
Thunder Mountain Ride Motorcycle RallyThunder Mountain Ride Motorcycle Rally
Thunder Mountain Ride Motorcycle Rally
 
Metode+penelitian+13
Metode+penelitian+13Metode+penelitian+13
Metode+penelitian+13
 
Sibir2 15
Sibir2 15Sibir2 15
Sibir2 15
 
Codes and conventions of contentts page
Codes and conventions of contentts pageCodes and conventions of contentts page
Codes and conventions of contentts page
 
Meytec.com
Meytec.comMeytec.com
Meytec.com
 
17022011
1702201117022011
17022011
 
The compass
The compassThe compass
The compass
 
Фонд народная инициатива, программа поддержки туристического потенциала город...
Фонд народная инициатива, программа поддержки туристического потенциала город...Фонд народная инициатива, программа поддержки туристического потенциала город...
Фонд народная инициатива, программа поддержки туристического потенциала город...
 
Billy is a very handy man
Billy is a very handy manBilly is a very handy man
Billy is a very handy man
 
Юпітер
Юпітер Юпітер
Юпітер
 
Lscty11 sametime
Lscty11 sametimeLscty11 sametime
Lscty11 sametime
 
Health Status
Health StatusHealth Status
Health Status
 
Figaronron - Playstation home - Red Bull beach
Figaronron - Playstation home - Red Bull beachFigaronron - Playstation home - Red Bull beach
Figaronron - Playstation home - Red Bull beach
 
Music magazine analysis
Music magazine analysisMusic magazine analysis
Music magazine analysis
 
Banner (1)
Banner (1)Banner (1)
Banner (1)
 
Play and learn
Play and learnPlay and learn
Play and learn
 
горбунов д.
горбунов д.горбунов д.
горбунов д.
 
Torpeding – A New POI Placement Method for Touch Screens
Torpeding – A New POI Placement Method for Touch ScreensTorpeding – A New POI Placement Method for Touch Screens
Torpeding – A New POI Placement Method for Touch Screens
 

Similar to податкові спори в україні (налоговые споры на украине)

Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Natalia Stankevych
 
Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...
Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...
Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...
Pravotv
 
Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07
ssuserab165d
 
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного СудуОподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Pravotv
 
аналітичний огляд судової практики щодо вирішення зразкових справ
аналітичний огляд судової практики щодо вирішення зразкових справаналітичний огляд судової практики щодо вирішення зразкових справ
аналітичний огляд судової практики щодо вирішення зразкових справ
juliaIvan1
 
Podatkovi perevirky
Podatkovi perevirkyPodatkovi perevirky
Podatkovi perevirky
Elena Fesenko
 
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
Pravotv
 
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рікКлючові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Pravotv
 
Верховний Суд
Верховний СудВерховний Суд
Верховний Суд
Pravotv
 
Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020
pravotv1
 
Judgment. vladislav entin.
Judgment. vladislav entin.Judgment. vladislav entin.
Judgment. vladislav entin.
Anastasiia Mikhailova
 
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Sokolovskyi and Partners Law Firm
 
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
koshkinhouse
 
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав КарповТрансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
UBA-komitet
 
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутствоОгляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Pravotv
 
Dajdgest 06 1
Dajdgest 06 1Dajdgest 06 1
Dajdgest 06 1
ssuserab165d
 
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorenniaOhliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
ssuserab165d
 

Similar to податкові спори в україні (налоговые споры на украине) (20)

Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок
 
Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...
Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...
Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду за серпень – вересен...
 
Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07
 
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного СудуОподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
Оподаткування та митна справа: огляд ключових правових позицій Верховного Суду
 
платникам податків
платникам податківплатникам податків
платникам податків
 
аналітичний огляд судової практики щодо вирішення зразкових справ
аналітичний огляд судової практики щодо вирішення зразкових справаналітичний огляд судової практики щодо вирішення зразкових справ
аналітичний огляд судової практики щодо вирішення зразкових справ
 
Podatkovi perevirky
Podatkovi perevirkyPodatkovi perevirky
Podatkovi perevirky
 
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії ви...
 
Getmancev
GetmancevGetmancev
Getmancev
 
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рікКлючові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
 
Верховний Суд
Верховний СудВерховний Суд
Верховний Суд
 
Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020
 
Judgment. vladislav entin.
Judgment. vladislav entin.Judgment. vladislav entin.
Judgment. vladislav entin.
 
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
Обжалование налоговых уведомлений-решений - Н.Е. Куриленко (Соколовский и Пар...
 
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
Суд заарештував рахунки “Міжнародних авіаліній України”
 
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав КарповТрансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
Трансфертне ціноутворення: спори «по формі» - Станіслав Карпов
 
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутствоОгляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
Огляд практики КГС ВС у справах про банкрутство
 
Dajdgest 06 1
Dajdgest 06 1Dajdgest 06 1
Dajdgest 06 1
 
Doc 533387
Doc 533387Doc 533387
Doc 533387
 
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorenniaOhliad transfertne tsinoutvorennia
Ohliad transfertne tsinoutvorennia
 

More from Dominion legal group

Юридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектівЮридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектів
Dominion legal group
 
Налоговые споры
Налоговые спорыНалоговые споры
Налоговые споры
Dominion legal group
 
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергіїПодаткові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Dominion legal group
 
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергииНалоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Dominion legal group
 
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
Dominion legal group
 
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
Dominion legal group
 
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетикиЗміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Dominion legal group
 
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетикиИзменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Dominion legal group
 
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Dominion legal group
 
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Dominion legal group
 
адамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органадамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органDominion legal group
 
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплексКадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Dominion legal group
 

More from Dominion legal group (15)

Юридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектівЮридична безпека IT - проектів
Юридична безпека IT - проектів
 
Налоговые споры
Налоговые спорыНалоговые споры
Налоговые споры
 
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергіїПодаткові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
Податкові пільги на ринку відновлювальних джерел енергії
 
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергииНалоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
Налоговые льготы на рынке возобновляемых источников энергии
 
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
"Місцева складова" в альтернативній енергетиці
 
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
"Местная составляющая" в альтернативной энергетике
 
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетикиЗміни на ринку альтернативного палива та енергетики
Зміни на ринку альтернативного палива та енергетики
 
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетикиИзменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
Изменения на рынке альтернативного топлива и энергетики
 
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
Інтернет - бізнес Presentation-dominion_2013 (укр)
 
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
Интернет-бизнес Presentation-dominion_2013
 
2012 120510070841-phpapp01
2012 120510070841-phpapp012012 120510070841-phpapp01
2012 120510070841-phpapp01
 
Dominion adamovskaya
Dominion adamovskayaDominion adamovskaya
Dominion adamovskaya
 
Dominion adamovskaya
Dominion adamovskayaDominion adamovskaya
Dominion adamovskaya
 
адамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол органадамовскаядоминион контрол орган
адамовскаядоминион контрол орган
 
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплексКадровый и управленческий аудит - комплекс
Кадровый и управленческий аудит - комплекс
 

податкові спори в україні (налоговые споры на украине)

 • 1. Адвокатське об‘єднання “ПРАВОВА ГРУПА “ДОМІНОН “ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ: порядок оскарження рішень
 • 2. ЗМІСТ  Основні нормативно-правові акти  Порядок адміністративного оскарження (досудове врегулювання спору)  Порядок судового оскарження  ЗРАЗКИ документів
 • 3. Основні нормативно-правові акти  Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;  Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV;  Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затверджене наказом ДПА України від 23.12.2010 р. № 1001;  Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затверджене наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 984;  Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами, затверджене наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1003.
 • 4. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень Дворівнева процедура оскарження (ст. 55 ПК України): І рівень – первинна скарга подається до ДПС АРК/області/м.Києва чи м.Севастополя (Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України). ІІ рівень – повторна скарга подається до ДПС України. !!! Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. Реєстрація скарги повинна відбуватися у день її подання або надходження до органу державної податкової служби.
 • 5. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (наказ ДПА України від 23.12.2010 р. № 1001): Строк подання скарги - 10 к.днів (ч.56.3 і ч.56.6 ст.56 ПКУ) і 30 к.днів, (за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, ч.56.12 ст.56 ПКУ) з дати отримання повідомлення-рішення. Днем подання скарги вважається: -день фактичного отримання скарги відповідним органом ДПС або -дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника податків поштового відправлення (зазначена ВПЗ в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті). *** У разі коли останній день строків припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. !!! Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.
 • 6. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (наказ ДПА України від 23.12.2010 р. № 1001): Строки розгляду скарги і прийняття рішення за результатами її розгляду - 20 к.днів. Продовження строку розгляду до 60 к.дн. можливе: За заявою платника податку (підстави – абз.2 п.12 Положення №1001) або За рішення органу ДПС, що розглядає скаргу. *** Рішення органу ДПС про результат розгляду, в т.ч. і продовження строку розгляду, приймається у 20-денний строк, про що письмово повідомляє платника податків до закінчення цього строку поштою з повідомленням про вручення або надає йому це рішення під розписку.  
 • 7. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень  П.10 Положення №1001: Обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене органом ДПС у визначених ПК України випадках, або будь-яке інше рішення ДПС є правомірним, покладається на органи ДПС.  Абз.2 п.14 Положення №1001: У разі коли норми ПК України чи іншого нормативно-правового акта припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.  Абз.3 п.14 Положення №1001: При розгляді скарги платника податків можуть враховуватись податкові консультації, надані такому платнику податків органами державної податкової служби з урахуванням положень ст.53 гл.3 р. II ПК України (з урахуванням висновків суду у разі їх визнання судом недійсними).  П.56.11 ст.56 ПКУ: Не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.
 • 8. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (наказ ДПА України від 23.12.2010 р. № 1001): Процедура адміністративного оскарження закінчується (ч. 56.17 ст.56 ПК та п.17 Положення №1001): днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги, у разі коли така скарга не була подана у зазначений строк; днем отримання платником податків рішення органу ДПС (центрального органу ДПС) про повне задоволення скарги; днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань, що оскаржувались. День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків.
 • 9. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень  У ПК України встановлено, що процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.  ч. 4 ст. 99 КАСУ та п. 56.19 ПК України встановлюється місячний строк для звернення до адміністративного суду з дня закінчення адміністративного оскарження.  Проте, у Листі ВАСУ від 10.02.2011 р. N 203/11/13- 11 тлумачиться протиріччя між нормами ч.56.19 та ч.56.18 ст.56 ПКУ щодо строку звернення до суду і зазначається – 1095 днів.
 • 10. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень ЛИСТ ВАСУ від 10.02.2011 р. N 203/11/13-11 Цим листом ВАСУ вирішує протиріччя між двома нормами ПК – пунктами 56.18 та 56.19 ст.56, які встановлюють різний строк звернення до суду з вимогою щодо оскарження податкового повідомлення-рішення – 1095 днів та 1 місяць відповідно. Вирішуючи суперечність, ВАСУ виходив з положення п.56.21 ПКУ (множинність трактування – на користь платника податків). Вищий адміністративний суд дійшов таких висновків: • платник податків може звертатися до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення протягом 1095 днів з моменту отримання такого рішення; • строк продовжується на час досудового врегулювання спору - процедури адміністративного оскарження; • строк примусового стягнення податкового боргу - це 1095 днів з дня виникнення податкового боргу; • застосування нових строків оскарження до суду податкових повідомлень- рішень поширюються на ті податкові повідомлення-рішення, що отримані платником податку починаючи з 1 січня 2011 року.
 • 11. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень ЛИСТ ВАСУ від 24.12.2010 р. N 1844/11/13-10  Дане роз'яснення стосується питань, пов'язаних з оскарженням дій податкових органів щодо призначення позапланових перевірок платників податків згідно наказів про проведення таких перевірок.  ВАСУ роз'яснює, що факт оскарження платником податків до суду наказу про призначення позапланової перевірки не повинен бути перешкодою для вжиття контролюючим органом адміністративного арешту активів у разі відмови платника податків від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення).  Водночас, у разі очевидної наявності ознак протиправності наказу про призначення позапланової перевірки, адміністративні суди не позбавлені права вжити заходів забезпечення позову у вигляді заборони до вирішення спору по суті проведення відповідної перевірки.
 • 12. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень ЛИСТ ВАСУ 27.07.2010 р. N 1145/11/13-10 ВАСУ звертає увагу, що платниками податків по-різному формулюється зміст позовних вимог : в одних випадках пред'являються позови про визнання наказу протиправним (недійсним, незаконним, неправомірним), в інших - скасування наказу про проведення перевірки. ВАСУ роз’яснює наступне: • Визнання акта протиправним застосовується у тих випадках, коли спірний акт не породжує жодних правових наслідків від моменту прийняття. • Скасування акта означає втрату ним чинності з моменту набрання чинності відповідним судовим рішенням.
 • 13. Судове оскарження податкових повідомлень-рішень ЛИСТ ВАСУ 27.07.2010 р. N 1145/11/13-10  Застосування зазначених способів захисту повинно відбуватися з урахуванням конкретних обставин справи в кожному окремому випадку.  Вимога про визнання акта владного органу недійсним, незаконним, неправомірним тощо є різними словесними вираженнями одного і того самого способу захисту, а саме визнання акта протиправним.  У разі помилкового обрання платниками податків неналежного способу захисту адміністративні суди мають право вийти за межі позовних вимог та застосувати той спосіб захисту, який відповідає фактичним обставинам справи і відновлює порушене право особи.
 • 14. Адвокатське об‘єднання “ПРАВОВА ГРУПА “ДОМІНОН “ ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ! Голуб Вікторія Гончарук Михайло Старший юрист, адвокат Партнер, адвокат Правова група «Домініон» Правова група «Домініон» +38067 502-07-62 +38067 243-33-64 e-mail: golub@dominion.in.ua e-mail: partner@dominion.in.ua +38 044 331 40 30, +38 0 44 499 56 37 http://dominion.in.ua/