SlideShare a Scribd company logo
MODUL KIMIA SPM 2014
KERTAS 2
[100 markah]

KELAS INTENSIF SKOR Kimia A+

MODUL 1
BAB 2: STRUKTUR ATOM
BAB 3: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA

Written by: Cikgu Marzuqi Mohd Salleh
M.Sc. Ed USM
BSc (hons) Ed (Chemistry) USM

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
BAB 2: STRUKTUR ATOM
2.1 JIRIM
2.1.1Teori Zarah Jirim
1. Jirim merujuk kepada sebarang bahan yang mempunyai jisim dan isi padu.
2. Jirim terdiri daripada zarah yang seni dan diskrit.
3. Zarah itu mungkin atom, molekul, atau ion.
4. Atom ialah zarah neutral yang paling kecil dalam unsur dan dapat wujud secara
sendiri atau mengambil bahagian dalam tindak balas kimia.
5. Molekul ialah zarah yang neutral, terdiri daripada sekumpulan atom unsur yang
sama atau unsur yang berlainan yang diikat secara kimia.
6. Ion ialah zarah yang bercas positif atau negatif.
7. Ion yang bercas positif disebut kation. Ion yang bercas negatif disebut anion.
8. Jirim dapat wujud sebagai unsur atau sebatian.
a) Unsur ialah bahan tulen yang tidak dapat diurai kepada bahan yang ringkas
secara kimia. Unsur ini terdiri daripada satu jenis atom sahaja.
b) Sebatian terdiri daripada atom yang lebih daripada satu jenis yang diikat
secara kimia.

JIRIM

UNSUR

ATOM

SEBATIAN

MOLEKUL

MOLEKUL

ION

Rajah 2.1 Pengelasan jirim

2.1.2 Teori Kinetik Jirim
1. Teori kinetik jirim dapat digunakan untuk menerangkan
Resapan
Perubahan keadaan jirim
2. Teori kinetik ialah perkembangan daripada teori zarah jirim.teori ini menerangkan
keadaan jirim yang berbeza dari segi aspek pergerakan zarah.

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
3. Berdasarkan teori kinetik:
Zarah mempunyai tenaga kinetik. Zarah selalu bergerak secara rawak dan
berlanggaran antara satu sama lain.
Kelajuan zarah dalam tiga keadaan fizik jirim adalah berbeza.
Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik. Zarah bergerak dengan lebih
laju.
4. Pada suhu yang diberikan, zarah yang lebih ringan bergerak dengan lebih laju
berbanding dengan zarah yang berat.Terdapat tiga keadaan fizik jirim: pepejal,
cecair dan gas.

Jadual 2.1 Perbandingan antara pepejal, cecair dan gas.
Keadaan jirim
Sifat
Pepejal
Cecair

Gas

Sususan zarah

Sangat rapat,
teratur
Daya tarikan antara
zarah
Pergerakan zarah

Sangat kuat

Kadar resapan
Isi padu
Bentuk

Bergetar dan
berputar pada
kedudukan yang
tetap.
Rendah
Tidak dapat
dimampat
Sangat rendah
Tetap
Tetap

Ketumpatan

Tinggi

Tenaga kinetik
Kebolehmampatan

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Tidak disusun
Tidak rapat, disusun dengan teratur,
dengan longgar.
sangat jauh antara
satu sama lain.
Lemah
Sangat lemah
Bergetar, berputar,
dan bergerak
secara bebas.

Bergetar, berputar,
dan bergerak
secara rawak.

Sederhana
Sukar dimampat

Sangat tinggi
Mudah dimampat

Sederhana
Tetap
Mengikut bentuk
nekas
Sederhana

Sangat tinggi
Tidak tetap
Mengikut bentuk
bekas.
Sangat rendah.

Acceleration Chemistry
5.
Resapan
a. Resapan ialah satu proses apabila bahan yang berlainan dicampur akibat
daripada pergerakan rawak zarah daripada kawasan yang berkepekatan tinggi
ke kawasan berkepekatan rendah.
b. Resapan melibatkan dua konsep:



Zarah bergerak melalui ruang udara yang terdapat di medium tertentu.
Pergerakan zarah berlaku secara rawak di semua arah.

c. Resapan zarah berlaku pada gas, cecair dan pepejal. Kadar resapan berkadar
langsung dengan kelajuan zarah dan juga ruang udara di antara zarah- zarah.
Kadarnya paling tinggi pada gas, lebih rendah pada cecair, dan paling rendah
pada pepejal.
d. Terdapat ruang udara yang lebih banyak besar di antara zarah- zarah gas.
Ruang di antara zarah-zarah cecair adalah lebih kecil. zarah-zarah dalam
pepejal adalah sangat rapat antara satu sama lain dengan ruang yang sangat
kecil.
e. Sebagai contohya, suatu balang gas yang mengandungi udara diletakkan di atas
satu balang gas yang lain yang mengandungi wap bromin. Selepas penutup
diagihkan, wap bromine perang meresap di seluruh balang.
2.1.3 Perubahan Keadaan Jirim
Jirim dapat berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain jika haba
diserap atau dibebaskan.

Cecair

Pepejal

Gas

Rajah 2.3 Perubahan keadaan jirim

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
2.1.4
Graf pemanasan jirim
1. Keadaan perubahan jirim dapat dijelaskan melalui graf pada Rajah di bawah.

Rajah 2.4 Graf pemanasan naflatena
AB: Naftalena dalam keadaan pepejal. Apabila dipanaskan, tenaga haba ditukar
kepada tenaga tenaga kinetik. Molekul bergetar dengan cepat pada kedudukan yang
tetap. Suhu naftalena meningkat.
BC: Naftalena mula melebur di B. Molekul naftalena menerima tenaga yang cukup
untuk mengatasi daya tarikan di antaranya. Suhu adalah tetap. Suhu apabila pepejal
menjadi cecair disebut takat lebur. Sekarang, naftalena terdiri daripada satu campuran
pepejal dan cecair. Haba diserap sehingga naftalena bertukar menjadi cecair dengan
selengkapnya.Semua naftalena telah melebur dengan lengkap di C.
CD: Naftalena dalam keadaan cecair. Apabila naftalena dipanaskan, molekul
menerima tenaga haba yang banyak. Suhu terus meningkat.
2. Dalam pemanasan naftalena, kukus air digunakan dan bukan dipanaskan secara
terus, hal ini
untuk memastikan proses pemanasan adalah seragam.
kerana wap naftalena adalah sangat mudah terbakar.
3. Bagi menentukan takat lebur suatu bahan yang melebihi 100 celcius, kukus minyak
atau kukus pasir diperlukan.
4. Pembekuan adalah proses apabila cecair bertukar menjadi pepejal. Sebagai
contohnya, penyejukan naftalena.

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
Rajah 2.5 Graf penyejukan naftalena
PQ: Naftalena dalam keadaan cecair. Suhu menurun kerana molekul naftalena
kehilangan haba. Pergerakannya menjadi perlahan dan molekul menjadi semakin
rapat.
QR: Cecair mula membeku di Q, cecair itu berada dalam keadaan campuran
pepejal dan cecair. Suhu adalah tetap kerana haba yang hilang ke persekitaran
diseimbangkan dengan tenaga yang dibebaskan untuk menarik zarah bersama.
Suhu apabila cecair menjadi pepejal disebut takat beku.
RS: Naftalena dalam keadaan pepejal. Suhu terus menurun lagi sehingga
mencapai suhu bilik.
5. Semasa proses penyejukan, tabung didih diletakkan di dalam kelalang kon
untuk memastikan proses penyejukan adalah seragam.
untuk mengelakkan kehilangan haba dengan cepat.
6. Bagi bahan yang tulen, takat beku dan takat leburnya adalah sama. Tenaga haba
dibebaskan semasa pembekuan.
7. Kehadiran bendasing akan merendahkan takat lebur tetapi meningkatkan takat
didih suatu bahan.
8. Keadaan fizik suatu bahan pada suhu dan tekanan tertentu bergantung pada takat
lebur dan takat didihnya.
Suatu bahan berada dalam keadaan pepejal jika wujud pada suhu yang lebih
rendah daripada takat leburnya.
Suatu bahan berada dalam keadaan cecair jika wujud pada suhu yang lebih
tinggi daripada takat leburnya tetapi lebih rendah daripada takat didihnya.
Suatu bahan berada dalam keadaan gas jika wujud pada suhu yang lebih ntinggi
daripada takat didihnya.

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
2.2 STRUKTUR ATOM
2.2.1 Nombor Proton Dan Nombor Nukleon
1. Zarah subatom dalam suatu atom ialah proton, elekrton, dan neutron.

Nombor nukleon, A
= bilangan proton + bilangan neutron
=p+n
Bilangan neutron dalam atom
= nombor nukleon – nombor proton
=A-Z
A

2. Nombor nucleon A, dan nombor proton Z, bagi unsur X ditulis sebagai X
Z
3. Ahli kimia menggunakan simbol sebagai singkatan bagi nama unsur.
Jadual 2.3 Unsur dengan simbol, nombor proton, nombor nukleon, dan bilangan zarah
subatomnya.
Unsur
Hidrogen
Helium
Litium
Berilium
Boron
Karbon
Nitrogen
Oksigen
Fluorin
Neon
Natrium
Magnesium
Aluminium
Silikon
Fosforus
Sulfur
Klorin
Argon
Kalium
Kalsium

Simbol
H

Nombor
proton (Z)
1
2
4

O
F

6
7
8
9
11

P
S

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

13
14
15
17
18
19
20

Nombor
nucleon (A)
1
7
9
11
14
19
20
23
24
28
32
35
40
39
40

Bilangan
proton
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bilangan
elektron
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bilangan
neutron
0
2
4
5
6
6
7
8
10
12
12
14
16

22
20

Acceleration Chemistry
2.3 ISOTOP
1. Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang
sama tetapi bilangan neutron yang berbeza.
2. Dengan perkataan yang lain. isotop mempunyai nombor proton yang sama
tetapi nombor nukleon yang berbeza.
3. Isotop mempunyai
a) sifat kimia yang serupa kerana bilangan elektron valens yang sama.
b) sifat fizik yang berbeza kerana mempunyai jisim yang berbeza.

Kegunaan Isotop

2.4 STRUKTUR ELEKTRONIK SUATU ATOM
1. Elektron mengorbit nukleus pada petala suatu atom. Setiap petala dapat
menempatkan bilangan elektron yang tertentu.

Rajah 2.11 Petala elektron suatu atom

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
Petala
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat

Bilangan elektron maksimum
2
8
18
36

2. Sungguhpun begitu, bagi atom yang mempunyai nombor proton 1-20, bilangan
elektron yang maksimum pada petala yang ketiga ialah lapan sahaja.
Petala
Pertama
Kedua
Ketiga

Bilangan elektron maksimum
2
8
8

3. Cara elektron disusun dalam suatu atom adalah disebut susunan atom.
4. Elektron pada petala yang terkeluar disebut elektron valens. Elektron valens
menentukan sifat kimia bagi sesuatu unsur.
Unsur

Nombor
proton, Z

Susunan
elektron

Bilangan
elektron valens

Hidrogen
Helium
Litium
Berilium
Boron
Karbon
Nitrogen
Oksigen
Fluorin
Neon
Natrium
Magnesium
Aluminium
Silikon
Fosforus
Sulfur
Klorin
Argon
Kalium
Kalsium

1
2

1
2 (duplet)

1
2

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Bilangan petala
elektron yang
terisi.
1
2

4
5
5
8
1

2.8 (oktet)

8
1

3

12
14
5
6

16
17
2.8.8 (oktet)
19

8
1

4

Acceleration Chemistry
BAHAGIAN A
1. Rajah 1.0 menunjukkan nombor proton dan nombor neutron bagi atom P, Q, R dan S
Atom

Nombor proton

Nombor neutron

P

3

4

Q

16

17

R

16

16

S

19

20

Rajah 1.0
a) i) Nyatakan maksud bagi nombor proton?
………………………………………………………………………………………………
[1 mark]
ii) Apakah numbor nukleon bagi atom P?
……………………………………………………………………………………....
A
b) Tulis simbol bagi atom Q dalam bentuk

Z

[1 mark]

X

………………………………………………………………………………………………………
[1 mark]
c) Atom manakah mempunyai valens elektron yang sama?
……………………………………………………………………………………………………
[1 mark]
d) i) Atom manakah adalah isotop?
……………………………………………………………………………............................
[1 mark]
ii) Nyatakan sebab bagi jawapan 3(d) (i)?
………………………………………………………………………………………………
[1 mark]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
e)

Rajah 1.1 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi pemanasan naftalena, C10H8.

Suhu/ᴼC
100 D
80 -

C

B
A

60 -

0

Masa/min
Rajah 1.1

i) Berdasarkan graf pemanasan naftalena yang diperoleh, titik yang manakah mewakili
takat lebur bagi suatu unsur?
……………………………………………………………………………………………....
[1 mark]
ii) Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan keadaan fizikal pada titik AB dan CD.
Titik

Keadaan fizik

AB
CD
[1 mark]
iii)

Terangkan mengapa tiada perubahan suhu pada titik BC
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
[1 mark]

iv)

Terangkan tenaga kinetik zarah-zarah dan daya tarikan antara zarah pada bahagian
lengkung AB.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
[1 mark]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
BAB 3: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA
3.1 Jisim atom relatif dan jisim molekul relatif
Jisim Atom Relatif, J.A.R.
Jisim atom sesuatu unsur sangat kecil dan hanya boleh diukur dengan
membandingkan jisim-jisimnya dengan jisim atom unsur lain yang dipilih sebagai
piawai.
Jisim atom relatif suatu unsur ditakrifkan sebagai purata jisim satu atom unsur itu
berbanding dengan 1/ 12 daripada jisim satu atom karbon-12.
Purata jisim satu atom unsur
1
X jisim satu atom karbon-12
2






Jisim atom relatif tidak mempunyai unit pengukuran kerana ia hanya
perbandingan.
Karbon-12 dipilih sebagai piawai kerana:
Karbon ialah pepejal pada suhu bilik.
Karbon dijumpai dalam kebanyakan bahan.
Mudah bergabung dengan kebanyakan unsur-unsur lain.
Walaupun karbon mempunyai 3 isotop, karbon-12 ialah isotop utama
karbon dengan kelimpahan 99%.

Atom unsur
Hidrogen (H)
Karbon (C)
Oksigen (O)

Jisim atom relatif
1
12
16

Jisim satu mol (g)
1
12
16

Jisim Molekul Relatif, J.M.R.
Jisim molekul relatif satu sebatian ialah bilangan kali jisim satu molekul sebatian
itu lebih besar daripada 1 kali jisim satu atom karbon-12.
2
Jisim molekul relatif suatu bahan boleh ditentukan dengan menjumlahkan jisim
atom relatif semua atom dalam bahan itu.
Purata jisim satu molekul sebatian
1
X jisim satu atom karbon-12
2

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
Contoh:
Apakah jisim molekul relatif bagi NH3?
[jisim atom relatif bagi H = 1, N = 14]

Apakah jisim molekul relatif bagi C2 H5OH?
[jisim atom relatif bagi C = 12, H = 1, O = 16]

3.2 Bilangan mol dengan bilangan zarah
Satu mol (1 mol) ditakrifkan sebagai bilangan zarah bagi sebatian bahan seperti
yang terdapat dalam 12.00 g karbon-12.
Bilangan atom untuk 1 mol karbon ialah 6.02 x 10 23 . Nombor ini dikenali sebagai
pemalar Avogardo. Simbolnya ialah N A.
Dengan itu, satu mol ditakrifkan sebagai kuantiti suatu bahan yang mengandungi
6.02 x 10 23 zarah seperti yang terdapat dalam 12.00 g karbon-12.
Zarah itu mungkin atom, molekul, elektron, atau ion.

x 6.02 x 10 23
Bilangan mol

Bilangan zarah
÷ 6.02 x 10

23

Bilangan mol = bilangan zarah
6.02 x 10

23

Contoh:
Hitungkan bilangan mol molekul bagi 1.8 x 10 23 molekul iodin.

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
3.3 Bilangan mol dan jisim bahan
Jisim untuk satu mol suatu atom dalam gram adalah bersamaan dengan jisim
atom relatif atom itu.
-1
Jisim untuk satu mol sebarang bahan disebut jisim molar. Unitnya ialah g mol .
Dengan cara yang sama, jisim untuk satu mol suatu sebatian adalah bersamaan
dengan jisim molekul relatifnya.
Bilangan mol =

Jisim/g
J.A.R. atau J.M.R.

Contoh:
Hitung bilangan mol atom bagi 103.5 g plumbum.
[Jisim atom relatif Pb = 207]

Hitung bilangan molekul dalam 16 g gas oksigen.
[Jisim atom relatif O = 16]

3.4 Mol dan isi padu gas
Sekiranya isi padu suatu gas dapat ditentukan, maka bilangan mol gas
tersebut dapat diketahui.
Keadaan ini hanya diaplikasikan untuk bahan berkeadaan gas sahaja.
Isi padu molar suatu gas ditakrifkan sebagai isi padu yang dimuatkan oleh
satu mol gas itu pada suhu dan tekanan tersebut.
Ini bermakna isi padu molar suatu gas ialah iai padu gas yang dimuatkan oleh
6.02 x 10 23 zarah gas tersebut.
-1
-1
3
3
Isi padu molar pada STP ialah 22.4 dm mol dan 24 dm mol pada
keadaan bilik.
STP merujuk kepada keadaan suhu piawai, 0 °C dan tekanan piawai, 1
atmosfere.
Keadaan bilik pula merujuk kepada suhu 25 °C dan tekanan 1 atmosfere.

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
Bilangan mol =

Isi padu/dm 3
22.4 dm 3 pada s.t.p.

Contoh;
Hitung bilangan molekul dalam 33.6 dm 3 sulful dioksida pada s.t.p.
[Jisim atom relatif O = 16, S = 32]

x jisim
molar

x NA
Bilangan mol

Bilangan zarah

Jisim bahan/g
÷ jisim
molar

÷ NA
÷ isi padu molar

x isi padu molar

Isi padu gas/dm 3

3.5 Formula kimia
Ahli kimia menggunakan simbol untuk mewakili atom.
Simbol untuk suatu sebatian disebut formula kimia. Contohnya, formula kimia
untuk natrium klorida iaitu NaCl.
Formula kimia suatu sebatian memberitahu kita tentang;
-Jenis atom yang hadir.
-Nisbah atom-atom itu wujud dalam sebatian (ditunjukkan oleh
subskrip yang ditulis selepas simbol)
Sebatian dapat diwakili oleh:
 Formula empirik
 Formula molekul

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
Contoh;
Dalam sesuatu ekperimen, 3.12 g logam X telah bertindak balas dengan oksigen
membentuk 4.56 g oksida logam. Apakah formula empirik oksigen logam X?
[Jisim atom relatif: O = 16, X = 52]

Satu sebatian mempunyai komposisi mengikut jisim seperti berikut: Na = 15.23%; Br
= 52.98%; O = 31.79 %. Tentukan formula empirik sebatian ini.
[Jisim atom relatif; O = 16, Na = 23, Br = 80]

Sebatian X terdiri daripada 40% karbon, 6.7% hidrogen dan 53.3% oksigen
berdasarkan jisim. Jisim molekul relatif bagi X ialah 60. Tentukan formula empirik
dan formula molekul bagi sebatian X.
(spm 2010)
[Jisim atom relatif; C = 12, H = 1, O = 16]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry
3.6 Persamaan Kimia
 Persamaan kimia adalah persamaan yang boleh ditulis dalam bentuk
persamaan perkataan atau persamaan bersimbol menggunakan formula kimia.
 Permasaan kimia merupakan huraian ringkas mengenai sesuatu tindak balas
kimia.
 Bahan tindakbalas ditulis di sebelah kiri manakala hasil tindakbalas ditulis di
sebelah kanan persamaan itu.
 Permasaan kimia memberi maklumat yang berkaitan;
-Bahan kimia yang bertindak balas.
-Hasil tindak balas yang diperoleh.
-Keadaan fizikal bahan dan hasil tindak balas.
 Dalam menyeimbangkan persamaan kimia, bilangan mol setiap unsur atau
sebatian ditukar sehingga bilangan atom setiap unsur adalah sama pada keduadua belah kiri dan kanan persamaan itu.
 Persamaan kimia yang seimbang boleh digunakan untuk menyelesaikan
masalah berkaitan dengan stoikiometri.

Contoh;
Imbangkan persamaan berikut.

CO + O 2

CO 2

K + H2O

KOH +

ZnCl

Zn + AgCl

KNO 3

KNO 2

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

H2

+

+

2

Ag

O2

Acceleration Chemistry
BAHAGIAN C
1.(a) Dengan menggunakan contoh yang sesuai, terangkan apa yang dimaksudkan dengan
fomula empirik dan formula molekul.
[3 mark]
(b) Maklumat berikut adalah bagi sebatian Q.
Karbon
Hidrogen
Oksigen
Jisim Molekul Relatif

40%
6.66%
53.33%
180

Berdasrkan maklumat bagi sebatian Q, tentukan:
i.

Formula empiriknya

ii.

Formula molekulnya
[Jisim atom relatif; C=12, H=1, O=16]
[5 mark]
(b) (i) Lukiskan susunan radas bagi menentukan formula empirik dua sebatian yang berlainan
seperti kaedah I dan Kaedah II.

[2 mark]

(ii) Terangkan mengapa kaedah II tidak sesuai bagi menentukan formula empirik bagi
magnesium oksida.

[1 mark]

(iii) Cadangkan satu oksida logam dalam kaedah II.
[1 mark]
(iv) Dengan menggunakan contoh yang sesuai, huraikan satu eksperimen di dalam makmal untuk
menentukan formula empirik bagi suatu oksida logam relatif.
Penerangan anda mestikah meliputi:
Prosedur bagi eksperimen
Penjadual data.

[8 mark]

TAMAT

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM

Acceleration Chemistry

More Related Content

What's hot

Bab 1 momentum
Bab 1 momentumBab 1 momentum
Bab 1 momentum
Mimah Zakaria
 
pembentukan kembar
pembentukan kembarpembentukan kembar
pembentukan kembar
hayani_2005
 
Bab 6.3
Bab 6.3Bab 6.3
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKKSejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
Zhang Ewe
 
Bab 2 struktur sel dan fungsi
Bab 2 struktur sel dan fungsiBab 2 struktur sel dan fungsi
Bab 2 struktur sel dan fungsi
Hajar Len
 
4.2 Struktur Atom
4.2 Struktur Atom4.2 Struktur Atom
4.2 Struktur Atom
Mohd Shukri Suib
 
Bab 2 koordinasi badan
Bab 2 koordinasi badanBab 2 koordinasi badan
Bab 2 koordinasi badan
Ella Samad
 
1.5 interferens gelombang
1.5 interferens gelombang1.5 interferens gelombang
1.5 interferens gelombang
Amb Jerome
 
10.3 Bahan Antioksidan (SAINS TINGKATAN 4 KSSM)
10.3 Bahan Antioksidan (SAINS TINGKATAN 4 KSSM)10.3 Bahan Antioksidan (SAINS TINGKATAN 4 KSSM)
10.3 Bahan Antioksidan (SAINS TINGKATAN 4 KSSM)
Anis Lotfi
 
8 garam
8 garam8 garam
8 garam
elemaran
 
Menganalisis konsep laju halaju dan pecutan
Menganalisis konsep laju halaju dan pecutanMenganalisis konsep laju halaju dan pecutan
Menganalisis konsep laju halaju dan pecutan
Mohd Shukri Suib
 
Bab 4.4
Bab 4.4 Bab 4.4
Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4
Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4
Bab 6 jadual berkala
Bab 6 jadual berkalaBab 6 jadual berkala
1.kuantiti asas dan kuantiti terbitan
1.kuantiti asas dan kuantiti terbitan1.kuantiti asas dan kuantiti terbitan
1.kuantiti asas dan kuantiti terbitan
Atiqah Azmi
 
7.3 Daya geseran
7.3 Daya geseran7.3 Daya geseran
7.3 Daya geseran
Ong Chee Kiong
 
FIZIK TG 5 KANTA
FIZIK TG 5 KANTAFIZIK TG 5 KANTA
FIZIK TG 5 KANTA
Ramli Rem
 
Laporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan
Laporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel TumbuhanLaporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan
Laporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan
Atifah Ruzana Abd Wahab
 
Elektrolit dan bukan elektrolit
Elektrolit dan bukan elektrolitElektrolit dan bukan elektrolit
Elektrolit dan bukan elektrolit
Zuhailah Hashim
 
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
Cikgu Marzuqi
 

What's hot (20)

Bab 1 momentum
Bab 1 momentumBab 1 momentum
Bab 1 momentum
 
pembentukan kembar
pembentukan kembarpembentukan kembar
pembentukan kembar
 
Bab 6.3
Bab 6.3Bab 6.3
Bab 6.3
 
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKKSejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
Sejarah Paper3 SPM Soalan KBKK
 
Bab 2 struktur sel dan fungsi
Bab 2 struktur sel dan fungsiBab 2 struktur sel dan fungsi
Bab 2 struktur sel dan fungsi
 
4.2 Struktur Atom
4.2 Struktur Atom4.2 Struktur Atom
4.2 Struktur Atom
 
Bab 2 koordinasi badan
Bab 2 koordinasi badanBab 2 koordinasi badan
Bab 2 koordinasi badan
 
1.5 interferens gelombang
1.5 interferens gelombang1.5 interferens gelombang
1.5 interferens gelombang
 
10.3 Bahan Antioksidan (SAINS TINGKATAN 4 KSSM)
10.3 Bahan Antioksidan (SAINS TINGKATAN 4 KSSM)10.3 Bahan Antioksidan (SAINS TINGKATAN 4 KSSM)
10.3 Bahan Antioksidan (SAINS TINGKATAN 4 KSSM)
 
8 garam
8 garam8 garam
8 garam
 
Menganalisis konsep laju halaju dan pecutan
Menganalisis konsep laju halaju dan pecutanMenganalisis konsep laju halaju dan pecutan
Menganalisis konsep laju halaju dan pecutan
 
Bab 4.4
Bab 4.4 Bab 4.4
Bab 4.4
 
Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4
Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4
Bab 4 - Jadual Berkala Tingkatan 4
 
Bab 6 jadual berkala
Bab 6 jadual berkalaBab 6 jadual berkala
Bab 6 jadual berkala
 
1.kuantiti asas dan kuantiti terbitan
1.kuantiti asas dan kuantiti terbitan1.kuantiti asas dan kuantiti terbitan
1.kuantiti asas dan kuantiti terbitan
 
7.3 Daya geseran
7.3 Daya geseran7.3 Daya geseran
7.3 Daya geseran
 
FIZIK TG 5 KANTA
FIZIK TG 5 KANTAFIZIK TG 5 KANTA
FIZIK TG 5 KANTA
 
Laporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan
Laporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel TumbuhanLaporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan
Laporan Amali Biologi: Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan
 
Elektrolit dan bukan elektrolit
Elektrolit dan bukan elektrolitElektrolit dan bukan elektrolit
Elektrolit dan bukan elektrolit
 
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
 

Viewers also liked

Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
Cikgu Marzuqi
 
Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4
Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4
Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4
mrs imran
 
Modul alKimiya f4
Modul alKimiya f4Modul alKimiya f4
Modul alKimiya f4
Adura Azlin Ishak
 
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
mrs imran
 
Ujian Selaras1 Kimia Form 4 2015
Ujian Selaras1 Kimia Form 4 2015Ujian Selaras1 Kimia Form 4 2015
Ujian Selaras1 Kimia Form 4 2015
Cikgu Ummi
 
Soalan Kimia tingkatan 4
Soalan Kimia tingkatan 4Soalan Kimia tingkatan 4
Soalan Kimia tingkatan 4
Azlee Johar
 
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
ADILA KAMAL
 
Modul 5 kimia SPM 2014
Modul 5 kimia SPM 2014Modul 5 kimia SPM 2014
Modul 5 kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
Latihan kendiri Kimia Pertengahan Tahun Tingkatan 4
Latihan kendiri Kimia Pertengahan Tahun Tingkatan 4Latihan kendiri Kimia Pertengahan Tahun Tingkatan 4
Latihan kendiri Kimia Pertengahan Tahun Tingkatan 4
Cikgu Marzuqi
 
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
mrs imran
 
Formula dan persamaan kimia
Formula dan persamaan kimiaFormula dan persamaan kimia
Formula dan persamaan kimia
Cikgu Marzuqi
 
Bab 2 struktur atom
Bab 2  struktur atomBab 2  struktur atom
Bab 2 struktur atom
jalinialias
 
Teori Kinetik Jirim / Kinetic Theory of Matter
Teori Kinetik Jirim / Kinetic Theory of MatterTeori Kinetik Jirim / Kinetic Theory of Matter
Teori Kinetik Jirim / Kinetic Theory of Matter
leucosolonia
 
Modul Latihan 1 Kimia Tingkatan 4
Modul Latihan 1 Kimia Tingkatan 4Modul Latihan 1 Kimia Tingkatan 4
Modul Latihan 1 Kimia Tingkatan 4
Saadiah Mohammad
 
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Cikgu Marzuqi
 
Modul 4 kimia SPM 2014
Modul 4 kimia SPM 2014Modul 4 kimia SPM 2014
Modul 4 kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Cikgu Ummi
 
Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 

Viewers also liked (20)

Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
 
Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014
 
Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4
Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4
Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4
 
Modul alKimiya f4
Modul alKimiya f4Modul alKimiya f4
Modul alKimiya f4
 
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
bab 2 : struktur atom (kimia tingkatan 4)
 
Ujian Selaras1 Kimia Form 4 2015
Ujian Selaras1 Kimia Form 4 2015Ujian Selaras1 Kimia Form 4 2015
Ujian Selaras1 Kimia Form 4 2015
 
Soalan Kimia tingkatan 4
Soalan Kimia tingkatan 4Soalan Kimia tingkatan 4
Soalan Kimia tingkatan 4
 
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
Ujian 1 kimia tingkatan 4 2016
 
Modul 5 kimia SPM 2014
Modul 5 kimia SPM 2014Modul 5 kimia SPM 2014
Modul 5 kimia SPM 2014
 
Latihan kendiri Kimia Pertengahan Tahun Tingkatan 4
Latihan kendiri Kimia Pertengahan Tahun Tingkatan 4Latihan kendiri Kimia Pertengahan Tahun Tingkatan 4
Latihan kendiri Kimia Pertengahan Tahun Tingkatan 4
 
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
Latihan pengukuhan persamaan kimia tingkatan 4
 
Formula dan persamaan kimia
Formula dan persamaan kimiaFormula dan persamaan kimia
Formula dan persamaan kimia
 
Nota kimia t4
Nota kimia t4Nota kimia t4
Nota kimia t4
 
Bab 2 struktur atom
Bab 2  struktur atomBab 2  struktur atom
Bab 2 struktur atom
 
Teori Kinetik Jirim / Kinetic Theory of Matter
Teori Kinetik Jirim / Kinetic Theory of MatterTeori Kinetik Jirim / Kinetic Theory of Matter
Teori Kinetik Jirim / Kinetic Theory of Matter
 
Modul Latihan 1 Kimia Tingkatan 4
Modul Latihan 1 Kimia Tingkatan 4Modul Latihan 1 Kimia Tingkatan 4
Modul Latihan 1 Kimia Tingkatan 4
 
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
 
Modul 4 kimia SPM 2014
Modul 4 kimia SPM 2014Modul 4 kimia SPM 2014
Modul 4 kimia SPM 2014
 
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
Latihan Formula Ion & Formula Kimia (for students)
 
Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014
 

Similar to Modul 1 kimia SPM 2014

Modul kimia
Modul kimia Modul kimia
Modul kimia
warisasyikin
 
Struktur atom vle
Struktur atom vleStruktur atom vle
Struktur atom vle
Siti Alias
 
Bab 4 jirim dan bahan
Bab 4   jirim dan bahanBab 4   jirim dan bahan
Bab 4 jirim dan bahan
rohaizah abd majid
 
21368094 nota-kimia
21368094 nota-kimia21368094 nota-kimia
21368094 nota-kimia
five_zal
 
Ikatan kimia
Ikatan kimiaIkatan kimia
Ikatan kimia
Cikgu Marzuqi
 
Bab 2 struktur atom
Bab 2  struktur atomBab 2  struktur atom
Bab 2 struktur atom
nurulshahira_
 
2. jirim dan struktur atom KSSM.pdf
2. jirim dan struktur atom KSSM.pdf2. jirim dan struktur atom KSSM.pdf
2. jirim dan struktur atom KSSM.pdf
fazura90
 
Kertas Penerangan Sains Am 2 Modul 1 Keadaan Jirim
Kertas Penerangan Sains Am 2 Modul 1 Keadaan JirimKertas Penerangan Sains Am 2 Modul 1 Keadaan Jirim
Kertas Penerangan Sains Am 2 Modul 1 Keadaan Jirim
Harzana Harun
 
Jadual Berkala (2)
Jadual Berkala (2)Jadual Berkala (2)
Jadual Berkala (2)
Norazlin Mohd Rusdin
 
Bab 4.3
Bab 4.3 Bab 4.3
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atomModul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Harzana Harun
 
08 bt kimia tg4 a
08 bt kimia tg4 a08 bt kimia tg4 a
08 bt kimia tg4 a
SITIAISHAHRAMLI1
 

Similar to Modul 1 kimia SPM 2014 (14)

Modul kimia
Modul kimia Modul kimia
Modul kimia
 
Struktur atom vle
Struktur atom vleStruktur atom vle
Struktur atom vle
 
Bab 4 jirim dan bahan
Bab 4   jirim dan bahanBab 4   jirim dan bahan
Bab 4 jirim dan bahan
 
Bab 2 t4 nota
Bab 2 t4 notaBab 2 t4 nota
Bab 2 t4 nota
 
21368094 nota-kimia
21368094 nota-kimia21368094 nota-kimia
21368094 nota-kimia
 
Ikatan kimia
Ikatan kimiaIkatan kimia
Ikatan kimia
 
Bab 2 struktur atom
Bab 2  struktur atomBab 2  struktur atom
Bab 2 struktur atom
 
Bab 2.1
Bab 2.1Bab 2.1
Bab 2.1
 
2. jirim dan struktur atom KSSM.pdf
2. jirim dan struktur atom KSSM.pdf2. jirim dan struktur atom KSSM.pdf
2. jirim dan struktur atom KSSM.pdf
 
Kertas Penerangan Sains Am 2 Modul 1 Keadaan Jirim
Kertas Penerangan Sains Am 2 Modul 1 Keadaan JirimKertas Penerangan Sains Am 2 Modul 1 Keadaan Jirim
Kertas Penerangan Sains Am 2 Modul 1 Keadaan Jirim
 
Jadual Berkala (2)
Jadual Berkala (2)Jadual Berkala (2)
Jadual Berkala (2)
 
Bab 4.3
Bab 4.3 Bab 4.3
Bab 4.3
 
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atomModul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom
 
08 bt kimia tg4 a
08 bt kimia tg4 a08 bt kimia tg4 a
08 bt kimia tg4 a
 

More from Cikgu Marzuqi

MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdfMODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
Cikgu Marzuqi
 
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdfMODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
Cikgu Marzuqi
 
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Fizik
Latihan FizikLatihan Fizik
Latihan Fizik
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Fizik
Latihan Fizik Latihan Fizik
Latihan Fizik
Cikgu Marzuqi
 
English perfect score spm 2015
English perfect score spm 2015English perfect score spm 2015
English perfect score spm 2015
Cikgu Marzuqi
 
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan KimiaAplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Kimia SPM
Latihan Kimia SPMLatihan Kimia SPM
Latihan Kimia SPM
Cikgu Marzuqi
 
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
English Perfect Score SPM 2014
English Perfect Score SPM 2014English Perfect Score SPM 2014
English Perfect Score SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Cikgu Marzuqi
 
Perfect Score Chemistry SPM 2013
Perfect Score Chemistry SPM 2013Perfect Score Chemistry SPM 2013
Perfect Score Chemistry SPM 2013
Cikgu Marzuqi
 
Perfect Score Chemistry SPM 2012
Perfect Score Chemistry SPM 2012 Perfect Score Chemistry SPM 2012
Perfect Score Chemistry SPM 2012
Cikgu Marzuqi
 
Perfect Score Chemistry SPM 2011
Perfect Score Chemistry SPM 2011Perfect Score Chemistry SPM 2011
Perfect Score Chemistry SPM 2011
Cikgu Marzuqi
 
Perfect Score Addmath SPM 2013
Perfect Score Addmath SPM 2013Perfect Score Addmath SPM 2013
Perfect Score Addmath SPM 2013
Cikgu Marzuqi
 
English Perfect Score SPM 2013
English Perfect Score SPM 2013English Perfect Score SPM 2013
English Perfect Score SPM 2013
Cikgu Marzuqi
 
Soalan Ramalan Kimia SPM 2013
Soalan Ramalan Kimia SPM 2013Soalan Ramalan Kimia SPM 2013
Soalan Ramalan Kimia SPM 2013
Cikgu Marzuqi
 
Soalan skor kimia spm 2013
Soalan skor kimia spm 2013Soalan skor kimia spm 2013
Soalan skor kimia spm 2013
Cikgu Marzuqi
 
Bahasa Inggeris SPM kertas 1
Bahasa Inggeris SPM kertas 1Bahasa Inggeris SPM kertas 1
Bahasa Inggeris SPM kertas 1
Cikgu Marzuqi
 

More from Cikgu Marzuqi (20)

MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdfMODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
 
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdfMODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
 
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
 
Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
 
Latihan Fizik
Latihan FizikLatihan Fizik
Latihan Fizik
 
Latihan Fizik
Latihan Fizik Latihan Fizik
Latihan Fizik
 
English perfect score spm 2015
English perfect score spm 2015English perfect score spm 2015
English perfect score spm 2015
 
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan KimiaAplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
 
Latihan Kimia SPM
Latihan Kimia SPMLatihan Kimia SPM
Latihan Kimia SPM
 
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
 
English Perfect Score SPM 2014
English Perfect Score SPM 2014English Perfect Score SPM 2014
English Perfect Score SPM 2014
 
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
 
Perfect Score Chemistry SPM 2013
Perfect Score Chemistry SPM 2013Perfect Score Chemistry SPM 2013
Perfect Score Chemistry SPM 2013
 
Perfect Score Chemistry SPM 2012
Perfect Score Chemistry SPM 2012 Perfect Score Chemistry SPM 2012
Perfect Score Chemistry SPM 2012
 
Perfect Score Chemistry SPM 2011
Perfect Score Chemistry SPM 2011Perfect Score Chemistry SPM 2011
Perfect Score Chemistry SPM 2011
 
Perfect Score Addmath SPM 2013
Perfect Score Addmath SPM 2013Perfect Score Addmath SPM 2013
Perfect Score Addmath SPM 2013
 
English Perfect Score SPM 2013
English Perfect Score SPM 2013English Perfect Score SPM 2013
English Perfect Score SPM 2013
 
Soalan Ramalan Kimia SPM 2013
Soalan Ramalan Kimia SPM 2013Soalan Ramalan Kimia SPM 2013
Soalan Ramalan Kimia SPM 2013
 
Soalan skor kimia spm 2013
Soalan skor kimia spm 2013Soalan skor kimia spm 2013
Soalan skor kimia spm 2013
 
Bahasa Inggeris SPM kertas 1
Bahasa Inggeris SPM kertas 1Bahasa Inggeris SPM kertas 1
Bahasa Inggeris SPM kertas 1
 

Recently uploaded

Pola Kostum Merak terbaru 2024 tutorial.pdf
Pola Kostum Merak terbaru 2024 tutorial.pdfPola Kostum Merak terbaru 2024 tutorial.pdf
Pola Kostum Merak terbaru 2024 tutorial.pdf
poin5
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
WahyuWidyati
 
Pelan Penjenamaan Pengakap Malaysia terkini
Pelan Penjenamaan Pengakap Malaysia terkiniPelan Penjenamaan Pengakap Malaysia terkini
Pelan Penjenamaan Pengakap Malaysia terkini
DonLuffy
 
Kenderaan Sewaan Konsesi oleh Jabatan Kerajaan
Kenderaan Sewaan Konsesi oleh Jabatan KerajaanKenderaan Sewaan Konsesi oleh Jabatan Kerajaan
Kenderaan Sewaan Konsesi oleh Jabatan Kerajaan
SallyDjelly
 
Bahan 5 MINIT BERSAMA PRS 2024 terkini 1
Bahan 5 MINIT BERSAMA PRS 2024 terkini 1Bahan 5 MINIT BERSAMA PRS 2024 terkini 1
Bahan 5 MINIT BERSAMA PRS 2024 terkini 1
Era Man
 
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
GuoXiang
 
Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran...
Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran...Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran...
Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran...
Myraaaa2
 
AKTIVITI KERATAN AKHBAR TUGASAN PESERTA .
AKTIVITI KERATAN AKHBAR TUGASAN PESERTA .AKTIVITI KERATAN AKHBAR TUGASAN PESERTA .
AKTIVITI KERATAN AKHBAR TUGASAN PESERTA .
g83052589
 
Ideology wawasan negara untuk rakyat malaysia
Ideology wawasan negara untuk rakyat malaysiaIdeology wawasan negara untuk rakyat malaysia
Ideology wawasan negara untuk rakyat malaysia
izul1987
 
Terimaan dan Pungutan 20000000000022.pdf
Terimaan dan Pungutan 20000000000022.pdfTerimaan dan Pungutan 20000000000022.pdf
Terimaan dan Pungutan 20000000000022.pdf
subramega1
 
KAIDAH BAHASA TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI
KAIDAH BAHASA TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASIKAIDAH BAHASA TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI
KAIDAH BAHASA TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI
TantiHartanti4
 

Recently uploaded (11)

Pola Kostum Merak terbaru 2024 tutorial.pdf
Pola Kostum Merak terbaru 2024 tutorial.pdfPola Kostum Merak terbaru 2024 tutorial.pdf
Pola Kostum Merak terbaru 2024 tutorial.pdf
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
 
Pelan Penjenamaan Pengakap Malaysia terkini
Pelan Penjenamaan Pengakap Malaysia terkiniPelan Penjenamaan Pengakap Malaysia terkini
Pelan Penjenamaan Pengakap Malaysia terkini
 
Kenderaan Sewaan Konsesi oleh Jabatan Kerajaan
Kenderaan Sewaan Konsesi oleh Jabatan KerajaanKenderaan Sewaan Konsesi oleh Jabatan Kerajaan
Kenderaan Sewaan Konsesi oleh Jabatan Kerajaan
 
Bahan 5 MINIT BERSAMA PRS 2024 terkini 1
Bahan 5 MINIT BERSAMA PRS 2024 terkini 1Bahan 5 MINIT BERSAMA PRS 2024 terkini 1
Bahan 5 MINIT BERSAMA PRS 2024 terkini 1
 
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
4 CONTOH AMALAN PENDIDIKAN SIVIK-KOKURIKULUM.pdf
 
Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran...
Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran...Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran...
Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran...
 
AKTIVITI KERATAN AKHBAR TUGASAN PESERTA .
AKTIVITI KERATAN AKHBAR TUGASAN PESERTA .AKTIVITI KERATAN AKHBAR TUGASAN PESERTA .
AKTIVITI KERATAN AKHBAR TUGASAN PESERTA .
 
Ideology wawasan negara untuk rakyat malaysia
Ideology wawasan negara untuk rakyat malaysiaIdeology wawasan negara untuk rakyat malaysia
Ideology wawasan negara untuk rakyat malaysia
 
Terimaan dan Pungutan 20000000000022.pdf
Terimaan dan Pungutan 20000000000022.pdfTerimaan dan Pungutan 20000000000022.pdf
Terimaan dan Pungutan 20000000000022.pdf
 
KAIDAH BAHASA TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI
KAIDAH BAHASA TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASIKAIDAH BAHASA TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI
KAIDAH BAHASA TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI
 

Modul 1 kimia SPM 2014

 • 1. MODUL KIMIA SPM 2014 KERTAS 2 [100 markah] KELAS INTENSIF SKOR Kimia A+ MODUL 1 BAB 2: STRUKTUR ATOM BAB 3: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA Written by: Cikgu Marzuqi Mohd Salleh M.Sc. Ed USM BSc (hons) Ed (Chemistry) USM Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 2. BAB 2: STRUKTUR ATOM 2.1 JIRIM 2.1.1Teori Zarah Jirim 1. Jirim merujuk kepada sebarang bahan yang mempunyai jisim dan isi padu. 2. Jirim terdiri daripada zarah yang seni dan diskrit. 3. Zarah itu mungkin atom, molekul, atau ion. 4. Atom ialah zarah neutral yang paling kecil dalam unsur dan dapat wujud secara sendiri atau mengambil bahagian dalam tindak balas kimia. 5. Molekul ialah zarah yang neutral, terdiri daripada sekumpulan atom unsur yang sama atau unsur yang berlainan yang diikat secara kimia. 6. Ion ialah zarah yang bercas positif atau negatif. 7. Ion yang bercas positif disebut kation. Ion yang bercas negatif disebut anion. 8. Jirim dapat wujud sebagai unsur atau sebatian. a) Unsur ialah bahan tulen yang tidak dapat diurai kepada bahan yang ringkas secara kimia. Unsur ini terdiri daripada satu jenis atom sahaja. b) Sebatian terdiri daripada atom yang lebih daripada satu jenis yang diikat secara kimia. JIRIM UNSUR ATOM SEBATIAN MOLEKUL MOLEKUL ION Rajah 2.1 Pengelasan jirim 2.1.2 Teori Kinetik Jirim 1. Teori kinetik jirim dapat digunakan untuk menerangkan Resapan Perubahan keadaan jirim 2. Teori kinetik ialah perkembangan daripada teori zarah jirim.teori ini menerangkan keadaan jirim yang berbeza dari segi aspek pergerakan zarah. Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 3. 3. Berdasarkan teori kinetik: Zarah mempunyai tenaga kinetik. Zarah selalu bergerak secara rawak dan berlanggaran antara satu sama lain. Kelajuan zarah dalam tiga keadaan fizik jirim adalah berbeza. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik. Zarah bergerak dengan lebih laju. 4. Pada suhu yang diberikan, zarah yang lebih ringan bergerak dengan lebih laju berbanding dengan zarah yang berat.Terdapat tiga keadaan fizik jirim: pepejal, cecair dan gas. Jadual 2.1 Perbandingan antara pepejal, cecair dan gas. Keadaan jirim Sifat Pepejal Cecair Gas Sususan zarah Sangat rapat, teratur Daya tarikan antara zarah Pergerakan zarah Sangat kuat Kadar resapan Isi padu Bentuk Bergetar dan berputar pada kedudukan yang tetap. Rendah Tidak dapat dimampat Sangat rendah Tetap Tetap Ketumpatan Tinggi Tenaga kinetik Kebolehmampatan Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Tidak disusun Tidak rapat, disusun dengan teratur, dengan longgar. sangat jauh antara satu sama lain. Lemah Sangat lemah Bergetar, berputar, dan bergerak secara bebas. Bergetar, berputar, dan bergerak secara rawak. Sederhana Sukar dimampat Sangat tinggi Mudah dimampat Sederhana Tetap Mengikut bentuk nekas Sederhana Sangat tinggi Tidak tetap Mengikut bentuk bekas. Sangat rendah. Acceleration Chemistry
 • 4. 5. Resapan a. Resapan ialah satu proses apabila bahan yang berlainan dicampur akibat daripada pergerakan rawak zarah daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. b. Resapan melibatkan dua konsep:   Zarah bergerak melalui ruang udara yang terdapat di medium tertentu. Pergerakan zarah berlaku secara rawak di semua arah. c. Resapan zarah berlaku pada gas, cecair dan pepejal. Kadar resapan berkadar langsung dengan kelajuan zarah dan juga ruang udara di antara zarah- zarah. Kadarnya paling tinggi pada gas, lebih rendah pada cecair, dan paling rendah pada pepejal. d. Terdapat ruang udara yang lebih banyak besar di antara zarah- zarah gas. Ruang di antara zarah-zarah cecair adalah lebih kecil. zarah-zarah dalam pepejal adalah sangat rapat antara satu sama lain dengan ruang yang sangat kecil. e. Sebagai contohya, suatu balang gas yang mengandungi udara diletakkan di atas satu balang gas yang lain yang mengandungi wap bromin. Selepas penutup diagihkan, wap bromine perang meresap di seluruh balang. 2.1.3 Perubahan Keadaan Jirim Jirim dapat berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain jika haba diserap atau dibebaskan. Cecair Pepejal Gas Rajah 2.3 Perubahan keadaan jirim Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 5. 2.1.4 Graf pemanasan jirim 1. Keadaan perubahan jirim dapat dijelaskan melalui graf pada Rajah di bawah. Rajah 2.4 Graf pemanasan naflatena AB: Naftalena dalam keadaan pepejal. Apabila dipanaskan, tenaga haba ditukar kepada tenaga tenaga kinetik. Molekul bergetar dengan cepat pada kedudukan yang tetap. Suhu naftalena meningkat. BC: Naftalena mula melebur di B. Molekul naftalena menerima tenaga yang cukup untuk mengatasi daya tarikan di antaranya. Suhu adalah tetap. Suhu apabila pepejal menjadi cecair disebut takat lebur. Sekarang, naftalena terdiri daripada satu campuran pepejal dan cecair. Haba diserap sehingga naftalena bertukar menjadi cecair dengan selengkapnya.Semua naftalena telah melebur dengan lengkap di C. CD: Naftalena dalam keadaan cecair. Apabila naftalena dipanaskan, molekul menerima tenaga haba yang banyak. Suhu terus meningkat. 2. Dalam pemanasan naftalena, kukus air digunakan dan bukan dipanaskan secara terus, hal ini untuk memastikan proses pemanasan adalah seragam. kerana wap naftalena adalah sangat mudah terbakar. 3. Bagi menentukan takat lebur suatu bahan yang melebihi 100 celcius, kukus minyak atau kukus pasir diperlukan. 4. Pembekuan adalah proses apabila cecair bertukar menjadi pepejal. Sebagai contohnya, penyejukan naftalena. Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 6. Rajah 2.5 Graf penyejukan naftalena PQ: Naftalena dalam keadaan cecair. Suhu menurun kerana molekul naftalena kehilangan haba. Pergerakannya menjadi perlahan dan molekul menjadi semakin rapat. QR: Cecair mula membeku di Q, cecair itu berada dalam keadaan campuran pepejal dan cecair. Suhu adalah tetap kerana haba yang hilang ke persekitaran diseimbangkan dengan tenaga yang dibebaskan untuk menarik zarah bersama. Suhu apabila cecair menjadi pepejal disebut takat beku. RS: Naftalena dalam keadaan pepejal. Suhu terus menurun lagi sehingga mencapai suhu bilik. 5. Semasa proses penyejukan, tabung didih diletakkan di dalam kelalang kon untuk memastikan proses penyejukan adalah seragam. untuk mengelakkan kehilangan haba dengan cepat. 6. Bagi bahan yang tulen, takat beku dan takat leburnya adalah sama. Tenaga haba dibebaskan semasa pembekuan. 7. Kehadiran bendasing akan merendahkan takat lebur tetapi meningkatkan takat didih suatu bahan. 8. Keadaan fizik suatu bahan pada suhu dan tekanan tertentu bergantung pada takat lebur dan takat didihnya. Suatu bahan berada dalam keadaan pepejal jika wujud pada suhu yang lebih rendah daripada takat leburnya. Suatu bahan berada dalam keadaan cecair jika wujud pada suhu yang lebih tinggi daripada takat leburnya tetapi lebih rendah daripada takat didihnya. Suatu bahan berada dalam keadaan gas jika wujud pada suhu yang lebih ntinggi daripada takat didihnya. Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 7. 2.2 STRUKTUR ATOM 2.2.1 Nombor Proton Dan Nombor Nukleon 1. Zarah subatom dalam suatu atom ialah proton, elekrton, dan neutron. Nombor nukleon, A = bilangan proton + bilangan neutron =p+n Bilangan neutron dalam atom = nombor nukleon – nombor proton =A-Z A 2. Nombor nucleon A, dan nombor proton Z, bagi unsur X ditulis sebagai X Z 3. Ahli kimia menggunakan simbol sebagai singkatan bagi nama unsur. Jadual 2.3 Unsur dengan simbol, nombor proton, nombor nukleon, dan bilangan zarah subatomnya. Unsur Hidrogen Helium Litium Berilium Boron Karbon Nitrogen Oksigen Fluorin Neon Natrium Magnesium Aluminium Silikon Fosforus Sulfur Klorin Argon Kalium Kalsium Simbol H Nombor proton (Z) 1 2 4 O F 6 7 8 9 11 P S Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM 13 14 15 17 18 19 20 Nombor nucleon (A) 1 7 9 11 14 19 20 23 24 28 32 35 40 39 40 Bilangan proton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bilangan elektron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bilangan neutron 0 2 4 5 6 6 7 8 10 12 12 14 16 22 20 Acceleration Chemistry
 • 8. 2.3 ISOTOP 1. Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. 2. Dengan perkataan yang lain. isotop mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. 3. Isotop mempunyai a) sifat kimia yang serupa kerana bilangan elektron valens yang sama. b) sifat fizik yang berbeza kerana mempunyai jisim yang berbeza. Kegunaan Isotop 2.4 STRUKTUR ELEKTRONIK SUATU ATOM 1. Elektron mengorbit nukleus pada petala suatu atom. Setiap petala dapat menempatkan bilangan elektron yang tertentu. Rajah 2.11 Petala elektron suatu atom Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 9. Petala Pertama Kedua Ketiga Keempat Bilangan elektron maksimum 2 8 18 36 2. Sungguhpun begitu, bagi atom yang mempunyai nombor proton 1-20, bilangan elektron yang maksimum pada petala yang ketiga ialah lapan sahaja. Petala Pertama Kedua Ketiga Bilangan elektron maksimum 2 8 8 3. Cara elektron disusun dalam suatu atom adalah disebut susunan atom. 4. Elektron pada petala yang terkeluar disebut elektron valens. Elektron valens menentukan sifat kimia bagi sesuatu unsur. Unsur Nombor proton, Z Susunan elektron Bilangan elektron valens Hidrogen Helium Litium Berilium Boron Karbon Nitrogen Oksigen Fluorin Neon Natrium Magnesium Aluminium Silikon Fosforus Sulfur Klorin Argon Kalium Kalsium 1 2 1 2 (duplet) 1 2 Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Bilangan petala elektron yang terisi. 1 2 4 5 5 8 1 2.8 (oktet) 8 1 3 12 14 5 6 16 17 2.8.8 (oktet) 19 8 1 4 Acceleration Chemistry
 • 10. BAHAGIAN A 1. Rajah 1.0 menunjukkan nombor proton dan nombor neutron bagi atom P, Q, R dan S Atom Nombor proton Nombor neutron P 3 4 Q 16 17 R 16 16 S 19 20 Rajah 1.0 a) i) Nyatakan maksud bagi nombor proton? ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] ii) Apakah numbor nukleon bagi atom P? …………………………………………………………………………………….... A b) Tulis simbol bagi atom Q dalam bentuk Z [1 mark] X ……………………………………………………………………………………………………… [1 mark] c) Atom manakah mempunyai valens elektron yang sama? …………………………………………………………………………………………………… [1 mark] d) i) Atom manakah adalah isotop? ……………………………………………………………………………............................ [1 mark] ii) Nyatakan sebab bagi jawapan 3(d) (i)? ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 11. e) Rajah 1.1 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi pemanasan naftalena, C10H8. Suhu/ᴼC 100 D 80 - C B A 60 - 0 Masa/min Rajah 1.1 i) Berdasarkan graf pemanasan naftalena yang diperoleh, titik yang manakah mewakili takat lebur bagi suatu unsur? …………………………………………………………………………………………….... [1 mark] ii) Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan keadaan fizikal pada titik AB dan CD. Titik Keadaan fizik AB CD [1 mark] iii) Terangkan mengapa tiada perubahan suhu pada titik BC ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] iv) Terangkan tenaga kinetik zarah-zarah dan daya tarikan antara zarah pada bahagian lengkung AB. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [1 mark] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 12. BAB 3: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 3.1 Jisim atom relatif dan jisim molekul relatif Jisim Atom Relatif, J.A.R. Jisim atom sesuatu unsur sangat kecil dan hanya boleh diukur dengan membandingkan jisim-jisimnya dengan jisim atom unsur lain yang dipilih sebagai piawai. Jisim atom relatif suatu unsur ditakrifkan sebagai purata jisim satu atom unsur itu berbanding dengan 1/ 12 daripada jisim satu atom karbon-12. Purata jisim satu atom unsur 1 X jisim satu atom karbon-12 2     Jisim atom relatif tidak mempunyai unit pengukuran kerana ia hanya perbandingan. Karbon-12 dipilih sebagai piawai kerana: Karbon ialah pepejal pada suhu bilik. Karbon dijumpai dalam kebanyakan bahan. Mudah bergabung dengan kebanyakan unsur-unsur lain. Walaupun karbon mempunyai 3 isotop, karbon-12 ialah isotop utama karbon dengan kelimpahan 99%. Atom unsur Hidrogen (H) Karbon (C) Oksigen (O) Jisim atom relatif 1 12 16 Jisim satu mol (g) 1 12 16 Jisim Molekul Relatif, J.M.R. Jisim molekul relatif satu sebatian ialah bilangan kali jisim satu molekul sebatian itu lebih besar daripada 1 kali jisim satu atom karbon-12. 2 Jisim molekul relatif suatu bahan boleh ditentukan dengan menjumlahkan jisim atom relatif semua atom dalam bahan itu. Purata jisim satu molekul sebatian 1 X jisim satu atom karbon-12 2 Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 13. Contoh: Apakah jisim molekul relatif bagi NH3? [jisim atom relatif bagi H = 1, N = 14] Apakah jisim molekul relatif bagi C2 H5OH? [jisim atom relatif bagi C = 12, H = 1, O = 16] 3.2 Bilangan mol dengan bilangan zarah Satu mol (1 mol) ditakrifkan sebagai bilangan zarah bagi sebatian bahan seperti yang terdapat dalam 12.00 g karbon-12. Bilangan atom untuk 1 mol karbon ialah 6.02 x 10 23 . Nombor ini dikenali sebagai pemalar Avogardo. Simbolnya ialah N A. Dengan itu, satu mol ditakrifkan sebagai kuantiti suatu bahan yang mengandungi 6.02 x 10 23 zarah seperti yang terdapat dalam 12.00 g karbon-12. Zarah itu mungkin atom, molekul, elektron, atau ion. x 6.02 x 10 23 Bilangan mol Bilangan zarah ÷ 6.02 x 10 23 Bilangan mol = bilangan zarah 6.02 x 10 23 Contoh: Hitungkan bilangan mol molekul bagi 1.8 x 10 23 molekul iodin. Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 14. 3.3 Bilangan mol dan jisim bahan Jisim untuk satu mol suatu atom dalam gram adalah bersamaan dengan jisim atom relatif atom itu. -1 Jisim untuk satu mol sebarang bahan disebut jisim molar. Unitnya ialah g mol . Dengan cara yang sama, jisim untuk satu mol suatu sebatian adalah bersamaan dengan jisim molekul relatifnya. Bilangan mol = Jisim/g J.A.R. atau J.M.R. Contoh: Hitung bilangan mol atom bagi 103.5 g plumbum. [Jisim atom relatif Pb = 207] Hitung bilangan molekul dalam 16 g gas oksigen. [Jisim atom relatif O = 16] 3.4 Mol dan isi padu gas Sekiranya isi padu suatu gas dapat ditentukan, maka bilangan mol gas tersebut dapat diketahui. Keadaan ini hanya diaplikasikan untuk bahan berkeadaan gas sahaja. Isi padu molar suatu gas ditakrifkan sebagai isi padu yang dimuatkan oleh satu mol gas itu pada suhu dan tekanan tersebut. Ini bermakna isi padu molar suatu gas ialah iai padu gas yang dimuatkan oleh 6.02 x 10 23 zarah gas tersebut. -1 -1 3 3 Isi padu molar pada STP ialah 22.4 dm mol dan 24 dm mol pada keadaan bilik. STP merujuk kepada keadaan suhu piawai, 0 °C dan tekanan piawai, 1 atmosfere. Keadaan bilik pula merujuk kepada suhu 25 °C dan tekanan 1 atmosfere. Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 15. Bilangan mol = Isi padu/dm 3 22.4 dm 3 pada s.t.p. Contoh; Hitung bilangan molekul dalam 33.6 dm 3 sulful dioksida pada s.t.p. [Jisim atom relatif O = 16, S = 32] x jisim molar x NA Bilangan mol Bilangan zarah Jisim bahan/g ÷ jisim molar ÷ NA ÷ isi padu molar x isi padu molar Isi padu gas/dm 3 3.5 Formula kimia Ahli kimia menggunakan simbol untuk mewakili atom. Simbol untuk suatu sebatian disebut formula kimia. Contohnya, formula kimia untuk natrium klorida iaitu NaCl. Formula kimia suatu sebatian memberitahu kita tentang; -Jenis atom yang hadir. -Nisbah atom-atom itu wujud dalam sebatian (ditunjukkan oleh subskrip yang ditulis selepas simbol) Sebatian dapat diwakili oleh:  Formula empirik  Formula molekul Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 16. Contoh; Dalam sesuatu ekperimen, 3.12 g logam X telah bertindak balas dengan oksigen membentuk 4.56 g oksida logam. Apakah formula empirik oksigen logam X? [Jisim atom relatif: O = 16, X = 52] Satu sebatian mempunyai komposisi mengikut jisim seperti berikut: Na = 15.23%; Br = 52.98%; O = 31.79 %. Tentukan formula empirik sebatian ini. [Jisim atom relatif; O = 16, Na = 23, Br = 80] Sebatian X terdiri daripada 40% karbon, 6.7% hidrogen dan 53.3% oksigen berdasarkan jisim. Jisim molekul relatif bagi X ialah 60. Tentukan formula empirik dan formula molekul bagi sebatian X. (spm 2010) [Jisim atom relatif; C = 12, H = 1, O = 16] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry
 • 17. 3.6 Persamaan Kimia  Persamaan kimia adalah persamaan yang boleh ditulis dalam bentuk persamaan perkataan atau persamaan bersimbol menggunakan formula kimia.  Permasaan kimia merupakan huraian ringkas mengenai sesuatu tindak balas kimia.  Bahan tindakbalas ditulis di sebelah kiri manakala hasil tindakbalas ditulis di sebelah kanan persamaan itu.  Permasaan kimia memberi maklumat yang berkaitan; -Bahan kimia yang bertindak balas. -Hasil tindak balas yang diperoleh. -Keadaan fizikal bahan dan hasil tindak balas.  Dalam menyeimbangkan persamaan kimia, bilangan mol setiap unsur atau sebatian ditukar sehingga bilangan atom setiap unsur adalah sama pada keduadua belah kiri dan kanan persamaan itu.  Persamaan kimia yang seimbang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan stoikiometri. Contoh; Imbangkan persamaan berikut. CO + O 2 CO 2 K + H2O KOH + ZnCl Zn + AgCl KNO 3 KNO 2 Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM H2 + + 2 Ag O2 Acceleration Chemistry
 • 18. BAHAGIAN C 1.(a) Dengan menggunakan contoh yang sesuai, terangkan apa yang dimaksudkan dengan fomula empirik dan formula molekul. [3 mark] (b) Maklumat berikut adalah bagi sebatian Q. Karbon Hidrogen Oksigen Jisim Molekul Relatif 40% 6.66% 53.33% 180 Berdasrkan maklumat bagi sebatian Q, tentukan: i. Formula empiriknya ii. Formula molekulnya [Jisim atom relatif; C=12, H=1, O=16] [5 mark] (b) (i) Lukiskan susunan radas bagi menentukan formula empirik dua sebatian yang berlainan seperti kaedah I dan Kaedah II. [2 mark] (ii) Terangkan mengapa kaedah II tidak sesuai bagi menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. [1 mark] (iii) Cadangkan satu oksida logam dalam kaedah II. [1 mark] (iv) Dengan menggunakan contoh yang sesuai, huraikan satu eksperimen di dalam makmal untuk menentukan formula empirik bagi suatu oksida logam relatif. Penerangan anda mestikah meliputi: Prosedur bagi eksperimen Penjadual data. [8 mark] TAMAT Cikgu Marzuqi, M.Sc. Edu USM Acceleration Chemistry