SlideShare a Scribd company logo
““TTHHEE MMIIRRAACCLLEESS ooff RREEAADDIINNGG”” 
MMeelleejjiittkkaann PPootteennssii AAnnaakk 
MMeellaalluuii BBuuddaayyaa BBaaccaa 
PPrreesseenntteedd bbyy:: 
NNuurr AArrffaahh MMeeggaa 
DDiissaammppaaiikkaann ddaallaamm MMiinnii SSeemmiinnaarr// PPaarreennttiinngg FFoorruumm 
HHoobbii--hhoobbii,, SSaabbttuu 1122 JJuunnii 22001100
OOuurr LLoovveellyy BBaabbyy…… 
SSeettiiaapp aannaakk sseeccaarraa ppootteennssiiaall ppaassttii bbeerrbbaakkaatt,, 
tteettaappii iiaa mmeewwuujjuudd ddeennggaann 
ccaarraa yyaanngg bbeerrbbeeddaa--bbeeddaa
SSeettiiaapp AAnnaakk iittuu PPuunnyyaa PPootteennssii 
 AAnnaakk tteerrllaahhiirr ddeennggaann ddiiaannuuggeerraahhii ppootteennssii--ppootteennssii  
ppootteennssii yyaanngg tteerraakkttuuaalliissaassii,, aattaauu lleebbiihh ddiikkeennaall ddeennggaann 
iissttiillaahh cceerrddaass//kkrreeaattiiff.. 
 PPootteennssii ddiirrii:: kkeemmaammppuuaann,, kkeekkuuaattaann,, bbaaiikk yyaanngg bbeelluumm 
tteerrwwuujjuudd mmaauuppuunn yyaanngg tteellaahh tteerrwwuujjuudd,, yyaanngg ddiimmiilliikkii 
sseesseeoorraanngg,, tteettaappii bbeelluumm sseeppeennuuhhnnyyaa tteerrlliihhaatt aattaauu 
ddiippeerrgguunnaakkaann sseeccaarraa mmaakkssiimmaall.. ((wwiikkiippeeddiiaa)) 
 PPootteennssii jjuuggaa ddiiaarrttiikkaann sseebbaaggaaii kkeemmaammppuuaann yyaanngg 
mmeemmppuunnyyaaii kkeemmuunnggkkiinnaann uunnttuukk ddiikkeemmbbaannggkkaann.. 
 MMeennggggaallii ddaann mmeennggeemmbbaannggkkaann ppootteennssii mmeerreekkaa sseejjaakk ddiinnii 
mmeennjjaaddii ssaannggaatt ppeennttiinngg.. 
 PPootteennssii ((kkeecceerrddaassaann))  mmooddaalliittaass uunnttuukk mmeelleejjiittkkaann 
kkeemmaammppuuaann,, kkaarreennaa ppaaddaa ddaassaarrnnyyaa sseettiiaapp aannaakk 
cceerrddaass!!..
DDaarrii KKeecceerrddaassaann TTuunnggggaall 
mmeennuujjuu KKeecceerrddaassaann JJaammaakk 
MMuullttiippllee IInntteelllleeggeenncceess ((HHoowwaarrdd GGaarrddnneerr)):: 
((11)) LLiinngguuiissttiikk 
((22)) MMaatteemmaattiikkaa--LLooggiiss 
((33)) SSppaassiiaall 
((44)) KKiinneesstteettiikk--JJaassmmaannii 
((55)) MMuussiikkaall 
((66)) IInnttrraappeerrssoonnaall 
((77)) IInntteerrppeerrssoonnaall 
((88)) NNaattuurraalliiss 
((99)) EEkkssiisstteennssiiaall SSppiirriittuuaall QQuuoottiieenntt ((SSQQ)) 
IInntteelllliiggeennccee QQuuoottiieenntt ((IIQQ)) 
EEmmoottiioonnaall QQuuoottiieenntt ((EEQQ))
MMeennggeemmbbaannggkkaann PPootteennssii 
 MMeennggeemmbbaannggkkaann sseeggeennaapp ppootteennssii 
((ffiittrraahh)) kkeemmaannuussiiaann yyaanngg kkiittaa 
mmiilliikkii sseeccaarraa ssiinneerrggii  uuppaayyaa 
bbeellaajjaarr 
 lleeaarrnniinngg ttoo kknnooww,, lleeaarrnniinngg ttoo ddoo 
((IIQQ)),, lleeaarrnniinngg ttoo bbee ((SSQQ)),, ddaann 
lleeaarrnniinngg ttoo lliivvee ttooggeetthheerr ((EEQQ)),, 
 MMeemmppeerrbbaaiikkii kkuuaalliittaass ddiirrii--pprriibbaaddii 
sseeccaarraa tteerruuss--mmeenneerruuss  aakkttuuaalliissaassii 
ddiirrii ddaann pprreessttaassii hhiidduupp yyaanngg 
sseessuunngggguuhhnnyyaa ((rreeaall aacchhiieevveemmeenntt)).. 
Sinergi IQ, EQ, dan SQ
MMeemmbbaaccaa sseebbaaggaaii PPrroosseess MMeennttaall 
 MMeemmbbaaccaa aaddaallaahh ssuuaattuu ccaarraa uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann 
iinnffoorrmmaassii ddaarrii sseessuuaattuu yyaanngg ddiittuulliiss,, mmeelliibbaattkkaann 
ppeennggeennaallaann ssiimmbbooll yyaanngg mmeennyyuussuunn sseebbuuaahh bbaahhaassaa.. 
 MMeemmbbaaccaa mmeerruuppaakkaann ppeerrppaadduuaann aannttaarraa ppeennggaallaammaann 
ddaann uuppaayyaa mmeemmaahhaammii llaammbbaanngg--llaammbbaanngg ggrraaffiiss aattaauu ddaarrii 
hhaallaammaann bbeerrcceettaakkaann.. 
 LLeebbiihh kkoommpplleekkss llaaggii,, mmeemmbbaaccaa mmeerruuppaakkaann pprroosseess 
mmeennttaall,, ddii mmaannaa kkiittaa mmeenngggguunnaakkaann oottaakk,, ddaayyaa nnaallaarr,, 
ddaann ppeerraassaaaann kkiittaa..
MMeennggaappaa MMeemmbbaaccaa?? 
 ccoonnddiittiioo ssiinnee qquuaannoonn aalliiaass pprraassyyaarraatt mmuuttllaakk 
 NNaallaarr mmaannuussiiaa aakkaann bbeerrkkeemmbbaanngg sseeccaarraa 
mmaakkssiimmaall jjiikkaa iiaa ddiiaassaahh mmeellaalluuii ppeennddiiddiikkaann.. 
 JJaannttuunngg ddaarrii ppeennddiiddiikkaann  kkeeggiiaattaann 
bbeerrlliitteerraassii aattaauu kkeeggiiaattaann bbaaccaa--ttuulliiss.. 
 KKeedduudduukkaann kkeemmaahhiirraann bbeerrlliitteerraassii ppaaddaa aabbaadd 
iinnffoorrmmaassii  mmooddaall uuttaammaa bbaaggii ssiiaappaa ssaajjaa yyaanngg 
bbeerrkkeehheennddaakk mmeenniinnggkkaattkkaann kkeemmaammppuuaann sseerrttaa 
kkeesseejjaahhtteerraaaann hhiidduuppnnyyaa..
UUnnttuukk AAppaa MMeemmbbaaccaa 
((MMiirraacclleess ooff RReeaaddiinngg))?? 
 MMeemmppeerrkkaayyaa kkoossaa kkaattaa ((vvooccaabbuullaarryy));; 
 MMuullttii ddiimmeennssii ((ccaakkuuppaann ddaann wwaakkttuu)):: bbeellaajjaarr bbaahhaassaa,, bbuuddaayyaa ddaann 
aaddaatt llaaiinn,, bbaaiikk iittuu mmaassaa llaammppaauu,, kkiinnii,, bbaahhkkaann mmaassaa ddeeppaann;; 
 MMeenniinnggkkaattkkaann kkoonnsseettrraassii;; 
 MMeemmbbaanngguunn kkeeppeerrccaayyaaaann ddiirrii;; 
 MMeenniinnggkkaattkkaann ddaayyaa iinnggaatt;; 
 MMeenniinnggkkaattkkaann ddiissiipplliinn;; 
 MMeemmaaccuu ddaayyaa iimmaajjiinnaassii ddaann kkrreeaattiivviittaass;; 
 MMeemmbbuuaatt kkiittaa ttiiddaakk ppeerrnnaahh kkeehhaabbiissaann ttooppiikk uunnttuukk 
ddiibbiiccaarraakkaann//ddiiddiisskkuussiikkaann;; 
 SSaarraannaa rreekkrreeaassii uunnttuukk mmeenngguurraannggii rraassaa jjeennuuhh ddaann bboossaann 
 MMeennssiinneerrggiikkaann nnaallaarr,, rraassaa,, ddaann ssppiirriittuuaall 
DDiissaarriikkaann ddaarrii:: hhttttpp::////wwwwww..iinneewwssiinnddiiaa..ccoomm
KKeedduudduukkaann MMeemmbbaaccaa ddaallaamm 
DDuunniiaa PPeennddiiddiikkaann 
 DDaallaamm dduunniiaa ppeennddiiddiikkaann ((ppeemmbbeellaajjaarraann)),, 
kkeemmaahhiirraann bbeerrlliitteerraassii mmeerruuppaakkaann hhaall yyaanngg ssaannggaatt 
ffuunnddaammeennttaall.. 
 SSeebbaabb sseemmuuaa pprroosseess bbeellaajjaarr ddaann ppeemmbbeellaajjaarraann 
sseessuunngggguuhhnnyyaa ddiiddaassaarrkkaann aattaass kkeeggiiaattaann mmeemmbbaaccaa 
ddaann mmeennuulliiss.. 
 MMeellaalluuii kkeeggiiaattaann lliitteerraassii mmeemmbbaaccaa ddaann 
mmeennuulliissllaahh kkiittaa ddaappaatt mmeennjjeellaajjaahhii lluuaassnnyyaa dduunniiaa 
iillmmuu yyaanngg tteerrhhaammppaarr lluuaass ddaarrii bbeerrbbaaggaaii ppeennjjuurruu 
dduunniiaa ddaann ddaarrii bbeerrbbaaggaaii bbaabbaakkaann zzaammaann.. 
 DDuunniiaa ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeerrsseekkoollaahhaann mmeemmiilliikkii 
ppeerraann uunnttuukk mmeenngguuppaayyaakkaann kkeehhaaddiirraann ssaallaahh ssaattuu 
aassppeekk kkeetteerraammppiillaann bbeerrbbaahhaassaa iinnii kkeeppaaddaa ppaarraa 
ppeesseerrttaa ddiiddiikk..
PPeerraann PPeennddiiddiikk ?? 
 TTuuggaass kkeemmaannuussiiaaaann kkiittaa aaddaallaahh bbeerruussaahhaa 
mmeemmbbeellaajjaarrkkaann ppaarraa ppeesseerrttaa ddiiddiikk uunnttuukk ddaappaatt 
mmeennggeemmbbaannggkkaann sseeggeennaapp ppootteennssii ((ffiittrraahh)) kkeemmaannuussiiaann 
yyaanngg ddiimmiilliikkiinnyyaa 
 MMeellaalluuii ppeennddeekkaattaann ddaann pprroosseess ppeemmbbeellaajjaarraann yyaanngg 
bbeerrmmaakknnaa ((MMeeaanniinnggffuull LLeeaarrnniinngg)) ((SSQQ)),, mmeennyyeennaannggkkaann 
((JJooyyffuull LLeeaarrnniinngg)) ((EEQQ)) ddaann mmeennaannttaanngg aattaauu pprroobblleemmaattiiss 
((PPrroobblleemmaattiiccaall LLeeaarrnniinngg)) ((IIQQ)),, 
 SSeehhiinnggggaa ppaaddaa ggiilliirraannnnyyaa ddaappaatt ddiihhaassiillkkaann kkuuaalliittaass 
ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa IInnddoonneessiiaa yyaanngg ccaaggeeuurr,, bbaaggeeuurr,, 
bbeenneerr,, ttuurr ppiinntteerr..
FFaakkttaa tteennttaanngg MMiinnaatt BBaaccaa 
 BBaaddaann PPuussaatt SSttaattiissttiikk ((BBPPSS)) ttaahhuunn 22000066 
mmeemmppuubblliikkaassiikkaann,, mmeemmbbaaccaa bbaaggii mmaassyyaarraakkaatt IInnddoonneessiiaa 
bbeelluumm mmeennjjaaddiikkaann kkeeggiiaattaann sseebbaaggaaii ssuummbbeerr uunnttuukk 
mmeennddaappaattkkaann iinnffoorrmmaassii.. 
 MMaassyyaarraakkaatt IInnddoonneessiiaa lleebbiihh mmeemmiilliihh:: 
mmeennoonnttoonn tteelleevviissii ((8855,,99%%)) 
mmeennddeennggaarrkkaann rraaddiioo ((4400,,33%%)) 
mmeemmbbaaccaa ((2233,,55%%))
RReeaaddiinngg && IInnssppiirriinngg FFiigguurree…… 
OOpprraahh GGaaiill WWiinnffrreeyy 
 ““MMeemmbbaaccaa aaddaallaahh ggeerraaii uunnttuukk mmeennggeennaall 
dduunniiaa”” 
 AAyyaahhnnyyaa mmeennddiiddiikk ddeennggaann ssaannggaatt kkeerraass ddaann 
ddiissiipplliinn ttiinnggggii.. DDiiaa ddiiwwaajjiibbkkaann mmeemmbbaaccaa bbuukkuu 
ddaann mmeemmbbuuaatt rriinnggkkaassaannnnyyaa sseettiiaapp ppeekkaann.. 
KKaarrnnii IIyyaass 
 KKoolluummnniiss ddaann wwaarrttaawwaann 
 SSeejjaakk kkeecciill ssaannggaatt ssuukkaa mmeemmbbaaccaa ddaann 
bbeerrddiisskkuussii.. WWaakkttuu ddii SSeekkoollaahh DDaassaarr aayyaahhnnyyaa 
mmeennjjaaddii tteemmaann bbeerrddeebbaattnnyyaa tteennttaanngg ppooiittiikk.. 
WWaakkttuu iiaa sseekkoollaahh ddii SSMMPP iiaa ppuunn ssaannggaatt aakkttiiff 
mmeennuulliiss,, kkaallaauu sseelleessaaii iiaa ccoobbaa uunnttuukk 
mmeennggiirriimmnnyyaa kkee kkoorraann--kkoorraann
Sebuah ttrraaddiissii kkaallaannggaann yyaanngg bbeerriinniissiiaattiiff 
uunnttuukk mmaajjuu ddaallaamm bbeerrbbaaggaaii hhaall 
ssaallaahh ssaattuu kkuunncciinnyyaa ddeennggaann MMEEMMBBAACCAA!!
JJoohhnn FF.. KKeenneennddyy 
 SSaanngggguupp mmeemmbbaaccaa 110000 kkppmm ((kkaattaa ppeerr mmeenniitt)) 
 BBeerraarrttii ddaallaamm 11 jjaamm bbiissaa mmeemmbbaaccaa 6600 rriibbuu 
kkaattaa.. 
GGuuss DDuurr 
 PPaaddaa uussiiaa 1100 tthh ssuuddaahh aakkrraabb ddeennggaann bbuukkuu yyaanngg 
bbeerrtteemmaa sseerriiuuss ((ffiillssaaffaatt,, ssiillaatt,, sseejjaarraahh,, ssaassttrraa,, ddllll)) 
 DDiitteegguurr IIbbuunnddaannyyaa:: lleebbiihh sseerriinngg bbeerrmmaaiinn ddggnn 
tteemmaann,, ddaarriippaaddaa bbeerrkkaarriibb ddeennggaann bbuukkuu 
 ““DDeennggaann mmeemmbbaaccaa bbuukkuu,, kkeellaakk tteemmaannkkuu sseeaanntteerroo”” 
SSBBYY 
 KKoolleekkssii bbuukkuunnyyaa ssuuddaahh rriibbuuaann,, tteerrmmaassuukk 
kkoolleekkssii bbuukkuu llaannggkkaa 
 HHoobbii mmeemmbbaaccaa sseellaalluu mmeemmbbaawwaa SSBBYY 
mmeellaannggkkaahh kkee ttookkoo bbuukkuu
AAbbdduurraahhmmaann FFaaiizz 
 LLaahhiirr ddii JJaakkaarrttaa,, 1155 NNoovveemmbbeerr 11999955,, 
aannaakk ppeerrttaammaa ddaarrii ppaassaannggaann TToommii 
SSaattrryyaattoommoo ((jjuurrnnaalliiss tteelleevviissii)) ddaann HHeellvvyy 
TTiiaannaa RRoossaa ((cceerrppeenniiss)).. 
 IIaa tteellaahh mmeennuulliiss ppuuiissii sseejjaakk bbeerruussiiaa 55 
ttaahhuunn.. 
 NNaammaannyyaa mmuullaaii ddiikkeennaall ppuubblliikk kkeettiikkaa iiaa 
mmeennjjaaddii JJuuaarraa II LLoommbbaa MMeennuulliiss SSuurraatt 
uunnttuukk PPrreessiiddeenn ttiinnggkkaatt nnaassiioonnaall yyaanngg 
ddiisseelleennggggaarraakkaann DDeewwaann KKeesseenniiaann 
JJaakkaarrttaa ((22000033)).. 
 SSaaaatt kkeellaass IIII SSDD ppuuiissii FFaaiizz ““SSaahhaabbaattkkuu 
BBuukkuu”” mmeennjjaaddii jjuuaarraa LLoommbbaa CCiippttaa PPuuiissii 
TTiinnggkkaatt SSDD sseelluurruuhh IInnddoonneessiiaa yyaanngg 
ddiiaaddaakkaann PPuussaatt BBaahhaassaa DDeeppddiikknnaass 
((22000044))..
SAHABATKU BUKU 
Buku adalah sahabat paling setia 
rela mendampingi sepanjang waktu 
di mana pun aku berada, 
tanpa pernah memikirkan dirinya 
Buku yang kubaca 
selalu memberi sayap-sayap baru 
membawaku terbang 
ke taman-taman pengetahuan 
paling menawan 
melintasi waktu dan peristiwa, 
berbagi cerita cinta, 
menyapa semua tokoh yang ingin kujumpai 
sambil bermain di lengkung pelangi 
Terimakasih, buku 
Kau selalu membuatku bercahaya 
(September 2004, Juara III Lomba Cipta Puisi SD 
Tingkat Nasional, Pusat Bahasa, 2004)
MMeelleejjiittkkaann PPootteennssii AAnnaakk 
mmeellaalluuii BBuuddaayyaa BBaaccaa ((11)) 
 MMeemmbbaaccaa  kkeeggiiaattaann yyaanngg ddaappaatt mmeemmeennuuhhii 
rraassaa iinnggiinn ttaahhuu  llaannddaassaann ppeennttiinngg  sseemmaannggaatt 
bbeellaajjaarr ddaann kkeecciinnttaaaann tteerrhhaaddaapp iillmmuu 
 MMeemmbbaaccaa  ssyyaarraatt mmaakknnaa  ssttiimmuulluuss ddaann 
””jjeemmbbaattaann”” uunnttuukk mmeelleejjiittkkaann ppootteennssii 
 PPootteennssii ((kkeecceerrddaassaann))  mmooddaalliittaass uunnttuukk 
mmeelleejjiittkkaann kkeemmaammppuuaann sseettiiaapp aannaakk ddaann 
mmeennjjaaddiikkaann mmeerreekkaa sseebbaaggaaii ssaanngg jjuuaarraa,, kkaarreennaa 
ppaaddaa ddaassaarrnnyyaa sseettiiaapp aannaakk cceerrddaass!!
MMeelleejjiittkkaann PPootteennssii AAnnaakk 
mmeellaalluuii BBuuddaayyaa BBaaccaa ((22)) 
 MMeemmbbaaccaa sseebbaaggaaii pprroosseess mmeennttaall yyaanngg ssyyaarraatt mmaakknnaa 
mmeennjjeemmbbaattaannii tteerraassaahhnnyyaa aassppeekk iinntteelleekkttuuaall,, 
eemmoossiioonnaall,, ddaann ssppiirriittuuaall.. 
 DDeennggaann mmeemmbbaaccaa:: 
DDaayyaa nnaallaarr tteerraakkttiivvaassii 
EEmmoossiioonnaall kkiittaa ddiirreellaakkssaassii 
SSppiirriittuuaall kkiittaa bbeerrkkoonntteemmppllaassii 
Berkembang & 
Bersinergi 
Pribadi Seimbang
LLiiffeelloonngg RReeaaddeerr 
ttoo LLiiffeelloonngg LLeeaarrnneerr 
 KKeebbiiaassaaaann mmeemmbbaaccaa mmeennddiissiipplliinnkkaann ppeellaakkuunnyyaa uunnttuukk 
sseellaalluu mmeemmbbaaccaa,, yyaanngg sseeccaarraa llaannggssuunngg aattaauu ttiiddaakk aaddaa 
aakkttiivviittaass bbeellaajjaarr ddiiddaallaammnnyyaa.. 
 MMeemmbbaaccaa sseebbaaggaaii ggaayyaa hhiidduupp ((bbuuddaayyaa))  lliiffeelloonngg 
lleeaarrnneerr.. 
 BBeellaajjaarr sseebbaaggaaii ””kkeebbuuttuuhhaann””  bbeellaajjaarr ddii mmaannaa ssaajjaa,, 
kkaappaann ssaajjaa,, ddii sseeppaannjjaanngg hhiidduupp ((lliiffeelloonngg lleeaarrnneerr)).. 
 BBeellaajjaarr  mmeennaammbbaahh wwaawwaassaann ddaann ppeennggeettaahhuuaann  
ssaallaahh ssaattuu ssaarraannaannyyaa ddeennggaann mmeemmbbaaccaa,, ddaann ssaallaahh ssaattuu 
ggeerraaiinnyyaa aaddaallaahh bbuukkuu..
LLiiffeelloonngg RReeaaddeerr
TToo LLiiffeelloonngg LLeeaarrnneerr
TTiippss bbaaggii OOrraanngg TTuuaa 
((MMeennuummbbuuhhkkaann MMiinnaatt BBaaccaa AAnnaakk)) 
 BBaaccaakkaann bbuukkuu sseejjaakk aannaakk llaahhiirr 
 DDoorroonngg aannaakk bbeerrcceerriittaa tteennttaanngg aappaa yyaanngg tteellaahh ddiiddeennggaarr aattaauu 
ddiibbaaccaannyyaa 
 AAjjaakk aannaakk kkee ttookkoo bbuukkuu// ppeerrppuussttaakkaaaann 
 BBeellii bbuukkuu yyaanngg mmeennaarriikk mmiinnaatt aannaakk 
 SSeeddiiaakkaann aannggggaarraann kkhhuussuuss uunnttuukk mmeemmbbeellii bbuukkuu 
 NNoonnttoonn ffiillmmnnyyaa ddaann bbeellii bbuukkuunnyyaa 
 CCiippttaakkaann ppeerrppuussttaakkaaaann kkeelluuaarrggaa 
 HHiillaannggkkaann ppeenngghhaammbbaatt sseeppeerrttii TTVV aattaauu PPllaayy ssttaattiioonn 
 JJaaddiikkaann bbuukkuu sseebbaaggaaii hhaaddiiaahh ((rreewwaarrdd)) uunnttuukk aannaakk 
 JJaaddiikkaann kkeeggiiaattaann mmeemmbbaaccaa sseebbaaggaaii kkeebbiiaassaaaann sseettiiaapp hhaarrii 
 DDrraammaattiissaassii bbuukkuu yyaanngg AAnnddaa bbaaccaa 
 JJaaddiillaahh tteellaaddaann
AAkkhhiirrnnyyaa…… 
 AAnnaakk ttiiddaakk ddiillaahhiirrkkaann ddeennggaann kkeebbiiaassaaaann yyaanngg tteellaahh 
tteerrbbeennttuukk  mmeellaaiinnkkaann ddiibbeennttuukk mmeellaalluuii ppeenngguullaannggaann 
sseeccaarraa tteerruuss mmeenneerruuss 
 MMaassaa kkaannaakk--kkaannaakk  ((ggoollddeenn aaggee)) 
 TTiiddaakk aaddaa kkaattaa tteerrllaalluu ddiinnii uunnttuukk mmeennggaajjaarrkkaann aannaakk 
tteennttaanngg kkeebbiiaassaaaann yyaanngg bbaaiikk,, tteerrmmaassuukk kkeebbiiaassaaaann 
mmeemmbbaaccaa.. 
 MMeellaalluuii mmeemmbbaaccaa,, ppootteennssii--ppootteennssii kkeecceerrddaassaann ddaappaatt 
ddiiaassaahh 
 BBuuddaayyaa mmeemmbbaaccaa  pprriibbaaddii--pprriibbaaddii yyaanngg mmeennjjaaddiikkaann 
bbeellaajjaarr sseebbaaggaaii kkeebbuuttuuhhaannnnyyaa ((lliiffeelloonngg rraaddeerr ttoo 
lliiffeelloonngg lleeaarrnneerr)).. 
 SSoo,, lleett’’ss ttaakkee ttiimmee ttoo rreeaadd.. IItt’’ss ffoouunnddaattiioonn ooff wwiissddoomm!!
Membaca ttaannppaa mmeerreennuunnggkkaann 
iibbaarraatt mmaakkaann ttaannppaa mmeenncceerrnnaa 
((EEddmmuunndd BBuurrkkee))

More Related Content

What's hot

Hubungan Etnik - Pluraliti
Hubungan Etnik - PluralitiHubungan Etnik - Pluraliti
Hubungan Etnik - PluralitiFarid Hasan
 
Nutrición, salud y ejercicio
Nutrición, salud y ejercicioNutrición, salud y ejercicio
Nutrición, salud y ejercicio
Dr.James Vallejo Quintero M.D
 
Diarreas agudas y
Diarreas agudas yDiarreas agudas y
Diarreas agudas y
Dieter Yohann
 
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS Keshav Prasad Bhattarai
 
Salon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ng
Salon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ngSalon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ng
Salon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ng
tyfngnc
 
Business communication
Business communicationBusiness communication
Business communication
Khalid Abdullah
 
Pengujian emisi
Pengujian emisiPengujian emisi
Pengujian emisi
agung2511
 
Care of the aged in the community
Care of the aged in the communityCare of the aged in the community
Care of the aged in the community
Magaji Ismail
 
Bukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Bukti+audit+dan+dokumentasi+auditBukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Bukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Kajitoha Kajitoha
 
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbtClase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clinica de Heridas Htal Ramos Mejia
 
Analisis+de+gases
Analisis+de+gasesAnalisis+de+gases
Analisis+de+gases
Francisco Uyaguari
 
Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas
Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecasTendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas
Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas
Julián Marquina
 
Conceptos básicos geología-nueva versión-animación
Conceptos básicos geología-nueva versión-animaciónConceptos básicos geología-nueva versión-animación
Conceptos básicos geología-nueva versión-animación
Joe Arroyo Suárez
 

What's hot (17)

Hubungan Etnik - Pluraliti
Hubungan Etnik - PluralitiHubungan Etnik - Pluraliti
Hubungan Etnik - Pluraliti
 
Pendahuluan imunologi2009
Pendahuluan imunologi2009Pendahuluan imunologi2009
Pendahuluan imunologi2009
 
Nutrición, salud y ejercicio
Nutrición, salud y ejercicioNutrición, salud y ejercicio
Nutrición, salud y ejercicio
 
Diarreas agudas y
Diarreas agudas yDiarreas agudas y
Diarreas agudas y
 
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
 
Salon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ng
Salon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ngSalon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ng
Salon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ng
 
Business communication
Business communicationBusiness communication
Business communication
 
Pengujian emisi
Pengujian emisiPengujian emisi
Pengujian emisi
 
Lesion condral
Lesion condralLesion condral
Lesion condral
 
Manajemen mutu
Manajemen mutuManajemen mutu
Manajemen mutu
 
Care of the aged in the community
Care of the aged in the communityCare of the aged in the community
Care of the aged in the community
 
Bukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Bukti+audit+dan+dokumentasi+auditBukti+audit+dan+dokumentasi+audit
Bukti+audit+dan+dokumentasi+audit
 
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbtClase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
 
Thalasemia
ThalasemiaThalasemia
Thalasemia
 
Analisis+de+gases
Analisis+de+gasesAnalisis+de+gases
Analisis+de+gases
 
Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas
Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecasTendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas
Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas
 
Conceptos básicos geología-nueva versión-animación
Conceptos básicos geología-nueva versión-animaciónConceptos básicos geología-nueva versión-animación
Conceptos básicos geología-nueva versión-animación
 

Viewers also liked

Perl 20tips
Perl 20tipsPerl 20tips
Perl 20tips
Ravi Kumar
 
The Aperitif: A Drink and a Way of Life
The Aperitif: A Drink and a Way of LifeThe Aperitif: A Drink and a Way of Life
The Aperitif: A Drink and a Way of Life
camillevidal
 
El Meu Blog
El Meu BlogEl Meu Blog
El Meu Blogsalaura
 
Do you Wiki?
Do you Wiki?Do you Wiki?
Do you Wiki?
Brynn
 
Presentasi Dahsyat XAMthone Plus
Presentasi Dahsyat XAMthone PlusPresentasi Dahsyat XAMthone Plus
Presentasi Dahsyat XAMthone Plus
muhamaderros
 
MLERF Educational Work Session
MLERF Educational Work SessionMLERF Educational Work Session
MLERF Educational Work Session
Saving Sight
 
Prinsip pengembangan instruksional
Prinsip pengembangan instruksionalPrinsip pengembangan instruksional
Prinsip pengembangan instruksionalNur Arfah Mega
 
Centroid Planar Lamina
Centroid Planar LaminaCentroid Planar Lamina
Centroid Planar Lamina
OneDarkDragon
 
Opower slides by hannah
Opower slides by hannahOpower slides by hannah
Opower slides by hannah
Milkshake L
 
Bazo
BazoBazo
HOTR Woman 2 Woman Brand Style Guide
HOTR Woman 2 Woman Brand Style GuideHOTR Woman 2 Woman Brand Style Guide
HOTR Woman 2 Woman Brand Style Guide
mindkraft
 
Kasus tap
Kasus tapKasus tap
Kasus tap
Ika Sekali
 
Defence ppt
Defence pptDefence ppt
Defence ppt
Milkshake L
 
Surrealism final
Surrealism finalSurrealism final
Surrealism final
SarahCaruso
 
Surrealism final
Surrealism finalSurrealism final
Surrealism final
SarahCaruso
 
Micro expressions
Micro expressionsMicro expressions
Micro expressions
Milkshake L
 

Viewers also liked (17)

Perl 20tips
Perl 20tipsPerl 20tips
Perl 20tips
 
The Aperitif: A Drink and a Way of Life
The Aperitif: A Drink and a Way of LifeThe Aperitif: A Drink and a Way of Life
The Aperitif: A Drink and a Way of Life
 
El Meu Blog
El Meu BlogEl Meu Blog
El Meu Blog
 
Do you Wiki?
Do you Wiki?Do you Wiki?
Do you Wiki?
 
Presentasi Dahsyat XAMthone Plus
Presentasi Dahsyat XAMthone PlusPresentasi Dahsyat XAMthone Plus
Presentasi Dahsyat XAMthone Plus
 
MLERF Educational Work Session
MLERF Educational Work SessionMLERF Educational Work Session
MLERF Educational Work Session
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Prinsip pengembangan instruksional
Prinsip pengembangan instruksionalPrinsip pengembangan instruksional
Prinsip pengembangan instruksional
 
Centroid Planar Lamina
Centroid Planar LaminaCentroid Planar Lamina
Centroid Planar Lamina
 
Opower slides by hannah
Opower slides by hannahOpower slides by hannah
Opower slides by hannah
 
Bazo
BazoBazo
Bazo
 
HOTR Woman 2 Woman Brand Style Guide
HOTR Woman 2 Woman Brand Style GuideHOTR Woman 2 Woman Brand Style Guide
HOTR Woman 2 Woman Brand Style Guide
 
Kasus tap
Kasus tapKasus tap
Kasus tap
 
Defence ppt
Defence pptDefence ppt
Defence ppt
 
Surrealism final
Surrealism finalSurrealism final
Surrealism final
 
Surrealism final
Surrealism finalSurrealism final
Surrealism final
 
Micro expressions
Micro expressionsMicro expressions
Micro expressions
 

Similar to miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)

Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Chema R.
 
Literary appreciation
Literary appreciationLiterary appreciation
Literary appreciation
Reny Eka Sari
 
Parques nacionales
Parques nacionalesParques nacionales
Parques nacionales
GmMariiaa
 
Memoria
Memoria Memoria
Memoria
Naara33
 
Memoria ppt2
Memoria ppt2Memoria ppt2
Memoria ppt2Naara33
 
Robots
RobotsRobots
Mapping ERD ke tabel
Mapping ERD ke tabelMapping ERD ke tabel
Mapping ERD ke tabel
Robby Firmansyah
 
Analisis investasi publik
Analisis investasi publikAnalisis investasi publik
Analisis investasi publik
Nur Faiz-zha
 
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi risetMateri 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Ani Istiana
 
Emotional intelligence(EQ)
Emotional intelligence(EQ)Emotional intelligence(EQ)
Emotional intelligence(EQ)
Col Mukteshwar Prasad
 
Investigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Investigación aplicada al Diseño ArquitectónicoInvestigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Investigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Facultad de Arquitectura UNAM
 
Procreación asistida (1)
Procreación asistida (1)Procreación asistida (1)
Procreación asistida (1)
frjaimeivan
 
Celula
CelulaCelula
Celula
WILLYWIL
 
Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprJA AC
 
internacional privado
internacional privado internacional privado
internacional privado
JA AC
 
(EEG) Electroencefalografía
(EEG) Electroencefalografía(EEG) Electroencefalografía
(EEG) Electroencefalografía
Claribel Izquierdo
 

Similar to miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?) (20)

Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
 
Literary appreciation
Literary appreciationLiterary appreciation
Literary appreciation
 
Parques nacionales
Parques nacionalesParques nacionales
Parques nacionales
 
Memoria
Memoria Memoria
Memoria
 
Memoria ppt2
Memoria ppt2Memoria ppt2
Memoria ppt2
 
Robots
RobotsRobots
Robots
 
Mapping ERD ke tabel
Mapping ERD ke tabelMapping ERD ke tabel
Mapping ERD ke tabel
 
Antropologia cultural parte 3
Antropologia cultural parte 3Antropologia cultural parte 3
Antropologia cultural parte 3
 
Analisis investasi publik
Analisis investasi publikAnalisis investasi publik
Analisis investasi publik
 
Resumen procesos 9 temas
Resumen procesos 9 temasResumen procesos 9 temas
Resumen procesos 9 temas
 
Como mantener los_principios
Como mantener los_principiosComo mantener los_principios
Como mantener los_principios
 
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi risetMateri 1 hakikat penelitian = metodologi riset
Materi 1 hakikat penelitian = metodologi riset
 
Emotional intelligence(EQ)
Emotional intelligence(EQ)Emotional intelligence(EQ)
Emotional intelligence(EQ)
 
Investigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Investigación aplicada al Diseño ArquitectónicoInvestigación aplicada al Diseño Arquitectónico
Investigación aplicada al Diseño Arquitectónico
 
Computacion
ComputacionComputacion
Computacion
 
Procreación asistida (1)
Procreación asistida (1)Procreación asistida (1)
Procreación asistida (1)
 
Celula
CelulaCelula
Celula
 
Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma dipr
 
internacional privado
internacional privado internacional privado
internacional privado
 
(EEG) Electroencefalografía
(EEG) Electroencefalografía(EEG) Electroencefalografía
(EEG) Electroencefalografía
 

miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)

 • 1. ““TTHHEE MMIIRRAACCLLEESS ooff RREEAADDIINNGG”” MMeelleejjiittkkaann PPootteennssii AAnnaakk MMeellaalluuii BBuuddaayyaa BBaaccaa PPrreesseenntteedd bbyy:: NNuurr AArrffaahh MMeeggaa DDiissaammppaaiikkaann ddaallaamm MMiinnii SSeemmiinnaarr// PPaarreennttiinngg FFoorruumm HHoobbii--hhoobbii,, SSaabbttuu 1122 JJuunnii 22001100
 • 2. OOuurr LLoovveellyy BBaabbyy…… SSeettiiaapp aannaakk sseeccaarraa ppootteennssiiaall ppaassttii bbeerrbbaakkaatt,, tteettaappii iiaa mmeewwuujjuudd ddeennggaann ccaarraa yyaanngg bbeerrbbeeddaa--bbeeddaa
 • 3. SSeettiiaapp AAnnaakk iittuu PPuunnyyaa PPootteennssii  AAnnaakk tteerrllaahhiirr ddeennggaann ddiiaannuuggeerraahhii ppootteennssii--ppootteennssii  ppootteennssii yyaanngg tteerraakkttuuaalliissaassii,, aattaauu lleebbiihh ddiikkeennaall ddeennggaann iissttiillaahh cceerrddaass//kkrreeaattiiff..  PPootteennssii ddiirrii:: kkeemmaammppuuaann,, kkeekkuuaattaann,, bbaaiikk yyaanngg bbeelluumm tteerrwwuujjuudd mmaauuppuunn yyaanngg tteellaahh tteerrwwuujjuudd,, yyaanngg ddiimmiilliikkii sseesseeoorraanngg,, tteettaappii bbeelluumm sseeppeennuuhhnnyyaa tteerrlliihhaatt aattaauu ddiippeerrgguunnaakkaann sseeccaarraa mmaakkssiimmaall.. ((wwiikkiippeeddiiaa))  PPootteennssii jjuuggaa ddiiaarrttiikkaann sseebbaaggaaii kkeemmaammppuuaann yyaanngg mmeemmppuunnyyaaii kkeemmuunnggkkiinnaann uunnttuukk ddiikkeemmbbaannggkkaann..  MMeennggggaallii ddaann mmeennggeemmbbaannggkkaann ppootteennssii mmeerreekkaa sseejjaakk ddiinnii mmeennjjaaddii ssaannggaatt ppeennttiinngg..  PPootteennssii ((kkeecceerrddaassaann))  mmooddaalliittaass uunnttuukk mmeelleejjiittkkaann kkeemmaammppuuaann,, kkaarreennaa ppaaddaa ddaassaarrnnyyaa sseettiiaapp aannaakk cceerrddaass!!..
 • 4. DDaarrii KKeecceerrddaassaann TTuunnggggaall mmeennuujjuu KKeecceerrddaassaann JJaammaakk MMuullttiippllee IInntteelllleeggeenncceess ((HHoowwaarrdd GGaarrddnneerr)):: ((11)) LLiinngguuiissttiikk ((22)) MMaatteemmaattiikkaa--LLooggiiss ((33)) SSppaassiiaall ((44)) KKiinneesstteettiikk--JJaassmmaannii ((55)) MMuussiikkaall ((66)) IInnttrraappeerrssoonnaall ((77)) IInntteerrppeerrssoonnaall ((88)) NNaattuurraalliiss ((99)) EEkkssiisstteennssiiaall SSppiirriittuuaall QQuuoottiieenntt ((SSQQ)) IInntteelllliiggeennccee QQuuoottiieenntt ((IIQQ)) EEmmoottiioonnaall QQuuoottiieenntt ((EEQQ))
 • 5. MMeennggeemmbbaannggkkaann PPootteennssii  MMeennggeemmbbaannggkkaann sseeggeennaapp ppootteennssii ((ffiittrraahh)) kkeemmaannuussiiaann yyaanngg kkiittaa mmiilliikkii sseeccaarraa ssiinneerrggii  uuppaayyaa bbeellaajjaarr  lleeaarrnniinngg ttoo kknnooww,, lleeaarrnniinngg ttoo ddoo ((IIQQ)),, lleeaarrnniinngg ttoo bbee ((SSQQ)),, ddaann lleeaarrnniinngg ttoo lliivvee ttooggeetthheerr ((EEQQ)),,  MMeemmppeerrbbaaiikkii kkuuaalliittaass ddiirrii--pprriibbaaddii sseeccaarraa tteerruuss--mmeenneerruuss  aakkttuuaalliissaassii ddiirrii ddaann pprreessttaassii hhiidduupp yyaanngg sseessuunngggguuhhnnyyaa ((rreeaall aacchhiieevveemmeenntt)).. Sinergi IQ, EQ, dan SQ
 • 6. MMeemmbbaaccaa sseebbaaggaaii PPrroosseess MMeennttaall  MMeemmbbaaccaa aaddaallaahh ssuuaattuu ccaarraa uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann iinnffoorrmmaassii ddaarrii sseessuuaattuu yyaanngg ddiittuulliiss,, mmeelliibbaattkkaann ppeennggeennaallaann ssiimmbbooll yyaanngg mmeennyyuussuunn sseebbuuaahh bbaahhaassaa..  MMeemmbbaaccaa mmeerruuppaakkaann ppeerrppaadduuaann aannttaarraa ppeennggaallaammaann ddaann uuppaayyaa mmeemmaahhaammii llaammbbaanngg--llaammbbaanngg ggrraaffiiss aattaauu ddaarrii hhaallaammaann bbeerrcceettaakkaann..  LLeebbiihh kkoommpplleekkss llaaggii,, mmeemmbbaaccaa mmeerruuppaakkaann pprroosseess mmeennttaall,, ddii mmaannaa kkiittaa mmeenngggguunnaakkaann oottaakk,, ddaayyaa nnaallaarr,, ddaann ppeerraassaaaann kkiittaa..
 • 7. MMeennggaappaa MMeemmbbaaccaa??  ccoonnddiittiioo ssiinnee qquuaannoonn aalliiaass pprraassyyaarraatt mmuuttllaakk  NNaallaarr mmaannuussiiaa aakkaann bbeerrkkeemmbbaanngg sseeccaarraa mmaakkssiimmaall jjiikkaa iiaa ddiiaassaahh mmeellaalluuii ppeennddiiddiikkaann..  JJaannttuunngg ddaarrii ppeennddiiddiikkaann  kkeeggiiaattaann bbeerrlliitteerraassii aattaauu kkeeggiiaattaann bbaaccaa--ttuulliiss..  KKeedduudduukkaann kkeemmaahhiirraann bbeerrlliitteerraassii ppaaddaa aabbaadd iinnffoorrmmaassii  mmooddaall uuttaammaa bbaaggii ssiiaappaa ssaajjaa yyaanngg bbeerrkkeehheennddaakk mmeenniinnggkkaattkkaann kkeemmaammppuuaann sseerrttaa kkeesseejjaahhtteerraaaann hhiidduuppnnyyaa..
 • 8. UUnnttuukk AAppaa MMeemmbbaaccaa ((MMiirraacclleess ooff RReeaaddiinngg))??  MMeemmppeerrkkaayyaa kkoossaa kkaattaa ((vvooccaabbuullaarryy));;  MMuullttii ddiimmeennssii ((ccaakkuuppaann ddaann wwaakkttuu)):: bbeellaajjaarr bbaahhaassaa,, bbuuddaayyaa ddaann aaddaatt llaaiinn,, bbaaiikk iittuu mmaassaa llaammppaauu,, kkiinnii,, bbaahhkkaann mmaassaa ddeeppaann;;  MMeenniinnggkkaattkkaann kkoonnsseettrraassii;;  MMeemmbbaanngguunn kkeeppeerrccaayyaaaann ddiirrii;;  MMeenniinnggkkaattkkaann ddaayyaa iinnggaatt;;  MMeenniinnggkkaattkkaann ddiissiipplliinn;;  MMeemmaaccuu ddaayyaa iimmaajjiinnaassii ddaann kkrreeaattiivviittaass;;  MMeemmbbuuaatt kkiittaa ttiiddaakk ppeerrnnaahh kkeehhaabbiissaann ttooppiikk uunnttuukk ddiibbiiccaarraakkaann//ddiiddiisskkuussiikkaann;;  SSaarraannaa rreekkrreeaassii uunnttuukk mmeenngguurraannggii rraassaa jjeennuuhh ddaann bboossaann  MMeennssiinneerrggiikkaann nnaallaarr,, rraassaa,, ddaann ssppiirriittuuaall DDiissaarriikkaann ddaarrii:: hhttttpp::////wwwwww..iinneewwssiinnddiiaa..ccoomm
 • 9. KKeedduudduukkaann MMeemmbbaaccaa ddaallaamm DDuunniiaa PPeennddiiddiikkaann  DDaallaamm dduunniiaa ppeennddiiddiikkaann ((ppeemmbbeellaajjaarraann)),, kkeemmaahhiirraann bbeerrlliitteerraassii mmeerruuppaakkaann hhaall yyaanngg ssaannggaatt ffuunnddaammeennttaall..  SSeebbaabb sseemmuuaa pprroosseess bbeellaajjaarr ddaann ppeemmbbeellaajjaarraann sseessuunngggguuhhnnyyaa ddiiddaassaarrkkaann aattaass kkeeggiiaattaann mmeemmbbaaccaa ddaann mmeennuulliiss..  MMeellaalluuii kkeeggiiaattaann lliitteerraassii mmeemmbbaaccaa ddaann mmeennuulliissllaahh kkiittaa ddaappaatt mmeennjjeellaajjaahhii lluuaassnnyyaa dduunniiaa iillmmuu yyaanngg tteerrhhaammppaarr lluuaass ddaarrii bbeerrbbaaggaaii ppeennjjuurruu dduunniiaa ddaann ddaarrii bbeerrbbaaggaaii bbaabbaakkaann zzaammaann..  DDuunniiaa ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeerrsseekkoollaahhaann mmeemmiilliikkii ppeerraann uunnttuukk mmeenngguuppaayyaakkaann kkeehhaaddiirraann ssaallaahh ssaattuu aassppeekk kkeetteerraammppiillaann bbeerrbbaahhaassaa iinnii kkeeppaaddaa ppaarraa ppeesseerrttaa ddiiddiikk..
 • 10. PPeerraann PPeennddiiddiikk ??  TTuuggaass kkeemmaannuussiiaaaann kkiittaa aaddaallaahh bbeerruussaahhaa mmeemmbbeellaajjaarrkkaann ppaarraa ppeesseerrttaa ddiiddiikk uunnttuukk ddaappaatt mmeennggeemmbbaannggkkaann sseeggeennaapp ppootteennssii ((ffiittrraahh)) kkeemmaannuussiiaann yyaanngg ddiimmiilliikkiinnyyaa  MMeellaalluuii ppeennddeekkaattaann ddaann pprroosseess ppeemmbbeellaajjaarraann yyaanngg bbeerrmmaakknnaa ((MMeeaanniinnggffuull LLeeaarrnniinngg)) ((SSQQ)),, mmeennyyeennaannggkkaann ((JJooyyffuull LLeeaarrnniinngg)) ((EEQQ)) ddaann mmeennaannttaanngg aattaauu pprroobblleemmaattiiss ((PPrroobblleemmaattiiccaall LLeeaarrnniinngg)) ((IIQQ)),,  SSeehhiinnggggaa ppaaddaa ggiilliirraannnnyyaa ddaappaatt ddiihhaassiillkkaann kkuuaalliittaass ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa IInnddoonneessiiaa yyaanngg ccaaggeeuurr,, bbaaggeeuurr,, bbeenneerr,, ttuurr ppiinntteerr..
 • 11. FFaakkttaa tteennttaanngg MMiinnaatt BBaaccaa  BBaaddaann PPuussaatt SSttaattiissttiikk ((BBPPSS)) ttaahhuunn 22000066 mmeemmppuubblliikkaassiikkaann,, mmeemmbbaaccaa bbaaggii mmaassyyaarraakkaatt IInnddoonneessiiaa bbeelluumm mmeennjjaaddiikkaann kkeeggiiaattaann sseebbaaggaaii ssuummbbeerr uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann iinnffoorrmmaassii..  MMaassyyaarraakkaatt IInnddoonneessiiaa lleebbiihh mmeemmiilliihh:: mmeennoonnttoonn tteelleevviissii ((8855,,99%%)) mmeennddeennggaarrkkaann rraaddiioo ((4400,,33%%)) mmeemmbbaaccaa ((2233,,55%%))
 • 12. RReeaaddiinngg && IInnssppiirriinngg FFiigguurree…… OOpprraahh GGaaiill WWiinnffrreeyy  ““MMeemmbbaaccaa aaddaallaahh ggeerraaii uunnttuukk mmeennggeennaall dduunniiaa””  AAyyaahhnnyyaa mmeennddiiddiikk ddeennggaann ssaannggaatt kkeerraass ddaann ddiissiipplliinn ttiinnggggii.. DDiiaa ddiiwwaajjiibbkkaann mmeemmbbaaccaa bbuukkuu ddaann mmeemmbbuuaatt rriinnggkkaassaannnnyyaa sseettiiaapp ppeekkaann.. KKaarrnnii IIyyaass  KKoolluummnniiss ddaann wwaarrttaawwaann  SSeejjaakk kkeecciill ssaannggaatt ssuukkaa mmeemmbbaaccaa ddaann bbeerrddiisskkuussii.. WWaakkttuu ddii SSeekkoollaahh DDaassaarr aayyaahhnnyyaa mmeennjjaaddii tteemmaann bbeerrddeebbaattnnyyaa tteennttaanngg ppooiittiikk.. WWaakkttuu iiaa sseekkoollaahh ddii SSMMPP iiaa ppuunn ssaannggaatt aakkttiiff mmeennuulliiss,, kkaallaauu sseelleessaaii iiaa ccoobbaa uunnttuukk mmeennggiirriimmnnyyaa kkee kkoorraann--kkoorraann
 • 13. Sebuah ttrraaddiissii kkaallaannggaann yyaanngg bbeerriinniissiiaattiiff uunnttuukk mmaajjuu ddaallaamm bbeerrbbaaggaaii hhaall ssaallaahh ssaattuu kkuunncciinnyyaa ddeennggaann MMEEMMBBAACCAA!!
 • 14. JJoohhnn FF.. KKeenneennddyy  SSaanngggguupp mmeemmbbaaccaa 110000 kkppmm ((kkaattaa ppeerr mmeenniitt))  BBeerraarrttii ddaallaamm 11 jjaamm bbiissaa mmeemmbbaaccaa 6600 rriibbuu kkaattaa.. GGuuss DDuurr  PPaaddaa uussiiaa 1100 tthh ssuuddaahh aakkrraabb ddeennggaann bbuukkuu yyaanngg bbeerrtteemmaa sseerriiuuss ((ffiillssaaffaatt,, ssiillaatt,, sseejjaarraahh,, ssaassttrraa,, ddllll))  DDiitteegguurr IIbbuunnddaannyyaa:: lleebbiihh sseerriinngg bbeerrmmaaiinn ddggnn tteemmaann,, ddaarriippaaddaa bbeerrkkaarriibb ddeennggaann bbuukkuu  ““DDeennggaann mmeemmbbaaccaa bbuukkuu,, kkeellaakk tteemmaannkkuu sseeaanntteerroo”” SSBBYY  KKoolleekkssii bbuukkuunnyyaa ssuuddaahh rriibbuuaann,, tteerrmmaassuukk kkoolleekkssii bbuukkuu llaannggkkaa  HHoobbii mmeemmbbaaccaa sseellaalluu mmeemmbbaawwaa SSBBYY mmeellaannggkkaahh kkee ttookkoo bbuukkuu
 • 15. AAbbdduurraahhmmaann FFaaiizz  LLaahhiirr ddii JJaakkaarrttaa,, 1155 NNoovveemmbbeerr 11999955,, aannaakk ppeerrttaammaa ddaarrii ppaassaannggaann TToommii SSaattrryyaattoommoo ((jjuurrnnaalliiss tteelleevviissii)) ddaann HHeellvvyy TTiiaannaa RRoossaa ((cceerrppeenniiss))..  IIaa tteellaahh mmeennuulliiss ppuuiissii sseejjaakk bbeerruussiiaa 55 ttaahhuunn..  NNaammaannyyaa mmuullaaii ddiikkeennaall ppuubblliikk kkeettiikkaa iiaa mmeennjjaaddii JJuuaarraa II LLoommbbaa MMeennuulliiss SSuurraatt uunnttuukk PPrreessiiddeenn ttiinnggkkaatt nnaassiioonnaall yyaanngg ddiisseelleennggggaarraakkaann DDeewwaann KKeesseenniiaann JJaakkaarrttaa ((22000033))..  SSaaaatt kkeellaass IIII SSDD ppuuiissii FFaaiizz ““SSaahhaabbaattkkuu BBuukkuu”” mmeennjjaaddii jjuuaarraa LLoommbbaa CCiippttaa PPuuiissii TTiinnggkkaatt SSDD sseelluurruuhh IInnddoonneessiiaa yyaanngg ddiiaaddaakkaann PPuussaatt BBaahhaassaa DDeeppddiikknnaass ((22000044))..
 • 16. SAHABATKU BUKU Buku adalah sahabat paling setia rela mendampingi sepanjang waktu di mana pun aku berada, tanpa pernah memikirkan dirinya Buku yang kubaca selalu memberi sayap-sayap baru membawaku terbang ke taman-taman pengetahuan paling menawan melintasi waktu dan peristiwa, berbagi cerita cinta, menyapa semua tokoh yang ingin kujumpai sambil bermain di lengkung pelangi Terimakasih, buku Kau selalu membuatku bercahaya (September 2004, Juara III Lomba Cipta Puisi SD Tingkat Nasional, Pusat Bahasa, 2004)
 • 17. MMeelleejjiittkkaann PPootteennssii AAnnaakk mmeellaalluuii BBuuddaayyaa BBaaccaa ((11))  MMeemmbbaaccaa  kkeeggiiaattaann yyaanngg ddaappaatt mmeemmeennuuhhii rraassaa iinnggiinn ttaahhuu  llaannddaassaann ppeennttiinngg  sseemmaannggaatt bbeellaajjaarr ddaann kkeecciinnttaaaann tteerrhhaaddaapp iillmmuu  MMeemmbbaaccaa  ssyyaarraatt mmaakknnaa  ssttiimmuulluuss ddaann ””jjeemmbbaattaann”” uunnttuukk mmeelleejjiittkkaann ppootteennssii  PPootteennssii ((kkeecceerrddaassaann))  mmooddaalliittaass uunnttuukk mmeelleejjiittkkaann kkeemmaammppuuaann sseettiiaapp aannaakk ddaann mmeennjjaaddiikkaann mmeerreekkaa sseebbaaggaaii ssaanngg jjuuaarraa,, kkaarreennaa ppaaddaa ddaassaarrnnyyaa sseettiiaapp aannaakk cceerrddaass!!
 • 18. MMeelleejjiittkkaann PPootteennssii AAnnaakk mmeellaalluuii BBuuddaayyaa BBaaccaa ((22))  MMeemmbbaaccaa sseebbaaggaaii pprroosseess mmeennttaall yyaanngg ssyyaarraatt mmaakknnaa mmeennjjeemmbbaattaannii tteerraassaahhnnyyaa aassppeekk iinntteelleekkttuuaall,, eemmoossiioonnaall,, ddaann ssppiirriittuuaall..  DDeennggaann mmeemmbbaaccaa:: DDaayyaa nnaallaarr tteerraakkttiivvaassii EEmmoossiioonnaall kkiittaa ddiirreellaakkssaassii SSppiirriittuuaall kkiittaa bbeerrkkoonntteemmppllaassii Berkembang & Bersinergi Pribadi Seimbang
 • 19. LLiiffeelloonngg RReeaaddeerr ttoo LLiiffeelloonngg LLeeaarrnneerr  KKeebbiiaassaaaann mmeemmbbaaccaa mmeennddiissiipplliinnkkaann ppeellaakkuunnyyaa uunnttuukk sseellaalluu mmeemmbbaaccaa,, yyaanngg sseeccaarraa llaannggssuunngg aattaauu ttiiddaakk aaddaa aakkttiivviittaass bbeellaajjaarr ddiiddaallaammnnyyaa..  MMeemmbbaaccaa sseebbaaggaaii ggaayyaa hhiidduupp ((bbuuddaayyaa))  lliiffeelloonngg lleeaarrnneerr..  BBeellaajjaarr sseebbaaggaaii ””kkeebbuuttuuhhaann””  bbeellaajjaarr ddii mmaannaa ssaajjaa,, kkaappaann ssaajjaa,, ddii sseeppaannjjaanngg hhiidduupp ((lliiffeelloonngg lleeaarrnneerr))..  BBeellaajjaarr  mmeennaammbbaahh wwaawwaassaann ddaann ppeennggeettaahhuuaann  ssaallaahh ssaattuu ssaarraannaannyyaa ddeennggaann mmeemmbbaaccaa,, ddaann ssaallaahh ssaattuu ggeerraaiinnyyaa aaddaallaahh bbuukkuu..
 • 22. TTiippss bbaaggii OOrraanngg TTuuaa ((MMeennuummbbuuhhkkaann MMiinnaatt BBaaccaa AAnnaakk))  BBaaccaakkaann bbuukkuu sseejjaakk aannaakk llaahhiirr  DDoorroonngg aannaakk bbeerrcceerriittaa tteennttaanngg aappaa yyaanngg tteellaahh ddiiddeennggaarr aattaauu ddiibbaaccaannyyaa  AAjjaakk aannaakk kkee ttookkoo bbuukkuu// ppeerrppuussttaakkaaaann  BBeellii bbuukkuu yyaanngg mmeennaarriikk mmiinnaatt aannaakk  SSeeddiiaakkaann aannggggaarraann kkhhuussuuss uunnttuukk mmeemmbbeellii bbuukkuu  NNoonnttoonn ffiillmmnnyyaa ddaann bbeellii bbuukkuunnyyaa  CCiippttaakkaann ppeerrppuussttaakkaaaann kkeelluuaarrggaa  HHiillaannggkkaann ppeenngghhaammbbaatt sseeppeerrttii TTVV aattaauu PPllaayy ssttaattiioonn  JJaaddiikkaann bbuukkuu sseebbaaggaaii hhaaddiiaahh ((rreewwaarrdd)) uunnttuukk aannaakk  JJaaddiikkaann kkeeggiiaattaann mmeemmbbaaccaa sseebbaaggaaii kkeebbiiaassaaaann sseettiiaapp hhaarrii  DDrraammaattiissaassii bbuukkuu yyaanngg AAnnddaa bbaaccaa  JJaaddiillaahh tteellaaddaann
 • 23. AAkkhhiirrnnyyaa……  AAnnaakk ttiiddaakk ddiillaahhiirrkkaann ddeennggaann kkeebbiiaassaaaann yyaanngg tteellaahh tteerrbbeennttuukk  mmeellaaiinnkkaann ddiibbeennttuukk mmeellaalluuii ppeenngguullaannggaann sseeccaarraa tteerruuss mmeenneerruuss  MMaassaa kkaannaakk--kkaannaakk  ((ggoollddeenn aaggee))  TTiiddaakk aaddaa kkaattaa tteerrllaalluu ddiinnii uunnttuukk mmeennggaajjaarrkkaann aannaakk tteennttaanngg kkeebbiiaassaaaann yyaanngg bbaaiikk,, tteerrmmaassuukk kkeebbiiaassaaaann mmeemmbbaaccaa..  MMeellaalluuii mmeemmbbaaccaa,, ppootteennssii--ppootteennssii kkeecceerrddaassaann ddaappaatt ddiiaassaahh  BBuuddaayyaa mmeemmbbaaccaa  pprriibbaaddii--pprriibbaaddii yyaanngg mmeennjjaaddiikkaann bbeellaajjaarr sseebbaaggaaii kkeebbuuttuuhhaannnnyyaa ((lliiffeelloonngg rraaddeerr ttoo lliiffeelloonngg lleeaarrnneerr))..  SSoo,, lleett’’ss ttaakkee ttiimmee ttoo rreeaadd.. IItt’’ss ffoouunnddaattiioonn ooff wwiissddoomm!!
 • 24. Membaca ttaannppaa mmeerreennuunnggkkaann iibbaarraatt mmaakkaann ttaannppaa mmeenncceerrnnaa ((EEddmmuunndd BBuurrkkee))