SlideShare a Scribd company logo
www.themegallery.com
ร่ วมแลกเปลียนเรียนรู้ โดย…
              ่
              นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
            การศึกษา : กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
                  เอกวิทยาศาสตร์ ทวไป
                           ั่
                  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            ตาแหน่ ง ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทยาศาสตร์
                                 ิ
            โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุ งเทพมหานคร
E-mail : magnegis@hotmail.com , teacherkobwit@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/teacherkobwit    Twitter : @ teacherkobwit
Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
พระบรมราโชวาท
"...ผู้ทเี่ ป็ นครู อาจารย์ น้ ัน ใช่ ว่าจะมีแต่ ความรู้ ในทางวิชาการ และในทางการ
  สอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้ อง รู้ จักอบรมเด็กทั้งในด้ าน ศีลธรรมจรรยาและ
      วัฒนธรรม รวมทั้งให้ มีความสานึก รับผิดชอบในหน้ าทีด้วย..." ่
          พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
          ของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา 15 ธันวาคม 2503
                                   www.themegallery.com
www.themegallery.com
ทาความรู้ จักกันก่ อน
            www.themegallery.com
ทาความรู้ จักกันก่ อน
            www.themegallery.com
กิจกรรมชวนคิด ชวนทา
           www.themegallery.com
กิจกรรมชวนคิด ชวนทา
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
“หากเป้ าหมาย ในชีวตของเราคือการเป็ น “ครู”
           ิ
 แล้วเป้ าหมายในการเป็ นครูของเรา คืออะไร”
 หลายๆครั้งเคยตั้งคาถามกับตัวเองว่า…
     ฉันอยากเป็ นครู และตอนนีฉันก็ได้ เป็ นครูเต็มตัวแล้ว
                 ้
 แล้วฉันจะเป็ นครูแบบใด จะเป็ นครูที่ดได้ อย่ างไร
                    ี
 และจะเป็ นครูที่เรียกว่า “ครูมืออาชีพ”
 ได้ อย่ างไร

                           www.themegallery.com
ลองถามใจตัวเองดูซิว่า ...
ทาไมถึงเรียนครู เลือกเรียนครู เพราะอะไร
มีความรู้ สึก อย่ างไร มีความสุ ขแค่ ไหน เมือได้ เรียนครู
                       ่
เป้ าหมายต่ อไปหลังจากเรียนครู จบแล้ว คืออะไร
เมือได้ เป็ นครู แล้วจะคิดว่ าตนเองจะเป็ นครู แบบไหน
   ่
อะไรคือสิ่ งทีคาดหวังจากการเป็ นครู ของเรา
        ่


                               www.themegallery.com
ติวเตอร์     ครู คศ.5
 สอนพิเศษ

รอสอบเป็ น      เป็ นครู
  ผอ.       มืออาชีพ
       ฯลฯ
ค าถามเหล่ า นี้ คื อ สิ่ ง ที่ พ ยายามถามตั ว เองอยู่ เ สมอ และ
พยายามที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายนั้น
   แม้การเรียนศึกษาศาสตร์มาในระดับปริญญาตรี จะทาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การศึกษา และการสอน ตลอดจน
ศาสตร์ต่างๆ ตามวิชาเอก แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือ “ประสบการณ์”
ที่ ค น เ ป็ น ค รู ต้ อ ง อ า ศั ย เ ว ล า ใ น ก า ร ฝึ ก ฝ น แ ล ะ เ รี ย น รู้
ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแบบอย่างของครูที่ดี
ดังคากล่าวที่ว่า “แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคาสอน”

                                      www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
ลองถามใจตัวเองดูซิว่า ...






              www.themegallery.com
CLICK
ชมผลงาน “ครู ดีเด่ น”
    www.themegallery.com
รู้ แล้ วเป็ นอย่ างดี  พอรู้ บ้าง  ยังไม่ ค่อยรู้
             นิดหน่ อย


                   www.themegallery.com
รู้ตนเอง


      www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
ทีกล่าวมานีเ้ ป็ นเพียงบางส่ วนของสิ่ งทีเ่ รา
    ่
ควรรู้ และทาความเข้ าใจในการเป็ นครู ซึ่งทีจริง ่
อาจจะมีสิ่งทีเ่ ราต้ องรู้ มากกว่ านี้ ในขณะทีบาง
                       ่
เรื่องเราอาจไม่ จาเป็ นต้ องรู้ กได้ ในบริบทหนึ่งก็ได้
                 ็

           หากเราคิดว่ าเรายังไม่ รู้ ในเรื่องใด ก็ควร
        ขวนขวาย เติมเต็มความรู้ ให้ พร้ อม ถ้ าเรารู้ และ
        เข้ าใจในเรื่องนั้นๆเป็ นอย่ างดีแล้ว ก็อย่ าหยุดทีจะ
                                 ่
        เรียนรู้ ต่อไป เพราะนั่นคือประโยชน์ ทจะเกิดกับ
                             ี่
        ตัวเราเองและส่ งผลต่ อลูกศิษย์ ของเรา
                             www.themegallery.com
ก่อนอืน ขอให้ เราลองถามใจตัวเองดูก่อนว่ า ….
   ่
เวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์ เราอยากเรียนวิทยาศาสตร์ อย่ างไร
ครู วทยาศาสตร์ แบบไหน ทีเ่ ราอยากเรียนด้ วย
    ิ
    เมือถามใจเราเองแล้ว ทีนีเ้ มือเรา
      ่             ่
ก้าวจากผู้เรียน มาเป็ นผู้สอน ลองนาความรู้ สึก
จากประสบการณ์ ของตัวเองมาคิดซิว่า
สอนวิทยาศาสตร์ อย่ างไรให้ สนุก

                          www.themegallery.com
www.themegallery.com
วัตถุประสงค์ กว้ างๆ เป็ นแนว ความคิดหรือการ
             สร้ างภาพกว้างๆ เกี่ยวกับบทเรียนขึนมา   ้
ครู จะต้ องมีความยืดหยุ่นทีจะ ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ นีไปตามสถานการณ์
                ่                 ้
ตัวอย่ างเช่ น ในการสอนเรื่องวงจรไฟฟา วัตถุประสงค์ เริ่มต้ นนั้นมีเพียงแค่
                       ้
 ให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจในรู ปแบบของวงจร เปิ ด วงจรปิ ด วงจรขนาน
 แต่ เมื่อจบบทเรียนจริงๆ แล้ วเด็กๆ อาจจะถึงกับสามารถสร้ าง เครื่องวิทยุ
 อย่ างง่ ายๆ ขึนเองได้ ดังนั้นเมื่อเด็กๆ รู้ ว่าตนได้ รับการเปิ ดกว้ างในการเรี ยน
        ้
 วิทยาศาสตร์ จากครู เต็มที่ เขาก็จะเริ่มตั้งคาถามต่ อสิ่ งต่ างๆ และค้ นหาสิ่ งที่
 อยากรู้ มากขึน  ้
                                  www.themegallery.com
คือ กิจกรรมทีจะสามารถชั กชวนให้ เด็กๆ สนใจ จะเรียนรู้ อาจจะออกมา
        ่
 ในรู ปแบบต่ างๆ เช่ น การใช้ วดีโอ การเล่ าเรื่องสั้ น การจัดตกแต่ ง
                ี
 ห้ องเรียน การใช้ เสี ยงประกอบ ใช้ อารมณ์ ขันหรือการสาธิตให้ ดู
                              www.themegallery.com
ช่ วยให้ เกิดความเข้ าใจใน บทเรียน โดยอาจจะเป็ นการนาเสนอหน้ าชั้ น
 การสาธิต หรือการทากิจกรรมร่ วมกัน
                              www.themegallery.com
หลังจากทีได้ ช่วยกันพิจารณาวัตถุประสงค์ ทีต้ ังไว้
       ่                   ่
 จนเกิดความเข้ าใจแล้ว ก็จะเป็ นช่ วงที่นักเรียนจะมีการอภิปรายร่ วมกัน
ในการอธิบาย แนวความคิดหลักต่ างๆ ทั้งครู และนักเรี ยนอาจเป็ นผู้ริเริ่ม
 หัวข้ อสนทนาได้ ท้ งในกลุ่มเล็กและ กลุ่มใหญ่
            ั
แหล่งทีมาของข้ อสนทนาก็อาจจะมาได้จากแหล่งต่ างๆ นอกเหนือจากใน
     ่
 หนังสื อเรี ยนสื่ อทีจะช่ วยการอธิบายก็มีเช่ น การใช้ สมุดภาพ การไปทัศน
           ่
 ศึกษาเพือให้ นักเรี ยนเห็น ของจริง ข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต หรือห้ องสมุด
      ่
 โรงเรียนก็จะเป็ นแหล่ งข้ อมูลทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ
กิจกรรมภายในบ้ าน เช่ น การใช้ เครื่องใช้ ไฟฟาต่ างๆ
                         ้
 ก็ช่วยเชื่อมโยง กับบทเรียนได้ อกด้ วย
                 ี
                                 www.themegallery.com
จะช่ วยผลักดันให้ นักเรี ยนพิจารณาความรู้
 และประสบการณ์ ทมีอยู่ นามาเชื่ อมโยงกับ
           ี่
 วัตถุประสงค์ ของชั้ นเรียน
การทากิจกรรมด้ วย ตนเอง เป็ นสิ่ งสาคัญใน
 การเรี ยนวิทยาศาสตร์ และสิ่ งนีจะดึงดูดความ
                 ้
 สนใจนักเรียนและ จะช่ วยทาให้ บรรยากาศใน
 ชั้นเรียนดีขนได้
       ึ้
การทีครู จัดเตรียมอุปกรณ์ การทดลอง และ
    ่
 การทดลองหลากหลายไว้ให้ จะช่ วยเพิม  ่
 ขอบเขตความคิดของนักเรียน
                www.themegallery.com
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนนาความรู้
 ของตนมาปรับใช้ กบสถานการณ์ ต่างๆ รู้ จักหา
           ั
 คาตอบต่ อคาถามทีว่า “มันจะเป็ นอย่างไร
            ่
 ถ้ า…..”
ครู สามารถจะให้ นักเรี ยนใช้ ความรู้ ของตนมาใช้
 ทดลองเองกับอุปกรณ์ ทมอยู่ใน ห้ องเรียน ให้ ทา
             ี่ ี
 กิจกรรมทีเ่ กียวข้ องกับบทเรียน เพือทีจะให้
        ่           ่ ่
 นักเรียนสามารถค้ นพบคาตอบด้ วยตนเอง
                          www.themegallery.com
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนสะท้ อนความรู้ ความคิดของตนออกมา
 ทางการเขียนทีมิใช่ การทาข้ อสอบ นักเรียนจะต้ องเขียนผลลัพธิ์ของ
         ่
 การทดลองเพือฝึ กการจัดระบบความคิด และเชื่อมโยงความคิดกับ
        ่
 ความรู้ สึก ประสบการณ์ ทมี และเรามีแนวการเขียนรายงานสั้ นๆเรี ยกว่ า
               ี่
 ฟอร์ กอล์ฟเฟอร์ (FGOLFeRS) ซึ่งเป็ นการเขียนรายงานทีเ่ ริ่มด้ วย
 การวาดโครงร่ างของกระบวนการและผลลัพธ์ ของการทดลอง จากนั้น
            ให้ สะท้ อนความรู้ สึก ในระหว่ างทีทากิจกรรมนั้น
                              ่
            เชื่อมโยงกับประสบการณ์ ทผ่านมาและแนวคิด
                          ี่
            ทางวิทยาศาสตร์ ต่างๆ       www.themegallery.com
ฟอร์ กอล์ ฟ เฟอร์
 (FGOLFeRS) ประกอบด้ วย
F – Find กล่ าวถึงสิ่งทีเ่ ราต้ องการจะค้ นหา โดยให้ วตถุประสงค์ ของการทาการทดลองนั้นๆ
                             ั
G – Guess กล่ าวถึงผลลัพธ์ ทเี่ ราคาดเดาไว้ ก่อนทาการทดลอง
O – Order กล่ าวถึงลาดับขั้นของการทาการทดลอง
L – Learn กล่ าวถึงสิ่งทีเ่ ราได้ เรียนรู้ จากการทาการทดลองนั้น
Fe – Feeling เรามีความรู้ สึกอย่ างไรในระหว่ างทีทาการทดลอง และหลังจากทดลองแล้ ว
                            ่
R – Remind กล่ าวถึงประสบการณ์ ทเี่ กิดขึนจากการทดลองนีทาให้ เรานึกถึงเหตุการณ์
                        ้         ้
 อืนๆทีผ่านมาบ้ างหรือไม่ และเกียวข้ องกันอย่ างไร
  ่ ่               ่
S – Science คิดว่ าการทดลองนีมผลกระทบต่ อวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันและอนาคตอย่ างไร
                   ้ ี
                                    www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
ครู สอนสนุก นักเรียนเรียนสนุก แล้ วต้ องได้ ความรู้
    เพราะเราเป็ นครู ไม่ ใช่ ตลกคาเฟ่ !
                       www.themegallery.com
เมื่อเราเป็ นครู แล้ ว อะไรคือสิ่ งทีเ่ ราต้ องการและอะไรคือเปาหมายที่แท้ จริง !
                               ้

                     “เล่ าสู่ กนฟัง
                          ั
                  เพือความฝันอันสู งสุ ด”
                    ่
จากไข่ ใบหนึ่งมิใคร่ รู้   เป็ นไข่ งู ไข่ นก หรือไข่ ไก่
เหมือนตัวฉันยังไม่รู้ เป็ นอะไร ฉันจะเป็ นอาชีพใดไม่ รู้ เลย
 จนวันหนึ่งไข่ ใบนีได้ แตกออก หลายคนบอกเป็ นนู้นนีฉันก็เฉย
          ้                      ่
ขอเรียนไปแบบวันวันฉันไม่ เคย จนลงเอยเป็ นคุณครู ด้วยรู้ ใจ
            ทาให้ ฉันได้ รู้ ว่าฉันคือนก เริ่มหัดบินบ้ างบินตกบินไม่ ไหว
       พอเป็ นครู บ้างท้ อแท้ อยากเปลียนใจ เป็ นอย่ างอืนบ้ างได้ ไหมลองเปลียนดู
                          ่         ่          ่
            เมือเป็ นนกจะอย่ างไรต้ องหัดบิน แม้ บางถินลมพัดแรงก็ต้องสู้
               ่                     ่
         เหมือนกับการทีฉันนั้นเป็ นครู ต้ องเรียนรู้ ต้องสอนศิษย์ ก้าวต่ อไป
                   ่
            เมือบินเก่ งต้ องหัดบินให้ สูงยิง สู่ โลกแห่ งความเป็ นจริงทียงใหญ่
              ่               ่              ่ ิ่
         บินทยานสู่ ฟากว้ างอันแสนไกล ขอเป็ นครู ด้วยหัวใจเพือศิษย์ เอย...
                ้                        ่
                                       LOGO
                 กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
                                  Company
ครู หัดบิน
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
7.เรียบเรียงผลการ            1.ปฏิบัติตาม
    ปฏิบัติงาน/วิชาการ           จรรยาบรรณวิชาชีพ


6.วิจัยพัฒนา         ครู ดีในดวงใจ      2.รอบรู้ เรื่องหลักสู ตร
                             KPA
              และความสาเร็จ

5.เทคนิคการสอน
 สื่ อ การประเมิน      4.เสริมทักษะการ     3.ระบบดูแล
               คิด แก้ปัญหา    ช่ วยเหลือนักเรียน
การสารวจผู้เรียนเป็ นรายบุคคล
โดยการจัดทาแฟมสะสมงานนักเรียน
       ้

    CLICK


                 www.themegallery.com
การจัดชั้นเรียนหรือการจัดกลุ่มผู้เรียน

- จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นชั้นเรี ยน
- จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความสามารถ
- จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความสนใจ
การจัดชั้นเรียนหรือการจัดกลุ่มผู้เรียน
บทบาทหน้ าทีของครู ผู้สอน
      ่
บทบาทหน้ าทีของครู ผู้สอน
      ่
บทบาทหน้ าทีของครู ผู้สอน
      ่
บทบาทหน้ าทีของครู ผู้สอน
      ่
การนิเทศติดตามผล
 - ช่วยให้ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ หลักการและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตร
 - กระตุนให้ครู เป็ นผูนาทางวิชาการ
     ้       ้
 - ช่วยให้ครู กล้าแสดงออกในการอภิปรายปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการนา
หลักสู ตรไปใช้
การดูแลและควบคุมชั้นเรียน
      การดูแลและควบคุมชั้นเรียน โดยการที่ครู
สามารถควบคุมสถานการณ์ ในชั้นเรียนโดยเรียบร้ อย
แต่ มิได้ หมายถึง ครูใช้ อานาจในการปกครอง เช่ น
การขู่ การลงโทษ
www.themegallery.com
ปัญหาอันยิงใหญ่ ที่ท้าทายครู อย่ างเรา !
     ่
           ที่มา http://education.kapook.com/view24954.html
ปัญหาอันยิงใหญ่ ที่ท้าทายครู อย่ างเรา !
     ่
แล้วเราจะทาอย่ างไร ?
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
www.themegallery.com
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
                        ิ
      เรื่อง การถ่ ายโอนพลังงานความร้ อน โดยวิธีการพาความร้ อน
    ชุด “คู่มอประยุกต์ ใช้ โทรทัศน์ ครูและแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ ครู
         ื
ตอนที่ 22 แรงดลบันดาลใจจากโทรทัศน์ ครู : พ่อมดกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ สอนเรื่องสถานะของสาร
                จัดทาโดย
            นางสาวปารณีย์ แก้ วเซ่ ง
       รหัสนักศึกษา 5111134068 กลุ่มเรียน 5111134.02
  คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    www.themegallery.com
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
www.themegallery.com
แรงบันดาลใจจากการชมรายการยุทธการกู้โลกตอนสื่ อการสอนกู้โลก
                          www.themegallery.com
บทบาทหน้ าทีของครู ผู้สอน
      ่
เป็ นรู ปธรรมมากขึน
                       ้     นักเรียนได้ ฝึกทักษะมากขึน
                                         ้

              นักเรียนเข้ าใจได้ รวดเร็ว
ช่ วยสร้ างพฤติกรรมการเรียนรู้                ลดเวลาในการสอน
ทีพงประสงค์
  ่ ึ
            ประโยชน์ ของสื่ อ/นวัตกรรม       นักเรียนตรวจสอบ
                ทางการศึกษา           ผลการเรี ยนรู้ มากขึน
                                          ้

ช่ วยยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน                      บทเรียนน่ าสนใจ
            ช่ วยสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้     Company  LOGO
มาตรฐาน         ตัวชี้วด
                          ั
                1.ศึกษาหลักสู ตร       2.นาปัญหาสาคัญจากบันทึก
   9.ทดลองใช้                         หลังสอนมาแก้ ไข
8.จัดทาให้
 สมบูรณ์           ขั้นตอนการ                3.ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี
                                    งานวิจยที่เกี่ยวข้ อง
                                       ั
               สร้ างนวัตกรรม

                                    4.ศึกษารูปแบบของ
 7.สร้ างต้นแบบ                               นวัตกรรม


                            5.เลือกประเภท
          6.กาหนดกรอบแนวคิด          นวัตกรรม
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
บทบาทหน้ าทีของครู ผู้สอน
      ่
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
 ชุดกิจกรรม เรื่อง สารละลาย

 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลังงานความร้ อน

  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทฤษฎีความรู้

     ชุดกิจกรรม เรื่อง ซากดึกดาบรรพ์                       www.themegallery.com
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
www.themegallery.com
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
ตัวอย่ าง การจัดการเรียนรู้ วทยาศาสตร์ แบบ Inquiry
               ิ
จากวีดทัศน์ การสอนวิทยาศาสตร์ ท้ัง 3 ตัวอย่าง
        ิ
            ตัวอย่ างการสอนแบบที่ 1
                เป็ นการสอนแบบ Guided Inquiry
            ตัวอย่ างการสอนแบบที่ 2
                เป็ นการสอนแบบ Chalk and Talk
            ตัวอย่ างการสอนแบบที่ 3
                เป็ นการสอนแบบ Open Inquiry
      ซึ่ งการสอนแต่ ละแบบ บทบาทของครู ผ้ ูสอนและผู้เรี ยน จะแตกต่ าง
กันไป ขึนอยู่แบบการออกแบบการเรียนรู้ ของครู ผ้ ูสอน ดังนั้นสมรรถภาพของ
     ้
ครู ผ้ ูสอนวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นสิ่ งทีมีความสาคัญเป็ นอย่ างยิง
                   ่            ่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
CLICK
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
www.themegallery.com
www.themegallery.com
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
โรงเรียน มศว. ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
       Success Model
                    Click

“ยุทธวิธีแห่งความสาเร็จในการสอนคณิตศาสตร์”
                    โดย
                อ.พูลศักด์ ิ เทศนิยม  Company  LOGO
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
การสอนวิทยาศาสตร์ ที่สร้ างแรงบันดาลใจในการเรียน Inspiring Science
                             www.themegallery.com
การสอนวิทยาศาสตร์ ที่สร้ างแรงบันดาลใจในการเรียน Inspiring Science
            CLICK               www.themegallery.com
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
www.themegallery.com
www.themegallery.com
การจัดการเรียนรู้ บูรณาการ ICT


แผนการจัดการเรียนรู้
   CLICK
 กิจกรรมการเรียนรู้
   CLICK
                 www.themegallery.com
เพือการนาเสนอ
                  ่         เพือการสื บค้ นข้ อมูล
                             ่            เพือการติดต่ อ สื่ อสาร
                                           ่
 เพือเป็ นสื่ อการเรียนการ
  ่
               เนือหาสาระ ข้ อมูล
                 ้                         แบ่ งปันข้ อมูล แจ้ ง
 สอน ช่ วยส่ งเสริมความรู้              ออนไลน์ ผ่าน Search
               ต่ างๆ และรวบรวม                      ข่ าวสาร
ความเข้ าใจ เช่ น Youtube,
               แหล่งเรียนรู้ ต่างๆโดย   engine ต่ างๆ เช่ น  เช่ น Facebook , Twitter
 Scribd Slideshare                     google
                   ใช้ Blog                      , Skype

 เพือเป็ นส่ วนหนึ่งใน
  ่                                     เพือสร้ างเครือข่ ายสังคม
                                          ่
 การจัดกิจกรรมการ           การนา Social media              ออนไลน์ ในการ
  เรียนรู้ เช่ น Blog                                แลกเปลียนเรียนรู้
                                               ่
   Mindmeister ,
                 ไปใช้ ในการจัดการสอนวิชาต่ างๆ
                                        เช่ น Facebook , Twitter
    googledoc                                     , Blog

               เพือการดูแลช่ วยเหลือ
                ่           เพือการอัพโหลดและ
                             ่
 เพือการวัดและ
   ่                         แชร์ รูปภาพ/คลิป     เพือการเผยแพร่ และ
                                          ่
ประเมินผลการเรียนรู้     ติดตาม พฤติกรรม
                                วีดโอ
                                 ิ       ประชาสัมพันธ์ ผลงาน
 ของนักเรียน เช่ น       ของนักเรียน เช่ น    เช่ น Facebook ,    ของครูและนักเรียน เช่ น
Googledoc, Monkey       Facebook , Twitter    Picasa, youtube
    survey,                                 Facebook , Twitter ,
                                        Company LOGO
                                            Blog
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
โทรทัศน์ ครู
เล่ าสู่ กนฟัง เพือความฝันอันสู งสุ ด
     ั    ่
      กับโทรทัศน์ ครู

     CLICK
                    www.themegallery.com
หลากความคิด
 หลายกาลังใจ
จาก ครูกอบวิทย์
ผ่ าน Facebook
      www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
www.themegallery.com
หลังจากทีได้ เห็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ถึงเวลา
           ่
 ทีเ่ ราจะมาลองปฏิบัติกนว่า เราจะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ ห้องเรียน
               ั
 ของเรา เรียนอย่ างสนุกสนานได้ อย่ างไร มาลุยกันเลยดีกว่ า !
เลือก 1 รายวิชาทีจะทาการสอน
            ่
รายวิชาทีเ่ ลือกคือ .................................................. ระดับชั้น ม. ..................
 เวลา ................ คาบ/สั ปดาห์
เลือกหน่ วยการเรี ยนรู้ ทจะนามาพัฒนาเป็ นนวัตกรรม 1 หน่ วยการเรี ยนรู้ (หรือ
                ี่
 เลือกเรื่องทีสอน 1 เรื่อง)
        ่
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ /ชื่อเรื่อง ........................ เวลาโดยประมาณ............. ชั่วโมง
เหตุผลที่เลือกหน่ วยการเรี ยนรู้ หรือเรื่องนี้ เพราะ
                                            www.themegallery.com
www.themegallery.com
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
Company  LOGO

More Related Content

What's hot

แรงลัพธ์
แรงลัพธ์แรงลัพธ์
แรงลัพธ์
Kan Pan
 
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
wanchalerm sotawong
 
บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
Pinutchaya Nakchumroon
 
โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
lek5899
 
นิราศนรินทร์คำโคลง
นิราศนรินทร์คำโคลงนิราศนรินทร์คำโคลง
นิราศนรินทร์คำโคลง
Surapong Klamboot
 
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
krunueng1
 
แบบทดสอบโครงงาน
แบบทดสอบโครงงานแบบทดสอบโครงงาน
แบบทดสอบโครงงาน
Rattana Wongphu-nga
 
เฉลยแบบฝึกหัด17.5โครงสร้างdna
เฉลยแบบฝึกหัด17.5โครงสร้างdnaเฉลยแบบฝึกหัด17.5โครงสร้างdna
เฉลยแบบฝึกหัด17.5โครงสร้างdna
Wan Ngamwongwan
 
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
Mypoom Poom
 
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
website22556
 
1 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2557 สำรวจแมงมุม ศพว
1 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2557 สำรวจแมงมุม ศพว1 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2557 สำรวจแมงมุม ศพว
1 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2557 สำรวจแมงมุม ศพว
Sircom Smarnbua
 
โรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรม
Jiraporn
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
ssuser858855
 
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
Prachoom Rangkasikorn
 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
Benjapron Seesukong
 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
 
ใบความรู้+วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f22-1page
ใบความรู้+วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f22-1pageใบความรู้+วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f22-1page
ใบความรู้+วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f22-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
สะเต็มศึกษากับชีวิตประจำวัน
สะเต็มศึกษากับชีวิตประจำวันสะเต็มศึกษากับชีวิตประจำวัน
สะเต็มศึกษากับชีวิตประจำวัน
Siratcha Wongkom
 
พันธุกรรมเพิ่ม
พันธุกรรมเพิ่มพันธุกรรมเพิ่ม
พันธุกรรมเพิ่ม
Wichai Likitponrak
 

What's hot (20)

แรงลัพธ์
แรงลัพธ์แรงลัพธ์
แรงลัพธ์
 
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
 
บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 
โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
นิราศนรินทร์คำโคลง
นิราศนรินทร์คำโคลงนิราศนรินทร์คำโคลง
นิราศนรินทร์คำโคลง
 
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
 
แบบทดสอบโครงงาน
แบบทดสอบโครงงานแบบทดสอบโครงงาน
แบบทดสอบโครงงาน
 
คำประสม
คำประสมคำประสม
คำประสม
 
เฉลยแบบฝึกหัด17.5โครงสร้างdna
เฉลยแบบฝึกหัด17.5โครงสร้างdnaเฉลยแบบฝึกหัด17.5โครงสร้างdna
เฉลยแบบฝึกหัด17.5โครงสร้างdna
 
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
 
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
ใบงานที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
 
1 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2557 สำรวจแมงมุม ศพว
1 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2557 สำรวจแมงมุม ศพว1 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2557 สำรวจแมงมุม ศพว
1 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์2557 สำรวจแมงมุม ศพว
 
โรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรม
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
 
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
ใบความรู้+วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f22-1page
ใบความรู้+วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f22-1pageใบความรู้+วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f22-1page
ใบความรู้+วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย+ป.6+297+dltvscip6+55t2sci p06 f22-1page
 
สะเต็มศึกษากับชีวิตประจำวัน
สะเต็มศึกษากับชีวิตประจำวันสะเต็มศึกษากับชีวิตประจำวัน
สะเต็มศึกษากับชีวิตประจำวัน
 
พันธุกรรมเพิ่ม
พันธุกรรมเพิ่มพันธุกรรมเพิ่ม
พันธุกรรมเพิ่ม
 

Similar to สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่

ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
Kobwit Piriyawat
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh
 
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock
 
งานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วย
Moss Worapong
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn
 
ระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
panggoo
 

Similar to สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่ (20)

ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่3 หลากกลเม็ดการสอนวิทย์
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
 
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
 
อาชีพครู
อาชีพครูอาชีพครู
อาชีพครู
 
งานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วย
 
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
 
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 

More from Kobwit Piriyawat

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat
 
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ictP pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
Kobwit Piriyawat
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
Kobwit Piriyawat
 
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
Kobwit Piriyawat
 
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
Kobwit Piriyawat
 
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat
 
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
Kobwit Piriyawat
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat
 
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit PiriyawatPartners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Kobwit Piriyawat
 
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawatLearning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Kobwit Piriyawat
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
Kobwit Piriyawat
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
Kobwit Piriyawat
 

More from Kobwit Piriyawat (20)

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ictP pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่2 ก้าวสู่ครูในศตวรรษที่ 21
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่1 เตรียมพร้อมก่อนเรียนรู้
 
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
รูปแบบ/วิธีการนำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยกอบวิทย์...
 
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
The evolution of science curriculum in the United States (Thai Version) โดย ก...
 
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa)
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit PiriyawatPartners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
Partners in learning 2012 Report by Mr.Kobwit Piriyawat
 
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawatLearning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
Learning with ict, biotechnology issues mr.kobwit piriyawat
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 3
 
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
จดหมายข่าวเทคโนโลยีชีวภาพ 2
 

สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่

 • 2. ร่ วมแลกเปลียนเรียนรู้ โดย… ่ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ การศึกษา : กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เอกวิทยาศาสตร์ ทวไป ั่ กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาแหน่ ง ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทยาศาสตร์ ิ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุ งเทพมหานคร E-mail : magnegis@hotmail.com , teacherkobwit@gmail.com Facebook : www.facebook.com/teacherkobwit Twitter : @ teacherkobwit Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com
 • 3. พระบรมราโชวาท "...ผู้ทเี่ ป็ นครู อาจารย์ น้ ัน ใช่ ว่าจะมีแต่ ความรู้ ในทางวิชาการ และในทางการ สอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้ อง รู้ จักอบรมเด็กทั้งในด้ าน ศีลธรรมจรรยาและ วัฒนธรรม รวมทั้งให้ มีความสานึก รับผิดชอบในหน้ าทีด้วย..." ่ พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา 15 ธันวาคม 2503 www.themegallery.com
 • 10. “หากเป้ าหมาย ในชีวตของเราคือการเป็ น “ครู” ิ แล้วเป้ าหมายในการเป็ นครูของเรา คืออะไร” หลายๆครั้งเคยตั้งคาถามกับตัวเองว่า… ฉันอยากเป็ นครู และตอนนีฉันก็ได้ เป็ นครูเต็มตัวแล้ว ้ แล้วฉันจะเป็ นครูแบบใด จะเป็ นครูที่ดได้ อย่ างไร ี และจะเป็ นครูที่เรียกว่า “ครูมืออาชีพ” ได้ อย่ างไร www.themegallery.com
 • 11. ลองถามใจตัวเองดูซิว่า ... ทาไมถึงเรียนครู เลือกเรียนครู เพราะอะไร มีความรู้ สึก อย่ างไร มีความสุ ขแค่ ไหน เมือได้ เรียนครู ่ เป้ าหมายต่ อไปหลังจากเรียนครู จบแล้ว คืออะไร เมือได้ เป็ นครู แล้วจะคิดว่ าตนเองจะเป็ นครู แบบไหน ่ อะไรคือสิ่ งทีคาดหวังจากการเป็ นครู ของเรา ่ www.themegallery.com
 • 12. ติวเตอร์ ครู คศ.5 สอนพิเศษ รอสอบเป็ น เป็ นครู ผอ. มืออาชีพ ฯลฯ
 • 13. ค าถามเหล่ า นี้ คื อ สิ่ ง ที่ พ ยายามถามตั ว เองอยู่ เ สมอ และ พยายามที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายนั้น แม้การเรียนศึกษาศาสตร์มาในระดับปริญญาตรี จะทาให้มี ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การศึกษา และการสอน ตลอดจน ศาสตร์ต่างๆ ตามวิชาเอก แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือ “ประสบการณ์” ที่ ค น เ ป็ น ค รู ต้ อ ง อ า ศั ย เ ว ล า ใ น ก า ร ฝึ ก ฝ น แ ล ะ เ รี ย น รู้ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแบบอย่างของครูที่ดี ดังคากล่าวที่ว่า “แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคาสอน” www.themegallery.com
 • 18. รู้ แล้ วเป็ นอย่ างดี พอรู้ บ้าง ยังไม่ ค่อยรู้ นิดหน่ อย www.themegallery.com
 • 19. รู้ตนเอง www.themegallery.com
 • 34. ทีกล่าวมานีเ้ ป็ นเพียงบางส่ วนของสิ่ งทีเ่ รา ่ ควรรู้ และทาความเข้ าใจในการเป็ นครู ซึ่งทีจริง ่ อาจจะมีสิ่งทีเ่ ราต้ องรู้ มากกว่ านี้ ในขณะทีบาง ่ เรื่องเราอาจไม่ จาเป็ นต้ องรู้ กได้ ในบริบทหนึ่งก็ได้ ็ หากเราคิดว่ าเรายังไม่ รู้ ในเรื่องใด ก็ควร ขวนขวาย เติมเต็มความรู้ ให้ พร้ อม ถ้ าเรารู้ และ เข้ าใจในเรื่องนั้นๆเป็ นอย่ างดีแล้ว ก็อย่ าหยุดทีจะ ่ เรียนรู้ ต่อไป เพราะนั่นคือประโยชน์ ทจะเกิดกับ ี่ ตัวเราเองและส่ งผลต่ อลูกศิษย์ ของเรา www.themegallery.com
 • 35. ก่อนอืน ขอให้ เราลองถามใจตัวเองดูก่อนว่ า …. ่ เวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์ เราอยากเรียนวิทยาศาสตร์ อย่ างไร ครู วทยาศาสตร์ แบบไหน ทีเ่ ราอยากเรียนด้ วย ิ เมือถามใจเราเองแล้ว ทีนีเ้ มือเรา ่ ่ ก้าวจากผู้เรียน มาเป็ นผู้สอน ลองนาความรู้ สึก จากประสบการณ์ ของตัวเองมาคิดซิว่า สอนวิทยาศาสตร์ อย่ างไรให้ สนุก www.themegallery.com
 • 37. วัตถุประสงค์ กว้ างๆ เป็ นแนว ความคิดหรือการ สร้ างภาพกว้างๆ เกี่ยวกับบทเรียนขึนมา ้ ครู จะต้ องมีความยืดหยุ่นทีจะ ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ นีไปตามสถานการณ์ ่ ้ ตัวอย่ างเช่ น ในการสอนเรื่องวงจรไฟฟา วัตถุประสงค์ เริ่มต้ นนั้นมีเพียงแค่ ้ ให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจในรู ปแบบของวงจร เปิ ด วงจรปิ ด วงจรขนาน แต่ เมื่อจบบทเรียนจริงๆ แล้ วเด็กๆ อาจจะถึงกับสามารถสร้ าง เครื่องวิทยุ อย่ างง่ ายๆ ขึนเองได้ ดังนั้นเมื่อเด็กๆ รู้ ว่าตนได้ รับการเปิ ดกว้ างในการเรี ยน ้ วิทยาศาสตร์ จากครู เต็มที่ เขาก็จะเริ่มตั้งคาถามต่ อสิ่ งต่ างๆ และค้ นหาสิ่ งที่ อยากรู้ มากขึน ้ www.themegallery.com
 • 38. คือ กิจกรรมทีจะสามารถชั กชวนให้ เด็กๆ สนใจ จะเรียนรู้ อาจจะออกมา ่ ในรู ปแบบต่ างๆ เช่ น การใช้ วดีโอ การเล่ าเรื่องสั้ น การจัดตกแต่ ง ี ห้ องเรียน การใช้ เสี ยงประกอบ ใช้ อารมณ์ ขันหรือการสาธิตให้ ดู www.themegallery.com
 • 39. ช่ วยให้ เกิดความเข้ าใจใน บทเรียน โดยอาจจะเป็ นการนาเสนอหน้ าชั้ น การสาธิต หรือการทากิจกรรมร่ วมกัน www.themegallery.com
 • 40. หลังจากทีได้ ช่วยกันพิจารณาวัตถุประสงค์ ทีต้ ังไว้ ่ ่ จนเกิดความเข้ าใจแล้ว ก็จะเป็ นช่ วงที่นักเรียนจะมีการอภิปรายร่ วมกัน ในการอธิบาย แนวความคิดหลักต่ างๆ ทั้งครู และนักเรี ยนอาจเป็ นผู้ริเริ่ม หัวข้ อสนทนาได้ ท้ งในกลุ่มเล็กและ กลุ่มใหญ่ ั แหล่งทีมาของข้ อสนทนาก็อาจจะมาได้จากแหล่งต่ างๆ นอกเหนือจากใน ่ หนังสื อเรี ยนสื่ อทีจะช่ วยการอธิบายก็มีเช่ น การใช้ สมุดภาพ การไปทัศน ่ ศึกษาเพือให้ นักเรี ยนเห็น ของจริง ข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต หรือห้ องสมุด ่ โรงเรียนก็จะเป็ นแหล่ งข้ อมูลทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ กิจกรรมภายในบ้ าน เช่ น การใช้ เครื่องใช้ ไฟฟาต่ างๆ ้ ก็ช่วยเชื่อมโยง กับบทเรียนได้ อกด้ วย ี www.themegallery.com
 • 41. จะช่ วยผลักดันให้ นักเรี ยนพิจารณาความรู้ และประสบการณ์ ทมีอยู่ นามาเชื่ อมโยงกับ ี่ วัตถุประสงค์ ของชั้ นเรียน การทากิจกรรมด้ วย ตนเอง เป็ นสิ่ งสาคัญใน การเรี ยนวิทยาศาสตร์ และสิ่ งนีจะดึงดูดความ ้ สนใจนักเรียนและ จะช่ วยทาให้ บรรยากาศใน ชั้นเรียนดีขนได้ ึ้ การทีครู จัดเตรียมอุปกรณ์ การทดลอง และ ่ การทดลองหลากหลายไว้ให้ จะช่ วยเพิม ่ ขอบเขตความคิดของนักเรียน www.themegallery.com
 • 42. เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนนาความรู้ ของตนมาปรับใช้ กบสถานการณ์ ต่างๆ รู้ จักหา ั คาตอบต่ อคาถามทีว่า “มันจะเป็ นอย่างไร ่ ถ้ า…..” ครู สามารถจะให้ นักเรี ยนใช้ ความรู้ ของตนมาใช้ ทดลองเองกับอุปกรณ์ ทมอยู่ใน ห้ องเรียน ให้ ทา ี่ ี กิจกรรมทีเ่ กียวข้ องกับบทเรียน เพือทีจะให้ ่ ่ ่ นักเรียนสามารถค้ นพบคาตอบด้ วยตนเอง www.themegallery.com
 • 43. เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนสะท้ อนความรู้ ความคิดของตนออกมา ทางการเขียนทีมิใช่ การทาข้ อสอบ นักเรียนจะต้ องเขียนผลลัพธิ์ของ ่ การทดลองเพือฝึ กการจัดระบบความคิด และเชื่อมโยงความคิดกับ ่ ความรู้ สึก ประสบการณ์ ทมี และเรามีแนวการเขียนรายงานสั้ นๆเรี ยกว่ า ี่ ฟอร์ กอล์ฟเฟอร์ (FGOLFeRS) ซึ่งเป็ นการเขียนรายงานทีเ่ ริ่มด้ วย การวาดโครงร่ างของกระบวนการและผลลัพธ์ ของการทดลอง จากนั้น ให้ สะท้ อนความรู้ สึก ในระหว่ างทีทากิจกรรมนั้น ่  เชื่อมโยงกับประสบการณ์ ทผ่านมาและแนวคิด ี่  ทางวิทยาศาสตร์ ต่างๆ www.themegallery.com
 • 44. ฟอร์ กอล์ ฟ เฟอร์ (FGOLFeRS) ประกอบด้ วย F – Find กล่ าวถึงสิ่งทีเ่ ราต้ องการจะค้ นหา โดยให้ วตถุประสงค์ ของการทาการทดลองนั้นๆ ั G – Guess กล่ าวถึงผลลัพธ์ ทเี่ ราคาดเดาไว้ ก่อนทาการทดลอง O – Order กล่ าวถึงลาดับขั้นของการทาการทดลอง L – Learn กล่ าวถึงสิ่งทีเ่ ราได้ เรียนรู้ จากการทาการทดลองนั้น Fe – Feeling เรามีความรู้ สึกอย่ างไรในระหว่ างทีทาการทดลอง และหลังจากทดลองแล้ ว ่ R – Remind กล่ าวถึงประสบการณ์ ทเี่ กิดขึนจากการทดลองนีทาให้ เรานึกถึงเหตุการณ์ ้ ้ อืนๆทีผ่านมาบ้ างหรือไม่ และเกียวข้ องกันอย่ างไร ่ ่ ่ S – Science คิดว่ าการทดลองนีมผลกระทบต่ อวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันและอนาคตอย่ างไร ้ ี www.themegallery.com
 • 65. ครู สอนสนุก นักเรียนเรียนสนุก แล้ วต้ องได้ ความรู้ เพราะเราเป็ นครู ไม่ ใช่ ตลกคาเฟ่ ! www.themegallery.com
 • 66. เมื่อเราเป็ นครู แล้ ว อะไรคือสิ่ งทีเ่ ราต้ องการและอะไรคือเปาหมายที่แท้ จริง ! ้ “เล่ าสู่ กนฟัง ั เพือความฝันอันสู งสุ ด” ่
 • 67. จากไข่ ใบหนึ่งมิใคร่ รู้ เป็ นไข่ งู ไข่ นก หรือไข่ ไก่ เหมือนตัวฉันยังไม่รู้ เป็ นอะไร ฉันจะเป็ นอาชีพใดไม่ รู้ เลย จนวันหนึ่งไข่ ใบนีได้ แตกออก หลายคนบอกเป็ นนู้นนีฉันก็เฉย ้ ่ ขอเรียนไปแบบวันวันฉันไม่ เคย จนลงเอยเป็ นคุณครู ด้วยรู้ ใจ ทาให้ ฉันได้ รู้ ว่าฉันคือนก เริ่มหัดบินบ้ างบินตกบินไม่ ไหว พอเป็ นครู บ้างท้ อแท้ อยากเปลียนใจ เป็ นอย่ างอืนบ้ างได้ ไหมลองเปลียนดู ่ ่ ่ เมือเป็ นนกจะอย่ างไรต้ องหัดบิน แม้ บางถินลมพัดแรงก็ต้องสู้ ่ ่ เหมือนกับการทีฉันนั้นเป็ นครู ต้ องเรียนรู้ ต้องสอนศิษย์ ก้าวต่ อไป ่ เมือบินเก่ งต้ องหัดบินให้ สูงยิง สู่ โลกแห่ งความเป็ นจริงทียงใหญ่ ่ ่ ่ ิ่ บินทยานสู่ ฟากว้ างอันแสนไกล ขอเป็ นครู ด้วยหัวใจเพือศิษย์ เอย... ้ ่ LOGO กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ Company
 • 70. 7.เรียบเรียงผลการ 1.ปฏิบัติตาม ปฏิบัติงาน/วิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ 6.วิจัยพัฒนา ครู ดีในดวงใจ 2.รอบรู้ เรื่องหลักสู ตร KPA และความสาเร็จ 5.เทคนิคการสอน สื่ อ การประเมิน 4.เสริมทักษะการ 3.ระบบดูแล คิด แก้ปัญหา ช่ วยเหลือนักเรียน
 • 72. การจัดชั้นเรียนหรือการจัดกลุ่มผู้เรียน - จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นชั้นเรี ยน - จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความสามารถ - จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความสนใจ
 • 78. การนิเทศติดตามผล - ช่วยให้ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ หลักการและจุดมุ่งหมาย ของหลักสู ตร - กระตุนให้ครู เป็ นผูนาทางวิชาการ ้ ้ - ช่วยให้ครู กล้าแสดงออกในการอภิปรายปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการนา หลักสู ตรไปใช้
 • 79. การดูแลและควบคุมชั้นเรียน การดูแลและควบคุมชั้นเรียน โดยการที่ครู สามารถควบคุมสถานการณ์ ในชั้นเรียนโดยเรียบร้ อย แต่ มิได้ หมายถึง ครูใช้ อานาจในการปกครอง เช่ น การขู่ การลงโทษ
 • 81. ปัญหาอันยิงใหญ่ ที่ท้าทายครู อย่ างเรา ! ่ ที่มา http://education.kapook.com/view24954.html
 • 86. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ิ เรื่อง การถ่ ายโอนพลังงานความร้ อน โดยวิธีการพาความร้ อน ชุด “คู่มอประยุกต์ ใช้ โทรทัศน์ ครูและแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ ครู ื ตอนที่ 22 แรงดลบันดาลใจจากโทรทัศน์ ครู : พ่อมดกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ สอนเรื่องสถานะของสาร จัดทาโดย นางสาวปารณีย์ แก้ วเซ่ ง รหัสนักศึกษา 5111134068 กลุ่มเรียน 5111134.02 คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช www.themegallery.com
 • 91. เป็ นรู ปธรรมมากขึน ้ นักเรียนได้ ฝึกทักษะมากขึน ้ นักเรียนเข้ าใจได้ รวดเร็ว ช่ วยสร้ างพฤติกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาในการสอน ทีพงประสงค์ ่ ึ ประโยชน์ ของสื่ อ/นวัตกรรม นักเรียนตรวจสอบ ทางการศึกษา ผลการเรี ยนรู้ มากขึน ้ ช่ วยยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน บทเรียนน่ าสนใจ ช่ วยสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ Company LOGO
 • 92. มาตรฐาน ตัวชี้วด ั 1.ศึกษาหลักสู ตร 2.นาปัญหาสาคัญจากบันทึก 9.ทดลองใช้ หลังสอนมาแก้ ไข 8.จัดทาให้ สมบูรณ์ ขั้นตอนการ 3.ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยที่เกี่ยวข้ อง ั สร้ างนวัตกรรม 4.ศึกษารูปแบบของ 7.สร้ างต้นแบบ นวัตกรรม 5.เลือกประเภท 6.กาหนดกรอบแนวคิด นวัตกรรม
 • 109.  ชุดกิจกรรม เรื่อง สารละลาย  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลังงานความร้ อน  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทฤษฎีความรู้  ชุดกิจกรรม เรื่อง ซากดึกดาบรรพ์ www.themegallery.com
 • 113. ตัวอย่ าง การจัดการเรียนรู้ วทยาศาสตร์ แบบ Inquiry ิ
 • 114. จากวีดทัศน์ การสอนวิทยาศาสตร์ ท้ัง 3 ตัวอย่าง ิ ตัวอย่ างการสอนแบบที่ 1 เป็ นการสอนแบบ Guided Inquiry ตัวอย่ างการสอนแบบที่ 2 เป็ นการสอนแบบ Chalk and Talk ตัวอย่ างการสอนแบบที่ 3 เป็ นการสอนแบบ Open Inquiry ซึ่ งการสอนแต่ ละแบบ บทบาทของครู ผ้ ูสอนและผู้เรี ยน จะแตกต่ าง กันไป ขึนอยู่แบบการออกแบบการเรียนรู้ ของครู ผ้ ูสอน ดังนั้นสมรรถภาพของ ้ ครู ผ้ ูสอนวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นสิ่ งทีมีความสาคัญเป็ นอย่ างยิง ่ ่
 • 116. CLICK
 • 121. โรงเรียน มศว. ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) Success Model Click “ยุทธวิธีแห่งความสาเร็จในการสอนคณิตศาสตร์” โดย อ.พูลศักด์ ิ เทศนิยม Company LOGO
 • 129. เพือการนาเสนอ ่ เพือการสื บค้ นข้ อมูล ่ เพือการติดต่ อ สื่ อสาร ่ เพือเป็ นสื่ อการเรียนการ ่ เนือหาสาระ ข้ อมูล ้ แบ่ งปันข้ อมูล แจ้ ง สอน ช่ วยส่ งเสริมความรู้ ออนไลน์ ผ่าน Search ต่ างๆ และรวบรวม ข่ าวสาร ความเข้ าใจ เช่ น Youtube, แหล่งเรียนรู้ ต่างๆโดย engine ต่ างๆ เช่ น เช่ น Facebook , Twitter Scribd Slideshare google ใช้ Blog , Skype เพือเป็ นส่ วนหนึ่งใน ่ เพือสร้ างเครือข่ ายสังคม ่ การจัดกิจกรรมการ การนา Social media ออนไลน์ ในการ เรียนรู้ เช่ น Blog แลกเปลียนเรียนรู้ ่ Mindmeister , ไปใช้ ในการจัดการสอนวิชาต่ างๆ เช่ น Facebook , Twitter googledoc , Blog เพือการดูแลช่ วยเหลือ ่ เพือการอัพโหลดและ ่ เพือการวัดและ ่ แชร์ รูปภาพ/คลิป เพือการเผยแพร่ และ ่ ประเมินผลการเรียนรู้ ติดตาม พฤติกรรม วีดโอ ิ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน ของนักเรียน เช่ น ของนักเรียน เช่ น เช่ น Facebook , ของครูและนักเรียน เช่ น Googledoc, Monkey Facebook , Twitter Picasa, youtube survey, Facebook , Twitter , Company LOGO Blog
 • 132. โทรทัศน์ ครู เล่ าสู่ กนฟัง เพือความฝันอันสู งสุ ด ั ่ กับโทรทัศน์ ครู CLICK www.themegallery.com
 • 138. หลังจากทีได้ เห็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ถึงเวลา ่ ทีเ่ ราจะมาลองปฏิบัติกนว่า เราจะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ ห้องเรียน ั ของเรา เรียนอย่ างสนุกสนานได้ อย่ างไร มาลุยกันเลยดีกว่ า ! เลือก 1 รายวิชาทีจะทาการสอน ่ รายวิชาทีเ่ ลือกคือ .................................................. ระดับชั้น ม. .................. เวลา ................ คาบ/สั ปดาห์ เลือกหน่ วยการเรี ยนรู้ ทจะนามาพัฒนาเป็ นนวัตกรรม 1 หน่ วยการเรี ยนรู้ (หรือ ี่ เลือกเรื่องทีสอน 1 เรื่อง) ่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้ /ชื่อเรื่อง ........................ เวลาโดยประมาณ............. ชั่วโมง เหตุผลที่เลือกหน่ วยการเรี ยนรู้ หรือเรื่องนี้ เพราะ www.themegallery.com
 • 141. Company LOGO