SlideShare a Scribd company logo
Esimerkkejä
Innovaatiot sosiaali- ja
terveyspalveluissa
-ohjelman projekteista
Tarve: Syöpähoitoja saavien potilaiden seuranta raskaiden
hoitojen jälkeen on kotioloissa usein hankalaa. Potilaiden
voinnista ja tuntemuksista ei myöskään aina saada riittävän
selkeää kuvaa kontrollikäyntien yhteydessä.
Ratkaisu: NetMedin kehittämän Kaiku-järjestelmän avulla
voidaan seurata syöpähoitoja saavien potilaiden vointia
kotioloissa älypuhelinten ja tablet-tietokoneiden avulla.
Samalla voidaan tukea heidän toipumistaan.
Netmedi Oy:
Älypuhelin
seuloo syöpää
Hyöty: Potilaat voivat kertoa hoitojen
haittavaikutuksista ilman erillisiä lääkärikäyntejä.
Lopputulos säästää kaikkien osapuolten aikaa,
vaivaa ja kustannuksia. Samalla paranee
hoidonlaatu.
Kilpailutilanne: Seurantajärjestelmää käyttää
tällä hetkellä yhteensä viitisentoista syöpäklinikkaa
eri maissa. Läpimurtoa odotetaan etenkin Keski-
Euroopasta.
Tarve: Suomalaista terveydenhuoltoa on kehitetty pitkälti
järjestelmäkeskeisesti ja kustannustehokkuuden
näkökulmasta. Myös valinnanvapaus on ymmärretty liian
suppeasti.
Ratkaisu: Demon Helsingin Terveyden tulevaisuudet -
tutkimus haastaa alan toimijat tutkailemaan terveyttä
huomattavasti kokonaisvaltaisemmin. Suurin muutos on,
että ihmislähtöisyys korvaa palvelulähtöisyyden.
Polku
terveydenhuollosta
terveyden huoltoon
Globaalin talouden kaltaiset
megatrendit muuttavat myös terveyden
edellytyksiä. Yhä useammalla toimijalla
on rooli terveyden rakentajana. Tätä me
haluamme tehdä tutkimuksella
näkyväksi.
Satu Korhonen
Tutkimusjohtaja, Demos Helsinki
Tarve: Tuottaa lääkäripalveluja entistä tehokkaammin.
Tutkimuksen mukaan jopa 75 prosenttia lääkärikäynneistä
voitaisiin korvata videopuheluilla.
Ratkaisu: MeeDocin mobiilisovelluksella lääkärin
diagnoosin ja mahdollisen reseptimääräyksen voi hankkia
etäyhteydellä kotoa tai vaikkapa ulkomailta.
MeeDoc Oy:
Telelääkäri tuo selkeitä
sote-säästöjä
Hyöty: Terveyspalvelujen tehokkaampi
käyttö ja helppous asiakkaille. Selkeät
kustannussäästöt kun rutiinikäynnit
hoituvat mobiilipalvelulla.
Kilpailutilanne: Palvelu on käytössä
eri puolella Eurooppaa sekä
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä
ja merkittävimmissä kotimaisissa
lääkäritaloissa.
Palvelumuotoilulla
positiivisempaa
potilaskokemusta
lapsiperheille
Hyöty: Projektin myötä HUSin uusi
lastensairaala tulee tarjoamaan entistä
parempaa palvelua ja potilaskokemuksia
potilaille ja heidän läheisilleen.
Tilanne: Tutkimustuloksia ja tulevan
lastensairaalan käytäntöjä pyritään
hyödyntämään terveydenhuollossa
laajemminkin, myös kansainvälisesti.
Tarve: Julkinen terveydenhuolto on Suomessa hoidon
osalta huippuluokkaa. Asiakas- ja palvelukokemuksissa
sekä tiedonkulussa on sen sijaan petrattavaa.
Ratkaisu: Tutkimusprojektissa kartoitetaan nykyisen
hoitopolun kipupisteitä ja tiedonkulun tulppia. Samalla
rakennetaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun keinoin
potilaiden näkökulman paremmin huomioivia
toimintamalleja ja palvelupolkuja.
Tarve: Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakasmäärät
ja siten myös kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina
rajusti. Apu ei tavoita ajoissa niitä, jotka sitä kipeimmin
tarvitsisivat.
Ratkaisu: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Välittämisen
koodi -projektissa ensiapua ja neuvontaa tarjotaan yhden
luukun periaatteella.
Välittämisen koodi
antaa ensiapua
elämänhallintaan
Hyöty: Verkkopalvelussa lapset, nuoret ja
heidän huoltajansa voivat hakea neuvoja ja
apua ilman viranomaisbyrokratiaa. Samalla
viranomaiset ja kolmannen sektorin toimijat
saavat lisätyökalun ehkäisevän työn tueksi.
Tilanne: Toimintamalli on herättänyt
kiinnostusta naapurimaakunnissa.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on laajentaa
palvelu projektista saatavien kokemusten
pohjalta valtakunnalliseksi.
Idea: Suomalaisen työväestön terveydestä ja hyvinvoinnista
rakennetaan entistä kokonaisvaltaisempi ja ajantasaisempi
kuva työkyky- ja sykeanalytiikkaan erikoistuneiden yritysten
mittausdatan ja työterveyshuollon tietojen pohjalta. Tietoa
voidaan käyttää palvelujen kehittämisessä, se mahdollistaa
merkittävästi vaikuttavammat interventiot ja personoidut
terveyspalvelut.
Vaikutus: Uusia uria työssäkäyvän väestön
terveystutkimukselle ja terveysriskien tunnistamiselle.
Tarkempaa
terveystietoa
työikäisistä
Tällä toimintamallilla päästään kiinni
yksilöllisiin riskitekijöihin ja rakentamaan
yleisluontoisen terveysohjeistuksen sijaan
täsmälleen sopivat toimenpiteet.
Lopputulos parantaa työssä jaksamista ja
säästää kaikkien kustannuksia.
Antti Särelä
Projektipäällikkö, Tampereen teknillinen yliopisto
Tarve: Vanhusten aktiivisuuden ylläpitoon ja kuntoutukseen
kaivataan uusia välineitä niin kotona kuin hoivayksiköissä.
Ratkaisu: Gamified Solutions in Healthcare –tutkimusprojekti
on osoittanut, että peliteknologia voi tarjota ikääntyvien
elämään paljon positiivisia virikkeitä. Monialaisessa
tutkimuksessa on tehty laajaa yhteistyötä mm. aasialaisten
kumppaneiden kanssa.
Peliteknologiasta
apua ikääntyville
Hyöty: Helppokäyttöinen teknologia voi
aktivoida ikääntyneitä. Peliteollisuudelle
ja helppokäyttöistä teknologiaa
kehittäville yrityksille trendi tarjoaa aivan
uuden markkinan.
Tilanne: Pohjoismaissa ja Euroopassa
pelillistämiseen suhtaudutaan vielä
hieman varauksellisesti, mutta Aasiassa
näitä ennakkoluuloja ei enää ole.
Tarve: Pitkät hoitojonot, korkeat hoidon kustannukset.
Palvelujen ulkoistuksissa kokonaisvaltainen kehittäminen,
uudet innovaatiot ja aito yhteistyö jäävät helposti taka-alalle.
Ratkaisu: Tutkimus osoittaa, että perinteinen alihankintamalli
kannattaa korvata kumppanuusajattelulla ja aidolla
yhteistyöllä. Näin palveluja voidaan kehittää
kokonaisvaltaisesti ja hyödyt leviävät.
Hyöty: Uudenlaiset, pitkäjänteisemmät
sopimusmallit mahdollistavat laadukkaammat,
kustannustehokkaammat ja
asiakaslähtöisemmät palvelut.
Tilanne: Espoossa yhteistyö on purkanut
pitkät hoitojonot terveyskeskuksista ja
Jyväskylässä hammashoidosta. Vaasassa
ympärivuorokautinen vastuulääkäri-malli on
pudottanut ikääntyneiden ambulanssikutsut,
päivystyskäynnit ja vuodeosastojaksot noin
puoleen aiemmasta.
Uudenlaista ajattelua
julkisiin ja yksityisiin
sote-palveluihin
Tarve: Entistä useampi työikäinen suomalainen kärsii päihde-
ja mielenterveysongelmista. Sirpaleinen päihde- ja
mielenterveystyö ei vastaa parhaalla mahdollisella tavalla
asiakkaan tarpeisiin.
Ratkaisu: Kokkolan seudulla päihdehuoltoon,
mielenterveystyöhön ja kuntoutukseen rakennettiin
asiakaslähtöinen palveluketju, joka ylittää perinteiset hallinto-
ja organisaatiorajat. Kaikki keskeiset palvelut keskitettiin
yhteen osoitteeseen.
Päihde- ja
mielenterveyspalvelut
saman katon alle
Hyöty: Hoito ja kuntoutus saatiin asiakaslähtöiseksi
kokonaisuudeksi, joka parantaa palvelutasoa, lisää
toiminnan tehokkuutta ja tuottaa kustannussäästöjä.
Asiakas pääsee kokonaisvaltaiseen hoitoon heti
ensimmäisestä käynnistä lähtien.
Tilanne: Malli on herättänyt mielenkiintoa paitsi
valtakunnallisesti myös EU:n tasolla. Komission Joint
Research Center on nostanut sen yhdeksi
kärkihankkeeksi, joka toteuttaa unionin sosiaaliohjelmaa.
Tarve: Pitkät jonotusajat, vaikeasti täytettävät lääkärinvirat,
tiukentuva talous ja hiljalleen heikentyvä palvelutaso
Ratkaisu: Pihlajalinnan tutkimus- ja kehittämisprojektissa
luotiin toimintamalli, joka varmistaa sote-palvelut hallituin
kustannuksin sekä rakentaa läpinäkyvän ja hallitun konseptin
palvelujärjestelmän haltuunottoon.
Hyöty: Esimerkiksi Mänttä-Vilppulassa
uudella tuotantomallilla ja sote-palveluiden
ulkoistamisella saatiin auki olevat virat
täyteen, hoitojonot historiaan ja
asiakastyytyväisyys paremmaksi entistä
pienemmin kustannuksin.
Tilanne: Mallia ollaan monistamassa uusiin
kohteisiin, mm. Pohjanmaalle kuusiokuntiin.
Uudella sote-palvelujen
toimintamallilla
miljoonasäästöt
Tarve: Arkisten terveyspalvelujen käyttö on usein hankalaa:
esimerkiksi terveyskeskuksesta saadun rokotereseptin jälkeen
rokote pitää hakea ensin apteekista ja varsinainen rokotus
jälleen terveyskeskuksesta.
Ratkaisu: Apteekki on luonteva paikka tarjota myös
terveydenhuollon peruspalveluja.
Apteekin Terveyspiste
tuo peruspalvelut
lähiapteekkiin
Hyöty: Terveyspiste tuo terveydenhoitajan
palvelut lähelle asiakkaita ja samalla helpottaa
terveysasemien ja -keskusten jonoja.
Terveydenhoitoalan ammattilainen tuo tukea
apteekkilaisten työhön ja antaa yrityksille
mahdollisuuden testata uusia menetelmiä.
Tilanne: Terveyspiste-toimintamalli käynnistyi
2009 pilottipaikkakunnilla ja on levinnyt myö
muualle Suomeen.
Sote-palvelujen
”verkkokauppa”
tuo vaihtoehtoja
Hyöty: Asiakkaan on helppo vertailla eri
vaihtoehtoja. Tuottajille keskitetty paikka
palveluiden esittelyyn ja myymiseen,
mikä on etenkin pienille yrityksille
merkittävä asia.
Tilanne: Hyvinvoinnin palvelutarjotin
voitti Kuntaliiton kansallisen Lähipalvelu-
kilpailun pääpalkinnon v. 2015.
Kiinnostusta myös muualla Suomessa.
Tarve: Hyvinvointipalvelujen tarjontaan tutustuminen
on työlästä, kun tietoja joutuu etsimään eri lähteistä.
Ratkaisu: Kainuussa kehitettiin netissä toimiva, koko
maakunnan kattava palvelutarjotin.
Hyvinvointipalvelut löytyvät yhdestä paikasta, olipa
kyse julkisista palveluista tai yritysten tai järjestöjen
palvelusta.
Tarve: Moni vanhus syö lääkkeitä vaivaan, joka on voinut
hävitä jo vuosia sitten. Hoitoketjussa oikein kenelläkään ei ole
kokonaiskuvaa ja -vastuuta potilaan tilasta.
Ratkaisu: Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on luotu toimintatapa,
jossa lääkitystä järkeistettiin hoitavan lääkärin, kotihoidon ja
farmasian ammattilaisten yhteistyöllä.
Lääkitys ja vointi kohdalleen
moniammatillisella
yhteistyöllä
Hyöty: Pirteämmät ja paremmin voivat
asiakkaat sekä pienemmät hoiva- ja
lääkekulut. Moniammatillinen tiimityö
opettaa tekijäänsä ja haastaa
kehittämään ammattitaitoa.
Tilanne: Tutkimushankkeen tuloksia
hyödynnetään mm. tulevissa
kansallisissa ohjeistuksissa.
Idea: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa
-ohjelman projektissa selvitetään ja annetaan jatkokehittäjille
tietoa, millaisia omaan hyvinvointiin liittyviä verkko- ja
mobiilipalveluja ikääntyvät aidosti kaipaavat. Hankkeessa ovat
mukana Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitos, Oulun
kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Caritas-
Säätiö sekä joukko terveysteknologian yrityksiä.
Vaikutus: Vastataan ikääntyneiden tarpeisiin ja luodaan alalle
uutta liiketoimintaa.
Terveysalan
nettipalveluja
ikääntyville
Tarve helppokäyttöiselle
palvelulle, jonne on koottu
iäkkäämpien arkeen kuuluvaa
relevanttia tietoa, on aivan
ilmeinen.
Raija Korpelainen
Tutkimuspäällikkö, terveysliikunnan professori
Oulun Diakonissalaitos ja Oulun yliopisto
Idea: Satakunnan sairaanhoitopiirissä on laitettu psykiatristen
palveluiden tarjonta uusiksi terveydenhuollon ulkoistuksen
avulla. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman
hankkeessa luotiin arviointimittarit sekä lisättiin yksityisen,
julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
Vaikutus: Asiakaslähtöisillä ja kustannustehokkailla
toimintamalleilla toiminnan painopistettä on saatu siirtymään
laitoshoidosta varhaiseen reagointiin ja avohoitoon.
Psykiatrian avohoitoon
uutta puhtia
Olemme pilotoineet mallia, jossa
lähetteet käsitellään päivittäin, uudet
potilaat otetaan vastaan vuorokauden
kuluessa ja henkilöstön työajat ovat
normaalia poliklinikkaa pidemmät.
Varhainen reagointi on kaikkien etu.
Minna Nevalainen
Projektipäällikkö
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Idea: Kotihoito 2020 -hankkeessa kehitettiin
kotihoitopalveluiden tuotanto- ja johtamis-menetelmiä,
parannettiin hoitoketjun yhteis-työtä sekä keskitettiin
henkilöstön työpanoksia asiakkaan kannalta tärkeimpiin
tehtäviin Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymässä, Kalajoella ja
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa.
Vaikutus: Kotihoidon henkilöstön kiire helpottui ja heidän
työnsä laatu parani.
Kotihoidon organisointi toi
enemmän aikaa
asiakkaalle
Nyt aikaa jää entistä enemmän
siihen kaikkein tärkeimpään eli
asiakkaaseen.
Virpi Kamunen
Palvelupäällikkö
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

More Related Content

What's hot

Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
THL
 
Ekgnperusteet1
Ekgnperusteet1Ekgnperusteet1
Ekgnperusteet1
Kari Ylitalo
 
Laadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realistsLaadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realists
Miia Kosonen
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
THL
 
Pieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
THL
 
Tuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosiTuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosi
THL
 
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
THL
 
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
THL
 
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013 Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
Maija-Leena Kukkonen
 
Suvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminen
Suvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminenSuvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminen
Suvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminen
THL
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä
 
Suomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatuSuomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatu
THL
 
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointiPsykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
Satakunnan sairaanhoitopiiri
 
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvinaTilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
THL
 
Verkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalutVerkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalut
Matleena Laakso
 
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
KirsiViitanen
 
6 hyvinvointivaltio ppt
6 hyvinvointivaltio ppt6 hyvinvointivaltio ppt
6 hyvinvointivaltio ppt
Mikko Siitonen
 
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissaRokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
THL
 
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella
Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella
THL
 
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöäMiten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä
THL
 

What's hot (20)

Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
 
Ekgnperusteet1
Ekgnperusteet1Ekgnperusteet1
Ekgnperusteet1
 
Laadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realistsLaadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realists
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
 
Pieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
 
Tuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosiTuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosi
 
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
 
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
 
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013 Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
Opinnäytetyön prosessi 24.1.2013
 
Suvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminen
Suvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminenSuvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminen
Suvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminen
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
 
Suomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatuSuomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatu
 
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointiPsykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi
 
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvinaTilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
 
Verkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalutVerkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalut
 
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
 
6 hyvinvointivaltio ppt
6 hyvinvointivaltio ppt6 hyvinvointivaltio ppt
6 hyvinvointivaltio ppt
 
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissaRokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
 
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella
Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella Safewards –mallin jalkauttaminenTays psykiatrian toimialueella
Safewards –mallin jalkauttaminen Tays psykiatrian toimialueella
 
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöäMiten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä
 

Similar to Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista

Feelgood-tutkimusraportti
Feelgood-tutkimusraporttiFeelgood-tutkimusraportti
Feelgood-tutkimusraportti
Taltioni
 
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Vapaa_Jakelu
 
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalliVirtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Sitra / Hyvinvointi
 
8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta
8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta
8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta
Sitra / Hyvinvointi
 
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
THL
 
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
THL
 
Tukholman Vårdval -järjestelmä
Tukholman Vårdval -järjestelmäTukholman Vårdval -järjestelmä
Tukholman Vårdval -järjestelmä
Palveluseteli-hanke
 
Sitra: Diabeteksen omahoidon hankkeet Suomessa (2013)
Sitra: Diabeteksen omahoidon hankkeet Suomessa (2013)Sitra: Diabeteksen omahoidon hankkeet Suomessa (2013)
Sitra: Diabeteksen omahoidon hankkeet Suomessa (2013)
Sitra / Hyvinvointi
 
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - SoneraTekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
Sonera
 
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech
 
Timo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapaus
Timo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapausTimo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapaus
Timo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapaus
THL
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...
Sitra / Hyvinvointi
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
THL
 
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
THL
 
Etälääketiede haastaa perinteisen terveydenhoidon - Laastari Case - Sonera
Etälääketiede haastaa perinteisen terveydenhoidon - Laastari Case - SoneraEtälääketiede haastaa perinteisen terveydenhoidon - Laastari Case - Sonera
Etälääketiede haastaa perinteisen terveydenhoidon - Laastari Case - Sonera
Sonera
 
Askelmerkit terveysalan kasvulle esityskalvot
Askelmerkit terveysalan kasvulle  esityskalvotAskelmerkit terveysalan kasvulle  esityskalvot
Askelmerkit terveysalan kasvulle esityskalvot
Sitra
 
Idea- ja innovaatiojärjestelmät johdon päätöksenteon tukena
Idea- ja innovaatiojärjestelmät johdon päätöksenteon tukenaIdea- ja innovaatiojärjestelmät johdon päätöksenteon tukena
Idea- ja innovaatiojärjestelmät johdon päätöksenteon tukena
Sulava Oy
 
Mitä TerveysICT Hub tarjoaa digitaalisen terveyden kehittämisessä alueellisesti?
Mitä TerveysICT Hub tarjoaa digitaalisen terveyden kehittämisessä alueellisesti?Mitä TerveysICT Hub tarjoaa digitaalisen terveyden kehittämisessä alueellisesti?
Mitä TerveysICT Hub tarjoaa digitaalisen terveyden kehittämisessä alueellisesti?
THL
 

Similar to Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista (20)

Feelgood-tutkimusraportti
Feelgood-tutkimusraporttiFeelgood-tutkimusraportti
Feelgood-tutkimusraportti
 
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
 
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalliVirtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
Virtuaaliklinikka - tulevaisuuden toimintamalli
 
8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta
8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta
8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta
 
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
 
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
 
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
 
Tukholman Vårdval -järjestelmä
Tukholman Vårdval -järjestelmäTukholman Vårdval -järjestelmä
Tukholman Vårdval -järjestelmä
 
Sitra: Diabeteksen omahoidon hankkeet Suomessa (2013)
Sitra: Diabeteksen omahoidon hankkeet Suomessa (2013)Sitra: Diabeteksen omahoidon hankkeet Suomessa (2013)
Sitra: Diabeteksen omahoidon hankkeet Suomessa (2013)
 
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - SoneraTekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
Tekstarilla terveemmäksi – Ciegus case - Sonera
 
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
Prizztech Óy / Living lab - käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hank...
 
Timo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapaus
Timo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapausTimo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapaus
Timo Sinervo: Integroidut palvelut ja valinnanvapaus
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...
Liisa-Maria Voipio-Pulkki & Kristiina Aittomäki: Mihin suomi tarvitsee kansal...
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
 
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
 
Etälääketiede haastaa perinteisen terveydenhoidon - Laastari Case - Sonera
Etälääketiede haastaa perinteisen terveydenhoidon - Laastari Case - SoneraEtälääketiede haastaa perinteisen terveydenhoidon - Laastari Case - Sonera
Etälääketiede haastaa perinteisen terveydenhoidon - Laastari Case - Sonera
 
Askelmerkit terveysalan kasvulle esityskalvot
Askelmerkit terveysalan kasvulle  esityskalvotAskelmerkit terveysalan kasvulle  esityskalvot
Askelmerkit terveysalan kasvulle esityskalvot
 
Idea- ja innovaatiojärjestelmät johdon päätöksenteon tukena
Idea- ja innovaatiojärjestelmät johdon päätöksenteon tukenaIdea- ja innovaatiojärjestelmät johdon päätöksenteon tukena
Idea- ja innovaatiojärjestelmät johdon päätöksenteon tukena
 
Mitä TerveysICT Hub tarjoaa digitaalisen terveyden kehittämisessä alueellisesti?
Mitä TerveysICT Hub tarjoaa digitaalisen terveyden kehittämisessä alueellisesti?Mitä TerveysICT Hub tarjoaa digitaalisen terveyden kehittämisessä alueellisesti?
Mitä TerveysICT Hub tarjoaa digitaalisen terveyden kehittämisessä alueellisesti?
 

More from Tekes Programmes and Campaigns

Finland in space
Finland in spaceFinland in space
Suomi avaruudessa
Suomi avaruudessaSuomi avaruudessa
Mixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 reportMixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 report
Tekes Programmes and Campaigns
 
VR AR Industry of Finland
VR AR Industry of FinlandVR AR Industry of Finland
VR AR Industry of Finland
Tekes Programmes and Campaigns
 
Business Finland research funding services
Business Finland research funding servicesBusiness Finland research funding services
Business Finland research funding services
Tekes Programmes and Campaigns
 
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkailleBusiness Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Tekes Programmes and Campaigns
 
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineistoDigitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Game Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochureGame Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochure
Tekes Programmes and Campaigns
 
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
Tekes Programmes and Campaigns
 
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksiaResearch Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Tekes Programmes and Campaigns
 
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekes Programmes and Campaigns
 
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaFiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Tekes Programmes and Campaigns
 
Research Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineistoResearch Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineisto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineistoChallenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
Tekes Programmes and Campaigns
 
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-201410 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
Tekes Programmes and Campaigns
 
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentationIndustrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
Tekes Programmes and Campaigns
 
Learning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success StoriesLearning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success Stories
Tekes Programmes and Campaigns
 
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisuNäkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Tekes Programmes and Campaigns
 
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaDigitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Tekes Programmes and Campaigns
 
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseenRatkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen
Tekes Programmes and Campaigns
 

More from Tekes Programmes and Campaigns (20)

Finland in space
Finland in spaceFinland in space
Finland in space
 
Suomi avaruudessa
Suomi avaruudessaSuomi avaruudessa
Suomi avaruudessa
 
Mixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 reportMixed Reality 2017 report
Mixed Reality 2017 report
 
VR AR Industry of Finland
VR AR Industry of FinlandVR AR Industry of Finland
VR AR Industry of Finland
 
Business Finland research funding services
Business Finland research funding servicesBusiness Finland research funding services
Business Finland research funding services
 
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkailleBusiness Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
Business Finland -tutkimusrahoituspalvelujen esittely asiakkaille
 
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineistoDigitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
 
Game Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochureGame Industry of Finland 2016 brochure
Game Industry of Finland 2016 brochure
 
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
ECSEL Call 2017: phases 1 and 2
 
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksiaResearch Benefit -rahoituksen vaikutuksia
Research Benefit -rahoituksen vaikutuksia
 
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
Tekesin kansainvälistymisen kasvupaketti ja rahoituspalveluiden muutokset 201...
 
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeitaFiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman rahoittamia hankkeita
 
Research Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineistoResearch Benefit esitysaineisto
Research Benefit esitysaineisto
 
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineistoChallenge finland -kilpailun esitysaineisto
Challenge finland -kilpailun esitysaineisto
 
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-201410 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
10 years of Tekes funding and networks for the Finnish game industry 2004-2014
 
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentationIndustrial Internet - Business Revolution programme presentation
Industrial Internet - Business Revolution programme presentation
 
Learning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success StoriesLearning Solutions Programme Success Stories
Learning Solutions Programme Success Stories
 
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisuNäkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
 
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaDigitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
 
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseenRatkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen
Ratkaisuja aluekehittämiseen ja lähiöiden uudistamiseen
 

Esimerkkejä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projekteista

 • 2. Tarve: Syöpähoitoja saavien potilaiden seuranta raskaiden hoitojen jälkeen on kotioloissa usein hankalaa. Potilaiden voinnista ja tuntemuksista ei myöskään aina saada riittävän selkeää kuvaa kontrollikäyntien yhteydessä. Ratkaisu: NetMedin kehittämän Kaiku-järjestelmän avulla voidaan seurata syöpähoitoja saavien potilaiden vointia kotioloissa älypuhelinten ja tablet-tietokoneiden avulla. Samalla voidaan tukea heidän toipumistaan. Netmedi Oy: Älypuhelin seuloo syöpää Hyöty: Potilaat voivat kertoa hoitojen haittavaikutuksista ilman erillisiä lääkärikäyntejä. Lopputulos säästää kaikkien osapuolten aikaa, vaivaa ja kustannuksia. Samalla paranee hoidonlaatu. Kilpailutilanne: Seurantajärjestelmää käyttää tällä hetkellä yhteensä viitisentoista syöpäklinikkaa eri maissa. Läpimurtoa odotetaan etenkin Keski- Euroopasta.
 • 3. Tarve: Suomalaista terveydenhuoltoa on kehitetty pitkälti järjestelmäkeskeisesti ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Myös valinnanvapaus on ymmärretty liian suppeasti. Ratkaisu: Demon Helsingin Terveyden tulevaisuudet - tutkimus haastaa alan toimijat tutkailemaan terveyttä huomattavasti kokonaisvaltaisemmin. Suurin muutos on, että ihmislähtöisyys korvaa palvelulähtöisyyden. Polku terveydenhuollosta terveyden huoltoon Globaalin talouden kaltaiset megatrendit muuttavat myös terveyden edellytyksiä. Yhä useammalla toimijalla on rooli terveyden rakentajana. Tätä me haluamme tehdä tutkimuksella näkyväksi. Satu Korhonen Tutkimusjohtaja, Demos Helsinki
 • 4. Tarve: Tuottaa lääkäripalveluja entistä tehokkaammin. Tutkimuksen mukaan jopa 75 prosenttia lääkärikäynneistä voitaisiin korvata videopuheluilla. Ratkaisu: MeeDocin mobiilisovelluksella lääkärin diagnoosin ja mahdollisen reseptimääräyksen voi hankkia etäyhteydellä kotoa tai vaikkapa ulkomailta. MeeDoc Oy: Telelääkäri tuo selkeitä sote-säästöjä Hyöty: Terveyspalvelujen tehokkaampi käyttö ja helppous asiakkaille. Selkeät kustannussäästöt kun rutiinikäynnit hoituvat mobiilipalvelulla. Kilpailutilanne: Palvelu on käytössä eri puolella Eurooppaa sekä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä ja merkittävimmissä kotimaisissa lääkäritaloissa.
 • 5. Palvelumuotoilulla positiivisempaa potilaskokemusta lapsiperheille Hyöty: Projektin myötä HUSin uusi lastensairaala tulee tarjoamaan entistä parempaa palvelua ja potilaskokemuksia potilaille ja heidän läheisilleen. Tilanne: Tutkimustuloksia ja tulevan lastensairaalan käytäntöjä pyritään hyödyntämään terveydenhuollossa laajemminkin, myös kansainvälisesti. Tarve: Julkinen terveydenhuolto on Suomessa hoidon osalta huippuluokkaa. Asiakas- ja palvelukokemuksissa sekä tiedonkulussa on sen sijaan petrattavaa. Ratkaisu: Tutkimusprojektissa kartoitetaan nykyisen hoitopolun kipupisteitä ja tiedonkulun tulppia. Samalla rakennetaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun keinoin potilaiden näkökulman paremmin huomioivia toimintamalleja ja palvelupolkuja.
 • 6. Tarve: Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakasmäärät ja siten myös kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina rajusti. Apu ei tavoita ajoissa niitä, jotka sitä kipeimmin tarvitsisivat. Ratkaisu: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Välittämisen koodi -projektissa ensiapua ja neuvontaa tarjotaan yhden luukun periaatteella. Välittämisen koodi antaa ensiapua elämänhallintaan Hyöty: Verkkopalvelussa lapset, nuoret ja heidän huoltajansa voivat hakea neuvoja ja apua ilman viranomaisbyrokratiaa. Samalla viranomaiset ja kolmannen sektorin toimijat saavat lisätyökalun ehkäisevän työn tueksi. Tilanne: Toimintamalli on herättänyt kiinnostusta naapurimaakunnissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on laajentaa palvelu projektista saatavien kokemusten pohjalta valtakunnalliseksi.
 • 7. Idea: Suomalaisen työväestön terveydestä ja hyvinvoinnista rakennetaan entistä kokonaisvaltaisempi ja ajantasaisempi kuva työkyky- ja sykeanalytiikkaan erikoistuneiden yritysten mittausdatan ja työterveyshuollon tietojen pohjalta. Tietoa voidaan käyttää palvelujen kehittämisessä, se mahdollistaa merkittävästi vaikuttavammat interventiot ja personoidut terveyspalvelut. Vaikutus: Uusia uria työssäkäyvän väestön terveystutkimukselle ja terveysriskien tunnistamiselle. Tarkempaa terveystietoa työikäisistä Tällä toimintamallilla päästään kiinni yksilöllisiin riskitekijöihin ja rakentamaan yleisluontoisen terveysohjeistuksen sijaan täsmälleen sopivat toimenpiteet. Lopputulos parantaa työssä jaksamista ja säästää kaikkien kustannuksia. Antti Särelä Projektipäällikkö, Tampereen teknillinen yliopisto
 • 8. Tarve: Vanhusten aktiivisuuden ylläpitoon ja kuntoutukseen kaivataan uusia välineitä niin kotona kuin hoivayksiköissä. Ratkaisu: Gamified Solutions in Healthcare –tutkimusprojekti on osoittanut, että peliteknologia voi tarjota ikääntyvien elämään paljon positiivisia virikkeitä. Monialaisessa tutkimuksessa on tehty laajaa yhteistyötä mm. aasialaisten kumppaneiden kanssa. Peliteknologiasta apua ikääntyville Hyöty: Helppokäyttöinen teknologia voi aktivoida ikääntyneitä. Peliteollisuudelle ja helppokäyttöistä teknologiaa kehittäville yrityksille trendi tarjoaa aivan uuden markkinan. Tilanne: Pohjoismaissa ja Euroopassa pelillistämiseen suhtaudutaan vielä hieman varauksellisesti, mutta Aasiassa näitä ennakkoluuloja ei enää ole.
 • 9. Tarve: Pitkät hoitojonot, korkeat hoidon kustannukset. Palvelujen ulkoistuksissa kokonaisvaltainen kehittäminen, uudet innovaatiot ja aito yhteistyö jäävät helposti taka-alalle. Ratkaisu: Tutkimus osoittaa, että perinteinen alihankintamalli kannattaa korvata kumppanuusajattelulla ja aidolla yhteistyöllä. Näin palveluja voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti ja hyödyt leviävät. Hyöty: Uudenlaiset, pitkäjänteisemmät sopimusmallit mahdollistavat laadukkaammat, kustannustehokkaammat ja asiakaslähtöisemmät palvelut. Tilanne: Espoossa yhteistyö on purkanut pitkät hoitojonot terveyskeskuksista ja Jyväskylässä hammashoidosta. Vaasassa ympärivuorokautinen vastuulääkäri-malli on pudottanut ikääntyneiden ambulanssikutsut, päivystyskäynnit ja vuodeosastojaksot noin puoleen aiemmasta. Uudenlaista ajattelua julkisiin ja yksityisiin sote-palveluihin
 • 10. Tarve: Entistä useampi työikäinen suomalainen kärsii päihde- ja mielenterveysongelmista. Sirpaleinen päihde- ja mielenterveystyö ei vastaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan tarpeisiin. Ratkaisu: Kokkolan seudulla päihdehuoltoon, mielenterveystyöhön ja kuntoutukseen rakennettiin asiakaslähtöinen palveluketju, joka ylittää perinteiset hallinto- ja organisaatiorajat. Kaikki keskeiset palvelut keskitettiin yhteen osoitteeseen. Päihde- ja mielenterveyspalvelut saman katon alle Hyöty: Hoito ja kuntoutus saatiin asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi, joka parantaa palvelutasoa, lisää toiminnan tehokkuutta ja tuottaa kustannussäästöjä. Asiakas pääsee kokonaisvaltaiseen hoitoon heti ensimmäisestä käynnistä lähtien. Tilanne: Malli on herättänyt mielenkiintoa paitsi valtakunnallisesti myös EU:n tasolla. Komission Joint Research Center on nostanut sen yhdeksi kärkihankkeeksi, joka toteuttaa unionin sosiaaliohjelmaa.
 • 11. Tarve: Pitkät jonotusajat, vaikeasti täytettävät lääkärinvirat, tiukentuva talous ja hiljalleen heikentyvä palvelutaso Ratkaisu: Pihlajalinnan tutkimus- ja kehittämisprojektissa luotiin toimintamalli, joka varmistaa sote-palvelut hallituin kustannuksin sekä rakentaa läpinäkyvän ja hallitun konseptin palvelujärjestelmän haltuunottoon. Hyöty: Esimerkiksi Mänttä-Vilppulassa uudella tuotantomallilla ja sote-palveluiden ulkoistamisella saatiin auki olevat virat täyteen, hoitojonot historiaan ja asiakastyytyväisyys paremmaksi entistä pienemmin kustannuksin. Tilanne: Mallia ollaan monistamassa uusiin kohteisiin, mm. Pohjanmaalle kuusiokuntiin. Uudella sote-palvelujen toimintamallilla miljoonasäästöt
 • 12. Tarve: Arkisten terveyspalvelujen käyttö on usein hankalaa: esimerkiksi terveyskeskuksesta saadun rokotereseptin jälkeen rokote pitää hakea ensin apteekista ja varsinainen rokotus jälleen terveyskeskuksesta. Ratkaisu: Apteekki on luonteva paikka tarjota myös terveydenhuollon peruspalveluja. Apteekin Terveyspiste tuo peruspalvelut lähiapteekkiin Hyöty: Terveyspiste tuo terveydenhoitajan palvelut lähelle asiakkaita ja samalla helpottaa terveysasemien ja -keskusten jonoja. Terveydenhoitoalan ammattilainen tuo tukea apteekkilaisten työhön ja antaa yrityksille mahdollisuuden testata uusia menetelmiä. Tilanne: Terveyspiste-toimintamalli käynnistyi 2009 pilottipaikkakunnilla ja on levinnyt myö muualle Suomeen.
 • 13. Sote-palvelujen ”verkkokauppa” tuo vaihtoehtoja Hyöty: Asiakkaan on helppo vertailla eri vaihtoehtoja. Tuottajille keskitetty paikka palveluiden esittelyyn ja myymiseen, mikä on etenkin pienille yrityksille merkittävä asia. Tilanne: Hyvinvoinnin palvelutarjotin voitti Kuntaliiton kansallisen Lähipalvelu- kilpailun pääpalkinnon v. 2015. Kiinnostusta myös muualla Suomessa. Tarve: Hyvinvointipalvelujen tarjontaan tutustuminen on työlästä, kun tietoja joutuu etsimään eri lähteistä. Ratkaisu: Kainuussa kehitettiin netissä toimiva, koko maakunnan kattava palvelutarjotin. Hyvinvointipalvelut löytyvät yhdestä paikasta, olipa kyse julkisista palveluista tai yritysten tai järjestöjen palvelusta.
 • 14. Tarve: Moni vanhus syö lääkkeitä vaivaan, joka on voinut hävitä jo vuosia sitten. Hoitoketjussa oikein kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa ja -vastuuta potilaan tilasta. Ratkaisu: Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on luotu toimintatapa, jossa lääkitystä järkeistettiin hoitavan lääkärin, kotihoidon ja farmasian ammattilaisten yhteistyöllä. Lääkitys ja vointi kohdalleen moniammatillisella yhteistyöllä Hyöty: Pirteämmät ja paremmin voivat asiakkaat sekä pienemmät hoiva- ja lääkekulut. Moniammatillinen tiimityö opettaa tekijäänsä ja haastaa kehittämään ammattitaitoa. Tilanne: Tutkimushankkeen tuloksia hyödynnetään mm. tulevissa kansallisissa ohjeistuksissa.
 • 15. Idea: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projektissa selvitetään ja annetaan jatkokehittäjille tietoa, millaisia omaan hyvinvointiin liittyviä verkko- ja mobiilipalveluja ikääntyvät aidosti kaipaavat. Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitos, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Caritas- Säätiö sekä joukko terveysteknologian yrityksiä. Vaikutus: Vastataan ikääntyneiden tarpeisiin ja luodaan alalle uutta liiketoimintaa. Terveysalan nettipalveluja ikääntyville Tarve helppokäyttöiselle palvelulle, jonne on koottu iäkkäämpien arkeen kuuluvaa relevanttia tietoa, on aivan ilmeinen. Raija Korpelainen Tutkimuspäällikkö, terveysliikunnan professori Oulun Diakonissalaitos ja Oulun yliopisto
 • 16. Idea: Satakunnan sairaanhoitopiirissä on laitettu psykiatristen palveluiden tarjonta uusiksi terveydenhuollon ulkoistuksen avulla. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman hankkeessa luotiin arviointimittarit sekä lisättiin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Vaikutus: Asiakaslähtöisillä ja kustannustehokkailla toimintamalleilla toiminnan painopistettä on saatu siirtymään laitoshoidosta varhaiseen reagointiin ja avohoitoon. Psykiatrian avohoitoon uutta puhtia Olemme pilotoineet mallia, jossa lähetteet käsitellään päivittäin, uudet potilaat otetaan vastaan vuorokauden kuluessa ja henkilöstön työajat ovat normaalia poliklinikkaa pidemmät. Varhainen reagointi on kaikkien etu. Minna Nevalainen Projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • 17. Idea: Kotihoito 2020 -hankkeessa kehitettiin kotihoitopalveluiden tuotanto- ja johtamis-menetelmiä, parannettiin hoitoketjun yhteis-työtä sekä keskitettiin henkilöstön työpanoksia asiakkaan kannalta tärkeimpiin tehtäviin Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymässä, Kalajoella ja Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa. Vaikutus: Kotihoidon henkilöstön kiire helpottui ja heidän työnsä laatu parani. Kotihoidon organisointi toi enemmän aikaa asiakkaalle Nyt aikaa jää entistä enemmän siihen kaikkein tärkeimpään eli asiakkaaseen. Virpi Kamunen Palvelupäällikkö Peruspalvelukuntayhtymä Kallio