SlideShare a Scribd company logo
TULOSKULMA
Asunto-osakeyhtiöiden yhteistyöllä tehoja
lähiösaneeraukseen – ApRemodel
Teollisesti 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut, saneeraustarpeessa olevat
lähiöt odottavat uusia ajatuksia korjausprosessiin, mutta myös
korjausinvestointien rahoitukseen. Jotta saneeraushankkeissa voitaisiin
hyödyntää toistuvuuden ja sarjatuotannon tarjoamia etuja, olisi asunto-
osakeyhtiöiden järkevää lyöttäytyä yhteen ja muodostaa suurempia
hankkeita.
ApRemodel-tutkimusprojektissa kartoitettiin asunto-osakeyhtiöiden
korjaustoiminnan ja -prosessien uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia.
Projektissa tutkittiin myös korjaustoimintaan liittyviä innovaatioita ja
tuottavuuteen keskittyvien lean-periaatteiden soveltamista
asuinrakennusten korjaustoimintaan. Tutkimusprojektin pilottialueina olivat
Tampereen Tammela, Espoon Karakallio ja Vantaan Myyrmäki.
• Täydennysrakentaminen on edullista – investoinneille saadaan lisää
käyttäjiä ja lisäinvestointitarpeet ovat uudisalueita pienemmät.
• Uudelleenrakentamisvaihtoehtoa varten tarvitaan toimintamalleja ja
lainsäädännön kehittämistä.
• Energiakorjauksiin liittyvässä tiedottamisessa pitäisi tuoda esille myös
laatuun ja arvoon liittyvät vaikutukset, jotka lisäävät korjausten
houkuttelevuutta ja kannattavuutta.
”Sarjatuotannolla saadaan
saneerauksen tarpeessa
olevien lähiöiden
korjausrakentamiseen vaadittua
kustannustehokkuutta”.
www.tut.fi/ee/Tutkimus/apremodel.html
www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T97.pdf
Antti Pirhonen, kehityspäällikkö,
NCC Rakennus Oy
Tutkimusprojekti
ApRemodel
TULOSKULMA
Käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen
korjauskonsepti lähiöille – KLIKK
Lähiöiden käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti -
tutkimusprojektissa kehitettiin käyttäjälähtöinen, teollinen,
kokonaistaloudellinen sekä tehokas korjauskonsepti lähiökerrostalojen
korjaamiseen, laajentamiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen.
Konseptin teknisissä ratkaisuissa hyödynnettiin uusien palomääräysten
antamaa mahdollisuutta käyttää korjauksissa puurakenteita. Lisäksi
kehitettiin periaatteet rakentaa olemassa oleviin kerrostaloihin kaksi
lisäkerrosta puurunkoisista tilaelementeistä.
Kehitetty tapa toimia luo mahdollisuudet siirtyä suoritus- ja
kustannusperusteisesta toiminnasta uudenlaiseen palvelu- ja
käyttäjälähtöiseen liiketoimintaan.
• Olemassa olevien kerrostalojen lisäkerrosten rakentaminen helpottuu
teollisen, kohdekohtaisesti räätälöitävän, tilaelementteihin perustuvan
järjestelmä avulla.
• Puurakentamisen kannalta monesti haastavien paloteknisten
ratkaisujen suunnittelu helpottuu kehitettyjen periaatteiden avulla.
• Hankkeiden aikataulut nopeutuvat kevennetyn kaavoituksen ja
asukkaiden osallistamisen menettelyjen avulla.
”Lähiökerrostalojen asukas-
lähtöinen ja kustannustehokas
korjaaminen ja laajentaminen
edellyttää teollista,
kohdekohtaisesti räätälöitävää
’all inclusive’ -korjauskonseptia”.
lci.fi/fi/content/klikk
Anu Soikkeli, yliopistonlehtori,
Oulun yliopisto
Tutkimusprojekti
KLIKK
TULOSKULMA
Kampusalueita uudistetaan vetovoimaisiksi
ympäristöiksi
Yhteispohjoismaisessa kehityshankkeessa haetaan toimintatapoja, joilla
kampusten tyhjillään olevat tilat voidaan varustaa uudelleen lisäämällä
niiden käytettävyyttä pienillä toimenpiteillä ja kasvattamalla
energiatehokkuuden ohella myös niiden tehokasta ja kasvavaa käyttöä.
Opetus on muuttunut yhä vuorovaikutteisemmaksi ja oppimisympäristöjen
on vastattava paremmin näihin tarpeisiin. Tutkimus ja opetus ovat yhä
enemmän tiimityötä, ja tätä on tuettava monitilaratkaisujen avulla.
Hankkeessa etsitään ratkaisuja, joilla saadaan niin ravintolat, kahvilat,
aulat, käytävät, kirjastot kuin laboratoriot mahdollisimman tehokkaaseen ja
monipuoliseen käyttöön. Merkittävä tutkimuskohde on ryhmätilat, joissa
opiskelijat voivat opiskella yhdessä ja luoda uutta tietoa.
• Hankkeessa jäsennettiin kestävän kampusvision prosessien ja
sisältöjen luomista tukeva, osallistava CARE-menetelmä.
• Käyttämättömät tilat otetaan käyttöön: niissä pilotoidaan ja testataan
uusien oppimisympäristöjen tilatyyppejä ja konsepteja yhteisöllisten
vuorovaikutusareenoiden luomiseksi.
• Konseptien toteuttamiseksi tarvittavat osaajat sekä toteuttajat
verkotetaan ja kumppanien liiketoimintaa kehitetään.
”Kampuksissa on monipuolisia
toimijoita ja ne ovat luonteeltaan
yhteisöllisiä. Tämä tekee niistä
oivallisia
aluejohtamisprosessien
testialustoja”.
sykoy.fi
Eelis Rytkönen, tutkija, Aalto-yliopisto
Yritysprojekti
CARE
TULOSKULMA
Lähes nollaenergia-alueiden rakentaminen
vaatii laajaa näkökulmaa
Nollaenergia-alueiden rakentaminen -tutkimusprojektissa tarkasteltiin
lähes nollaenergia-alueen energiajärjestelmää sekä optimaalisen
primäärienergiankulutuksen ratkaisun valintaa. Kriteereinä olivat sekä
CO2-päästöt että kustannustehokkuus. Energiajärjestelmän tarkastelussa
otettiin huomioon myös rakennussuunnittelu ja asukkaiden tarpeet, sekä
järjestelmän älykäs toiminta. Pääpaino oli uudisalueella, mutta tuloksia
voidaan hyödyntää myös vanhojen alueiden uudistamisessa.
Tutkimusprojektin kohdealueena toimi Härmälänranta Tampereella.
Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi alueen energiaohjausta ja älykkäiden
säätöjärjestelmien vaikutusta energiansäästöön ja CO2-päästöihin.
Käyttäjien motivointi ja älykkäiden ohjausjärjestelmien hyödyntäminen on
tutkimuksen kohteena erityisesti huippukuormien pienentämisessä.
• Alueellisen energia-analyysin avulla voidaan optimoida energiatehok-
kuutta koko alueen eikä vain yksittäisten rakennusten näkökulmasta.
• Suunnittelemalla kokonaista aluetta nollaenergiaosaamista välittyy
rakennussuunnitteluun.
• Käyttäjien motivointi on olennainen osa nollaenergia-alueen elinkaarta.
Ekotehokkuuden pitää olla osa arkea.
”Alueelle valmistuneet talot ovat
matalaenergiataloja.
Ekotehokkuus ja hyvän
asumisen edellytykset on otettu
huomioon jo maankäyttöä ja
kaavoitusta suunniteltaessa”.
vtt.fi
Toni Tuomola, Tampereen alueen
yksikönjohtaja, Skanska Kodit
Tutkimusprojekti
Co-ZED
TULOSKULMA
Terveyspuisto – täynnä elämää
Ikääntyvä väestö tarvitsee pieniä huoneistoja sekä lähellä olevia palveluita.
Terveyspuisto - täynnä elämää -projektissa kehitettiin ja tuotteistettiin
tulevaisuuden asuin- ja hyvinvointipalveluja. Uusi monistettava konsepti
yhdistää sekä taloudellisuuden, tehokkuuden että ekologisuuden.
Cor Group on suomalainen yritys, jonka liiketoiminta perustuu
potentiaalisten menestysyritysten luomiseen ja tunnistamiseen sekä niiden
kasvun tukemiseen. Keskeiset liiketoiminta-alueet ovat terveydenhuolto,
digitaalinen media sekä asumis- ja palvelukehitys.
www.corgroup.fi
Ilari Kerola, johtaja, COR Group Oy
Yritysprojekti
”Health City -konsepti uudistaa
asumis- ja yrityspuisto -ajattelua
tuoden siihen mukaan kaikille
avoimia yksityisiä ja julkisia
palveluita hyvinvoinnin
teemalla”.
• Uutta konseptia kehitettiin Oulun Lipporannan alueella. Tässä
CorGroup Oy:n innovatiivisessa pilotissa voidaan luoda asumista ja
palveluja uudella tavalla yhdistäviä rakenteita.
TULOSKULMA
Puolijulkiset yhteistilat moniaistisen
asuinympäristökokemuksen keskiössä – MONA
Moniaistinen asuinympäristökokemus -tutkimusprojektissa tutkittiin
ikääntyneiden asukkaiden asuinratkaisujen puolijulkisia yhteistiloja.
Tutkimuksen painopisteenä oli yhteistilojen monikäyttöisyys ja
orientoitavuus. Virikkeelliset puolijulkiset sisä- ja ulkotilat lisäävät
ympäristön viihtyisyyttä ja houkuttavuutta ja edistävät näin asukkaiden
kanssakäymistä.
Käytettävyyskävelyiden kautta kartoitettiin asukkaiden käyttökokemuksia
yhteistiloista ja niiden ongelmista. Taideterapian keinoja soveltamalla
kerättiin asukkaiden haaveita ja toiveita oman asuinympäristön suhteen.
Projektissa toteutettiin pienimuotoista koerakentamista valituissa
pilottikohteissa.
• Tuloksena syntyi tietoa valaistuksen, visuaalisten elementtien ja
äänimaailman vaikutuksesta tilan hahmottamiseen ja orientoitumiseen
sekä kanssakäymiseen.
• Mahdollisuus vaikuttaa omaan asuinympäristöön voimaannutti ja aktivoi
palvelutalon asukkaita projektin aikana.
• Tutustumiskierrokset, opasteet, virikkeelliset esteettömät reitit ja
levähdyspaikat lisäävät turvallisuuden tunnetta.
”Ikääntymisen myötä ja
toimintakyvyn laskiessa
asuinrakennusten ja
lähiympäristön laadun merkitys
kasvaa”.
www.sotera.fi/page.php?id=13#Mona
Ira Verma, tutkija, Sotera Instituutti,
arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto
Tutkimusprojekti
MONA

More Related Content

What's hot

FiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmisteluFiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmistelu
Tekes
 
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoitaInnovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
Tekes Programmes and Campaigns
 
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaDigitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Tekes Programmes and Campaigns
 
SYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitusSYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitus
Tero Peltola
 
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaFiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Tekes Programmes and Campaigns
 
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekes
 
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksiaResearch Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Tekes Programmes and Campaigns
 
Sykemittari
SykemittariSykemittari
Sykemittari
Tero Peltola
 
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminenStrategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Tekes
 
Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015
Timo Rainio
 
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...
Team Finland Future Watch
 
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019
Kari Mikkelä
 
FiDiPro-projektien kustannukset
FiDiPro-projektien kustannuksetFiDiPro-projektien kustannukset
FiDiPro-projektien kustannukset
Tekes
 
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineistoDigitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmastaArto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Prizztech
 
Innovaatiolaboratorion lyhyt esittely
Innovaatiolaboratorion lyhyt esittelyInnovaatiolaboratorion lyhyt esittely
Innovaatiolaboratorion lyhyt esittely
Kari Laine
 
Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013
Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013
Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013
Tekes Programmes and Campaigns
 
Roti 2015 julkistamistilaisuus
Roti 2015 julkistamistilaisuusRoti 2015 julkistamistilaisuus
Roti 2015 julkistamistilaisuus
Teemu Vehmaskoski
 
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Kwork Innovaatiot
 
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Kari Mikkelä
 

What's hot (20)

FiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmisteluFiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmistelu
 
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoitaInnovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla muutetaan markkinoita
 
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaDigitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
 
SYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitusSYKE mittarikartoitus
SYKE mittarikartoitus
 
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaFiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
 
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
 
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksiaResearch Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
 
Sykemittari
SykemittariSykemittari
Sykemittari
 
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminenStrategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
 
Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015
 
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...
Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle. Team Finland Future Watch -raportti...
 
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019
CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019
 
FiDiPro-projektien kustannukset
FiDiPro-projektien kustannuksetFiDiPro-projektien kustannukset
FiDiPro-projektien kustannukset
 
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineistoDigitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
 
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmastaArto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
 
Innovaatiolaboratorion lyhyt esittely
Innovaatiolaboratorion lyhyt esittelyInnovaatiolaboratorion lyhyt esittely
Innovaatiolaboratorion lyhyt esittely
 
Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013
Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013
Suomen peliteollisuuden kehityspolku 2013
 
Roti 2015 julkistamistilaisuus
Roti 2015 julkistamistilaisuusRoti 2015 julkistamistilaisuus
Roti 2015 julkistamistilaisuus
 
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
 
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
 

Similar to Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen

FIGBC:n jäsenten viestejä, WGB-viikko 2011
FIGBC:n jäsenten viestejä, WGB-viikko 2011FIGBC:n jäsenten viestejä, WGB-viikko 2011
FIGBC:n jäsenten viestejä, WGB-viikko 2011
GBC Finland
 
eGreenNet kirja
eGreenNet kirjaeGreenNet kirja
Kimmo Koivunen: Ämmässuon Ekoteollisuuspuistokonseptista innovatiivista ja re...
Kimmo Koivunen: Ämmässuon Ekoteollisuuspuistokonseptista innovatiivista ja re...Kimmo Koivunen: Ämmässuon Ekoteollisuuspuistokonseptista innovatiivista ja re...
Kimmo Koivunen: Ämmässuon Ekoteollisuuspuistokonseptista innovatiivista ja re...
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
Miset Oy
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
Miset Oy
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
Miset Oy
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
Miset Oy
 
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Tyoelamaverkosto
 
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteenJyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tuloksetPuu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset
Tekes Programmes and Campaigns
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Sitra Maamerkit
 
Yliopistokampusten kehittäminen, Olli Niemi SYK oy
Yliopistokampusten kehittäminen, Olli Niemi SYK oyYliopistokampusten kehittäminen, Olli Niemi SYK oy
Yliopistokampusten kehittäminen, Olli Niemi SYK oy
SYL
 
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Motiva
 
[Kesätreffit 2013]: Työryhmät: Ideoita vuodelle 2014
[Kesätreffit 2013]: Työryhmät: Ideoita vuodelle 2014[Kesätreffit 2013]: Työryhmät: Ideoita vuodelle 2014
[Kesätreffit 2013]: Työryhmät: Ideoita vuodelle 2014
GBC Finland
 
Kestävä kasvu
Kestävä kasvuKestävä kasvu
Sinisen biotalouden työpajat - Johdanto
Sinisen biotalouden työpajat - JohdantoSinisen biotalouden työpajat - Johdanto
Sinisen biotalouden työpajat - Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus! Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
TimoAro
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Kestävä kehitys
Kestävä kehitysKestävä kehitys
Kestävä kehitys
Satu Miettinen
 

Similar to Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen (20)

FIGBC:n jäsenten viestejä, WGB-viikko 2011
FIGBC:n jäsenten viestejä, WGB-viikko 2011FIGBC:n jäsenten viestejä, WGB-viikko 2011
FIGBC:n jäsenten viestejä, WGB-viikko 2011
 
eGreenNet kirja
eGreenNet kirjaeGreenNet kirja
eGreenNet kirja
 
Kimmo Koivunen: Ämmässuon Ekoteollisuuspuistokonseptista innovatiivista ja re...
Kimmo Koivunen: Ämmässuon Ekoteollisuuspuistokonseptista innovatiivista ja re...Kimmo Koivunen: Ämmässuon Ekoteollisuuspuistokonseptista innovatiivista ja re...
Kimmo Koivunen: Ämmässuon Ekoteollisuuspuistokonseptista innovatiivista ja re...
 
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
HSY: Pääkaupunkiseudusta cleantech metropoli 22082014
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
 
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteenJyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
 
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tuloksetPuu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
 
Yliopistokampusten kehittäminen, Olli Niemi SYK oy
Yliopistokampusten kehittäminen, Olli Niemi SYK oyYliopistokampusten kehittäminen, Olli Niemi SYK oy
Yliopistokampusten kehittäminen, Olli Niemi SYK oy
 
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
 
[Kesätreffit 2013]: Työryhmät: Ideoita vuodelle 2014
[Kesätreffit 2013]: Työryhmät: Ideoita vuodelle 2014[Kesätreffit 2013]: Työryhmät: Ideoita vuodelle 2014
[Kesätreffit 2013]: Työryhmät: Ideoita vuodelle 2014
 
Kestävä kasvu
Kestävä kasvuKestävä kasvu
Kestävä kasvu
 
Sinisen biotalouden työpajat - Johdanto
Sinisen biotalouden työpajat - JohdantoSinisen biotalouden työpajat - Johdanto
Sinisen biotalouden työpajat - Johdanto
 
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus! Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
 
Kestävä kehitys
Kestävä kehitysKestävä kehitys
Kestävä kehitys
 

More from Tekes Programmes and Campaigns

Finland in space
Finland in spaceFinland in space
Suomi avaruudessa
Suomi avaruudessaSuomi avaruudessa
Mixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 reportMixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 report
Tekes Programmes and Campaigns
 
VR AR Industry of Finland
VR AR Industry of FinlandVR AR Industry of Finland
VR AR Industry of Finland
Tekes Programmes and Campaigns
 
Business Finland research funding services
Business Finland research funding servicesBusiness Finland research funding services
Business Finland research funding services
Tekes Programmes and Campaigns
 
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkailleBusiness Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Tekes Programmes and Campaigns
 
Game Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochureGame Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochure
Tekes Programmes and Campaigns
 
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
Tekes Programmes and Campaigns
 
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekes Programmes and Campaigns
 
Research Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineistoResearch Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineisto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineistoChallenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteistaEsimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Tekes Programmes and Campaigns
 
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-201410 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
Tekes Programmes and Campaigns
 
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentationIndustrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
Tekes Programmes and Campaigns
 
Learning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success StoriesLearning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success Stories
Tekes Programmes and Campaigns
 
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisuNäkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Tekes Programmes and Campaigns
 
Bits of health programme presentation
Bits of health programme presentationBits of health programme presentation
Bits of health programme presentation
Tekes Programmes and Campaigns
 

More from Tekes Programmes and Campaigns (18)

Finland in space
Finland in spaceFinland in space
Finland in space
 
Suomi avaruudessa
Suomi avaruudessaSuomi avaruudessa
Suomi avaruudessa
 
Mixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 reportMixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 report
 
VR AR Industry of Finland
VR AR Industry of FinlandVR AR Industry of Finland
VR AR Industry of Finland
 
Business Finland research funding services
Business Finland research funding servicesBusiness Finland research funding services
Business Finland research funding services
 
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkailleBusiness Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
 
Game Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochureGame Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochure
 
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
 
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
 
Research Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineistoResearch Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineisto
 
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineistoChallenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
 
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteistaEsimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista
 
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-201410 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
 
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentationIndustrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
 
Learning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success StoriesLearning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success Stories
 
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisuNäkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
 
Teollinen korjausrakentaminen
Teollinen korjausrakentaminenTeollinen korjausrakentaminen
Teollinen korjausrakentaminen
 
Bits of health programme presentation
Bits of health programme presentationBits of health programme presentation
Bits of health programme presentation
 

Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen

 • 1. TULOSKULMA Asunto-osakeyhtiöiden yhteistyöllä tehoja lähiösaneeraukseen – ApRemodel Teollisesti 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut, saneeraustarpeessa olevat lähiöt odottavat uusia ajatuksia korjausprosessiin, mutta myös korjausinvestointien rahoitukseen. Jotta saneeraushankkeissa voitaisiin hyödyntää toistuvuuden ja sarjatuotannon tarjoamia etuja, olisi asunto- osakeyhtiöiden järkevää lyöttäytyä yhteen ja muodostaa suurempia hankkeita. ApRemodel-tutkimusprojektissa kartoitettiin asunto-osakeyhtiöiden korjaustoiminnan ja -prosessien uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia. Projektissa tutkittiin myös korjaustoimintaan liittyviä innovaatioita ja tuottavuuteen keskittyvien lean-periaatteiden soveltamista asuinrakennusten korjaustoimintaan. Tutkimusprojektin pilottialueina olivat Tampereen Tammela, Espoon Karakallio ja Vantaan Myyrmäki. • Täydennysrakentaminen on edullista – investoinneille saadaan lisää käyttäjiä ja lisäinvestointitarpeet ovat uudisalueita pienemmät. • Uudelleenrakentamisvaihtoehtoa varten tarvitaan toimintamalleja ja lainsäädännön kehittämistä. • Energiakorjauksiin liittyvässä tiedottamisessa pitäisi tuoda esille myös laatuun ja arvoon liittyvät vaikutukset, jotka lisäävät korjausten houkuttelevuutta ja kannattavuutta. ”Sarjatuotannolla saadaan saneerauksen tarpeessa olevien lähiöiden korjausrakentamiseen vaadittua kustannustehokkuutta”. www.tut.fi/ee/Tutkimus/apremodel.html www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T97.pdf Antti Pirhonen, kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy Tutkimusprojekti ApRemodel
 • 2. TULOSKULMA Käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti lähiöille – KLIKK Lähiöiden käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti - tutkimusprojektissa kehitettiin käyttäjälähtöinen, teollinen, kokonaistaloudellinen sekä tehokas korjauskonsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen, laajentamiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. Konseptin teknisissä ratkaisuissa hyödynnettiin uusien palomääräysten antamaa mahdollisuutta käyttää korjauksissa puurakenteita. Lisäksi kehitettiin periaatteet rakentaa olemassa oleviin kerrostaloihin kaksi lisäkerrosta puurunkoisista tilaelementeistä. Kehitetty tapa toimia luo mahdollisuudet siirtyä suoritus- ja kustannusperusteisesta toiminnasta uudenlaiseen palvelu- ja käyttäjälähtöiseen liiketoimintaan. • Olemassa olevien kerrostalojen lisäkerrosten rakentaminen helpottuu teollisen, kohdekohtaisesti räätälöitävän, tilaelementteihin perustuvan järjestelmä avulla. • Puurakentamisen kannalta monesti haastavien paloteknisten ratkaisujen suunnittelu helpottuu kehitettyjen periaatteiden avulla. • Hankkeiden aikataulut nopeutuvat kevennetyn kaavoituksen ja asukkaiden osallistamisen menettelyjen avulla. ”Lähiökerrostalojen asukas- lähtöinen ja kustannustehokas korjaaminen ja laajentaminen edellyttää teollista, kohdekohtaisesti räätälöitävää ’all inclusive’ -korjauskonseptia”. lci.fi/fi/content/klikk Anu Soikkeli, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto Tutkimusprojekti KLIKK
 • 3. TULOSKULMA Kampusalueita uudistetaan vetovoimaisiksi ympäristöiksi Yhteispohjoismaisessa kehityshankkeessa haetaan toimintatapoja, joilla kampusten tyhjillään olevat tilat voidaan varustaa uudelleen lisäämällä niiden käytettävyyttä pienillä toimenpiteillä ja kasvattamalla energiatehokkuuden ohella myös niiden tehokasta ja kasvavaa käyttöä. Opetus on muuttunut yhä vuorovaikutteisemmaksi ja oppimisympäristöjen on vastattava paremmin näihin tarpeisiin. Tutkimus ja opetus ovat yhä enemmän tiimityötä, ja tätä on tuettava monitilaratkaisujen avulla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, joilla saadaan niin ravintolat, kahvilat, aulat, käytävät, kirjastot kuin laboratoriot mahdollisimman tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön. Merkittävä tutkimuskohde on ryhmätilat, joissa opiskelijat voivat opiskella yhdessä ja luoda uutta tietoa. • Hankkeessa jäsennettiin kestävän kampusvision prosessien ja sisältöjen luomista tukeva, osallistava CARE-menetelmä. • Käyttämättömät tilat otetaan käyttöön: niissä pilotoidaan ja testataan uusien oppimisympäristöjen tilatyyppejä ja konsepteja yhteisöllisten vuorovaikutusareenoiden luomiseksi. • Konseptien toteuttamiseksi tarvittavat osaajat sekä toteuttajat verkotetaan ja kumppanien liiketoimintaa kehitetään. ”Kampuksissa on monipuolisia toimijoita ja ne ovat luonteeltaan yhteisöllisiä. Tämä tekee niistä oivallisia aluejohtamisprosessien testialustoja”. sykoy.fi Eelis Rytkönen, tutkija, Aalto-yliopisto Yritysprojekti CARE
 • 4. TULOSKULMA Lähes nollaenergia-alueiden rakentaminen vaatii laajaa näkökulmaa Nollaenergia-alueiden rakentaminen -tutkimusprojektissa tarkasteltiin lähes nollaenergia-alueen energiajärjestelmää sekä optimaalisen primäärienergiankulutuksen ratkaisun valintaa. Kriteereinä olivat sekä CO2-päästöt että kustannustehokkuus. Energiajärjestelmän tarkastelussa otettiin huomioon myös rakennussuunnittelu ja asukkaiden tarpeet, sekä järjestelmän älykäs toiminta. Pääpaino oli uudisalueella, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös vanhojen alueiden uudistamisessa. Tutkimusprojektin kohdealueena toimi Härmälänranta Tampereella. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi alueen energiaohjausta ja älykkäiden säätöjärjestelmien vaikutusta energiansäästöön ja CO2-päästöihin. Käyttäjien motivointi ja älykkäiden ohjausjärjestelmien hyödyntäminen on tutkimuksen kohteena erityisesti huippukuormien pienentämisessä. • Alueellisen energia-analyysin avulla voidaan optimoida energiatehok- kuutta koko alueen eikä vain yksittäisten rakennusten näkökulmasta. • Suunnittelemalla kokonaista aluetta nollaenergiaosaamista välittyy rakennussuunnitteluun. • Käyttäjien motivointi on olennainen osa nollaenergia-alueen elinkaarta. Ekotehokkuuden pitää olla osa arkea. ”Alueelle valmistuneet talot ovat matalaenergiataloja. Ekotehokkuus ja hyvän asumisen edellytykset on otettu huomioon jo maankäyttöä ja kaavoitusta suunniteltaessa”. vtt.fi Toni Tuomola, Tampereen alueen yksikönjohtaja, Skanska Kodit Tutkimusprojekti Co-ZED
 • 5. TULOSKULMA Terveyspuisto – täynnä elämää Ikääntyvä väestö tarvitsee pieniä huoneistoja sekä lähellä olevia palveluita. Terveyspuisto - täynnä elämää -projektissa kehitettiin ja tuotteistettiin tulevaisuuden asuin- ja hyvinvointipalveluja. Uusi monistettava konsepti yhdistää sekä taloudellisuuden, tehokkuuden että ekologisuuden. Cor Group on suomalainen yritys, jonka liiketoiminta perustuu potentiaalisten menestysyritysten luomiseen ja tunnistamiseen sekä niiden kasvun tukemiseen. Keskeiset liiketoiminta-alueet ovat terveydenhuolto, digitaalinen media sekä asumis- ja palvelukehitys. www.corgroup.fi Ilari Kerola, johtaja, COR Group Oy Yritysprojekti ”Health City -konsepti uudistaa asumis- ja yrityspuisto -ajattelua tuoden siihen mukaan kaikille avoimia yksityisiä ja julkisia palveluita hyvinvoinnin teemalla”. • Uutta konseptia kehitettiin Oulun Lipporannan alueella. Tässä CorGroup Oy:n innovatiivisessa pilotissa voidaan luoda asumista ja palveluja uudella tavalla yhdistäviä rakenteita.
 • 6. TULOSKULMA Puolijulkiset yhteistilat moniaistisen asuinympäristökokemuksen keskiössä – MONA Moniaistinen asuinympäristökokemus -tutkimusprojektissa tutkittiin ikääntyneiden asukkaiden asuinratkaisujen puolijulkisia yhteistiloja. Tutkimuksen painopisteenä oli yhteistilojen monikäyttöisyys ja orientoitavuus. Virikkeelliset puolijulkiset sisä- ja ulkotilat lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja houkuttavuutta ja edistävät näin asukkaiden kanssakäymistä. Käytettävyyskävelyiden kautta kartoitettiin asukkaiden käyttökokemuksia yhteistiloista ja niiden ongelmista. Taideterapian keinoja soveltamalla kerättiin asukkaiden haaveita ja toiveita oman asuinympäristön suhteen. Projektissa toteutettiin pienimuotoista koerakentamista valituissa pilottikohteissa. • Tuloksena syntyi tietoa valaistuksen, visuaalisten elementtien ja äänimaailman vaikutuksesta tilan hahmottamiseen ja orientoitumiseen sekä kanssakäymiseen. • Mahdollisuus vaikuttaa omaan asuinympäristöön voimaannutti ja aktivoi palvelutalon asukkaita projektin aikana. • Tutustumiskierrokset, opasteet, virikkeelliset esteettömät reitit ja levähdyspaikat lisäävät turvallisuuden tunnetta. ”Ikääntymisen myötä ja toimintakyvyn laskiessa asuinrakennusten ja lähiympäristön laadun merkitys kasvaa”. www.sotera.fi/page.php?id=13#Mona Ira Verma, tutkija, Sotera Instituutti, arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto Tutkimusprojekti MONA