SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
LA PRESA DE DECISIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM SEI Febrer-09 COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1ª PART: Què entenem per competències bàsiques? Quines estratègies metodològiques afavoreixen un aprenentatge competencial? Com podem caracteritzar una activitat pel desenvolupament de les CB?
[object Object],[object Object],[object Object],Continguts ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana . conceptes procediments actituds, valors i normes COMPETENCIES BÀSIQUES
DESENVOLUPAMENT PERSONAL SOCIAL, PROFESSIONAL SABER SABER FER SABER SER SABER CONVIURE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ensenyar a transferir Per al Morfosintaxi Estructurar un discurs coherent Defensar el propi punt de vista en un debat Proporcionalitat Calcular el % Valorar si un article està realment rebaixat Proteïnes, greixos, hidrats carboni Elaborar una dieta equilibrada Tenir hàbits d’alimentació saludables RESOLUCIÓ DE PROBLEMES O SITUACIONS REALS I CONTEXTUALITZADES
Què suposa un aprenentatge competencial? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Demana canvis en els plantejaments de l’ensenyament obligatòri, fonamentalment de tipus metodològic Estratègies didàctiques transmissives i reproductives Estratègies didàctiques interactives centrades en l´alumnat que construeix i comunica el coneixement ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
a) La comunicació a l´aula PROFESSORAT  ALUMNAT Explica Pregunta Respon Proposa Opina Explica Pregunta Respon Proposa Opina Transformació informació en coneixement orienta el discurs DISCURS COMPARTIT = classes comunicadores reconstrueix el discurs
Les preguntes significatives o les bones preguntes… ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
b) Els mètodes interactius basats en la cooperació entre iguals ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
b1) L’aprenentatge basat en problemes (ABP) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ELS REFUGIATS CLIMÀTICS Diumenge, 01 de Juny del 2008 04:00 Déu estreny i d'altres ofeguen Nazanín Amirian L'increment de la vulnerabilitat de la població causat per tot això ha tingut com a resultat que l'any passat morissin milió i mig de persones per aquests desastres i 25 milions més es convertissin en refugiats ambientals, xifra que supera, per primera vegada, el nombre dels desplaçats per conflictes armats.
b2) El treball per projectes  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què vull ser quan sigui gran?
c) Activitats d’E-A de la seqüència didàctica Abstracte Concret Simple Complex Exploració idees prèvies Introducció nous continguts Estructuració dels coneixements Aplicació del coneixement 1 2 3 4
L’ús del llibre de text ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Com caracteritzem una activitat “competencial”? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Activitats bàsicament reproductives! Llibreta de competències bàsiques 3r ESO
Per què creus que l´estat dóna facilitats a les persones que es volen canviar el cotxe? Tot i això, sembla que la mesura no ha tingut l’èxit esperat. Com convenceries a algú que està dubtant en canviar-se el cotxe que val la pena aprofitar el Pla Vive?
4t E. Primària Observa aquest dibuix i a continuació escriu un text que expliqui el procés que es representa en l’esquema Dep. Educació Proves CB 10 ,[object Object],[object Object],[object Object]
1. Descriu oralment el procés que es representa en l’esquema 2. Completa les preguntes que falten en els requadres buits d’acord amb el dibuix corresponent. 3. Compara les teves preguntes amb les preguntes dels teus companys de grup i poseu-vos d’acord per donar una resposta, entre tots, a cadascuna de les preguntes 4. Per què creus tu que és important reciclar envasos, papers, aparells inservibles, plàstics...? 5. Explica altres mesures que tu facis i que mostrin una actitud de respecte pel medi ambient. Activitats alternatives des de l’òptica competencial ,[object Object],[object Object],[object Object]
El nou plantejament de l´activitat possibilita que els alumnes aprenguin a ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
2ª PART: Com orientar els centres en la presa de decisions per al desplegament del currículum per competències? Com hi poden contribuir els SERVEIS EDUCATIUS?
La programació és...  ,[object Object],Per desplegar el currículum el professorat ha de prendre decisions i acords compartits que garanteixin la coherència del projecte educatiu. Aquestes decisions es concreten en els diferents nivells de programació
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],La presa de decisions per al desplegament del currículum PROGRAMACIONS
Diferents nivells de programació  ,[object Object],[object Object],b) Programació d’una àrea o matèria per a un curs o un cicle c) Programació de la unitat didàctica d) Programació d’aula (seqüència didàctica)
ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS  CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ED. INFANTIL Equip docent  PROGRAMACIÓ D’AULA CICLE INCIAL Equip docent  CICLE MITJÀ Equip docent  CI. SUPERIOR Equip docent
Com pot es pot iniciar el desplegament del currículum en un centre... MARC TEÒRIC MARC PRÀCTIC Què entenem per C.B? Quines habilitats caracteritzen les C.B.? Quines treballem? On? Com? Quines prioritzem? Com les seqüenciem? Com ho traslladem a les nostres programacions? 1 2 3 4
1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Competència social i ciutadana ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Competència matemàtica ,[object Object],[object Object],[object Object],Competència Coneixement i interacció amb el món físic ,[object Object],[object Object],[object Object],Tractament de la informació i competència digital ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Competència d’autonomia i Iniciativa personal ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Competència artística i cultural ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Competència d’aprendre a aprendre ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Competència Comunicativa Lingüística i audiovisual HABILITATS DE COMPET. BÀSIQUES HABILITATS DE COMPET. BÀSIQUES
2 ACTIVITATS D’APLICACIÓ ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIÓ ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Competència social i ciutadana Analitzar i interp. fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Competència Coneixement i interacció amb el món Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, proj. Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Competència d’autononmia i iniciativa personal Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Competència d’aprendre a aprendre Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic Competència matemàtica Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Tractament informació comp. digital Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Competència artística i cultural ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ  Comprendre Comunicar Dialogar Utilitzar tipologies textuals Competència Comunicativa Ling. i audiov Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) Habilitats de Competèn. bàsiques
Les decisions del nostre centre ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],3
4 ACTIVITATS APLICACIÓ ACTIVITATS INTRODUCCIÓ ACTIVITATS ESTRUCTURACIÓ Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Competència social i ciutadana Analitzar i interp. fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Competència Coneixement i interacció amb el món Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, proj. Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Competència d'autonomia i iniciativa personal Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Competència d’aprendre a aprendre Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic Competència matemàtica Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Tractament informació comp. digital Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Competència artística i cultural ACTIVITATS EXPLORACIÓ  Comprendre Comunicar Dialogar Utilitzar tipologies textuals Competència Comunicativa Ling. i audiov Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) Habilitats de Competèn. bàsiques Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Analitzar i interp. fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, proj. Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Comprendre Comunicar Dialogar Utilitzar tipologies textuals 3r CURS Habilitats de
10. Comprèn les preguntes i respon adequadament amb les seves paraules Defensa les idees 9. Exposa un nombre suficient d’idees treballades 8. Usa adequadament el vocabulari específic Domina el contingut del discurs 7. Manifesta la seva opinió 6. Acaba amb una conclusió o síntesi Desenllaç 5. Justifica les idees (usa paraules pròpies i posa exemples) 4. Exposa ordenadament les idees (frases curtes i estructurades) Desenvolu pament 3. Introdueix o presenta el tema Introducc. Estruc tura del discurs 2. Manté un to de veu adequat i ho acompanya amb el gest 1. Manté una postura adequada i mira al públic Exposa oralment el treball Ho fa molt bé Ho sap fer No ho sap fer INDICADORS Desenvolupament de la capacitat d’expressar fets, conceptes, idees, opinions, sentiments i emocions , de forma clara i entenedora, adequant-se a la intenció comunicativa, segons l´objectiu que es perseguexi (narrar, convèncer, entretenir, descriure, interessar, justificar…) interactuant de manera adequada amb els altres . Implica també saber utilitzar diferents llenguatges i registres . DEFINICIÓ COMPETÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ ORAL (IES Pla i Farreras)
12 - Consciència de viure en comunitat Competència social i ciutadana 11 - Anàlisi i interpretació de fenòmens naturals Competència Coneixement i interacció amb el món Competència d'autonomia i iniciativa personal 8 - Aprendre amb els altres: treball cooperatiu 9 - Gestió i control dels propis processos d’aprenentatge Competència d’aprendre a aprendre 7 .- Tractament estadístic de dades, elaboració de gràfics Competència matemàtica 5- Utilització d’un programa de tractament de dades i gràfics. 6 - Utilització de processador de textos Tractament informació comp. digital 4- Disseny del mural Competència artística i cultural Coherència i completesa dels textos produïts, segons pautes de correcció, aplicades en parelles, grups... Adequació en el tractament Estadístic de dades (elaboració i Interpretació de gràfics) Reconeixe- ment dels diversos tipus de deixalles i Classificació en el contenidor corresponent Incorporació d’accions per a la sostenibilitat a la vida Quotidiana Cooperació en el treball grupal ACTIVITAT D’EXPLORACIÓ Làmina pàgina 123 : Descripció de Les il·lustracions, individual i per escrit .(3) Discussió sobre perquè unes són perjudicials i altres beneficioses .(2) ACTIVITAT D’INTRODUCCIÓ Il·lustració pàgina 122 : observar Tipus de deixalles, classificar-les (11) A més a més... - Visita a un abocador - Vídeo sobre abocadors... - Reciclatge: activitat pàgina 127 , coneixement diversos tipus de Contenidors (1) -Introducció del concepte de reutilització : conèixer alguna associació com engrunes... (1) -Taller de reciclatge de paper, experiència de fer compost... (8) (9 -Activitat pàg. 131 (també potser una activitat d’avaluació) ACTIVITAT D’ESTRUCTURACIÓ - Explicació: Els problemes Mediambientals(pàg. 126,127,128 ) - Elaboració d’un mural en grup en Què es relacionin els contenidors amb els diversos tipus de deixalles... (4) (8) (11) ACTIVITAT D’APLICACIÓ -Activitat pàgina 130 , per grups, posada en comú de dades i Tractament estadístic (5) (7) - Redacció de les conclusions de l’enquesta anterior. (3) (6) -Exposició oral a d’altres classes sobre La necessitat de contribuir a La recollida selectiva ...(12) CONCEPTUALS: - Ecosistema - Canvis naturals i artificials - Deixalles - Reciclatge - Contenidors - Contaminació - Reutilització PROCEDIMENTALS: - Elaboració d’una enquesta - Redacció de diversos tipus de textos... ACTITUDINALS: - Responsabilitat en l’ús dels recursos naturals a) Participar activament en la construcció i comunicació de coneixement sobre el tema, i especialment en el treball de grup b) Obtenir i interpretar informació a partir de fonts diverses c) Identificar la Influència humana en els sistemes naturals: producció de deixalles, contaminació de les aigües... d) Aplicació del vocabulari propi del tema a la interpretació de Problemes mediambientals e) Promoure actituds de respecte envers el medi ambient: Consum responsable d’aigua, recollida selectiva de deixalles... 1 - Comprendre informació 2 - Dialogar: posada en comú sobre accions beneficioses i perjudicials pel medi ambient 3- Tipologia textual: text descriptiu preguntes de l’enquesta, informe de resultats de l’enquesta. Competència Comunicativa Lingüística i audioviual Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) CICLE MITJÀ 4T. Habilitats de Competèn. bàsiques
El desplegament del currículum: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ ,[object Object],AVALUACIÓ
Aportacions dels SERVEIS EDUCATIUS al desenvolupament de les competències bàsiques en l’educació obligatòria
Seqüencia del procés d’aprenentatge Nivell Actual de Competència Avaluació inicial Pla individualitzat Avaluació final Avaluació formativa L’aprenentatge competencial: el bàsic per a tots i el màxim per a cadascú
Les capacitats cognitivolingüístiques DESCRIURE (el què) Consisteix en identificar qualitats, propietats, de fets, accions, objectes, fenòmens… dir-ne les característiques EXPLICAR (el perquè) Consisteix en comprendre les raons de perquè les coses són com són. Establir les causes i conseqüències dels fets i fenòmens socials JUSTIFICAR (el perquè del perquè) Consisteix en donar raons de pes (científiques) per fonamentar una tesi o punt de vista. Estableix el perquè o causa última que explica els fets o fenòmens. INTERPRETAR (jo crec que…) Consisteix en posicionar-se en relació amb els fets, fenòmens o situacions valorant críticament la informació ARGUMENTAR (el debat) Consisteix en donar raons o arguments per defensar una tesi o punt de vista enfront d’una altra amb la intenció de convèncer l’interlocutor
Professor: Què s’hauria de fer? Alumne 1: Tancar les fàbriques que contaminen més i s’hauria acabat el problema. Alumne 2: Deixaries molta gent sense feina. Alumne 1: Que facin jubilacions anticipades o els donin un subsidi d’atur. Alumne 2: Aleshores haurien d’apujar els impostos perquè parles de molta gent… Alumne 3: Jo no em voldria quedar sense feina. El subsidi és baix i la gent aturada se sent desgraciada. Si fos una treballadora protestaria i aniria al sindicat. Alumne 2: Potser cal pensar una altra solució; si obliguessin totes les fàbriques a complir una normativa… Professor: El riu Tàmesi era una claveguera i ara la gent hi va a pescar. Vegem com ho han aconseguit i si es podria pensar una acció semblant en el cas del riu Besòs…” Text Argumen tatiu Els industrials no són persones especialment malèvoles que gaudeixen malmetent la natura. Els productes industrials es venen en el mercat i han de competir amb altres productes en qualitat i en preu. Posar depuradores és costós de manera que l’empresa que gasti en depurar les aigües haurà de vendre més car. La contaminació és el resultat del sistema competitiu propi d’una economia de mercat. Text justificatiu Això passa perquè les ciutats han crescut molt i les clavegueres aboquen a les riueres i als rius aigües brutes, excrements i tota mena de residus. També les indústries aboquen als rius les aigües residuals que sovint porten metalls perillosos com ara el mercuri, el plom o el coure. El riu també s’embruta perquè l’agricultura utilitza molts productes químics com ara plaguicides, herbicides, adobs, etc., que es filtren a la terra amb l’aigua i van a parar al riu. Text explicatiu Les aigües dels rius contaminats no són blanques ni blaves, a vegades són verdes, marrons i sovint s’hi veuen bromeres. Els rius contaminats fan pudor. Els rius contaminats no tenen peixos ni vegetació. Text descriptiu
LIC assessora mestres AA EAP av. Inicial i assessora C A D PLA INDIVIDUALITZAT (tutor/a) Mestre EE Mestre AA EQUIP DOCENT PROGRAMACIÓ - Comp. Bàsiques - Objectius - Continguts - Criteris avaluació proposa
C R P Detectar necessitats formatives dels centres PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ Identificar bones pràctiques als centres (LIDERATGES PEDAGÒGICS) DIFUSIÓ DE BONES PRÀCTIQUES Seqüenciar aspectes metodològics i propostes didàctiques pel desenvolupament d’aspectes competencials no vinculats a les àrees Habilitats socials Tractament de la informació  Tipus “MALETES PEDAGÒGIQUES”
 
http:// www.xtec.cat / ~mlluelle / caceres / documentscompetencies / Competencies_i_Intel_ligencies _1_. pdf Núria Alart
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

More Related Content

What's hot

Curriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiques
mcunille
 
Programacio per competencies
Programacio per competenciesProgramacio per competencies
Programacio per competencies
hospitaletcrp
 
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Àngels Miret Rial
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wq
Nuria Alart
 
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
xavier suñé
 
Inteligencies 2012
Inteligencies 2012Inteligencies 2012
Inteligencies 2012
Nuria Alart
 
Instuments d’avaluació competencials
Instuments d’avaluació competencialsInstuments d’avaluació competencials
Instuments d’avaluació competencials
Nuria Alart
 
Competències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digitalCompetències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digital
Ramon Grau
 
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòriaVirtualització d'una assignatura presencial roger sòria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria
rogersoria
 
Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]
hospitaletcrp
 
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats CompetencialsDt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
guestc8bf6b
 
Avaluar els aprenentatges competencials
Avaluar els aprenentatges competencialsAvaluar els aprenentatges competencials
Avaluar els aprenentatges competencials
RoserCanals
 

What's hot (20)

Programar Per Competències
Programar Per CompetènciesProgramar Per Competències
Programar Per Competències
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
 
Compartic2015
Compartic2015Compartic2015
Compartic2015
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
 
Curriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiques
 
Treball cooperatiu
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiu
 
Programacio per competencies
Programacio per competenciesProgramacio per competencies
Programacio per competencies
 
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
 
Rúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wq
 
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
 
Inteligencies 2012
Inteligencies 2012Inteligencies 2012
Inteligencies 2012
 
Instuments d’avaluació competencials
Instuments d’avaluació competencialsInstuments d’avaluació competencials
Instuments d’avaluació competencials
 
Les Marietes
Les MarietesLes Marietes
Les Marietes
 
Web quest 2.0
Web quest 2.0Web quest 2.0
Web quest 2.0
 
Competències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digitalCompetències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digital
 
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòriaVirtualització d'una assignatura presencial roger sòria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria
 
Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]
 
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats CompetencialsDt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
 
Avaluar els aprenentatges competencials
Avaluar els aprenentatges competencialsAvaluar els aprenentatges competencials
Avaluar els aprenentatges competencials
 
11 opos unitat didàctiques
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
 

Similar to competències bàsiques

Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Edualter
 
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiquesEl disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
morgana2
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
rivorubeo
 
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]
Manuela Rubio
 
SINS_SJdV_Portesobertes2012
SINS_SJdV_Portesobertes2012SINS_SJdV_Portesobertes2012
SINS_SJdV_Portesobertes2012
David Atzet
 
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemesSobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Ramon Grau
 
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaPower point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
parcaigues
 
Competencies Bellera Cat
Competencies Bellera CatCompetencies Bellera Cat
Competencies Bellera Cat
mcunille
 

Similar to competències bàsiques (20)

El centro
El centroEl centro
El centro
 
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
 
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
 
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiquesEl disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
 
Competencies bàsiques
Competencies bàsiquesCompetencies bàsiques
Competencies bàsiques
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
 
nous curriculums - salou
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
 
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]
 
Programació EP
Programació EPProgramació EP
Programació EP
 
Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1
 
Sequencies grup4
Sequencies grup4Sequencies grup4
Sequencies grup4
 
SINS_SJdV_Portesobertes2012
SINS_SJdV_Portesobertes2012SINS_SJdV_Portesobertes2012
SINS_SJdV_Portesobertes2012
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
 
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemesSobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
 
Progrmar Amb Competencies
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb Competencies
 
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaPower point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
 
Competencies Bellera Cat
Competencies Bellera CatCompetencies Bellera Cat
Competencies Bellera Cat
 
Presentacio Guia
Presentacio GuiaPresentacio Guia
Presentacio Guia
 
Tasca 4
Tasca 4Tasca 4
Tasca 4
 

More from CRP del Tarragonès

Del cor al món. Versionant la cançó protesta
Del cor al món. Versionant la cançó protesta	Del cor al món. Versionant la cançó protesta
Del cor al món. Versionant la cançó protesta
CRP del Tarragonès
 
En sabem prou de la dislèxia?
En sabem prou de la dislèxia?En sabem prou de la dislèxia?
En sabem prou de la dislèxia?
CRP del Tarragonès
 

More from CRP del Tarragonès (20)

El Xalet de la Creu. De casa patrimonial a casa de disseny
El Xalet de la Creu. De casa patrimonial a casa de dissenyEl Xalet de la Creu. De casa patrimonial a casa de disseny
El Xalet de la Creu. De casa patrimonial a casa de disseny
 
El ballet, un estil de vida
El ballet, un estil de vida	El ballet, un estil de vida
El ballet, un estil de vida
 
El món infantil a través del dibuix infantil
El món infantil a través del dibuix infantilEl món infantil a través del dibuix infantil
El món infantil a través del dibuix infantil
 
Els efectes de l'electromagnetisme solar sobre la terra
Els efectes de l'electromagnetisme solar sobre la terra	Els efectes de l'electromagnetisme solar sobre la terra
Els efectes de l'electromagnetisme solar sobre la terra
 
La imatge o el so?
La imatge o el so?La imatge o el so?
La imatge o el so?
 
Vietnam: Aproximació a una història
Vietnam: Aproximació a una històriaVietnam: Aproximació a una història
Vietnam: Aproximació a una història
 
L'efecte de l'alçada en l'activitat física d'un esportista
L'efecte de l'alçada en l'activitat física d'un esportista	L'efecte de l'alçada en l'activitat física d'un esportista
L'efecte de l'alçada en l'activitat física d'un esportista
 
La mesura de l'aire
La mesura de l'aireLa mesura de l'aire
La mesura de l'aire
 
Del cor al món. Versionant la cançó protesta
Del cor al món. Versionant la cançó protesta	Del cor al món. Versionant la cançó protesta
Del cor al món. Versionant la cançó protesta
 
Un soldat de Riudoms a la Guerra de Cuba. Joan Giol Cros
Un soldat de Riudoms a la Guerra de Cuba. Joan Giol CrosUn soldat de Riudoms a la Guerra de Cuba. Joan Giol Cros
Un soldat de Riudoms a la Guerra de Cuba. Joan Giol Cros
 
El cos fa mal, l'ànima plora. Estudi de la depressió.
El cos fa mal, l'ànima plora. Estudi de la depressió.El cos fa mal, l'ànima plora. Estudi de la depressió.
El cos fa mal, l'ànima plora. Estudi de la depressió.
 
Un pas per a la llibertat, retrat fotogràfic de tres dones preses del Camp de...
Un pas per a la llibertat, retrat fotogràfic de tres dones preses del Camp de...Un pas per a la llibertat, retrat fotogràfic de tres dones preses del Camp de...
Un pas per a la llibertat, retrat fotogràfic de tres dones preses del Camp de...
 
La llum emesa per les pantalles i la privació del son
La llum emesa per les pantalles i la privació del sonLa llum emesa per les pantalles i la privació del son
La llum emesa per les pantalles i la privació del son
 
Els Semiconductors, la Conductivitat i la Teoria de Bandes per a Sòlids
Els Semiconductors, la Conductivitat i la Teoria de Bandes per a SòlidsEls Semiconductors, la Conductivitat i la Teoria de Bandes per a Sòlids
Els Semiconductors, la Conductivitat i la Teoria de Bandes per a Sòlids
 
L'eutanàsia: el dret a morir amb dignitat
L'eutanàsia: el dret a morir amb dignitatL'eutanàsia: el dret a morir amb dignitat
L'eutanàsia: el dret a morir amb dignitat
 
En sabem prou de la dislèxia?
En sabem prou de la dislèxia?En sabem prou de la dislèxia?
En sabem prou de la dislèxia?
 
Maqueta domòtica de futbol
Maqueta domòtica de futbolMaqueta domòtica de futbol
Maqueta domòtica de futbol
 
Acompanyament a la gent gran
Acompanyament a la gent granAcompanyament a la gent gran
Acompanyament a la gent gran
 
Disseny i construcció d'un kart
Disseny i construcció d'un kart	Disseny i construcció d'un kart
Disseny i construcció d'un kart
 
L'obediència cega a l'autoritat
L'obediència cega a l'autoritatL'obediència cega a l'autoritat
L'obediència cega a l'autoritat
 

Recently uploaded (6)

sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 

competències bàsiques

 • 1. LA PRESA DE DECISIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM SEI Febrer-09 COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 • 2. 1ª PART: Què entenem per competències bàsiques? Quines estratègies metodològiques afavoreixen un aprenentatge competencial? Com podem caracteritzar una activitat pel desenvolupament de les CB?
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6. a) La comunicació a l´aula PROFESSORAT ALUMNAT Explica Pregunta Respon Proposa Opina Explica Pregunta Respon Proposa Opina Transformació informació en coneixement orienta el discurs DISCURS COMPARTIT = classes comunicadores reconstrueix el discurs
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. ELS REFUGIATS CLIMÀTICS Diumenge, 01 de Juny del 2008 04:00 Déu estreny i d'altres ofeguen Nazanín Amirian L'increment de la vulnerabilitat de la població causat per tot això ha tingut com a resultat que l'any passat morissin milió i mig de persones per aquests desastres i 25 milions més es convertissin en refugiats ambientals, xifra que supera, per primera vegada, el nombre dels desplaçats per conflictes armats.
 • 11.
 • 12.
 • 13. c) Activitats d’E-A de la seqüència didàctica Abstracte Concret Simple Complex Exploració idees prèvies Introducció nous continguts Estructuració dels coneixements Aplicació del coneixement 1 2 3 4
 • 14.
 • 15.
 • 16. Activitats bàsicament reproductives! Llibreta de competències bàsiques 3r ESO
 • 17. Per què creus que l´estat dóna facilitats a les persones que es volen canviar el cotxe? Tot i això, sembla que la mesura no ha tingut l’èxit esperat. Com convenceries a algú que està dubtant en canviar-se el cotxe que val la pena aprofitar el Pla Vive?
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.  
 • 22. 2ª PART: Com orientar els centres en la presa de decisions per al desplegament del currículum per competències? Com hi poden contribuir els SERVEIS EDUCATIUS?
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ED. INFANTIL Equip docent PROGRAMACIÓ D’AULA CICLE INCIAL Equip docent CICLE MITJÀ Equip docent CI. SUPERIOR Equip docent
 • 27. Com pot es pot iniciar el desplegament del currículum en un centre... MARC TEÒRIC MARC PRÀCTIC Què entenem per C.B? Quines habilitats caracteritzen les C.B.? Quines treballem? On? Com? Quines prioritzem? Com les seqüenciem? Com ho traslladem a les nostres programacions? 1 2 3 4
 • 28.
 • 29. 2 ACTIVITATS D’APLICACIÓ ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIÓ ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Competència social i ciutadana Analitzar i interp. fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Competència Coneixement i interacció amb el món Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, proj. Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Competència d’autononmia i iniciativa personal Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Competència d’aprendre a aprendre Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic Competència matemàtica Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Tractament informació comp. digital Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Competència artística i cultural ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ Comprendre Comunicar Dialogar Utilitzar tipologies textuals Competència Comunicativa Ling. i audiov Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) Habilitats de Competèn. bàsiques
 • 30.
 • 31. 4 ACTIVITATS APLICACIÓ ACTIVITATS INTRODUCCIÓ ACTIVITATS ESTRUCTURACIÓ Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Competència social i ciutadana Analitzar i interp. fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Competència Coneixement i interacció amb el món Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, proj. Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Competència d'autonomia i iniciativa personal Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Competència d’aprendre a aprendre Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic Competència matemàtica Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Tractament informació comp. digital Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Competència artística i cultural ACTIVITATS EXPLORACIÓ Comprendre Comunicar Dialogar Utilitzar tipologies textuals Competència Comunicativa Ling. i audiov Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) Habilitats de Competèn. bàsiques Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Analitzar i interp. fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, proj. Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Comprendre Comunicar Dialogar Utilitzar tipologies textuals 3r CURS Habilitats de
 • 32. 10. Comprèn les preguntes i respon adequadament amb les seves paraules Defensa les idees 9. Exposa un nombre suficient d’idees treballades 8. Usa adequadament el vocabulari específic Domina el contingut del discurs 7. Manifesta la seva opinió 6. Acaba amb una conclusió o síntesi Desenllaç 5. Justifica les idees (usa paraules pròpies i posa exemples) 4. Exposa ordenadament les idees (frases curtes i estructurades) Desenvolu pament 3. Introdueix o presenta el tema Introducc. Estruc tura del discurs 2. Manté un to de veu adequat i ho acompanya amb el gest 1. Manté una postura adequada i mira al públic Exposa oralment el treball Ho fa molt bé Ho sap fer No ho sap fer INDICADORS Desenvolupament de la capacitat d’expressar fets, conceptes, idees, opinions, sentiments i emocions , de forma clara i entenedora, adequant-se a la intenció comunicativa, segons l´objectiu que es perseguexi (narrar, convèncer, entretenir, descriure, interessar, justificar…) interactuant de manera adequada amb els altres . Implica també saber utilitzar diferents llenguatges i registres . DEFINICIÓ COMPETÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ ORAL (IES Pla i Farreras)
 • 33. 12 - Consciència de viure en comunitat Competència social i ciutadana 11 - Anàlisi i interpretació de fenòmens naturals Competència Coneixement i interacció amb el món Competència d'autonomia i iniciativa personal 8 - Aprendre amb els altres: treball cooperatiu 9 - Gestió i control dels propis processos d’aprenentatge Competència d’aprendre a aprendre 7 .- Tractament estadístic de dades, elaboració de gràfics Competència matemàtica 5- Utilització d’un programa de tractament de dades i gràfics. 6 - Utilització de processador de textos Tractament informació comp. digital 4- Disseny del mural Competència artística i cultural Coherència i completesa dels textos produïts, segons pautes de correcció, aplicades en parelles, grups... Adequació en el tractament Estadístic de dades (elaboració i Interpretació de gràfics) Reconeixe- ment dels diversos tipus de deixalles i Classificació en el contenidor corresponent Incorporació d’accions per a la sostenibilitat a la vida Quotidiana Cooperació en el treball grupal ACTIVITAT D’EXPLORACIÓ Làmina pàgina 123 : Descripció de Les il·lustracions, individual i per escrit .(3) Discussió sobre perquè unes són perjudicials i altres beneficioses .(2) ACTIVITAT D’INTRODUCCIÓ Il·lustració pàgina 122 : observar Tipus de deixalles, classificar-les (11) A més a més... - Visita a un abocador - Vídeo sobre abocadors... - Reciclatge: activitat pàgina 127 , coneixement diversos tipus de Contenidors (1) -Introducció del concepte de reutilització : conèixer alguna associació com engrunes... (1) -Taller de reciclatge de paper, experiència de fer compost... (8) (9 -Activitat pàg. 131 (també potser una activitat d’avaluació) ACTIVITAT D’ESTRUCTURACIÓ - Explicació: Els problemes Mediambientals(pàg. 126,127,128 ) - Elaboració d’un mural en grup en Què es relacionin els contenidors amb els diversos tipus de deixalles... (4) (8) (11) ACTIVITAT D’APLICACIÓ -Activitat pàgina 130 , per grups, posada en comú de dades i Tractament estadístic (5) (7) - Redacció de les conclusions de l’enquesta anterior. (3) (6) -Exposició oral a d’altres classes sobre La necessitat de contribuir a La recollida selectiva ...(12) CONCEPTUALS: - Ecosistema - Canvis naturals i artificials - Deixalles - Reciclatge - Contenidors - Contaminació - Reutilització PROCEDIMENTALS: - Elaboració d’una enquesta - Redacció de diversos tipus de textos... ACTITUDINALS: - Responsabilitat en l’ús dels recursos naturals a) Participar activament en la construcció i comunicació de coneixement sobre el tema, i especialment en el treball de grup b) Obtenir i interpretar informació a partir de fonts diverses c) Identificar la Influència humana en els sistemes naturals: producció de deixalles, contaminació de les aigües... d) Aplicació del vocabulari propi del tema a la interpretació de Problemes mediambientals e) Promoure actituds de respecte envers el medi ambient: Consum responsable d’aigua, recollida selectiva de deixalles... 1 - Comprendre informació 2 - Dialogar: posada en comú sobre accions beneficioses i perjudicials pel medi ambient 3- Tipologia textual: text descriptiu preguntes de l’enquesta, informe de resultats de l’enquesta. Competència Comunicativa Lingüística i audioviual Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) CICLE MITJÀ 4T. Habilitats de Competèn. bàsiques
 • 34.
 • 35. Aportacions dels SERVEIS EDUCATIUS al desenvolupament de les competències bàsiques en l’educació obligatòria
 • 36. Seqüencia del procés d’aprenentatge Nivell Actual de Competència Avaluació inicial Pla individualitzat Avaluació final Avaluació formativa L’aprenentatge competencial: el bàsic per a tots i el màxim per a cadascú
 • 37. Les capacitats cognitivolingüístiques DESCRIURE (el què) Consisteix en identificar qualitats, propietats, de fets, accions, objectes, fenòmens… dir-ne les característiques EXPLICAR (el perquè) Consisteix en comprendre les raons de perquè les coses són com són. Establir les causes i conseqüències dels fets i fenòmens socials JUSTIFICAR (el perquè del perquè) Consisteix en donar raons de pes (científiques) per fonamentar una tesi o punt de vista. Estableix el perquè o causa última que explica els fets o fenòmens. INTERPRETAR (jo crec que…) Consisteix en posicionar-se en relació amb els fets, fenòmens o situacions valorant críticament la informació ARGUMENTAR (el debat) Consisteix en donar raons o arguments per defensar una tesi o punt de vista enfront d’una altra amb la intenció de convèncer l’interlocutor
 • 38. Professor: Què s’hauria de fer? Alumne 1: Tancar les fàbriques que contaminen més i s’hauria acabat el problema. Alumne 2: Deixaries molta gent sense feina. Alumne 1: Que facin jubilacions anticipades o els donin un subsidi d’atur. Alumne 2: Aleshores haurien d’apujar els impostos perquè parles de molta gent… Alumne 3: Jo no em voldria quedar sense feina. El subsidi és baix i la gent aturada se sent desgraciada. Si fos una treballadora protestaria i aniria al sindicat. Alumne 2: Potser cal pensar una altra solució; si obliguessin totes les fàbriques a complir una normativa… Professor: El riu Tàmesi era una claveguera i ara la gent hi va a pescar. Vegem com ho han aconseguit i si es podria pensar una acció semblant en el cas del riu Besòs…” Text Argumen tatiu Els industrials no són persones especialment malèvoles que gaudeixen malmetent la natura. Els productes industrials es venen en el mercat i han de competir amb altres productes en qualitat i en preu. Posar depuradores és costós de manera que l’empresa que gasti en depurar les aigües haurà de vendre més car. La contaminació és el resultat del sistema competitiu propi d’una economia de mercat. Text justificatiu Això passa perquè les ciutats han crescut molt i les clavegueres aboquen a les riueres i als rius aigües brutes, excrements i tota mena de residus. També les indústries aboquen als rius les aigües residuals que sovint porten metalls perillosos com ara el mercuri, el plom o el coure. El riu també s’embruta perquè l’agricultura utilitza molts productes químics com ara plaguicides, herbicides, adobs, etc., que es filtren a la terra amb l’aigua i van a parar al riu. Text explicatiu Les aigües dels rius contaminats no són blanques ni blaves, a vegades són verdes, marrons i sovint s’hi veuen bromeres. Els rius contaminats fan pudor. Els rius contaminats no tenen peixos ni vegetació. Text descriptiu
 • 39. LIC assessora mestres AA EAP av. Inicial i assessora C A D PLA INDIVIDUALITZAT (tutor/a) Mestre EE Mestre AA EQUIP DOCENT PROGRAMACIÓ - Comp. Bàsiques - Objectius - Continguts - Criteris avaluació proposa
 • 40. C R P Detectar necessitats formatives dels centres PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ Identificar bones pràctiques als centres (LIDERATGES PEDAGÒGICS) DIFUSIÓ DE BONES PRÀCTIQUES Seqüenciar aspectes metodològics i propostes didàctiques pel desenvolupament d’aspectes competencials no vinculats a les àrees Habilitats socials Tractament de la informació Tipus “MALETES PEDAGÒGIQUES”
 • 41.  
 • 42. http:// www.xtec.cat / ~mlluelle / caceres / documentscompetencies / Competencies_i_Intel_ligencies _1_. pdf Núria Alart
 • 43.