SlideShare a Scribd company logo
การออกแบบการสอน
  ระดับครู ผช่วย
       ู้
ห้องเรี ยนที่ 1
1. ให้ท่านวิเคราะห์วธีการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
            ิ
         ่
 แต่ละคนว่าอยูในกระบวนทัศน์การออกแบบ
 การสอนใดและมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการ
   เรี ยนรู ้ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
ครู บุญมี

                   ่
วิธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู บุญมี อยูในกระบวนทัศน์การ
ออกแบบการสอนที่เน้นครู เป็ นสาคัญ มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม โดยสังเกตจาก “สื่ อที่ครู ใช้ประจาคือ บทเรี ยน
โปรแกรมและชุดการสอน” ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูรอรับความรู้ เพียง
                        ้
อย่างเดียว ครู จะเป็ นผูบริ หารจัดการผูเ้ รี ยน การให้ทาแบบฝึ กหัด
            ้
ซ้ าๆ
ครู บุญช่วย

    ออกแบบการสอนตามแนวคอนตรัคติวิสต์
 มีรากฐานมาจาก 2 กลุ่มคือ
    1) Cognitive Constructivism
    2) Social Constructivism
พื้นฐานแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของเพียเจต์
พื้นฐานแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของ Vygotsky
เหตุผล
    1. ครู กระตุนให้นกเรี ยน "สร้าง“ ความรู้ดวยตนเองโดยผ่าน
          ้   ั             ้
ทางประสบการณ์เดิม
    2. การจัดเตรี ยมสิ่ งแวดล้อมที่ทาให้ผเู้ รี ยนได้สารวจ ค้นหา
และลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
    3. นักเรี ยนสร้างความรู ้ดวยตนเองโดยที่ครู จะมีหน้าที่ช่วย
                 ้
ชี้แนะ
ครู บุญชู

  กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนของครู บุญชู
เน้นวิธีการท่องจา แต่มีการใช้เทคนิคอย่างการแต่งเพลง , การใช้
คาคล้องจอง , การใช้แผนภูมิรูปภาพและมีการใช้การออกเสี ยง
ภาษาอังกฤษที่เหมือนกับภาษาไทย
พร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบซึ่งช่วยให้เด็กสามารถนาสิ่ งที่เป็ น
ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้
การออกแบบการสอนของครู บุญชู มีพ้ืนฐาน
มาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม
ซึ่งจะเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาที่ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู ้
อย่างมีความหมายโดยการจัดระเบียบหมวดหมู่
ของสารสนเทศ เพื่อให้สมองสามารถบันทึก
ได้ง่ายและเรี ยกออกมาใช้ได้อย่างไม่ลืม พร้อมทั้งสามารถถ่าย
โยงความรู้ทกษะเดิมไปสู่ปัญหาใหม่ได้
       ั
2. วิธีการเรี ยนรู ้ของครู แต่ละคนมีขอดีและ
                   ้
        ข้อเด่นอย่างไร
ครู บุญมี


ข้อดี
- ส่ วนเนื้อหาที่สาคัญครู จะเน้นย้าให้นกเรี ยนจดบันทึกและท่อง
                    ั
ซ้ าหลายครั้ง
- การท่องคาศัพท์วนละ 5 คา หรื อคัดลายมือเป็ นเรื่ องที่เหมาะสม
          ั
กับรายวิชา
- การสอบเมื่อจบบทเพื่อวัดและประเมินผล
ครู บุญช่วย
ข้ อดี
- ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความรู ้แนวคิดและขยายมุมมองระหว่างกันได้
ตลอดเวลา
- คุณลักษณะของสื่ อต่างๆ จะส่ งเสริ มซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีระสิ ทธิ ภาพ
- เน้นการสร้างความรู้ดวยตนเอง ด้วยการลงมือกระทาหรื อปฏิบติที่
               ้                 ั
ผ่านกระบวนการคิด
                        ่
- อาศัยประสบการณ์เดิม หรื อความรู้เดิมที่มีอยูแล้วเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ใหม่หรื อความรู ้ใหม่ เพื่อขยายโครงสร้างทางปั ญญา
ครู บุญชู
ข้อดี
 มีการใช้เทคนิคช่วยในการท่องจา ซึ่งทาให้เด็กสามารถจดจา
คาศัพท์ได้ง่ายขึ้น
ข้อเด่น
  มีการใช้เทคนิคการแต่งเพลง,ใช้คาคล้องจอง, ใช้แผนภูมิรูปภาพ
 ข้ อเด่ น
และใช้การออกเสี ยงภาษาอังกฤษที่เองจอง, ใช้ แภาษาไทยภาพและงมี
  มีการใช้ เทคนิคการแต่ งเพลง,ใช้ คาคล้ หมือนกับ ผนภูมิรูป รวมทั้
รูใช้ การออกเสียงภาษาอัทกฤษทีเ่ หมือนกับภาษาไทยาศัพท์ไงด้ง่ายขึ้นและ
  ปภาพประกอบ ซึ่ง งาให้เด็กสามารถจดจาค รวมทั้ มีรูปภาพ
สามารถเรี ยกออกมาใช้ได้อย่างไม่ลืม พร้อมทั้งสามารถถ่ายโยง
 ประกอบ ซึ่งทาให้ เด็กสามารถจดจา
ความรูท์้ทด้ ง่ายขึนและสามารถเรียกออกมาใช้ ได้ อย่างไม่ ลม พร้ อมทั้ง
 คาศัพ ไกษะเดิ้ มไปสู่ ปัญหาใหม่ได้
      ั                      ื
สามารถถ่ ายโยงความรู้ทกษะเดิมไปสู่ ปัญหาใหม่ ได้
           ั
3. วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของใครที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
       มากที่สุด เพราะเหตุใด
วิธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู บุญช่ วยที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มากที่สุด
      - ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและขยายมุมมองระหว่าง
กันได้ตลอดเวลา
      - คุณลักษณะของสื่ อต่างๆ จะส่ งเสริ มซึ่งกันและกัน เพื่อช่วย
ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีระสิ ทธิภาพ
      - เน้นการสร้างความรู้ดวยตนเอง ด้วยการลงมือกระทาหรื อ
                   ้
    ั ่
ปฏิบติที่ผานกระบวนการคิด
                              ่
      - อาศัยประสบการณ์เดิม หรื อความรู ้เดิมที่มีอยูแล้วเชื่อมโยง
กับประสบการณ์ใหม่หรื อความรู ้ใหม่ เพื่อขยายโครงสร้างทางปั ญญา
ซึ่ งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ หมวดที่ 4 ทีว่าด้ วยแนวทางการศึกษา
         ่
      กล่าวถึงแนวการจัดการเรี ยนการสอน ที่จะต้อง "ถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด" สาระของการเรี ยนจะต้องเน้นเรื่ อง
อะไรบ้างในแต่ละระดับ และกระบวนการเรี ยนรู้ควรดาเนินการ
อย่างไร วิธีการประเมินผลควรทาอย่างไร หลักสูตรแกนกลาง
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่น ประสาน
สอดคล้องกันอย่างไร ได้กล่าวไว้ในหมวดนี้
ห้องเรี ยนที่ 2
1. ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าน่าจะมี
     สาเหตุมาจากอะไรบ้าง
จากนักเรียน

     อาจเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับวิธีการสอนของครู หรื อ
เบื่อกับเนื้อหาที่ยากและเนื้อหาที่เยอะ คิดว่าวิชาคณิ ตศาสตร์มน
                               ั
ยาก มีแต่ตวเลขและสูตรมากมาย
       ั
    ่
ไม่รู้วามันสาคัญอย่างไรและจะเอาไปใช้ในชีวตประจาวันได้
                        ิ
อย่างไร
จากคุณครู

    คุณครู อาจใช้ภาษาที่ไม่สามารถทาให้นกเรี ยนเข้าใจได้หรื อ
                         ั
    ิ          ั              ็
อาจใช้วธีการสอนที่ทาให้นกเรี ยนรู้สึกเบื่อหน่ายและครู กไม่ได้
บอกถึงความสาคัญอย่างแท้จริ งของเนื้อหาแต่ละบทรวมทั้งไม่ได้
หาตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ รอบตัวในชีวตประจาวัน
                           ิ
มาให้เด็กได้ทาบ่อยนัก จนนักเรี ยนไม่อยากจะเรี ยนวิชานี้อีกจึงเกิด
     ่
คาพูดที่วา “ เรี ยนก็ยาก สูตรก็เยอะ ไม่รู้จะเรี ยนไปทาไม ไม่เห็นได้
นาไปใช้เลย ”
2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรี ยนรู ้
และการออกแบบการสอนที่สามารถแก้ปัญหา
ได้
การออกแบบการสอนตามแนวคอนตรัคติวิสต์

    พื้นฐานแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของเพียเจต์ โดยมีหลัก
พื้นฐานว่ามนุษย์เราต้อง "สร้าง" (Construct) ความรู้ดวยตนเอง
                            ้
โดยผ่านทางประสบการณ์ ประสบการณ์จะกระตุนให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
                          ้
โครงสร้างทางปัญญา หรื อเรี ยกว่า สกีมา(Schemas)
    บทบาทของครู ผสอนในห้องเรี ยน คือ การจัดเตรี ยม
               ู้
สิ่ งแวดล้อมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจ ค้นหา ตามธรรมชาติ
    ห้องเรี ยนควรเติมสิ่ งที่น่าสนใจ
หลักสาคัญในการออกแบบสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู้ตามแนว
         คอนตรัคติวิสต์

                สถานการณ์
                 ปัญหา


     ร่ วมมือกัน
                         แหล่งเรี ยนรู ้
     แก้ปัญหา
               องค์ประกอบ


                       ฐาน
          การโค้ช
                      ช่วยเหลือ
3. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถ
    แก้ปัญหาดังกล่าวได้
ครู ควรนาเอาสถานการณ์ในชีวิตประจาวันเข้าไปประยุกต์
โดยประยุกต์ใช้ท้ งในบทเรี ยนและแบบฝึ กหัด
         ั
    ครู ผสอนควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องที่จะสอนและ
      ู้
ศึกษาให้ละเอียดก่อนไปสอน
    การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ควรสร้างสื่ อการเรี ยนรู้ที่
น่าสนใจ ที่สามารถกระตุนให้ผเู้ รี ยนสนใจในบทเรี ยน ที่ผเู ้ รี ยน
            ้
สามารถมีความคิดเชื่อมโยง และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
คณะผูจดทา
         ้ั
น.ส.เบญญาภา น่วมอินทร์ 543050307-4
 น.ส.รัชฎา แก้ววงตา 543050360-0
 น.ส.อัยลดา ศรี ชนะ 543050374-9
     นักศึกษาชั้นปี ที่ 2
   สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

More Related Content

What's hot

การออกแบบการสอน
การออกแบบการสอนการออกแบบการสอน
การออกแบบการสอน
guest68e3471
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Noppasorn Boonsena
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin
 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
Kobwit Piriyawat
 
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
Kobwit Piriyawat
 
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Piyatida Prayoonprom
 
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศวเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
komjankong
 
การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Anucha Somabut
 
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
 
รูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
wannaphakdee
 
Best practices
Best practicesBest practices
Best practices
thkitiya
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam
 
วิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong
 
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรการนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
Ips UbonFive
 

What's hot (19)

การออกแบบการสอน
การออกแบบการสอนการออกแบบการสอน
การออกแบบการสอน
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
Inspiring science train the trainers 2013 (thai)
Inspiring science train the trainers 2013 (thai)Inspiring science train the trainers 2013 (thai)
Inspiring science train the trainers 2013 (thai)
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
 
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศวเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
 
การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
 
รูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
 
Best practices
Best practicesBest practices
Best practices
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
 
วิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
 
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรการนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
 

Similar to การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย

ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147
 
ระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra
 
ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
Pitsiri Lumphaopun
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Pitsiri Lumphaopun
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
นภสร ยั่งยืน
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
moohmed
 
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วยภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
Aekapong Hemathulin
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
panggoo
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh
 
Teacher1
Teacher1Teacher1
Teacher1
Pornpailin
 

Similar to การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย (20)

ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
 
ระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
 
ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
 
ครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพ
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วยภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
 
Teacher1
Teacher1Teacher1
Teacher1
 
Ch 2
Ch 2Ch 2
Ch 2
 
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
 

การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย

 • 1. การออกแบบการสอน ระดับครู ผช่วย ู้
 • 3. 1. ให้ท่านวิเคราะห์วธีการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ิ ่ แต่ละคนว่าอยูในกระบวนทัศน์การออกแบบ การสอนใดและมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการ เรี ยนรู ้ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
 • 4. ครู บุญมี ่ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู บุญมี อยูในกระบวนทัศน์การ ออกแบบการสอนที่เน้นครู เป็ นสาคัญ มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี พฤติกรรมนิยม โดยสังเกตจาก “สื่ อที่ครู ใช้ประจาคือ บทเรี ยน โปรแกรมและชุดการสอน” ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูรอรับความรู้ เพียง ้ อย่างเดียว ครู จะเป็ นผูบริ หารจัดการผูเ้ รี ยน การให้ทาแบบฝึ กหัด ้ ซ้ าๆ
 • 5. ครู บุญช่วย ออกแบบการสอนตามแนวคอนตรัคติวิสต์ มีรากฐานมาจาก 2 กลุ่มคือ 1) Cognitive Constructivism 2) Social Constructivism
 • 8. เหตุผล 1. ครู กระตุนให้นกเรี ยน "สร้าง“ ความรู้ดวยตนเองโดยผ่าน ้ ั ้ ทางประสบการณ์เดิม 2. การจัดเตรี ยมสิ่ งแวดล้อมที่ทาให้ผเู้ รี ยนได้สารวจ ค้นหา และลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 3. นักเรี ยนสร้างความรู ้ดวยตนเองโดยที่ครู จะมีหน้าที่ช่วย ้ ชี้แนะ
 • 9. ครู บุญชู กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนของครู บุญชู เน้นวิธีการท่องจา แต่มีการใช้เทคนิคอย่างการแต่งเพลง , การใช้ คาคล้องจอง , การใช้แผนภูมิรูปภาพและมีการใช้การออกเสี ยง ภาษาอังกฤษที่เหมือนกับภาษาไทย พร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบซึ่งช่วยให้เด็กสามารถนาสิ่ งที่เป็ น ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้
 • 10. การออกแบบการสอนของครู บุญชู มีพ้ืนฐาน มาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ซึ่งจะเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาที่ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู ้ อย่างมีความหมายโดยการจัดระเบียบหมวดหมู่ ของสารสนเทศ เพื่อให้สมองสามารถบันทึก ได้ง่ายและเรี ยกออกมาใช้ได้อย่างไม่ลืม พร้อมทั้งสามารถถ่าย โยงความรู้ทกษะเดิมไปสู่ปัญหาใหม่ได้ ั
 • 11. 2. วิธีการเรี ยนรู ้ของครู แต่ละคนมีขอดีและ ้ ข้อเด่นอย่างไร
 • 12. ครู บุญมี ข้อดี - ส่ วนเนื้อหาที่สาคัญครู จะเน้นย้าให้นกเรี ยนจดบันทึกและท่อง ั ซ้ าหลายครั้ง - การท่องคาศัพท์วนละ 5 คา หรื อคัดลายมือเป็ นเรื่ องที่เหมาะสม ั กับรายวิชา - การสอบเมื่อจบบทเพื่อวัดและประเมินผล
 • 13. ครู บุญช่วย ข้ อดี - ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความรู ้แนวคิดและขยายมุมมองระหว่างกันได้ ตลอดเวลา - คุณลักษณะของสื่ อต่างๆ จะส่ งเสริ มซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้ ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีระสิ ทธิ ภาพ - เน้นการสร้างความรู้ดวยตนเอง ด้วยการลงมือกระทาหรื อปฏิบติที่ ้ ั ผ่านกระบวนการคิด ่ - อาศัยประสบการณ์เดิม หรื อความรู้เดิมที่มีอยูแล้วเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ใหม่หรื อความรู ้ใหม่ เพื่อขยายโครงสร้างทางปั ญญา
 • 14. ครู บุญชู ข้อดี มีการใช้เทคนิคช่วยในการท่องจา ซึ่งทาให้เด็กสามารถจดจา คาศัพท์ได้ง่ายขึ้น ข้อเด่น มีการใช้เทคนิคการแต่งเพลง,ใช้คาคล้องจอง, ใช้แผนภูมิรูปภาพ ข้ อเด่ น และใช้การออกเสี ยงภาษาอังกฤษที่เองจอง, ใช้ แภาษาไทยภาพและงมี มีการใช้ เทคนิคการแต่ งเพลง,ใช้ คาคล้ หมือนกับ ผนภูมิรูป รวมทั้ รูใช้ การออกเสียงภาษาอัทกฤษทีเ่ หมือนกับภาษาไทยาศัพท์ไงด้ง่ายขึ้นและ ปภาพประกอบ ซึ่ง งาให้เด็กสามารถจดจาค รวมทั้ มีรูปภาพ สามารถเรี ยกออกมาใช้ได้อย่างไม่ลืม พร้อมทั้งสามารถถ่ายโยง ประกอบ ซึ่งทาให้ เด็กสามารถจดจา ความรูท์้ทด้ ง่ายขึนและสามารถเรียกออกมาใช้ ได้ อย่างไม่ ลม พร้ อมทั้ง คาศัพ ไกษะเดิ้ มไปสู่ ปัญหาใหม่ได้ ั ื สามารถถ่ ายโยงความรู้ทกษะเดิมไปสู่ ปัญหาใหม่ ได้ ั
 • 15. 3. วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของใครที่สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มากที่สุด เพราะเหตุใด
 • 16. วิธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู บุญช่ วยที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มากที่สุด - ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและขยายมุมมองระหว่าง กันได้ตลอดเวลา - คุณลักษณะของสื่ อต่างๆ จะส่ งเสริ มซึ่งกันและกัน เพื่อช่วย ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีระสิ ทธิภาพ - เน้นการสร้างความรู้ดวยตนเอง ด้วยการลงมือกระทาหรื อ ้ ั ่ ปฏิบติที่ผานกระบวนการคิด ่ - อาศัยประสบการณ์เดิม หรื อความรู ้เดิมที่มีอยูแล้วเชื่อมโยง กับประสบการณ์ใหม่หรื อความรู ้ใหม่ เพื่อขยายโครงสร้างทางปั ญญา
 • 17. ซึ่ งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ 4 ทีว่าด้ วยแนวทางการศึกษา ่ กล่าวถึงแนวการจัดการเรี ยนการสอน ที่จะต้อง "ถือว่า ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด" สาระของการเรี ยนจะต้องเน้นเรื่ อง อะไรบ้างในแต่ละระดับ และกระบวนการเรี ยนรู้ควรดาเนินการ อย่างไร วิธีการประเมินผลควรทาอย่างไร หลักสูตรแกนกลาง ของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่น ประสาน สอดคล้องกันอย่างไร ได้กล่าวไว้ในหมวดนี้
 • 20. จากนักเรียน อาจเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับวิธีการสอนของครู หรื อ เบื่อกับเนื้อหาที่ยากและเนื้อหาที่เยอะ คิดว่าวิชาคณิ ตศาสตร์มน ั ยาก มีแต่ตวเลขและสูตรมากมาย ั ่ ไม่รู้วามันสาคัญอย่างไรและจะเอาไปใช้ในชีวตประจาวันได้ ิ อย่างไร
 • 21. จากคุณครู คุณครู อาจใช้ภาษาที่ไม่สามารถทาให้นกเรี ยนเข้าใจได้หรื อ ั ิ ั ็ อาจใช้วธีการสอนที่ทาให้นกเรี ยนรู้สึกเบื่อหน่ายและครู กไม่ได้ บอกถึงความสาคัญอย่างแท้จริ งของเนื้อหาแต่ละบทรวมทั้งไม่ได้ หาตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ รอบตัวในชีวตประจาวัน ิ มาให้เด็กได้ทาบ่อยนัก จนนักเรี ยนไม่อยากจะเรี ยนวิชานี้อีกจึงเกิด ่ คาพูดที่วา “ เรี ยนก็ยาก สูตรก็เยอะ ไม่รู้จะเรี ยนไปทาไม ไม่เห็นได้ นาไปใช้เลย ”
 • 22. 2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และการออกแบบการสอนที่สามารถแก้ปัญหา ได้
 • 23. การออกแบบการสอนตามแนวคอนตรัคติวิสต์ พื้นฐานแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของเพียเจต์ โดยมีหลัก พื้นฐานว่ามนุษย์เราต้อง "สร้าง" (Construct) ความรู้ดวยตนเอง ้ โดยผ่านทางประสบการณ์ ประสบการณ์จะกระตุนให้ผเู ้ รี ยนสร้าง ้ โครงสร้างทางปัญญา หรื อเรี ยกว่า สกีมา(Schemas) บทบาทของครู ผสอนในห้องเรี ยน คือ การจัดเตรี ยม ู้ สิ่ งแวดล้อมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจ ค้นหา ตามธรรมชาติ ห้องเรี ยนควรเติมสิ่ งที่น่าสนใจ
 • 24. หลักสาคัญในการออกแบบสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู้ตามแนว คอนตรัคติวิสต์ สถานการณ์ ปัญหา ร่ วมมือกัน แหล่งเรี ยนรู ้ แก้ปัญหา องค์ประกอบ ฐาน การโค้ช ช่วยเหลือ
 • 25. 3. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถ แก้ปัญหาดังกล่าวได้
 • 26. ครู ควรนาเอาสถานการณ์ในชีวิตประจาวันเข้าไปประยุกต์ โดยประยุกต์ใช้ท้ งในบทเรี ยนและแบบฝึ กหัด ั ครู ผสอนควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องที่จะสอนและ ู้ ศึกษาให้ละเอียดก่อนไปสอน การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ควรสร้างสื่ อการเรี ยนรู้ที่ น่าสนใจ ที่สามารถกระตุนให้ผเู้ รี ยนสนใจในบทเรี ยน ที่ผเู ้ รี ยน ้ สามารถมีความคิดเชื่อมโยง และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจาวันได้
 • 27. คณะผูจดทา ้ั น.ส.เบญญาภา น่วมอินทร์ 543050307-4 น.ส.รัชฎา แก้ววงตา 543050360-0 น.ส.อัยลดา ศรี ชนะ 543050374-9 นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น