SlideShare a Scribd company logo
‫לאומית‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬
‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫לפיתוח‬
‫רשת‬ ‫מסכם‬ ‫דו״ח‬
2050
‫מרץ‬
2021
2
‫התכנון‬ ‫צוות‬
‫שרב‬ ‫ניר‬ ‫ד״ר‬
‫סיינוק‬ ‫מרכוס‬ ‫אינג׳‬
‫אסחאק‬ ‫רוברט‬ ‫ד״ר‬
‫שיפטן‬ ‫יורם‬ ‫פרופ׳‬
‫ברכמן‬ ‫יוסי‬ ‫פרופ׳‬
‫פרנקל‬ ‫אמנון‬ ‫פרופ׳‬
‫בלשה‬ ‫דורון‬ ‫ד״ר‬
‫דורון‬ ‫אינג׳‬
‫מגיד‬
‫לינדר‬ ‫זהר‬
‫מלמוד‬ ‫ערן‬
‫שבת‬ ‫בן‬ ‫אליה‬ ‫ד״ר‬ ‫משרד‬
‫לרמן‬ ‫יואב‬ ‫ד״ר‬
‫יו‬ ‫אדר׳‬
‫נתן‬
‫לבנדיגר‬
‫א‬
‫דר‬
‫שילה‬ ‫שמואל‬ ‫׳‬
‫קונדרייב‬ ‫אינה‬ ‫אינג׳‬
‫מנאסרה‬ ‫הנד‬ ‫ד״ר‬
‫שיפטן‬ ‫יובל‬
‫פרוינד‬ ‫גלי‬
‫שט‬ ‫ליאור‬
‫י‬
‫ינברג‬
‫איל‬ ‫טל‬ ‫אדר׳‬
‫רובינשטיין‬ ‫יוליה‬
‫גיטלמן‬ ‫ויקטוריה‬ ‫ד״ר‬
‫לת‬ ‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬
‫ו‬
‫כנית‬
‫משרד‬
‫התחבורה‬
‫האוצר‬ ‫משרד‬
‫השיכון‬ ‫משרד‬
‫התכנון‬ ‫מנהל‬
‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫חברת‬
‫איילון‬ ‫נתיבי‬ ‫חברתי‬
‫נוף‬ ‫יפה‬ ‫חברת‬
‫נת״ע‬ ‫חברת‬
‫ישראל‬ ‫רכבת‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ירושלים‬ ‫לתחבורה‬ ‫אב‬ ‫כנית‬
3
‫עניינים‬ ‫תוכן‬
1
.
‫העבודה‬ ‫ומטרת‬ ‫מבוא‬
................................
................................
................................
.......................
5
2
.
‫בישראל‬ ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬
................................
................................
................................
.......
6
2.1
‫רקע‬
‫דמוגרפי‬
................................
................................
................................
...........................
6
2.2
‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫מבנה‬
................................
................................
................................
.........
7
2.3
‫קיימות‬ ‫תוכניות‬
................................
................................
................................
......................
12
3
.
‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ ‫ישראל‬
................................
................................
................................
..........
17
3.1
‫וצפיפות‬ ‫אוכלוסייה‬
................................
................................
................................
...............
17
3.2
‫בתשתיות‬ ‫והשקעה‬ ‫נסועה‬ ,‫מינוע‬ ‫רמות‬
................................
................................
.................
20
3.3
‫דרכים‬ ‫רשתות‬
................................
................................
................................
......................
22
3.4
‫כפריים‬ ‫באזורים‬ ‫אזורית‬ ‫רשת‬ ‫התפתחות‬
................................
................................
.............
26
3.5
‫סיכום‬
..........
................................
................................
................................
..........................
27
4
.
‫אסטרטגים‬ ‫ויעדים‬ ‫תוכניות‬ ‫של‬ ‫בינלאומית‬ ‫סקירה‬
................................
................................
.........
28
4.1
‫ארה״ב‬
................................
................................
................................
................................
..
29
4.2
‫אנגליה‬
................................
................................
................................
................................
..
29
4.3
‫גרמניה‬
................................
................................
................................
................................
..
30
4.4
‫הולנד‬
................................
................................
................................
................................
....
30
4.5
‫אוסטרליה‬
................................
................................
................................
.............................
30
4.6
‫זילנד‬ ‫ניו‬
................................
................................
................................
................................
.
30
4.7
‫קנדה‬
................................
................................
................................
................................
.....
31
4.8
‫אפריקה‬ ‫דרום‬
................................
................................
................................
.......................
31
4.9
‫האו״ם‬ ‫בארגון‬ ‫קיימא‬ ‫בת‬ ‫תחבורה‬
................................
................................
........................
31
4.10
‫מתודולוגיות‬
................................
................................
................................
..........................
32
4.11
‫שנסקרו‬ ‫בתוכניות‬ ‫האסטרטגים‬ ‫היעדים‬ ‫סיכום‬
................................
................................
.....
36
5
.
‫כללית‬ ‫מתודולוגיה‬
................................
................................
................................
.....................
37
5.1
‫מתודולוגי‬ ‫מבוא‬
................................
................................
................................
....................
37
5.2
‫האסטרטגית‬ ‫התוכנית‬ ‫תכנון‬ ‫תהליך‬
................................
................................
......................
38
6
.
‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ,‫חזון‬
................................
................................
................................
.....................
42
6.1
‫והמטרות‬ ‫החזון‬ ‫הגדרת‬
................................
................................
................................
........
42
4
6.2
‫ומדדים‬ ‫יעדים‬
................................
................................
................................
.......................
43
7
.
‫האסטרטגית‬ ‫בתוכנית‬ ‫בטיחות‬
................................
................................
................................
......
45
7.1
‫הלא‬ ‫בדרכים‬ ,‫בדרכים‬ ‫הבטיחות‬ ‫מצב‬ ‫אפיון‬
-
‫בישראל‬ ‫עירוניות‬
................................
............
45
7.2
‫המפותחות‬ ‫המדינות‬ ‫עם‬ ‫בישראל‬ ‫הבטיחות‬ ‫מצב‬
................................
................................
47
7.3
‫סוגיות‬
‫רקע‬ ‫והתפתחויות‬ ‫עיקריות‬ ‫בטיחות‬
................................
................................
............
50
7.4
‫הלא‬ ‫בדרכים‬ ‫הבטיחות‬ ‫מצב‬ ‫לשיפור‬ ‫מענה‬ ‫שדורשות‬ ‫שאלות‬ ‫ריכוז‬
-
‫עירוניות‬
......................
52
8
.
‫האסטרטגית‬ ‫הדרכים‬ ‫תכנית‬ ‫חלופות‬
................................
................................
.............................
54
8.1
‫לתוכנית‬ ‫הרקע‬ ‫שכבות‬
................................
................................
................................
..........
54
8.2
‫החלופות‬ ‫הגדרת‬
................................
................................
................................
...................
58
8.3
‫רשתות‬ ‫ניתוח‬
................................
................................
................................
........................
67
8.4
‫התשתית‬ ‫עלויות‬ ‫מודל‬
................................
................................
................................
...........
72
8.5
‫ביקושים‬ ‫ניתוח‬
................................
................................
................................
......................
74
9
.
‫התוכנית‬ ‫וסיכום‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫ביעדים‬ ‫עמידה‬
................................
................................
..................
77
10
.
‫האסטרטגית‬ ‫התוכנית‬
................................
................................
................................
..................
80
10.1
‫תשתית‬ ‫חבילת‬
................................
................................
................................
.....................
80
10.2
‫וממשקים‬ ‫שירות‬ ‫חבילת‬
................................
................................
................................
.......
90
10.3
‫ביקוש‬ ‫ניהול‬ ‫ומדיניות‬ ‫תנועה‬ ‫ניהול‬ ‫חבילת‬
................................
................................
.............
92
10.4
‫גיאופוליטיים‬ ‫חיבורים‬
................................
................................
................................
...........
98
) ‫המרחב‬ ‫בתחביר‬ ‫הארצית‬ ‫הרשת‬ ‫ניתוחי‬ :‫נספח‬
SPACE SYNTAX
(
................................
..............
100
‫מקום‬ ‫מראי‬
.............................................................................................................................
..........
110
5
‫מבוא‬
‫העבודה‬ ‫ומטרת‬
‫התחבורה‬
‫מרכיבים‬ ‫הינם‬ ‫והניידות‬
‫חיוניים‬
‫איכות‬ ,‫נגישות‬ ‫המאפשרים‬
‫חברה‬ ‫קשרי‬ ,‫חיים‬
‫ותמיכה‬
‫בצמיחה‬
‫של‬ ‫הכלכלית‬
‫והעיר‬ ‫המדינה‬
.
‫הגידול‬
‫הצפוי‬
‫ב‬
‫וב‬ ‫אוכלוסייה‬
‫צפיפות‬
‫הופכים‬
,‫לתכנון‬ ‫יותר‬ ‫מורכבת‬ ‫הניידות‬ ‫את‬
‫משאבי‬ .‫ולביצוע‬ ‫לתקצוב‬
‫וביקוש‬ ,‫גיסא‬ ‫מחד‬ ‫מוגבלים‬ ‫ותקציב‬ ‫קרקע‬
‫ו‬ ‫הולך‬
‫גובר‬
‫לנסיעות‬
‫הופכים‬ ,‫גיסא‬ ‫מאידך‬
‫חיוני‬ ‫לגורם‬ ‫התחבורה‬ ‫תכנון‬ ‫את‬
‫ו‬ ‫למדיניות‬ ‫באשר‬ ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬ ‫המצריך‬ ‫כמוהו‬ ‫מאין‬
‫ל‬
‫ניידות‬ ‫לספק‬ ‫יכולת‬
‫בסביבה‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫טובה‬
‫וטכנולוגיה‬
‫במהירות‬ ‫המשתנה‬
.
‫תכנון‬
‫והשקעה‬
‫עקביים‬
‫במערכת‬
‫התחבורה‬
‫במדינה‬
,‫מאוד‬ ‫מוגבלים‬ ‫קרקע‬ ‫משאבי‬ ‫בעלת‬ ,‫קטנה‬
‫ב‬
‫גבוהה‬ ‫צפיפות‬
,‫בעולם‬ ‫מהגבוהים‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫וקצב‬
‫היא‬
‫משימה‬
‫מורכבת‬
‫הדורשת‬
‫השקפה‬
‫אסטרטגית‬
‫ארוכת‬
‫טווח‬
‫ו‬
‫מחויבת‬
‫השקעות‬
‫כלכליות‬
‫ג‬
‫דולות‬
‫זמן‬ ‫לאורך‬
.
‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫דורש‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫תחבורה‬ ‫תכנון‬
‫המ‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫רשת‬ ‫סימולציות‬
‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫הכיוון‬ ‫ואת‬ ‫דיניות‬
.‫הרשת‬
‫לאור‬
‫בנוגע‬ ‫גבוהה‬ ‫ודאות‬ ‫חוסר‬
‫התפתחויות‬
‫הכלכלה‬ ,‫החברה‬
,
,‫והפוליטי‬ ‫החברתי‬ ‫והאקלים‬ ‫הטכנולוגיה‬
‫התכנון‬
‫האסטרטגי‬
‫דורש‬
‫ו‬ ‫יעדים‬ ‫של‬ ‫הגדרה‬
‫תרחישי‬ ‫ניתוח‬ ‫כגון‬ ‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫כלים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬
,‫ם‬
‫מפות‬
‫דרכים‬
‫אינדיקטיביים‬ ‫ומודלים‬ ,
‫מפורטות‬ ‫תחבורתיות‬ ‫סימולציות‬ ‫תכנון‬ ‫עם‬ ‫יחד‬
‫יותר‬
.
‫רבדים‬ ‫כוללת‬ ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬
‫היצע‬ ‫של‬
,
‫שנ‬
‫המערכת‬ .‫שונים‬ ‫ולנוסעים‬ ‫שונים‬ ‫נסיעות‬ ‫לסוגי‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫ועדו‬
‫לתת‬ ‫נועדה‬
‫רשתות‬ ,‫אלה‬ ‫צרכים‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫וארוכות‬ ‫בינוניות‬ ,‫קצרות‬ ‫לנסיעות‬ ‫מענה‬
‫)דרכים‬ ‫התחבורה‬
‫פי‬ ‫ועל‬ ‫היררכי‬ ‫במבנה‬ ‫לפעול‬ ‫צריכות‬ (‫ציבורית‬ ‫ותחבורה‬
‫תפקודי‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫עקרונות‬
‫רשת‬ ,‫עירונית‬ ‫בין‬ ‫רשת‬ :
‫הנוספים‬ ‫ההיצע‬ ‫מרכיבי‬ ‫כל‬ ‫לרבות‬ ‫עירונית‬ ‫ורשת‬ ‫אזורית‬ ‫רשת‬ ,‫מטרופולינית‬
,
‫הביקוש‬ ‫ניהול‬ ‫אמצעי‬
‫בהם‬
.‫והתנועה‬
‫איור‬
1
‫הת‬ ‫התמקדות‬ :
‫ו‬
‫כנית‬
‫מטרת‬
‫הנוכחית‬ ‫העבודה‬
‫הינה‬
‫ת‬ ‫של‬ ‫הכנה‬
‫ו‬
‫אסט‬ ‫כנית‬
‫הדרכים‬ ‫ורשת‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫של‬ ‫משולבת‬ ‫רטגית‬
‫של‬ ‫ובחינה‬ ‫הארצית‬
‫תחבורתית‬ ‫מדיניות‬
‫משלימה‬
‫הארוך‬ ‫לטווח‬
)
2050
(
‫הבינוני‬ ‫ולטווח‬
)
2030
(
‫האתגרים‬ ‫לאור‬
.‫הקרקע‬ ‫ושימושי‬ ‫הטכנולוגיה‬ ,‫החיים‬ ‫הרגלי‬ ,‫ובחברה‬ ‫בכלכלה‬ ‫הודאות‬ ‫אי‬ ‫ולאור‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בפני‬ ‫העומדים‬
‫הת‬
‫ו‬
‫ה‬ ‫ברשת‬ ‫תתמקד‬ ‫כנית‬
‫ה‬ ‫דרכים‬
‫גם‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ‫ארצית‬
‫לרמה‬
‫המטרופולי‬
‫בהם‬ ‫במקומות‬ ‫והעירונית‬ ‫נית‬
.‫הנכונה‬ ‫הארצית‬ ‫המדיניות‬ ‫לתכנון‬ ‫וחשובה‬ ‫הדדית‬ ‫הינה‬ ‫ההשפעה‬
6
‫בישראל‬ ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬
‫רקע‬
‫דמוגרפי‬
‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫פי‬ ‫על‬
,
‫בשנת‬
2016
‫בישראל‬ ‫התגוררו‬
8.6
‫איש‬ ‫מיליון‬
‫מרכזית‬ ‫)לשכה‬
,‫לסטטיסטיקה‬
2017
‫לשנת‬ ‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫התחזיות‬ ‫כאשר‬ ,(
2040
‫שכמות‬ ‫מעריכות‬
‫בין‬ ‫תהיה‬ ‫האוכלוסייה‬
12.2
‫ל‬ ‫מיליון‬
-
14.2
‫כ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫או‬ ,‫מיליון‬
-
4.6
‫)המועצה‬ ‫הביניים‬ ‫בתרחיש‬ ‫איש‬ ‫מיליון‬
,‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬
2017
‫שנת‬ ‫עד‬ (
2040
.
‫איור‬
2
,‫נמוך‬ ‫תרחישים‬ ‫מנעד‬ ‫לפי‬ ‫בישראל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫את‬ ‫מציג‬
.‫וגבוה‬ ‫בינוני‬
‫איור‬
2
:
‫ישראל‬ ‫עבור‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫תרחישי‬
‫איור‬
3
‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫בישראל‬ ‫היישובים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מפה‬ ‫מציג‬
‫שה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫שמטרופולין‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ .‫היחסי‬ ‫גודלם‬
‫י‬
‫א‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫ביתם‬
-
4
‫)וכ‬ ‫תושבים‬ ‫מיליון‬
-
3
.‫ביותר‬ ‫הצפוף‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ,(‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫מיליון‬
7
‫איור‬
3
‫אוכלוסייה‬ ‫פיזור‬ :
‫מבנה‬
‫התחבורה‬ ‫מערכת‬
‫רשת‬
‫יש‬ ‫דרך‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ .‫לעריה‬ ‫נגישות‬ ‫ויוצרת‬ ‫הארץ‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקושרת‬ ‫היררכית‬ ‫רשת‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫הדרכים‬
.‫מלאה‬ ‫דרכים‬ ‫מערכת‬ ‫יוצרים‬ ‫יחד‬ ‫וכולם‬ ,‫מוגדרים‬ ‫ותפקידים‬ ‫הנדסיים‬ ‫מאפיינים‬
8
‫מבנה‬
.‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫ורשת‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ :‫עיקריות‬ ‫שכבות‬ ‫משתי‬ ‫מורכב‬ ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬
:‫רמות‬ ‫לשלוש‬ ‫מחולקות‬ ‫אלו‬ ‫שכבות‬
‹
‫ארצית‬ ‫רמה‬
–
‫ומהירות‬ ‫ראשיות‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מטרופולינים‬ ‫ובין‬ ‫ארץ‬ ‫חבלי‬ ‫בין‬ ‫לתנועות‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬
.‫הארצית‬ ‫הרכבות‬ ‫ומערכת‬ ‫בינעירוניים‬ ‫אוטובוס‬ ‫קווי‬ ‫ובאמצעות‬
‹
‫אזורית‬ ‫רמה‬
–
‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מבוצעות‬ ‫אלו‬ ‫תנועות‬ .‫המטרופולינים‬ ‫ובתוך‬ ‫ארץ‬ ‫חבל‬ ‫אותו‬ ‫בתוך‬ ‫לתנועות‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬
.‫פרברית‬ ‫רכבת‬ ‫וקווי‬ ‫מתע"ן‬ ‫מערכת‬ ,‫אוטובוס‬ ‫קווי‬ ‫ובאמצעות‬ ‫אזוריות‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬
‹
‫מקומית‬ ‫רמה‬
–
‫וקווי‬ ‫מקומיות‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫באמצעות‬ ‫בעיקר‬ ‫שנעשות‬ ‫ומקומיות‬ ‫עירוניות‬ ‫לתנועות‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬
‫אוטובוס‬
‫ועירוניים‬ ‫מקומיים‬
.
.‫זו‬ ‫בעבודה‬ ‫תיכלל‬ ‫לא‬ ‫המקומיות‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬
‫איור‬
4
:
‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫ארגון‬
2.2.1
‫ארצית‬ ‫רשת‬
‫בישראל‬ ‫המרכזיים‬ ‫והצירים‬
‫ה‬
‫בין‬ ‫לנסיעות‬ ‫מענה‬ ‫שנותנות‬ ‫ראשיות‬ ‫ודרכים‬ ‫מהירות‬ ‫מדרכים‬ ‫מורכבת‬ ‫הארצית‬ ‫רשת‬
-
‫מטרופוליניות‬
.‫ובינעירוניות‬
‫מהרשת‬ ‫כחלק‬
‫הארצית‬
‫או‬ ‫מהירות‬ ‫דרכים‬ ‫רובם‬ ,‫הארצי‬ ‫בתפקידם‬ ‫מיוחדת‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלי‬ ‫תנועה‬ ‫צירי‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ,
‫ראשיות‬
‫ה‬
‫המטרופולינים‬ ‫ארבעת‬ ‫את‬ ‫מחברות‬
‫בארץ‬
–
‫הדרכים‬ ‫והינן‬ ,‫שבע‬ ‫באר‬ ,‫חיפה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫ירושלים‬
‫ד‬ .‫ביותר‬ ‫העמוסות‬ ‫הבינעירוניות‬
‫ר‬
‫נושאות‬ ‫אלו‬ ‫כים‬
‫גבוה‬ ‫בהם‬ ‫התנועה‬ ‫עומס‬ ,‫הארצית‬ ‫מהנסועה‬ ‫נכבד‬ ‫חלק‬
‫ולמעשה‬
‫הן‬
‫מהוו‬
‫ת‬
‫בישראל‬ ‫הדרכים‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫השלד‬ ‫את‬
.‫להם‬ ‫להינתן‬ ‫חייב‬ ‫וביצועי‬ ‫תכנוני‬ ‫דגש‬ ,‫לפיכך‬ .
‫א‬
.
'‫מס‬ ‫דרך‬
1
‫הארץ‬ ‫מרכז‬ ‫את‬ ‫המחברת‬ ‫מהירה‬ ‫דרך‬
–
‫מדרך‬
20
‫אביב‬ ‫בתל‬ (‫איילון‬ ‫)נתיבי‬
‫ולתוך‬
.‫ירושלים‬
‫משם‬
‫עד‬ ‫מזרחה‬
‫דרך‬
90
‫הירדן‬ ‫בבקעת‬
–
.‫הערבה‬ ‫בית‬ ‫צומת‬
9
‫וכוללת‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫התעופה‬ ‫לנמל‬ ‫בסמוך‬ ‫עוברת‬ ‫הדרך‬
15
‫מחלף‬ :‫בהם‬ ‫שהמרכזיים‬ ‫לירושלים‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בין‬ ‫מחלפים‬
‫)דרך‬ ‫גנות‬
4
'‫מס‬ ‫דרך‬ ‫עם‬ ‫המחלפים‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫מחלף‬ ,(
6
–
) ‫ענבה‬ ‫מחלף‬ ,‫ודניאל‬ ‫שמן‬ ‫בן‬
431
) ‫לטרון‬ ‫מחלף‬ ,(
3
(
) ‫הגיא‬ ‫שער‬ ‫ומחלף‬
38
) ‫מזרח‬ ‫שער‬ ‫למחלף‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫הדרך‬ ‫אורך‬ .(
60
‫הינו‬ ‫בירושלים‬ (
74.7
‫ק"מ‬
‫ו‬
‫קיימים‬ ‫המהירה‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫אורכה‬ ‫לרוב‬
3
.‫לכיוון‬ ‫בסיסיים‬ ‫תנועה‬ ‫נתיבי‬
‫דרך‬ ‫עם‬ ‫משותף‬ ‫קטע‬ ‫הינו‬ ‫דניאל‬ ‫למחלף‬ ‫שמן‬ ‫בן‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫הקטע‬
6
‫התנועות‬ ‫של‬ ‫השתזרות‬ ‫תנועת‬ ‫מתבצעת‬ ‫ובו‬
.‫אלה‬ ‫דרכים‬ ‫בין‬
‫מערבה‬ ‫בכיוון‬ "‫המהיר‬ ‫"הנתיב‬ ‫ופועל‬ ‫נסלל‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫למחלף‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫בקטע‬
–
‫תח"צ‬ ,‫אגרה‬ ‫נתיב‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫באורך‬ ‫ונר"ת‬
-
10
.‫ק"מ‬
‫בשנת‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬
2019
‫המהירה‬ ‫בדרך‬
‫נעים‬
‫בין‬
115
‫ל‬ ‫ביממה‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫אלף‬
-
190
‫המשותף‬ ‫בקטע‬ ‫)לא‬ ‫אלף‬
'‫מס‬ ‫דרך‬ ‫עם‬
6
.(
'‫מס‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫הקישור‬ ‫לאור‬
1
‫ישראל‬ ‫לבירת‬
-
‫בישראל‬ ‫הגדול‬ ‫המטרופוליני‬ ‫ולמרכז‬ ,‫במזרח‬ ‫ירושלים‬
–
‫אביב‬ ‫תל‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫התעופה‬ ‫נמל‬ ‫עם‬ ‫וההשקה‬ ,‫במערב‬
-
‫גוריון‬ ‫בן‬
‫זו‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫והתחבורתית‬ ‫הלאומית‬ ‫חשיבותה‬ ,
‫בשנים‬ ‫שהופעל‬ ‫הרכבת‬ ‫קו‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬ ,‫במעלה‬ ‫ראשונה‬ ‫הינה‬
.‫דומה‬ ‫בתוואי‬ ‫האחרונות‬
‫ב‬
.
'‫מס‬ ‫דרך‬
2
‫נתניה‬ ,‫חדרה‬ ‫הערים‬ ‫בתוך‬ ‫חולפת‬ ‫הדרך‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עם‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫המחברת‬ ‫החוף‬ ‫רצועת‬ ‫לאורך‬ ‫מהירה‬ ‫דרך‬
‫ולאורכה‬ ,‫והרצליה‬
‫ממוקמים‬
.‫נוספים‬ ‫יישובים‬
'‫מס‬ ‫דרך‬
2
‫צפון‬ ‫של‬ ‫גדולים‬ ‫וחלקים‬ ‫חיפה‬ ‫מטרופולין‬ ‫את‬ ‫מחברת‬ ,‫ישראל‬ ‫במערב‬ ‫המרכזי‬ ‫האורך‬ ‫ציר‬ ‫את‬ ‫מהווה‬
.‫בישראל‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫מרכיב‬ ‫מהווה‬ ‫ולפיכך‬ ,‫הארץ‬ ‫מרכז‬ ‫לעבר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬
‫היומיים‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬
‫בדרך‬
2
‫בין‬ ‫נעים‬
160
‫ועד‬ ‫הדרומי‬ ‫בקטע‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬
55
.‫הצפוני‬ ‫בקטע‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬
‫כוללת‬ ‫הדרך‬
16
‫)דרך‬ ‫יעקב‬ ‫זכרון‬ ‫מחלף‬ ,‫דרום‬ ‫חיפה‬ ‫מחלף‬ : ‫ביניהם‬ ‫שהעיקריים‬ ‫מחלפים‬
67
‫קיסריה‬ ‫מחלף‬ ,(
)
65
) ‫נתניה‬ ‫מחלף‬ ,(
57
) ‫שפיים‬ ‫מחלף‬ ,(
20
) ‫גלילות‬ ‫ומחלף‬ (
5
.‫עירונית‬ ‫ואף‬ ‫ראשית‬ ‫לדרך‬ ‫הדרך‬ ‫הופכת‬ ‫מכאן‬ .(
‫הינו‬ ‫המהירה‬ ‫הדרך‬ ‫אורך‬
99
‫בעלת‬ ‫והינה‬ ‫ק"מ‬
4
-
2
.‫בכיוון‬ ‫נתיבים‬
‫כולל‬ ‫קיסריה‬ ‫למחלף‬ ‫חיפה‬ ‫בין‬ ‫הצפוני‬ ‫הקטע‬
2
‫מורחבת‬ ‫הדרך‬ ‫חבצלת‬ ‫למחלף‬ ‫קיסריה‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ .‫בכיוון‬ ‫נתיבים‬
‫ל‬ ‫כיום‬
-
3
‫כוללת‬ ‫הדרך‬ ‫נתניה‬ ‫מחלף‬ ‫ועד‬ ‫דרומה‬ ‫ומשם‬ ,‫לכיוון‬ ‫נתיבים‬
3
‫ב‬ ‫בוצעו‬ ‫דרומה‬ ‫בהמשך‬ .‫נתיבים‬
-
2019
‫נת‬ ‫תוספת‬ ‫עם‬ ‫ובחלקם‬ ‫קיים‬ ‫נתיב‬ ‫ע"ח‬ ‫)בחלקם‬ ‫גלילות‬ ‫מחלף‬ ‫עד‬ ‫נר"תים‬
.(‫יב‬
‫לכביש‬ ‫נתניה‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ "‫מהירים‬ ‫"נתיבים‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחיל‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬
20
‫מרכזי‬ ‫מסלול‬ ‫יכלול‬ ‫שבסופו‬ ,
‫לפנה"צ‬ : ‫מתחלפים‬ ‫תנועה‬ ‫כיווני‬ ‫עם‬ ,‫ונר"ת‬ ‫תח"צ‬ ,‫אגרה‬ ‫כדרך‬ ‫שיפעל‬ ,‫הרגילים‬ ‫מהמסלולים‬ ‫המופרד‬
–
‫שני‬
‫ואחה"צ‬ ‫דרומה‬ ‫נתיבים‬
–
.‫כנר"ת‬ ‫ישמש‬ ‫בלבד‬ ‫הביצוע‬ ‫שבשלבי‬ ‫ימני‬ ‫נת"צ‬ ‫יבוצע‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫צפונה‬ ‫נתיבים‬ ‫שני‬
‫ו‬
‫כן‬
‫זכרון‬ ‫למחלף‬ ‫קיסריה‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫בקטע‬ ‫נתיב‬ ‫הוספת‬ ‫תכנון‬ ‫להתחיל‬ ‫עומדים‬
‫יעקב‬
.
‫ג‬
.
'‫מס‬ ‫דרך‬
4
'‫מס‬ ‫דרך‬
4
‫באורך‬ ‫ראשי‬ ‫ציר‬ ‫הינה‬
200
.‫בדרום‬ ‫עזה‬ ‫רצועת‬ ‫ועד‬ ‫בצפון‬ ‫הלבנון‬ ‫מגבול‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫במערב‬ ‫ק"מ‬
‫מתאפיינת‬ ‫זו‬ ‫דרך‬
‫בתפקוד‬
.‫התנועה‬ ‫בנפחי‬ ‫גדולה‬ ‫ושונות‬ ‫מגוונים‬ ‫במאפיינים‬ ,‫אחיד‬ ‫לא‬
‫טבלה‬
1
‫את‬ ‫מציגה‬
‫קטעי‬
‫לתמ"א‬ ‫)בהתאם‬ ‫ומאפייניהם‬ ‫השונים‬ ‫הדרך‬
42
:(
10
‫טבלה‬
1
:
'‫מס‬ ‫בכביש‬ ‫הדרך‬ ‫קטעי‬
4
‹
‫הקטע‬
‹
‫תמ"א‬
42
‹
1
‹
2
‹
3
‹
4
‹
5
‹
6
‹
7
‹
8
‹
9
‹
10
‹
‫הנקרה‬ ‫ראש‬
–
89
‹
89
–
‫ים‬ ‫קרית‬
‹
‫ק‬
‫רית‬
‫ים‬
–
‫דרום‬ ‫חיפה‬ .‫מ‬
‹
‫דרום‬ ‫חיפה‬
–
721
‹
721
–
67
‹
67
–
57
‹
57
–
531
‹
531
–
20
‹
20
–
34
‹
34
–
‫עזה‬ ‫רצועת‬
‹
‫אזורית‬
‹
‫אזורית‬
–
‫קיבולת‬ ‫רבת‬
‹
‫עירונית‬
‹
‫אזורית‬
–
‫קיבולת‬ ‫רבת‬
‹
‫אזורית‬
‹
‫קיבולת‬ ‫רבת‬ ‫ראשית‬
‹
‫לתח"צ‬ ‫בלעדית‬ ‫דרך‬ + ‫ראשית‬ ‫דרך‬
‹
‫לתח"צ‬ ‫בלעדית‬ ‫דרך‬ + ‫מהירה‬ ‫דרך‬
‹
‫קיבולת‬ ‫רבת‬ ‫מהירה‬ ‫דרך‬
‹
‫מהירה‬ ‫דרך‬
‫לקטעים‬ ‫פרט‬
1
‫ו‬
-
10
‫דו‬ ‫הינה‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ ,
-
.‫מסלולית‬
:‫בהם‬ ‫שהראשיים‬ ,‫חלקיים‬ ‫רובם‬ ,‫מחלפים‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫לאורכה‬
) ‫נעמן‬ ‫כרי‬
22
) ‫מורשה‬ ,(
5
‫גנות‬ ,(
–
) ‫השבעה‬
1
,
44
) ‫דרום‬ ‫ראשון‬ ,(
431
) ‫חולות‬ ,(
20
) ‫אשדוד‬ ,(
7
‫צמתים‬ ‫עשרות‬ ‫וכן‬ ,(
.‫מרומזרים‬
‫הוא‬ ‫כולו‬ ‫הממוחלף‬ ‫הקטע‬ ‫כיום‬
‫מצומת‬
‫מחלף‬ ‫ועד‬ ‫מורשה‬ ‫מחלף‬
."‫הלום‬ ‫"עד‬
‫נמצאים‬ ‫וביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫בשלבי‬
.‫ועוד‬ ‫מרכז‬ ‫רעננה‬ ,‫השרון‬ ,‫חדרה‬ ‫יער‬ ,‫חדרה‬ ‫נחל‬ : ‫כגון‬ ‫נוספים‬ ‫מחלפים‬
‫דרך‬ ‫בין‬ ‫ובעיקר‬ ,‫זה‬ ‫תנועה‬ ‫וציר‬ ‫היות‬
57
‫לדרך‬
7
‫נתניה‬ ‫)קטע‬
–
‫גם‬ ‫ומטרופוליני‬ ‫עירוני‬ ‫בין‬ ‫כציר‬ ‫מתפקד‬ ,(‫אשדוד‬
‫מאד‬ ‫גבוהים‬ ‫בו‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬ ,‫יחד‬
‫הציר‬ ‫של‬ ‫שדרוגים‬ ‫ובביצוע‬ ‫בתכנון‬ ‫היום‬ ‫עוסקים‬ ‫ולפיכך‬
,
‫לתחבורה‬ ‫בעיקר‬
‫רב‬ ‫ולרכב‬ ‫ציבורית‬
-
‫ב‬ ‫תפוסה‬
-
3
: ‫רמות‬
‹
‫ראשונית‬ ‫רמה‬
-
‫קיימות‬ ‫דרך‬ ‫זכויות‬ ‫בתוך‬ ‫נר"ת‬ ‫או‬ ‫תח"צ‬ ‫עבור‬ ‫נתיב‬ ‫תוספת‬
‫חשבון‬ ‫על‬
.‫ונתיבים‬ ‫שוליים‬ ‫הצרות‬
‫כביש‬ ‫של‬ ‫בחלקים‬ ‫כיום‬ ‫מתבצעות‬ ‫אלה‬ ‫תוספות‬
4
‫ראשון‬ ‫ובקטע‬ ‫מרכזיים‬ ‫בקטעים‬ ,‫לנהריה‬ ‫עכו‬ ‫בין‬ ‫בצפון‬
.‫לציון‬
‹
‫שניה‬ ‫רמה‬
-
‫א‬ ‫תח"צ‬ ‫עבור‬ ‫נתיב‬ ‫תוספת‬
‫ו‬
‫נר"ת‬
‫ומאפשרת‬ ‫הדרך‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫המרחיבה‬ ‫תב"ע‬ ‫שאושרה‬ ‫לאחר‬
‫ללא‬ ‫זו‬ ‫תוספת‬
‫הצירויו‬
‫ת‬
.
‹
‫שלישית‬ ‫רמה‬
–
‫ת‬ ‫הכנת‬
‫ו‬
‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫עבור‬ ‫תוספות‬ ‫המאפשרת‬ ‫חדשה‬ (‫)תב"ע‬ ‫מפורטת‬ ‫כנית‬
.‫ופרטית‬
‫הת‬
‫ו‬
‫תת"ל‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫הגדולה‬ ‫כנית‬
110
‫תח"צ‬ ‫עבור‬ ‫ונתיבים‬ ‫מסלולים‬ ‫המוסיפה‬
‫קטעי‬ ‫כולל‬ ‫פרטי‬ ‫רכב‬ ‫ועבור‬
‫מנהור‬
‫ארוכים‬
.‫גנות‬ ‫למחלף‬ ‫מורשה‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המרכזי‬ ‫במקטע‬ ,‫וזאת‬ ,
‫ד‬
.
'‫מס‬ ‫דרך‬
5
‫דרך‬ ‫)עם‬ ‫במערב‬ ‫גלילות‬ ‫ממחלף‬ ‫מהירה‬ ‫רוחב‬ ‫דרך‬
2
‫מ‬ ‫ומשם‬ ,‫במזרח‬ ‫שומרון‬ ‫שער‬ ‫מחלף‬ ‫ועד‬ (
‫משי‬
‫כדרך‬ ‫כה‬
‫הדרך‬ ‫לאורך‬ .‫אריאל‬ ‫עד‬ ‫ראשית‬
10
:‫הם‬ ‫ביניהם‬ ‫שהעיקריים‬ ‫מחלפים‬
) ‫מערב‬ ‫גלילות‬
2
) ‫מזרח‬ ‫גלילות‬ ,(
20
‫מורשה‬ ,(
)
4
) ‫ירקון‬ ,(
40
) ‫וקסם‬ (
6
‫דרכים‬ ‫עם‬ ‫הארץ‬ ‫במרכז‬ ‫הדרכים‬ ‫של‬ ‫הרשתי‬ ‫המערך‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫ואלה‬ ,(
2,4
,
40
‫ו‬
-
6
.
,‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫וקישורה‬ ‫בינוני‬ ‫בגודל‬ ‫ערים‬ ‫בגבול‬ ‫ומעברה‬ ‫המשכיותה‬ ‫בגלל‬
'‫מס‬ ‫דרך‬
5
‫מאד‬ ‫תנועה‬ ‫ציר‬ ‫מהווה‬
.‫במטרופולין‬ ‫וגדוש‬ ‫משמעותי‬
‫בין‬ ‫נעים‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬
190
,‫במערב‬ ‫ביממה‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬
90
‫ו‬ ‫קסם‬ ‫מחלף‬ ‫באזור‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬
-
55
.‫לאריאל‬ ‫שומרון‬ ‫שער‬ ‫בין‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬
‫למחלף‬ ‫קסם‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫כיוון‬ ‫לכל‬ ‫שלישי‬ ‫נתיב‬ ‫ביצוע‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫מסתיים‬ ,‫לפיכך‬
‫רב‬ ‫ולרכב‬ ‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫התנועה‬ ‫זרימת‬ ‫את‬ ‫וישפר‬ ‫נר"ת‬ / ‫נת"צ‬ ‫שיהווה‬ ‫מזרח‬ ‫גלילות‬
-
.‫תפוסה‬
11
'‫מס‬ ‫)דרך‬ ‫איילון‬ ‫נתיבי‬ ‫של‬ "‫המהירים‬ ‫ל"נתיבים‬ ‫הללו‬ ‫הנר"תים‬ ‫את‬ ‫המחברים‬ ‫גשרים‬ ‫כיום‬ ‫מבוצעים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬
20
(
‫מ‬ ‫מזרחה‬ ‫נר"ת‬/‫הנת"צ‬ ‫המשך‬ ‫ומתוכנן‬
‫צומת‬
.‫שומרון‬ ‫שער‬ ‫ועד‬ ‫קסם‬
‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫נת"צ‬ ‫יבוצע‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫בשלב‬
‫דרך‬ ‫עד‬ ‫לתח"צ‬ ‫עדיפות‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מערב‬ ‫גלילות‬ ‫למחלף‬ ‫מזרח‬ ‫גלילות‬
2
.
‫ייבנו‬ ‫שבו‬ ,"‫המהירים‬ ‫"הנתיבים‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫שלב‬ ‫מקודם‬ ,‫אלה‬ ‫לכל‬ ‫במקביל‬
3
‫חניוני‬ ‫עם‬ ‫תחבורה‬ ‫מרכזי‬
.‫במטרופולין‬ ‫שונים‬ ‫ליעדים‬ ‫שאטלים‬ ‫ויופעלו‬ ,‫מורשה‬ ‫ובמחלף‬ ‫ירקון‬ ‫במחלף‬ ,‫קסם‬ ‫במחלף‬ ‫גדולים‬ "‫וסע‬ ‫"חנה‬
‫ה‬
.
'‫מס‬ ‫דרך‬
6
'‫מס‬ ‫דרך‬
6
‫לבאר‬ ‫מדרום‬ ‫הנגב‬ ‫צומת‬ ‫ועד‬ ‫הלבנון‬ ‫מגבול‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫התחבורתי‬ ‫השדרה‬ ‫חוט‬ ‫את‬ ‫מהווה‬
‫באורך‬ ‫שבע‬
261
‫אליהן‬ ‫מחוברת‬ ‫אלא‬ ‫הערים‬ ‫בתוך‬ ‫עוברת‬ ‫אינה‬ ,‫ארוכות‬ ‫ארציות‬ ‫לתנועות‬ ‫מיועדת‬ ‫זו‬ ‫דרך‬ .‫ק"מ‬
.‫מזינים‬ ‫רוחב‬ ‫בכבישי‬
‫דרך‬ ‫)עם‬ ‫בצפון‬ ‫סומך‬ ‫ממחלף‬ ‫כיום‬ ‫מגיעה‬ ‫והיא‬ ,‫סלולה‬ ‫הדרך‬ ‫רוב‬
79
‫דרך‬ ‫)עם‬ ‫בדרום‬ ‫דרום‬ ‫שוקת‬ ‫מחלף‬ ‫ועד‬ (
60
‫כיום‬ ‫ואורכה‬ (
200
.‫ק"מ‬
.‫תות‬ ‫עין‬ ‫למחלף‬ ‫יקנעם‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫הקטע‬ ‫נמצא‬ ‫מתקדם‬ ‫ביצוע‬ ‫בשלב‬
‫ועד‬ ‫שוקת‬ ‫ממחלף‬ ‫הדרומי‬ ‫והקטע‬ ,‫העמק‬ ‫בית‬ ‫ועד‬ ‫סומך‬ ‫ממחלף‬ ‫הצפוני‬ ‫הקטע‬ ‫נמצאים‬ ‫מתקדמים‬ ‫תכנון‬ ‫בשלבי‬
‫)דרך‬ ‫נבטים‬ ‫מחלף‬
25
.(
‫העמק‬ ‫בית‬ ‫קטע‬ ‫נמצא‬ ‫מוקדם‬ ‫תכנון‬ ‫בשלב‬
–
‫נבטים‬ ‫וקטע‬ ‫בצפון‬ ‫שלומי‬
–
.‫בדרום‬ (‫הנגב‬ ‫)צומת‬ ‫חובב‬ ‫נאות‬
‫בשנת‬ ‫)באלפים‬ ‫ביותר‬ ‫העמוסים‬ ‫בקטעים‬ ‫היומיים‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬
2019
: ‫היו‬ (
‹
‫העמקים‬
–
‫קשיש‬ ‫תל‬
80
‹
‫קשיש‬ ‫תל‬
–
‫תות‬ ‫עין‬
120
‹
‫תות‬ ‫עין‬
–
‫עירון‬
90
‹
‫עירון‬
–
‫דניאל‬
175
–
130
.‫יותר‬ ‫נמוכים‬ ‫הנפחים‬ ‫והדרומיים‬ ‫הצפוניים‬ ‫בקטעים‬
'‫מס‬ ‫דרך‬
6
‫כ‬ ‫הינו‬ ‫ושיעורן‬ ,‫משאיות‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫באחוז‬ ‫מתאפיינת‬
-
13%
‫החיוניות‬ ‫על‬ ‫המצביעה‬ ‫עובדה‬ ,‫התנועה‬ ‫מסך‬
.‫מאידך‬ ‫התנועה‬ ‫עומסי‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫במידת‬ ‫ומסבירה‬ ‫מחד‬ ‫הכביש‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬
‫לאורך‬
‫הדרך‬
‫יש‬
29
) ‫סומך‬ : ‫ביניהם‬ ‫הראשיים‬ ‫כאשר‬ ,‫מהירות‬ ‫או‬ ‫ראשיות‬ ‫דרכים‬ ‫עם‬ ‫רובם‬ ,‫מחלפים‬
79
‫העמקים‬ ,(
)
75
/
70
) ‫קשיש‬ ‫תל‬ ,(
77
) ‫תות‬ ‫עין‬ ,(
67
) ‫עירון‬ ,(
65
) ‫קסם‬ ,(
5
‫שמן‬ ‫בן‬ ,(
–
) ‫דניאל‬
1
) ‫נשרים‬ ,(
431
) ‫שורק‬ ,(
3
,
7
,(
) ‫גת‬ ‫קריית‬
35
) ‫מאחז‬ ,(
40
) ‫שוקת‬ ,(
31
,
60
.(
‫מחלפים‬ ‫מספר‬ ‫תוספת‬
‫בשלב‬ ‫הנמצאים‬
) ‫אבטין‬ ‫מחלף‬ : ‫תכנון‬
762
) ‫כח‬ ‫גבעת‬ ‫מחלף‬ ,(
46
‫נחמיה‬ ‫בית‬ ‫מחלף‬ ,(
)
453
) ‫חולדה‬ ‫מחלף‬ ‫ובעתיד‬ ,(
411
‫תב"ע‬ ‫או‬ ‫קיימת‬ ‫תב"ע‬ ‫במסגרת‬ ‫שדרוג‬ ‫מתוכנן‬ ‫מחלפים‬ ‫במספר‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .(
.‫בהכנה‬
'‫מס‬ ‫בדרך‬ ‫הבסיסיים‬ ‫הנתיבים‬ ‫מספר‬
6
‫הוא‬
4
–
2
‫ועד‬ ‫תות‬ ‫מעין‬ ‫המרכזי‬ ‫שהקטע‬ ‫ביממה‬ ‫שעות‬ ‫שיש‬ ‫למרות‬ .
‫בולטת‬ ‫דוגמה‬ .‫נתיבים‬ ‫להוסיף‬ ‫הכולל‬ ‫בהיבט‬ ‫נכון‬ ‫שלא‬ ‫הוכיחו‬ ‫תחבורתיים‬ ‫וניתוחים‬ ‫בחינות‬ ,‫עמוס‬ ‫דניאל‬ ‫מחלף‬
‫בכביש‬ ‫התנועתי‬ ‫המצב‬ ‫ע"י‬ ‫נגרם‬ ‫הגודש‬ .‫לצפון‬ ‫מדרום‬ ‫עירון‬ ‫למחלף‬ ‫בהתקרבות‬ ‫בתנועה‬ ‫הגודש‬ ‫היא‬
65
‫וכל‬ ,
‫דר‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬
‫ך‬
6
.‫תזיק‬ ‫ואף‬ ‫תועיל‬ ‫לא‬
‫שנעשתה‬ ‫מההרחבה‬ ‫כתוצאה‬ ‫הינו‬ ‫שם‬ ‫שנוצר‬ ‫הגודש‬ .‫חדיד‬ ‫למנהרת‬ ‫לדרום‬ ‫מצפון‬ ‫בהתקרבות‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫דוגמא‬
‫מ‬ ‫המנהרה‬ ‫לפני‬ ‫בקטע‬
-
3
‫ל‬
-
4
‫בת‬ ‫המנהרה‬ ‫את‬ ‫והרי‬ ‫נתיבים‬
3
.‫להרחיב‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫הנתיבים‬
12
‫אינה‬ ‫נתיבים‬ ‫ותוספת‬ ,‫כולה‬ ‫המערכת‬ ‫ובכל‬ ‫וקטע‬ ‫מחלף‬ ‫בכל‬ ‫הנדרש‬ ‫הנתיבים‬ ‫איזון‬ ‫על‬ ‫המצביעות‬ ‫דוגמאות‬ ‫אלה‬
.‫הדרך‬ ‫של‬ ‫השרות‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫מורידה‬ ‫אף‬ ‫לעתים‬ ,‫פתרון‬ ‫תמיד‬ ‫המהווה‬
‫כביש‬ ‫של‬ ‫ומיחלוף‬ ‫להרחבה‬ ‫במקביל‬ ,‫זאת‬ ‫לאור‬
65
‫אף‬ ‫ומומלץ‬ ‫לקסם‬ ‫תות‬ ‫עין‬ ‫בין‬ ‫נר"ת‬ ‫תוספת‬ ‫בתכנון‬ ‫נמצאת‬ ,
‫רב‬ ‫ולרכב‬ ‫הציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫העדפה‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫יותר‬ ‫דרומה‬
-
.‫התנועה‬ ‫כלל‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫תפוסה‬
‫בין‬ ‫בקטע‬
'‫מס‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫להפריד‬ ‫מתוכנן‬ ‫דניאל‬ ‫ומחלף‬ ‫שמן‬ ‫בן‬ ‫מחלף‬
1
'‫מס‬ ‫מדרך‬
6
‫שם‬ ‫וגם‬ , ‫משותף‬ ‫במסלול‬ ‫הינם‬ ‫שכיום‬
.‫לנר"ת‬ ‫נתיבים‬ ‫לייעד‬
'‫מס‬ ‫שדרך‬ ‫לציין‬ ‫יש‬
6
‫בשיטת‬ ‫בוצעה‬ ‫מרכזיים‬ ‫בחלקים‬
B.O.T.
‫על‬ ‫ומתוחזקת‬ ‫זכיינים‬ ‫ע"י‬
-
‫י‬
.‫הרכב‬ ‫בעלי‬ ‫ע"י‬ ‫אגרה‬ ‫בתשלום‬ ‫כרוכה‬ ‫בה‬ ‫והנסיעה‬ ,‫דם‬
: ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫מפעילים‬ ‫זכיינים‬ ‫שני‬ ,‫כיום‬
‹
‫ארץ‬ ‫דרך‬ '‫חב‬
–
‫תות‬ ‫עין‬ ‫מחלף‬ ‫בקטע‬
–
‫שורק‬ ‫מחלף‬
–
97
.‫ק"מ‬
‹
‫חב‬
‫צפון‬ ‫חוצה‬ '
–
‫סומך‬ ‫מחלף‬ ‫בקטע‬
–
‫מחלף‬
‫יוקנע‬
‫ם‬
–
22
.‫ק"מ‬
.‫אגרה‬ ‫בתשלום‬ ‫כרוכים‬ ‫ואינם‬ ‫ישראל‬ ‫נתיבי‬ '‫חב‬ ‫או‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ '‫חב‬ ‫ע"י‬ ‫בוצעו‬ ‫הדרך‬ ‫קטעי‬ ‫שאר‬
2.2.2
‫אזורית‬ ‫רשת‬
‫כ‬
‫לתת‬ ‫באה‬ ‫האזוריות‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ,‫אמור‬
‫אלו‬ ‫תנועות‬ .‫המטרופולינים‬ ‫ובתוך‬ ‫ארץ‬ ‫חבל‬ ‫אותו‬ ‫בתוך‬ ‫לתנועות‬ ‫מענה‬
‫אזוריות‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מבוצעות‬
‫פרטיים‬ ‫רכבים‬ ‫באמצעות‬
‫וקווי‬ ‫מתע"ן‬ ‫מערכת‬ ,‫אוטובוס‬ ‫קווי‬ ‫ובאמצעות‬
.‫פרברית‬ ‫רכבת‬
‫הראשית‬ ‫לרשת‬ ‫אותן‬ ‫ומעבירות‬ ‫מקומיות‬ ‫ומדרכים‬ ‫מרחובות‬ ‫תנועה‬ ‫אוספות‬ ‫האזוריות‬ ‫הדרכים‬
.‫והמהירה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫קיימות‬ ‫כניות‬
‫ת‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫התבססה‬ ‫העבודה‬
‫ו‬
:‫הקיימת‬ ‫הדרכים‬ ‫לרשת‬ ‫בסיס‬ ‫שהיוו‬ ‫קיימות‬ ‫ארציות‬ ‫כניות‬
2.3.1
‫תמ"א‬
42
‫נ‬
‫האסטרטגית‬ ‫לתוכנית‬ ‫המוצא‬ ‫קודת‬
2050
‫שנקבעה‬ ‫כפי‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נקבעה‬
‫בתמ"א‬
42
.
‫תמ"א‬ ‫מטרות‬
42
:‫הן‬
‫א‬
.
,‫משולבת‬ ‫ארצית‬ ‫תחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫קביעת‬
‫ואת‬ ‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫מעודדת‬ ,‫מקיימת‬ ,‫יעילה‬
‫השימוש‬ ‫ייעול‬
‫פערים‬ ‫צמצום‬ ‫מקדמת‬ ,‫בקרקע‬
.‫ובסביבה‬ ‫בנוף‬ ‫הפגיעה‬ ‫מזעור‬ ‫תוך‬ ‫חברתיים‬
‫ב‬
.
‫שטחים‬ ‫שמירת‬
)
‫דרך‬ ‫זכויות‬
(
‫תשתיות‬ ‫לתכנון‬
‫ומסילות‬ ‫דרכים‬ ‫להרחבת‬ ,‫ארציות‬ ‫תחבורה‬
‫ולמתן‬ ‫ארציות‬
‫תוכניות‬ ‫לקידום‬ ‫הוראות‬
.‫ארצית‬ ‫תחבורה‬ ‫לתשתית‬ ‫מפורטות‬
‫ג‬
.
‫תחבורה‬ ‫קידום‬
‫אופניים‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬ ,‫ציבורית‬
.‫נוספים‬ ‫מקיימת‬ ‫תחבורה‬ ‫ואמצעי‬
‫ד‬
.
‫התחבורה‬ ‫במערכת‬ ‫הבטיחות‬ ‫שיפור‬
.‫הארצית‬
‫תמ"א‬ ‫את‬ ‫החליפה‬ ‫זו‬ ‫תוכנית‬
3
‫תמ"א‬ ‫ואת‬
23
‫אלה‬ ‫לתוכניות‬ ‫שינויים‬ ‫למעט‬ ,‫שינוייהן‬ ‫על‬
‫מכוחן‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬
‫היתרי‬ ‫להוציא‬ ‫או‬ ‫עבודות‬
,‫דרכים‬ ‫מטמיעה‬ ‫שהיא‬ ‫באופן‬ ,‫בנייה‬
‫מסילות‬
‫אלה‬ ‫תוכניות‬ ‫במסגרת‬ ‫שאושרו‬ ‫ומחלפים‬
‫ולצד‬
‫הקבועים‬ ‫בעניינים‬ ‫התוכניות‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫זאת‬
‫תמ"א‬ .‫זו‬ ‫בתוכנית‬
42
‫של‬ ‫בתוקפן‬ ‫פוגעת‬ ‫אינה‬
‫מפורטות‬ ‫תוכניות‬
‫או‬ ‫תחילתה‬ ‫קודם‬ ‫שאושרו‬
‫תמ"א‬ ‫של‬ ‫בתוקפה‬
23
/‫א‬/
4
.
13
‫תמ"א‬
42
‫של‬ ‫דרכים‬ ‫היררכיית‬ ‫קבעה‬
3
:‫רמות‬
‹
‫מהירה‬ ‫דרך‬
‹
‫ראשית‬ ‫דרך‬
‹
‫דרך‬
‫אזורית‬
‫מתאר‬ ‫בתוכנית‬ ‫המסומנים‬ ‫מחלף‬ ‫או‬ ‫דרך‬
‫מחוזית‬
)
‫תמ"מ‬
(
‫לא‬ ‫זו‬ ‫בתוכנית‬ ‫נכללים‬ ‫ואינם‬
‫כתשתית‬ ‫בתוכנית‬ ‫נחשבים‬
‫אך‬ ‫ארצית‬ ‫תחבורה‬
‫שסומנה‬ ‫מסילה‬ .‫בתמ"מ‬ ‫בתוקפם‬ ‫יישארו‬ ‫הם‬
‫בתמ"א‬ ‫מסומנת‬ ‫ואינה‬ ‫בתמ"מ‬
42
,‫תבוטל‬
‫בתוקפה‬ ‫תיוותר‬ ‫אשר‬ ‫מסילה‬ ‫שלוחת‬ ‫למעט‬
.‫בתמ"מ‬
‫מה‬ ‫בישיבתה‬
-
3.32020
‫המועצה‬ ‫החליטה‬
‫למספר‬ ‫בכפוף‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫הארצית‬
.‫תיקונים‬
‫איור‬
5
‫תמ"א‬ ‫ע"פ‬ ‫ראשית‬ ‫רשת‬ :
42
)
‫גרסה‬
0.56
2013
(
‫יו"ש‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫לא‬ ‫התמ"א‬ :‫הערה‬
14
2.3.2
‫ת‬
‫ו‬
,‫ובאוויר‬ ‫בים‬ ,‫ביבשה‬ ‫בישראל‬ ‫לתחבורה‬ ‫כוללת‬ ‫אב‬ ‫כנית‬
2014
‫ת‬
‫ו‬
‫ת‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫כנית‬
‫ו‬
‫והאווירית‬ ‫הימית‬ ,‫היבשתית‬ ‫לתחבורה‬ ‫אינטגרטיבית‬ ‫כנית‬
‫ה‬
‫בנושאים‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫בתשתיות‬ ‫גם‬ ‫עוסקת‬
:‫אחרים‬
‹
.‫מקצועי‬ ‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫במחסור‬ ‫וטיפול‬ ‫ארגוניים‬ ‫שינויים‬ ‫כולל‬ ,‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫התחבורה‬ ‫וניהול‬ ‫ארגון‬ ,‫מדיניות‬
‹
.‫עבודה‬ ‫למקומות‬ ‫הסעות‬ ‫ועידוד‬ ,‫ציוד‬ ,‫שילוביות‬ ,‫התארגנות‬ ‫כולל‬ ,‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫במערך‬ ‫כולל‬ ‫טיפול‬
‹
.‫המערכת‬ ‫של‬ ‫יעיל‬ ‫ניצול‬ ‫ע"י‬ ‫קיבולת‬ ‫ולהגדלת‬ ‫ביקושים‬ ‫להקטנת‬ ‫ביותר‬ ‫הרחב‬ ‫בהיבט‬ ‫תנועה‬ ‫ניהול‬
‹
) ‫תבוניות‬ ‫תחבורה‬ ‫ומערכות‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫אמצעים‬ ‫ושילוב‬ ‫פיתוח‬
ITS
‫ולהחלפת‬ ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫לייעול‬ (
.‫בתקשוב‬ ‫נסיעות‬
‹
.‫וארגון‬ ‫סטנדרטים‬ ‫כולל‬ ‫כבישים‬ ‫אחזקת‬
‹
.‫בטיחות‬ ‫אביזרי‬ ‫והתקנת‬ ‫חינוך‬ ,‫סלחנית‬ ‫תשתית‬ ‫כולל‬ ‫בדרכים‬ ‫הבטיחות‬ ‫שיפור‬
‹
.‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫פיתוח‬
‹
.‫המטענים‬ ‫בנושא‬ ‫כולל‬ ‫טיפול‬
‫אלה‬ ‫מנושאים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬
‫הוצעו‬
‫התשתיות‬ ‫פיתוח‬ ‫עם‬ ‫שיחד‬ ,‫לביצוע‬ ‫מומלצים‬ ‫צעדים‬ ‫מגוון‬
,
‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יאפשרו‬
.‫בישראל‬ ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬
‫בהתייחס‬
‫לתשתיות‬
,
‫הת‬
‫ו‬
‫תיקוני‬ ‫על‬ ,‫שילוביות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שמה‬ ‫אלא‬ ‫חדשים‬ ‫פרוזדורים‬ ‫מציעה‬ ‫אינה‬ ‫כנית‬
‫היררכיה‬
‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ובערים‬ ‫במטרופולינים‬ ‫קיבולת‬ ‫רבות‬ ‫תחבורה‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫והפעלה‬ ‫הקמה‬ ‫קידום‬ ‫ועל‬ ,‫דרושים‬
,
‫מציעה‬
‫הת‬
‫ו‬
‫ל‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ביצוע‬ ‫לו"ז‬ ‫כנית‬
-
3
.‫וארוך‬ ‫בינוני‬ ,‫קצר‬ :‫זמן‬ ‫טווחי‬
2.3.3
‫ת‬
‫ו‬
‫נת"י‬ ‫של‬ (‫)חומש‬ ‫שנתית‬ ‫רב‬ ‫כנית‬
2021
–
2017
‫ת‬
‫זו‬ ‫וכנית‬
‫מוגדר‬ ‫לו"ז‬ ‫עם‬ ‫טווח‬ ‫קצרת‬
‫ולה‬
:‫עקרונות‬ ‫מספר‬
‹
‫וחיבור‬ ‫התחבורתי‬ ‫השלד‬ ‫השלמת‬ ‫לצורך‬ ‫ומסילות‬ ‫כבישים‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫רשת‬ ‫פיתוח‬
‫הפריפריי‬
‫ה‬
.‫למרכז‬
‹
.‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫עדיפות‬ ‫מתן‬
‹
.‫הקיימת‬ ‫התשתית‬ ‫בטיחות‬ ‫שיפור‬
‹
.(‫תח"צ‬ / ‫רכב‬ / ‫אופניים‬ / ‫רגל‬ ‫)הולכי‬ ‫השונים‬ ‫התחבורה‬ ‫אמצעי‬ ‫בין‬ ‫השילוביות‬ ‫שיפור‬
‹
.(‫הפריפרייה‬ ‫חיבור‬ ,‫חירום‬ ‫שעת‬ ,‫צבא‬ ,‫תעשייה‬ ,‫)דיור‬ ‫לאומיים‬ ‫לפרויקטים‬ ‫מענה‬
‹
.‫השירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הכבישים‬ ‫תחזוקת‬
‹
.‫התנועה‬ ‫ולבקרת‬ ‫לניהול‬ ‫חכמים‬ ‫פתרונות‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ו‬
‫כנית‬
‫חלקים‬ ‫שני‬
:
1
.
‫לביצוע‬ ‫פרויקטים‬
-
‫הת‬
‫ו‬
‫על‬ ‫הוכנה‬ ‫כנית‬
-
,‫בטיחות‬ ,‫תחבורתי‬ ‫מענה‬ :‫הפרמטרים‬ ‫את‬ ‫המשקלל‬ ‫תיעדוף‬ ‫פי‬
‫נוספו‬ ,‫שהתקבלה‬ ‫הפרויקטים‬ ‫רשימת‬ ‫אל‬ .‫סטטוטורית‬ ‫וזמינות‬ ,‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ,‫לאומיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬
‫פרויקט‬ ,‫מיעוטים‬ ‫יישובי‬ ‫חוצה‬ ,‫סיכון‬ ‫במוקדי‬ ‫טיפול‬ ,‫המשכיים‬ ‫פרויקטים‬
‫י‬
.‫אחרים‬ ‫קטנים‬ ‫ופרויקטים‬ ‫גודש‬
2
.
‫סטטוטורי‬ ‫וקידום‬ ‫לתכנון‬ ‫פרויקטים‬
-
‫ולאשר‬ ‫להכין‬ ‫ויש‬ ‫בתמ"א‬ ‫המופיעים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫שורה‬
‫ת‬ ‫עבורם‬
‫ו‬
,‫מפורטת‬ ‫כנית‬
‫זמן‬ ‫להם‬
.‫ביותר‬ ‫ארוך‬ ‫תהליך‬
‫ת‬ ,‫אלה‬ ‫קבוצות‬ ‫לשתי‬ ‫בנוסף‬
‫ו‬
.‫ומו"פ‬ ‫דרכים‬ ‫אחזקת‬ ,‫תנועה‬ ‫בבקרת‬ ‫העוסקים‬ ‫פרקים‬ ‫כוללת‬ ‫נת"י‬ ‫של‬ ‫החומש‬ ‫כנית‬
‫סך‬
‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫החומש‬ ‫תקציב‬
-
52
.₪ ‫מיליארד‬
15
‫איור‬
6
:
‫בת‬ ‫להשלמה‬ ‫בולטים‬ ‫פרויקטים‬
‫ו‬
‫החומש‬ ‫כנית‬
2.3.4
‫ת‬
‫ו‬
) ‫שנתית‬ ‫רב‬ ‫כנית‬
4
‫כח"י‬ ‫של‬ (‫שנים‬
2021
–
2018
‫ח‬
‫כביש‬ ‫פיתוח‬ ‫הינו‬ ‫העיקרי‬ ‫שייעודה‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬ '‫ב‬
6
,‫ובדרום‬ ‫בצפון‬ ‫קטעים‬ ‫בהשלמת‬ ‫אלה‬ ‫בשנים‬ ‫תעסוק‬ ,
‫ובחלקם‬ ‫זכיינים‬ ‫בחלקם‬
‫לכביש‬ ‫המתקשרים‬ ‫פרויקטים‬ ‫מספר‬ ‫ובעוד‬ ,‫תקציביים‬
6
‫ארצית‬ ‫רשת‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬
.‫מאוזנת‬
2.3.5
‫ת‬
‫ו‬
‫במטרופולינים‬ ‫שנתיות‬ ‫רב‬ ‫כניות‬
‫ב‬
‫על‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫מערכות‬ ‫ובביצוע‬ ‫וקצר‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫בתכנון‬ ‫כיום‬ ‫עוסקים‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫המטרופולינים‬ ‫כל‬
.‫הטכנולוגיות‬ ‫מגוון‬
,‫הארצית‬ ‫ברמה‬
‫קיימות‬
‫ת‬
‫ו‬
,‫להזכיר‬ ‫שראוי‬ ‫ארצית‬ ‫השלכה‬ ‫בעלות‬ (‫רק"ל‬ ‫מערכות‬ ‫כולל‬ ‫)לא‬ ‫מטרופוליניות‬ ‫כניות‬
‫כול‬
‫ן‬
‫עוסק‬
‫ות‬
:‫תפוסה‬ ‫רבי‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫כולל‬ ‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬
‹
"
‫בכבישים‬ "‫המהירים‬ ‫הנתיבים‬
20
,
2
‫ו‬
-
5
–
.‫איילון‬ ‫נתיבי‬ '‫חב‬ ‫באחריות‬
‹
‫מערכו‬
) ‫תאו"ם‬ ‫ת‬
BRT
(
:
‹
‫חיפה‬ ‫במטרופולין‬ "‫"מטרונית‬
–
.‫נוף‬ ‫יפה‬ '‫חב‬ ‫באחריות‬
‹
‫ת"א‬ ‫מטרופולין‬ ‫בדרום‬ ‫החום‬ ‫והקו‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬
‹
‫באר‬ ‫קו‬
‫מיתר‬ ‫שבע‬
16
‫ת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫תבנה‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫לתכנון‬ ‫המסגרת‬
‫ו‬
‫תמ"א‬ :‫המסגרת‬ ‫כניות‬
42
‫ות‬
‫ו‬
‫של‬ ‫מחדש‬ ‫סיווג‬ ‫תוך‬ ‫האב‬ ‫כנית‬
‫תמ"א‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הבינעירונית‬ ‫הרשת‬
42
‫התחברות‬ ‫מגבלות‬ ‫של‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬ ‫הכבישים‬ ‫לתכנון‬ ‫הנחיות‬ ,
:‫על‬ ‫יתבסס‬ ‫הסיווג‬ .‫וצמתים‬ ‫מחלפים‬ ‫בין‬ ‫מינימלי‬ ‫ומרחק‬
‹
‫ראשית‬ ‫בינעירונית‬ ‫רשת‬
-
‫ראשית‬ ‫ורשת‬ ‫מהירה‬ ‫רשת‬ ‫כוללת‬
‹
‫רשת‬
‫אזוריות‬ ‫דרכים‬
‫איור‬
7
:
‫הארצית‬ ‫במערכת‬ ‫הדרכים‬ ‫סיווג‬
17
‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ ‫ישראל‬
‫בישראל‬ ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫לרשת‬ ‫הקשורים‬ ‫מדדים‬ ‫בהשוואת‬ ‫מתמקד‬ ‫זה‬ ‫פרק‬
‫ברמה‬ ‫המקבילות‬ ‫לרשתות‬
‫הא‬ ‫בנושא‬ ‫השוואות‬ ‫מוצגות‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ביותר‬ ‫העדכניים‬ ‫המידע‬ ‫מאגרי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בינלאומית‬
‫ו‬
‫המינוע‬ ‫ורמות‬ ‫כלוסייה‬
‫על‬ ‫וזאת‬
-
‫כלל‬ ‫הן‬ ‫המוצגות‬ ‫מההשוואות‬ ‫חלק‬ ‫כאשר‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫והדומה‬ ‫השונה‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬
‫וחלק‬ ‫עולמיות‬
‫ן‬
‫ביח‬ ‫הן‬
‫ס‬
‫ה‬ ‫למדינות‬
-
OECD
.‫בלבד‬
‫להעריך‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרות‬ ‫אלו‬ ‫השוואות‬
‫באם‬
‫אופן‬ ‫ובאיזה‬ ‫בישראל‬ ‫ואזוריות‬ ‫ארציות‬ ‫בדרכים‬ ‫מחסור‬ ‫ישנו‬
,
‫לסייע‬ ‫וכן‬
.‫בה‬ ‫השימוש‬ ‫ואופי‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫התפתחות‬ ‫המשך‬ ‫של‬ ‫בחיזוי‬
‫יוצגו‬ ‫ראשית‬
‫ל‬ ‫בנוגע‬ ‫השוואות‬
‫ו‬ ‫הגידול‬ ‫קצב‬
‫כמות‬
‫המינו‬ ‫לרמות‬ ‫הנוגעות‬ ‫השוואות‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ,‫המגורים‬ ‫וצפיפות‬ ‫האוכלוסייה‬
‫ע‬
‫ו‬
‫אופי‬
‫נסיעה‬ ‫באמצעי‬ ‫שימוש‬
,
‫ולבסוף‬
‫הדרכים‬ ‫ברשת‬ ‫העוסקות‬ ‫השוואות‬
‫הראשית‬
.
‫וצפיפות‬ ‫אוכלוסייה‬
‫בעולם‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫בהשוואה‬
,
‫למדינות‬ ‫בהשוואה‬ ‫ובפרט‬ ,‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫בישראל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬
.‫המפותחות‬
‫איור‬
8
‫את‬ ‫מציג‬
‫השוואת‬
‫בין‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬
1970
‫ל‬
-
2015
‫צפון‬ ,‫לאירופה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בין‬
-
‫א‬
‫אחרים‬ ‫מפותחים‬ ‫ואזורים‬ ‫מריקה‬
)
UN, Department of Economic and Social Affairs, 2017
(
‫זה‬ ‫איור‬ .
‫הייחודי‬ ‫האתגר‬ ‫את‬ ‫מראה‬
‫שיש‬
.‫המפותחות‬ ‫המדינות‬ ‫בקרב‬ ‫לישראל‬
‫ישראל‬ ‫אלו‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫מגמות‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫בודדות‬ ‫עיר‬ ‫מדינות‬ ‫רק‬ ‫יהיו‬ ‫לפניה‬ ‫כאשר‬ ,‫הנוכחית‬ ‫המאה‬ ‫אמצע‬ ‫לקראת‬ ‫בעולם‬ ‫הצפופות‬ ‫המדינות‬ ‫לאחת‬ ‫תהפוך‬
‫)עם‬ ‫צפופה‬ ‫למדינה‬ ‫נחשבת‬ ‫ישראל‬ ‫כיום‬ ‫שכבר‬ ‫שבעוד‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ .(‫קונג‬ ‫הונג‬ ‫או‬ ‫סינגפור‬ ‫)כדוגמת‬
373
‫ה‬ ‫הצפיפות‬ ‫אך‬ ,(‫לקמ"ר‬ ‫נפש‬
.‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ‫בה‬ ‫והמטרופולינית‬ ‫עירונית‬
‫איור‬
9
‫הלאומית‬ ‫המגורים‬ ‫צפיפות‬ ‫את‬ ‫מציג‬
‫לשנת‬
2015
‫ולשנת‬
2050
.‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬
‫איור‬
8
:
‫השוואת‬
‫קצב‬
‫גידול‬
‫אוכלוסיית‬
‫ישראל‬
‫למדינות‬
‫אחרות‬
18
‫איור‬
9
:
‫לאומית‬ ‫ברמה‬ ‫מגורים‬ ‫צפיפויות‬ ‫השוואת‬
‫ב‬
‫איור‬
10
‫ארבעת‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫המטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ (‫לקמ"ר‬ ‫)תושבים‬ ‫המגורים‬ ‫צפיפויות‬ ‫מוצגות‬
‫בישראל‬ ‫המטרופולינים‬
–
‫שבע‬ ‫ובאר‬ ‫חיפה‬ ,‫ירושלים‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬
1
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הפנימיות‬ ‫שבטבעות‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ .
‫על‬ ‫עולה‬ ‫הצפיפות‬ ‫וירושלים‬
7,000
‫נמוכה‬ ‫הצפיפות‬ ‫בגלעין‬ ‫גם‬ ‫האחרים‬ ‫המטרופולינים‬ ‫שבשני‬ ‫בעד‬ ‫לקמ"ר‬ ‫איש‬
‫מ‬
-
5,000
.‫לקמ"ר‬ ‫איש‬
1
‫מפקד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לסטטיסטקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫לפי‬
2008
:‫כאן‬ ‫וראו‬
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2014/199/24_14_199b.pdf
149
663
351
520
440
49
94
373
221
572
137
108
125
134
18
68
1424
270
87
202
114
93
105
373
118
234
502
211
152
1624 4 35 3 18
739
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
China
China,
Hong
Kong
China,
Taiwan
Japan
Republic
of
Korea
India
Iran
Singapore
Egypt
Israel
Kuwait
Lebanon
Czechia
Hungary
Poland
Denmark
Finland
Ireland
Norway
Sweden
United
Kingdom
Greece
Italy
Portugal
Spain
Austria
Belgium
France
Germany
Netherlands
Switzerland
Guatemala
Argentina
Chile
Canada
United
States
of…
Australia
New
Zealand
Asia Middle East Europa America Oceania
Population Density 2015 and 2050
Density 2015
19
‫איור‬
10
:
‫בישראל‬ ‫המטרופולינים‬ ‫בארבעת‬ ‫השונות‬ ‫המטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ (‫לקמ"ר‬ ‫)נפש‬ ‫מגורים‬ ‫צפיפויות‬
) ‫לאחרונה‬ ‫שנאספו‬ ‫נתונים‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬
Wittwer and Gerike, 2018
,‫)ברלין‬ ‫אירופאיים‬ ‫מטרופולינים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ (
‫ומוצגים‬ (‫ווינה‬ ‫פריז‬ ,‫לונדון‬ ,‫קופנהאגן‬
‫ב‬
‫איור‬
11
‫אלה‬ ‫מטרפולינים‬ ‫שבגלעיני‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬
,
‫צפיפות‬ ,‫לקופנהאגן‬ ‫פרט‬
‫על‬ ‫עולה‬ ‫המגורים‬
10,000
‫לקמ"ר‬ ‫תושבים‬
.
‫דהיינו‬
,
‫מ‬ ‫בלמעלה‬
-
20%
,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מטרופולין‬ ‫לגלעין‬ ‫בהשוואה‬
‫במטרופולינ‬ ‫הצפוף‬
‫י‬
.‫ישראל‬ ‫י‬
‫איור‬
11
:
‫פי‬ ‫)על‬ ‫אירופאיים‬ ‫מטרופולינים‬ ‫במספר‬ ‫מטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ (‫לקמ"ר‬ ‫)נפד‬ ‫מגורים‬ ‫צפיפיות‬
Witter
and Gerike, 2018
(
8,467
7,056
4,055
1,752
7,968
1,081 1,163
306
3,988
608
1,087
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ירושלים‬ ‫חיפה‬ ‫שבע‬ ‫באר‬
‫שונות‬ ‫מטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫צפיפות‬
‫למ‬ ‫לפי‬
"
‫ס‬
2016
‫גלעין‬ ‫טבעת‬
I ‫טבעת‬
II ‫טבעת‬
III
20
.(‫ופרברי‬ ‫עירוני‬ ‫אופי‬ ‫בעלי‬ ‫וישובים‬ ‫)ערים‬ ‫מעויירים‬ ‫באזורים‬ ‫המתגוררת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לשיעור‬ ‫מתייחס‬ ‫נוסף‬ ‫נתון‬
‫כי‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫מנתון‬
‫באזורים‬ ‫המתגורר‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫שיעור‬ ‫שבה‬ ‫מדינה‬ ‫הינה‬ ‫ישראל‬
‫מעויירים‬
‫ועולה‬ ‫ביותר‬ ‫גבוה‬ ‫הינו‬
‫על‬
92%
‫גם‬ ‫תתרחש‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫תוספת‬ ‫מרבית‬ ,‫כלומר‬ .‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫ישתנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫בעתיד‬ ‫כאשר‬ ,‫כיום‬
.‫מעויירים‬ ‫במרחבים‬ ‫היא‬
‫איור‬
12
‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ ‫בישראל‬ ‫העירונית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫שיעור‬ ‫של‬ ‫השוואה‬ ‫מציג‬
.‫ובעתיד‬ ‫בעבר‬ ‫הזמן‬ ‫ציר‬ ‫לאורך‬ ‫ובראייה‬
‫איור‬
12
:
‫לישראל‬ ‫והשוואה‬ ‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫באזורים‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫מכלל‬ ‫אורבנית‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫שיעור‬
‫מהנתונים‬
‫המוצ‬
‫ג‬
‫ים‬
‫בתת‬
-
‫כי‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫פרק‬
.‫גבוה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬ ‫ובעלת‬ ‫אורבנית‬ ,‫צפופה‬ ‫מדינה‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬
‫רבים‬ ‫אתגרים‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ ‫יש‬
‫ות‬ ‫מעטות‬ ‫לא‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לצד‬
‫ו‬
‫ההחלטות‬ ‫למקבלי‬ ‫לסייע‬ ‫באה‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגית‬ ‫כנית‬
‫זה‬ ‫אתגר‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬
‫שיתעצם‬
.‫בעתיד‬
,‫מינוע‬ ‫רמות‬
‫נסועה‬
‫בתשתיות‬ ‫והשקעה‬
‫בתת‬
-
‫מינו‬ ‫רמות‬ ‫ובפרט‬ ,‫מינוע‬ ‫לרמות‬ ‫המתייחסות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫השוואות‬ ‫יוצגו‬ ‫זה‬ ‫פרק‬
‫ע‬
‫לצד‬ ‫מפותחות‬ ‫במדינות‬
‫ו‬ ‫בתשתיות‬ ‫ההשקעה‬ ‫שיעור‬ ‫לצד‬ (‫התחבורה‬ ‫כלי‬ ‫ואופי‬ ‫נסיעות‬ ‫)מרחק‬ ‫נסועה‬ ‫מדדי‬
‫ב‬
.‫בטיחות‬ ‫מדדי‬
‫איור‬
13
‫ביחס‬ ‫רכבים‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫מציג‬
‫לאוכלוסייה‬
)
‫מס׳‬
‫ל‬ ‫רכבים‬
-
100
‫נפש‬
‫ות‬
‫ה‬ ‫למדינות‬ ‫ובהשוואה‬ (
-
OECD
‫זו‬ ‫בהשוואה‬ .
,
‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫במקום‬ ‫מדורגת‬ ‫ישראל‬
(‫מהסוף‬ ‫)רביעי‬
‫זאת‬ ‫עם‬ .
,
‫שיעור‬ ‫שבישראל‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬
‫המפותחות‬ ‫למדינות‬ ‫יחסית‬ ‫גבוה‬ ‫ילדים‬
‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫בישראל‬ ‫הממוצע‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫וגודל‬
-
3.3
‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫נפשות‬
-
2.46
‫ה‬ ‫במדינות‬ ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫בממוצע‬ ‫נפשות‬
-
2
OECD
.
‫איור‬
14
‫את‬ ‫מציג‬
‫בית‬ ‫למשקי‬ ‫רכב‬ ‫אחזקת‬ ‫שיעור‬ ‫מדד‬
‫וממקם‬
2
:‫כאן‬ ‫וראו‬
https://www.oecd.org/els/family/SF_1_1_Family_size_and_composition.pdf
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
of
Urban
Population
Percentage of Population Residing in Urban
Areas, 1950-2050
WORLD
AFRICA
ASIA
EUROPE
LATIN AMERICA AND
THE CARIBBEAN
NORTHERN AMERICA
OCEANIA
Israel
21
‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫במקום‬ ‫ישראל‬ ‫את‬
‫קודם‬ ‫שהוצג‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .
,
‫רכב‬ ‫אחזקת‬ ‫שיעור‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצד‬
‫נוכחי‬
,
‫ב‬ ‫ועולה‬ ‫שהולכת‬ ‫רכבים‬ ‫של‬ ‫אבסולוטית‬ ‫בכמות‬ ‫מתבטא‬
‫ש‬
.‫האוכלוסייה‬ ‫לגידול‬ ‫דומה‬ ‫יעור‬
‫איור‬
13
:
‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫רכבים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫שיעור‬
-
100
‫נפשות‬
‫איור‬
14
:
‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫רכבים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫שיעור‬
-
100
‫בית‬ ‫משקי‬
‫איור‬
15
‫ב‬ ‫והגידול‬ ‫הנסועה‬ ‫בגידול‬ ‫השיעור‬ ‫לצד‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬ ‫אחזקת‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫מציג‬
‫אורך‬
‫ניתן‬ .‫הכבישים‬
‫הרכב‬ ‫בכלי‬ ‫הגידול‬ ‫ששיעור‬ ‫לראות‬
‫בהרבה‬ ‫גבוה‬
‫מ‬
‫הגידול‬ ‫שיעור‬
‫הנסוע‬ ‫ששיעור‬ ‫בעוד‬ ‫הכבישים‬ ‫באורך‬
‫ה‬
‫גדל‬
‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫מהיר‬ ‫בקצב‬ ‫אפילו‬
.
‫בישראל‬ ‫הניידות‬ ‫צרכי‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬
.‫הכבישים‬ ‫באורך‬ ‫גידול‬ ‫באמצעות‬
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Other vehicles Passenger cars
veh./100 households
22
‫איור‬
15
:
‫וכבישים‬ ‫נסועה‬ ,‫הרכבים‬ ‫במספר‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬
) ‫בישראל‬
1970-2015
(
‫דרכים‬ ‫רשתות‬
‫על‬
-
‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫פריסת‬ ‫את‬ ‫לאמוד‬ ‫מנת‬
,
‫הן‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫ביחס‬ ‫הדרכים‬ ‫סוגי‬ ‫של‬ ‫השוואות‬ ‫נערכו‬
‫ה‬ ‫למדינות‬ ‫ביחס‬ ‫והן‬ ‫כולל‬ ‫בינלאומי‬ ‫בהיקף‬
-
OECD
‫וסיווג‬ ‫בתחום‬ ‫רבים‬ ‫מידע‬ ‫מאגרי‬ ‫ישנם‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬ .
‫ב‬ ‫הדרכים‬
‫י‬
‫בדרך‬ ‫תואם‬ ‫אינו‬ ‫שונות‬ ‫מדינות‬ ‫ן‬
-
‫להלן‬ .‫כלל‬
‫ב‬ ‫נתונים‬ ‫מאגרי‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫פירוט‬
‫נעשה‬ ‫שבהם‬ ‫ינלאומיים‬
:‫בהמשך‬ ‫שימוש‬
1
.
OpenStreetMap
3
–
‫מקור‬
‫ומקיף‬ ‫פתוח‬ ‫מידע‬
‫ה‬
,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫המדינות‬ ‫לכל‬ ‫התייחסות‬ ‫כולל‬
‫נעשה‬ ‫הדרכים‬ ‫אפיון‬
‫הגדרות‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫שונות‬ ‫לאומיות‬
‫כך‬ ,
‫ש‬
‫מאפ‬ ‫בעלי‬ ‫דרכים‬
‫כך‬ .‫שונה‬ ‫באופן‬ ‫מוגדרות‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬ ‫דומים‬ ‫יינים‬
‫השווא‬ ‫שלטובת‬
‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ ‫מאגר‬ ‫בינלאומיות‬ ‫ות‬
.‫מספק‬
‫המאגר‬
‫בקו‬ ‫תוכנה‬ ‫לכלי‬ ‫בדומה‬ ‫מתוחזק‬
‫פתוח‬ ‫ד‬
‫ו‬ ‫מתנדבים‬ ‫מאמץ‬ ‫באמצעות‬
.‫תדיר‬ ‫באופן‬ ‫מתעדכן‬
2
.
Globio
4
-
‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫בינלאומיות‬ ‫והשוואות‬ ‫סביבתיות‬ ‫להערכות‬ ‫המשמש‬ ‫אקדמי‬ ‫בינלאומי‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬
.‫ופתוחים‬ ‫ממסדיים‬ ‫מאגרים‬
) ‫בודד‬ ‫בקו‬ ‫נעשה‬ ‫הדרכים‬ ‫מיפוי‬
Single line
(
‫אורך‬ ‫של‬ ‫והשוואה‬ ‫ניתוח‬ ‫המאפשר‬ ,
‫הרשתות‬
.
‫אי‬ ‫ישנם‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬
-
.‫המיקרו‬ ‫ברמת‬ ‫דיוקים‬
:‫עדכון‬ ‫שנת‬
2017
.
3
.
uroGeographics
E
5
-
‫אירופאי‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬
‫בודד‬ ‫קו‬ ‫מסוג‬
‫מ‬ ‫נתונים‬ ‫על‬ ‫שמבוסס‬
‫וסדיים‬
‫לא‬ ‫אך‬ ‫ומפורטים‬
.‫ישראל‬ ‫את‬ ‫כולל‬
‫ומהימן‬ ‫מפורט‬ ‫מידע‬ ‫מקור‬ ‫זהו‬
‫ה‬
.‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫בהגדרות‬ ‫פערים‬ ‫חושף‬
:‫עדכון‬ ‫שנת‬
2017
.
‹
‫וסיווג‬ ‫הבינעירוניות‬ ‫הדרכים‬ ‫ממפת‬ ‫נלקחו‬ ‫הישראלית‬ ‫הרשת‬ ‫נתוני‬
‫מעוייר‬ ‫הלא‬ ‫במרחב‬ ‫ן‬
,‫סיינוק‬ ‫מרכוס‬ ‫)מקור‬
2018
(
.
3
https://www.openstreetmap.org
4
http://www.globio.info
5
https://eurogeographics.org
/
100
207
930
100
1162
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Index
1970=100 Length of roads, km travellled and motor
vehicles
In Israel 1970-2015
Length of paved roads (km) Kilometer travelled (million per year) Motor vehicles
23
‫להלן‬
‫מס‬
‫פר‬
‫וטבלאות‬ ‫מפות‬
‫הדרכים‬ ‫לרשתות‬ ‫מושוות‬ ‫בישראל‬ ‫הבינעירונית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫שבהן‬
‫הבינעירוניות‬
‫במדינות‬
‫בלגיה‬ ,‫הולנד‬ ,‫פורטוגל‬ :‫בינוני‬ ‫ששטחן‬ ‫ומדינות‬ ‫ויוון‬ ‫איטליה‬ ,‫בריטניה‬ :‫גדול‬ ‫ששטחן‬
‫ו‬
‫בסיס‬ .‫אירלנד‬
‫הוא‬ ‫להשוואה‬ ‫הנתונים‬
Euro Geographics
‫צ‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נבחרו‬ ‫והמדינות‬
‫גבוהה‬ ‫יחסית‬ ‫מגורים‬ ‫פיפות‬
‫שייכות‬ ‫והיותן‬
‫המפותחות‬ ‫הכלכלות‬ ‫לקבוצת‬
.
‫הדרכים‬ ‫היררכיית‬
‫הבינעירוניות‬
‫על‬ ‫מתבססת‬
‫לארבע‬ ‫חלוקה‬
‫ר‬
‫מות‬
:
‫ראשית‬ ,‫מהירה‬
,
‫אזורית‬
‫ומקומית‬
‫ומטרתה‬
‫חופשית‬ ‫תנועה‬ ‫זרימת‬ ‫לאפשר‬
.‫הבינעירונית‬ ‫ברשת‬
‫מאחר‬ ,‫העליונות‬ ‫הרמות‬ ‫שלושת‬ ‫נלקחו‬ ‫להלן‬ ‫בהשוואה‬
‫מסוימת‬ ‫אחידות‬ ‫על‬ ‫שומרות‬ ‫העליונות‬ ‫הרמות‬ ‫ואילו‬ ‫ושונים‬ ‫רבים‬ ‫ביטויים‬ ‫לקבל‬ ‫יכולה‬ ‫מקומית‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫וההגדרה‬
.‫שונות‬ ‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫המתקן‬ ‫באופי‬
‫המהירה‬ ‫הרשת‬
)
Motorway
(
–
‫אשר‬ ‫ממוחלפות‬ ‫מדרכים‬ ‫מורכבת‬
‫מתוכננות‬
‫וזרימה‬ ‫מהירה‬ ‫תנועה‬ ‫לאפשר‬
.‫ומבוקרת‬ ‫מוגבלת‬ ‫אליהן‬ ‫הכניסה‬ ‫ולכן‬ ,‫חופשית‬
‫הראשית‬ ‫הרשת‬
)
Primary Road
(
–
‫עורקית‬ ‫רשת‬
‫בין‬ ‫מעבר‬ ‫ולאפשר‬ ‫גדולים‬ ‫תנועה‬ ‫היקפי‬ ‫לשאת‬ ‫המתוכננת‬
‫ארץ‬ ‫חבלי‬
‫מעבירה‬ ‫היא‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .(‫אחרת‬ ‫להיררכיה‬ ‫לעבור‬ ‫)מבלי‬
.‫והאזורית‬ ‫המהירה‬ ‫הרשת‬ ‫בין‬ ‫חוצות‬ ‫תנועות‬
‫ברשת‬ ‫דרכים‬
‫בהן‬ ‫והמהירות‬ ‫מפרדה‬ ‫בלי‬ ‫או‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫הראשית‬
‫מוגבלת‬
.
‫האזורית‬ ‫הרשת‬
)
Secondary Road
(
–
‫ומעבירות‬ ‫מקומיות‬ ‫ומדרכים‬ ‫מרחובות‬ ‫תנועה‬ ‫אוספות‬ ‫האזוריות‬ ‫הדרכים‬
‫הראשית‬ ‫לרשת‬ ‫אותן‬
‫והמהירה‬
.
‫איור‬
16
‫את‬ ‫מציג‬
‫הבינעירוניות‬ ‫הדרכים‬ ‫התפלגות‬
‫ל‬
‫פי‬
‫הדרכים‬ ‫קטגוריות‬
.
‫בהשוואה‬ ‫הדרכים‬ ‫צפיפות‬ ‫מדד‬ ‫את‬ ,‫וכן‬
,‫לישראל‬
‫קנה‬ ‫באותו‬ ‫מוצגות‬ ‫המדינות‬ ‫כאשר‬ ‫ובריטניה‬ ‫איטליה‬ ,‫יוון‬
-
‫של‬ ‫מוגדלת‬ ‫מפה‬ ‫ובתוספת‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫מידה‬
.‫ישראל‬ ‫מדינת‬
‫איור‬
17
‫את‬ ‫מציג‬
‫ההש‬
‫ו‬
‫ו‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫ואה‬
.‫ופורטוגל‬ ‫בלגיה‬ ,‫הולנד‬ ,‫אירלנד‬
‫היררכי‬ ‫שהתפלגות‬ ‫מלמדת‬ ‫ההשוואה‬
‫י‬
‫של‬ ‫חלקן‬ ‫בהולנד‬ .‫ופורטוגל‬ ‫בלגיה‬ ,‫שבאיטליה‬ ‫לזו‬ ‫דומה‬ ‫בישראל‬ ‫הרשת‬ ‫ת‬
‫צפיפות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫המהירה‬ ‫לרשת‬ ‫ביחס‬ ‫גדולה‬ ‫הראשית‬ ‫הרשת‬ ‫בבריטניה‬ ‫ואילו‬ ,‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫המהירות‬ ‫הדרכים‬
‫למדינות‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ‫בישראל‬ ‫הרשת‬
‫שב‬
‫השו‬
‫ו‬
‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫הצפיפות‬ .‫אה‬
17.9
‫ל‬ ‫אורך‬ ‫ק״מ‬
-
100
‫קמ״ר‬
‫ל‬ ‫לעלות‬ ‫וצפויה‬
-
18.4
/‫אורך‬ ‫ק״מ‬
100
‫ב‬ ‫קמ״ר‬
-
2025
.
‫בין‬ ‫נעה‬ ‫הצפיפות‬ ‫המדינות‬ ‫במרבית‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬
20-25
/‫אורך‬ ‫ק״מ‬
100
) ‫בריטניה‬ ‫הן‬ ‫דופן‬ ‫ויוצאות‬ ‫קמ״ר‬
34
/‫אורך‬ ‫ק״מ‬
100
‫קמ״ר‬
(
) ‫ובלגיה‬
45
/‫אורך‬ ‫ק״מ‬
100
.(‫קמ״ר‬
‫בפורטוגל‬
,
) ‫מישראל‬ ‫נמוכה‬ ‫הדרכים‬ ‫צפיפות‬
13.6
/‫אורך‬ ‫ק״מ‬
100
(‫שטח‬ ‫קמ״ר‬
.
24
‫איור‬
16
:
‫דרכים‬ ‫התפלגות‬
‫דרכים‬ ‫קטגוריות‬ ‫לפי‬ ‫בינעירוניות‬
‫איור‬
17
:
‫בינעירוניות‬ ‫דרכים‬ ‫היררכיית‬ ‫התפלגות‬ ‫השוואת‬
25
‫מפות‬ ‫להלן‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬
)
‫איור‬
18
‫ו‬
‫איור‬
19
(
‫את‬ ‫המראות‬
‫התפלגות‬
‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫הדרכים‬
‫מ‬
) ‫פרדה‬
dual carriageway
(
‫ללא‬ ‫דרכים‬ ‫לעומת‬
‫מ‬
) ‫פרדה‬
single carriageway
(
‫בלבד‬ ‫והראשית‬ ‫המהירה‬ ‫ברשת‬
.
‫מפרדה‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬
‫מתאפיינות‬
.‫גבוהה‬ ‫ומהירות‬ ‫כיוון‬ ‫לכל‬ ‫נתיבים‬ ‫בשני‬ ‫לרוב‬
‫עולה‬ ‫זו‬ ‫מבחינה‬
‫מ‬ ‫בעלות‬ ‫הדרכים‬ ‫ששיעור‬
‫בישראל‬ ‫פרדה‬
‫מהווה‬
50%
‫יחס‬ ,‫הבינעירונית‬ ‫מהרשת‬
‫גבוה‬
‫כ‬ ‫בהן‬ ,‫ההשוואה‬ ‫ממדינות‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬
-
22-35%
‫הדרכים‬ ‫מרשת‬
‫מפרדה‬ ‫בעלות‬ ‫הן‬ ‫הבינעירונית‬
.
‫הדרכים‬ ‫היררכית‬ ‫בין‬ ‫ההתאמה‬ ‫חוסר‬ ‫התפתח‬ ‫בישראל‬ ‫כי‬ ‫מראות‬ ‫אלו‬ ‫השוואות‬
‫)אזורית‬
-
‫במרכז‬ ‫מפרדה‬ ‫בעלות‬ ‫דרכים‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫צפיפות‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫במפה‬ .‫התחבורתי‬ ‫המתקן‬ ‫לאופי‬ (‫מהירה‬
.‫הבינעירוניות‬ ‫הדרכים‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫המהוות‬ ‫הארץ‬
‫איור‬
18
:
‫מפרדה‬ ‫ללא‬ ‫דרכים‬ ‫לעומת‬ ‫מפרדה‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫התפלגות‬
26
‫איור‬
19
:
‫מפרדה‬ ‫ללא‬ ‫דרכים‬ ‫לעומת‬ ‫מפרדה‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫התפלגות‬
‫כפריים‬ ‫באזורים‬ ‫אזורית‬ ‫רשת‬ ‫התפתחות‬
‫הרשת‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫להדגים‬ ‫כדי‬
‫מצומצם‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫האזורית‬
,
‫למספר‬ ‫המערבי‬ ‫הנגב‬ ‫בין‬ ‫המשווה‬ ‫דוגמה‬ ‫מוצגת‬
.‫אחרות‬ ‫במדינות‬ ‫כפריים‬ ‫אזורים‬
‫התחבורה‬ ‫עידן‬ ‫וטרם‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫שהתפתחו‬ ‫וחקלאיים‬ ‫כפריים‬ ‫מרחבים‬
,‫לכן‬ .‫הכפרים‬ ‫בין‬ ‫מקומיות‬ ‫ותנועות‬ ‫מסחר‬ ‫קשרי‬ ‫אפשרה‬ ‫אשר‬ ‫מקומית‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫לאורך‬ ‫התגבשו‬ ,‫המודרנית‬
‫ואזוריות‬ ‫מקומיות‬ ‫בדרכים‬ .‫א‬ :‫תחבורתיות‬ ‫חלופות‬ ‫משתי‬ ‫נהנים‬ ‫אלו‬ ‫מרחבים‬
–
‫כפרים‬ ‫בין‬ ‫קצרות‬ ‫לתנועות‬
‫בכביש‬
‫איטית‬ ‫למהירות‬ ‫שתוכננו‬ ‫ים‬
-
‫שתוכננו‬ ‫בדרכים‬ ,‫לאזור‬ ‫מחוץ‬ ‫לנסיעות‬ ‫ומהירות‬ ‫ראשיות‬ ‫בדרכים‬ .‫ב‬ ‫בינונית‬
.‫גבוהה‬ ‫למהירות‬
‫ב‬
‫איור‬
20
‫להלן‬
(‫למטה‬ ‫ימין‬ ‫מצד‬ ‫)המופיע‬ ‫המערבי‬ ‫הנגב‬ ‫לשטח‬ ‫ביחס‬ ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫צפיפות‬ ‫נבחנה‬
(‫)בירוק‬ ‫האזוריות‬ ‫הדרכים‬ ‫צפיפות‬ ,‫להתרשם‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ .‫ואנגליה‬ ‫בלגיה‬ ,‫ביוון‬ ‫חקלאית‬ ‫פריפריה‬ ‫אזורי‬ ‫בשלושה‬
‫לאוכל‬ ‫דומה‬ ‫אלו‬ ‫באזורים‬ ‫התושבים‬ ‫שכמות‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫גדולה‬ (‫)באדום‬ ‫והראשיות‬
‫הנגב‬ ‫וסיית‬
.‫המערבי‬
‫במחוזות‬ ‫שהישובים‬ ‫לכך‬ ‫מוביל‬ ‫זה‬ ‫פער‬
,
‫בעוד‬ .‫המחוז‬ ‫יתר‬ ‫אל‬ ‫שונים‬ ‫בכיוונים‬ ‫גישה‬ ‫דרכי‬ ‫מכמה‬ ‫נהנים‬ ,‫לדוגמא‬
‫דומה‬ ‫תנועתית‬ ‫חירות‬ ‫מתאפשרת‬ ‫לא‬ ,‫המערבי‬ ‫בנגב‬ ‫שלישובים‬
‫ולמרביתם‬
.‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫מדרך‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬
27
‫איור‬
20
:
‫המערבי‬ ‫לנגב‬ ‫ביחס‬ ‫כפריים‬ ‫מחוזות‬ ‫במספר‬ ‫דרכים‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫השוואה‬
‫סיכום‬
‫ישראל‬ ‫שלמדינת‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫זה‬ ‫פרק‬ ‫לסיכום‬
‫קיימים‬
‫ב‬ ‫המקבילות‬ ‫למדינות‬ ‫ביחס‬ ‫ייחודים‬ ‫אתגרים‬
-
OECD
.
‫גבוהה‬ ‫דמוגרפית‬ ‫צמיחה‬ ‫בישראל‬
‫מאוד‬
‫וזאת‬ ,‫רכבים‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫בשיעור‬ ‫ועלייה‬ ‫החיים‬ ‫ברמת‬ ‫בעלייה‬ ‫המשולבת‬
‫המטרופולינים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ ‫ועולה‬ ‫הולכת‬ ‫צפיפות‬ ‫לצד‬
‫בישראל‬
‫אינ‬
‫ן‬
‫צפופ‬
‫ות‬
‫יחסי‬ ‫באופן‬
‫למטרופולינים‬
‫המקביל‬
‫ות‬
‫המפותח‬ ‫בעולם‬
‫עידוד‬ ‫לצד‬ (‫נוסעים‬ ‫עתירות‬ ‫תחבורה‬ ‫)מערכות‬ ‫מתע"ן‬ ‫אמצעי‬ ‫ופיתוח‬
‫רב‬ ‫תחבורה‬
-
‫הפנימיות‬ ‫המטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ ‫וציפוף‬ ‫אמצעית‬
,
‫משמעותי‬ ‫לשינוי‬ ‫גבוהה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בחובן‬ ‫טומנות‬
‫היומיומי‬ ‫הניידות‬ ‫באופי‬
.
‫לצמצם‬ ‫יתאפשר‬ ‫כך‬
‫את‬ ‫הן‬ ‫ולצמצם‬ ,‫פרטיים‬ ‫ברכבים‬ ‫בנסיעות‬ ‫המשמעותית‬ ‫התלות‬ ‫את‬
,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫אורכן‬ ‫את‬ ‫והן‬ ‫ברכבים‬ ‫הנסיעות‬ ‫כמות‬
‫האזורית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬
‫בישראל‬
‫דלילה‬
‫מאוד‬
‫יחסי‬ ‫באופן‬
.
‫בהרחבת‬
‫זו‬ ‫רשת‬
‫משמעותי‬ ‫לשינוי‬ ‫ההזדמנות‬ ‫טמונה‬
‫כך‬ ,‫החיצוניות‬ ‫ובטבעות‬ ‫המטרופולינים‬ ‫בשולי‬ ‫הניידות‬ ‫בדפוסי‬
‫ארוכות‬ ‫לנסיעות‬ ‫למטרתם‬ ‫לשמש‬ ‫יוכלו‬ ‫הארצית‬ ‫ברשת‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההיררכייה‬ ‫בעלי‬ ‫שהכבישים‬
,
‫בכמות‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬
.‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫שעושות‬ ‫המקומיות‬ ‫הקצרות‬ ‫הנסיעות‬
28
‫סקיר‬
‫של‬ ‫בינלאומית‬ ‫ה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫אסטרטגים‬ ‫ויעדים‬ ‫כניות‬
‫פרק‬
‫ת‬ ‫סוקר‬ ‫זה‬
‫ו‬
‫היעדים‬ ‫מהם‬ ‫להבחין‬ ‫במטרה‬ ‫מהעולם‬ ‫שונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫כניות‬
‫במדינות‬ ‫השונים‬ ‫האסטרטגים‬
‫ת‬ ‫עבור‬ ‫היעדים‬ ‫לגבי‬ ‫מכך‬ ‫להפיק‬ ‫ניתן‬ ‫ומה‬ ,‫שונות‬
‫ו‬
‫מוצגת‬ ‫הממצאים‬ ‫תמצית‬ .‫זו‬ ‫כנית‬
‫בטבלאות‬
‫זה‬ ‫פרק‬ ‫בהמשך‬
.
‫דוחות‬ ‫יש‬ ‫רבות‬ ‫לעתים‬ .‫למדינה‬ ‫ממדינה‬ ‫שונים‬ ‫התוכנית‬ ‫בהכנת‬ ‫המעורבים‬ ‫השונים‬ ‫והגופים‬ ‫התכנון‬ ‫תהליכי‬
.‫אחד‬ ‫מדוח‬ ‫יותר‬ ‫כללנו‬ ‫מהמדינות‬ ‫בחלק‬ .‫ביניהם‬ ‫חלקית‬ ‫חפיפה‬ ‫ויש‬ ‫המדינה‬ ‫באותה‬ ‫שונים‬ ‫גופים‬ ‫של‬ ‫אסטרטגים‬
‫הת‬ ‫שמרבית‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ ,‫בנוסף‬
‫ו‬
‫המקומיות‬ ‫בשפות‬ ‫נכתבות‬ ‫כניות‬
(‫אנגלית‬ ‫)שאינן‬
‫ו‬
‫ת‬ ‫לסקירת‬ ‫הטיה‬ ‫ישנה‬
‫ו‬
‫כניות‬
‫אנגלו‬ ‫ממדינות‬
-
.‫סקסיות‬
‫הבאים‬ ‫הפרסומים‬
‫מציג‬
‫ים‬
‫ת‬ ‫במספר‬ ‫המרכזיים‬ ‫היעדים‬ ‫קבוצת‬ ‫את‬
‫ו‬
‫יעדים‬ ‫השגת‬ ‫כאשר‬ ,‫אסטרטגיות‬ ‫כניות‬
.‫אלו‬ ‫ביעדים‬ ‫עמידה‬ ‫לבחון‬ ‫שתפקידם‬ ‫ספציפיים‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫מול‬ ‫נמדדת‬ ‫אסטרטגיים‬
‫השגת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫שמולם‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫מפרטים‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫להשגה‬ ‫יעדים‬ ‫מציינים‬ ‫מהפרסומים‬ ‫שרבים‬ ‫לציין‬ ‫יש‬
.‫האלו‬ ‫היעדים‬
:‫שנסקרו‬ ‫מהמדינות‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫שימוש‬ ‫עשינו‬ ‫בהם‬ ‫המקורות‬ ‫מפורטים‬ ‫להלן‬
/‫גודש‬
‫עיכובים‬
‫בטיחות‬
‫סביבה‬
‫פיתוח‬
‫כלכלי‬
‫מטענים‬
‫רעש‬
‫תנועה‬ ‫ניהול‬
‫אנגליה‬
‫תוכני‬
‫ת‬
‫החומש‬
‫עיכוב‬ ‫הכול‬ ‫סך‬
‫מספר‬
‫הרוגים‬
‫קשה‬ ‫ופצועים‬
‫מספר‬
‫אזורים‬
‫הסובלים‬
‫רעש‬ ‫מרמות‬
‫רגילות‬ ‫לא‬
<
‫מספר‬
‫אירועים‬
‫הגורמים‬
‫נתיב‬ ‫לסגירת‬
<
‫אירועים‬ %
‫שהתנועה‬
‫למצב‬ ‫חוזרת‬
‫שעה‬ ‫תוך‬ ‫רגיל‬
‫אנגליה‬
–
‫ה‬
‫תוכני‬
‫ת‬
‫האטסרטגית‬
‫של‬ ‫מהירות‬
‫לדקה‬ ‫מייל‬
,‫הרשת‬ ‫ברב‬
97%
‫מהרשת‬
‫חלקה‬ ‫בזרימה‬
40%
‫הפחתה‬
‫בהרוגים‬
‫קשה‬ ‫ופצועים‬
‫עד‬
2020
‫הפחתת‬
‫ל‬ ‫הרעש‬
1150
‫אזורים‬
‫ו‬
250,000
‫איש‬
85%
‫מהאירועים‬
‫שעה‬ ‫תוך‬ ‫יפונו‬
‫טקסס‬
‫ארה"ב‬ ,
<
‫זמן‬ ‫אינדקס‬
‫נסיעה‬
<
Buffer
index
(‫)אמינות‬
<
‫תאונות‬
‫חמורות‬
‫פר‬ ‫לשנה‬
‫מייל‬
<
‫המייל‬ ‫אחוז‬
‫תחת‬ ‫נתיבים‬
‫ניטור‬
<
‫פליטות‬
‫מיל‬ ‫פר‬ ‫שונות‬
‫כולל‬
2
CO
<
‫עמידה‬
‫בסטנדרטים‬
‫איכות‬ ‫של‬
‫אוויר‬
‫איזון‬
‫שימושי‬
‫קרקע‬
‫יעילות‬
‫הזרימה‬
‫של‬
‫משאיות‬
‫האו"ם‬ ‫דוח‬
<
‫מספר‬
‫הרוגים‬
‫ופצועים‬
<
‫מבחר‬
‫עבירות‬
‫תנועה‬
<
‫צריכת‬
‫אנרגיה‬
<
‫פליטות‬
<
‫רעש‬
29
‫ארה״ב‬
‫ת‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫בארה"ב‬
‫ו‬
‫ו‬ ‫הפדרלית‬ ‫ברמה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫כניות‬
‫ב‬
‫את‬ ‫כללנו‬ ‫זו‬ ‫בסקירה‬ .‫יותר‬ ‫המקומיות‬ ‫רמות‬
‫הת‬
‫ו‬
‫להלן‬ ‫כניות‬
:
1
.
‫ת‬
‫ו‬
‫לשנים‬ ‫החדש‬ ‫לדור‬ ‫תחבורה‬ ‫כנית‬
2014-2018
.
U.S. DOT. “Transportation for a New
Generation, Strategic Plan, Fiscal Year 2014-18”
.
2
.
U.S. DOT Strategic Plan for Fiscal Years 2018-2022
:
‫הת‬
‫ו‬
‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬
‫לשנים‬ ‫האמריקאי‬
2018-2022
-
‫בת‬ ‫היעדים‬
‫ו‬
‫שקיימים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הרכיבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫הזו‬ ‫כנית‬
‫בת‬
‫ו‬
‫הת‬ ‫גם‬ ‫נכללה‬ ‫ולכן‬ ,‫אחרת‬ ‫קצת‬ ‫מאורגנים‬ ‫אך‬ ,‫אחרות‬ ‫כניות‬
‫ו‬
‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬
2014-2018
‫וגם‬
‫של‬ ‫זו‬ ‫את‬
2018-2022
.
3
.
Transportation Research Board: Model Long-Range Transportation Plans: - A Guide for
Incorporating Performance-Based Planning (2014)
:
‫לטווח‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫לשילוב‬ ‫מדריך‬
‫של‬ ‫הארוך‬
‫ה‬
-
Transportation Research Board
‫שמטרתו‬
‫השונים‬ ‫התכנון‬ ‫לגופי‬ ‫להמליץ‬
,
‫הרמות‬ ‫בכל‬
,
‫מדדי‬ ‫על‬
‫היעדים‬ ‫הגדרת‬ ,‫החזון‬ ‫מפיתוח‬ ‫החל‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫להגדרת‬ ‫השונים‬ ‫הצעדים‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬ ‫המדריך‬ .‫ביצוע‬
.‫והמטרות‬
4
.
US Department of Transportation: TIGER Grants
:
‫מעניין‬ ‫בארה"ב‬
‫כיצד‬ ‫לראות‬
‫ה‬ ‫את‬ ‫מקצים‬
-
TIGER Grants
(Transportation Investment Generating Economic Recovery)
‫שה‬
‫ם‬
‫כספים‬
‫של‬ ‫גודל‬ ‫בסדר‬
500
‫לשנה‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬
,
‫השיקולים‬ .‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫משקיע‬ ‫הפדרלי‬ ‫שהממשל‬
‫כלל‬ ‫הם‬
‫י‬
,‫בכלכלה‬ ‫תמיכה‬ ,‫תחזוקה‬ ,‫בטיחות‬ :‫הם‬ ‫התקציב‬ ‫להקצאת‬ ‫שהקריטריונים‬ ‫מצוין‬ ‫אך‬ ‫ביותר‬ ‫ים‬
.‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫חדשנות‬ ‫של‬ ‫משניים‬ ‫קריטריונים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ,‫חיים‬ ‫איכות‬
5
.
Texas Transportation Institute: Developing Sustainable Transportation Performance
Measures for TXDOT’s Strategic Plan – Technical Report (2009)
:
,‫בנוסף‬
‫בארה"ב‬
,
‫מדינה‬ ‫לכל‬
)
State
(
‫הת‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫יש‬
‫ו‬
‫שלה‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬
.
‫טקסס‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫כאן‬ ‫כללנו‬
,
‫פיתוח‬ ‫שבמסגרת‬
‫הת‬
‫ו‬
‫עבודה‬ ‫עשתה‬ ‫שלה‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬
‫ה‬
‫כולל‬
‫ת‬
‫בת‬ ‫לתחבורה‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫לפיתוח‬ ‫רחב‬ ‫ספרות‬ ‫סקר‬
-
.‫קיימא‬
‫אנגליה‬
‫שונים‬ ‫מסמכים‬ ‫מספר‬ ‫פורסמו‬ ‫באנגליה‬
.
:‫מסמכים‬ ‫שלושה‬ ‫כללנו‬ ‫זו‬ ‫בסקירה‬
1
.
‫ת‬
‫ו‬
‫בדרכים‬ ‫להשקעות‬ ‫אסטרטגית‬ ‫כנית‬
Department of Transport - Road Investment Strategy:
Overview, December 2014
‫ת‬ .
‫ו‬
‫ראשית‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫ליצירת‬ ‫ממשלתית‬ ‫מחוייבות‬ ‫מתווה‬ ‫זו‬ ‫כנית‬
‫ברחבי‬
,‫במדינה‬ ‫האזורים‬ ‫בכל‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫לאפשר‬ ,‫גודש‬ ‫לצמצם‬ ‫היא‬ ‫הראשית‬ ‫הרשת‬ ‫מטרת‬ .‫אנגליה‬
‫הארצית‬ ‫הרשת‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫וכן‬ ‫וצרכיהם‬ ‫הדרך‬ ‫משתמשי‬ ‫בכל‬ ‫לתמוך‬ ,‫דיור‬ ‫לצרכי‬ ‫קרקע‬ ‫לשחרר‬
.‫הקיימת‬ ‫האסטרטגית‬
2
.
‫ת‬
‫ו‬
‫לדרכים‬ ‫חומש‬ ‫כנית‬
2015-2020
‫מהת‬ ‫ונגזרת‬ ‫לביצוע‬ ‫דרכים‬ ‫המייעדת‬
‫ו‬
‫האסטרטגיות‬ ‫כניות‬
Highways England – Strategic business plan overview 2015-2020
‫של‬ ‫העיקריות‬ ‫מטרותיה‬ .
‫ת‬
‫ו‬
.‫הסביבתיים‬ ‫המפגעים‬ ‫והקטנת‬ ‫הגודש‬ ‫צמצום‬ ,‫הבטיחות‬ ‫שיפור‬ ‫לצד‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫לאפשר‬ ‫הן‬ ‫זו‬ ‫כנית‬
3
.
Highways England Delivery Plan 2015-2020
30
‫גרמניה‬
‫נסקרה‬ ‫גרמניה‬ ‫עבור‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫תחבורה‬ ‫לתשתיות‬ ‫הפדרלית‬ ‫הגרמנית‬ ‫כנית‬
2030
:
Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure: The 2030 Federal Transport
Infrastructure Plan
‫הולנד‬
Randstad 2040 Strategic Vision
‫אסטרטגי‬ ‫חזון‬ ‫הוכן‬ ‫בהולנד‬
‫לשנת‬
2040
‫ה‬ ‫אזור‬ ‫עבור‬
‫ראנדסטאד‬
‫את‬ ‫הכולל‬ ‫הולנד‬ ‫במרכז‬ ‫המאוכלס‬ ‫)האזור‬
(‫ואוטרכט‬ ‫רוטרדם‬ ,‫אמסטרדם‬ ‫הראשיות‬ ‫הערים‬
‫מהת‬ ‫חלק‬ ‫שהוא‬
‫ו‬
‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫כנית‬
‫ו‬
‫הרשויות‬ ‫בשיתוף‬
.‫האזור‬ ‫לחיזוק‬ ‫שונים‬ ‫וארגונים‬ ‫המקומיות‬
‫הת‬ ‫במסגרת‬
‫ו‬
‫הכינו‬ ‫כנית‬
‫לעתיד‬ ‫שונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫אלטרנטיבות‬
‫ת‬ ‫גיבשו‬ ,‫והתחבורה‬ ‫הקרקע‬ ‫שימושי‬ ‫למערכת‬ ‫המתייחסות‬
‫ו‬
‫ליישום‬ ‫שונות‬ ‫כניות‬
‫וביצעו‬
‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫תהליך‬
.‫ההמלצות‬ ‫לגיבוש‬ ‫שונים‬ ‫וסקטורים‬
‫אוסטרליה‬
‫באוסטרליה‬
‫נסקרו‬
‫ת‬ ‫שתי‬
‫ו‬
:‫כניות‬
1
.
Austroads Strategic Plan 2016-2020
:
‫הת‬
‫ו‬
‫ל‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬
2016-2020
‫ה‬ ‫של‬
-
Austroads
.
‫זהו‬
‫העל‬ ‫ארגון‬
‫על‬ ‫האחראי‬
,‫התנועה‬ ‫וגופי‬ ‫הכבישים‬ ‫כל‬
‫ו‬
‫במדינה‬ ‫הכבישים‬ ‫רשת‬ ‫שיפור‬ ‫על‬
‫הכין‬ ‫הארגון‬ .
.‫ההחלטות‬ ‫למקבלי‬ ‫מדיניות‬ ‫המלצות‬ ‫מסמך‬
2
.
Queensland strategic plan 2016-2020
:
‫הת‬
‫ו‬
‫מדינת‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬
Queesland
‫ל‬
-
2016-2020
.
‫בתוכנית‬
‫הוגדר‬
‫מרכזי‬ ‫יעד‬
‫ל‬
‫רשת‬ ‫יצירת‬
,‫לכולם‬ ‫נגישה‬ ‫אינטגרטיבית‬
‫הוגדרו‬
(‫בטבלה‬ ‫)ראה‬ ‫מרכזיים‬ ‫יעדים‬
‫ו‬
.‫יעד‬ ‫לכל‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיות‬
‫זילנד‬ ‫ניו‬
New Zealand National Infrastructure Plan, 2011
‫זילנד‬ ‫בניו‬
‫הוכנה‬
‫ת‬
‫ו‬
‫לאומית‬ ‫כנית‬
‫תשתיות‬ ‫למגוון‬
‫שלה‬ ‫המרכיבים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫תחבורה‬ ‫כאשר‬
.
‫אחרים‬ ‫מרכיבים‬
‫אסטרטגיות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫זוהו‬ ‫מהתחומים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ .‫וחברה‬ ,‫מים‬ ,‫אנרגיה‬ ,‫תקשורת‬ ‫כוללים‬
.
‫למשל‬ ‫בתחבורה‬
,
‫של‬ ‫בצמיחה‬ ‫תמיכה‬ ,‫הסביבתית‬ ‫היציבות‬ ‫שמירת‬
‫העיר‬
‫בהתאם‬ .‫הרשת‬ ‫של‬ ‫והיעילות‬ ‫האפקטיביות‬ ‫וייעול‬ ‫אוקלנד‬
‫ת‬ ‫הכינו‬ ,‫לכך‬
‫ו‬
‫שנים‬ ‫לשלוש‬ ‫פעולה‬ ‫כנית‬
‫שבמסגרתה‬
‫פותח‬
‫חזון‬
‫ו‬
‫השונים‬ ‫לסקטורים‬ ‫והמדדים‬ ‫היעדים‬ ‫נגזרו‬ ‫שממנו‬
.‫תחבורה‬ ‫כולל‬
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report
National Roads Strategic Plan 2021 - final report

More Related Content

Similar to National Roads Strategic Plan 2021 - final report

מצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושני
MerhavMIU
 
פיתוח תחבורה ציבורית
פיתוח תחבורה ציבוריתפיתוח תחבורה ציבורית
פיתוח תחבורה ציבורית
esty segal
 
מצגת
מצגתמצגת
מצגת
themarkertlv
 
Smart city guide
Smart city guideSmart city guide
Definition of data needs for transport planning in Israel (2005) - Report C
Definition of data needs for transport planning in Israel (2005) - Report CDefinition of data needs for transport planning in Israel (2005) - Report C
Definition of data needs for transport planning in Israel (2005) - Report C
Marcos Szeinuk
 
Ramat Gan Outline plan 2040
Ramat Gan Outline plan 2040Ramat Gan Outline plan 2040
Ramat Gan Outline plan 2040
Elad Tzur
 

Similar to National Roads Strategic Plan 2021 - final report (6)

מצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושני
 
פיתוח תחבורה ציבורית
פיתוח תחבורה ציבוריתפיתוח תחבורה ציבורית
פיתוח תחבורה ציבורית
 
מצגת
מצגתמצגת
מצגת
 
Smart city guide
Smart city guideSmart city guide
Smart city guide
 
Definition of data needs for transport planning in Israel (2005) - Report C
Definition of data needs for transport planning in Israel (2005) - Report CDefinition of data needs for transport planning in Israel (2005) - Report C
Definition of data needs for transport planning in Israel (2005) - Report C
 
Ramat Gan Outline plan 2040
Ramat Gan Outline plan 2040Ramat Gan Outline plan 2040
Ramat Gan Outline plan 2040
 

More from Marcos Szeinuk

Israel national inter urban traffic control study - stage C -1995
Israel national inter urban traffic control study - stage C -1995Israel national inter urban traffic control study - stage C -1995
Israel national inter urban traffic control study - stage C -1995
Marcos Szeinuk
 
effect of advert signs on traffic signs - review - 2019 (in Hebrew)
effect of advert signs on traffic signs - review - 2019 (in Hebrew)effect of advert signs on traffic signs - review - 2019 (in Hebrew)
effect of advert signs on traffic signs - review - 2019 (in Hebrew)
Marcos Szeinuk
 
Brt brief (in Hebrew) סקירת מערכות תאו"ם
Brt brief (in Hebrew) סקירת מערכות תאו"םBrt brief (in Hebrew) סקירת מערכות תאו"ם
Brt brief (in Hebrew) סקירת מערכות תאו"ם
Marcos Szeinuk
 
Systemwide alternatives final report רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מ...
Systemwide alternatives final report רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מ...Systemwide alternatives final report רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מ...
Systemwide alternatives final report רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מ...
Marcos Szeinuk
 
Systemwide alternatives wp3 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp3 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיותSystemwide alternatives wp3 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp3 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Marcos Szeinuk
 
Systemwide alternatives wp2 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp2 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיותSystemwide alternatives wp2 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp2 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Marcos Szeinuk
 
Systemwide alternatives wp1 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp1 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיותSystemwide alternatives wp1 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp1 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Marcos Szeinuk
 
Multimodal project evaluation (in hebrew) 2005
Multimodal project evaluation (in hebrew) 2005Multimodal project evaluation (in hebrew) 2005
Multimodal project evaluation (in hebrew) 2005
Marcos Szeinuk
 
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 appndx_2018
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 appndx_2018Tel aviv sustainable mobility plan report 1 appndx_2018
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 appndx_2018
Marcos Szeinuk
 
Tel aviv sustainable mobility plan 2018 (in Hebrew)
Tel aviv sustainable mobility plan 2018 (in Hebrew)Tel aviv sustainable mobility plan 2018 (in Hebrew)
Tel aviv sustainable mobility plan 2018 (in Hebrew)
Marcos Szeinuk
 
Bike lanes signs proposal for changes to sign code 2001 (Hebrew)
Bike lanes signs  proposal for changes to sign code 2001 (Hebrew)Bike lanes signs  proposal for changes to sign code 2001 (Hebrew)
Bike lanes signs proposal for changes to sign code 2001 (Hebrew)
Marcos Szeinuk
 
Jerusalem forecasts 1993 part2
Jerusalem forecasts 1993 part2Jerusalem forecasts 1993 part2
Jerusalem forecasts 1993 part2
Marcos Szeinuk
 
Jerusalem forecasts 1993 part1
Jerusalem forecasts 1993 part1Jerusalem forecasts 1993 part1
Jerusalem forecasts 1993 part1
Marcos Szeinuk
 
Modeling committee on motorization rate model 2003 (Hebrew)
Modeling committee on motorization rate model 2003 (Hebrew)Modeling committee on motorization rate model 2003 (Hebrew)
Modeling committee on motorization rate model 2003 (Hebrew)
Marcos Szeinuk
 
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part2
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part2Parking and traffic jerusalem center study 1992 part2
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part2
Marcos Szeinuk
 
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part1
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part1Parking and traffic jerusalem center study 1992 part1
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part1
Marcos Szeinuk
 
הנחיות לתכנון רחובות בערים - כרך עצמים וצמחייה
הנחיות לתכנון רחובות בערים - כרך עצמים וצמחייההנחיות לתכנון רחובות בערים - כרך עצמים וצמחייה
הנחיות לתכנון רחובות בערים - כרך עצמים וצמחייה
Marcos Szeinuk
 
Rehovot transport masterplan 1997 (Hebrew)
Rehovot transport masterplan 1997 (Hebrew)Rehovot transport masterplan 1997 (Hebrew)
Rehovot transport masterplan 1997 (Hebrew)
Marcos Szeinuk
 
Transit priority Toolbox Report - Tel Aviv
Transit priority Toolbox Report - Tel AvivTransit priority Toolbox Report - Tel Aviv
Transit priority Toolbox Report - Tel Aviv
Marcos Szeinuk
 
Bicycle lanes guidelines proposal Tel Aviv 1998
Bicycle lanes guidelines proposal Tel Aviv 1998Bicycle lanes guidelines proposal Tel Aviv 1998
Bicycle lanes guidelines proposal Tel Aviv 1998
Marcos Szeinuk
 

More from Marcos Szeinuk (20)

Israel national inter urban traffic control study - stage C -1995
Israel national inter urban traffic control study - stage C -1995Israel national inter urban traffic control study - stage C -1995
Israel national inter urban traffic control study - stage C -1995
 
effect of advert signs on traffic signs - review - 2019 (in Hebrew)
effect of advert signs on traffic signs - review - 2019 (in Hebrew)effect of advert signs on traffic signs - review - 2019 (in Hebrew)
effect of advert signs on traffic signs - review - 2019 (in Hebrew)
 
Brt brief (in Hebrew) סקירת מערכות תאו"ם
Brt brief (in Hebrew) סקירת מערכות תאו"םBrt brief (in Hebrew) סקירת מערכות תאו"ם
Brt brief (in Hebrew) סקירת מערכות תאו"ם
 
Systemwide alternatives final report רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מ...
Systemwide alternatives final report רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מ...Systemwide alternatives final report רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מ...
Systemwide alternatives final report רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מ...
 
Systemwide alternatives wp3 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp3 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיותSystemwide alternatives wp3 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp3 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
 
Systemwide alternatives wp2 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp2 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיותSystemwide alternatives wp2 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp2 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
 
Systemwide alternatives wp1 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp1 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיותSystemwide alternatives wp1 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
Systemwide alternatives wp1 רה ארגון תחבורה ציבורית תל אביב חלופות מערכתיות
 
Multimodal project evaluation (in hebrew) 2005
Multimodal project evaluation (in hebrew) 2005Multimodal project evaluation (in hebrew) 2005
Multimodal project evaluation (in hebrew) 2005
 
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 appndx_2018
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 appndx_2018Tel aviv sustainable mobility plan report 1 appndx_2018
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 appndx_2018
 
Tel aviv sustainable mobility plan 2018 (in Hebrew)
Tel aviv sustainable mobility plan 2018 (in Hebrew)Tel aviv sustainable mobility plan 2018 (in Hebrew)
Tel aviv sustainable mobility plan 2018 (in Hebrew)
 
Bike lanes signs proposal for changes to sign code 2001 (Hebrew)
Bike lanes signs  proposal for changes to sign code 2001 (Hebrew)Bike lanes signs  proposal for changes to sign code 2001 (Hebrew)
Bike lanes signs proposal for changes to sign code 2001 (Hebrew)
 
Jerusalem forecasts 1993 part2
Jerusalem forecasts 1993 part2Jerusalem forecasts 1993 part2
Jerusalem forecasts 1993 part2
 
Jerusalem forecasts 1993 part1
Jerusalem forecasts 1993 part1Jerusalem forecasts 1993 part1
Jerusalem forecasts 1993 part1
 
Modeling committee on motorization rate model 2003 (Hebrew)
Modeling committee on motorization rate model 2003 (Hebrew)Modeling committee on motorization rate model 2003 (Hebrew)
Modeling committee on motorization rate model 2003 (Hebrew)
 
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part2
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part2Parking and traffic jerusalem center study 1992 part2
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part2
 
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part1
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part1Parking and traffic jerusalem center study 1992 part1
Parking and traffic jerusalem center study 1992 part1
 
הנחיות לתכנון רחובות בערים - כרך עצמים וצמחייה
הנחיות לתכנון רחובות בערים - כרך עצמים וצמחייההנחיות לתכנון רחובות בערים - כרך עצמים וצמחייה
הנחיות לתכנון רחובות בערים - כרך עצמים וצמחייה
 
Rehovot transport masterplan 1997 (Hebrew)
Rehovot transport masterplan 1997 (Hebrew)Rehovot transport masterplan 1997 (Hebrew)
Rehovot transport masterplan 1997 (Hebrew)
 
Transit priority Toolbox Report - Tel Aviv
Transit priority Toolbox Report - Tel AvivTransit priority Toolbox Report - Tel Aviv
Transit priority Toolbox Report - Tel Aviv
 
Bicycle lanes guidelines proposal Tel Aviv 1998
Bicycle lanes guidelines proposal Tel Aviv 1998Bicycle lanes guidelines proposal Tel Aviv 1998
Bicycle lanes guidelines proposal Tel Aviv 1998
 

National Roads Strategic Plan 2021 - final report

 • 1. ‫לאומית‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬ ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫לפיתוח‬ ‫רשת‬ ‫מסכם‬ ‫דו״ח‬ 2050 ‫מרץ‬ 2021
 • 2. 2 ‫התכנון‬ ‫צוות‬ ‫שרב‬ ‫ניר‬ ‫ד״ר‬ ‫סיינוק‬ ‫מרכוס‬ ‫אינג׳‬ ‫אסחאק‬ ‫רוברט‬ ‫ד״ר‬ ‫שיפטן‬ ‫יורם‬ ‫פרופ׳‬ ‫ברכמן‬ ‫יוסי‬ ‫פרופ׳‬ ‫פרנקל‬ ‫אמנון‬ ‫פרופ׳‬ ‫בלשה‬ ‫דורון‬ ‫ד״ר‬ ‫דורון‬ ‫אינג׳‬ ‫מגיד‬ ‫לינדר‬ ‫זהר‬ ‫מלמוד‬ ‫ערן‬ ‫שבת‬ ‫בן‬ ‫אליה‬ ‫ד״ר‬ ‫משרד‬ ‫לרמן‬ ‫יואב‬ ‫ד״ר‬ ‫יו‬ ‫אדר׳‬ ‫נתן‬ ‫לבנדיגר‬ ‫א‬ ‫דר‬ ‫שילה‬ ‫שמואל‬ ‫׳‬ ‫קונדרייב‬ ‫אינה‬ ‫אינג׳‬ ‫מנאסרה‬ ‫הנד‬ ‫ד״ר‬ ‫שיפטן‬ ‫יובל‬ ‫פרוינד‬ ‫גלי‬ ‫שט‬ ‫ליאור‬ ‫י‬ ‫ינברג‬ ‫איל‬ ‫טל‬ ‫אדר׳‬ ‫רובינשטיין‬ ‫יוליה‬ ‫גיטלמן‬ ‫ויקטוריה‬ ‫ד״ר‬ ‫לת‬ ‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬ ‫ו‬ ‫כנית‬ ‫משרד‬ ‫התחבורה‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫התכנון‬ ‫מנהל‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫חברת‬ ‫איילון‬ ‫נתיבי‬ ‫חברתי‬ ‫נוף‬ ‫יפה‬ ‫חברת‬ ‫נת״ע‬ ‫חברת‬ ‫ישראל‬ ‫רכבת‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ירושלים‬ ‫לתחבורה‬ ‫אב‬ ‫כנית‬
 • 3. 3 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ 1 . ‫העבודה‬ ‫ומטרת‬ ‫מבוא‬ ................................ ................................ ................................ ....................... 5 2 . ‫בישראל‬ ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ................................ ................................ ................................ ....... 6 2.1 ‫רקע‬ ‫דמוגרפי‬ ................................ ................................ ................................ ........................... 6 2.2 ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫מבנה‬ ................................ ................................ ................................ ......... 7 2.3 ‫קיימות‬ ‫תוכניות‬ ................................ ................................ ................................ ...................... 12 3 . ‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ ‫ישראל‬ ................................ ................................ ................................ .......... 17 3.1 ‫וצפיפות‬ ‫אוכלוסייה‬ ................................ ................................ ................................ ............... 17 3.2 ‫בתשתיות‬ ‫והשקעה‬ ‫נסועה‬ ,‫מינוע‬ ‫רמות‬ ................................ ................................ ................. 20 3.3 ‫דרכים‬ ‫רשתות‬ ................................ ................................ ................................ ...................... 22 3.4 ‫כפריים‬ ‫באזורים‬ ‫אזורית‬ ‫רשת‬ ‫התפתחות‬ ................................ ................................ ............. 26 3.5 ‫סיכום‬ .......... ................................ ................................ ................................ .......................... 27 4 . ‫אסטרטגים‬ ‫ויעדים‬ ‫תוכניות‬ ‫של‬ ‫בינלאומית‬ ‫סקירה‬ ................................ ................................ ......... 28 4.1 ‫ארה״ב‬ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 29 4.2 ‫אנגליה‬ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 29 4.3 ‫גרמניה‬ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 30 4.4 ‫הולנד‬ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 30 4.5 ‫אוסטרליה‬ ................................ ................................ ................................ ............................. 30 4.6 ‫זילנד‬ ‫ניו‬ ................................ ................................ ................................ ................................ . 30 4.7 ‫קנדה‬ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 31 4.8 ‫אפריקה‬ ‫דרום‬ ................................ ................................ ................................ ....................... 31 4.9 ‫האו״ם‬ ‫בארגון‬ ‫קיימא‬ ‫בת‬ ‫תחבורה‬ ................................ ................................ ........................ 31 4.10 ‫מתודולוגיות‬ ................................ ................................ ................................ .......................... 32 4.11 ‫שנסקרו‬ ‫בתוכניות‬ ‫האסטרטגים‬ ‫היעדים‬ ‫סיכום‬ ................................ ................................ ..... 36 5 . ‫כללית‬ ‫מתודולוגיה‬ ................................ ................................ ................................ ..................... 37 5.1 ‫מתודולוגי‬ ‫מבוא‬ ................................ ................................ ................................ .................... 37 5.2 ‫האסטרטגית‬ ‫התוכנית‬ ‫תכנון‬ ‫תהליך‬ ................................ ................................ ...................... 38 6 . ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ,‫חזון‬ ................................ ................................ ................................ ..................... 42 6.1 ‫והמטרות‬ ‫החזון‬ ‫הגדרת‬ ................................ ................................ ................................ ........ 42
 • 4. 4 6.2 ‫ומדדים‬ ‫יעדים‬ ................................ ................................ ................................ ....................... 43 7 . ‫האסטרטגית‬ ‫בתוכנית‬ ‫בטיחות‬ ................................ ................................ ................................ ...... 45 7.1 ‫הלא‬ ‫בדרכים‬ ,‫בדרכים‬ ‫הבטיחות‬ ‫מצב‬ ‫אפיון‬ - ‫בישראל‬ ‫עירוניות‬ ................................ ............ 45 7.2 ‫המפותחות‬ ‫המדינות‬ ‫עם‬ ‫בישראל‬ ‫הבטיחות‬ ‫מצב‬ ................................ ................................ 47 7.3 ‫סוגיות‬ ‫רקע‬ ‫והתפתחויות‬ ‫עיקריות‬ ‫בטיחות‬ ................................ ................................ ............ 50 7.4 ‫הלא‬ ‫בדרכים‬ ‫הבטיחות‬ ‫מצב‬ ‫לשיפור‬ ‫מענה‬ ‫שדורשות‬ ‫שאלות‬ ‫ריכוז‬ - ‫עירוניות‬ ...................... 52 8 . ‫האסטרטגית‬ ‫הדרכים‬ ‫תכנית‬ ‫חלופות‬ ................................ ................................ ............................. 54 8.1 ‫לתוכנית‬ ‫הרקע‬ ‫שכבות‬ ................................ ................................ ................................ .......... 54 8.2 ‫החלופות‬ ‫הגדרת‬ ................................ ................................ ................................ ................... 58 8.3 ‫רשתות‬ ‫ניתוח‬ ................................ ................................ ................................ ........................ 67 8.4 ‫התשתית‬ ‫עלויות‬ ‫מודל‬ ................................ ................................ ................................ ........... 72 8.5 ‫ביקושים‬ ‫ניתוח‬ ................................ ................................ ................................ ...................... 74 9 . ‫התוכנית‬ ‫וסיכום‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫ביעדים‬ ‫עמידה‬ ................................ ................................ .................. 77 10 . ‫האסטרטגית‬ ‫התוכנית‬ ................................ ................................ ................................ .................. 80 10.1 ‫תשתית‬ ‫חבילת‬ ................................ ................................ ................................ ..................... 80 10.2 ‫וממשקים‬ ‫שירות‬ ‫חבילת‬ ................................ ................................ ................................ ....... 90 10.3 ‫ביקוש‬ ‫ניהול‬ ‫ומדיניות‬ ‫תנועה‬ ‫ניהול‬ ‫חבילת‬ ................................ ................................ ............. 92 10.4 ‫גיאופוליטיים‬ ‫חיבורים‬ ................................ ................................ ................................ ........... 98 ) ‫המרחב‬ ‫בתחביר‬ ‫הארצית‬ ‫הרשת‬ ‫ניתוחי‬ :‫נספח‬ SPACE SYNTAX ( ................................ .............. 100 ‫מקום‬ ‫מראי‬ ............................................................................................................................. .......... 110
 • 5. 5 ‫מבוא‬ ‫העבודה‬ ‫ומטרת‬ ‫התחבורה‬ ‫מרכיבים‬ ‫הינם‬ ‫והניידות‬ ‫חיוניים‬ ‫איכות‬ ,‫נגישות‬ ‫המאפשרים‬ ‫חברה‬ ‫קשרי‬ ,‫חיים‬ ‫ותמיכה‬ ‫בצמיחה‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫והעיר‬ ‫המדינה‬ . ‫הגידול‬ ‫הצפוי‬ ‫ב‬ ‫וב‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫צפיפות‬ ‫הופכים‬ ,‫לתכנון‬ ‫יותר‬ ‫מורכבת‬ ‫הניידות‬ ‫את‬ ‫משאבי‬ .‫ולביצוע‬ ‫לתקצוב‬ ‫וביקוש‬ ,‫גיסא‬ ‫מחד‬ ‫מוגבלים‬ ‫ותקציב‬ ‫קרקע‬ ‫ו‬ ‫הולך‬ ‫גובר‬ ‫לנסיעות‬ ‫הופכים‬ ,‫גיסא‬ ‫מאידך‬ ‫חיוני‬ ‫לגורם‬ ‫התחבורה‬ ‫תכנון‬ ‫את‬ ‫ו‬ ‫למדיניות‬ ‫באשר‬ ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬ ‫המצריך‬ ‫כמוהו‬ ‫מאין‬ ‫ל‬ ‫ניידות‬ ‫לספק‬ ‫יכולת‬ ‫בסביבה‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫טובה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫במהירות‬ ‫המשתנה‬ . ‫תכנון‬ ‫והשקעה‬ ‫עקביים‬ ‫במערכת‬ ‫התחבורה‬ ‫במדינה‬ ,‫מאוד‬ ‫מוגבלים‬ ‫קרקע‬ ‫משאבי‬ ‫בעלת‬ ,‫קטנה‬ ‫ב‬ ‫גבוהה‬ ‫צפיפות‬ ,‫בעולם‬ ‫מהגבוהים‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫וקצב‬ ‫היא‬ ‫משימה‬ ‫מורכבת‬ ‫הדורשת‬ ‫השקפה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫ארוכת‬ ‫טווח‬ ‫ו‬ ‫מחויבת‬ ‫השקעות‬ ‫כלכליות‬ ‫ג‬ ‫דולות‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ . ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫דורש‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫תחבורה‬ ‫תכנון‬ ‫המ‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫רשת‬ ‫סימולציות‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫הכיוון‬ ‫ואת‬ ‫דיניות‬ .‫הרשת‬ ‫לאור‬ ‫בנוגע‬ ‫גבוהה‬ ‫ודאות‬ ‫חוסר‬ ‫התפתחויות‬ ‫הכלכלה‬ ,‫החברה‬ , ,‫והפוליטי‬ ‫החברתי‬ ‫והאקלים‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫התכנון‬ ‫האסטרטגי‬ ‫דורש‬ ‫ו‬ ‫יעדים‬ ‫של‬ ‫הגדרה‬ ‫תרחישי‬ ‫ניתוח‬ ‫כגון‬ ‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫כלים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ,‫ם‬ ‫מפות‬ ‫דרכים‬ ‫אינדיקטיביים‬ ‫ומודלים‬ , ‫מפורטות‬ ‫תחבורתיות‬ ‫סימולציות‬ ‫תכנון‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫יותר‬ . ‫רבדים‬ ‫כוללת‬ ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫היצע‬ ‫של‬ , ‫שנ‬ ‫המערכת‬ .‫שונים‬ ‫ולנוסעים‬ ‫שונים‬ ‫נסיעות‬ ‫לסוגי‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫ועדו‬ ‫לתת‬ ‫נועדה‬ ‫רשתות‬ ,‫אלה‬ ‫צרכים‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫וארוכות‬ ‫בינוניות‬ ,‫קצרות‬ ‫לנסיעות‬ ‫מענה‬ ‫)דרכים‬ ‫התחבורה‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫היררכי‬ ‫במבנה‬ ‫לפעול‬ ‫צריכות‬ (‫ציבורית‬ ‫ותחבורה‬ ‫תפקודי‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫עקרונות‬ ‫רשת‬ ,‫עירונית‬ ‫בין‬ ‫רשת‬ : ‫הנוספים‬ ‫ההיצע‬ ‫מרכיבי‬ ‫כל‬ ‫לרבות‬ ‫עירונית‬ ‫ורשת‬ ‫אזורית‬ ‫רשת‬ ,‫מטרופולינית‬ , ‫הביקוש‬ ‫ניהול‬ ‫אמצעי‬ ‫בהם‬ .‫והתנועה‬ ‫איור‬ 1 ‫הת‬ ‫התמקדות‬ : ‫ו‬ ‫כנית‬ ‫מטרת‬ ‫הנוכחית‬ ‫העבודה‬ ‫הינה‬ ‫ת‬ ‫של‬ ‫הכנה‬ ‫ו‬ ‫אסט‬ ‫כנית‬ ‫הדרכים‬ ‫ורשת‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫של‬ ‫משולבת‬ ‫רטגית‬ ‫של‬ ‫ובחינה‬ ‫הארצית‬ ‫תחבורתית‬ ‫מדיניות‬ ‫משלימה‬ ‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ) 2050 ( ‫הבינוני‬ ‫ולטווח‬ ) 2030 ( ‫האתגרים‬ ‫לאור‬ .‫הקרקע‬ ‫ושימושי‬ ‫הטכנולוגיה‬ ,‫החיים‬ ‫הרגלי‬ ,‫ובחברה‬ ‫בכלכלה‬ ‫הודאות‬ ‫אי‬ ‫ולאור‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בפני‬ ‫העומדים‬ ‫הת‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ברשת‬ ‫תתמקד‬ ‫כנית‬ ‫ה‬ ‫דרכים‬ ‫גם‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ‫ארצית‬ ‫לרמה‬ ‫המטרופולי‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ ‫והעירונית‬ ‫נית‬ .‫הנכונה‬ ‫הארצית‬ ‫המדיניות‬ ‫לתכנון‬ ‫וחשובה‬ ‫הדדית‬ ‫הינה‬ ‫ההשפעה‬
 • 6. 6 ‫בישראל‬ ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫רקע‬ ‫דמוגרפי‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫פי‬ ‫על‬ , ‫בשנת‬ 2016 ‫בישראל‬ ‫התגוררו‬ 8.6 ‫איש‬ ‫מיליון‬ ‫מרכזית‬ ‫)לשכה‬ ,‫לסטטיסטיקה‬ 2017 ‫לשנת‬ ‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫התחזיות‬ ‫כאשר‬ ,( 2040 ‫שכמות‬ ‫מעריכות‬ ‫בין‬ ‫תהיה‬ ‫האוכלוסייה‬ 12.2 ‫ל‬ ‫מיליון‬ - 14.2 ‫כ‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫או‬ ,‫מיליון‬ - 4.6 ‫)המועצה‬ ‫הביניים‬ ‫בתרחיש‬ ‫איש‬ ‫מיליון‬ ,‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ 2017 ‫שנת‬ ‫עד‬ ( 2040 . ‫איור‬ 2 ,‫נמוך‬ ‫תרחישים‬ ‫מנעד‬ ‫לפי‬ ‫בישראל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫את‬ ‫מציג‬ .‫וגבוה‬ ‫בינוני‬ ‫איור‬ 2 : ‫ישראל‬ ‫עבור‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫תרחישי‬ ‫איור‬ 3 ‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫בישראל‬ ‫היישובים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מפה‬ ‫מציג‬ ‫שה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫שמטרופולין‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ .‫היחסי‬ ‫גודלם‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫ביתם‬ - 4 ‫)וכ‬ ‫תושבים‬ ‫מיליון‬ - 3 .‫ביותר‬ ‫הצפוף‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ,(‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫מיליון‬
 • 7. 7 ‫איור‬ 3 ‫אוכלוסייה‬ ‫פיזור‬ : ‫מבנה‬ ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫רשת‬ ‫יש‬ ‫דרך‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ .‫לעריה‬ ‫נגישות‬ ‫ויוצרת‬ ‫הארץ‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הקושרת‬ ‫היררכית‬ ‫רשת‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫הדרכים‬ .‫מלאה‬ ‫דרכים‬ ‫מערכת‬ ‫יוצרים‬ ‫יחד‬ ‫וכולם‬ ,‫מוגדרים‬ ‫ותפקידים‬ ‫הנדסיים‬ ‫מאפיינים‬
 • 8. 8 ‫מבנה‬ .‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫ורשת‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ :‫עיקריות‬ ‫שכבות‬ ‫משתי‬ ‫מורכב‬ ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ :‫רמות‬ ‫לשלוש‬ ‫מחולקות‬ ‫אלו‬ ‫שכבות‬ ‹ ‫ארצית‬ ‫רמה‬ – ‫ומהירות‬ ‫ראשיות‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מטרופולינים‬ ‫ובין‬ ‫ארץ‬ ‫חבלי‬ ‫בין‬ ‫לתנועות‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ .‫הארצית‬ ‫הרכבות‬ ‫ומערכת‬ ‫בינעירוניים‬ ‫אוטובוס‬ ‫קווי‬ ‫ובאמצעות‬ ‹ ‫אזורית‬ ‫רמה‬ – ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מבוצעות‬ ‫אלו‬ ‫תנועות‬ .‫המטרופולינים‬ ‫ובתוך‬ ‫ארץ‬ ‫חבל‬ ‫אותו‬ ‫בתוך‬ ‫לתנועות‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ .‫פרברית‬ ‫רכבת‬ ‫וקווי‬ ‫מתע"ן‬ ‫מערכת‬ ,‫אוטובוס‬ ‫קווי‬ ‫ובאמצעות‬ ‫אזוריות‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‹ ‫מקומית‬ ‫רמה‬ – ‫וקווי‬ ‫מקומיות‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫באמצעות‬ ‫בעיקר‬ ‫שנעשות‬ ‫ומקומיות‬ ‫עירוניות‬ ‫לתנועות‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫אוטובוס‬ ‫ועירוניים‬ ‫מקומיים‬ . .‫זו‬ ‫בעבודה‬ ‫תיכלל‬ ‫לא‬ ‫המקומיות‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫איור‬ 4 : ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫ארגון‬ 2.2.1 ‫ארצית‬ ‫רשת‬ ‫בישראל‬ ‫המרכזיים‬ ‫והצירים‬ ‫ה‬ ‫בין‬ ‫לנסיעות‬ ‫מענה‬ ‫שנותנות‬ ‫ראשיות‬ ‫ודרכים‬ ‫מהירות‬ ‫מדרכים‬ ‫מורכבת‬ ‫הארצית‬ ‫רשת‬ - ‫מטרופוליניות‬ .‫ובינעירוניות‬ ‫מהרשת‬ ‫כחלק‬ ‫הארצית‬ ‫או‬ ‫מהירות‬ ‫דרכים‬ ‫רובם‬ ,‫הארצי‬ ‫בתפקידם‬ ‫מיוחדת‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלי‬ ‫תנועה‬ ‫צירי‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ , ‫ראשיות‬ ‫ה‬ ‫המטרופולינים‬ ‫ארבעת‬ ‫את‬ ‫מחברות‬ ‫בארץ‬ – ‫הדרכים‬ ‫והינן‬ ,‫שבע‬ ‫באר‬ ,‫חיפה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫ירושלים‬ ‫ד‬ .‫ביותר‬ ‫העמוסות‬ ‫הבינעירוניות‬ ‫ר‬ ‫נושאות‬ ‫אלו‬ ‫כים‬ ‫גבוה‬ ‫בהם‬ ‫התנועה‬ ‫עומס‬ ,‫הארצית‬ ‫מהנסועה‬ ‫נכבד‬ ‫חלק‬ ‫ולמעשה‬ ‫הן‬ ‫מהוו‬ ‫ת‬ ‫בישראל‬ ‫הדרכים‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫השלד‬ ‫את‬ .‫להם‬ ‫להינתן‬ ‫חייב‬ ‫וביצועי‬ ‫תכנוני‬ ‫דגש‬ ,‫לפיכך‬ . ‫א‬ . '‫מס‬ ‫דרך‬ 1 ‫הארץ‬ ‫מרכז‬ ‫את‬ ‫המחברת‬ ‫מהירה‬ ‫דרך‬ – ‫מדרך‬ 20 ‫אביב‬ ‫בתל‬ (‫איילון‬ ‫)נתיבי‬ ‫ולתוך‬ .‫ירושלים‬ ‫משם‬ ‫עד‬ ‫מזרחה‬ ‫דרך‬ 90 ‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ – .‫הערבה‬ ‫בית‬ ‫צומת‬
 • 9. 9 ‫וכוללת‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫התעופה‬ ‫לנמל‬ ‫בסמוך‬ ‫עוברת‬ ‫הדרך‬ 15 ‫מחלף‬ :‫בהם‬ ‫שהמרכזיים‬ ‫לירושלים‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בין‬ ‫מחלפים‬ ‫)דרך‬ ‫גנות‬ 4 '‫מס‬ ‫דרך‬ ‫עם‬ ‫המחלפים‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫מחלף‬ ,( 6 – ) ‫ענבה‬ ‫מחלף‬ ,‫ודניאל‬ ‫שמן‬ ‫בן‬ 431 ) ‫לטרון‬ ‫מחלף‬ ,( 3 ( ) ‫הגיא‬ ‫שער‬ ‫ומחלף‬ 38 ) ‫מזרח‬ ‫שער‬ ‫למחלף‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫הדרך‬ ‫אורך‬ .( 60 ‫הינו‬ ‫בירושלים‬ ( 74.7 ‫ק"מ‬ ‫ו‬ ‫קיימים‬ ‫המהירה‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫אורכה‬ ‫לרוב‬ 3 .‫לכיוון‬ ‫בסיסיים‬ ‫תנועה‬ ‫נתיבי‬ ‫דרך‬ ‫עם‬ ‫משותף‬ ‫קטע‬ ‫הינו‬ ‫דניאל‬ ‫למחלף‬ ‫שמן‬ ‫בן‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫הקטע‬ 6 ‫התנועות‬ ‫של‬ ‫השתזרות‬ ‫תנועת‬ ‫מתבצעת‬ ‫ובו‬ .‫אלה‬ ‫דרכים‬ ‫בין‬ ‫מערבה‬ ‫בכיוון‬ "‫המהיר‬ ‫"הנתיב‬ ‫ופועל‬ ‫נסלל‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫למחלף‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫בקטע‬ – ‫תח"צ‬ ,‫אגרה‬ ‫נתיב‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫באורך‬ ‫ונר"ת‬ - 10 .‫ק"מ‬ ‫בשנת‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬ 2019 ‫המהירה‬ ‫בדרך‬ ‫נעים‬ ‫בין‬ 115 ‫ל‬ ‫ביממה‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫אלף‬ - 190 ‫המשותף‬ ‫בקטע‬ ‫)לא‬ ‫אלף‬ '‫מס‬ ‫דרך‬ ‫עם‬ 6 .( '‫מס‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫הקישור‬ ‫לאור‬ 1 ‫ישראל‬ ‫לבירת‬ - ‫בישראל‬ ‫הגדול‬ ‫המטרופוליני‬ ‫ולמרכז‬ ,‫במזרח‬ ‫ירושלים‬ – ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫התעופה‬ ‫נמל‬ ‫עם‬ ‫וההשקה‬ ,‫במערב‬ - ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫זו‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫והתחבורתית‬ ‫הלאומית‬ ‫חשיבותה‬ , ‫בשנים‬ ‫שהופעל‬ ‫הרכבת‬ ‫קו‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬ ,‫במעלה‬ ‫ראשונה‬ ‫הינה‬ .‫דומה‬ ‫בתוואי‬ ‫האחרונות‬ ‫ב‬ . '‫מס‬ ‫דרך‬ 2 ‫נתניה‬ ,‫חדרה‬ ‫הערים‬ ‫בתוך‬ ‫חולפת‬ ‫הדרך‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עם‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫המחברת‬ ‫החוף‬ ‫רצועת‬ ‫לאורך‬ ‫מהירה‬ ‫דרך‬ ‫ולאורכה‬ ,‫והרצליה‬ ‫ממוקמים‬ .‫נוספים‬ ‫יישובים‬ '‫מס‬ ‫דרך‬ 2 ‫צפון‬ ‫של‬ ‫גדולים‬ ‫וחלקים‬ ‫חיפה‬ ‫מטרופולין‬ ‫את‬ ‫מחברת‬ ,‫ישראל‬ ‫במערב‬ ‫המרכזי‬ ‫האורך‬ ‫ציר‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ .‫בישראל‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫מרכיב‬ ‫מהווה‬ ‫ולפיכך‬ ,‫הארץ‬ ‫מרכז‬ ‫לעבר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫היומיים‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬ ‫בדרך‬ 2 ‫בין‬ ‫נעים‬ 160 ‫ועד‬ ‫הדרומי‬ ‫בקטע‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬ 55 .‫הצפוני‬ ‫בקטע‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬ ‫כוללת‬ ‫הדרך‬ 16 ‫)דרך‬ ‫יעקב‬ ‫זכרון‬ ‫מחלף‬ ,‫דרום‬ ‫חיפה‬ ‫מחלף‬ : ‫ביניהם‬ ‫שהעיקריים‬ ‫מחלפים‬ 67 ‫קיסריה‬ ‫מחלף‬ ,( ) 65 ) ‫נתניה‬ ‫מחלף‬ ,( 57 ) ‫שפיים‬ ‫מחלף‬ ,( 20 ) ‫גלילות‬ ‫ומחלף‬ ( 5 .‫עירונית‬ ‫ואף‬ ‫ראשית‬ ‫לדרך‬ ‫הדרך‬ ‫הופכת‬ ‫מכאן‬ .( ‫הינו‬ ‫המהירה‬ ‫הדרך‬ ‫אורך‬ 99 ‫בעלת‬ ‫והינה‬ ‫ק"מ‬ 4 - 2 .‫בכיוון‬ ‫נתיבים‬ ‫כולל‬ ‫קיסריה‬ ‫למחלף‬ ‫חיפה‬ ‫בין‬ ‫הצפוני‬ ‫הקטע‬ 2 ‫מורחבת‬ ‫הדרך‬ ‫חבצלת‬ ‫למחלף‬ ‫קיסריה‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ .‫בכיוון‬ ‫נתיבים‬ ‫ל‬ ‫כיום‬ - 3 ‫כוללת‬ ‫הדרך‬ ‫נתניה‬ ‫מחלף‬ ‫ועד‬ ‫דרומה‬ ‫ומשם‬ ,‫לכיוון‬ ‫נתיבים‬ 3 ‫ב‬ ‫בוצעו‬ ‫דרומה‬ ‫בהמשך‬ .‫נתיבים‬ - 2019 ‫נת‬ ‫תוספת‬ ‫עם‬ ‫ובחלקם‬ ‫קיים‬ ‫נתיב‬ ‫ע"ח‬ ‫)בחלקם‬ ‫גלילות‬ ‫מחלף‬ ‫עד‬ ‫נר"תים‬ .(‫יב‬ ‫לכביש‬ ‫נתניה‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ "‫מהירים‬ ‫"נתיבים‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחיל‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ 20 ‫מרכזי‬ ‫מסלול‬ ‫יכלול‬ ‫שבסופו‬ , ‫לפנה"צ‬ : ‫מתחלפים‬ ‫תנועה‬ ‫כיווני‬ ‫עם‬ ,‫ונר"ת‬ ‫תח"צ‬ ,‫אגרה‬ ‫כדרך‬ ‫שיפעל‬ ,‫הרגילים‬ ‫מהמסלולים‬ ‫המופרד‬ – ‫שני‬ ‫ואחה"צ‬ ‫דרומה‬ ‫נתיבים‬ – .‫כנר"ת‬ ‫ישמש‬ ‫בלבד‬ ‫הביצוע‬ ‫שבשלבי‬ ‫ימני‬ ‫נת"צ‬ ‫יבוצע‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫צפונה‬ ‫נתיבים‬ ‫שני‬ ‫ו‬ ‫כן‬ ‫זכרון‬ ‫למחלף‬ ‫קיסריה‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫בקטע‬ ‫נתיב‬ ‫הוספת‬ ‫תכנון‬ ‫להתחיל‬ ‫עומדים‬ ‫יעקב‬ . ‫ג‬ . '‫מס‬ ‫דרך‬ 4 '‫מס‬ ‫דרך‬ 4 ‫באורך‬ ‫ראשי‬ ‫ציר‬ ‫הינה‬ 200 .‫בדרום‬ ‫עזה‬ ‫רצועת‬ ‫ועד‬ ‫בצפון‬ ‫הלבנון‬ ‫מגבול‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫במערב‬ ‫ק"מ‬ ‫מתאפיינת‬ ‫זו‬ ‫דרך‬ ‫בתפקוד‬ .‫התנועה‬ ‫בנפחי‬ ‫גדולה‬ ‫ושונות‬ ‫מגוונים‬ ‫במאפיינים‬ ,‫אחיד‬ ‫לא‬ ‫טבלה‬ 1 ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫קטעי‬ ‫לתמ"א‬ ‫)בהתאם‬ ‫ומאפייניהם‬ ‫השונים‬ ‫הדרך‬ 42 :(
 • 10. 10 ‫טבלה‬ 1 : '‫מס‬ ‫בכביש‬ ‫הדרך‬ ‫קטעי‬ 4 ‹ ‫הקטע‬ ‹ ‫תמ"א‬ 42 ‹ 1 ‹ 2 ‹ 3 ‹ 4 ‹ 5 ‹ 6 ‹ 7 ‹ 8 ‹ 9 ‹ 10 ‹ ‫הנקרה‬ ‫ראש‬ – 89 ‹ 89 – ‫ים‬ ‫קרית‬ ‹ ‫ק‬ ‫רית‬ ‫ים‬ – ‫דרום‬ ‫חיפה‬ .‫מ‬ ‹ ‫דרום‬ ‫חיפה‬ – 721 ‹ 721 – 67 ‹ 67 – 57 ‹ 57 – 531 ‹ 531 – 20 ‹ 20 – 34 ‹ 34 – ‫עזה‬ ‫רצועת‬ ‹ ‫אזורית‬ ‹ ‫אזורית‬ – ‫קיבולת‬ ‫רבת‬ ‹ ‫עירונית‬ ‹ ‫אזורית‬ – ‫קיבולת‬ ‫רבת‬ ‹ ‫אזורית‬ ‹ ‫קיבולת‬ ‫רבת‬ ‫ראשית‬ ‹ ‫לתח"צ‬ ‫בלעדית‬ ‫דרך‬ + ‫ראשית‬ ‫דרך‬ ‹ ‫לתח"צ‬ ‫בלעדית‬ ‫דרך‬ + ‫מהירה‬ ‫דרך‬ ‹ ‫קיבולת‬ ‫רבת‬ ‫מהירה‬ ‫דרך‬ ‹ ‫מהירה‬ ‫דרך‬ ‫לקטעים‬ ‫פרט‬ 1 ‫ו‬ - 10 ‫דו‬ ‫הינה‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ , - .‫מסלולית‬ :‫בהם‬ ‫שהראשיים‬ ,‫חלקיים‬ ‫רובם‬ ,‫מחלפים‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫לאורכה‬ ) ‫נעמן‬ ‫כרי‬ 22 ) ‫מורשה‬ ,( 5 ‫גנות‬ ,( – ) ‫השבעה‬ 1 , 44 ) ‫דרום‬ ‫ראשון‬ ,( 431 ) ‫חולות‬ ,( 20 ) ‫אשדוד‬ ,( 7 ‫צמתים‬ ‫עשרות‬ ‫וכן‬ ,( .‫מרומזרים‬ ‫הוא‬ ‫כולו‬ ‫הממוחלף‬ ‫הקטע‬ ‫כיום‬ ‫מצומת‬ ‫מחלף‬ ‫ועד‬ ‫מורשה‬ ‫מחלף‬ ."‫הלום‬ ‫"עד‬ ‫נמצאים‬ ‫וביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫בשלבי‬ .‫ועוד‬ ‫מרכז‬ ‫רעננה‬ ,‫השרון‬ ,‫חדרה‬ ‫יער‬ ,‫חדרה‬ ‫נחל‬ : ‫כגון‬ ‫נוספים‬ ‫מחלפים‬ ‫דרך‬ ‫בין‬ ‫ובעיקר‬ ,‫זה‬ ‫תנועה‬ ‫וציר‬ ‫היות‬ 57 ‫לדרך‬ 7 ‫נתניה‬ ‫)קטע‬ – ‫גם‬ ‫ומטרופוליני‬ ‫עירוני‬ ‫בין‬ ‫כציר‬ ‫מתפקד‬ ,(‫אשדוד‬ ‫מאד‬ ‫גבוהים‬ ‫בו‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬ ,‫יחד‬ ‫הציר‬ ‫של‬ ‫שדרוגים‬ ‫ובביצוע‬ ‫בתכנון‬ ‫היום‬ ‫עוסקים‬ ‫ולפיכך‬ , ‫לתחבורה‬ ‫בעיקר‬ ‫רב‬ ‫ולרכב‬ ‫ציבורית‬ - ‫ב‬ ‫תפוסה‬ - 3 : ‫רמות‬ ‹ ‫ראשונית‬ ‫רמה‬ - ‫קיימות‬ ‫דרך‬ ‫זכויות‬ ‫בתוך‬ ‫נר"ת‬ ‫או‬ ‫תח"צ‬ ‫עבור‬ ‫נתיב‬ ‫תוספת‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ .‫ונתיבים‬ ‫שוליים‬ ‫הצרות‬ ‫כביש‬ ‫של‬ ‫בחלקים‬ ‫כיום‬ ‫מתבצעות‬ ‫אלה‬ ‫תוספות‬ 4 ‫ראשון‬ ‫ובקטע‬ ‫מרכזיים‬ ‫בקטעים‬ ,‫לנהריה‬ ‫עכו‬ ‫בין‬ ‫בצפון‬ .‫לציון‬ ‹ ‫שניה‬ ‫רמה‬ - ‫א‬ ‫תח"צ‬ ‫עבור‬ ‫נתיב‬ ‫תוספת‬ ‫ו‬ ‫נר"ת‬ ‫ומאפשרת‬ ‫הדרך‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫המרחיבה‬ ‫תב"ע‬ ‫שאושרה‬ ‫לאחר‬ ‫ללא‬ ‫זו‬ ‫תוספת‬ ‫הצירויו‬ ‫ת‬ . ‹ ‫שלישית‬ ‫רמה‬ – ‫ת‬ ‫הכנת‬ ‫ו‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫עבור‬ ‫תוספות‬ ‫המאפשרת‬ ‫חדשה‬ (‫)תב"ע‬ ‫מפורטת‬ ‫כנית‬ .‫ופרטית‬ ‫הת‬ ‫ו‬ ‫תת"ל‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫הגדולה‬ ‫כנית‬ 110 ‫תח"צ‬ ‫עבור‬ ‫ונתיבים‬ ‫מסלולים‬ ‫המוסיפה‬ ‫קטעי‬ ‫כולל‬ ‫פרטי‬ ‫רכב‬ ‫ועבור‬ ‫מנהור‬ ‫ארוכים‬ .‫גנות‬ ‫למחלף‬ ‫מורשה‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המרכזי‬ ‫במקטע‬ ,‫וזאת‬ , ‫ד‬ . '‫מס‬ ‫דרך‬ 5 ‫דרך‬ ‫)עם‬ ‫במערב‬ ‫גלילות‬ ‫ממחלף‬ ‫מהירה‬ ‫רוחב‬ ‫דרך‬ 2 ‫מ‬ ‫ומשם‬ ,‫במזרח‬ ‫שומרון‬ ‫שער‬ ‫מחלף‬ ‫ועד‬ ( ‫משי‬ ‫כדרך‬ ‫כה‬ ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ .‫אריאל‬ ‫עד‬ ‫ראשית‬ 10 :‫הם‬ ‫ביניהם‬ ‫שהעיקריים‬ ‫מחלפים‬ ) ‫מערב‬ ‫גלילות‬ 2 ) ‫מזרח‬ ‫גלילות‬ ,( 20 ‫מורשה‬ ,( ) 4 ) ‫ירקון‬ ,( 40 ) ‫וקסם‬ ( 6 ‫דרכים‬ ‫עם‬ ‫הארץ‬ ‫במרכז‬ ‫הדרכים‬ ‫של‬ ‫הרשתי‬ ‫המערך‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫ואלה‬ ,( 2,4 , 40 ‫ו‬ - 6 . ,‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫וקישורה‬ ‫בינוני‬ ‫בגודל‬ ‫ערים‬ ‫בגבול‬ ‫ומעברה‬ ‫המשכיותה‬ ‫בגלל‬ '‫מס‬ ‫דרך‬ 5 ‫מאד‬ ‫תנועה‬ ‫ציר‬ ‫מהווה‬ .‫במטרופולין‬ ‫וגדוש‬ ‫משמעותי‬ ‫בין‬ ‫נעים‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬ 190 ,‫במערב‬ ‫ביממה‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬ 90 ‫ו‬ ‫קסם‬ ‫מחלף‬ ‫באזור‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬ - 55 .‫לאריאל‬ ‫שומרון‬ ‫שער‬ ‫בין‬ ‫כ"ר‬ ‫אלף‬ ‫למחלף‬ ‫קסם‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫כיוון‬ ‫לכל‬ ‫שלישי‬ ‫נתיב‬ ‫ביצוע‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫מסתיים‬ ,‫לפיכך‬ ‫רב‬ ‫ולרכב‬ ‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫התנועה‬ ‫זרימת‬ ‫את‬ ‫וישפר‬ ‫נר"ת‬ / ‫נת"צ‬ ‫שיהווה‬ ‫מזרח‬ ‫גלילות‬ - .‫תפוסה‬
 • 11. 11 '‫מס‬ ‫)דרך‬ ‫איילון‬ ‫נתיבי‬ ‫של‬ "‫המהירים‬ ‫ל"נתיבים‬ ‫הללו‬ ‫הנר"תים‬ ‫את‬ ‫המחברים‬ ‫גשרים‬ ‫כיום‬ ‫מבוצעים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ 20 ( ‫מ‬ ‫מזרחה‬ ‫נר"ת‬/‫הנת"צ‬ ‫המשך‬ ‫ומתוכנן‬ ‫צומת‬ .‫שומרון‬ ‫שער‬ ‫ועד‬ ‫קסם‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫נת"צ‬ ‫יבוצע‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫בשלב‬ ‫דרך‬ ‫עד‬ ‫לתח"צ‬ ‫עדיפות‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מערב‬ ‫גלילות‬ ‫למחלף‬ ‫מזרח‬ ‫גלילות‬ 2 . ‫ייבנו‬ ‫שבו‬ ,"‫המהירים‬ ‫"הנתיבים‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫שלב‬ ‫מקודם‬ ,‫אלה‬ ‫לכל‬ ‫במקביל‬ 3 ‫חניוני‬ ‫עם‬ ‫תחבורה‬ ‫מרכזי‬ .‫במטרופולין‬ ‫שונים‬ ‫ליעדים‬ ‫שאטלים‬ ‫ויופעלו‬ ,‫מורשה‬ ‫ובמחלף‬ ‫ירקון‬ ‫במחלף‬ ,‫קסם‬ ‫במחלף‬ ‫גדולים‬ "‫וסע‬ ‫"חנה‬ ‫ה‬ . '‫מס‬ ‫דרך‬ 6 '‫מס‬ ‫דרך‬ 6 ‫לבאר‬ ‫מדרום‬ ‫הנגב‬ ‫צומת‬ ‫ועד‬ ‫הלבנון‬ ‫מגבול‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫התחבורתי‬ ‫השדרה‬ ‫חוט‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫באורך‬ ‫שבע‬ 261 ‫אליהן‬ ‫מחוברת‬ ‫אלא‬ ‫הערים‬ ‫בתוך‬ ‫עוברת‬ ‫אינה‬ ,‫ארוכות‬ ‫ארציות‬ ‫לתנועות‬ ‫מיועדת‬ ‫זו‬ ‫דרך‬ .‫ק"מ‬ .‫מזינים‬ ‫רוחב‬ ‫בכבישי‬ ‫דרך‬ ‫)עם‬ ‫בצפון‬ ‫סומך‬ ‫ממחלף‬ ‫כיום‬ ‫מגיעה‬ ‫והיא‬ ,‫סלולה‬ ‫הדרך‬ ‫רוב‬ 79 ‫דרך‬ ‫)עם‬ ‫בדרום‬ ‫דרום‬ ‫שוקת‬ ‫מחלף‬ ‫ועד‬ ( 60 ‫כיום‬ ‫ואורכה‬ ( 200 .‫ק"מ‬ .‫תות‬ ‫עין‬ ‫למחלף‬ ‫יקנעם‬ ‫מחלף‬ ‫בין‬ ‫הקטע‬ ‫נמצא‬ ‫מתקדם‬ ‫ביצוע‬ ‫בשלב‬ ‫ועד‬ ‫שוקת‬ ‫ממחלף‬ ‫הדרומי‬ ‫והקטע‬ ,‫העמק‬ ‫בית‬ ‫ועד‬ ‫סומך‬ ‫ממחלף‬ ‫הצפוני‬ ‫הקטע‬ ‫נמצאים‬ ‫מתקדמים‬ ‫תכנון‬ ‫בשלבי‬ ‫)דרך‬ ‫נבטים‬ ‫מחלף‬ 25 .( ‫העמק‬ ‫בית‬ ‫קטע‬ ‫נמצא‬ ‫מוקדם‬ ‫תכנון‬ ‫בשלב‬ – ‫נבטים‬ ‫וקטע‬ ‫בצפון‬ ‫שלומי‬ – .‫בדרום‬ (‫הנגב‬ ‫)צומת‬ ‫חובב‬ ‫נאות‬ ‫בשנת‬ ‫)באלפים‬ ‫ביותר‬ ‫העמוסים‬ ‫בקטעים‬ ‫היומיים‬ ‫התנועה‬ ‫נפחי‬ 2019 : ‫היו‬ ( ‹ ‫העמקים‬ – ‫קשיש‬ ‫תל‬ 80 ‹ ‫קשיש‬ ‫תל‬ – ‫תות‬ ‫עין‬ 120 ‹ ‫תות‬ ‫עין‬ – ‫עירון‬ 90 ‹ ‫עירון‬ – ‫דניאל‬ 175 – 130 .‫יותר‬ ‫נמוכים‬ ‫הנפחים‬ ‫והדרומיים‬ ‫הצפוניים‬ ‫בקטעים‬ '‫מס‬ ‫דרך‬ 6 ‫כ‬ ‫הינו‬ ‫ושיעורן‬ ,‫משאיות‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫באחוז‬ ‫מתאפיינת‬ - 13% ‫החיוניות‬ ‫על‬ ‫המצביעה‬ ‫עובדה‬ ,‫התנועה‬ ‫מסך‬ .‫מאידך‬ ‫התנועה‬ ‫עומסי‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫במידת‬ ‫ומסבירה‬ ‫מחד‬ ‫הכביש‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫לאורך‬ ‫הדרך‬ ‫יש‬ 29 ) ‫סומך‬ : ‫ביניהם‬ ‫הראשיים‬ ‫כאשר‬ ,‫מהירות‬ ‫או‬ ‫ראשיות‬ ‫דרכים‬ ‫עם‬ ‫רובם‬ ,‫מחלפים‬ 79 ‫העמקים‬ ,( ) 75 / 70 ) ‫קשיש‬ ‫תל‬ ,( 77 ) ‫תות‬ ‫עין‬ ,( 67 ) ‫עירון‬ ,( 65 ) ‫קסם‬ ,( 5 ‫שמן‬ ‫בן‬ ,( – ) ‫דניאל‬ 1 ) ‫נשרים‬ ,( 431 ) ‫שורק‬ ,( 3 , 7 ,( ) ‫גת‬ ‫קריית‬ 35 ) ‫מאחז‬ ,( 40 ) ‫שוקת‬ ,( 31 , 60 .( ‫מחלפים‬ ‫מספר‬ ‫תוספת‬ ‫בשלב‬ ‫הנמצאים‬ ) ‫אבטין‬ ‫מחלף‬ : ‫תכנון‬ 762 ) ‫כח‬ ‫גבעת‬ ‫מחלף‬ ,( 46 ‫נחמיה‬ ‫בית‬ ‫מחלף‬ ,( ) 453 ) ‫חולדה‬ ‫מחלף‬ ‫ובעתיד‬ ,( 411 ‫תב"ע‬ ‫או‬ ‫קיימת‬ ‫תב"ע‬ ‫במסגרת‬ ‫שדרוג‬ ‫מתוכנן‬ ‫מחלפים‬ ‫במספר‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .( .‫בהכנה‬ '‫מס‬ ‫בדרך‬ ‫הבסיסיים‬ ‫הנתיבים‬ ‫מספר‬ 6 ‫הוא‬ 4 – 2 ‫ועד‬ ‫תות‬ ‫מעין‬ ‫המרכזי‬ ‫שהקטע‬ ‫ביממה‬ ‫שעות‬ ‫שיש‬ ‫למרות‬ . ‫בולטת‬ ‫דוגמה‬ .‫נתיבים‬ ‫להוסיף‬ ‫הכולל‬ ‫בהיבט‬ ‫נכון‬ ‫שלא‬ ‫הוכיחו‬ ‫תחבורתיים‬ ‫וניתוחים‬ ‫בחינות‬ ,‫עמוס‬ ‫דניאל‬ ‫מחלף‬ ‫בכביש‬ ‫התנועתי‬ ‫המצב‬ ‫ע"י‬ ‫נגרם‬ ‫הגודש‬ .‫לצפון‬ ‫מדרום‬ ‫עירון‬ ‫למחלף‬ ‫בהתקרבות‬ ‫בתנועה‬ ‫הגודש‬ ‫היא‬ 65 ‫וכל‬ , ‫דר‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬ ‫ך‬ 6 .‫תזיק‬ ‫ואף‬ ‫תועיל‬ ‫לא‬ ‫שנעשתה‬ ‫מההרחבה‬ ‫כתוצאה‬ ‫הינו‬ ‫שם‬ ‫שנוצר‬ ‫הגודש‬ .‫חדיד‬ ‫למנהרת‬ ‫לדרום‬ ‫מצפון‬ ‫בהתקרבות‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫דוגמא‬ ‫מ‬ ‫המנהרה‬ ‫לפני‬ ‫בקטע‬ - 3 ‫ל‬ - 4 ‫בת‬ ‫המנהרה‬ ‫את‬ ‫והרי‬ ‫נתיבים‬ 3 .‫להרחיב‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫הנתיבים‬
 • 12. 12 ‫אינה‬ ‫נתיבים‬ ‫ותוספת‬ ,‫כולה‬ ‫המערכת‬ ‫ובכל‬ ‫וקטע‬ ‫מחלף‬ ‫בכל‬ ‫הנדרש‬ ‫הנתיבים‬ ‫איזון‬ ‫על‬ ‫המצביעות‬ ‫דוגמאות‬ ‫אלה‬ .‫הדרך‬ ‫של‬ ‫השרות‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫מורידה‬ ‫אף‬ ‫לעתים‬ ,‫פתרון‬ ‫תמיד‬ ‫המהווה‬ ‫כביש‬ ‫של‬ ‫ומיחלוף‬ ‫להרחבה‬ ‫במקביל‬ ,‫זאת‬ ‫לאור‬ 65 ‫אף‬ ‫ומומלץ‬ ‫לקסם‬ ‫תות‬ ‫עין‬ ‫בין‬ ‫נר"ת‬ ‫תוספת‬ ‫בתכנון‬ ‫נמצאת‬ , ‫רב‬ ‫ולרכב‬ ‫הציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫העדפה‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫יותר‬ ‫דרומה‬ - .‫התנועה‬ ‫כלל‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫תפוסה‬ ‫בין‬ ‫בקטע‬ '‫מס‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫להפריד‬ ‫מתוכנן‬ ‫דניאל‬ ‫ומחלף‬ ‫שמן‬ ‫בן‬ ‫מחלף‬ 1 '‫מס‬ ‫מדרך‬ 6 ‫שם‬ ‫וגם‬ , ‫משותף‬ ‫במסלול‬ ‫הינם‬ ‫שכיום‬ .‫לנר"ת‬ ‫נתיבים‬ ‫לייעד‬ '‫מס‬ ‫שדרך‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ 6 ‫בשיטת‬ ‫בוצעה‬ ‫מרכזיים‬ ‫בחלקים‬ B.O.T. ‫על‬ ‫ומתוחזקת‬ ‫זכיינים‬ ‫ע"י‬ - ‫י‬ .‫הרכב‬ ‫בעלי‬ ‫ע"י‬ ‫אגרה‬ ‫בתשלום‬ ‫כרוכה‬ ‫בה‬ ‫והנסיעה‬ ,‫דם‬ : ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫מפעילים‬ ‫זכיינים‬ ‫שני‬ ,‫כיום‬ ‹ ‫ארץ‬ ‫דרך‬ '‫חב‬ – ‫תות‬ ‫עין‬ ‫מחלף‬ ‫בקטע‬ – ‫שורק‬ ‫מחלף‬ – 97 .‫ק"מ‬ ‹ ‫חב‬ ‫צפון‬ ‫חוצה‬ ' – ‫סומך‬ ‫מחלף‬ ‫בקטע‬ – ‫מחלף‬ ‫יוקנע‬ ‫ם‬ – 22 .‫ק"מ‬ .‫אגרה‬ ‫בתשלום‬ ‫כרוכים‬ ‫ואינם‬ ‫ישראל‬ ‫נתיבי‬ '‫חב‬ ‫או‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ '‫חב‬ ‫ע"י‬ ‫בוצעו‬ ‫הדרך‬ ‫קטעי‬ ‫שאר‬ 2.2.2 ‫אזורית‬ ‫רשת‬ ‫כ‬ ‫לתת‬ ‫באה‬ ‫האזוריות‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ,‫אמור‬ ‫אלו‬ ‫תנועות‬ .‫המטרופולינים‬ ‫ובתוך‬ ‫ארץ‬ ‫חבל‬ ‫אותו‬ ‫בתוך‬ ‫לתנועות‬ ‫מענה‬ ‫אזוריות‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מבוצעות‬ ‫פרטיים‬ ‫רכבים‬ ‫באמצעות‬ ‫וקווי‬ ‫מתע"ן‬ ‫מערכת‬ ,‫אוטובוס‬ ‫קווי‬ ‫ובאמצעות‬ .‫פרברית‬ ‫רכבת‬ ‫הראשית‬ ‫לרשת‬ ‫אותן‬ ‫ומעבירות‬ ‫מקומיות‬ ‫ומדרכים‬ ‫מרחובות‬ ‫תנועה‬ ‫אוספות‬ ‫האזוריות‬ ‫הדרכים‬ .‫והמהירה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫קיימות‬ ‫כניות‬ ‫ת‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫התבססה‬ ‫העבודה‬ ‫ו‬ :‫הקיימת‬ ‫הדרכים‬ ‫לרשת‬ ‫בסיס‬ ‫שהיוו‬ ‫קיימות‬ ‫ארציות‬ ‫כניות‬ 2.3.1 ‫תמ"א‬ 42 ‫נ‬ ‫האסטרטגית‬ ‫לתוכנית‬ ‫המוצא‬ ‫קודת‬ 2050 ‫שנקבעה‬ ‫כפי‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נקבעה‬ ‫בתמ"א‬ 42 . ‫תמ"א‬ ‫מטרות‬ 42 :‫הן‬ ‫א‬ . ,‫משולבת‬ ‫ארצית‬ ‫תחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫קביעת‬ ‫ואת‬ ‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫מעודדת‬ ,‫מקיימת‬ ,‫יעילה‬ ‫השימוש‬ ‫ייעול‬ ‫פערים‬ ‫צמצום‬ ‫מקדמת‬ ,‫בקרקע‬ .‫ובסביבה‬ ‫בנוף‬ ‫הפגיעה‬ ‫מזעור‬ ‫תוך‬ ‫חברתיים‬ ‫ב‬ . ‫שטחים‬ ‫שמירת‬ ) ‫דרך‬ ‫זכויות‬ ( ‫תשתיות‬ ‫לתכנון‬ ‫ומסילות‬ ‫דרכים‬ ‫להרחבת‬ ,‫ארציות‬ ‫תחבורה‬ ‫ולמתן‬ ‫ארציות‬ ‫תוכניות‬ ‫לקידום‬ ‫הוראות‬ .‫ארצית‬ ‫תחבורה‬ ‫לתשתית‬ ‫מפורטות‬ ‫ג‬ . ‫תחבורה‬ ‫קידום‬ ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬ ,‫ציבורית‬ .‫נוספים‬ ‫מקיימת‬ ‫תחבורה‬ ‫ואמצעי‬ ‫ד‬ . ‫התחבורה‬ ‫במערכת‬ ‫הבטיחות‬ ‫שיפור‬ .‫הארצית‬ ‫תמ"א‬ ‫את‬ ‫החליפה‬ ‫זו‬ ‫תוכנית‬ 3 ‫תמ"א‬ ‫ואת‬ 23 ‫אלה‬ ‫לתוכניות‬ ‫שינויים‬ ‫למעט‬ ,‫שינוייהן‬ ‫על‬ ‫מכוחן‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫היתרי‬ ‫להוציא‬ ‫או‬ ‫עבודות‬ ,‫דרכים‬ ‫מטמיעה‬ ‫שהיא‬ ‫באופן‬ ,‫בנייה‬ ‫מסילות‬ ‫אלה‬ ‫תוכניות‬ ‫במסגרת‬ ‫שאושרו‬ ‫ומחלפים‬ ‫ולצד‬ ‫הקבועים‬ ‫בעניינים‬ ‫התוכניות‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫זאת‬ ‫תמ"א‬ .‫זו‬ ‫בתוכנית‬ 42 ‫של‬ ‫בתוקפן‬ ‫פוגעת‬ ‫אינה‬ ‫מפורטות‬ ‫תוכניות‬ ‫או‬ ‫תחילתה‬ ‫קודם‬ ‫שאושרו‬ ‫תמ"א‬ ‫של‬ ‫בתוקפה‬ 23 /‫א‬/ 4 .
 • 13. 13 ‫תמ"א‬ 42 ‫של‬ ‫דרכים‬ ‫היררכיית‬ ‫קבעה‬ 3 :‫רמות‬ ‹ ‫מהירה‬ ‫דרך‬ ‹ ‫ראשית‬ ‫דרך‬ ‹ ‫דרך‬ ‫אזורית‬ ‫מתאר‬ ‫בתוכנית‬ ‫המסומנים‬ ‫מחלף‬ ‫או‬ ‫דרך‬ ‫מחוזית‬ ) ‫תמ"מ‬ ( ‫לא‬ ‫זו‬ ‫בתוכנית‬ ‫נכללים‬ ‫ואינם‬ ‫כתשתית‬ ‫בתוכנית‬ ‫נחשבים‬ ‫אך‬ ‫ארצית‬ ‫תחבורה‬ ‫שסומנה‬ ‫מסילה‬ .‫בתמ"מ‬ ‫בתוקפם‬ ‫יישארו‬ ‫הם‬ ‫בתמ"א‬ ‫מסומנת‬ ‫ואינה‬ ‫בתמ"מ‬ 42 ,‫תבוטל‬ ‫בתוקפה‬ ‫תיוותר‬ ‫אשר‬ ‫מסילה‬ ‫שלוחת‬ ‫למעט‬ .‫בתמ"מ‬ ‫מה‬ ‫בישיבתה‬ - 3.32020 ‫המועצה‬ ‫החליטה‬ ‫למספר‬ ‫בכפוף‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫הארצית‬ .‫תיקונים‬ ‫איור‬ 5 ‫תמ"א‬ ‫ע"פ‬ ‫ראשית‬ ‫רשת‬ : 42 ) ‫גרסה‬ 0.56 2013 ( ‫יו"ש‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫לא‬ ‫התמ"א‬ :‫הערה‬
 • 14. 14 2.3.2 ‫ת‬ ‫ו‬ ,‫ובאוויר‬ ‫בים‬ ,‫ביבשה‬ ‫בישראל‬ ‫לתחבורה‬ ‫כוללת‬ ‫אב‬ ‫כנית‬ 2014 ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫כנית‬ ‫ו‬ ‫והאווירית‬ ‫הימית‬ ,‫היבשתית‬ ‫לתחבורה‬ ‫אינטגרטיבית‬ ‫כנית‬ ‫ה‬ ‫בנושאים‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫בתשתיות‬ ‫גם‬ ‫עוסקת‬ :‫אחרים‬ ‹ .‫מקצועי‬ ‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫במחסור‬ ‫וטיפול‬ ‫ארגוניים‬ ‫שינויים‬ ‫כולל‬ ,‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫התחבורה‬ ‫וניהול‬ ‫ארגון‬ ,‫מדיניות‬ ‹ .‫עבודה‬ ‫למקומות‬ ‫הסעות‬ ‫ועידוד‬ ,‫ציוד‬ ,‫שילוביות‬ ,‫התארגנות‬ ‫כולל‬ ,‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫במערך‬ ‫כולל‬ ‫טיפול‬ ‹ .‫המערכת‬ ‫של‬ ‫יעיל‬ ‫ניצול‬ ‫ע"י‬ ‫קיבולת‬ ‫ולהגדלת‬ ‫ביקושים‬ ‫להקטנת‬ ‫ביותר‬ ‫הרחב‬ ‫בהיבט‬ ‫תנועה‬ ‫ניהול‬ ‹ ) ‫תבוניות‬ ‫תחבורה‬ ‫ומערכות‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫אמצעים‬ ‫ושילוב‬ ‫פיתוח‬ ITS ‫ולהחלפת‬ ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫לייעול‬ ( .‫בתקשוב‬ ‫נסיעות‬ ‹ .‫וארגון‬ ‫סטנדרטים‬ ‫כולל‬ ‫כבישים‬ ‫אחזקת‬ ‹ .‫בטיחות‬ ‫אביזרי‬ ‫והתקנת‬ ‫חינוך‬ ,‫סלחנית‬ ‫תשתית‬ ‫כולל‬ ‫בדרכים‬ ‫הבטיחות‬ ‫שיפור‬ ‹ .‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫פיתוח‬ ‹ .‫המטענים‬ ‫בנושא‬ ‫כולל‬ ‫טיפול‬ ‫אלה‬ ‫מנושאים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫הוצעו‬ ‫התשתיות‬ ‫פיתוח‬ ‫עם‬ ‫שיחד‬ ,‫לביצוע‬ ‫מומלצים‬ ‫צעדים‬ ‫מגוון‬ , ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יאפשרו‬ .‫בישראל‬ ‫התחבורה‬ ‫מערכת‬ ‫בהתייחס‬ ‫לתשתיות‬ , ‫הת‬ ‫ו‬ ‫תיקוני‬ ‫על‬ ,‫שילוביות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שמה‬ ‫אלא‬ ‫חדשים‬ ‫פרוזדורים‬ ‫מציעה‬ ‫אינה‬ ‫כנית‬ ‫היררכיה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ובערים‬ ‫במטרופולינים‬ ‫קיבולת‬ ‫רבות‬ ‫תחבורה‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫והפעלה‬ ‫הקמה‬ ‫קידום‬ ‫ועל‬ ,‫דרושים‬ , ‫מציעה‬ ‫הת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ביצוע‬ ‫לו"ז‬ ‫כנית‬ - 3 .‫וארוך‬ ‫בינוני‬ ,‫קצר‬ :‫זמן‬ ‫טווחי‬ 2.3.3 ‫ת‬ ‫ו‬ ‫נת"י‬ ‫של‬ (‫)חומש‬ ‫שנתית‬ ‫רב‬ ‫כנית‬ 2021 – 2017 ‫ת‬ ‫זו‬ ‫וכנית‬ ‫מוגדר‬ ‫לו"ז‬ ‫עם‬ ‫טווח‬ ‫קצרת‬ ‫ולה‬ :‫עקרונות‬ ‫מספר‬ ‹ ‫וחיבור‬ ‫התחבורתי‬ ‫השלד‬ ‫השלמת‬ ‫לצורך‬ ‫ומסילות‬ ‫כבישים‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫רשת‬ ‫פיתוח‬ ‫הפריפריי‬ ‫ה‬ .‫למרכז‬ ‹ .‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫עדיפות‬ ‫מתן‬ ‹ .‫הקיימת‬ ‫התשתית‬ ‫בטיחות‬ ‫שיפור‬ ‹ .(‫תח"צ‬ / ‫רכב‬ / ‫אופניים‬ / ‫רגל‬ ‫)הולכי‬ ‫השונים‬ ‫התחבורה‬ ‫אמצעי‬ ‫בין‬ ‫השילוביות‬ ‫שיפור‬ ‹ .(‫הפריפרייה‬ ‫חיבור‬ ,‫חירום‬ ‫שעת‬ ,‫צבא‬ ,‫תעשייה‬ ,‫)דיור‬ ‫לאומיים‬ ‫לפרויקטים‬ ‫מענה‬ ‹ .‫השירות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הכבישים‬ ‫תחזוקת‬ ‹ .‫התנועה‬ ‫ולבקרת‬ ‫לניהול‬ ‫חכמים‬ ‫פתרונות‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כנית‬ ‫חלקים‬ ‫שני‬ : 1 . ‫לביצוע‬ ‫פרויקטים‬ - ‫הת‬ ‫ו‬ ‫על‬ ‫הוכנה‬ ‫כנית‬ - ,‫בטיחות‬ ,‫תחבורתי‬ ‫מענה‬ :‫הפרמטרים‬ ‫את‬ ‫המשקלל‬ ‫תיעדוף‬ ‫פי‬ ‫נוספו‬ ,‫שהתקבלה‬ ‫הפרויקטים‬ ‫רשימת‬ ‫אל‬ .‫סטטוטורית‬ ‫וזמינות‬ ,‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ,‫לאומיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫פרויקט‬ ,‫מיעוטים‬ ‫יישובי‬ ‫חוצה‬ ,‫סיכון‬ ‫במוקדי‬ ‫טיפול‬ ,‫המשכיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫י‬ .‫אחרים‬ ‫קטנים‬ ‫ופרויקטים‬ ‫גודש‬ 2 . ‫סטטוטורי‬ ‫וקידום‬ ‫לתכנון‬ ‫פרויקטים‬ - ‫ולאשר‬ ‫להכין‬ ‫ויש‬ ‫בתמ"א‬ ‫המופיעים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫שורה‬ ‫ת‬ ‫עבורם‬ ‫ו‬ ,‫מפורטת‬ ‫כנית‬ ‫זמן‬ ‫להם‬ .‫ביותר‬ ‫ארוך‬ ‫תהליך‬ ‫ת‬ ,‫אלה‬ ‫קבוצות‬ ‫לשתי‬ ‫בנוסף‬ ‫ו‬ .‫ומו"פ‬ ‫דרכים‬ ‫אחזקת‬ ,‫תנועה‬ ‫בבקרת‬ ‫העוסקים‬ ‫פרקים‬ ‫כוללת‬ ‫נת"י‬ ‫של‬ ‫החומש‬ ‫כנית‬ ‫סך‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫החומש‬ ‫תקציב‬ - 52 .₪ ‫מיליארד‬
 • 15. 15 ‫איור‬ 6 : ‫בת‬ ‫להשלמה‬ ‫בולטים‬ ‫פרויקטים‬ ‫ו‬ ‫החומש‬ ‫כנית‬ 2.3.4 ‫ת‬ ‫ו‬ ) ‫שנתית‬ ‫רב‬ ‫כנית‬ 4 ‫כח"י‬ ‫של‬ (‫שנים‬ 2021 – 2018 ‫ח‬ ‫כביש‬ ‫פיתוח‬ ‫הינו‬ ‫העיקרי‬ ‫שייעודה‬ ‫ישראל‬ ‫חוצה‬ ‫כביש‬ '‫ב‬ 6 ,‫ובדרום‬ ‫בצפון‬ ‫קטעים‬ ‫בהשלמת‬ ‫אלה‬ ‫בשנים‬ ‫תעסוק‬ , ‫ובחלקם‬ ‫זכיינים‬ ‫בחלקם‬ ‫לכביש‬ ‫המתקשרים‬ ‫פרויקטים‬ ‫מספר‬ ‫ובעוד‬ ,‫תקציביים‬ 6 ‫ארצית‬ ‫רשת‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫מאוזנת‬ 2.3.5 ‫ת‬ ‫ו‬ ‫במטרופולינים‬ ‫שנתיות‬ ‫רב‬ ‫כניות‬ ‫ב‬ ‫על‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫מערכות‬ ‫ובביצוע‬ ‫וקצר‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫בתכנון‬ ‫כיום‬ ‫עוסקים‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫המטרופולינים‬ ‫כל‬ .‫הטכנולוגיות‬ ‫מגוון‬ ,‫הארצית‬ ‫ברמה‬ ‫קיימות‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ,‫להזכיר‬ ‫שראוי‬ ‫ארצית‬ ‫השלכה‬ ‫בעלות‬ (‫רק"ל‬ ‫מערכות‬ ‫כולל‬ ‫)לא‬ ‫מטרופוליניות‬ ‫כניות‬ ‫כול‬ ‫ן‬ ‫עוסק‬ ‫ות‬ :‫תפוסה‬ ‫רבי‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫כולל‬ ‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‹ " ‫בכבישים‬ "‫המהירים‬ ‫הנתיבים‬ 20 , 2 ‫ו‬ - 5 – .‫איילון‬ ‫נתיבי‬ '‫חב‬ ‫באחריות‬ ‹ ‫מערכו‬ ) ‫תאו"ם‬ ‫ת‬ BRT ( : ‹ ‫חיפה‬ ‫במטרופולין‬ "‫"מטרונית‬ – .‫נוף‬ ‫יפה‬ '‫חב‬ ‫באחריות‬ ‹ ‫ת"א‬ ‫מטרופולין‬ ‫בדרום‬ ‫החום‬ ‫והקו‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‹ ‫באר‬ ‫קו‬ ‫מיתר‬ ‫שבע‬
 • 16. 16 ‫ת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫תבנה‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫לתכנון‬ ‫המסגרת‬ ‫ו‬ ‫תמ"א‬ :‫המסגרת‬ ‫כניות‬ 42 ‫ות‬ ‫ו‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫סיווג‬ ‫תוך‬ ‫האב‬ ‫כנית‬ ‫תמ"א‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הבינעירונית‬ ‫הרשת‬ 42 ‫התחברות‬ ‫מגבלות‬ ‫של‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬ ‫תוך‬ ‫הכבישים‬ ‫לתכנון‬ ‫הנחיות‬ , :‫על‬ ‫יתבסס‬ ‫הסיווג‬ .‫וצמתים‬ ‫מחלפים‬ ‫בין‬ ‫מינימלי‬ ‫ומרחק‬ ‹ ‫ראשית‬ ‫בינעירונית‬ ‫רשת‬ - ‫ראשית‬ ‫ורשת‬ ‫מהירה‬ ‫רשת‬ ‫כוללת‬ ‹ ‫רשת‬ ‫אזוריות‬ ‫דרכים‬ ‫איור‬ 7 : ‫הארצית‬ ‫במערכת‬ ‫הדרכים‬ ‫סיווג‬
 • 17. 17 ‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ ‫ישראל‬ ‫בישראל‬ ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫לרשת‬ ‫הקשורים‬ ‫מדדים‬ ‫בהשוואת‬ ‫מתמקד‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ ‫ברמה‬ ‫המקבילות‬ ‫לרשתות‬ ‫הא‬ ‫בנושא‬ ‫השוואות‬ ‫מוצגות‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ביותר‬ ‫העדכניים‬ ‫המידע‬ ‫מאגרי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בינלאומית‬ ‫ו‬ ‫המינוע‬ ‫ורמות‬ ‫כלוסייה‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ - ‫כלל‬ ‫הן‬ ‫המוצגות‬ ‫מההשוואות‬ ‫חלק‬ ‫כאשר‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫והדומה‬ ‫השונה‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫וחלק‬ ‫עולמיות‬ ‫ן‬ ‫ביח‬ ‫הן‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫למדינות‬ - OECD .‫בלבד‬ ‫להעריך‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרות‬ ‫אלו‬ ‫השוואות‬ ‫באם‬ ‫אופן‬ ‫ובאיזה‬ ‫בישראל‬ ‫ואזוריות‬ ‫ארציות‬ ‫בדרכים‬ ‫מחסור‬ ‫ישנו‬ , ‫לסייע‬ ‫וכן‬ .‫בה‬ ‫השימוש‬ ‫ואופי‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫התפתחות‬ ‫המשך‬ ‫של‬ ‫בחיזוי‬ ‫יוצגו‬ ‫ראשית‬ ‫ל‬ ‫בנוגע‬ ‫השוואות‬ ‫ו‬ ‫הגידול‬ ‫קצב‬ ‫כמות‬ ‫המינו‬ ‫לרמות‬ ‫הנוגעות‬ ‫השוואות‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ,‫המגורים‬ ‫וצפיפות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫אופי‬ ‫נסיעה‬ ‫באמצעי‬ ‫שימוש‬ , ‫ולבסוף‬ ‫הדרכים‬ ‫ברשת‬ ‫העוסקות‬ ‫השוואות‬ ‫הראשית‬ . ‫וצפיפות‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫בעולם‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫בהשוואה‬ , ‫למדינות‬ ‫בהשוואה‬ ‫ובפרט‬ ,‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫בישראל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬ .‫המפותחות‬ ‫איור‬ 8 ‫את‬ ‫מציג‬ ‫השוואת‬ ‫בין‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬ 1970 ‫ל‬ - 2015 ‫צפון‬ ,‫לאירופה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בין‬ - ‫א‬ ‫אחרים‬ ‫מפותחים‬ ‫ואזורים‬ ‫מריקה‬ ) UN, Department of Economic and Social Affairs, 2017 ( ‫זה‬ ‫איור‬ . ‫הייחודי‬ ‫האתגר‬ ‫את‬ ‫מראה‬ ‫שיש‬ .‫המפותחות‬ ‫המדינות‬ ‫בקרב‬ ‫לישראל‬ ‫ישראל‬ ‫אלו‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫מגמות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בודדות‬ ‫עיר‬ ‫מדינות‬ ‫רק‬ ‫יהיו‬ ‫לפניה‬ ‫כאשר‬ ,‫הנוכחית‬ ‫המאה‬ ‫אמצע‬ ‫לקראת‬ ‫בעולם‬ ‫הצפופות‬ ‫המדינות‬ ‫לאחת‬ ‫תהפוך‬ ‫)עם‬ ‫צפופה‬ ‫למדינה‬ ‫נחשבת‬ ‫ישראל‬ ‫כיום‬ ‫שכבר‬ ‫שבעוד‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ .(‫קונג‬ ‫הונג‬ ‫או‬ ‫סינגפור‬ ‫)כדוגמת‬ 373 ‫ה‬ ‫הצפיפות‬ ‫אך‬ ,(‫לקמ"ר‬ ‫נפש‬ .‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ‫בה‬ ‫והמטרופולינית‬ ‫עירונית‬ ‫איור‬ 9 ‫הלאומית‬ ‫המגורים‬ ‫צפיפות‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫לשנת‬ 2015 ‫ולשנת‬ 2050 .‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ ‫איור‬ 8 : ‫השוואת‬ ‫קצב‬ ‫גידול‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫ישראל‬ ‫למדינות‬ ‫אחרות‬
 • 18. 18 ‫איור‬ 9 : ‫לאומית‬ ‫ברמה‬ ‫מגורים‬ ‫צפיפויות‬ ‫השוואת‬ ‫ב‬ ‫איור‬ 10 ‫ארבעת‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫המטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ (‫לקמ"ר‬ ‫)תושבים‬ ‫המגורים‬ ‫צפיפויות‬ ‫מוצגות‬ ‫בישראל‬ ‫המטרופולינים‬ – ‫שבע‬ ‫ובאר‬ ‫חיפה‬ ,‫ירושלים‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ 1 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הפנימיות‬ ‫שבטבעות‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ . ‫על‬ ‫עולה‬ ‫הצפיפות‬ ‫וירושלים‬ 7,000 ‫נמוכה‬ ‫הצפיפות‬ ‫בגלעין‬ ‫גם‬ ‫האחרים‬ ‫המטרופולינים‬ ‫שבשני‬ ‫בעד‬ ‫לקמ"ר‬ ‫איש‬ ‫מ‬ - 5,000 .‫לקמ"ר‬ ‫איש‬ 1 ‫מפקד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לסטטיסטקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫לפי‬ 2008 :‫כאן‬ ‫וראו‬ https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2014/199/24_14_199b.pdf 149 663 351 520 440 49 94 373 221 572 137 108 125 134 18 68 1424 270 87 202 114 93 105 373 118 234 502 211 152 1624 4 35 3 18 739 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 China China, Hong Kong China, Taiwan Japan Republic of Korea India Iran Singapore Egypt Israel Kuwait Lebanon Czechia Hungary Poland Denmark Finland Ireland Norway Sweden United Kingdom Greece Italy Portugal Spain Austria Belgium France Germany Netherlands Switzerland Guatemala Argentina Chile Canada United States of… Australia New Zealand Asia Middle East Europa America Oceania Population Density 2015 and 2050 Density 2015
 • 19. 19 ‫איור‬ 10 : ‫בישראל‬ ‫המטרופולינים‬ ‫בארבעת‬ ‫השונות‬ ‫המטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ (‫לקמ"ר‬ ‫)נפש‬ ‫מגורים‬ ‫צפיפויות‬ ) ‫לאחרונה‬ ‫שנאספו‬ ‫נתונים‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ Wittwer and Gerike, 2018 ,‫)ברלין‬ ‫אירופאיים‬ ‫מטרופולינים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ( ‫ומוצגים‬ (‫ווינה‬ ‫פריז‬ ,‫לונדון‬ ,‫קופנהאגן‬ ‫ב‬ ‫איור‬ 11 ‫אלה‬ ‫מטרפולינים‬ ‫שבגלעיני‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ , ‫צפיפות‬ ,‫לקופנהאגן‬ ‫פרט‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫המגורים‬ 10,000 ‫לקמ"ר‬ ‫תושבים‬ . ‫דהיינו‬ , ‫מ‬ ‫בלמעלה‬ - 20% ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מטרופולין‬ ‫לגלעין‬ ‫בהשוואה‬ ‫במטרופולינ‬ ‫הצפוף‬ ‫י‬ .‫ישראל‬ ‫י‬ ‫איור‬ 11 : ‫פי‬ ‫)על‬ ‫אירופאיים‬ ‫מטרופולינים‬ ‫במספר‬ ‫מטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ (‫לקמ"ר‬ ‫)נפד‬ ‫מגורים‬ ‫צפיפיות‬ Witter and Gerike, 2018 ( 8,467 7,056 4,055 1,752 7,968 1,081 1,163 306 3,988 608 1,087 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ירושלים‬ ‫חיפה‬ ‫שבע‬ ‫באר‬ ‫שונות‬ ‫מטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫צפיפות‬ ‫למ‬ ‫לפי‬ " ‫ס‬ 2016 ‫גלעין‬ ‫טבעת‬ I ‫טבעת‬ II ‫טבעת‬ III
 • 20. 20 .(‫ופרברי‬ ‫עירוני‬ ‫אופי‬ ‫בעלי‬ ‫וישובים‬ ‫)ערים‬ ‫מעויירים‬ ‫באזורים‬ ‫המתגוררת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לשיעור‬ ‫מתייחס‬ ‫נוסף‬ ‫נתון‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫מנתון‬ ‫באזורים‬ ‫המתגורר‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫שיעור‬ ‫שבה‬ ‫מדינה‬ ‫הינה‬ ‫ישראל‬ ‫מעויירים‬ ‫ועולה‬ ‫ביותר‬ ‫גבוה‬ ‫הינו‬ ‫על‬ 92% ‫גם‬ ‫תתרחש‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫תוספת‬ ‫מרבית‬ ,‫כלומר‬ .‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫ישתנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫בעתיד‬ ‫כאשר‬ ,‫כיום‬ .‫מעויירים‬ ‫במרחבים‬ ‫היא‬ ‫איור‬ 12 ‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ ‫בישראל‬ ‫העירונית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫שיעור‬ ‫של‬ ‫השוואה‬ ‫מציג‬ .‫ובעתיד‬ ‫בעבר‬ ‫הזמן‬ ‫ציר‬ ‫לאורך‬ ‫ובראייה‬ ‫איור‬ 12 : ‫לישראל‬ ‫והשוואה‬ ‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫באזורים‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫מכלל‬ ‫אורבנית‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫שיעור‬ ‫מהנתונים‬ ‫המוצ‬ ‫ג‬ ‫ים‬ ‫בתת‬ - ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ .‫גבוה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬ ‫ובעלת‬ ‫אורבנית‬ ,‫צפופה‬ ‫מדינה‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫רבים‬ ‫אתגרים‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ ‫יש‬ ‫ות‬ ‫מעטות‬ ‫לא‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לצד‬ ‫ו‬ ‫ההחלטות‬ ‫למקבלי‬ ‫לסייע‬ ‫באה‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגית‬ ‫כנית‬ ‫זה‬ ‫אתגר‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫שיתעצם‬ .‫בעתיד‬ ,‫מינוע‬ ‫רמות‬ ‫נסועה‬ ‫בתשתיות‬ ‫והשקעה‬ ‫בתת‬ - ‫מינו‬ ‫רמות‬ ‫ובפרט‬ ,‫מינוע‬ ‫לרמות‬ ‫המתייחסות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫השוואות‬ ‫יוצגו‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ ‫ע‬ ‫לצד‬ ‫מפותחות‬ ‫במדינות‬ ‫ו‬ ‫בתשתיות‬ ‫ההשקעה‬ ‫שיעור‬ ‫לצד‬ (‫התחבורה‬ ‫כלי‬ ‫ואופי‬ ‫נסיעות‬ ‫)מרחק‬ ‫נסועה‬ ‫מדדי‬ ‫ב‬ .‫בטיחות‬ ‫מדדי‬ ‫איור‬ 13 ‫ביחס‬ ‫רכבים‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫לאוכלוסייה‬ ) ‫מס׳‬ ‫ל‬ ‫רכבים‬ - 100 ‫נפש‬ ‫ות‬ ‫ה‬ ‫למדינות‬ ‫ובהשוואה‬ ( - OECD ‫זו‬ ‫בהשוואה‬ . , ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫במקום‬ ‫מדורגת‬ ‫ישראל‬ (‫מהסוף‬ ‫)רביעי‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ . , ‫שיעור‬ ‫שבישראל‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫המפותחות‬ ‫למדינות‬ ‫יחסית‬ ‫גבוה‬ ‫ילדים‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫בישראל‬ ‫הממוצע‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫וגודל‬ - 3.3 ‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫נפשות‬ - 2.46 ‫ה‬ ‫במדינות‬ ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫בממוצע‬ ‫נפשות‬ - 2 OECD . ‫איור‬ 14 ‫את‬ ‫מציג‬ ‫בית‬ ‫למשקי‬ ‫רכב‬ ‫אחזקת‬ ‫שיעור‬ ‫מדד‬ ‫וממקם‬ 2 :‫כאן‬ ‫וראו‬ https://www.oecd.org/els/family/SF_1_1_Family_size_and_composition.pdf 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % of Urban Population Percentage of Population Residing in Urban Areas, 1950-2050 WORLD AFRICA ASIA EUROPE LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN NORTHERN AMERICA OCEANIA Israel
 • 21. 21 ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫במקום‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫קודם‬ ‫שהוצג‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ . , ‫רכב‬ ‫אחזקת‬ ‫שיעור‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצד‬ ‫נוכחי‬ , ‫ב‬ ‫ועולה‬ ‫שהולכת‬ ‫רכבים‬ ‫של‬ ‫אבסולוטית‬ ‫בכמות‬ ‫מתבטא‬ ‫ש‬ .‫האוכלוסייה‬ ‫לגידול‬ ‫דומה‬ ‫יעור‬ ‫איור‬ 13 : ‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫רכבים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫שיעור‬ - 100 ‫נפשות‬ ‫איור‬ 14 : ‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫רכבים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫שיעור‬ - 100 ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫איור‬ 15 ‫ב‬ ‫והגידול‬ ‫הנסועה‬ ‫בגידול‬ ‫השיעור‬ ‫לצד‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬ ‫אחזקת‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫אורך‬ ‫ניתן‬ .‫הכבישים‬ ‫הרכב‬ ‫בכלי‬ ‫הגידול‬ ‫ששיעור‬ ‫לראות‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוה‬ ‫מ‬ ‫הגידול‬ ‫שיעור‬ ‫הנסוע‬ ‫ששיעור‬ ‫בעוד‬ ‫הכבישים‬ ‫באורך‬ ‫ה‬ ‫גדל‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫מהיר‬ ‫בקצב‬ ‫אפילו‬ . ‫בישראל‬ ‫הניידות‬ ‫צרכי‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬ .‫הכבישים‬ ‫באורך‬ ‫גידול‬ ‫באמצעות‬ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Other vehicles Passenger cars veh./100 households
 • 22. 22 ‫איור‬ 15 : ‫וכבישים‬ ‫נסועה‬ ,‫הרכבים‬ ‫במספר‬ ‫גידול‬ ‫שיעור‬ ) ‫בישראל‬ 1970-2015 ( ‫דרכים‬ ‫רשתות‬ ‫על‬ - ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫פריסת‬ ‫את‬ ‫לאמוד‬ ‫מנת‬ , ‫הן‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫ביחס‬ ‫הדרכים‬ ‫סוגי‬ ‫של‬ ‫השוואות‬ ‫נערכו‬ ‫ה‬ ‫למדינות‬ ‫ביחס‬ ‫והן‬ ‫כולל‬ ‫בינלאומי‬ ‫בהיקף‬ - OECD ‫וסיווג‬ ‫בתחום‬ ‫רבים‬ ‫מידע‬ ‫מאגרי‬ ‫ישנם‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬ . ‫ב‬ ‫הדרכים‬ ‫י‬ ‫בדרך‬ ‫תואם‬ ‫אינו‬ ‫שונות‬ ‫מדינות‬ ‫ן‬ - ‫להלן‬ .‫כלל‬ ‫ב‬ ‫נתונים‬ ‫מאגרי‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫פירוט‬ ‫נעשה‬ ‫שבהם‬ ‫ינלאומיים‬ :‫בהמשך‬ ‫שימוש‬ 1 . OpenStreetMap 3 – ‫מקור‬ ‫ומקיף‬ ‫פתוח‬ ‫מידע‬ ‫ה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫המדינות‬ ‫לכל‬ ‫התייחסות‬ ‫כולל‬ ‫נעשה‬ ‫הדרכים‬ ‫אפיון‬ ‫הגדרות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שונות‬ ‫לאומיות‬ ‫כך‬ , ‫ש‬ ‫מאפ‬ ‫בעלי‬ ‫דרכים‬ ‫כך‬ .‫שונה‬ ‫באופן‬ ‫מוגדרות‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬ ‫דומים‬ ‫יינים‬ ‫השווא‬ ‫שלטובת‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ ‫מאגר‬ ‫בינלאומיות‬ ‫ות‬ .‫מספק‬ ‫המאגר‬ ‫בקו‬ ‫תוכנה‬ ‫לכלי‬ ‫בדומה‬ ‫מתוחזק‬ ‫פתוח‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫מתנדבים‬ ‫מאמץ‬ ‫באמצעות‬ .‫תדיר‬ ‫באופן‬ ‫מתעדכן‬ 2 . Globio 4 - ‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫בינלאומיות‬ ‫והשוואות‬ ‫סביבתיות‬ ‫להערכות‬ ‫המשמש‬ ‫אקדמי‬ ‫בינלאומי‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬ .‫ופתוחים‬ ‫ממסדיים‬ ‫מאגרים‬ ) ‫בודד‬ ‫בקו‬ ‫נעשה‬ ‫הדרכים‬ ‫מיפוי‬ Single line ( ‫אורך‬ ‫של‬ ‫והשוואה‬ ‫ניתוח‬ ‫המאפשר‬ , ‫הרשתות‬ . ‫אי‬ ‫ישנם‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ - .‫המיקרו‬ ‫ברמת‬ ‫דיוקים‬ :‫עדכון‬ ‫שנת‬ 2017 . 3 . uroGeographics E 5 - ‫אירופאי‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬ ‫בודד‬ ‫קו‬ ‫מסוג‬ ‫מ‬ ‫נתונים‬ ‫על‬ ‫שמבוסס‬ ‫וסדיים‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫ומפורטים‬ .‫ישראל‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫ומהימן‬ ‫מפורט‬ ‫מידע‬ ‫מקור‬ ‫זהו‬ ‫ה‬ .‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫בהגדרות‬ ‫פערים‬ ‫חושף‬ :‫עדכון‬ ‫שנת‬ 2017 . ‹ ‫וסיווג‬ ‫הבינעירוניות‬ ‫הדרכים‬ ‫ממפת‬ ‫נלקחו‬ ‫הישראלית‬ ‫הרשת‬ ‫נתוני‬ ‫מעוייר‬ ‫הלא‬ ‫במרחב‬ ‫ן‬ ,‫סיינוק‬ ‫מרכוס‬ ‫)מקור‬ 2018 ( . 3 https://www.openstreetmap.org 4 http://www.globio.info 5 https://eurogeographics.org / 100 207 930 100 1162 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Index 1970=100 Length of roads, km travellled and motor vehicles In Israel 1970-2015 Length of paved roads (km) Kilometer travelled (million per year) Motor vehicles
 • 23. 23 ‫להלן‬ ‫מס‬ ‫פר‬ ‫וטבלאות‬ ‫מפות‬ ‫הדרכים‬ ‫לרשתות‬ ‫מושוות‬ ‫בישראל‬ ‫הבינעירונית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫שבהן‬ ‫הבינעירוניות‬ ‫במדינות‬ ‫בלגיה‬ ,‫הולנד‬ ,‫פורטוגל‬ :‫בינוני‬ ‫ששטחן‬ ‫ומדינות‬ ‫ויוון‬ ‫איטליה‬ ,‫בריטניה‬ :‫גדול‬ ‫ששטחן‬ ‫ו‬ ‫בסיס‬ .‫אירלנד‬ ‫הוא‬ ‫להשוואה‬ ‫הנתונים‬ Euro Geographics ‫צ‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נבחרו‬ ‫והמדינות‬ ‫גבוהה‬ ‫יחסית‬ ‫מגורים‬ ‫פיפות‬ ‫שייכות‬ ‫והיותן‬ ‫המפותחות‬ ‫הכלכלות‬ ‫לקבוצת‬ . ‫הדרכים‬ ‫היררכיית‬ ‫הבינעירוניות‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫לארבע‬ ‫חלוקה‬ ‫ר‬ ‫מות‬ : ‫ראשית‬ ,‫מהירה‬ , ‫אזורית‬ ‫ומקומית‬ ‫ומטרתה‬ ‫חופשית‬ ‫תנועה‬ ‫זרימת‬ ‫לאפשר‬ .‫הבינעירונית‬ ‫ברשת‬ ‫מאחר‬ ,‫העליונות‬ ‫הרמות‬ ‫שלושת‬ ‫נלקחו‬ ‫להלן‬ ‫בהשוואה‬ ‫מסוימת‬ ‫אחידות‬ ‫על‬ ‫שומרות‬ ‫העליונות‬ ‫הרמות‬ ‫ואילו‬ ‫ושונים‬ ‫רבים‬ ‫ביטויים‬ ‫לקבל‬ ‫יכולה‬ ‫מקומית‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫וההגדרה‬ .‫שונות‬ ‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫המתקן‬ ‫באופי‬ ‫המהירה‬ ‫הרשת‬ ) Motorway ( – ‫אשר‬ ‫ממוחלפות‬ ‫מדרכים‬ ‫מורכבת‬ ‫מתוכננות‬ ‫וזרימה‬ ‫מהירה‬ ‫תנועה‬ ‫לאפשר‬ .‫ומבוקרת‬ ‫מוגבלת‬ ‫אליהן‬ ‫הכניסה‬ ‫ולכן‬ ,‫חופשית‬ ‫הראשית‬ ‫הרשת‬ ) Primary Road ( – ‫עורקית‬ ‫רשת‬ ‫בין‬ ‫מעבר‬ ‫ולאפשר‬ ‫גדולים‬ ‫תנועה‬ ‫היקפי‬ ‫לשאת‬ ‫המתוכננת‬ ‫ארץ‬ ‫חבלי‬ ‫מעבירה‬ ‫היא‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .(‫אחרת‬ ‫להיררכיה‬ ‫לעבור‬ ‫)מבלי‬ .‫והאזורית‬ ‫המהירה‬ ‫הרשת‬ ‫בין‬ ‫חוצות‬ ‫תנועות‬ ‫ברשת‬ ‫דרכים‬ ‫בהן‬ ‫והמהירות‬ ‫מפרדה‬ ‫בלי‬ ‫או‬ ‫עם‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫הראשית‬ ‫מוגבלת‬ . ‫האזורית‬ ‫הרשת‬ ) Secondary Road ( – ‫ומעבירות‬ ‫מקומיות‬ ‫ומדרכים‬ ‫מרחובות‬ ‫תנועה‬ ‫אוספות‬ ‫האזוריות‬ ‫הדרכים‬ ‫הראשית‬ ‫לרשת‬ ‫אותן‬ ‫והמהירה‬ . ‫איור‬ 16 ‫את‬ ‫מציג‬ ‫הבינעירוניות‬ ‫הדרכים‬ ‫התפלגות‬ ‫ל‬ ‫פי‬ ‫הדרכים‬ ‫קטגוריות‬ . ‫בהשוואה‬ ‫הדרכים‬ ‫צפיפות‬ ‫מדד‬ ‫את‬ ,‫וכן‬ ,‫לישראל‬ ‫קנה‬ ‫באותו‬ ‫מוצגות‬ ‫המדינות‬ ‫כאשר‬ ‫ובריטניה‬ ‫איטליה‬ ,‫יוון‬ - ‫של‬ ‫מוגדלת‬ ‫מפה‬ ‫ובתוספת‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫מידה‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫איור‬ 17 ‫את‬ ‫מציג‬ ‫ההש‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫ואה‬ .‫ופורטוגל‬ ‫בלגיה‬ ,‫הולנד‬ ,‫אירלנד‬ ‫היררכי‬ ‫שהתפלגות‬ ‫מלמדת‬ ‫ההשוואה‬ ‫י‬ ‫של‬ ‫חלקן‬ ‫בהולנד‬ .‫ופורטוגל‬ ‫בלגיה‬ ,‫שבאיטליה‬ ‫לזו‬ ‫דומה‬ ‫בישראל‬ ‫הרשת‬ ‫ת‬ ‫צפיפות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫המהירה‬ ‫לרשת‬ ‫ביחס‬ ‫גדולה‬ ‫הראשית‬ ‫הרשת‬ ‫בבריטניה‬ ‫ואילו‬ ,‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫המהירות‬ ‫הדרכים‬ ‫למדינות‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ‫בישראל‬ ‫הרשת‬ ‫שב‬ ‫השו‬ ‫ו‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫הצפיפות‬ .‫אה‬ 17.9 ‫ל‬ ‫אורך‬ ‫ק״מ‬ - 100 ‫קמ״ר‬ ‫ל‬ ‫לעלות‬ ‫וצפויה‬ - 18.4 /‫אורך‬ ‫ק״מ‬ 100 ‫ב‬ ‫קמ״ר‬ - 2025 . ‫בין‬ ‫נעה‬ ‫הצפיפות‬ ‫המדינות‬ ‫במרבית‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ 20-25 /‫אורך‬ ‫ק״מ‬ 100 ) ‫בריטניה‬ ‫הן‬ ‫דופן‬ ‫ויוצאות‬ ‫קמ״ר‬ 34 /‫אורך‬ ‫ק״מ‬ 100 ‫קמ״ר‬ ( ) ‫ובלגיה‬ 45 /‫אורך‬ ‫ק״מ‬ 100 .(‫קמ״ר‬ ‫בפורטוגל‬ , ) ‫מישראל‬ ‫נמוכה‬ ‫הדרכים‬ ‫צפיפות‬ 13.6 /‫אורך‬ ‫ק״מ‬ 100 (‫שטח‬ ‫קמ״ר‬ .
 • 24. 24 ‫איור‬ 16 : ‫דרכים‬ ‫התפלגות‬ ‫דרכים‬ ‫קטגוריות‬ ‫לפי‬ ‫בינעירוניות‬ ‫איור‬ 17 : ‫בינעירוניות‬ ‫דרכים‬ ‫היררכיית‬ ‫התפלגות‬ ‫השוואת‬
 • 25. 25 ‫מפות‬ ‫להלן‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ) ‫איור‬ 18 ‫ו‬ ‫איור‬ 19 ( ‫את‬ ‫המראות‬ ‫התפלגות‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫הדרכים‬ ‫מ‬ ) ‫פרדה‬ dual carriageway ( ‫ללא‬ ‫דרכים‬ ‫לעומת‬ ‫מ‬ ) ‫פרדה‬ single carriageway ( ‫בלבד‬ ‫והראשית‬ ‫המהירה‬ ‫ברשת‬ . ‫מפרדה‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫מתאפיינות‬ .‫גבוהה‬ ‫ומהירות‬ ‫כיוון‬ ‫לכל‬ ‫נתיבים‬ ‫בשני‬ ‫לרוב‬ ‫עולה‬ ‫זו‬ ‫מבחינה‬ ‫מ‬ ‫בעלות‬ ‫הדרכים‬ ‫ששיעור‬ ‫בישראל‬ ‫פרדה‬ ‫מהווה‬ 50% ‫יחס‬ ,‫הבינעירונית‬ ‫מהרשת‬ ‫גבוה‬ ‫כ‬ ‫בהן‬ ,‫ההשוואה‬ ‫ממדינות‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ - 22-35% ‫הדרכים‬ ‫מרשת‬ ‫מפרדה‬ ‫בעלות‬ ‫הן‬ ‫הבינעירונית‬ . ‫הדרכים‬ ‫היררכית‬ ‫בין‬ ‫ההתאמה‬ ‫חוסר‬ ‫התפתח‬ ‫בישראל‬ ‫כי‬ ‫מראות‬ ‫אלו‬ ‫השוואות‬ ‫)אזורית‬ - ‫במרכז‬ ‫מפרדה‬ ‫בעלות‬ ‫דרכים‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫צפיפות‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫במפה‬ .‫התחבורתי‬ ‫המתקן‬ ‫לאופי‬ (‫מהירה‬ .‫הבינעירוניות‬ ‫הדרכים‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫המהוות‬ ‫הארץ‬ ‫איור‬ 18 : ‫מפרדה‬ ‫ללא‬ ‫דרכים‬ ‫לעומת‬ ‫מפרדה‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫התפלגות‬
 • 26. 26 ‫איור‬ 19 : ‫מפרדה‬ ‫ללא‬ ‫דרכים‬ ‫לעומת‬ ‫מפרדה‬ ‫עם‬ ‫דרכים‬ ‫התפלגות‬ ‫כפריים‬ ‫באזורים‬ ‫אזורית‬ ‫רשת‬ ‫התפתחות‬ ‫הרשת‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫להדגים‬ ‫כדי‬ ‫מצומצם‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫האזורית‬ , ‫למספר‬ ‫המערבי‬ ‫הנגב‬ ‫בין‬ ‫המשווה‬ ‫דוגמה‬ ‫מוצגת‬ .‫אחרות‬ ‫במדינות‬ ‫כפריים‬ ‫אזורים‬ ‫התחבורה‬ ‫עידן‬ ‫וטרם‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫שהתפתחו‬ ‫וחקלאיים‬ ‫כפריים‬ ‫מרחבים‬ ,‫לכן‬ .‫הכפרים‬ ‫בין‬ ‫מקומיות‬ ‫ותנועות‬ ‫מסחר‬ ‫קשרי‬ ‫אפשרה‬ ‫אשר‬ ‫מקומית‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫לאורך‬ ‫התגבשו‬ ,‫המודרנית‬ ‫ואזוריות‬ ‫מקומיות‬ ‫בדרכים‬ .‫א‬ :‫תחבורתיות‬ ‫חלופות‬ ‫משתי‬ ‫נהנים‬ ‫אלו‬ ‫מרחבים‬ – ‫כפרים‬ ‫בין‬ ‫קצרות‬ ‫לתנועות‬ ‫בכביש‬ ‫איטית‬ ‫למהירות‬ ‫שתוכננו‬ ‫ים‬ - ‫שתוכננו‬ ‫בדרכים‬ ,‫לאזור‬ ‫מחוץ‬ ‫לנסיעות‬ ‫ומהירות‬ ‫ראשיות‬ ‫בדרכים‬ .‫ב‬ ‫בינונית‬ .‫גבוהה‬ ‫למהירות‬ ‫ב‬ ‫איור‬ 20 ‫להלן‬ (‫למטה‬ ‫ימין‬ ‫מצד‬ ‫)המופיע‬ ‫המערבי‬ ‫הנגב‬ ‫לשטח‬ ‫ביחס‬ ‫הארצית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫צפיפות‬ ‫נבחנה‬ (‫)בירוק‬ ‫האזוריות‬ ‫הדרכים‬ ‫צפיפות‬ ,‫להתרשם‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ .‫ואנגליה‬ ‫בלגיה‬ ,‫ביוון‬ ‫חקלאית‬ ‫פריפריה‬ ‫אזורי‬ ‫בשלושה‬ ‫לאוכל‬ ‫דומה‬ ‫אלו‬ ‫באזורים‬ ‫התושבים‬ ‫שכמות‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫גדולה‬ (‫)באדום‬ ‫והראשיות‬ ‫הנגב‬ ‫וסיית‬ .‫המערבי‬ ‫במחוזות‬ ‫שהישובים‬ ‫לכך‬ ‫מוביל‬ ‫זה‬ ‫פער‬ , ‫בעוד‬ .‫המחוז‬ ‫יתר‬ ‫אל‬ ‫שונים‬ ‫בכיוונים‬ ‫גישה‬ ‫דרכי‬ ‫מכמה‬ ‫נהנים‬ ,‫לדוגמא‬ ‫דומה‬ ‫תנועתית‬ ‫חירות‬ ‫מתאפשרת‬ ‫לא‬ ,‫המערבי‬ ‫בנגב‬ ‫שלישובים‬ ‫ולמרביתם‬ .‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫מדרך‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬
 • 27. 27 ‫איור‬ 20 : ‫המערבי‬ ‫לנגב‬ ‫ביחס‬ ‫כפריים‬ ‫מחוזות‬ ‫במספר‬ ‫דרכים‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫השוואה‬ ‫סיכום‬ ‫ישראל‬ ‫שלמדינת‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫זה‬ ‫פרק‬ ‫לסיכום‬ ‫קיימים‬ ‫ב‬ ‫המקבילות‬ ‫למדינות‬ ‫ביחס‬ ‫ייחודים‬ ‫אתגרים‬ - OECD . ‫גבוהה‬ ‫דמוגרפית‬ ‫צמיחה‬ ‫בישראל‬ ‫מאוד‬ ‫וזאת‬ ,‫רכבים‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫בשיעור‬ ‫ועלייה‬ ‫החיים‬ ‫ברמת‬ ‫בעלייה‬ ‫המשולבת‬ ‫המטרופולינים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ ‫ועולה‬ ‫הולכת‬ ‫צפיפות‬ ‫לצד‬ ‫בישראל‬ ‫אינ‬ ‫ן‬ ‫צפופ‬ ‫ות‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫למטרופולינים‬ ‫המקביל‬ ‫ות‬ ‫המפותח‬ ‫בעולם‬ ‫עידוד‬ ‫לצד‬ (‫נוסעים‬ ‫עתירות‬ ‫תחבורה‬ ‫)מערכות‬ ‫מתע"ן‬ ‫אמצעי‬ ‫ופיתוח‬ ‫רב‬ ‫תחבורה‬ - ‫הפנימיות‬ ‫המטרופוליניות‬ ‫בטבעות‬ ‫וציפוף‬ ‫אמצעית‬ , ‫משמעותי‬ ‫לשינוי‬ ‫גבוהה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בחובן‬ ‫טומנות‬ ‫היומיומי‬ ‫הניידות‬ ‫באופי‬ . ‫לצמצם‬ ‫יתאפשר‬ ‫כך‬ ‫את‬ ‫הן‬ ‫ולצמצם‬ ,‫פרטיים‬ ‫ברכבים‬ ‫בנסיעות‬ ‫המשמעותית‬ ‫התלות‬ ‫את‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫אורכן‬ ‫את‬ ‫והן‬ ‫ברכבים‬ ‫הנסיעות‬ ‫כמות‬ ‫האזורית‬ ‫הדרכים‬ ‫רשת‬ ‫בישראל‬ ‫דלילה‬ ‫מאוד‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ . ‫בהרחבת‬ ‫זו‬ ‫רשת‬ ‫משמעותי‬ ‫לשינוי‬ ‫ההזדמנות‬ ‫טמונה‬ ‫כך‬ ,‫החיצוניות‬ ‫ובטבעות‬ ‫המטרופולינים‬ ‫בשולי‬ ‫הניידות‬ ‫בדפוסי‬ ‫ארוכות‬ ‫לנסיעות‬ ‫למטרתם‬ ‫לשמש‬ ‫יוכלו‬ ‫הארצית‬ ‫ברשת‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההיררכייה‬ ‫בעלי‬ ‫שהכבישים‬ , ‫בכמות‬ ‫צמצום‬ ‫תוך‬ .‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫שעושות‬ ‫המקומיות‬ ‫הקצרות‬ ‫הנסיעות‬
 • 28. 28 ‫סקיר‬ ‫של‬ ‫בינלאומית‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫אסטרטגים‬ ‫ויעדים‬ ‫כניות‬ ‫פרק‬ ‫ת‬ ‫סוקר‬ ‫זה‬ ‫ו‬ ‫היעדים‬ ‫מהם‬ ‫להבחין‬ ‫במטרה‬ ‫מהעולם‬ ‫שונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫כניות‬ ‫במדינות‬ ‫השונים‬ ‫האסטרטגים‬ ‫ת‬ ‫עבור‬ ‫היעדים‬ ‫לגבי‬ ‫מכך‬ ‫להפיק‬ ‫ניתן‬ ‫ומה‬ ,‫שונות‬ ‫ו‬ ‫מוצגת‬ ‫הממצאים‬ ‫תמצית‬ .‫זו‬ ‫כנית‬ ‫בטבלאות‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ ‫בהמשך‬ . ‫דוחות‬ ‫יש‬ ‫רבות‬ ‫לעתים‬ .‫למדינה‬ ‫ממדינה‬ ‫שונים‬ ‫התוכנית‬ ‫בהכנת‬ ‫המעורבים‬ ‫השונים‬ ‫והגופים‬ ‫התכנון‬ ‫תהליכי‬ .‫אחד‬ ‫מדוח‬ ‫יותר‬ ‫כללנו‬ ‫מהמדינות‬ ‫בחלק‬ .‫ביניהם‬ ‫חלקית‬ ‫חפיפה‬ ‫ויש‬ ‫המדינה‬ ‫באותה‬ ‫שונים‬ ‫גופים‬ ‫של‬ ‫אסטרטגים‬ ‫הת‬ ‫שמרבית‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ ,‫בנוסף‬ ‫ו‬ ‫המקומיות‬ ‫בשפות‬ ‫נכתבות‬ ‫כניות‬ (‫אנגלית‬ ‫)שאינן‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫לסקירת‬ ‫הטיה‬ ‫ישנה‬ ‫ו‬ ‫כניות‬ ‫אנגלו‬ ‫ממדינות‬ - .‫סקסיות‬ ‫הבאים‬ ‫הפרסומים‬ ‫מציג‬ ‫ים‬ ‫ת‬ ‫במספר‬ ‫המרכזיים‬ ‫היעדים‬ ‫קבוצת‬ ‫את‬ ‫ו‬ ‫יעדים‬ ‫השגת‬ ‫כאשר‬ ,‫אסטרטגיות‬ ‫כניות‬ .‫אלו‬ ‫ביעדים‬ ‫עמידה‬ ‫לבחון‬ ‫שתפקידם‬ ‫ספציפיים‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫מול‬ ‫נמדדת‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫השגת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫שמולם‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫מפרטים‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫להשגה‬ ‫יעדים‬ ‫מציינים‬ ‫מהפרסומים‬ ‫שרבים‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ .‫האלו‬ ‫היעדים‬ :‫שנסקרו‬ ‫מהמדינות‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫שימוש‬ ‫עשינו‬ ‫בהם‬ ‫המקורות‬ ‫מפורטים‬ ‫להלן‬ /‫גודש‬ ‫עיכובים‬ ‫בטיחות‬ ‫סביבה‬ ‫פיתוח‬ ‫כלכלי‬ ‫מטענים‬ ‫רעש‬ ‫תנועה‬ ‫ניהול‬ ‫אנגליה‬ ‫תוכני‬ ‫ת‬ ‫החומש‬ ‫עיכוב‬ ‫הכול‬ ‫סך‬ ‫מספר‬ ‫הרוגים‬ ‫קשה‬ ‫ופצועים‬ ‫מספר‬ ‫אזורים‬ ‫הסובלים‬ ‫רעש‬ ‫מרמות‬ ‫רגילות‬ ‫לא‬ < ‫מספר‬ ‫אירועים‬ ‫הגורמים‬ ‫נתיב‬ ‫לסגירת‬ < ‫אירועים‬ % ‫שהתנועה‬ ‫למצב‬ ‫חוזרת‬ ‫שעה‬ ‫תוך‬ ‫רגיל‬ ‫אנגליה‬ – ‫ה‬ ‫תוכני‬ ‫ת‬ ‫האטסרטגית‬ ‫של‬ ‫מהירות‬ ‫לדקה‬ ‫מייל‬ ,‫הרשת‬ ‫ברב‬ 97% ‫מהרשת‬ ‫חלקה‬ ‫בזרימה‬ 40% ‫הפחתה‬ ‫בהרוגים‬ ‫קשה‬ ‫ופצועים‬ ‫עד‬ 2020 ‫הפחתת‬ ‫ל‬ ‫הרעש‬ 1150 ‫אזורים‬ ‫ו‬ 250,000 ‫איש‬ 85% ‫מהאירועים‬ ‫שעה‬ ‫תוך‬ ‫יפונו‬ ‫טקסס‬ ‫ארה"ב‬ , < ‫זמן‬ ‫אינדקס‬ ‫נסיעה‬ < Buffer index (‫)אמינות‬ < ‫תאונות‬ ‫חמורות‬ ‫פר‬ ‫לשנה‬ ‫מייל‬ < ‫המייל‬ ‫אחוז‬ ‫תחת‬ ‫נתיבים‬ ‫ניטור‬ < ‫פליטות‬ ‫מיל‬ ‫פר‬ ‫שונות‬ ‫כולל‬ 2 CO < ‫עמידה‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫אוויר‬ ‫איזון‬ ‫שימושי‬ ‫קרקע‬ ‫יעילות‬ ‫הזרימה‬ ‫של‬ ‫משאיות‬ ‫האו"ם‬ ‫דוח‬ < ‫מספר‬ ‫הרוגים‬ ‫ופצועים‬ < ‫מבחר‬ ‫עבירות‬ ‫תנועה‬ < ‫צריכת‬ ‫אנרגיה‬ < ‫פליטות‬ < ‫רעש‬
 • 29. 29 ‫ארה״ב‬ ‫ת‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫בארה"ב‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫הפדרלית‬ ‫ברמה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫כניות‬ ‫ב‬ ‫את‬ ‫כללנו‬ ‫זו‬ ‫בסקירה‬ .‫יותר‬ ‫המקומיות‬ ‫רמות‬ ‫הת‬ ‫ו‬ ‫להלן‬ ‫כניות‬ : 1 . ‫ת‬ ‫ו‬ ‫לשנים‬ ‫החדש‬ ‫לדור‬ ‫תחבורה‬ ‫כנית‬ 2014-2018 . U.S. DOT. “Transportation for a New Generation, Strategic Plan, Fiscal Year 2014-18” . 2 . U.S. DOT Strategic Plan for Fiscal Years 2018-2022 : ‫הת‬ ‫ו‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬ ‫לשנים‬ ‫האמריקאי‬ 2018-2022 - ‫בת‬ ‫היעדים‬ ‫ו‬ ‫שקיימים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הרכיבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫הזו‬ ‫כנית‬ ‫בת‬ ‫ו‬ ‫הת‬ ‫גם‬ ‫נכללה‬ ‫ולכן‬ ,‫אחרת‬ ‫קצת‬ ‫מאורגנים‬ ‫אך‬ ,‫אחרות‬ ‫כניות‬ ‫ו‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬ 2014-2018 ‫וגם‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫את‬ 2018-2022 . 3 . Transportation Research Board: Model Long-Range Transportation Plans: - A Guide for Incorporating Performance-Based Planning (2014) : ‫לטווח‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫לשילוב‬ ‫מדריך‬ ‫של‬ ‫הארוך‬ ‫ה‬ - Transportation Research Board ‫שמטרתו‬ ‫השונים‬ ‫התכנון‬ ‫לגופי‬ ‫להמליץ‬ , ‫הרמות‬ ‫בכל‬ , ‫מדדי‬ ‫על‬ ‫היעדים‬ ‫הגדרת‬ ,‫החזון‬ ‫מפיתוח‬ ‫החל‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫להגדרת‬ ‫השונים‬ ‫הצעדים‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬ ‫המדריך‬ .‫ביצוע‬ .‫והמטרות‬ 4 . US Department of Transportation: TIGER Grants : ‫מעניין‬ ‫בארה"ב‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫מקצים‬ - TIGER Grants (Transportation Investment Generating Economic Recovery) ‫שה‬ ‫ם‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫גודל‬ ‫בסדר‬ 500 ‫לשנה‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ , ‫השיקולים‬ .‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫משקיע‬ ‫הפדרלי‬ ‫שהממשל‬ ‫כלל‬ ‫הם‬ ‫י‬ ,‫בכלכלה‬ ‫תמיכה‬ ,‫תחזוקה‬ ,‫בטיחות‬ :‫הם‬ ‫התקציב‬ ‫להקצאת‬ ‫שהקריטריונים‬ ‫מצוין‬ ‫אך‬ ‫ביותר‬ ‫ים‬ .‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫חדשנות‬ ‫של‬ ‫משניים‬ ‫קריטריונים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ,‫חיים‬ ‫איכות‬ 5 . Texas Transportation Institute: Developing Sustainable Transportation Performance Measures for TXDOT’s Strategic Plan – Technical Report (2009) : ,‫בנוסף‬ ‫בארה"ב‬ , ‫מדינה‬ ‫לכל‬ ) State ( ‫הת‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫ו‬ ‫שלה‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬ . ‫טקסס‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫כאן‬ ‫כללנו‬ , ‫פיתוח‬ ‫שבמסגרת‬ ‫הת‬ ‫ו‬ ‫עבודה‬ ‫עשתה‬ ‫שלה‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬ ‫ה‬ ‫כולל‬ ‫ת‬ ‫בת‬ ‫לתחבורה‬ ‫ביצוע‬ ‫מדדי‬ ‫לפיתוח‬ ‫רחב‬ ‫ספרות‬ ‫סקר‬ - .‫קיימא‬ ‫אנגליה‬ ‫שונים‬ ‫מסמכים‬ ‫מספר‬ ‫פורסמו‬ ‫באנגליה‬ . :‫מסמכים‬ ‫שלושה‬ ‫כללנו‬ ‫זו‬ ‫בסקירה‬ 1 . ‫ת‬ ‫ו‬ ‫בדרכים‬ ‫להשקעות‬ ‫אסטרטגית‬ ‫כנית‬ Department of Transport - Road Investment Strategy: Overview, December 2014 ‫ת‬ . ‫ו‬ ‫ראשית‬ ‫דרכים‬ ‫רשת‬ ‫ליצירת‬ ‫ממשלתית‬ ‫מחוייבות‬ ‫מתווה‬ ‫זו‬ ‫כנית‬ ‫ברחבי‬ ,‫במדינה‬ ‫האזורים‬ ‫בכל‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫לאפשר‬ ,‫גודש‬ ‫לצמצם‬ ‫היא‬ ‫הראשית‬ ‫הרשת‬ ‫מטרת‬ .‫אנגליה‬ ‫הארצית‬ ‫הרשת‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫וכן‬ ‫וצרכיהם‬ ‫הדרך‬ ‫משתמשי‬ ‫בכל‬ ‫לתמוך‬ ,‫דיור‬ ‫לצרכי‬ ‫קרקע‬ ‫לשחרר‬ .‫הקיימת‬ ‫האסטרטגית‬ 2 . ‫ת‬ ‫ו‬ ‫לדרכים‬ ‫חומש‬ ‫כנית‬ 2015-2020 ‫מהת‬ ‫ונגזרת‬ ‫לביצוע‬ ‫דרכים‬ ‫המייעדת‬ ‫ו‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫כניות‬ Highways England – Strategic business plan overview 2015-2020 ‫של‬ ‫העיקריות‬ ‫מטרותיה‬ . ‫ת‬ ‫ו‬ .‫הסביבתיים‬ ‫המפגעים‬ ‫והקטנת‬ ‫הגודש‬ ‫צמצום‬ ,‫הבטיחות‬ ‫שיפור‬ ‫לצד‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫לאפשר‬ ‫הן‬ ‫זו‬ ‫כנית‬ 3 . Highways England Delivery Plan 2015-2020
 • 30. 30 ‫גרמניה‬ ‫נסקרה‬ ‫גרמניה‬ ‫עבור‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫תחבורה‬ ‫לתשתיות‬ ‫הפדרלית‬ ‫הגרמנית‬ ‫כנית‬ 2030 : Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure: The 2030 Federal Transport Infrastructure Plan ‫הולנד‬ Randstad 2040 Strategic Vision ‫אסטרטגי‬ ‫חזון‬ ‫הוכן‬ ‫בהולנד‬ ‫לשנת‬ 2040 ‫ה‬ ‫אזור‬ ‫עבור‬ ‫ראנדסטאד‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ‫הולנד‬ ‫במרכז‬ ‫המאוכלס‬ ‫)האזור‬ (‫ואוטרכט‬ ‫רוטרדם‬ ,‫אמסטרדם‬ ‫הראשיות‬ ‫הערים‬ ‫מהת‬ ‫חלק‬ ‫שהוא‬ ‫ו‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫כנית‬ ‫ו‬ ‫הרשויות‬ ‫בשיתוף‬ .‫האזור‬ ‫לחיזוק‬ ‫שונים‬ ‫וארגונים‬ ‫המקומיות‬ ‫הת‬ ‫במסגרת‬ ‫ו‬ ‫הכינו‬ ‫כנית‬ ‫לעתיד‬ ‫שונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫אלטרנטיבות‬ ‫ת‬ ‫גיבשו‬ ,‫והתחבורה‬ ‫הקרקע‬ ‫שימושי‬ ‫למערכת‬ ‫המתייחסות‬ ‫ו‬ ‫ליישום‬ ‫שונות‬ ‫כניות‬ ‫וביצעו‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ .‫ההמלצות‬ ‫לגיבוש‬ ‫שונים‬ ‫וסקטורים‬ ‫אוסטרליה‬ ‫באוסטרליה‬ ‫נסקרו‬ ‫ת‬ ‫שתי‬ ‫ו‬ :‫כניות‬ 1 . Austroads Strategic Plan 2016-2020 : ‫הת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬ 2016-2020 ‫ה‬ ‫של‬ - Austroads . ‫זהו‬ ‫העל‬ ‫ארגון‬ ‫על‬ ‫האחראי‬ ,‫התנועה‬ ‫וגופי‬ ‫הכבישים‬ ‫כל‬ ‫ו‬ ‫במדינה‬ ‫הכבישים‬ ‫רשת‬ ‫שיפור‬ ‫על‬ ‫הכין‬ ‫הארגון‬ . .‫ההחלטות‬ ‫למקבלי‬ ‫מדיניות‬ ‫המלצות‬ ‫מסמך‬ 2 . Queensland strategic plan 2016-2020 : ‫הת‬ ‫ו‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫כנית‬ Queesland ‫ל‬ - 2016-2020 . ‫בתוכנית‬ ‫הוגדר‬ ‫מרכזי‬ ‫יעד‬ ‫ל‬ ‫רשת‬ ‫יצירת‬ ,‫לכולם‬ ‫נגישה‬ ‫אינטגרטיבית‬ ‫הוגדרו‬ (‫בטבלה‬ ‫)ראה‬ ‫מרכזיים‬ ‫יעדים‬ ‫ו‬ .‫יעד‬ ‫לכל‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫זילנד‬ ‫ניו‬ New Zealand National Infrastructure Plan, 2011 ‫זילנד‬ ‫בניו‬ ‫הוכנה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫לאומית‬ ‫כנית‬ ‫תשתיות‬ ‫למגוון‬ ‫שלה‬ ‫המרכיבים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫תחבורה‬ ‫כאשר‬ . ‫אחרים‬ ‫מרכיבים‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫זוהו‬ ‫מהתחומים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ .‫וחברה‬ ,‫מים‬ ,‫אנרגיה‬ ,‫תקשורת‬ ‫כוללים‬ . ‫למשל‬ ‫בתחבורה‬ , ‫של‬ ‫בצמיחה‬ ‫תמיכה‬ ,‫הסביבתית‬ ‫היציבות‬ ‫שמירת‬ ‫העיר‬ ‫בהתאם‬ .‫הרשת‬ ‫של‬ ‫והיעילות‬ ‫האפקטיביות‬ ‫וייעול‬ ‫אוקלנד‬ ‫ת‬ ‫הכינו‬ ,‫לכך‬ ‫ו‬ ‫שנים‬ ‫לשלוש‬ ‫פעולה‬ ‫כנית‬ ‫שבמסגרתה‬ ‫פותח‬ ‫חזון‬ ‫ו‬ ‫השונים‬ ‫לסקטורים‬ ‫והמדדים‬ ‫היעדים‬ ‫נגזרו‬ ‫שממנו‬ .‫תחבורה‬ ‫כולל‬