SlideShare a Scribd company logo
IG​uala​D​a​ 4 Teens
ENERGY
Títol IGD 4 Teens + ENERGY
Nivell o cicle CICLE SUPERIOR
Grup classe 6è A i B
Curs 2017-18
BREU DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA O DEL PROJECTE
Aquest projecte segueix metodologies actives i estructures de treball cooperatiu i d’aprenentatge basat en problemes. Abarca els àmbits de:
1. coneixement del medi (science) - ​dimensions món actual ​i ​tecnologia i vida quotidiana
2. llengües estrangeres (anglès) - ​dimensions de comunicació oral​, ​expressió escrita ​i ​comprensió lectora
3. aprendre a aprendre - ​dimensions d’autoconeixement respecte l’autoaprenentatge i d’aprenentatge en grup
4. autonomia i iniciativa personal
5. digital - ​dimensió d’instruments i aplicacions
S’ofereix als infants la possibilitat d’escollir entre dos temes de Science (coneixement del medi):
● IGD 4 Teens​, més centrat en l’expressió escrita en anglès i en l’àmbit digital
● Energy​, que es desenvolupa a partir de la comprensió lectora
Aquesta pràctica es porta a terme a les sessions de Science que sempre són amb mig grup excepte la primera que es fa amb el grup sencer
i la sessió dedicada a la lectura i comprensió de les rúbriques d’avaluació.
El repte​és, en el cas d’IGD 4 Teens, publicar una guia de viatge en format digital i en anglès que pugui ser útil a les famílies amb nens i
adolescents que visitin la ciutat. Inclourà els llocs o esdeveniments més rellevants de la ciutat d’Igualada als ulls dels nens i nenes de sisè.
El repte​d’Energy és construir 4 ginys que fan servir diferents tipus d’energia. Cada equip té unes instruccions en anglès a partir de les quals
ha de decidir com s’organitza per acabar construint el giny.
Aquest document desplega els objectius d’aprenentatge, els criteris d’avaluació, els continguts, els àmbits, les dimensions d’ambdues
propostes. Inclou una proposta (que s’ha de veure com a orientativa) de temportizació i de desenvolupament d’activitats de la proposta IGD
4 Teens.
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 2/19
PROPOSTA: IGUALADA FOR TEENS
OBJECTIUS D’APRENENTATGE O
APRENENTATGES
CRITERIS D’AVALUACIÓ ÀMBITS i DIMENSIONS
En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, els
alumnes han de ser capaços d’aportar evidències
que demostrin que poden respondre a les
següents preguntes:
En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, sabrem
o sabem que cada alumne ha adquirit aquest
aprenentatge si és capaç de...
Aquests criteris d’avaluació
s’associen amb el següent
àmbit i dimensió
1 Per què pot ser interessant tenir una guia
quan vas de viatge?
1 Explicar què és una guia de viatge, comentar
les diferències entre un llibre i una guia, quina
informació bàsica conté i quins tipus podem
trobar (imprès, digital)
ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL
COMPETÈNCIA 2
2 Avaluar-se utilitzant una rúbrica d’autoavaluació ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE
DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT
RESPECTE L’APRENENTATGE
COMPETÈNCIA 2
2
Com pots recollir i compartir amb el teu grup
informació (dades, imatges, ...) sobre un lloc
de la teva ciutat que pugui ser interessant per
a nens i joves?
3 Utilitzar la càmera digital per captar imatges o
vídeos relacionats amb el projecte.
ÀMBIT DIGITAL
DIMENSIÓ INSTRUMENTS I
APLICACIONS
COMPETÈNCIA 1
4 Utilitzar el portàtil, ordinador o Chromebook per
realitzar les tasques del projecte
ÀMBIT DIGITAL
DIMENSIÓ INSTRUMENTS I
APLICACIONS
COMPETÈNCIA 1
5 Emmagatzemar i compartir fitxers diversos
(imatge, text…) per contrastar-los i completar
amb les aportacions dels membres del grup.
ÀMBIT DIGITAL
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ
INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ
COMPETÈNCIA 8
3 6 Planificar un text descriptiu breu en llengua
estrangera (anglès) sobre un lloc proper i
conegut
ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA
COMPETÈNCIA 7
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 3/19
Com escriure un text que comuniqui les
dades bàsiques del lloc escollit per tal que el
lector pugui obtenir informació suficient per
visitar-lo?
7 Escriure un text breu en llengua estrangera
(anglès) tenint en compte diferents aspectes
lingüístics (lèxic, morfosintaxi, ortografia) i de
contingut
ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA
COMPETÈNCIA 8
8 Revisar el text per millorar-ne diferents
aspectes lingüístics (lèxic, morfosintaxi,
ortografia) i de contingut
ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES
DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA
COMPETÈNCIA 9
9 Incloure les dades relatives a la
4 Per què aconsegueixo millors resultats si
treballo en equip?
10 Raonar, qüestionar, explicar, debatre i
consensuar amb els companys d’equip per
enriquir la tasca a realitzar
ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE
DIMENSIÓ APRENENTATGE EN
GRUP
COMPETÈNCIA 5
Pautes per a redactar objectius d’aprenentatge, criteris i indicadors d’avaluació d’una unitat didàctica o d’un projecte
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 4/19
PROPOSTA: ENERGY
OBJECTIUS D’APRENENTATGE O
APRENENTATGES
CRITERIS D’AVALUACIÓ ÀMBITS i DIMENSIONS
En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, els
alumnes han de ser capaços d’aportar evidències
que demostrin que poden respondre a les
següents preguntes:
En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, sabrem
o sabem que cada alumne ha adquirit aquest
aprenentatge si és capaç de...
Aquests criteris d’avaluació
s’associen amb el següent
àmbit i dimensió
1
Què pots explicar sobre l’energia? Pots
incloure exemples que ho il·lustrin?
1 Explicar què és l’energia, a partir de la
classificació per tipus i fonts.
ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES
DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL
COMPETÈNCIA 2
2 Avaluar-se utilitzant una rúbrica d’autoavaluació ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE
DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT
RESPECTE L’APRENENTATGE
COMPETÈNCIA 2
2
Com pots organitzar-te amb el teu equip per
aconseguir resoldre el repte de construir un
giny?
3 Responsabilitzar-se amb les decisions que
s’han près a nivell d’equip: materials a portar,
tasques a fer...
ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA
PERSONAL I EMPRENEDORIA
DIMENSIÓ AUTOCONEPTE.?
COMPETÈNCIA 1 i 2
-RESPONSABILITAT-
4 Discutir sobre les idees plantejades al grup i
valorar les aportacions dels altres en un context
de treball cooperatiu.
ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA
PERSONAL I EMPRENEDORIA
DIMENSIÓ PRESA DE DECISIONS
COMPETÈNCIA 3 i 4
5 Cercar solucions per resoldre el projecte de
construcció del giny.
ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA
PERSONAL I EMPRENEDORIA
PRESA DE DECISIONS
COMPETÈNCIA 3 i 4 ​-INICIATIVA-
6 Dur a terme el projecte de construcció del giny ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA
PERSONAL I EMPRENEDORIA
DIMENSIÓ CREACIÓ PROJECTES
COMPETÈNCIA 5 i 6
3 7 Identificar el sentit global del text i trobar les
paraules específiques per poder construir el
giny.
ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA
COMPETÈNCIA 3
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 5/19
Quins passos pots seguir per entendre un text
d’instruccions en anglès?
8 Distingir els diferents apartats del text instructiu:
materials necessaris, passos a seguir...
ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA
COMPETÈNCIA 4
9 Utilitzar recursos en paper i digitals per a poder
comprendre el text instructiu.
ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES
DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA
COMPETÈNCIA 6
4 Per què aconsegueixo millors resultats si
treballo en equip?
10 Raonar, qüestionar, explicar, debatre i
consensuar amb els companys d’equip per
enriquir la tasca a realitzar
ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE
DIMENSIÓ APRENENTATGE EN
GRUP
COMPETÈNCIA 5
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 6/19
COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES DE CADA ÀMBIT
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte s’afavoreix l’assoliment de les competències de final d’etapa següents:
ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ
Dimensió comunicació
oral
Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió literària
Dimensió plurilingüe i
intercultural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CASTELLÀ
Dimensió comunicació
oral
Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió literària
Dimensió plurilingüe i
intercultural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ÀMBIT LINGÜÍSTIC - LLENGUA ESTRANGERA
Dimensió comunicació
oral
Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió literària
Dimensió plurilingüe i
intercultural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ÀMBIT MATEMÀTIC
Dimensió resolució de problemes Dimensió raonament i prova Dimensió connexions Dimensió comunicació i representació
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI
Dimensió món actual Dimensió salut i equilibri personal Dimensió tecnologia i vida quotidiana Dimensió ciutadania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 7/19
ÀMBIT ARTÍSTIC
Dimensió percepció, comprensió i valoració Dimensió interpretació i producció Dimensió imaginació i creativitat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat física Dimensió hàbits saludables Dimensió expressió i comunicació
corporal
Dimensió joc motor i temps de lleure
1 2 3 4 5 6 7 8
ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS
Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió socia​l
1 2 3 4 5 6 7 8
ÀMBIT DIGITAL
Dimensió instruments i aplicacions Dimensió tractament de la informació i
organització dels entorns digitals de treball i
d’aprenentatge
Dimensió comunicació
interpersonal i col·laboració
Dimensió hàbits, civisme i
identitat digital
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 8/19
ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE
Dimensió autoconeixement
respecte de l’aprenentatge
Dimensió aprenentatge individual Dimensió aprenentatge en grup
Dimensió actitud positiva envers
l’aprenentatge
1 2 3 4 5 6
ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA
Dimensió autoconcepte Dimensió presa de decisions
Dimensió creació i realització de projectes
individuals i col·lectius
1 2 3 4 5 6
CONTINGUTS
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte es tractaran o s’han tractat els continguts següents:
CONTINGUT ÀMBIT - DIMENSIÓ - COMPETÈNCIA
1 Funcionalitats bàsiques dels dispositius​(Portàtil, Chromebook, càmera digital,
vídeocàmera)
Digital - Instruments i aplicacions - C1
2 Dispositius d’emmagatzematge ​(llapis, disc virtual personal)
3 Conceptes bàsics de sistema operatiu​(carpeta, fitxer, xarxa, recursos compartits)
4 Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives ​(espais
virtuals d’emmagatxematge, documents en línia, blogs)
Digital - Com. interpersonal i col·lab - C8
5 Tipus de text escrit ​(expositiu, instructiu) Ll. Estrangera - Comprensió lectora - C4 +
C5
6 Lèxic: vocabulari freqüent i específic Ll. Estrangera - Comprensió lectora - C4
7 Estratègies per a obtenir informació del text ​(paraules clau)
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 9/19
8 Fonts d’informació en línia i paper Ll. Estrangera - Comprensió lectora - C6
9 Tipus de text oral​(text breu/descripció) Ll. Estrangera - Comunicació oral - C2
10 Tipus de text escrit ​(descripció) (cohesió, coherència…) Ll. Estrangera - Expr. escrita - C7 + C8 + C9
11 Elements de la finalitat comunicativa​(finalitat, destinatari i context) Ll. Estrangera - Expressió escrita - C7
12 Ortografia de paraules conegudes i d’ús freqüent Ll. Estrangera - Expressió escrita - C8
13 Ús de diccionaris Ll. Estrangera - Expressió escrita - C8 + C9
14 Lèxic: vocabulari freqüent i específic
15 Estructures morfosintàctiques bàsiques
16 Signes de puntuació
17 Ús dels recursos digitals en la producció, edició, correcció i presentació de textos
18 Tècniques d’autoavaluació​(rúbrica) Apr. a aprendre - Auto-coneixement… - C2
19 Habilitats emocionals​(posar-se al lloc de l’altre, respecte…) Apr. a apendre - Aprenentatge en grup - C5
20 Habilitats socials i comunicatives:​(saber escoltar, buscar consens, proposar…)
21 Tècniques de treball en grup i aprenentatge entre iguals ​(planificació, rols,
inteacció…)
22 Espai geogràfic: instruments per a l’orientació: localitzadors informàtics Coneixement del medi - Món actual - C3
23 Sistema físic: la tecnologia i la vida quotidiana Coneix. medi - Tecnologia i vida quotidiana -
C10
24 Sistema físic: l’energia: fonts d’energia, ús responsable
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 10/19
TEMPORITZACIÓ: IGD 4 Teens
Previsió del temps que ha durat la realització d’aquest projecte:
Aquest projecte té una durada orientativa de 7 sessions de 45 minuts de durada. Es realitza durant el tercer trimestre.
Té en compte els dies de les proves de competències bàsiques, el camp d’aprenentatge i altres sortides escolars.
sessió 1 ACTIVITATS 1 a 3 sessió 4 ACTIVITATS 10 i 11 sessió 7 ACTIVITATS 13 i 14
sessió 2 ACTIVITATS 4 a 7 sessió 5
ACTIVITAT 12
sessió 3 ACTIVITATS 8 i 9 sessió 6
DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT O DEL PROJECTE: IGD 4 Teens
QUADRE D’ACTIVITATS D’APRENTATGE-AVALUACIÓ + MATERIALS
sessió 1 1- ​presentació de la proposta
2 - elecció d’un dels temes
3 - creació de grups
PDI/Canó + pissarra
blanca
sessió 5 12 - redactem i revisem
l’article del blog
Ordinador, chromebook
o portàtil
Connexió a Internet
Pissarra blanca i
projector
sessió 2 4 - distribució de rols
5 - creació carpeta d’equip
6 - planificació tasques / pla de
treball
7 - brainstorming
Carpetes pels equips
Graella de
planificació (1 per
equip)
sessió 6
sessió 3 8 - com són les guies de viatge?
9 - elecció dels llocs
Guies de viatge
Internet + PDI/Canó
+ pissarra blanca
sessió 7 13 - publiquem els articles
14 - presentem el blog
sessió 4 10 - parlem d’avaluació
11 - compartim i planifiquem el
text
Rúbriques
d’avaluació
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 11/19
ESTRATÈGIA METODOLÒGICA PRINCIPAL
- Aprenentatge cooperatiu: els alumnes s’agrupen en equips de 4 persones.
- Un sol mestre a l’aula excepte en les dues sessions previstes de codocència.
- Metodologia Activa: infant al centre de l’aprenetatge
MESURES I SUPORTS ADDICIONALS O INTENSIUS
Quines mesures o suports addicionals o intensius es preveuen o s’han hagut d’utilitzar per a cadascun dels alumnes següents:
Alumne Mesura i suport addicional o intensiu
A.S. El seu alt rendiment permet que realitzi tasques complementàries. Es preveu proposar-li que munti un vídeo de
presentació del projecte o preguntar-li si té una proposta alternativa per enriquir el projecte.
C.O. PI+Dictàment discapacitat intel·lectual. Realitza tasques simples com: arxivar fotografies/documents, escriure un
fragment del text,
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS: IGD 4 Teens
S1 - ACTIVITAT 1 PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA
L’objectiu d’aquesta activitat és presentar el projecte. Es proposen els dos temes (IGD 4 Teens i Energy). S’expliquen les semblances i
diferències que tenen, es busquen exemples a partir de propostes similars que ja hagin realitzat i que els ajudin a entendre millor la
proposta.
Es parla a grans trets de les competències que treballaran en un i altre tema.
MATERIALS
AGRUPAMENTS Gran grup (es demana als tutors poder comptar amb tot el grup la primera sessió d’aquest projecte)
TEMPS 10 minuts aprox.
DIVERSITAT Cal assegurar-se que tothom comprèn la proposta, sobretot l’alumnat amb PI, ja que hauran d’escollir un dels temes.
Una bona manera de fer-ho, és demanar que ells mateixos expliquin en què consisteix, que facin preguntes…
AVALUACIÓ No avaluable
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 12/19
S1 - ACTIVITAT 2 ELECCIÓ D’UN DELS TEMES
L’objectiu d’aquesta activitat és que cada alumne esculli un dels temes proposat. Es demana als alumnes que pensin en avantatges i
inconvenients i es fa una llista a la pissarra. Com que es fa en llengua anglesa, es necessita més temps.
MATERIALS Pissarra o cartolina de gran format
AGRUPAMENTS Gran grup (es demana als tutors poder comptar amb tot el grup la primera sessió d’aquest projecte)
TEMPS 20 minuts
DIVERSITAT És molt important que tothom comprengui l’activitat. Es pot demanar als alumnes que tenen un nivell més alt
d’anglès que ajudin als altres a comprendre els detalls de l’activitat.
AVALUACIÓ nivell 1: proposa un motiu (avantatge o inconvenient)
nivell 2: proposa 2-3 motius (avantatges i inconvenients) per un dels temes
nivell 3: proposa motius (avantatges i inconvenients) per a cada tema i els justifica
S1 - ACTIVITAT 3 CREACIÓ DELS GRUPS
L’objectiu d’aquesta activitat és crear els grups
MATERIALS
AGRUPAMENTS Gran grup (es demana als tutors poder comptar amb tot el grup la primera sessió d’aquest projecte)
TEMPS 15 minuts
DIVERSITAT Es poden fer servir equips ja creats si coincideix que han escollit el mateix tema. Poden escollir els grups, de 4
persones amb l’única premissa que hi ha d’haver algú al grup amb qui no acostumin a treballar. Un altre criteri per
fer els grups pot ser per interessos (voler parlar del mateix lloc de la ciutat), però aleshores s’haurien de fer els grups
a partir de l’activitat 7 o bé programar-la abans. També hi ha l’opció que l’adult proposi els grups.
AVALUACIÓ No avaluable
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 13/19
S2-ACTIVITATS 4 i 5 DISTRIBUCIÓ DELS ROLS + CREACIÓ DE LA CARPETA DE GRUP
L’objectiu d’aquesta activitat és distribuir els rols i crear la carpeta de grup. Es fan servir els 4 rols de l’aprenentatge cooperatiu que ja han
estat utilitzant els altres trimestres.
MATERIALS carpetes per cada grup
AGRUPAMENTS Gran grup (es demana als tutors poder comptar amb tot el grup la primera sessió d’aquest projecte)
TEMPS 15 minuts
DIVERSITAT Es poden fer servir equips ja creats si coincideix que han escollit el mateix tema. Poden escollir els grups, de 4
persones amb l’única premissa que hi ha d’haver algú al grup amb qui no acostumin a treballar. Un altre criteri per
fer els grups pot ser per interessos, però aleshores s’haurien de fer els grups a partir de l’activitat 7.
AVALUACIÓ nivell 1: l’adult intervé activament en la distribució dels rols
nivell 2: l’adult suggereix la distribució d’alguns rols
nivell 3: l’adult només valida la distribució dels rols
S2 - ACTIVITAT 6 PLA DE TREBALL
L’objectiu d’aquesta activitat és comprendre com es treballa per objectius a partir d’un pla de treball. La suma de petits objectius permetrà
arribar a l’objectiu final: crear la guia de viatge per a joves. Es proporciona un pla de treball amb les dates i les tasques més importants ja
llistades. Els grups han de decidir quin compromís prenen amb cada tasca, hauran d’anotar si l’han complert o no i podran comentar quines
dificultats han superat per acomplir-les
MATERIALS Full de pla de treball (un per a cada equip, els proporciona l’adult)
AGRUPAMENTS Mig grup - equips
TEMPS 20 minuts
DIVERSITAT Tots els alumnes poden fer aquesta tasca. En cas de dificultats s’ofereix el suport necessari
AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació)
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 14/19
S2 - ACTIVITAT 7 BRAINSTORMING
L’objectiu d’aquesta activitat és fer una llista amb tots els llocs i esdeveniments que poden ser interessants per als joves que visitin
Igualada. Cada equip pensa uns quants llocs i després els portaveus els comuniquen a la resta. Es fa un únic llistat. Si l’escola és de doble
línia, es desa la llista i s’afegeixen els que van sortint a l’altre curs del mateix nivell.
MATERIALS Pissarra
AGRUPAMENTS Mig grup - equips
TEMPS 20 minuts
DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca
AVALUACIÓ nivell 1: llista 1-2 llocs tot i que poden ser no adients a la demanda feta
nivell 2: llista entre 2-4 llocs adients
nivell 3: llista 4 o més llocs i justifica l’elecció
S3 - ACTIVITAT 8 COM SÓN LES GUIES DE VIATGE?
L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer models de guies de viatge, ja siguin en paper o digitals. Es demana als estudiants que es fixin amb
les característiques que tenen en comú, quin tipus d’informació contenen… És una oportunitat perquè expliquin si mai n’han fet servir
alguna o si sabrien fer-la servir o si els ha passat alguna anècdota anant de viatge que vulguin explicar ...
MATERIALS Connexió a Internet, Projector i pissarra blanca, guies de viatge (poden ser de la Biblioteca)
AGRUPAMENTS Mig grup - equips
TEMPS 20 minuts
DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca
AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació)
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 15/19
S3 - ACTIVITAT 9 ELECCIÓ DELS LLOCS
L’objectiu d’aquesta activitat és repartir els llocs o esdeveniments de la llista que s’ha fet a partir de les idees de tots els cursos del mateix
nivell. Cada equip n’escull un o dos de la llista. Entre els dos cursos es cobriran totes les propostes que més interessin als alumnes.
MATERIALS Pissarra
AGRUPAMENTS Mig grup - equips
TEMPS 20 minuts
DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca
AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació)
S4 - ACTIVITAT 10 PARLEM D’AVALUACIÓ
L’objectiu d’aquesta activitat és presentar les rúbriques que serviran per avaluar els diferents àmbits i competències que aglutina aquest
projecte. Es projecten els models a la pissarra i es faciliten els models als estudiants. Es fa una lectura comprensiva i es resolen dubtes, es
fan aclariments… Hi ha 4 rúbriques. Una per a avaluar l’àmbit de llengües estrangeres, dimensió expressió escrita (avaluació d’equip a
equip). Una per a l’àmbit digital (autoavaluació de grup). Una per l’àmbit d’aprendre a aprendre dimensió autoconeixement respecte
l’aprenentatge i aprenentatge en grup. La quarta rúbrica està pensada per aquells estudiants que presentin un alt rendiment i puguin ser
avaluats en cas de realitzar un producte àudiovisual (àmbit digital)
MATERIALS Pissarra
AGRUPAMENTS Mig grup - equips
TEMPS 25 minuts
DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca
AVALUACIÓ Rúbrica d’autoavaluació
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 16/19
S4 - ACTIVITAT 11 COMPARTIM IMATGES I PLANIFIQUEM EL TEXT
L’objectiu d’aquesta activitat és planificar el text de l’entrada al blog, organitzar la informació en paràgrafs, seleccionar la informació més
rellevant...
MATERIALS llapis i paper, ordinadors
AGRUPAMENTS Mig grup - equips
TEMPS 10
DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca amb els suports necessaris
AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació)
També hi ha una rúbrica que mesura la dimensió d’expressió escrita
S5 i 6 ACTIVITAT 12 REDACTEM I REVISEM EL TEXT
L’objectiu d’aquesta activitat és redactar i revisar el text per a ser publicat al bloc. També preveu que es faci la selecció definitiva d’imatges
o enllaços que il·lustraran l’article.
MATERIALS llapis i paper, ordinadors
AGRUPAMENTS Mig grup - equips
TEMPS 90
DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca amb els suports necessaris
AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació)
També hi ha una rúbrica que mesura la dimensió d’expressió escrita
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 17/19
S7- ACTIVITAT 13 PUBLIQUEM ELS ARTICLES
L’objectiu d’aquesta activitat és publicar els articles al bloc
MATERIALS Cal haver creat el bloc prèviament a xtec/blocs - Chromebooks, ordinadors o portàtils + connexió a Internet
AGRUPAMENTS Per equips
TEMPS
DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca amb els suports necessaris
AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació)
També hi ha una rúbrica que mesura la dimensió d’expressió escrita
S7 - ACTIVITAT 14 PRESENTEM EL BLOC
L’objectiu d’aquesta activitat és presentar el bloc a l’alumnat de cicle superior
MATERIALS
AGRUPAMENTS
TEMPS
DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca amb els suports necessaris
AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació)
També hi ha una rúbrica que mesura la dimensió d’expressió escrita
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 18/19
WEBGRAFIA:
Dolors Camarasa (Coord.), Ignasi Oró, Júlia López, Montse Sala, Rosa Maria García, Sandra Rodríguez i Francesc Segura. Guia per treballar
la Competència d’Autonomia i Iniciativa Personal. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2014. Document
electrònic. [Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/57943].
Àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Criteris d’avaluació d’etapa. Educació Primària. Departament d’Ensenyament:
https://docs.google.com/document/d/17-BpCGFGYgN8kz4eZkJbOPdCU4HBlLriwvkqHVamurg/edit
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/programar-educacio-
primaria.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Programacions_recursos.pdf
A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell
Programació IGD 4 Teens + ENERGY
Pàgina 19/19

More Related Content

Similar to Projecte IGualaDa 4 teens

MOODLE a l'aprenentatge d'idiomes
MOODLE a l'aprenentatge d'idiomesMOODLE a l'aprenentatge d'idiomes
MOODLE a l'aprenentatge d'idiomes
Pedro Fernandez-Michels
 
Puig I Gairalt 3
Puig I Gairalt 3Puig I Gairalt 3
Puig I Gairalt 3
guest144e76
 
Competents en competències 1
Competents en competències 1Competents en competències 1
Competents en competències 1
jpozom752
 
Presentacio Guia
Presentacio GuiaPresentacio Guia
Presentacio Guia
Nuria de Salvador
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
CRP del Tarragonès
 
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Joe Planas
 
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Guida Allès Pons
 
My magazine
My magazineMy magazine
My magazine
Fundación Impuls
 
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius
Novel·La HistòRica I Projectes Col·LaboratiusNovel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius
Berta Romera
 
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2
Berta Romera
 
Escoles agermanades
Escoles agermanadesEscoles agermanades
La Pissarra Digital
La Pissarra DigitalLa Pissarra Digital
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
jesteveg
 
El centro
El centroEl centro
El centro
jesteveg
 
Projecte centre
Projecte centreProjecte centre
Projecte centre
jesteveg
 
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.109 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
hospitaletcrp
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu
 
Plurilingüisme a Catalunya
Plurilingüisme a CatalunyaPlurilingüisme a Catalunya
Plurilingüisme a Catalunya
Neus Lorenzo
 

Similar to Projecte IGualaDa 4 teens (20)

MOODLE a l'aprenentatge d'idiomes
MOODLE a l'aprenentatge d'idiomesMOODLE a l'aprenentatge d'idiomes
MOODLE a l'aprenentatge d'idiomes
 
Puig I Gairalt 3
Puig I Gairalt 3Puig I Gairalt 3
Puig I Gairalt 3
 
Competents en competències 1
Competents en competències 1Competents en competències 1
Competents en competències 1
 
Presentacio Guia
Presentacio GuiaPresentacio Guia
Presentacio Guia
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
 
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Sessió 2 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
 
Formació_professorat_soc
Formació_professorat_socFormació_professorat_soc
Formació_professorat_soc
 
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
 
My magazine
My magazineMy magazine
My magazine
 
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius
Novel·La HistòRica I Projectes Col·LaboratiusNovel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius
 
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2
Novel·La HistòRica I Projectes Col·Laboratius2
 
Escoles agermanades
Escoles agermanadesEscoles agermanades
Escoles agermanades
 
La Pissarra Digital
La Pissarra DigitalLa Pissarra Digital
La Pissarra Digital
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
 
6 barrets
6 barrets6 barrets
6 barrets
 
El centro
El centroEl centro
El centro
 
Projecte centre
Projecte centreProjecte centre
Projecte centre
 
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.109 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
 
Plurilingüisme a Catalunya
Plurilingüisme a CatalunyaPlurilingüisme a Catalunya
Plurilingüisme a Catalunya
 

More from ada

Arts & Crafts at school
Arts & Crafts at schoolArts & Crafts at school
Arts & Crafts at school
ada
 
Nutrition unit - CLIL
Nutrition unit - CLILNutrition unit - CLIL
Nutrition unit - CLIL
ada
 
Assessment rubrics
Assessment rubrics Assessment rubrics
Assessment rubrics
ada
 
Assessment
AssessmentAssessment
Assessment
ada
 
STUDENTS PLANNING
STUDENTS PLANNINGSTUDENTS PLANNING
STUDENTS PLANNING
ada
 
Que son les rubriques
Que son les rubriquesQue son les rubriques
Que son les rubriques
ada
 
El somiatruites i l'encantadora d'ocells
El somiatruites i l'encantadora d'ocellsEl somiatruites i l'encantadora d'ocells
El somiatruites i l'encantadora d'ocells
ada
 
Insectes
InsectesInsectes
Insectes
ada
 
Projecte robots i màquines
Projecte robots i màquinesProjecte robots i màquines
Projecte robots i màquines
ada
 
Calaixera de secrets i somnis pas a pas
Calaixera de secrets i somnis pas a pasCalaixera de secrets i somnis pas a pas
Calaixera de secrets i somnis pas a pas
ada
 
Presentació capgrossos
Presentació capgrossosPresentació capgrossos
Presentació capgrossos
ada
 
Projecte de la classe dels SALVAVIDES - Els dinosaures
Projecte de la classe dels SALVAVIDES - Els dinosauresProjecte de la classe dels SALVAVIDES - Els dinosaures
Projecte de la classe dels SALVAVIDES - Els dinosaures
ada
 
Viatges3r a
Viatges3r aViatges3r a
Viatges3r a
ada
 
L'aventura de sant jordi sense gluten
L'aventura de sant jordi sense glutenL'aventura de sant jordi sense gluten
L'aventura de sant jordi sense gluten
ada
 
Sant jordi laia a mariona
Sant jordi laia a marionaSant jordi laia a mariona
Sant jordi laia a mariona
ada
 
Sant jordi sense gluten
Sant jordi sense glutenSant jordi sense gluten
Sant jordi sense gluten
ada
 
Sant jordi
Sant jordiSant jordi
Sant jordi
ada
 
Sant jordi
Sant jordiSant jordi
Sant jordi
ada
 
Conte sant jordi
Conte sant jordiConte sant jordi
Conte sant jordi
ada
 
Llegenda de sant jordí
Llegenda de sant jordíLlegenda de sant jordí
Llegenda de sant jordí
ada
 

More from ada (20)

Arts & Crafts at school
Arts & Crafts at schoolArts & Crafts at school
Arts & Crafts at school
 
Nutrition unit - CLIL
Nutrition unit - CLILNutrition unit - CLIL
Nutrition unit - CLIL
 
Assessment rubrics
Assessment rubrics Assessment rubrics
Assessment rubrics
 
Assessment
AssessmentAssessment
Assessment
 
STUDENTS PLANNING
STUDENTS PLANNINGSTUDENTS PLANNING
STUDENTS PLANNING
 
Que son les rubriques
Que son les rubriquesQue son les rubriques
Que son les rubriques
 
El somiatruites i l'encantadora d'ocells
El somiatruites i l'encantadora d'ocellsEl somiatruites i l'encantadora d'ocells
El somiatruites i l'encantadora d'ocells
 
Insectes
InsectesInsectes
Insectes
 
Projecte robots i màquines
Projecte robots i màquinesProjecte robots i màquines
Projecte robots i màquines
 
Calaixera de secrets i somnis pas a pas
Calaixera de secrets i somnis pas a pasCalaixera de secrets i somnis pas a pas
Calaixera de secrets i somnis pas a pas
 
Presentació capgrossos
Presentació capgrossosPresentació capgrossos
Presentació capgrossos
 
Projecte de la classe dels SALVAVIDES - Els dinosaures
Projecte de la classe dels SALVAVIDES - Els dinosauresProjecte de la classe dels SALVAVIDES - Els dinosaures
Projecte de la classe dels SALVAVIDES - Els dinosaures
 
Viatges3r a
Viatges3r aViatges3r a
Viatges3r a
 
L'aventura de sant jordi sense gluten
L'aventura de sant jordi sense glutenL'aventura de sant jordi sense gluten
L'aventura de sant jordi sense gluten
 
Sant jordi laia a mariona
Sant jordi laia a marionaSant jordi laia a mariona
Sant jordi laia a mariona
 
Sant jordi sense gluten
Sant jordi sense glutenSant jordi sense gluten
Sant jordi sense gluten
 
Sant jordi
Sant jordiSant jordi
Sant jordi
 
Sant jordi
Sant jordiSant jordi
Sant jordi
 
Conte sant jordi
Conte sant jordiConte sant jordi
Conte sant jordi
 
Llegenda de sant jordí
Llegenda de sant jordíLlegenda de sant jordí
Llegenda de sant jordí
 

Projecte IGualaDa 4 teens

 • 1. IG​uala​D​a​ 4 Teens ENERGY Títol IGD 4 Teens + ENERGY Nivell o cicle CICLE SUPERIOR Grup classe 6è A i B Curs 2017-18
 • 2. BREU DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA O DEL PROJECTE Aquest projecte segueix metodologies actives i estructures de treball cooperatiu i d’aprenentatge basat en problemes. Abarca els àmbits de: 1. coneixement del medi (science) - ​dimensions món actual ​i ​tecnologia i vida quotidiana 2. llengües estrangeres (anglès) - ​dimensions de comunicació oral​, ​expressió escrita ​i ​comprensió lectora 3. aprendre a aprendre - ​dimensions d’autoconeixement respecte l’autoaprenentatge i d’aprenentatge en grup 4. autonomia i iniciativa personal 5. digital - ​dimensió d’instruments i aplicacions S’ofereix als infants la possibilitat d’escollir entre dos temes de Science (coneixement del medi): ● IGD 4 Teens​, més centrat en l’expressió escrita en anglès i en l’àmbit digital ● Energy​, que es desenvolupa a partir de la comprensió lectora Aquesta pràctica es porta a terme a les sessions de Science que sempre són amb mig grup excepte la primera que es fa amb el grup sencer i la sessió dedicada a la lectura i comprensió de les rúbriques d’avaluació. El repte​és, en el cas d’IGD 4 Teens, publicar una guia de viatge en format digital i en anglès que pugui ser útil a les famílies amb nens i adolescents que visitin la ciutat. Inclourà els llocs o esdeveniments més rellevants de la ciutat d’Igualada als ulls dels nens i nenes de sisè. El repte​d’Energy és construir 4 ginys que fan servir diferents tipus d’energia. Cada equip té unes instruccions en anglès a partir de les quals ha de decidir com s’organitza per acabar construint el giny. Aquest document desplega els objectius d’aprenentatge, els criteris d’avaluació, els continguts, els àmbits, les dimensions d’ambdues propostes. Inclou una proposta (que s’ha de veure com a orientativa) de temportizació i de desenvolupament d’activitats de la proposta IGD 4 Teens. A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 2/19
 • 3. PROPOSTA: IGUALADA FOR TEENS OBJECTIUS D’APRENENTATGE O APRENENTATGES CRITERIS D’AVALUACIÓ ÀMBITS i DIMENSIONS En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, els alumnes han de ser capaços d’aportar evidències que demostrin que poden respondre a les següents preguntes: En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, sabrem o sabem que cada alumne ha adquirit aquest aprenentatge si és capaç de... Aquests criteris d’avaluació s’associen amb el següent àmbit i dimensió 1 Per què pot ser interessant tenir una guia quan vas de viatge? 1 Explicar què és una guia de viatge, comentar les diferències entre un llibre i una guia, quina informació bàsica conté i quins tipus podem trobar (imprès, digital) ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL COMPETÈNCIA 2 2 Avaluar-se utilitzant una rúbrica d’autoavaluació ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT RESPECTE L’APRENENTATGE COMPETÈNCIA 2 2 Com pots recollir i compartir amb el teu grup informació (dades, imatges, ...) sobre un lloc de la teva ciutat que pugui ser interessant per a nens i joves? 3 Utilitzar la càmera digital per captar imatges o vídeos relacionats amb el projecte. ÀMBIT DIGITAL DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS COMPETÈNCIA 1 4 Utilitzar el portàtil, ordinador o Chromebook per realitzar les tasques del projecte ÀMBIT DIGITAL DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS COMPETÈNCIA 1 5 Emmagatzemar i compartir fitxers diversos (imatge, text…) per contrastar-los i completar amb les aportacions dels membres del grup. ÀMBIT DIGITAL DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ COMPETÈNCIA 8 3 6 Planificar un text descriptiu breu en llengua estrangera (anglès) sobre un lloc proper i conegut ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA COMPETÈNCIA 7 A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 3/19
 • 4. Com escriure un text que comuniqui les dades bàsiques del lloc escollit per tal que el lector pugui obtenir informació suficient per visitar-lo? 7 Escriure un text breu en llengua estrangera (anglès) tenint en compte diferents aspectes lingüístics (lèxic, morfosintaxi, ortografia) i de contingut ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA COMPETÈNCIA 8 8 Revisar el text per millorar-ne diferents aspectes lingüístics (lèxic, morfosintaxi, ortografia) i de contingut ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA COMPETÈNCIA 9 9 Incloure les dades relatives a la 4 Per què aconsegueixo millors resultats si treballo en equip? 10 Raonar, qüestionar, explicar, debatre i consensuar amb els companys d’equip per enriquir la tasca a realitzar ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE DIMENSIÓ APRENENTATGE EN GRUP COMPETÈNCIA 5 Pautes per a redactar objectius d’aprenentatge, criteris i indicadors d’avaluació d’una unitat didàctica o d’un projecte A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 4/19
 • 5. PROPOSTA: ENERGY OBJECTIUS D’APRENENTATGE O APRENENTATGES CRITERIS D’AVALUACIÓ ÀMBITS i DIMENSIONS En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, els alumnes han de ser capaços d’aportar evidències que demostrin que poden respondre a les següents preguntes: En finalitzar la unitat didàctica o el projecte, sabrem o sabem que cada alumne ha adquirit aquest aprenentatge si és capaç de... Aquests criteris d’avaluació s’associen amb el següent àmbit i dimensió 1 Què pots explicar sobre l’energia? Pots incloure exemples que ho il·lustrin? 1 Explicar què és l’energia, a partir de la classificació per tipus i fonts. ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL COMPETÈNCIA 2 2 Avaluar-se utilitzant una rúbrica d’autoavaluació ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE DIMENSIÓ AUTOCONEIXEMENT RESPECTE L’APRENENTATGE COMPETÈNCIA 2 2 Com pots organitzar-te amb el teu equip per aconseguir resoldre el repte de construir un giny? 3 Responsabilitzar-se amb les decisions que s’han près a nivell d’equip: materials a portar, tasques a fer... ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA DIMENSIÓ AUTOCONEPTE.? COMPETÈNCIA 1 i 2 -RESPONSABILITAT- 4 Discutir sobre les idees plantejades al grup i valorar les aportacions dels altres en un context de treball cooperatiu. ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA DIMENSIÓ PRESA DE DECISIONS COMPETÈNCIA 3 i 4 5 Cercar solucions per resoldre el projecte de construcció del giny. ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA PRESA DE DECISIONS COMPETÈNCIA 3 i 4 ​-INICIATIVA- 6 Dur a terme el projecte de construcció del giny ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA DIMENSIÓ CREACIÓ PROJECTES COMPETÈNCIA 5 i 6 3 7 Identificar el sentit global del text i trobar les paraules específiques per poder construir el giny. ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA COMPETÈNCIA 3 A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 5/19
 • 6. Quins passos pots seguir per entendre un text d’instruccions en anglès? 8 Distingir els diferents apartats del text instructiu: materials necessaris, passos a seguir... ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA COMPETÈNCIA 4 9 Utilitzar recursos en paper i digitals per a poder comprendre el text instructiu. ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA COMPETÈNCIA 6 4 Per què aconsegueixo millors resultats si treballo en equip? 10 Raonar, qüestionar, explicar, debatre i consensuar amb els companys d’equip per enriquir la tasca a realitzar ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE DIMENSIÓ APRENENTATGE EN GRUP COMPETÈNCIA 5 A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 6/19
 • 7. COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES DE CADA ÀMBIT Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte s’afavoreix l’assoliment de les competències de final d’etapa següents: ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ Dimensió comunicació oral Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió literària Dimensió plurilingüe i intercultural 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CASTELLÀ Dimensió comunicació oral Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió literària Dimensió plurilingüe i intercultural 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ÀMBIT LINGÜÍSTIC - LLENGUA ESTRANGERA Dimensió comunicació oral Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió literària Dimensió plurilingüe i intercultural 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ÀMBIT MATEMÀTIC Dimensió resolució de problemes Dimensió raonament i prova Dimensió connexions Dimensió comunicació i representació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI Dimensió món actual Dimensió salut i equilibri personal Dimensió tecnologia i vida quotidiana Dimensió ciutadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 7/19
 • 8. ÀMBIT ARTÍSTIC Dimensió percepció, comprensió i valoració Dimensió interpretació i producció Dimensió imaginació i creativitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA Dimensió activitat física Dimensió hàbits saludables Dimensió expressió i comunicació corporal Dimensió joc motor i temps de lleure 1 2 3 4 5 6 7 8 ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió socia​l 1 2 3 4 5 6 7 8 ÀMBIT DIGITAL Dimensió instruments i aplicacions Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració Dimensió hàbits, civisme i identitat digital 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 8/19
 • 9. ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE Dimensió autoconeixement respecte de l’aprenentatge Dimensió aprenentatge individual Dimensió aprenentatge en grup Dimensió actitud positiva envers l’aprenentatge 1 2 3 4 5 6 ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA Dimensió autoconcepte Dimensió presa de decisions Dimensió creació i realització de projectes individuals i col·lectius 1 2 3 4 5 6 CONTINGUTS Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte es tractaran o s’han tractat els continguts següents: CONTINGUT ÀMBIT - DIMENSIÓ - COMPETÈNCIA 1 Funcionalitats bàsiques dels dispositius​(Portàtil, Chromebook, càmera digital, vídeocàmera) Digital - Instruments i aplicacions - C1 2 Dispositius d’emmagatzematge ​(llapis, disc virtual personal) 3 Conceptes bàsics de sistema operatiu​(carpeta, fitxer, xarxa, recursos compartits) 4 Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives ​(espais virtuals d’emmagatxematge, documents en línia, blogs) Digital - Com. interpersonal i col·lab - C8 5 Tipus de text escrit ​(expositiu, instructiu) Ll. Estrangera - Comprensió lectora - C4 + C5 6 Lèxic: vocabulari freqüent i específic Ll. Estrangera - Comprensió lectora - C4 7 Estratègies per a obtenir informació del text ​(paraules clau) A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 9/19
 • 10. 8 Fonts d’informació en línia i paper Ll. Estrangera - Comprensió lectora - C6 9 Tipus de text oral​(text breu/descripció) Ll. Estrangera - Comunicació oral - C2 10 Tipus de text escrit ​(descripció) (cohesió, coherència…) Ll. Estrangera - Expr. escrita - C7 + C8 + C9 11 Elements de la finalitat comunicativa​(finalitat, destinatari i context) Ll. Estrangera - Expressió escrita - C7 12 Ortografia de paraules conegudes i d’ús freqüent Ll. Estrangera - Expressió escrita - C8 13 Ús de diccionaris Ll. Estrangera - Expressió escrita - C8 + C9 14 Lèxic: vocabulari freqüent i específic 15 Estructures morfosintàctiques bàsiques 16 Signes de puntuació 17 Ús dels recursos digitals en la producció, edició, correcció i presentació de textos 18 Tècniques d’autoavaluació​(rúbrica) Apr. a aprendre - Auto-coneixement… - C2 19 Habilitats emocionals​(posar-se al lloc de l’altre, respecte…) Apr. a apendre - Aprenentatge en grup - C5 20 Habilitats socials i comunicatives:​(saber escoltar, buscar consens, proposar…) 21 Tècniques de treball en grup i aprenentatge entre iguals ​(planificació, rols, inteacció…) 22 Espai geogràfic: instruments per a l’orientació: localitzadors informàtics Coneixement del medi - Món actual - C3 23 Sistema físic: la tecnologia i la vida quotidiana Coneix. medi - Tecnologia i vida quotidiana - C10 24 Sistema físic: l’energia: fonts d’energia, ús responsable A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 10/19
 • 11. TEMPORITZACIÓ: IGD 4 Teens Previsió del temps que ha durat la realització d’aquest projecte: Aquest projecte té una durada orientativa de 7 sessions de 45 minuts de durada. Es realitza durant el tercer trimestre. Té en compte els dies de les proves de competències bàsiques, el camp d’aprenentatge i altres sortides escolars. sessió 1 ACTIVITATS 1 a 3 sessió 4 ACTIVITATS 10 i 11 sessió 7 ACTIVITATS 13 i 14 sessió 2 ACTIVITATS 4 a 7 sessió 5 ACTIVITAT 12 sessió 3 ACTIVITATS 8 i 9 sessió 6 DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT O DEL PROJECTE: IGD 4 Teens QUADRE D’ACTIVITATS D’APRENTATGE-AVALUACIÓ + MATERIALS sessió 1 1- ​presentació de la proposta 2 - elecció d’un dels temes 3 - creació de grups PDI/Canó + pissarra blanca sessió 5 12 - redactem i revisem l’article del blog Ordinador, chromebook o portàtil Connexió a Internet Pissarra blanca i projector sessió 2 4 - distribució de rols 5 - creació carpeta d’equip 6 - planificació tasques / pla de treball 7 - brainstorming Carpetes pels equips Graella de planificació (1 per equip) sessió 6 sessió 3 8 - com són les guies de viatge? 9 - elecció dels llocs Guies de viatge Internet + PDI/Canó + pissarra blanca sessió 7 13 - publiquem els articles 14 - presentem el blog sessió 4 10 - parlem d’avaluació 11 - compartim i planifiquem el text Rúbriques d’avaluació A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 11/19
 • 12. ESTRATÈGIA METODOLÒGICA PRINCIPAL - Aprenentatge cooperatiu: els alumnes s’agrupen en equips de 4 persones. - Un sol mestre a l’aula excepte en les dues sessions previstes de codocència. - Metodologia Activa: infant al centre de l’aprenetatge MESURES I SUPORTS ADDICIONALS O INTENSIUS Quines mesures o suports addicionals o intensius es preveuen o s’han hagut d’utilitzar per a cadascun dels alumnes següents: Alumne Mesura i suport addicional o intensiu A.S. El seu alt rendiment permet que realitzi tasques complementàries. Es preveu proposar-li que munti un vídeo de presentació del projecte o preguntar-li si té una proposta alternativa per enriquir el projecte. C.O. PI+Dictàment discapacitat intel·lectual. Realitza tasques simples com: arxivar fotografies/documents, escriure un fragment del text, DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS: IGD 4 Teens S1 - ACTIVITAT 1 PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA L’objectiu d’aquesta activitat és presentar el projecte. Es proposen els dos temes (IGD 4 Teens i Energy). S’expliquen les semblances i diferències que tenen, es busquen exemples a partir de propostes similars que ja hagin realitzat i que els ajudin a entendre millor la proposta. Es parla a grans trets de les competències que treballaran en un i altre tema. MATERIALS AGRUPAMENTS Gran grup (es demana als tutors poder comptar amb tot el grup la primera sessió d’aquest projecte) TEMPS 10 minuts aprox. DIVERSITAT Cal assegurar-se que tothom comprèn la proposta, sobretot l’alumnat amb PI, ja que hauran d’escollir un dels temes. Una bona manera de fer-ho, és demanar que ells mateixos expliquin en què consisteix, que facin preguntes… AVALUACIÓ No avaluable A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 12/19
 • 13. S1 - ACTIVITAT 2 ELECCIÓ D’UN DELS TEMES L’objectiu d’aquesta activitat és que cada alumne esculli un dels temes proposat. Es demana als alumnes que pensin en avantatges i inconvenients i es fa una llista a la pissarra. Com que es fa en llengua anglesa, es necessita més temps. MATERIALS Pissarra o cartolina de gran format AGRUPAMENTS Gran grup (es demana als tutors poder comptar amb tot el grup la primera sessió d’aquest projecte) TEMPS 20 minuts DIVERSITAT És molt important que tothom comprengui l’activitat. Es pot demanar als alumnes que tenen un nivell més alt d’anglès que ajudin als altres a comprendre els detalls de l’activitat. AVALUACIÓ nivell 1: proposa un motiu (avantatge o inconvenient) nivell 2: proposa 2-3 motius (avantatges i inconvenients) per un dels temes nivell 3: proposa motius (avantatges i inconvenients) per a cada tema i els justifica S1 - ACTIVITAT 3 CREACIÓ DELS GRUPS L’objectiu d’aquesta activitat és crear els grups MATERIALS AGRUPAMENTS Gran grup (es demana als tutors poder comptar amb tot el grup la primera sessió d’aquest projecte) TEMPS 15 minuts DIVERSITAT Es poden fer servir equips ja creats si coincideix que han escollit el mateix tema. Poden escollir els grups, de 4 persones amb l’única premissa que hi ha d’haver algú al grup amb qui no acostumin a treballar. Un altre criteri per fer els grups pot ser per interessos (voler parlar del mateix lloc de la ciutat), però aleshores s’haurien de fer els grups a partir de l’activitat 7 o bé programar-la abans. També hi ha l’opció que l’adult proposi els grups. AVALUACIÓ No avaluable A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 13/19
 • 14. S2-ACTIVITATS 4 i 5 DISTRIBUCIÓ DELS ROLS + CREACIÓ DE LA CARPETA DE GRUP L’objectiu d’aquesta activitat és distribuir els rols i crear la carpeta de grup. Es fan servir els 4 rols de l’aprenentatge cooperatiu que ja han estat utilitzant els altres trimestres. MATERIALS carpetes per cada grup AGRUPAMENTS Gran grup (es demana als tutors poder comptar amb tot el grup la primera sessió d’aquest projecte) TEMPS 15 minuts DIVERSITAT Es poden fer servir equips ja creats si coincideix que han escollit el mateix tema. Poden escollir els grups, de 4 persones amb l’única premissa que hi ha d’haver algú al grup amb qui no acostumin a treballar. Un altre criteri per fer els grups pot ser per interessos, però aleshores s’haurien de fer els grups a partir de l’activitat 7. AVALUACIÓ nivell 1: l’adult intervé activament en la distribució dels rols nivell 2: l’adult suggereix la distribució d’alguns rols nivell 3: l’adult només valida la distribució dels rols S2 - ACTIVITAT 6 PLA DE TREBALL L’objectiu d’aquesta activitat és comprendre com es treballa per objectius a partir d’un pla de treball. La suma de petits objectius permetrà arribar a l’objectiu final: crear la guia de viatge per a joves. Es proporciona un pla de treball amb les dates i les tasques més importants ja llistades. Els grups han de decidir quin compromís prenen amb cada tasca, hauran d’anotar si l’han complert o no i podran comentar quines dificultats han superat per acomplir-les MATERIALS Full de pla de treball (un per a cada equip, els proporciona l’adult) AGRUPAMENTS Mig grup - equips TEMPS 20 minuts DIVERSITAT Tots els alumnes poden fer aquesta tasca. En cas de dificultats s’ofereix el suport necessari AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació) A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 14/19
 • 15. S2 - ACTIVITAT 7 BRAINSTORMING L’objectiu d’aquesta activitat és fer una llista amb tots els llocs i esdeveniments que poden ser interessants per als joves que visitin Igualada. Cada equip pensa uns quants llocs i després els portaveus els comuniquen a la resta. Es fa un únic llistat. Si l’escola és de doble línia, es desa la llista i s’afegeixen els que van sortint a l’altre curs del mateix nivell. MATERIALS Pissarra AGRUPAMENTS Mig grup - equips TEMPS 20 minuts DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca AVALUACIÓ nivell 1: llista 1-2 llocs tot i que poden ser no adients a la demanda feta nivell 2: llista entre 2-4 llocs adients nivell 3: llista 4 o més llocs i justifica l’elecció S3 - ACTIVITAT 8 COM SÓN LES GUIES DE VIATGE? L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer models de guies de viatge, ja siguin en paper o digitals. Es demana als estudiants que es fixin amb les característiques que tenen en comú, quin tipus d’informació contenen… És una oportunitat perquè expliquin si mai n’han fet servir alguna o si sabrien fer-la servir o si els ha passat alguna anècdota anant de viatge que vulguin explicar ... MATERIALS Connexió a Internet, Projector i pissarra blanca, guies de viatge (poden ser de la Biblioteca) AGRUPAMENTS Mig grup - equips TEMPS 20 minuts DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació) A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 15/19
 • 16. S3 - ACTIVITAT 9 ELECCIÓ DELS LLOCS L’objectiu d’aquesta activitat és repartir els llocs o esdeveniments de la llista que s’ha fet a partir de les idees de tots els cursos del mateix nivell. Cada equip n’escull un o dos de la llista. Entre els dos cursos es cobriran totes les propostes que més interessin als alumnes. MATERIALS Pissarra AGRUPAMENTS Mig grup - equips TEMPS 20 minuts DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació) S4 - ACTIVITAT 10 PARLEM D’AVALUACIÓ L’objectiu d’aquesta activitat és presentar les rúbriques que serviran per avaluar els diferents àmbits i competències que aglutina aquest projecte. Es projecten els models a la pissarra i es faciliten els models als estudiants. Es fa una lectura comprensiva i es resolen dubtes, es fan aclariments… Hi ha 4 rúbriques. Una per a avaluar l’àmbit de llengües estrangeres, dimensió expressió escrita (avaluació d’equip a equip). Una per a l’àmbit digital (autoavaluació de grup). Una per l’àmbit d’aprendre a aprendre dimensió autoconeixement respecte l’aprenentatge i aprenentatge en grup. La quarta rúbrica està pensada per aquells estudiants que presentin un alt rendiment i puguin ser avaluats en cas de realitzar un producte àudiovisual (àmbit digital) MATERIALS Pissarra AGRUPAMENTS Mig grup - equips TEMPS 25 minuts DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca AVALUACIÓ Rúbrica d’autoavaluació A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 16/19
 • 17. S4 - ACTIVITAT 11 COMPARTIM IMATGES I PLANIFIQUEM EL TEXT L’objectiu d’aquesta activitat és planificar el text de l’entrada al blog, organitzar la informació en paràgrafs, seleccionar la informació més rellevant... MATERIALS llapis i paper, ordinadors AGRUPAMENTS Mig grup - equips TEMPS 10 DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca amb els suports necessaris AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació) També hi ha una rúbrica que mesura la dimensió d’expressió escrita S5 i 6 ACTIVITAT 12 REDACTEM I REVISEM EL TEXT L’objectiu d’aquesta activitat és redactar i revisar el text per a ser publicat al bloc. També preveu que es faci la selecció definitiva d’imatges o enllaços que il·lustraran l’article. MATERIALS llapis i paper, ordinadors AGRUPAMENTS Mig grup - equips TEMPS 90 DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca amb els suports necessaris AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació) També hi ha una rúbrica que mesura la dimensió d’expressió escrita A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 17/19
 • 18. S7- ACTIVITAT 13 PUBLIQUEM ELS ARTICLES L’objectiu d’aquesta activitat és publicar els articles al bloc MATERIALS Cal haver creat el bloc prèviament a xtec/blocs - Chromebooks, ordinadors o portàtils + connexió a Internet AGRUPAMENTS Per equips TEMPS DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca amb els suports necessaris AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació) També hi ha una rúbrica que mesura la dimensió d’expressió escrita S7 - ACTIVITAT 14 PRESENTEM EL BLOC L’objectiu d’aquesta activitat és presentar el bloc a l’alumnat de cicle superior MATERIALS AGRUPAMENTS TEMPS DIVERSITAT Tots els infants poden fer aquesta tasca amb els suports necessaris AVALUACIÓ El pla de treball conté una columna per valorar el nivell de consecució de cada tasca/objectiu (autoavaluació) També hi ha una rúbrica que mesura la dimensió d’expressió escrita A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 18/19
 • 19. WEBGRAFIA: Dolors Camarasa (Coord.), Ignasi Oró, Júlia López, Montse Sala, Rosa Maria García, Sandra Rodríguez i Francesc Segura. Guia per treballar la Competència d’Autonomia i Iniciativa Personal. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2014. Document electrònic. [Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/57943]. Àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Criteris d’avaluació d’etapa. Educació Primària. Departament d’Ensenyament: https://docs.google.com/document/d/17-BpCGFGYgN8kz4eZkJbOPdCU4HBlLriwvkqHVamurg/edit http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/programar-educacio- primaria.pdf http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Programacions_recursos.pdf A2_PA4_DOC2b_​Aïda Elias Monell Programació IGD 4 Teens + ENERGY Pàgina 19/19