SlideShare a Scribd company logo
MODUL KIMIA SPM 2014
KERTAS 2
[100 markah]

KELAS INTENSIF SKOR kimia A+

MODUL 5
BAB 8: GARAM
BAB 9: BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

Written by: Cikgu Marzuqi Mohd Salleh
M.Sc. Ed USM
BSc (hons) Ed (Chemistry) USM

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
BAB 8: GARAM
Apakah maksud garam?
Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen dalam asid digantikan
oleh ion logam atau ion ammonium.
Contoh garam yang terbentuk daripada asid sepadannya
Asid
Contoh garam
Asid hidroklorik,
Garam klorida:
HCI
NaCI,ZnCI2,AgCI,PbCI2
Asid nitrik,
HNO3

Garam nitrik:
KNO3,NH4NO3,Mg(NO3)2,LiNO3

Asid sulfurik,
H2SO4

Garam sulfat:
CuSO4,PbSO4,Na2SO4,(NH4)2SO4

Asid etanoik,
CH3COOH

Garam etanoat:
CH3COONa,(CH3COO)2Zn

Asid karbonik,
H2CO3

Garam karbonat:
FeCO3,CaCO3,K2CO3

Asid fosfarik,
H3PO4

Garam fosfat:
K3PO4,Na3PO4,Ca3(PO4)2

Kegunaan garam
Bidang
Makanan
Natrium klorida
Mononatrium glutamat

Digunakan sebagai perisa makanan/pengawet
Digunakan sebagai perisa perisa makanan

Natrium bikarbonat

Digunakan sebagai serbuk penaik

Natrium nitrit

Digunakan sebagai pengawet

Pertanian
Kalium nitrat
Kuprum (II) sulfat

Digunakan sebagai baja
Digunakan sebagai pestisid tak organik

Perubatan
Kalsium sulfat

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Kegunaan Garam

Digunakan untuk membuat acuan plaster
menyokong tulang yang retak dan patah.

bagi

Acceleration Chemistry
Antasid

Digunakan untuk mengurangkan sakit gastrik.

Ferum (II) sulfat heptahidrat

Digunakan sebagai pil ferum untuk pesakit anemia.

Fotografi
Argentum bromide

Digunakan untuk membuat filem fotografi hitam putih.

Kelarutan garam dalam air
Jenis garam
Kalium,
Natrium, dan
Ammonium

Semua larut

Nitrat

Semua larut

Klorida

Semua larut kecuali PbCI2,AgCI,HgCI

Bromide

Semua larut kecuali PbBr2,AgBr,HgBr

Iodida

Semua larut kecuali PbI2,AgI,HgI

Sulfat

Semua larut kecuali PbSO4,BaSO4,CaSO4

Karbonat

Semua tidak larut kecuali Na2CO3,K2CO3,(NH4)2CO3

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Kelarutan dalam air

Acceleration Chemistry
Penyediaan Garam Terlarutkan
Penyediaan garam terlarutkan dapat dibahagikan kepada dua katogori.
Jenis garam yang
Tindak balas
disediakan
I: Garam terlarutkan
jenis garam kalium, Asid dengan alkali
natrium, ammonium

Contoh
KCI,NaCI,NH4CI,KNO3,NaNO3,NH4NO3

II: Garam terlarutkan
CuCI2,FeSO4,Mg(NO3)2,CuSO4,ZnCI2
bukan jenis kalium, Asid dengan oksida
natrium, ammonium
logam

Asid dengan logam

Asid
dengan
karbonat logam

Penyediaan Garam Tak Terlarutkan
Garam tak terlarutkan dapat disediakan melalui tindak balas penguraian ganda
dua dengan menggunakan kaedah pemendakan.
Contoh garam tak terlarutkan
Jenis garam

Contoh
PbSO4,PbCI2,PbBr2,PbI2,PbCrO4,PbCO3

Garam plumbum(II)
BaSO4, BaCrO4, BaCO3
Garam barium
AgCI, AgBr, AgI
Garam argentum

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
Tindakan Haba ke atas Garam Karbonat

Tindakan Haba ke atas Garam Karbonat
Tindakan Haba ke atas Garam Karbonat
Garam karbonat

Baki

(NH4)2CO3 (putih)

-

Na2CO3 (putih)
K2CO3 (putih)

Gas yang dibebaskan
NH3,CO2,H2O

Tiada penguraian

CaCO3 (putih)
MgCO3 (putih)
Al2(CO3)3 (putih)

CaO (putih)
MgO (putih)
Al2O3 (putih)

ZnCO3 (putih)

ZnO
panas (kuning)
sejuk (putih)
CO2

CuCO3 (hijau)
PbCO3 (putih)

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

CuO (hitam)
PbO
panas (perang)
sejuk (kuning)

Acceleration Chemistry
Tindakan Haba ke atas Garam Nitrat

Tindakan Haba ke atas Garam Nitrat
Tindakan Haba ke atas Garam Nitrat
Garamnitrat
NaNO3 (putih)
KNO3 (putih)

Baki
NaNO2 (putih)
KNO2 (putih)

Ca(NO3)2 (putih)
Mg(NO3)2 (putih)
Al (NO3)3 (putih)

CaO (putih)
MgO (putih)
Al2O3 (putih)

Zn(NO3)2 (putih)

ZnO
panas (kuning)
sejuk (putih)

Cu(NO3)2 (hijau)

O2

NO2,O2

CuO (hitam)

Pb(NO3)2 (putih)

Gas yang dibebaskan

PbO
panas (perang)
sejuk (kuning)

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
1. Rajah menunjukkan langkah-langkah bagi penyediaaan garam G. Serbuk plumbum(II)
oksida berlebihan dilarutkan dalam 50 cm3 asid nitrik 1.0 mol dm-3.

Serbuk
plumbum(II)
oksida
Larutan garam
50 cm3 asid nitrik 1.0
moldm-3

(a) Apakah maksud bagi garam?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(b) Tuliskan formula kimia bagi garam G yang terbentuk.

[1 markah]

[1 markah]
(c) Mengapakah serbuk plumbum(II) oksida berlebihan ditambahkan kepada asid nitrik?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]
(d) (i) Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas antara plumbum(II) oksida dan asid nitrik.

(ii) Hitungkan jisim bagi garam G yang terbentuk.
[Jisim molar garam G = 331gmol-1]
[3 markah]
(e) Garam G yang terbentuk mengandungi ion nitrat.
Huraikan satu ujian kimia untuk mengesahkan ion itu.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]
Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
2. Rajah menunjukkan dua kaedah yang berbeza dalam menyediakan larutan garam
kuprum(II) sulfat dan garam argentums klorida.
Kaedah I: Penyediaan garam kuprum(II) sulfat.
Kuprum(II) oksida
berlebihan

50 cm3 asid 2
mol dm-3

Serbuk
kuprum(II)
oksida

Larutan
kuprum(II)
sulfat

Larutan
kuprum(II) sulfat

Kaedah II: Penyediaan garam argentum klorida.
Kertas
turas

Larutan
natrium klorida

Larutan X
Argentum
klorida

Turasan
Argentum
klorida

(a) Berdasarkan kaedah I:
i.

Nyatakan nama asid yang digunakan.
………………………………………………………………………………………
[1 markah]

ii.

Nyatakan jenis bagi tindak balas yang berlaku dalam kaedah ini.
………………………………………………………………………………………
[1 markah]

iii.

Mengapakah serbuk kuprum(II) oksida ditambah sehingga berlebihan?
……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
(b) Berdasarkan kaedah II:
i.

Nyatakan nama bagi larutan X.
…………………………………………………………………………………….
[1 markah]

ii.

Tulis persamaan ionik bagi tindak balas yang berlaku dalam kaedah ini.
……………………………………………………………………………………
[1 markah]

iii.

Nyatakan satu pemerhatian apabila larutan X ditambah kepada larutan
natrium.
……………………………………………………………………………………
[1 markah]

(c) Rajah menunjukkan susunan radas bagi tindak balas penguraian plumbum (II) karbonat
semasa dipanaskan.

Plumbum(II)
karbonat

Panaskan
Air kapur

i.

Tulis persamaan kimia bagi penguraian plumbum (II) karbonat apabila
dipanaskan dengan kuat.
……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
ii.

Nyatakan perubahan warna baki selepas pemanasan.
…………………………………………………………………………………….
[1 markah]

iii.

Hitungkan isu padu gas yang terhasil pada keadaan bilik jika 13.35 g
plumbum (II) karbonat terurai lengkap.
[Jisim atom relatif: Pb = 207, C =12, O= 16; Isi padu molar gas = 24 dm3
mol-1 pada keadaan bilik]

[2 markah]
3. Rajah menunjukkan carta alir bagi perubahan kimia yang berlaku pada suatu garam
karbonat, P.

P

I

ZnO + CO2

II

Zn(NO3)2 + H2O

(a) Namakan garam P?
…………………………………………………………………………………………………
[1 markah]
(b) (i)

Nyatakan warna bagi zink oksida, ZnO semasa proses I.
Panas

Sejuk

[2 markah]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
(ii)

Gas karbon dioksida, CO2 yang terbebas dalam proses I dialirkan ke dalam
air kapur.
Nyatakan pemerhatian.

…………………………………………………………………………………………
[1 markah]
(c) zink oksida, ZnO dilarutkan dalam asid nitrik, HNO3 dalam proses II.
(i)

Namakan jenis tindak balas dalam proses II.
…………………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(ii)

Nyatakan warna larutan garam terhasil.
………………………………………………………………………………………….
[1 markah]

(iii)

Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu.
…………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(d) Huraikan satu kaedah untuk mengesahkan kation dalam garam P.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
[3 markah]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
BAB 9: BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI
Penghasilan Asid Sulfurik
Asid sufurik dihasilkan melalui proses sentuh.
Terangkan bagaimana penghasilan proses sentuh (11 markah)

Proses Sentuh digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik

1 markah

Bahan mentah yang digunakan adalah sulfur, udara dan air

1 markah

Sulfur dibakar di udara untuk menghasilkan sulfur dioksida

1 markah

S + O₂

1 markah

SO₂

Sulfur dioksida bertindakbalas dengan oksigen untuk menghasilkan sulfur 1 markah
trioksida
Keadaan yang diperlukan adalah suhu pada 450C, tekanan pada 1atm dan 1 markah
vanadium(V) oksida sebagai mangkin
2SO₂ + O₂

1 markah

2SO₃

Sulfur trioksida bertindakbalas dengan asid sulfurik untuk menghasilkan 1 markah
oleum
H₂S₂O7

1 markah

Oleum bertindakbalas dengan air untuk menghasilkan asid sulfuric

1 markah

H₂S₂O7 + H₂O

1 markah

SO₃ + H₂SO4

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

2H₂SO4

Acceleration Chemistry
Penghasilan Asid Sulfurik
Peringkat
Penghasilan
1
Penghasilan sulfur
Peringkat ini dilakukan melalui dua kaedah:
dioksida,SO2
(a)
Pembakaran sulfur dalam udara panas (dalam relau
bagas)
S(p) + O2 (g)

Panas

SO2 (g)

sulfur

(b)

Pembakaran logam sulfida (seperti zink sulfida)
2ZnS(p) + 3O2(g)

panas

2ZnO(p) + 2SO2 (g)

zink sulfida

(c) Sulfida dioksida yang terhasil ditulenkan.
2
Pertukaran sulfur
dioksida kepada sulfur
trioksida (SO2 SO3)

(a) Sulfur dioksida yang tulen dan kering bersama-sama
oksigen kering yang berlebihan (daripada udara)dialairkan
melalui vanadium (V) oksida,V2O5 yang bertindak sebagai
mangkin pada 4500C dan 2 atmosfera.Sulfur trioksida
dihasilkan.
2SO2(g) + O2 (g)

2SO3 (g)

Suhu
: 4500C
Tekanan : 2 atm
Mangkin : vanadium(V) oksida,V2O5
(b) Tindak balas ini adalah berbalik dan pada keadaan ini,
98% sulfur dioksida dapat ditukarkan kepada sulphur
trioksida.
3
(a) Sulfur trioksida dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk
Penghasilan asid
menghasilkan cecair yang likat ,iaitu oleum, H2S2O7.
sulfurik (SO3
H2SO4)
SO3 (g) + H2SO4(ak)
H2S2O7 (ce)
Oleum

(b) Oleum kemudian dicairkan oleh air yang berisi padu sama
untuk menghasilkan asid sulfurik pekat (98%).
H2S2O7(ce) + H2O (ce)

2H2SO4(ak)

(c) Air tidak digunakan untuk melarutkan SO3 secara
langsung kerana tindak balas ini sangat eksotermik. Haba

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
yang dihasilkan mengenapkan asid sulfurik kepada titisan
halus yang tidak mudah dikondensasikan.

Penghasilan Ammonia
Terangkan bagaimana penghasilan proses Haber? (7 markah)

Proses Haber digunakan untuk menghasilkan ammonia

1 markah

Bahan mentah yang digunakan adalah gas nitrogen dan gas hydrogen

1 markah

Gas nitrogen dan hidrogen dicampurkan pada nisbah 1 : 3

1 markah

Pada Pemampatan, campuran itu dimampatkan pada 200atm

1 markah

Pada reaktor, campuran itu dipanaskan pada 450C dan besi digunakan 1 markah
sebagai mangkin
Pada kebuk penyejukan, gas ammonia dicairkan

1 markah

Nitrogen dan hidrogen yang tidak bertindakbalas dikitar semula dan akan 1 markah
memulakan proses itu lagi

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
Penghasilan Ammonia
Proses
Ammonia dihasilkan dalam industri secara
besar-besaran melalui proses Haber.

Tindakbalas
3H2 (g) + N2(g) 2NH3(g)
Suhu
Tekanan
Mangkin

: 4500C
: 200 atm
: ferum,Fe

Apakah maksud aloi?
Aloi ialah campuran dua atau lebih logam mengikut peratusan tertentu.
Sifat logam tulen
1.
2.
3.
4.
5.

Kemuluran: mudah ditarik menjadi dawai halus.
Kebolehtempaan: dapat diketuk menjadi kepingan.
Merupakan konduktor haba dan elektrik yang baik.
Mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi (kecuali Kumpulan 1).
Mempunyai ketumpatan yang tinggi (kecuali Kumpulan 1).

Lakarkan gambar atom aloi dan labelkan

Lapisan-lapisan atom yang bergelongsor

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Susunan atom dalam aloi

Acceleration Chemistry
Komposisi, sifat dan kegunaan aloi
Aloi
Kupronikel

Komposisi
Cu 75%
Ni 25%
Al 95%
Cu 4%
Mg 1%

Sifat
Keras, kuat , tahan
kakisan
Ringan, kuat

Magnalium

Al 70%
Mg 30%

Ringan, kuat

Keluli

Fe
C

99%
1%

Keras, kuat, murah

Keluli nirkarat

Fe
C
Cr
Ni
Cu
Sn

80%
1%
18%
1%
90%
10%

Keras, sangat tahan
kakisan

Cu
Zn
Pb
Sn

70%
30%
50%
50%

Keras, berkilat

Sn
Sb
Cu

91%
7%
2%

Duralumin

Gangsa

Loyang
Pateri

Piuter

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Keras, kuat, berkilat

Mempunyai takat
lebur yang rendah,
kuat
Keras,
berkilat,tahan
kakisan

Kegunaan
Duit syiling
Pembuatan
pesawat udara,
kabel elektrik,
basikal lumba.
Bahagian rangka
kapal terbang,rim
tayar kereta lumba.
Bangunan,
jambatan,
kenderaan, kapal
Alat dapur, sudu,
garpu, pisau, jam
tangan, bahagian
mesin.
Alat hiasan, pingat,
patung, alat
kesenian.
Tombol pintu,
loceng, paku.
Kerja pengimpalan
dan pematerian.
Barang hiasan,
cenderamata.

Acceleration Chemistry
BAHAGIAN A
1. Jadual menunjukkan dua aloi dan komponennya.
Aloi
Gangsa

komponen
90% kuprum
5% unsur X

Pewter/piuter

96% tin
3% kuprum
1% antimony

(a) Namakan unsur X.
………………………………………………………………………………………………….
[1 markah]
(b) Apakah jenis zarah yang terdapat dalam kuprum tulen?
………………………………………………………………………………………………….
[1 markah]
(c) Lukiskan susunan zarah yang terdapat dalam kuprum tulen dan gangsa.
i.

Kuprum tulen

ii.

Gangsa

[2 markah]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
(d) Terangkan mengapa gangsa lebih keras daripada kuprum tulen.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
[3 markah]
(e) Nyatakan dua tujuan pengaloian selain daripada kekerasan.
………………………………………………………………………………………………...
[2 markah]
2. Rajah di bawah menunjukkan susunan atom-atom untuk bahan X dan Y

Bahan X
(a)

Bahan Y

Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan-soalan berikut:
i.

Tentukan bahan yang manakah dalam rajah di atas adalah logam tulen atau aloi.
Logam Tulen: ……………………………………………………………………

Aloi: ……………………………………………………………………
[2 markah]
ii.

Terangkan jawapan anda dalam (a) (i).
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
[2 markah]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
iii.

Di antara bahan X dan Y, yang manakah lebih keras?
Berikan satu sebab bagi jawapan anda.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(b) Rajah di bawah menunjukkan formula struktur bagi suatu polimer.
H

H

H

H

H

H

C

C

C

C

C

C

H

Cl

H

Cl

H

Cl

n

Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan-soalan berikut:
i.

Nyatakan maksud polimer.
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

ii.

Lukiskan dan namakan formula struktur bagi monomernya.

[2 markah]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry
iii.

Nyatakan satu kegunaan polimer pada rajah di atas dalam kehidupan kita.
………………………………………………………………………………………
[1 markah]
BAHAGIAN C

1. (a) Ammonium sulfat, (NH2)2SO4 dan urea, (NH2)2CO adalah dua contoh baja. Baja
yang manakah lebih baik? Terangkan jawapan anda.
[Jisim atom relatif: H=1, C=12, N=14,O=16, S=32]

[4 markah]
(b) Rajah menunjukkan susunan radas dalam kuprum tulen dan gangsa.

Atom X
Atom kuprum

(i)

Namakan atom X.

(ii)

Terangkan mengapa gangsa lebih keras daripada kuprum tulen.

[1 markah]

[6 markah]

Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM

Acceleration Chemistry

More Related Content

What's hot

1.4 pembelauan gelombang
1.4 pembelauan gelombang1.4 pembelauan gelombang
1.4 pembelauan gelombang
Amb Jerome
 
Bab 4-kesihatan-manusia
Bab 4-kesihatan-manusiaBab 4-kesihatan-manusia
Bab 4-kesihatan-manusia
Fazrul Yo
 
6.0 gelombang
6.0 gelombang6.0 gelombang
6.0 gelombang
MrHan Physics
 
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Jummy Masindah Jm
 
10.0 keradioaktifan
10.0 keradioaktifan10.0 keradioaktifan
10.0 keradioaktifan
MrHan Physics
 
2.0 daya dan gerakan
2.0 daya dan gerakan2.0 daya dan gerakan
2.0 daya dan gerakan
MrHan Physics
 
Bab 2 Nutrisi
Bab 2 NutrisiBab 2 Nutrisi
Bab 2 Nutrisi
Safwan Yusuf
 
unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4
 unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4 unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4
unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4
Ir Deena
 
Organisasi sel amoeba (sarah)
Organisasi sel amoeba (sarah)Organisasi sel amoeba (sarah)
Organisasi sel amoeba (sarah)
Nurul Azuwin
 
4.0 haba
4.0 haba4.0 haba
4.0 haba
MrHan Physics
 
Naftalena
NaftalenaNaftalena
Naftalena
kghuda
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 1 Tingkatan 2 Sains
Bab 1 Tingkatan 2 SainsBab 1 Tingkatan 2 Sains
Bab 1 Tingkatan 2 Sains
Rusni Abd Kadir
 
Formula fizik f4
Formula fizik f4Formula fizik f4
Formula fizik f4
Sal Aw
 
Fizik kssm h ukum graviti universal newton
Fizik kssm h ukum graviti universal newtonFizik kssm h ukum graviti universal newton
Fizik kssm h ukum graviti universal newton
Ramli Rem
 
Bab 3 - Formula dan persamaan kimia
Bab 3 - Formula dan persamaan kimiaBab 3 - Formula dan persamaan kimia
Bab 3 - Formula dan persamaan kimia
Cikgu Ummi
 
5.1 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia
5.1 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia5.1 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia
5.1 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia
Mohd Shukri Suib
 
Bab 1 - Bentuk Piawai
Bab 1 - Bentuk PiawaiBab 1 - Bentuk Piawai
Bab 1 - Bentuk Piawai
AIFA_AT46
 
551920773-Bahasa-Melayu-Standard-Kempimpinan-Melalui-Teladan (1).pdf
551920773-Bahasa-Melayu-Standard-Kempimpinan-Melalui-Teladan (1).pdf551920773-Bahasa-Melayu-Standard-Kempimpinan-Melalui-Teladan (1).pdf
551920773-Bahasa-Melayu-Standard-Kempimpinan-Melalui-Teladan (1).pdf
LIMXINGHOOIMoe
 
Elektrokimia 6 pengoksidaan & penurunan
Elektrokimia 6  pengoksidaan & penurunanElektrokimia 6  pengoksidaan & penurunan
Elektrokimia 6 pengoksidaan & penurunan
Zalina Rashid
 

What's hot (20)

1.4 pembelauan gelombang
1.4 pembelauan gelombang1.4 pembelauan gelombang
1.4 pembelauan gelombang
 
Bab 4-kesihatan-manusia
Bab 4-kesihatan-manusiaBab 4-kesihatan-manusia
Bab 4-kesihatan-manusia
 
6.0 gelombang
6.0 gelombang6.0 gelombang
6.0 gelombang
 
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
 
10.0 keradioaktifan
10.0 keradioaktifan10.0 keradioaktifan
10.0 keradioaktifan
 
2.0 daya dan gerakan
2.0 daya dan gerakan2.0 daya dan gerakan
2.0 daya dan gerakan
 
Bab 2 Nutrisi
Bab 2 NutrisiBab 2 Nutrisi
Bab 2 Nutrisi
 
unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4
 unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4 unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4
unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4
 
Organisasi sel amoeba (sarah)
Organisasi sel amoeba (sarah)Organisasi sel amoeba (sarah)
Organisasi sel amoeba (sarah)
 
4.0 haba
4.0 haba4.0 haba
4.0 haba
 
Naftalena
NaftalenaNaftalena
Naftalena
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6
 
Bab 1 Tingkatan 2 Sains
Bab 1 Tingkatan 2 SainsBab 1 Tingkatan 2 Sains
Bab 1 Tingkatan 2 Sains
 
Formula fizik f4
Formula fizik f4Formula fizik f4
Formula fizik f4
 
Fizik kssm h ukum graviti universal newton
Fizik kssm h ukum graviti universal newtonFizik kssm h ukum graviti universal newton
Fizik kssm h ukum graviti universal newton
 
Bab 3 - Formula dan persamaan kimia
Bab 3 - Formula dan persamaan kimiaBab 3 - Formula dan persamaan kimia
Bab 3 - Formula dan persamaan kimia
 
5.1 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia
5.1 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia5.1 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia
5.1 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia
 
Bab 1 - Bentuk Piawai
Bab 1 - Bentuk PiawaiBab 1 - Bentuk Piawai
Bab 1 - Bentuk Piawai
 
551920773-Bahasa-Melayu-Standard-Kempimpinan-Melalui-Teladan (1).pdf
551920773-Bahasa-Melayu-Standard-Kempimpinan-Melalui-Teladan (1).pdf551920773-Bahasa-Melayu-Standard-Kempimpinan-Melalui-Teladan (1).pdf
551920773-Bahasa-Melayu-Standard-Kempimpinan-Melalui-Teladan (1).pdf
 
Elektrokimia 6 pengoksidaan & penurunan
Elektrokimia 6  pengoksidaan & penurunanElektrokimia 6  pengoksidaan & penurunan
Elektrokimia 6 pengoksidaan & penurunan
 

Similar to Modul 5 kimia SPM 2014

Kimia bab 8: Garam
Kimia bab 8: GaramKimia bab 8: Garam
Kimia bab 8: Garam
Cikgu Marzuqi
 
Kimia bab 8 Ting 4
Kimia bab 8 Ting 4Kimia bab 8 Ting 4
Kimia bab 8 Ting 4
warisasyikin
 
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan KimiaAplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Cikgu Marzuqi
 
Kertas 1.pdf
Kertas 1.pdfKertas 1.pdf
Kertas 1.pdf
RuzannaMdYusop1
 
Modul 4 kimia SPM 2014
Modul 4 kimia SPM 2014Modul 4 kimia SPM 2014
Modul 4 kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
Bab 5 tenaga dan perubahan kimia
Bab 5   tenaga dan perubahan kimiaBab 5   tenaga dan perubahan kimia
Bab 5 tenaga dan perubahan kimia
rohaizah abd majid
 

Similar to Modul 5 kimia SPM 2014 (9)

Kimia bab 8: Garam
Kimia bab 8: GaramKimia bab 8: Garam
Kimia bab 8: Garam
 
Kimia bab 8 Ting 4
Kimia bab 8 Ting 4Kimia bab 8 Ting 4
Kimia bab 8 Ting 4
 
Modul 4 kimia
Modul 4 kimiaModul 4 kimia
Modul 4 kimia
 
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan KimiaAplikasi Mol dan Persamaan Kimia
Aplikasi Mol dan Persamaan Kimia
 
Teknik asas kimia
Teknik asas kimiaTeknik asas kimia
Teknik asas kimia
 
Kertas 1.pdf
Kertas 1.pdfKertas 1.pdf
Kertas 1.pdf
 
Modul 4 kimia SPM 2014
Modul 4 kimia SPM 2014Modul 4 kimia SPM 2014
Modul 4 kimia SPM 2014
 
Bab 5 tenaga dan perubahan kimia
Bab 5   tenaga dan perubahan kimiaBab 5   tenaga dan perubahan kimia
Bab 5 tenaga dan perubahan kimia
 
Nota kimia 11
Nota kimia 11Nota kimia 11
Nota kimia 11
 

More from Cikgu Marzuqi

MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdfMODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
Cikgu Marzuqi
 
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdfMODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
Cikgu Marzuqi
 
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Cikgu Marzuqi
 
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Fizik
Latihan FizikLatihan Fizik
Latihan Fizik
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Fizik
Latihan Fizik Latihan Fizik
Latihan Fizik
Cikgu Marzuqi
 
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Cikgu Marzuqi
 
English perfect score spm 2015
English perfect score spm 2015English perfect score spm 2015
English perfect score spm 2015
Cikgu Marzuqi
 
Latihan Kimia SPM
Latihan Kimia SPMLatihan Kimia SPM
Latihan Kimia SPM
Cikgu Marzuqi
 
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
English Perfect Score SPM 2014
English Perfect Score SPM 2014English Perfect Score SPM 2014
English Perfect Score SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Cikgu Marzuqi
 
Perfect Score Chemistry SPM 2013
Perfect Score Chemistry SPM 2013Perfect Score Chemistry SPM 2013
Perfect Score Chemistry SPM 2013
Cikgu Marzuqi
 
Perfect Score Chemistry SPM 2012
Perfect Score Chemistry SPM 2012 Perfect Score Chemistry SPM 2012
Perfect Score Chemistry SPM 2012
Cikgu Marzuqi
 
Perfect Score Chemistry SPM 2011
Perfect Score Chemistry SPM 2011Perfect Score Chemistry SPM 2011
Perfect Score Chemistry SPM 2011
Cikgu Marzuqi
 
Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 
Modul 1 kimia SPM 2014
Modul 1 kimia SPM 2014Modul 1 kimia SPM 2014
Modul 1 kimia SPM 2014
Cikgu Marzuqi
 

More from Cikgu Marzuqi (20)

MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdfMODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA TINGKATAN 5.pdf
 
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdfMODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
MODUL STRATEGI LULUS KIMIA FORM 4.pdf
 
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
Modul kimia pro x kssm 2022 FORM 4
 
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
 
Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
 
Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016Latihan Kimia 2016
Latihan Kimia 2016
 
Latihan Fizik
Latihan FizikLatihan Fizik
Latihan Fizik
 
Latihan Fizik
Latihan Fizik Latihan Fizik
Latihan Fizik
 
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
Teknik menjawab Lulus Kimia 2016
 
English perfect score spm 2015
English perfect score spm 2015English perfect score spm 2015
English perfect score spm 2015
 
Latihan Kimia SPM
Latihan Kimia SPMLatihan Kimia SPM
Latihan Kimia SPM
 
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
Ujian Kendiri Kimia SPM 2014
 
English Perfect Score SPM 2014
English Perfect Score SPM 2014English Perfect Score SPM 2014
English Perfect Score SPM 2014
 
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
Jawapan Module Perfect Score Chemistry SPM 2013
 
Perfect Score Chemistry SPM 2013
Perfect Score Chemistry SPM 2013Perfect Score Chemistry SPM 2013
Perfect Score Chemistry SPM 2013
 
Perfect Score Chemistry SPM 2012
Perfect Score Chemistry SPM 2012 Perfect Score Chemistry SPM 2012
Perfect Score Chemistry SPM 2012
 
Perfect Score Chemistry SPM 2011
Perfect Score Chemistry SPM 2011Perfect Score Chemistry SPM 2011
Perfect Score Chemistry SPM 2011
 
Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014Modul 3 kimia SPM 2014
Modul 3 kimia SPM 2014
 
Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014Modul 2 kimia SPM 2014
Modul 2 kimia SPM 2014
 
Modul 1 kimia SPM 2014
Modul 1 kimia SPM 2014Modul 1 kimia SPM 2014
Modul 1 kimia SPM 2014
 

Recently uploaded

INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docxINTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
KarpagavalliJaganath
 
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan muridkertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
SkTunkuLaksamana2
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
g47205823
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
Azuraini Abdullah
 
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
NursKitchen
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
WahyuWidyati
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
NURULNISABINTIRAMLIK
 
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lembskrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
HASTINABINTIABDULLAH
 

Recently uploaded (8)

INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docxINTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
 
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan muridkertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
 
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
 
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lembskrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
 

Modul 5 kimia SPM 2014

 • 1. MODUL KIMIA SPM 2014 KERTAS 2 [100 markah] KELAS INTENSIF SKOR kimia A+ MODUL 5 BAB 8: GARAM BAB 9: BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Written by: Cikgu Marzuqi Mohd Salleh M.Sc. Ed USM BSc (hons) Ed (Chemistry) USM Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 2. BAB 8: GARAM Apakah maksud garam? Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen dalam asid digantikan oleh ion logam atau ion ammonium. Contoh garam yang terbentuk daripada asid sepadannya Asid Contoh garam Asid hidroklorik, Garam klorida: HCI NaCI,ZnCI2,AgCI,PbCI2 Asid nitrik, HNO3 Garam nitrik: KNO3,NH4NO3,Mg(NO3)2,LiNO3 Asid sulfurik, H2SO4 Garam sulfat: CuSO4,PbSO4,Na2SO4,(NH4)2SO4 Asid etanoik, CH3COOH Garam etanoat: CH3COONa,(CH3COO)2Zn Asid karbonik, H2CO3 Garam karbonat: FeCO3,CaCO3,K2CO3 Asid fosfarik, H3PO4 Garam fosfat: K3PO4,Na3PO4,Ca3(PO4)2 Kegunaan garam Bidang Makanan Natrium klorida Mononatrium glutamat Digunakan sebagai perisa makanan/pengawet Digunakan sebagai perisa perisa makanan Natrium bikarbonat Digunakan sebagai serbuk penaik Natrium nitrit Digunakan sebagai pengawet Pertanian Kalium nitrat Kuprum (II) sulfat Digunakan sebagai baja Digunakan sebagai pestisid tak organik Perubatan Kalsium sulfat Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Kegunaan Garam Digunakan untuk membuat acuan plaster menyokong tulang yang retak dan patah. bagi Acceleration Chemistry
 • 3. Antasid Digunakan untuk mengurangkan sakit gastrik. Ferum (II) sulfat heptahidrat Digunakan sebagai pil ferum untuk pesakit anemia. Fotografi Argentum bromide Digunakan untuk membuat filem fotografi hitam putih. Kelarutan garam dalam air Jenis garam Kalium, Natrium, dan Ammonium Semua larut Nitrat Semua larut Klorida Semua larut kecuali PbCI2,AgCI,HgCI Bromide Semua larut kecuali PbBr2,AgBr,HgBr Iodida Semua larut kecuali PbI2,AgI,HgI Sulfat Semua larut kecuali PbSO4,BaSO4,CaSO4 Karbonat Semua tidak larut kecuali Na2CO3,K2CO3,(NH4)2CO3 Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Kelarutan dalam air Acceleration Chemistry
 • 4. Penyediaan Garam Terlarutkan Penyediaan garam terlarutkan dapat dibahagikan kepada dua katogori. Jenis garam yang Tindak balas disediakan I: Garam terlarutkan jenis garam kalium, Asid dengan alkali natrium, ammonium Contoh KCI,NaCI,NH4CI,KNO3,NaNO3,NH4NO3 II: Garam terlarutkan CuCI2,FeSO4,Mg(NO3)2,CuSO4,ZnCI2 bukan jenis kalium, Asid dengan oksida natrium, ammonium logam Asid dengan logam Asid dengan karbonat logam Penyediaan Garam Tak Terlarutkan Garam tak terlarutkan dapat disediakan melalui tindak balas penguraian ganda dua dengan menggunakan kaedah pemendakan. Contoh garam tak terlarutkan Jenis garam Contoh PbSO4,PbCI2,PbBr2,PbI2,PbCrO4,PbCO3 Garam plumbum(II) BaSO4, BaCrO4, BaCO3 Garam barium AgCI, AgBr, AgI Garam argentum Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 5. Tindakan Haba ke atas Garam Karbonat Tindakan Haba ke atas Garam Karbonat Tindakan Haba ke atas Garam Karbonat Garam karbonat Baki (NH4)2CO3 (putih) - Na2CO3 (putih) K2CO3 (putih) Gas yang dibebaskan NH3,CO2,H2O Tiada penguraian CaCO3 (putih) MgCO3 (putih) Al2(CO3)3 (putih) CaO (putih) MgO (putih) Al2O3 (putih) ZnCO3 (putih) ZnO panas (kuning) sejuk (putih) CO2 CuCO3 (hijau) PbCO3 (putih) Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM CuO (hitam) PbO panas (perang) sejuk (kuning) Acceleration Chemistry
 • 6. Tindakan Haba ke atas Garam Nitrat Tindakan Haba ke atas Garam Nitrat Tindakan Haba ke atas Garam Nitrat Garamnitrat NaNO3 (putih) KNO3 (putih) Baki NaNO2 (putih) KNO2 (putih) Ca(NO3)2 (putih) Mg(NO3)2 (putih) Al (NO3)3 (putih) CaO (putih) MgO (putih) Al2O3 (putih) Zn(NO3)2 (putih) ZnO panas (kuning) sejuk (putih) Cu(NO3)2 (hijau) O2 NO2,O2 CuO (hitam) Pb(NO3)2 (putih) Gas yang dibebaskan PbO panas (perang) sejuk (kuning) Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 7. 1. Rajah menunjukkan langkah-langkah bagi penyediaaan garam G. Serbuk plumbum(II) oksida berlebihan dilarutkan dalam 50 cm3 asid nitrik 1.0 mol dm-3. Serbuk plumbum(II) oksida Larutan garam 50 cm3 asid nitrik 1.0 moldm-3 (a) Apakah maksud bagi garam? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… (b) Tuliskan formula kimia bagi garam G yang terbentuk. [1 markah] [1 markah] (c) Mengapakah serbuk plumbum(II) oksida berlebihan ditambahkan kepada asid nitrik? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… [2 markah] (d) (i) Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas antara plumbum(II) oksida dan asid nitrik. (ii) Hitungkan jisim bagi garam G yang terbentuk. [Jisim molar garam G = 331gmol-1] [3 markah] (e) Garam G yang terbentuk mengandungi ion nitrat. Huraikan satu ujian kimia untuk mengesahkan ion itu. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… [3 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 8. 2. Rajah menunjukkan dua kaedah yang berbeza dalam menyediakan larutan garam kuprum(II) sulfat dan garam argentums klorida. Kaedah I: Penyediaan garam kuprum(II) sulfat. Kuprum(II) oksida berlebihan 50 cm3 asid 2 mol dm-3 Serbuk kuprum(II) oksida Larutan kuprum(II) sulfat Larutan kuprum(II) sulfat Kaedah II: Penyediaan garam argentum klorida. Kertas turas Larutan natrium klorida Larutan X Argentum klorida Turasan Argentum klorida (a) Berdasarkan kaedah I: i. Nyatakan nama asid yang digunakan. ……………………………………………………………………………………… [1 markah] ii. Nyatakan jenis bagi tindak balas yang berlaku dalam kaedah ini. ……………………………………………………………………………………… [1 markah] iii. Mengapakah serbuk kuprum(II) oksida ditambah sehingga berlebihan? …………………………………………………………………………………….. [1 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 9. (b) Berdasarkan kaedah II: i. Nyatakan nama bagi larutan X. ……………………………………………………………………………………. [1 markah] ii. Tulis persamaan ionik bagi tindak balas yang berlaku dalam kaedah ini. …………………………………………………………………………………… [1 markah] iii. Nyatakan satu pemerhatian apabila larutan X ditambah kepada larutan natrium. …………………………………………………………………………………… [1 markah] (c) Rajah menunjukkan susunan radas bagi tindak balas penguraian plumbum (II) karbonat semasa dipanaskan. Plumbum(II) karbonat Panaskan Air kapur i. Tulis persamaan kimia bagi penguraian plumbum (II) karbonat apabila dipanaskan dengan kuat. …………………………………………………………………………………….. [1 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 10. ii. Nyatakan perubahan warna baki selepas pemanasan. ……………………………………………………………………………………. [1 markah] iii. Hitungkan isu padu gas yang terhasil pada keadaan bilik jika 13.35 g plumbum (II) karbonat terurai lengkap. [Jisim atom relatif: Pb = 207, C =12, O= 16; Isi padu molar gas = 24 dm3 mol-1 pada keadaan bilik] [2 markah] 3. Rajah menunjukkan carta alir bagi perubahan kimia yang berlaku pada suatu garam karbonat, P. P I ZnO + CO2 II Zn(NO3)2 + H2O (a) Namakan garam P? ………………………………………………………………………………………………… [1 markah] (b) (i) Nyatakan warna bagi zink oksida, ZnO semasa proses I. Panas Sejuk [2 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 11. (ii) Gas karbon dioksida, CO2 yang terbebas dalam proses I dialirkan ke dalam air kapur. Nyatakan pemerhatian. ………………………………………………………………………………………… [1 markah] (c) zink oksida, ZnO dilarutkan dalam asid nitrik, HNO3 dalam proses II. (i) Namakan jenis tindak balas dalam proses II. ………………………………………………………………………………………….. [1 markah] (ii) Nyatakan warna larutan garam terhasil. …………………………………………………………………………………………. [1 markah] (iii) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu. ………………………………………………………………………………………… [1 markah] (d) Huraikan satu kaedah untuk mengesahkan kation dalam garam P. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. [3 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 12. BAB 9: BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Penghasilan Asid Sulfurik Asid sufurik dihasilkan melalui proses sentuh. Terangkan bagaimana penghasilan proses sentuh (11 markah) Proses Sentuh digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik 1 markah Bahan mentah yang digunakan adalah sulfur, udara dan air 1 markah Sulfur dibakar di udara untuk menghasilkan sulfur dioksida 1 markah S + O₂ 1 markah SO₂ Sulfur dioksida bertindakbalas dengan oksigen untuk menghasilkan sulfur 1 markah trioksida Keadaan yang diperlukan adalah suhu pada 450C, tekanan pada 1atm dan 1 markah vanadium(V) oksida sebagai mangkin 2SO₂ + O₂ 1 markah 2SO₃ Sulfur trioksida bertindakbalas dengan asid sulfurik untuk menghasilkan 1 markah oleum H₂S₂O7 1 markah Oleum bertindakbalas dengan air untuk menghasilkan asid sulfuric 1 markah H₂S₂O7 + H₂O 1 markah SO₃ + H₂SO4 Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM 2H₂SO4 Acceleration Chemistry
 • 13. Penghasilan Asid Sulfurik Peringkat Penghasilan 1 Penghasilan sulfur Peringkat ini dilakukan melalui dua kaedah: dioksida,SO2 (a) Pembakaran sulfur dalam udara panas (dalam relau bagas) S(p) + O2 (g) Panas SO2 (g) sulfur (b) Pembakaran logam sulfida (seperti zink sulfida) 2ZnS(p) + 3O2(g) panas 2ZnO(p) + 2SO2 (g) zink sulfida (c) Sulfida dioksida yang terhasil ditulenkan. 2 Pertukaran sulfur dioksida kepada sulfur trioksida (SO2 SO3) (a) Sulfur dioksida yang tulen dan kering bersama-sama oksigen kering yang berlebihan (daripada udara)dialairkan melalui vanadium (V) oksida,V2O5 yang bertindak sebagai mangkin pada 4500C dan 2 atmosfera.Sulfur trioksida dihasilkan. 2SO2(g) + O2 (g) 2SO3 (g) Suhu : 4500C Tekanan : 2 atm Mangkin : vanadium(V) oksida,V2O5 (b) Tindak balas ini adalah berbalik dan pada keadaan ini, 98% sulfur dioksida dapat ditukarkan kepada sulphur trioksida. 3 (a) Sulfur trioksida dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk Penghasilan asid menghasilkan cecair yang likat ,iaitu oleum, H2S2O7. sulfurik (SO3 H2SO4) SO3 (g) + H2SO4(ak) H2S2O7 (ce) Oleum (b) Oleum kemudian dicairkan oleh air yang berisi padu sama untuk menghasilkan asid sulfurik pekat (98%). H2S2O7(ce) + H2O (ce) 2H2SO4(ak) (c) Air tidak digunakan untuk melarutkan SO3 secara langsung kerana tindak balas ini sangat eksotermik. Haba Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 14. yang dihasilkan mengenapkan asid sulfurik kepada titisan halus yang tidak mudah dikondensasikan. Penghasilan Ammonia Terangkan bagaimana penghasilan proses Haber? (7 markah) Proses Haber digunakan untuk menghasilkan ammonia 1 markah Bahan mentah yang digunakan adalah gas nitrogen dan gas hydrogen 1 markah Gas nitrogen dan hidrogen dicampurkan pada nisbah 1 : 3 1 markah Pada Pemampatan, campuran itu dimampatkan pada 200atm 1 markah Pada reaktor, campuran itu dipanaskan pada 450C dan besi digunakan 1 markah sebagai mangkin Pada kebuk penyejukan, gas ammonia dicairkan 1 markah Nitrogen dan hidrogen yang tidak bertindakbalas dikitar semula dan akan 1 markah memulakan proses itu lagi Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 15. Penghasilan Ammonia Proses Ammonia dihasilkan dalam industri secara besar-besaran melalui proses Haber. Tindakbalas 3H2 (g) + N2(g) 2NH3(g) Suhu Tekanan Mangkin : 4500C : 200 atm : ferum,Fe Apakah maksud aloi? Aloi ialah campuran dua atau lebih logam mengikut peratusan tertentu. Sifat logam tulen 1. 2. 3. 4. 5. Kemuluran: mudah ditarik menjadi dawai halus. Kebolehtempaan: dapat diketuk menjadi kepingan. Merupakan konduktor haba dan elektrik yang baik. Mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi (kecuali Kumpulan 1). Mempunyai ketumpatan yang tinggi (kecuali Kumpulan 1). Lakarkan gambar atom aloi dan labelkan Lapisan-lapisan atom yang bergelongsor Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Susunan atom dalam aloi Acceleration Chemistry
 • 16. Komposisi, sifat dan kegunaan aloi Aloi Kupronikel Komposisi Cu 75% Ni 25% Al 95% Cu 4% Mg 1% Sifat Keras, kuat , tahan kakisan Ringan, kuat Magnalium Al 70% Mg 30% Ringan, kuat Keluli Fe C 99% 1% Keras, kuat, murah Keluli nirkarat Fe C Cr Ni Cu Sn 80% 1% 18% 1% 90% 10% Keras, sangat tahan kakisan Cu Zn Pb Sn 70% 30% 50% 50% Keras, berkilat Sn Sb Cu 91% 7% 2% Duralumin Gangsa Loyang Pateri Piuter Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Keras, kuat, berkilat Mempunyai takat lebur yang rendah, kuat Keras, berkilat,tahan kakisan Kegunaan Duit syiling Pembuatan pesawat udara, kabel elektrik, basikal lumba. Bahagian rangka kapal terbang,rim tayar kereta lumba. Bangunan, jambatan, kenderaan, kapal Alat dapur, sudu, garpu, pisau, jam tangan, bahagian mesin. Alat hiasan, pingat, patung, alat kesenian. Tombol pintu, loceng, paku. Kerja pengimpalan dan pematerian. Barang hiasan, cenderamata. Acceleration Chemistry
 • 17. BAHAGIAN A 1. Jadual menunjukkan dua aloi dan komponennya. Aloi Gangsa komponen 90% kuprum 5% unsur X Pewter/piuter 96% tin 3% kuprum 1% antimony (a) Namakan unsur X. …………………………………………………………………………………………………. [1 markah] (b) Apakah jenis zarah yang terdapat dalam kuprum tulen? …………………………………………………………………………………………………. [1 markah] (c) Lukiskan susunan zarah yang terdapat dalam kuprum tulen dan gangsa. i. Kuprum tulen ii. Gangsa [2 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 18. (d) Terangkan mengapa gangsa lebih keras daripada kuprum tulen. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. [3 markah] (e) Nyatakan dua tujuan pengaloian selain daripada kekerasan. ………………………………………………………………………………………………... [2 markah] 2. Rajah di bawah menunjukkan susunan atom-atom untuk bahan X dan Y Bahan X (a) Bahan Y Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan-soalan berikut: i. Tentukan bahan yang manakah dalam rajah di atas adalah logam tulen atau aloi. Logam Tulen: …………………………………………………………………… Aloi: …………………………………………………………………… [2 markah] ii. Terangkan jawapan anda dalam (a) (i). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… [2 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 19. iii. Di antara bahan X dan Y, yang manakah lebih keras? Berikan satu sebab bagi jawapan anda. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. [2 markah] (b) Rajah di bawah menunjukkan formula struktur bagi suatu polimer. H H H H H H C C C C C C H Cl H Cl H Cl n Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan-soalan berikut: i. Nyatakan maksud polimer. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. [1 markah] ii. Lukiskan dan namakan formula struktur bagi monomernya. [2 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry
 • 20. iii. Nyatakan satu kegunaan polimer pada rajah di atas dalam kehidupan kita. ……………………………………………………………………………………… [1 markah] BAHAGIAN C 1. (a) Ammonium sulfat, (NH2)2SO4 dan urea, (NH2)2CO adalah dua contoh baja. Baja yang manakah lebih baik? Terangkan jawapan anda. [Jisim atom relatif: H=1, C=12, N=14,O=16, S=32] [4 markah] (b) Rajah menunjukkan susunan radas dalam kuprum tulen dan gangsa. Atom X Atom kuprum (i) Namakan atom X. (ii) Terangkan mengapa gangsa lebih keras daripada kuprum tulen. [1 markah] [6 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM Acceleration Chemistry