SlideShare a Scribd company logo
TEK:n DIGISTRATEGIATYÖ
Kari Mikkelä +
JV:n digityöryhmä +
Jäsenpalveluvaliokunta + Toimisto
TEKin
hallitus
02.12.2014
Maailma	
  on	
  erilainen	
  2020!	
  
•  Tekin	
  uusjäsenpohja	
  ja	
  nuorten	
  jäsenten	
  työelämän	
  
arvostukset	
  ovat	
  muu:umassa	
  
•  Perinteisiä	
  amma:eja	
  häviää,	
  työn	
  luonne	
  ja	
  työssä	
  
tarvi:ava	
  osaaminen	
  muu:uu	
  
•  Työnteon	
  organisaa>oilta	
  sekä	
  työn	
  ja	
  muun	
  elämän	
  
järjestämisen	
  pui:eilta	
  etsitään	
  joustoa	
  
•  Digitaaliset	
  ratkaisut	
  tarjoavat	
  mahdollisuuksia,	
  mu:a	
  
niiden	
  tuo:amisen	
  logiikkaa	
  muu:umassa	
  
•  Ratkaisut	
  skaalautuvat	
  globaalis>,	
  mu:a	
  toteutuvat	
  
lokaalis>	
  
•  Mikä	
  on	
  se	
  TEK	
  2020,	
  jolle	
  luomme	
  digitaalisia	
  
palveluja	
  ja	
  ratkaisuja	
  digistrategiassamme?	
  	
  	
  
Digi-­‐	
  ja	
  IT-­‐strategiat	
  
•  TEKin	
  digistrategiatyön	
  tavoi:eena	
  vastata	
  kysymyksen:	
  "Kuinka	
  
TEKin	
  tulisi	
  selviytyä	
  ja	
  menestyä	
  jatkuvas>	
  digitalisoituvassa	
  
maailmassa?	
  
•  Digistrategia	
  ei	
  ole	
  erillisstrategia,	
  vaan	
  digitaalisuuden	
  linssi	
  koko	
  
TEKin	
  strategiaan.	
  Digistrategian	
  tulee	
  siksi	
  sisältää	
  kaikki	
  TEKin	
  
strategian	
  osa-­‐alueet	
  digitaalisuuden	
  näkökulmasta	
  katso:una.	
  	
  
•  Digistrategian	
  tueksi	
  laaditaan	
  myöhemmin	
  IT-­‐strategia,	
  joka	
  vastaa	
  
kysymykseen	
  "Miten	
  IT-­‐ratkaisuilla	
  autetaan	
  TEK:iä	
  kehi:ymään	
  
amma>yhdistyskentän	
  voi:ajaksi".	
  Kokeillaan,	
  orkestroidaan.	
  
•  Ensiksi	
  Digistrategia	
  ja	
  myöhemmin	
  IT-­‐	
  strategia,	
  jotka	
  ovat	
  linjassa	
  
keskenään	
  ja	
  tukevat	
  toisiaan.	
  TEK:n	
  2020	
  strategiaa	
  tukeva	
  
Digistrategia	
  kuitenkin	
  ohjaa	
  IT-­‐strategian	
  luomista.	
  
Digipainopisteet	
  
•  Jäsen-­‐	
  ja	
  sidosryhmärekisteri	
  (CRM)	
  digiy>menä	
  
•  Auten>koin>	
  tärkein	
  toiminnallisuus,	
  metadatan	
  keruu	
  
kartu:aa	
  järjestöpääomaa	
  
•  Rajapinnat	
  muihin	
  järjestelmiin,	
  	
  järjestön	
  tuo:ama	
  >eto	
  
pääosin	
  avoimeksi	
  
•  Kehi:äjäekosysteemi	
  ja	
  –	
  kumppanit	
  laajentamaan	
  
mahdollisuuksia	
  ja	
  jakamaan	
  kustannuksia	
  
•  Globaalis>	
  kilpailukykyisen	
  jäsen	
  –	
  ja	
  sidosryhmäarvon	
  
tuo:aminen	
  
•  Mahdollisia	
  strategisia	
  avauksia?	
  
–  Jäsenten	
  omat	
  ”henkilökohtaiset	
  digiekosysteemit”	
  
–  Luote:u	
  ”Oma	
  data”	
  TEK-­‐palveluna	
  
E3-SEMINAARI 6.9.2013
URBAN MILLISSÄ
•  Lähetekeskustelu
digistrategiatyön prosessista
ja sisällöstä
•  Valiokunnille ja
henkilökunnalle
à Heräte
à  Yksilötyöskentely
à  Ryhmätyöskentely
à  Keskustelu
à  Työskentely talteen
Takaamme	
  
henkilöstöllemme	
  ja	
  
toimijaverkostollem
me	
  osaamisen	
  ja	
  
välineet	
  
Suori:aa	
  
strategiset	
  
prosessit	
  
jotka	
  saavat	
  
aikaan	
  
jäseniämme	
  ja	
  
sidosryhmiämme	
  
tyydy:ävän	
  
kokemuksen	
  	
  
Joka	
  täy:ää	
  
jäsentemme	
  ja	
  
sidosryhmiemme	
  
odotukset	
  
Arvonluomisprosessi	
  
Oppiminen	
  ja	
  
kasvu	
  
Inhimillinen pääoma
Informaatiopääoma
Organisaatiopääoma
kulttuuri johtajuus
Strategian
mukaisuus
Yhteistyö
Prosessit	
  
Operatiiviset
johtamisprosesit
• hankinta	
  
• valmistus	
  
• jakelu	
  
• riskienhallinta	
  
Asiakashallinta-
prosessit
• asiakasvalinta	
  
• uusasiakashankinta	
  
• nykyisten	
  asiakkaiden	
  
säily:äminen	
  
• liiketoiminnan	
  
kasva:ami-­‐	
  
nen	
  asiakkaiden	
  kanssa	
  
Innovaatio-
prosessit
• Uusien	
  mahdollisuuksien	
  
tunnistaminen	
  
• tutkimus-­‐	
  ja	
  tuotekehitys-­‐	
  
hankkeiden	
  valinta	
  
• suunni:elu	
  ja	
  
kehi:äminen	
  
• markkinoille	
  vieminen	
  
Sääntely- ja sosiaaliset
prosessit
• ympäristö	
  
• turvallisuus	
  ja	
  
terveys	
  
• työllistäminen	
  
• yhteisö	
  
Asiakkaat	
  
Asiakkaan arvolupaus
hinta saatavuus
valikoim
a
toimivuus
laatu
Tuote/palveluominaisuudet	
  
palvelu
kumppanuu
s
Suhde	
  
brandi
Imago	
  
Talous	
  
Pitkäaikainen
jäsenten ja
sidosryhmien
kokema arvo
uusien
liikevaih-don
lähteiden
hankkiminen
asiakasarvon
kasvattaminen
Kasvustrategia	
  
kustannus-
rakenteen
parantaminen
pääoman käyt-
töasteen pa-
rantaminen
Tuo?avuusstrategia	
  
Mukaillen	
  (Lars	
  Miikki	
  &	
  Kari	
  Mikkelä	
  6.9.2013):	
  Robert	
  S.	
  Kaplan	
  ja	
  David	
  P.	
  Norton:	
  Strategiaverkko,	
  Talentum,	
  
Helsinki,	
  2009.	
  
E3 TYÖPAJA 6.9.2013 -
DIGIKOKONAISUUS!
E3 SERVICE MODEL CANVAS
2020 Strategia E: TEK ON YHTEISÖLLINEN
AMMATTIJÄRJESTÖKENTÄN EDELLÄKÄVIJÄ
MIHIN DIGITAALISUUDESTA LISÄARVOA?
TEK:
•  Luotettava solmupiste
•  Ammatillinen yhteisö
•  Kasvattaa tekkiläisten työmarkkina-arvoa
•  Rakentaa innovatiivista Suomea
•  Globaali toimija
KENELLE DIGIPALVELUJA? Jäsenet
Henkilöstö
Jäsenten yhteisöt
Luottamushenkilöt
Kumppanijärjestöt
Lisäarvopalvelujen tarjoajat
TEKin tuotteiden/palvelujen ostajat
Jäsenten työnantajat
Oy Suomi Ab
Kansainväliset yksilöt ja yhteisöt
Globaali media
TEKin	
  benchmarking	
  tutkimus	
  2013	
  
DIGITEKIN ROADMAP
MITEN VAIHEISTETAAN?
Digistrategiamatkan	
  alku	
  (JV)	
  
	
  
•  1)	
  Valmisteluvaihe	
  JV:	
  taustatyö	
  2009-­‐2013,	
  E3	
  kiteytys	
  6/13,	
  työpaja	
  9/13/,	
  koppi	
  
10/13,	
  TEK/JR	
  12/12,	
  JV	
  1/14	
  -­‐>	
  laajennus	
  koko	
  järjestöön	
  
•  2)	
  Suunni:eluvaihe	
  (kevät/kesä	
  2014)	
  
•  -­‐	
  työryhmä	
  JV	
  2/14	
  (valmistelee	
  etenemispolun	
  ja	
  tuo:aa	
  valtuuston	
  työpajan,	
  joka	
  
yhteissuunni:elun	
  star`..	
  
•  -­‐	
  valtuusto	
  3/14	
  (lähtökohdat,	
  prosessi,	
  valtuustoryhmien	
  panos,	
  ensimmäiset	
  askeleet)	
  
JV	
  vetää	
  
•  -­‐	
  valiokun>en	
  teematyöpajat	
  keväällä:	
  kullakin	
  omat	
  tärkeät	
  teemat	
  -­‐>	
  oman	
  pilo>n	
  
valmistelu	
  ja	
  käynnistys	
  (JV/YRV	
  11.6.14,	
  JV/TV	
  26.9.14..)	
  	
  
•  -­‐	
  toimiston	
  teematyöpajat:	
  esim.	
  jäsenpalvelut,	
  oma	
  henkilöstön	
  kehi:äminen,	
  
kumppanuudet	
  (JV/TSTO	
  10.4.14	
  )	
  
•  -­‐	
  sidosryhmäkentän	
  teematyöpajat	
  (yhteistyöjärjestöt,	
  maksulliset	
  palvelut,	
  
yhteiskunnan	
  kehi:äminen	
  (JV:n	
  digilausunnot	
  hallitukselle)	
  
•  -­‐	
  eri	
  valiokunnat	
  käynnistävät	
  työpajojen	
  tuotoksena	
  omilla	
  teema-­‐alueillaan	
  kokeiluja	
  
yhteistyössä	
  toimiston	
  kanssa	
  
•  -­‐	
  kokoavat	
  työpajat:	
  	
  järjestön	
  digistrategian	
  elemen>t	
  ja	
  kehi:ämisen	
  orkestroinnin	
  
järjestäminen	
  
•  3)	
  Esi:ely	
  uudelle	
  valtuustolle	
  elokuun	
  2014	
  kokouksessa	
  ja	
  si:en	
  uudelle	
  hallitukselle	
  
•  4)	
  	
  implementoin>roadmapin	
  2014-­‐2020	
  valmistelu	
  (kesä/syksy	
  2014),	
  kokeilutoiminta	
  
ja	
  ydinprojek>en	
  tunnistus	
  
•  5)	
  	
  digistrategia	
  roadmapin	
  hyväksyminen	
  ja	
  budjetoin>	
  2015-­‐2020,	
  valtuusto	
  11/14	
  
•  6)	
  	
  E3	
  strategian	
  jalkautus	
  2015-­‐2020	
  -­‐>	
  "TEK	
  digitaalises>	
  tue:una	
  	
  amma`osaamisen	
  
solmupisteenä"	
  
CASE: MUUTOSTA OTANIEMESSÄ??
•  Uusista Master-opiskelijoista 50% ulkomaalaisia
•  Tutkinnot sekoittuvat, ammattirajat hämärtyvät
•  Pelkästään Aallosta syntyy 2 startuppia viikossa
•  Menestyvissä uusissa yrityksissä toiminta organisoitu
matalasti, joustavasti ja yhteisöllisesti (vrt. Supercell)
•  Kokeneet isoista yrityksistä lähtevät suomalaiset
perustavat runsaasti uusia yrityksiä
•  Der Spiegelin mukaan Saksassa yli 50% DI:stä
”freelancereita” (=itsellisiä asiantuntijapalveluita muille)
•  Eläkkeellä olevien osaavien seniorien määrä kasvaa
Kenelle digitaalisesti tuettu TEK vuonna 2020?
Rouvinen, ETLA, 11.3.2014:
Tekninen kehitys uhkaa 36%
ammateista 10-20 vuoden aikana.
Ainutlaatuinen mahdollisuus: Pikkuisen
vikkelämmät & ketterämmät palkitaan
Kehitys vaikuttaa kaikkiin ammatteihin:
ei ihmistyön konekäännöksiä vaan
uudelleenorganisointia
DigiTEK/JV/Heini	
  Hult-­‐Miekkavaara/
18.12.2013	
  
DIGITAALISEN BISNEKSEN YMPÄRISTÖ
MUUTTUU NOPEASTI
Geoffrey	
  Moore	
  2011	
  
Focus	
  2020	
  
Focus	
  before	
  
Digi-­‐	
  ja	
  IT-­‐strategiat	
  
•  TEKin	
  digistrategiatyön	
  tavoi:eena	
  vastata	
  kysymyksen:	
  "Kuinka	
  
TEKin	
  tulisi	
  selviytyä	
  ja	
  menestyä	
  jatkuvas>	
  digitalisoituvassa	
  
maailmassa?	
  
•  Digistrategia	
  ei	
  ole	
  erillisstrategia,	
  vaan	
  digitaalisuuden	
  linssi	
  koko	
  
TEKin	
  strategiaan.	
  Digistrategian	
  tulee	
  siksi	
  sisältää	
  kaikki	
  TEKin	
  
strategian	
  osa-­‐alueet	
  digitaalisuuden	
  näkökulmasta	
  katso:una.	
  	
  
•  Digistrategian	
  tueksi	
  laaditaan	
  myöhemmin	
  IT-­‐strategia,	
  joka	
  vastaa	
  
kysymykseen	
  "Miten	
  IT-­‐ratkaisuilla	
  autetaan	
  TEK:iä	
  kehi:ymään	
  
amma>yhdistyskentän	
  voi:ajaksi".	
  Kokeillaan,	
  orkestroidaan.	
  Main	
  
context:	
  Systems	
  of	
  Engagement/Social	
  Business	
  Systems.	
  
•  Ensiksi	
  Digistrategia	
  ja	
  myöhemmin	
  IT-­‐	
  strategia,	
  jotka	
  ovat	
  linjassa	
  
keskenään	
  ja	
  tukevat	
  toisiaan.	
  TEK:n	
  2020	
  strategiaa	
  tukeva	
  
Digistrategia	
  kuitenkin	
  ohjaa	
  IT-­‐strategain	
  luomista.	
  
Ryhmätyöt	
  kevätvaltuusto	
  2014	
  
Mitkä	
  ovat	
  digitaalisuuden	
  mahdollisuuksia	
  
hyödyntävät	
  TEKin	
  uudet	
  palveluelemenGt	
  
jäsenille	
  ja	
  sidosryhmille	
  vuonna	
  2020	
  kun..	
  
A	
  	
  TEKin	
  jäsenillä	
  on	
  parhaat	
  työurat	
  
B	
  	
  Työelämä	
  on	
  hyvä	
  ja	
  kannustava	
  
C	
  	
  Suomalaiset	
  ovat	
  tekniikan	
  ja	
  amma>llisen	
  osaamisen	
  
kärkikansa	
  
D	
  	
  Innovaa>oympäristö	
  on	
  kilpailukykyinen	
  
E	
  	
  TEK	
  on	
  yhteisöllinen	
  amma`järjestökentän	
  
edelläkävijä	
  
Mistä	
  resurssit	
  kehi:ämiselle?	
  
•  Olemassa	
  olevan	
  budje>n	
  pui:eissa?	
  
•  Jäsenmaksukorotus?	
  
•  Tehtävien	
  joukkoistus?	
  
•  Palveluiden	
  maksullisuus	
  jäsenille?	
  
•  Palveluiden	
  myyminen	
  ulos?	
  
•  Oman	
  pääoman	
  purkaminen?	
  
•  Ulkopuolisen	
  kehitysrahoituksen	
  hankkiminen?	
  
•  Muut	
  mahdollisuudet?	
  
Tulevaisuuden	
  palveluelemen>t	
  
Tuo:aja	
  
l
ähtöinen	
  
Käy:äjälähtöinen	
  
Toteutetaan	
  itse	
  
Toteutetaan	
  kumppaniverkostossa	
  
Ryhmä:
A TEKin jäsenillä on
parhaat työurat
A	
  	
  TEKin	
  jäsenillä	
  on	
  parhaat	
  työurat	
  
Ryhmä:
B Työelämä on hyvä
ja kannustava
B	
  	
  Työelämä	
  on	
  hyvä	
  
ja	
  kannustava	
  
Ryhmä:
C Suomalaiset ovat
tekniikan ja ammatillisen
osaamisen kärkikansa
C	
  	
  Suomalaiset	
  ovat	
  tekniikan	
  ja	
  
amma>llisen	
  osaamisen	
  kärkikansa	
  
Ryhmä:
D Innovaatioympäristö
on kilpailukykyinen
D	
  Innovaa>oympäristö	
  on	
  
kilpailukykyinen	
  
Ryhmä:
E TEK on yhteisöllinen
ammattijärjestökentän
edelläkävijä
E	
  	
  TEK	
  on	
  yhteisöllinen	
  
amma`järjestökentän	
  edelläkävijä	
  
Mistä	
  resurssit	
  kehi:ämiselle?	
  
Riippuu	
  toimista!	
  Esim.	
  A	
  ryhmä	
  
JV:n	
  kyselyt	
  12.12.2013	
  &	
  20.3.2014:	
  	
  
Digipalvelutavoi:een	
  tärkeys?	
  
VALTUUSTO	
  20.3.2014	
  (76	
  vastaajaa,	
  keski-­‐ikä	
  korkeampi)	
  
AATE	
  12.12.2013	
  (52	
  TEK	
  akGivia,	
  keski-­‐ikä	
  matalampi)	
  
TÄRKEÄ!	
  
TÄRKEÄ!	
  
EI	
  TÄRKEÄ	
  
EI	
  TÄRKEÄ	
  
JV & AATE kartoitus 12.12.2013
DigiTEK/JV/Heini	
  Hult-­‐Miekkavaara/
18.12.2013	
  
Arvio 2013: 3/5
Kuka	
  käy:ää	
  ja	
  tuo:aa?	
  
DigiTEK/JV/Heini	
  Hult-­‐Miekkavaara/
18.12.2013	
  
Ketkä	
  	
  voisivat	
  KÄYTTÄÄ	
  digitaalisia	
  palveluja?	
  
Ketkä	
  voisivat	
  TUOTTAA	
  digitaalisia	
  palveluja?	
  
100%	
  
Palvelujen	
  maan>ede	
  ja	
  kielet?	
  
Palvelujen	
  nyky>la	
  ja	
  vertailukohdat?	
  
VERTAILUKOHDE?	
  
TAVOITTEEN	
  TÄRKEYS?	
  
NYKYTILA?	
  

More Related Content

What's hot

Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänäKorkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Kari Laine
 
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
Timo Rainio
 
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusBusiness Arena Oy
 
SeOppi 2/2018
SeOppi 2/2018SeOppi 2/2018
Sykemittari
SykemittariSykemittari
Sykemittari
Tero Peltola
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Paivi Sutinen
 
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat 2011
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat 2011Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat 2011
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat 2011
Pekka Ollikainen
 
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kuntekoToimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Tyoelama2020
 
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakka
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakkaStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakka
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakka
Strateginen tutkimus | Strategic Research
 
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011ax
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011axOppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011ax
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011ax
Pekka Ollikainen
 
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011a
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011aOppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011a
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011aPekka Ollikainen
 
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Paivi Sutinen
 
Digimedia2003 Kalvosarja
Digimedia2003 KalvosarjaDigimedia2003 Kalvosarja
Digimedia2003 Kalvosarja
Tommi Pelkonen
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
Paivi Sutinen
 
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 
Odotuksia ja toiveita ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalvelulle
Odotuksia ja toiveita ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalvelulleOdotuksia ja toiveita ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalvelulle
Odotuksia ja toiveita ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalvelulle
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Business Arena Oy
 
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murroksetStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset
Strateginen tutkimus | Strategic Research
 
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminenDigitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Verke
 

What's hot (20)

Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänäKorkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
 
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
 
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
 
SeOppi 2/2018
SeOppi 2/2018SeOppi 2/2018
SeOppi 2/2018
 
Sykemittari
SykemittariSykemittari
Sykemittari
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
 
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat 2011
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat 2011Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat 2011
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat 2011
 
Toimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kuntekoToimialaseminaari 180515 kunteko
Toimialaseminaari 180515 kunteko
 
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakka
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakkaStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakka
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit: koko pakka
 
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011ax
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011axOppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011ax
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011ax
 
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011a
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011aOppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011a
Oppimisratkaisut ohjelman esittelydiat_2011a
 
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
 
Digimedia2003 Kalvosarja
Digimedia2003 KalvosarjaDigimedia2003 Kalvosarja
Digimedia2003 Kalvosarja
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...
 
Odotuksia ja toiveita ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalvelulle
Odotuksia ja toiveita ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalvelulleOdotuksia ja toiveita ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalvelulle
Odotuksia ja toiveita ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalvelulle
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
 
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murroksetStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset
 
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminenDigitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen
 

Similar to Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15

Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
DigitalHelsinki
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Oy
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Verke
 
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
DigitalHelsinki
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Tyoelama2020
 
Tiviittori 03012017
Tiviittori 03012017Tiviittori 03012017
Tiviittori 03012017
merjasj
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy
 
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö OulussaDigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
Suomen eOppimiskeskus ry
 
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
Sitran Kuntaohjelma
 
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Verke
 
Avaussanat
AvaussanatAvaussanat
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys 9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
Työterveyslaitos
 
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Teemu Ropponen
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli - yhteenveto kommentoitavaksi
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli - yhteenveto kommentoitavaksiDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli - yhteenveto kommentoitavaksi
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli - yhteenveto kommentoitavaksi
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalEevaKuuluvainen
 
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksiaDigiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 

Similar to Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15 (20)

Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
 
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
 
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
 
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
 
Tiviittori 03012017
Tiviittori 03012017Tiviittori 03012017
Tiviittori 03012017
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö OulussaDigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
DigiKilta 13.2.2018: Digiloikka 2020: Digistrategiatyö Oulussa
 
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
 
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
 
Avaussanat
AvaussanatAvaussanat
Avaussanat
 
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys 9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
 
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli - yhteenveto kommentoitavaksi
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli - yhteenveto kommentoitavaksiDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli - yhteenveto kommentoitavaksi
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli - yhteenveto kommentoitavaksi
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
 
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksiaDigiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
 

More from Kari Mikkelä

Urban Mill: Agile globally networked place-based ‘university-enterprise-peopl...
Urban Mill: Agile globally networked place-based ‘university-enterprise-peopl...Urban Mill: Agile globally networked place-based ‘university-enterprise-peopl...
Urban Mill: Agile globally networked place-based ‘university-enterprise-peopl...
Kari Mikkelä
 
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Kari Mikkelä
 
Startup yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat
Startup yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulatStartup yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat
Startup yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat
Kari Mikkelä
 
PI99 Report Politics and Internet 1999 (Dr. Paula Tiihonen Counsellor to the ...
PI99 Report Politics and Internet 1999 (Dr. Paula Tiihonen Counsellor to the ...PI99 Report Politics and Internet 1999 (Dr. Paula Tiihonen Counsellor to the ...
PI99 Report Politics and Internet 1999 (Dr. Paula Tiihonen Counsellor to the ...
Kari Mikkelä
 
Think local, act global! CLiC+ framework of thematic entrepreneurial developm...
Think local, act global! CLiC+ framework of thematic entrepreneurial developm...Think local, act global! CLiC+ framework of thematic entrepreneurial developm...
Think local, act global! CLiC+ framework of thematic entrepreneurial developm...
Kari Mikkelä
 
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Kari Mikkelä
 
Smart Co-creation in Espoo Innovation Garden
Smart Co-creation in Espoo Innovation GardenSmart Co-creation in Espoo Innovation Garden
Smart Co-creation in Espoo Innovation Garden
Kari Mikkelä
 
Urban Mill Innovation Platform Case 5.10.2017 for japanese guests
Urban Mill Innovation Platform Case 5.10.2017 for japanese guestsUrban Mill Innovation Platform Case 5.10.2017 for japanese guests
Urban Mill Innovation Platform Case 5.10.2017 for japanese guests
Kari Mikkelä
 
Urban MIll -tapahtumia Uusaika-hankkeessa 2015-2017
Urban MIll -tapahtumia Uusaika-hankkeessa 2015-2017Urban MIll -tapahtumia Uusaika-hankkeessa 2015-2017
Urban MIll -tapahtumia Uusaika-hankkeessa 2015-2017
Kari Mikkelä
 
Urban Mill Case @Regional Mill workshop, Savonlinna 20.7.2017
Urban Mill Case @Regional Mill workshop, Savonlinna 20.7.2017Urban Mill Case @Regional Mill workshop, Savonlinna 20.7.2017
Urban Mill Case @Regional Mill workshop, Savonlinna 20.7.2017
Kari Mikkelä
 
OI 2.0 13.6.2017: "VUCA times - give serendipity a chance" session
OI 2.0 13.6.2017: "VUCA times - give serendipity a chance" sessionOI 2.0 13.6.2017: "VUCA times - give serendipity a chance" session
OI 2.0 13.6.2017: "VUCA times - give serendipity a chance" session
Kari Mikkelä
 
Urban Mill presentation 2017-08-7 amk
Urban Mill presentation 2017-08-7 amkUrban Mill presentation 2017-08-7 amk
Urban Mill presentation 2017-08-7 amk
Kari Mikkelä
 
Finnish Prime Minister's Office, 2017: Innovation ecosystems as drivers of re...
Finnish Prime Minister's Office, 2017: Innovation ecosystems as drivers of re...Finnish Prime Minister's Office, 2017: Innovation ecosystems as drivers of re...
Finnish Prime Minister's Office, 2017: Innovation ecosystems as drivers of re...
Kari Mikkelä
 
Kakko & Mikkelä: Platform thinking within the third generation science park c...
Kakko & Mikkelä: Platform thinking within the third generation science park c...Kakko & Mikkelä: Platform thinking within the third generation science park c...
Kakko & Mikkelä: Platform thinking within the third generation science park c...
Kari Mikkelä
 
Espoon kaupunki: Otaniemen suunniteltu rakentaminen, 22.11.2016
Espoon kaupunki: Otaniemen suunniteltu rakentaminen, 22.11.2016Espoon kaupunki: Otaniemen suunniteltu rakentaminen, 22.11.2016
Espoon kaupunki: Otaniemen suunniteltu rakentaminen, 22.11.2016
Kari Mikkelä
 
“How to Support and Develop the Innovation-oriented Entrepreneurship in Turb...
 “How to Support and Develop the Innovation-oriented Entrepreneurship in Turb... “How to Support and Develop the Innovation-oriented Entrepreneurship in Turb...
“How to Support and Develop the Innovation-oriented Entrepreneurship in Turb...
Kari Mikkelä
 
Uusaika katsaus UML elinkeinoryhmä 2016 09-12
Uusaika katsaus UML elinkeinoryhmä 2016 09-12Uusaika katsaus UML elinkeinoryhmä 2016 09-12
Uusaika katsaus UML elinkeinoryhmä 2016 09-12
Kari Mikkelä
 
Kari Mikkelä : Urban Mill & Otaniemi Innovation Alley presentation 270516 D ...
Kari Mikkelä : Urban Mill & Otaniemi Innovation Alley presentation 270516 D ...Kari Mikkelä : Urban Mill & Otaniemi Innovation Alley presentation 270516 D ...
Kari Mikkelä : Urban Mill & Otaniemi Innovation Alley presentation 270516 D ...
Kari Mikkelä
 
Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Mikin eoppi klusteriraportti 2002Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Kari Mikkelä
 
Finnish “eLearning” Ecosystem and Internationalization - National Focus: Soci...
Finnish “eLearning” Ecosystem and Internationalization - National Focus: Soci...Finnish “eLearning” Ecosystem and Internationalization - National Focus: Soci...
Finnish “eLearning” Ecosystem and Internationalization - National Focus: Soci...
Kari Mikkelä
 

More from Kari Mikkelä (20)

Urban Mill: Agile globally networked place-based ‘university-enterprise-peopl...
Urban Mill: Agile globally networked place-based ‘university-enterprise-peopl...Urban Mill: Agile globally networked place-based ‘university-enterprise-peopl...
Urban Mill: Agile globally networked place-based ‘university-enterprise-peopl...
 
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
Karhusaari kaikille! - kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi. Uusimaa-p...
 
Startup yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat
Startup yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulatStartup yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat
Startup yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat
 
PI99 Report Politics and Internet 1999 (Dr. Paula Tiihonen Counsellor to the ...
PI99 Report Politics and Internet 1999 (Dr. Paula Tiihonen Counsellor to the ...PI99 Report Politics and Internet 1999 (Dr. Paula Tiihonen Counsellor to the ...
PI99 Report Politics and Internet 1999 (Dr. Paula Tiihonen Counsellor to the ...
 
Think local, act global! CLiC+ framework of thematic entrepreneurial developm...
Think local, act global! CLiC+ framework of thematic entrepreneurial developm...Think local, act global! CLiC+ framework of thematic entrepreneurial developm...
Think local, act global! CLiC+ framework of thematic entrepreneurial developm...
 
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
 
Smart Co-creation in Espoo Innovation Garden
Smart Co-creation in Espoo Innovation GardenSmart Co-creation in Espoo Innovation Garden
Smart Co-creation in Espoo Innovation Garden
 
Urban Mill Innovation Platform Case 5.10.2017 for japanese guests
Urban Mill Innovation Platform Case 5.10.2017 for japanese guestsUrban Mill Innovation Platform Case 5.10.2017 for japanese guests
Urban Mill Innovation Platform Case 5.10.2017 for japanese guests
 
Urban MIll -tapahtumia Uusaika-hankkeessa 2015-2017
Urban MIll -tapahtumia Uusaika-hankkeessa 2015-2017Urban MIll -tapahtumia Uusaika-hankkeessa 2015-2017
Urban MIll -tapahtumia Uusaika-hankkeessa 2015-2017
 
Urban Mill Case @Regional Mill workshop, Savonlinna 20.7.2017
Urban Mill Case @Regional Mill workshop, Savonlinna 20.7.2017Urban Mill Case @Regional Mill workshop, Savonlinna 20.7.2017
Urban Mill Case @Regional Mill workshop, Savonlinna 20.7.2017
 
OI 2.0 13.6.2017: "VUCA times - give serendipity a chance" session
OI 2.0 13.6.2017: "VUCA times - give serendipity a chance" sessionOI 2.0 13.6.2017: "VUCA times - give serendipity a chance" session
OI 2.0 13.6.2017: "VUCA times - give serendipity a chance" session
 
Urban Mill presentation 2017-08-7 amk
Urban Mill presentation 2017-08-7 amkUrban Mill presentation 2017-08-7 amk
Urban Mill presentation 2017-08-7 amk
 
Finnish Prime Minister's Office, 2017: Innovation ecosystems as drivers of re...
Finnish Prime Minister's Office, 2017: Innovation ecosystems as drivers of re...Finnish Prime Minister's Office, 2017: Innovation ecosystems as drivers of re...
Finnish Prime Minister's Office, 2017: Innovation ecosystems as drivers of re...
 
Kakko & Mikkelä: Platform thinking within the third generation science park c...
Kakko & Mikkelä: Platform thinking within the third generation science park c...Kakko & Mikkelä: Platform thinking within the third generation science park c...
Kakko & Mikkelä: Platform thinking within the third generation science park c...
 
Espoon kaupunki: Otaniemen suunniteltu rakentaminen, 22.11.2016
Espoon kaupunki: Otaniemen suunniteltu rakentaminen, 22.11.2016Espoon kaupunki: Otaniemen suunniteltu rakentaminen, 22.11.2016
Espoon kaupunki: Otaniemen suunniteltu rakentaminen, 22.11.2016
 
“How to Support and Develop the Innovation-oriented Entrepreneurship in Turb...
 “How to Support and Develop the Innovation-oriented Entrepreneurship in Turb... “How to Support and Develop the Innovation-oriented Entrepreneurship in Turb...
“How to Support and Develop the Innovation-oriented Entrepreneurship in Turb...
 
Uusaika katsaus UML elinkeinoryhmä 2016 09-12
Uusaika katsaus UML elinkeinoryhmä 2016 09-12Uusaika katsaus UML elinkeinoryhmä 2016 09-12
Uusaika katsaus UML elinkeinoryhmä 2016 09-12
 
Kari Mikkelä : Urban Mill & Otaniemi Innovation Alley presentation 270516 D ...
Kari Mikkelä : Urban Mill & Otaniemi Innovation Alley presentation 270516 D ...Kari Mikkelä : Urban Mill & Otaniemi Innovation Alley presentation 270516 D ...
Kari Mikkelä : Urban Mill & Otaniemi Innovation Alley presentation 270516 D ...
 
Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Mikin eoppi klusteriraportti 2002Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Mikin eoppi klusteriraportti 2002
 
Finnish “eLearning” Ecosystem and Internationalization - National Focus: Soci...
Finnish “eLearning” Ecosystem and Internationalization - National Focus: Soci...Finnish “eLearning” Ecosystem and Internationalization - National Focus: Soci...
Finnish “eLearning” Ecosystem and Internationalization - National Focus: Soci...
 

Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15

 • 1. TEK:n DIGISTRATEGIATYÖ Kari Mikkelä + JV:n digityöryhmä + Jäsenpalveluvaliokunta + Toimisto TEKin hallitus 02.12.2014
 • 2. Maailma  on  erilainen  2020!   •  Tekin  uusjäsenpohja  ja  nuorten  jäsenten  työelämän   arvostukset  ovat  muu:umassa   •  Perinteisiä  amma:eja  häviää,  työn  luonne  ja  työssä   tarvi:ava  osaaminen  muu:uu   •  Työnteon  organisaa>oilta  sekä  työn  ja  muun  elämän   järjestämisen  pui:eilta  etsitään  joustoa   •  Digitaaliset  ratkaisut  tarjoavat  mahdollisuuksia,  mu:a   niiden  tuo:amisen  logiikkaa  muu:umassa   •  Ratkaisut  skaalautuvat  globaalis>,  mu:a  toteutuvat   lokaalis>   •  Mikä  on  se  TEK  2020,  jolle  luomme  digitaalisia   palveluja  ja  ratkaisuja  digistrategiassamme?      
 • 3. Digi-­‐  ja  IT-­‐strategiat   •  TEKin  digistrategiatyön  tavoi:eena  vastata  kysymyksen:  "Kuinka   TEKin  tulisi  selviytyä  ja  menestyä  jatkuvas>  digitalisoituvassa   maailmassa?   •  Digistrategia  ei  ole  erillisstrategia,  vaan  digitaalisuuden  linssi  koko   TEKin  strategiaan.  Digistrategian  tulee  siksi  sisältää  kaikki  TEKin   strategian  osa-­‐alueet  digitaalisuuden  näkökulmasta  katso:una.     •  Digistrategian  tueksi  laaditaan  myöhemmin  IT-­‐strategia,  joka  vastaa   kysymykseen  "Miten  IT-­‐ratkaisuilla  autetaan  TEK:iä  kehi:ymään   amma>yhdistyskentän  voi:ajaksi".  Kokeillaan,  orkestroidaan.   •  Ensiksi  Digistrategia  ja  myöhemmin  IT-­‐  strategia,  jotka  ovat  linjassa   keskenään  ja  tukevat  toisiaan.  TEK:n  2020  strategiaa  tukeva   Digistrategia  kuitenkin  ohjaa  IT-­‐strategian  luomista.  
 • 4. Digipainopisteet   •  Jäsen-­‐  ja  sidosryhmärekisteri  (CRM)  digiy>menä   •  Auten>koin>  tärkein  toiminnallisuus,  metadatan  keruu   kartu:aa  järjestöpääomaa   •  Rajapinnat  muihin  järjestelmiin,    järjestön  tuo:ama  >eto   pääosin  avoimeksi   •  Kehi:äjäekosysteemi  ja  –  kumppanit  laajentamaan   mahdollisuuksia  ja  jakamaan  kustannuksia   •  Globaalis>  kilpailukykyisen  jäsen  –  ja  sidosryhmäarvon   tuo:aminen   •  Mahdollisia  strategisia  avauksia?   –  Jäsenten  omat  ”henkilökohtaiset  digiekosysteemit”   –  Luote:u  ”Oma  data”  TEK-­‐palveluna  
 • 5. E3-SEMINAARI 6.9.2013 URBAN MILLISSÄ •  Lähetekeskustelu digistrategiatyön prosessista ja sisällöstä •  Valiokunnille ja henkilökunnalle à Heräte à  Yksilötyöskentely à  Ryhmätyöskentely à  Keskustelu à  Työskentely talteen
 • 6. Takaamme   henkilöstöllemme  ja   toimijaverkostollem me  osaamisen  ja   välineet   Suori:aa   strategiset   prosessit   jotka  saavat   aikaan   jäseniämme  ja   sidosryhmiämme   tyydy:ävän   kokemuksen     Joka  täy:ää   jäsentemme  ja   sidosryhmiemme   odotukset   Arvonluomisprosessi   Oppiminen  ja   kasvu   Inhimillinen pääoma Informaatiopääoma Organisaatiopääoma kulttuuri johtajuus Strategian mukaisuus Yhteistyö Prosessit   Operatiiviset johtamisprosesit • hankinta   • valmistus   • jakelu   • riskienhallinta   Asiakashallinta- prosessit • asiakasvalinta   • uusasiakashankinta   • nykyisten  asiakkaiden   säily:äminen   • liiketoiminnan   kasva:ami-­‐   nen  asiakkaiden  kanssa   Innovaatio- prosessit • Uusien  mahdollisuuksien   tunnistaminen   • tutkimus-­‐  ja  tuotekehitys-­‐   hankkeiden  valinta   • suunni:elu  ja   kehi:äminen   • markkinoille  vieminen   Sääntely- ja sosiaaliset prosessit • ympäristö   • turvallisuus  ja   terveys   • työllistäminen   • yhteisö   Asiakkaat   Asiakkaan arvolupaus hinta saatavuus valikoim a toimivuus laatu Tuote/palveluominaisuudet   palvelu kumppanuu s Suhde   brandi Imago   Talous   Pitkäaikainen jäsenten ja sidosryhmien kokema arvo uusien liikevaih-don lähteiden hankkiminen asiakasarvon kasvattaminen Kasvustrategia   kustannus- rakenteen parantaminen pääoman käyt- töasteen pa- rantaminen Tuo?avuusstrategia   Mukaillen  (Lars  Miikki  &  Kari  Mikkelä  6.9.2013):  Robert  S.  Kaplan  ja  David  P.  Norton:  Strategiaverkko,  Talentum,   Helsinki,  2009.   E3 TYÖPAJA 6.9.2013 - DIGIKOKONAISUUS!
 • 8. 2020 Strategia E: TEK ON YHTEISÖLLINEN AMMATTIJÄRJESTÖKENTÄN EDELLÄKÄVIJÄ MIHIN DIGITAALISUUDESTA LISÄARVOA? TEK: •  Luotettava solmupiste •  Ammatillinen yhteisö •  Kasvattaa tekkiläisten työmarkkina-arvoa •  Rakentaa innovatiivista Suomea •  Globaali toimija
 • 9. KENELLE DIGIPALVELUJA? Jäsenet Henkilöstö Jäsenten yhteisöt Luottamushenkilöt Kumppanijärjestöt Lisäarvopalvelujen tarjoajat TEKin tuotteiden/palvelujen ostajat Jäsenten työnantajat Oy Suomi Ab Kansainväliset yksilöt ja yhteisöt Globaali media
 • 12. Digistrategiamatkan  alku  (JV)     •  1)  Valmisteluvaihe  JV:  taustatyö  2009-­‐2013,  E3  kiteytys  6/13,  työpaja  9/13/,  koppi   10/13,  TEK/JR  12/12,  JV  1/14  -­‐>  laajennus  koko  järjestöön   •  2)  Suunni:eluvaihe  (kevät/kesä  2014)   •  -­‐  työryhmä  JV  2/14  (valmistelee  etenemispolun  ja  tuo:aa  valtuuston  työpajan,  joka   yhteissuunni:elun  star`..   •  -­‐  valtuusto  3/14  (lähtökohdat,  prosessi,  valtuustoryhmien  panos,  ensimmäiset  askeleet)   JV  vetää   •  -­‐  valiokun>en  teematyöpajat  keväällä:  kullakin  omat  tärkeät  teemat  -­‐>  oman  pilo>n   valmistelu  ja  käynnistys  (JV/YRV  11.6.14,  JV/TV  26.9.14..)     •  -­‐  toimiston  teematyöpajat:  esim.  jäsenpalvelut,  oma  henkilöstön  kehi:äminen,   kumppanuudet  (JV/TSTO  10.4.14  )   •  -­‐  sidosryhmäkentän  teematyöpajat  (yhteistyöjärjestöt,  maksulliset  palvelut,   yhteiskunnan  kehi:äminen  (JV:n  digilausunnot  hallitukselle)   •  -­‐  eri  valiokunnat  käynnistävät  työpajojen  tuotoksena  omilla  teema-­‐alueillaan  kokeiluja   yhteistyössä  toimiston  kanssa   •  -­‐  kokoavat  työpajat:    järjestön  digistrategian  elemen>t  ja  kehi:ämisen  orkestroinnin   järjestäminen   •  3)  Esi:ely  uudelle  valtuustolle  elokuun  2014  kokouksessa  ja  si:en  uudelle  hallitukselle   •  4)    implementoin>roadmapin  2014-­‐2020  valmistelu  (kesä/syksy  2014),  kokeilutoiminta   ja  ydinprojek>en  tunnistus   •  5)    digistrategia  roadmapin  hyväksyminen  ja  budjetoin>  2015-­‐2020,  valtuusto  11/14   •  6)    E3  strategian  jalkautus  2015-­‐2020  -­‐>  "TEK  digitaalises>  tue:una    amma`osaamisen   solmupisteenä"  
 • 13. CASE: MUUTOSTA OTANIEMESSÄ?? •  Uusista Master-opiskelijoista 50% ulkomaalaisia •  Tutkinnot sekoittuvat, ammattirajat hämärtyvät •  Pelkästään Aallosta syntyy 2 startuppia viikossa •  Menestyvissä uusissa yrityksissä toiminta organisoitu matalasti, joustavasti ja yhteisöllisesti (vrt. Supercell) •  Kokeneet isoista yrityksistä lähtevät suomalaiset perustavat runsaasti uusia yrityksiä •  Der Spiegelin mukaan Saksassa yli 50% DI:stä ”freelancereita” (=itsellisiä asiantuntijapalveluita muille) •  Eläkkeellä olevien osaavien seniorien määrä kasvaa Kenelle digitaalisesti tuettu TEK vuonna 2020?
 • 14. Rouvinen, ETLA, 11.3.2014: Tekninen kehitys uhkaa 36% ammateista 10-20 vuoden aikana. Ainutlaatuinen mahdollisuus: Pikkuisen vikkelämmät & ketterämmät palkitaan Kehitys vaikuttaa kaikkiin ammatteihin: ei ihmistyön konekäännöksiä vaan uudelleenorganisointia
 • 16.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Geoffrey  Moore  2011   Focus  2020   Focus  before  
 • 21. Digi-­‐  ja  IT-­‐strategiat   •  TEKin  digistrategiatyön  tavoi:eena  vastata  kysymyksen:  "Kuinka   TEKin  tulisi  selviytyä  ja  menestyä  jatkuvas>  digitalisoituvassa   maailmassa?   •  Digistrategia  ei  ole  erillisstrategia,  vaan  digitaalisuuden  linssi  koko   TEKin  strategiaan.  Digistrategian  tulee  siksi  sisältää  kaikki  TEKin   strategian  osa-­‐alueet  digitaalisuuden  näkökulmasta  katso:una.     •  Digistrategian  tueksi  laaditaan  myöhemmin  IT-­‐strategia,  joka  vastaa   kysymykseen  "Miten  IT-­‐ratkaisuilla  autetaan  TEK:iä  kehi:ymään   amma>yhdistyskentän  voi:ajaksi".  Kokeillaan,  orkestroidaan.  Main   context:  Systems  of  Engagement/Social  Business  Systems.   •  Ensiksi  Digistrategia  ja  myöhemmin  IT-­‐  strategia,  jotka  ovat  linjassa   keskenään  ja  tukevat  toisiaan.  TEK:n  2020  strategiaa  tukeva   Digistrategia  kuitenkin  ohjaa  IT-­‐strategain  luomista.  
 • 22. Ryhmätyöt  kevätvaltuusto  2014   Mitkä  ovat  digitaalisuuden  mahdollisuuksia   hyödyntävät  TEKin  uudet  palveluelemenGt   jäsenille  ja  sidosryhmille  vuonna  2020  kun..   A    TEKin  jäsenillä  on  parhaat  työurat   B    Työelämä  on  hyvä  ja  kannustava   C    Suomalaiset  ovat  tekniikan  ja  amma>llisen  osaamisen   kärkikansa   D    Innovaa>oympäristö  on  kilpailukykyinen   E    TEK  on  yhteisöllinen  amma`järjestökentän   edelläkävijä  
 • 23. Mistä  resurssit  kehi:ämiselle?   •  Olemassa  olevan  budje>n  pui:eissa?   •  Jäsenmaksukorotus?   •  Tehtävien  joukkoistus?   •  Palveluiden  maksullisuus  jäsenille?   •  Palveluiden  myyminen  ulos?   •  Oman  pääoman  purkaminen?   •  Ulkopuolisen  kehitysrahoituksen  hankkiminen?   •  Muut  mahdollisuudet?  
 • 24. Tulevaisuuden  palveluelemen>t   Tuo:aja   l ähtöinen   Käy:äjälähtöinen   Toteutetaan  itse   Toteutetaan  kumppaniverkostossa  
 • 25. Ryhmä: A TEKin jäsenillä on parhaat työurat
 • 26. A    TEKin  jäsenillä  on  parhaat  työurat  
 • 27. Ryhmä: B Työelämä on hyvä ja kannustava
 • 28. B    Työelämä  on  hyvä   ja  kannustava  
 • 29. Ryhmä: C Suomalaiset ovat tekniikan ja ammatillisen osaamisen kärkikansa
 • 30. C    Suomalaiset  ovat  tekniikan  ja   amma>llisen  osaamisen  kärkikansa  
 • 32. D  Innovaa>oympäristö  on   kilpailukykyinen  
 • 33. Ryhmä: E TEK on yhteisöllinen ammattijärjestökentän edelläkävijä
 • 34. E    TEK  on  yhteisöllinen   amma`järjestökentän  edelläkävijä  
 • 35. Mistä  resurssit  kehi:ämiselle?   Riippuu  toimista!  Esim.  A  ryhmä  
 • 36. JV:n  kyselyt  12.12.2013  &  20.3.2014:     Digipalvelutavoi:een  tärkeys?   VALTUUSTO  20.3.2014  (76  vastaajaa,  keski-­‐ikä  korkeampi)   AATE  12.12.2013  (52  TEK  akGivia,  keski-­‐ikä  matalampi)   TÄRKEÄ!   TÄRKEÄ!   EI  TÄRKEÄ   EI  TÄRKEÄ  
 • 37. JV & AATE kartoitus 12.12.2013 DigiTEK/JV/Heini  Hult-­‐Miekkavaara/ 18.12.2013   Arvio 2013: 3/5
 • 38. Kuka  käy:ää  ja  tuo:aa?   DigiTEK/JV/Heini  Hult-­‐Miekkavaara/ 18.12.2013   Ketkä    voisivat  KÄYTTÄÄ  digitaalisia  palveluja?   Ketkä  voisivat  TUOTTAA  digitaalisia  palveluja?   100%  
 • 40. Palvelujen  nyky>la  ja  vertailukohdat?   VERTAILUKOHDE?   TAVOITTEEN  TÄRKEYS?   NYKYTILA?