SlideShare a Scribd company logo
1 of 96
TTeennddeenncciiaass 22002200:: 
LLaass ddiieezz áárreeaass qquuee mmááss vvaann aa 
ccaammbbiiaarr eenn nnuueessttrraass bbiibblliiootteeccaass
PPeennsseemmooss eenn eell ffuuttuurroo 
ddee llaass bbiibblliiootteeccaass
¿IImmaaggeenn ffuuttuurriissttaa??
¿LLiiqquuiiddaacciióónn ddee llaa 
bbiibblliiootteeccaa??
¿CCuuááll ooss vviieennee aa llaa 
ccaabbeezzaa??
YY…… ¿CCuuááll ooss gguussttaarrííaa 
qquuee ooccuurrrriieessee??
TTrraatteemmooss ssiieemmpprree 
ddee ppeennssaarr eenn 
ppoossiittiivvoo
AAhhíí eennttrrááiiss eenn jjuueeggoo 
VVOOSSOOTTRROOSS……
…… ppaarraa ddiirriiggiirr eell 
ccaammbbiioo
GGrraabbaarrnnooss aa ffuueeggoo qquuee eell 
ccaammbbiioo eess uunnaa nnuueevvaa 
ooppoorrttuunniiddaadd
AAuunnqquuee llaa ssiittuuaacciióónn nnoo sseeaa 
llaa mmeejjoorr……
…… hhaaggáámmoosslloo ppoorr 
nnuueessttrrooss uussuuaarriiooss
PPrreesseennttaacciioonneess
JJuulliiáánn MMaarrqquuiinnaa:: CCoommmmuunniittyy mmaannaaggeerr ddee 
BBaarraattzz –– SSeerrvviicciiooss ddee TTeelleeddooccuummeennttaacciióónn 
PPrreesseennttaacciioonneess
LLoorreennaa GGóómmeezz:: BBiibblliiootteeccaarriiaa ddee llaa 
UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa 
AAsseessoorraa TTééccnniiccaa ddee BBiibblliiootteeccaass EEssccoollaarreess 
eenn llaa CCoonnsseelllleerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn ddee llaa XXuunnttaa 
ddee GGaalliicciiaa 
BBiibblliiootteeccaarriioo ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd CCaarrllooss IIIIII ddee 
MMaaddrriidd
LLoorreennaa GGóómmeezz:: BBiibblliiootteeccaarriiaa ddee llaa 
UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa 
CCrriissttiinnaa NNoovvooaa:: AAsseessoorraa TTééccnniiccaa ddee 
BBiibblliiootteeccaass EEssccoollaarreess eenn llaa CCoonnsseelllleerrííaa ddee 
EEdduuccaacciióónn ddee llaa XXuunnttaa ddee GGaalliicciiaa 
BBiibblliiootteeccaarriioo ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd CCaarrllooss IIIIII ddee 
MMaaddrriidd
LLoorreennaa GGóómmeezz:: BBiibblliiootteeccaarriiaa ddee llaa 
UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa 
CCrriissttiinnaa NNoovvooaa:: AAsseessoorraa TTééccnniiccaa ddee 
BBiibblliiootteeccaass EEssccoollaarreess eenn llaa CCoonnsseelllleerrííaa ddee 
EEdduuccaacciióónn ddee llaa XXuunnttaa ddee GGaalliicciiaa 
HHoonnoorriioo PPeennaaddééss:: BBiibblliiootteeccaarriioo ddee llaa 
UUnniivveerrssiiddaadd CCaarrllooss IIIIII ddee MMaaddrriidd
¿QQuuéé ttiieenneenn eenn ccoommúúnn aaddeemmááss 
ddee ssuu ttrraabbaajjoo eenn bbiibblliiootteeccaass??
HHaann 
ppaarrttiicciippaaddoo eenn 
llaa eellaabboorraacciióónn 
ddeell iinnffoorrmmee:: 
hhttttpp::////ttrraavveessiiaa..mmccuu..eess//ppoorrttaallnnbb//jj 
ssppuuii//hhaannddllee//1100442211//77446600
OObbjjeettiivvoo ddeell iinnffoorrmmee 
AAnnaalliizzaarr yy eessttuuddiiaarr eell ffuuttuurroo ddee 
llaass bbiibblliiootteeccaass eessppaaññoollaass……
YY qquuee vvaammooss aa 
vveerr aa 
ccoonnttiinnuuaacciióónn
MMiinnuuttoo 1100 
RReessuullttaaddoo:: 
PPrreesseennttaacciióónn 
SSuussttiittuucciióónn 
@@JJuulliiaannMMaarrqquuiinnaa 
@@ssiiggrriiddtthh
TTeennddeenncciiaa 11
TTeennddeenncciiaa 11 
La gestión de las bbiibblliiootteeccaass 
deberá fflleexxiibbiilliizzaarrssee y sus 
actuaciones deberán iinntteeggrraarrssee 
más en las finalidades de las 
instituciones a las que sirven
11 
TTrraannssvveerrssaalliiddaadd yy ccooooppeerraacciióónn 
ssee ppeerrffiillaann ccoommoo ddooss ddee llaass 
ppaallaabbrraass ccllaavveess ddeell ffuuttuurroo ddee 
llaass bbiibblliiootteeccaass
11 
La gestión aaddmmiinniissttrraattiivvaa hhaa 
ddee sseerr mmááss fflleexxiibbllee yy ddeebbee 
ttaammbbiiéénn ppoossiibbiilliittaarr llaa ttoommaa ddee 
ddeecciissiioonneess eenn uunn ccoonntteexxttoo ddee 
ccaammbbiiooss
11 
LLaa bbiibblliiootteeccaa hhaa ddee tteenneerr uunn 
ppaappeell ffuunnddaammeennttaall eenn llaa 
iinnssttiittuucciióónn eenn llaa qquuee ssee iinntteeggrraa
TTeennddeenncciiaa 22
TTeennddeenncciiaa 22 
Se incrementará la ccooooppeerraacciióónn: 
una mayor cooperación y 
ccoollaabboorraacciióónn ampliará el papel de 
la BBiibblliiootteeccaa dentro y fuera de la 
Institución
22 
EEll nneecceessaarriioo ppeessoo ddee llaa 
bbiibblliiootteeccaa eenn llaa ssoocciieeddaadd 
ppaassaa ppoorr sseerr aauuttóónnoommaa yy aa llaa 
vveezz ppaarrttiicciippaattiivvaa
22 
CCaaddaa bbiibblliiootteeccaa hhaa ddee 
ffoommeennttaarr ssuu ccaarráácctteerr úúnniiccoo yy 
aall mmiissmmoo ttiieemmppoo sseerr 
ccoommpplleemmeennttaarriiaa ddee llaass oottrraass
22 
EEss nneecceessaarriioo ffoommeennttaarr llaa 
ccooooppeerraacciióónn ccoonn sseeccttoorreess 
eexxtteerrnnooss aall áámmbbiittoo 
eessttrriiccttaammeennttee bbiibblliiootteeccaarriioo
TTeennddeenncciiaa 33
TTeennddeenncciiaa 33 
Los recursos públicos serán 
escasos y las bbiibblliiootteeccaass deberán 
encontrar nuevas estrategias de 
aahhoorrrroo y de ffiinnaanncciiaacciióónn
33 
LLaa ggeessttiióónn ddee llaass bbiibblliiootteeccaass 
hhaa ddee sseerr ssoosstteenniibbllee,, ppeerroo nnoo 
rreessttrriiccttiivvaa
33 
LLaa bbúússqquueeddaa ddee nnuueevvaass 
ffoorrmmaass ddee ffiinnaanncciiaacciióónn nnoo 
eexxiimmee aa llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ddee 
ssuu rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ccoommoo 
ggeessttoorraa ffiinnaall ddee lloo ppúúbblliiccoo
33 
RReeffoorrzzaarr llaa vviissiibbiilliiddaadd ddee llaass 
bbiibblliiootteeccaass ccoommoo ppiillaarreess 
bbáássiiccooss ddeell ddeessaarrrroolllloo ssoocciiaall,, 
iinnddiivviidduuaall yy ccoolleeccttiivvoo
TTeennddeenncciiaa 44
TTeennddeenncciiaa 44 
Los profesionales deberán tener 
perfiles fflleexxiibblleess yy ccaammbbiiaanntteess y 
las bbiibblliiootteeccaass necesitarán personal 
con ccoonnoocciimmiieennttooss ddiivveerrssooss; la 
formación dejará de tener un carácter 
unitario
44 
Todos los pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaass 
bbiibblliiootteeccaass aappoorrttaann vvaalloorr yy 
ttooddooss hhaann ddee tteenneerr pprreesseenncciiaa 
aaccttiivvaa eenn llaa iinnssttiittuucciióónn
44 
FFoommeennttaarr llaa 
iinntteerrddiisscciipplliinnaarriieeddaadd aassíí ccoommoo 
llaa aaddqquuiissiicciióónn yy aapprreennddiizzaajjee ddee 
ddeessttrreezzaass nnoo ssoollaammeennttee 
tteeccnnoollóóggiiccaass
44 
EEss pprreecciissoo rreeffoorrzzaarr eell ppaappeell 
ddeell ppeerrssoonnaall bbiibblliiootteeccaarriioo yy 
rreeiivviinnddiiccaarr eell ppeerrffiill ddee llooss 
pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa 
iinnffoorrmmaacciióónn
MMiinnuuttoo 2255 
RReessuullttaaddoo:: 
44 tteennddeenncciiaass 
SSuussttiittuucciióónn 
@@ssiiggrriiddtthh 
@@nnoovvooaa55
TTeennddeenncciiaa 55
TTeennddeenncciiaa 55 
Las bbiibblliiootteeccaass deben reforzar su 
función de crear ccoommuunniiddaaddeess, 
dotarlas de ccoohheessiióónn ssoocciiaall y 
garantizar la iigguuaallddaadd de 
oportunidades de los ciudadanos en el 
acceso a la información
55 
LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeenn 
iiddeennttiiffiiccaarr llaass nneecceessiiddaaddeess ddeell 
uussuuaarriioo,, aaddaappttaarrssee aa eellllaass yy 
ccrreeaarr nnuueevvooss sseerrvviicciiooss
55 
LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeenn 
ccoonnttrriibbuuiirr aa eelliimmiinnaarr llaa bbrreecchhaa 
ddiiggiittaall,, ggaarraannttiizzaann llaass 
aallffaabbeettiizzaacciioonneess mmúúllttiipplleess
55 
LLaass bbiibblliiootteeccaass pprreessttaarráánn 
mmaayyoorr aatteenncciióónn aa llaa 
iinnffoorrmmaacciióónn mmiinnoorriittaarriiaa yy úúnniiccaa 
((ccoolleecccciioonneess eessppeecciiaalliizzaaddaass,, 
iinnffoorrmmaacciioonneess llooccaalleess))
TTeennddeenncciiaa 66
TTeennddeenncciiaa 66 
BBiibblliiootteeccaass ágora o bibliotecas 
como tteerrcceerr lluuggaarr
66 
BBiibblliiootteeccaass ccoonncceebbiiddaass ccoommoo 
eessppaacciiooss ssoocciiaalleess ddee 
ddeessaarrrroolllloo ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo
66 
LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeerráánn 
pprrooppoorrcciioonnaarr ooppoorrttuunniiddaaddeess 
ppaarraa llaa ssoocciiaalliizzaacciióónn,, eell 
iinntteerrccaammbbiioo yy llaa ppaarrttiicciippaacciióónn
66 
LLaass bbiibblliiootteeccaass ppuueeddeenn sseerr 
““vviivveerrooss”” ddee ddeemmooccrraacciiaa yy 
sseerrvviirr aa llaa ““cciimmeennttaacciióónn”” ssoocciiaall
TTeennddeenncciiaa 77
TTeennddeenncciiaa 77 
Los espacios de las bbiibblliiootteeccaass 
aún permanecerán como tales, 
pero serán fflleexxiibblleess,, aaccooggeeddoorreess 
yy ssoocciiaalleess
77 
LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeerráánn 
rreeddiisseeññaarrssee ppaarraa ffaacciilliittaarr 
eessppaacciiooss ccoommuunniittaarriiooss 
ccoommpplleemmeennttaaddooss ccoonn nnuueevvooss 
sseerrvviicciiooss yy eeqquuiippaammiieennttooss
77 
LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeeddiiccaarráánn 
aammpplliiaass zzoonnaass aa ffaacciilliittaarr eell 
eennccuueennttrroo,, eell ttrraabbaajjoo 
ccoollaabboorraattiivvoo yy llaa ccoommooddiiddaadd 
ddeell uussuuaarriioo
77 
LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeerráánn 
ccoonnttaarr ccoonn tteeccnnoollooggííaa 
aaccttuuaalliizzaaddaa yy ssuuffiicciieennttee ppaarraa llaa 
ccrreeaacciióónn yy llaa pprroodduucccciióónn
MMiinnuuttoo 4400 
RReessuullttaaddoo:: 
77 tteennddeenncciiaass 
SSuussttiittuucciióónn 
@@nnoovvooaa55 
@@eehhoonnoorriioo
TTeennddeenncciiaa 88
TTeennddeenncciiaa 88 
La eedduuccaacciióónn, el aapprreennddiizzaajjee y las 
hhaabbiilliiddaaddeess serán la clave de la misión 
de las BBiibblliiootteeccaass
88 
LLaass bbiibblliiootteeccaass vvaann aa sseegguuiirr 
ssiieennddoo lluuggaarreess ddoonnddee ssiieemmpprree 
ssee ppuueeddee aapprreennddeerr
88 
AApprreennddeerr aa bbuussccaarr yy eennccoonnttrraarr,, 
eevvaalluuaarr yy rreecchhaazzaarr,, uussaarr 
aaddeeccuuaaddaammeennttee yy aa ccrreeaarr 
nnuueevvaa iinnffoorrmmaacciióónn
88 
UUssaannddoo llaa bbiibblliiootteeccaa ssee 
ddeessaarrrroollllaa llaa hhaabbiilliiddaadd ccrrííttiiccaa 
eenn eell uussoo ddee iinnffoorrmmaacciioonneess 
nneecceessaarriiaass ppaarraa llaa vviiddaa 
pprriivvaaddaa yy pprrooffeessiioonnaall
TTeennddeenncciiaa 99
TTeennddeenncciiaa 99 
Servicios que se aaddaappttaann a una 
rreeaalliiddaadd ddiiggiittaall
99 
EEnn llaa ccoommppeettiicciióónn ccoonn llooss 
ggrraannddeess aaggeenntteess ddee llaa 
iinnffoorrmmaacciióónn ddiiggiittaall,, llaass 
bbiibblliiootteeccaass ooffrreecceenn uunn 
sseerrvviicciioo ppeerrssoonnaalliizzaaddoo
99 
LLaa bbiibblliiootteeccaa aayyuuddaa aa llaa 
ccrreeaacciióónn ddee ccoonntteenniiddooss 
ddiiggiittaalleess yy aa ssuu ddiiffuussiióónn aa llaa 
ssoocciieeddaadd
99 
LLaa ccoommuunniiccaacciióónn ddiiggiittaall ssee 
hhaaccee ddeessddee uunn ppuunnttoo ddee vviissttaa 
ffiiaabbllee yy oobbjjeettiivvoo,, yy nnoo ppoorr 
iinntteerreesseess ccoommeerrcciiaalleess
TTeennddeenncciiaa 1100
TTeennddeenncciiaa 1100 
Estrategias innovadoras para gestionar 
ffuueenntteess yy ccoolleecccciioonneess hhííbbrriiddaass
1100 
SSoolloo tteennddrreemmooss lliibbrrooss 
eelleeccttrróónniiccooss ssii ppooddeemmooss 
ggeessttiioonnaarrllooss ddeennttrroo ddee 
nnuueessttrraass ccoolleecccciioonneess
1100 
AAppoossttaammooss ppoorr eell aacccceessoo 
aabbiieerrttoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn 
cciieennttííffiiccaa,, aa llooss rreeccuurrssooss 
eedduuccaattiivvooss,, yy aa llooss rreeccuurrssooss 
ppaattrriimmoonniiaalleess
1100 
LLaa sseeccuullaarr ttaarreeaa ddee 
pprreesseerrvvaacciióónn ssee hhaaccee aaúúnn mmááss 
nneecceessaarriiaa aannttee uunn uunniivveerrssoo BBiigg 
DDaattaa
RReessuullttaaddoo:: 
FFiinnaall 
1100 tteennddeenncciiaass 22002200
EEssttaass ssoonn llaass ddiieezz áárreeaass qquuee mmááss 
vvaann aa ccaammbbiiaarr eenn nnuueessttrraass 
bbiibblliiootteeccaass ddee aaqquuíí aall 22002200
PPeerroo…… ¿QQuuéé ooppiinnaann nnuueessttrrooss 
eexxppeerrttooss ssoobbrree eessaass tteennddeenncciiaass??
¿UUttooppííaa oo rreeaalliiddaadd??
¿CCóómmoo ssee hhaa lllleeggaaddoo yy eenn qquuéé 
ooss hhaabbééiiss gguuiiaaddoo??
¿EEssttáánn llooss pprrooffeessiioonnaalleess 
pprreeppaarraaddooss ppaarraa eessttooss 
ccaammbbiiooss??
¿QQuuiiéénn eess eell mmaayyoorr eenneemmiiggoo 
ppaarraa qquuee nnoo ssee ccuummppllaann??
VVuueessttrroo ttuurrnnoo
VVuueessttrroo ttuurrnnoo 
VVííddeeoo ccrreeaaddoo ppoorr PPeeddrroo QQuuíílleezz @@ppeeddrr00qq
CCoonncclluussiioonneess
CCoonncclluussiioonneess ddee LLoorreennaa 
TTooddooss llooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaass bbiibblliiootteeccaass aappoorrttaann vvaalloorr 
yy ddeebbeenn rreeffoorrzzaarr ssuu pprreesseenncciiaa eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess 
ppaarraa llaass qquuee ttrraabbaajjaann;; aassíí ccoommoo hhaacceerr mmááss vviissiibbllee ssuu 
llaabboorr yy aappoorrttaacciioonneess,, ddeennttrroo yy ffuueerraa ddee llaa iinnssttiittuucciióónn.. 
SSii qquueerreemmooss qquuee llaa bbiibblliiootteeccaa sseeaa ccoonnssiiddeerraaddaa eessee 
""tteerrcceerr lluuggaarr"",, tteenneemmooss qquuee eessttaarr aatteennttooss aa llooss ccaammbbiiooss 
qquuee ssee pprroodduuzzccaann eenn llaass nneecceessiiddaaddeess iinnffoorrmmaattiivvaass,, 
ssoocciiaalleess,, eedduuccaattiivvaass yy ccuullttuurraalleess ddee nnuueessttrrooss uussuuaarriiooss..
CCoonncclluussiioonneess ddee CCrriissttiinnaa 
LLaass ppoollííttiiccaass ppúúbblliiccaass ((eedduuccaattiivvaass yy ccuullttuurraalleess)) ddeebbeerráánn 
sseerr oottrraass,, mmááss ddeecciiddiiddaass aa ffaavvoorr ddee llaass bbiibblliiootteeccaass,, ddee 
ttooddoo ttiippoo ddee bbiibblliiootteeccaass,, ppaarraa ggaarraannttiizzaarr llaa iigguuaallddaadd ddee 
ooppoorrttuunniiddaaddeess eenn eell aacccceessoo aall ccoonnoocciimmiieennttoo.. SSiinn eellllaass llaa 
ssoocciieeddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn nnoo sseerráá uunnaa ssoocciieeddaadd 
ddeemmooccrrááttiiccaa.. 
LLooss rreeccuurrssooss mmaatteerriiaalleess ssoonn iimmppoorrttaanntteess,, ppeerroo llooss 
rreeccuurrssooss hhuummaannooss ssoonn iimmpprreesscciinnddiibblleess..
CCoonncclluussiioonneess ddee HHoonnoorriioo 
NNoo hhaacceemmooss cciieenncciiaa--ffiicccciióónn:: ssoommooss uunn ggrruuppoo ddee ttrraabbaajjoo 
qquuee hhaa hheecchhoo uunn aannáálliissiiss eexxpplloorraattoorriioo ddeell ffuuttuurroo cceerrccaannoo 
ppaarraa tteenneerr iinnffoorrmmaacciióónn ssuuffiicciieennttee ppaarraa llaa ttoommaa ddee 
ddeecciissiioonneess aa ccoorrttoo yy mmeeddiioo ppllaazzoo.. 
LLaass bbiibblliiootteeccaass hhaann ddeemmoossttrraaddoo ssiieemmpprree uunnaa ggrraann 
ccaappaacciiddaadd ddee aaddaappttaacciióónn aall eennttoorrnnoo yy llaass ssoocciieeddaaddeess aa 
llaass qquuee ssiirrvveenn hhaann ddeemmoossttrraaddoo uunnaa ccoonnssttaannttee nneecceessiiddaadd 
ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, nneecceessiiddaadd qquuee ssaattiissffaacceenn llaass bbiibblliiootteeccaass..
CCoonncclluussiioonneess ddee JJuulliiáánn 
EEnn mmoommeennttoo ddee ccrriissiiss,, ssoolloo llaa iimmaaggiinnaacciióónn eess mmááss 
iimmppoorrttaannttee qquuee eell ccoonnoocciimmiieennttoo.. 
EEssttaammooss ccoonnssttrruuyyeennddoo eell pprreesseennttee ddeell mmaaññaannaa eenn llaass 
bbiibblliiootteeccaass.. 
NNoo tteenneerr mmiieeddoo aall ffuuttuurroo…… eess eell lluuggaarr ddoonnddee ppaassaarreemmooss 
eell rreessttoo ddee nnuueessttrraa vviiddaa.. 
NNaaddiiee ddiijjoo qquuee ffuueerraa ffáácciill…… ¡¡ggrraacciiaass bbiibblliiootteeccaarriioo!!
MMuucchhííssiimmaass ggrraacciiaass
Imágenes de en 
1. Stockholm Public Library by Samantha Marx (user: spam) 
2. Aurora_Ballet_20120504_197 by Greg Gamble (user: greg_photos) 
3. Dragon Race by See-ming Lee (user: seeminglee) 
4. Números by onir (user: keyonir) 
5. Chameleon | Camaleón (detail) by lezumbalaberenjena (user: 
14020964@N02) 
6. 20110306_heart_trees_greenlake_11715 by Luke McGuff (user: 
holyoutlaw) 
7. Plaza Redonda by Toni Blay (user: toniblay) 
8. flying people (CC) by Martin Fisch (user: marfis75) 
9. Aprendizaje by Sari dennise (user: sarihuella) 
10. The Digital Aurora Borealis by Trey Ratcliff (user: stuckincustoms) 
11. Spirit of Innovation by Daniel Foster (user: danielfoster)
Imágenes de en 
12. Patio de Butacas by Landahlauts (user: landahlauts) 
13. the sofa by dotpolka (user: dotpolka) 
14. Light, My Light, Shattered into Gold on Every Cloud: the World Filling 
Light, Heart Sweetening Light ..... by -Reji (user: rejik) 
15. Dedicated librarians by Thompson Rivers University (user: 
thompsonrivers) 
16. tormenta interior by Javier Martínez Solera (user: minionion) 
17. The Future by Kristian Bjornard (user: bjornmeansbear) 
18. tadtbücherei Stuttgart by magnetisch (user: 33256665@N00) 
19. School (Library) by Michael Kötter (user: cmdrcord) 
20. Vor der Eröffnung der Stadtbibliothek am 23. Oktober 2011 by 
Landeshauptstadt Stuttgart (user: stadt_stuttgart) 
21. Football: Jets-v-Eagles, Sep 2009 - 13 by Ed Yourdon (user: yourdon) 
22. Puesto de mando by Carlos 90 (user: 65128587@N04)
Imágenes de en 
23. Theme 1: Change by Jerry Wong (user: wongjunhao) 
24. Fire!! by Juan Salmoral (user: juanillooo) 
25. People in motion....Tel Aviv walk. by Götz Keller (user: goetzkeller) 
26. Planking. El final de la crisis / The end of crisis by Jesus Solana (user: 
pasotraspaso) 
27. Atril solitario by juantiagues (user: juantiagues) 
28. 262/365² Evolution by Andrés Nieto Porras (user: anieto2k) 
29. DOF by Victor (user: vic_206) 
30. Prismaticos by Santi Villamarín (user: santinet) 
31. thank you 2008! by naoK (user: naok) 
32. Dan Flavin - Structure and clarity - Tate Modern Museun London by 
Grand Parc - Bordeaux, France (user: xavier33300)

More Related Content

What's hot

Understanding your Blood pressure
Understanding your Blood pressureUnderstanding your Blood pressure
Understanding your Blood pressure
Shivraj Dandgi
 
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasaSejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
yusufhidayat1995
 
1 ruang lingkup analisis ekonomi dan pendapatan nasional
1 ruang lingkup analisis ekonomi dan pendapatan nasional1 ruang lingkup analisis ekonomi dan pendapatan nasional
1 ruang lingkup analisis ekonomi dan pendapatan nasional
ARK081095
 
Trafficking in women and children
Trafficking in women and childrenTrafficking in women and children
Trafficking in women and children
begraj SIWAL
 
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaaGrowth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
Shirley Valera
 

What's hot (17)

Understanding your Blood pressure
Understanding your Blood pressureUnderstanding your Blood pressure
Understanding your Blood pressure
 
Geriatric depression
Geriatric depressionGeriatric depression
Geriatric depression
 
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasaSejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
Sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa
 
Esguince
EsguinceEsguince
Esguince
 
business plan presentation
business plan presentationbusiness plan presentation
business plan presentation
 
BAHAN ORGANIK TANAH
BAHAN ORGANIK TANAHBAHAN ORGANIK TANAH
BAHAN ORGANIK TANAH
 
1 ruang lingkup analisis ekonomi dan pendapatan nasional
1 ruang lingkup analisis ekonomi dan pendapatan nasional1 ruang lingkup analisis ekonomi dan pendapatan nasional
1 ruang lingkup analisis ekonomi dan pendapatan nasional
 
El realismo 4º eso
El realismo 4º esoEl realismo 4º eso
El realismo 4º eso
 
Trafficking in women and children
Trafficking in women and childrenTrafficking in women and children
Trafficking in women and children
 
Ancient israel
Ancient israelAncient israel
Ancient israel
 
Command Channel Slides Week Between Nov. 28 to Dec. 4
Command Channel Slides Week Between Nov. 28 to Dec. 4Command Channel Slides Week Between Nov. 28 to Dec. 4
Command Channel Slides Week Between Nov. 28 to Dec. 4
 
Evolution of Physical Media Arun Joseph
Evolution of Physical Media Arun JosephEvolution of Physical Media Arun Joseph
Evolution of Physical Media Arun Joseph
 
Presentasi
Presentasi Presentasi
Presentasi
 
Command Channel Slides Week Between Oct. 24 to 30
Command Channel Slides Week Between Oct. 24 to 30Command Channel Slides Week Between Oct. 24 to 30
Command Channel Slides Week Between Oct. 24 to 30
 
Areligio1
Areligio1Areligio1
Areligio1
 
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaaGrowth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
 
Islamic economics
Islamic economicsIslamic economics
Islamic economics
 

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Actividades Biblioteca "Publica Federico Garcia Rival"
Actividades Biblioteca "Publica Federico Garcia Rival"Actividades Biblioteca "Publica Federico Garcia Rival"
Actividades Biblioteca "Publica Federico Garcia Rival"
 
Bibliotecarios 2020
Bibliotecarios 2020Bibliotecarios 2020
Bibliotecarios 2020
 
La biblioteca en acción: imagen, visibilidad, presencia
La biblioteca en acción: imagen, visibilidad, presenciaLa biblioteca en acción: imagen, visibilidad, presencia
La biblioteca en acción: imagen, visibilidad, presencia
 
El profesional de la información como emprendedor en la biblioteca
El profesional de la información como emprendedor en la bibliotecaEl profesional de la información como emprendedor en la biblioteca
El profesional de la información como emprendedor en la biblioteca
 
Cuadro de area biblioteca universitaria
Cuadro de area biblioteca universitariaCuadro de area biblioteca universitaria
Cuadro de area biblioteca universitaria
 
Radiografía de un bibliotecario innovador
Radiografía de un bibliotecario innovadorRadiografía de un bibliotecario innovador
Radiografía de un bibliotecario innovador
 
Taller sobre Altmetrics y los bibliotecarios
Taller sobre Altmetrics y los bibliotecariosTaller sobre Altmetrics y los bibliotecarios
Taller sobre Altmetrics y los bibliotecarios
 
Documentació jurídica a la biblioteca de la UPF. Xavier Brunet
Documentació jurídica a la biblioteca de la UPF. Xavier BrunetDocumentació jurídica a la biblioteca de la UPF. Xavier Brunet
Documentació jurídica a la biblioteca de la UPF. Xavier Brunet
 

Similar to Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas

Plagas en alimentos almacenados
Plagas en alimentos almacenadosPlagas en alimentos almacenados
Plagas en alimentos almacenados
Cristofer789
 
Scientific method ccp 2010
Scientific method ccp 2010Scientific method ccp 2010
Scientific method ccp 2010
sbarkanic
 
Prehistoriaenlapennsulaibrica 090220134645-phpapp02
Prehistoriaenlapennsulaibrica 090220134645-phpapp02Prehistoriaenlapennsulaibrica 090220134645-phpapp02
Prehistoriaenlapennsulaibrica 090220134645-phpapp02
Sergio Garcia
 
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
eme2525
 

Similar to Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas (20)

Former Chapter 3
Former Chapter 3 Former Chapter 3
Former Chapter 3
 
Alexander jayesh
Alexander jayeshAlexander jayesh
Alexander jayesh
 
Alexander jayesh
Alexander jayeshAlexander jayesh
Alexander jayesh
 
Plagas en alimentos almacenados
Plagas en alimentos almacenadosPlagas en alimentos almacenados
Plagas en alimentos almacenados
 
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbtClase dra.portunato Generalidades pie dbt
Clase dra.portunato Generalidades pie dbt
 
Rehab for sick_units
Rehab for sick_unitsRehab for sick_units
Rehab for sick_units
 
Mineralogia Fisica
Mineralogia FisicaMineralogia Fisica
Mineralogia Fisica
 
Antitromboticos (2)
Antitromboticos (2)Antitromboticos (2)
Antitromboticos (2)
 
Care of the aged in the community
Care of the aged in the communityCare of the aged in the community
Care of the aged in the community
 
Lesion condral
Lesion condralLesion condral
Lesion condral
 
Requerimientos energéticos 2014
Requerimientos energéticos 2014Requerimientos energéticos 2014
Requerimientos energéticos 2014
 
#7 dysbiosis and leaky gut syndrome
#7 dysbiosis and leaky gut syndrome#7 dysbiosis and leaky gut syndrome
#7 dysbiosis and leaky gut syndrome
 
Proyecto Aparato Circulatorio Ilan Carmona
Proyecto Aparato Circulatorio Ilan CarmonaProyecto Aparato Circulatorio Ilan Carmona
Proyecto Aparato Circulatorio Ilan Carmona
 
Estado de Salud
Estado de SaludEstado de Salud
Estado de Salud
 
Scientific method ccp 2010
Scientific method ccp 2010Scientific method ccp 2010
Scientific method ccp 2010
 
Prehistoriaenlapennsulaibrica 090220134645-phpapp02
Prehistoriaenlapennsulaibrica 090220134645-phpapp02Prehistoriaenlapennsulaibrica 090220134645-phpapp02
Prehistoriaenlapennsulaibrica 090220134645-phpapp02
 
Synapseindia android apps (operating system)
Synapseindia android apps (operating system)Synapseindia android apps (operating system)
Synapseindia android apps (operating system)
 
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
 
Fiebre chikungunya
Fiebre chikungunyaFiebre chikungunya
Fiebre chikungunya
 
Wheat pill by dr sagheer part 2
Wheat pill by dr sagheer part 2Wheat pill by dr sagheer part 2
Wheat pill by dr sagheer part 2
 

More from Julián Marquina

More from Julián Marquina (20)

Bibliotecas y medios rurales: Mucho más que libros, mucho más que bibliotecas
Bibliotecas y medios rurales: Mucho más que libros, mucho más que bibliotecasBibliotecas y medios rurales: Mucho más que libros, mucho más que bibliotecas
Bibliotecas y medios rurales: Mucho más que libros, mucho más que bibliotecas
 
Las 10 palabras que definirán la biblioteca del futuro
Las 10 palabras que definirán la biblioteca del futuroLas 10 palabras que definirán la biblioteca del futuro
Las 10 palabras que definirán la biblioteca del futuro
 
5 posibles hipótesis por las cuales se está dejando de ir a la biblioteca
5 posibles hipótesis por las cuales se está dejando de ir a la biblioteca5 posibles hipótesis por las cuales se está dejando de ir a la biblioteca
5 posibles hipótesis por las cuales se está dejando de ir a la biblioteca
 
Los 6 principales argumentos con los que las bibliotecas ayudan a combatir la...
Los 6 principales argumentos con los que las bibliotecas ayudan a combatir la...Los 6 principales argumentos con los que las bibliotecas ayudan a combatir la...
Los 6 principales argumentos con los que las bibliotecas ayudan a combatir la...
 
5 estupendos servicios de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Pública Br...
5 estupendos servicios de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Pública Br...5 estupendos servicios de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Pública Br...
5 estupendos servicios de extensión bibliotecaria de la Biblioteca Pública Br...
 
7 acciones para conocer mejor y fidelizar a las personas usuarias de tu bibli...
7 acciones para conocer mejor y fidelizar a las personas usuarias de tu bibli...7 acciones para conocer mejor y fidelizar a las personas usuarias de tu bibli...
7 acciones para conocer mejor y fidelizar a las personas usuarias de tu bibli...
 
10 secretos confesables para potenciar la marca de las bibliotecas a través d...
10 secretos confesables para potenciar la marca de las bibliotecas a través d...10 secretos confesables para potenciar la marca de las bibliotecas a través d...
10 secretos confesables para potenciar la marca de las bibliotecas a través d...
 
5 motivos por los cuales es necesario incluir la Lectura fácil en todas nuest...
5 motivos por los cuales es necesario incluir la Lectura fácil en todas nuest...5 motivos por los cuales es necesario incluir la Lectura fácil en todas nuest...
5 motivos por los cuales es necesario incluir la Lectura fácil en todas nuest...
 
5 ventajas y 5 desventajas del silencio en las bibliotecas
5 ventajas y 5 desventajas del silencio en las bibliotecas5 ventajas y 5 desventajas del silencio en las bibliotecas
5 ventajas y 5 desventajas del silencio en las bibliotecas
 
10 maneras de sacar provecho a la biblioteca si te gusta leer
10 maneras de sacar provecho a la biblioteca si te gusta leer10 maneras de sacar provecho a la biblioteca si te gusta leer
10 maneras de sacar provecho a la biblioteca si te gusta leer
 
Las 10 principales diferencias entre una biblioteca especializada y un centro...
Las 10 principales diferencias entre una biblioteca especializada y un centro...Las 10 principales diferencias entre una biblioteca especializada y un centro...
Las 10 principales diferencias entre una biblioteca especializada y un centro...
 
7 necesidades de los desempleados que puede cubrir la biblioteca pública
7 necesidades de los desempleados que puede cubrir la biblioteca pública7 necesidades de los desempleados que puede cubrir la biblioteca pública
7 necesidades de los desempleados que puede cubrir la biblioteca pública
 
10 estrategias de marketing para dar visibilidad y promocionar la biblioteca ...
10 estrategias de marketing para dar visibilidad y promocionar la biblioteca ...10 estrategias de marketing para dar visibilidad y promocionar la biblioteca ...
10 estrategias de marketing para dar visibilidad y promocionar la biblioteca ...
 
Nunca dejes de prepararte para tus futuras oportunidades
Nunca dejes de prepararte para tus futuras oportunidadesNunca dejes de prepararte para tus futuras oportunidades
Nunca dejes de prepararte para tus futuras oportunidades
 
10 razones para que te animes a ser bibliotecario
10 razones para que te animes a ser bibliotecario10 razones para que te animes a ser bibliotecario
10 razones para que te animes a ser bibliotecario
 
Quién es el info doc y por qué le querrán contratar las empresas
Quién es el info doc y por qué le querrán contratar las empresasQuién es el info doc y por qué le querrán contratar las empresas
Quién es el info doc y por qué le querrán contratar las empresas
 
10 razones por las que usar el catálogo de tu biblioteca
10 razones por las que usar el catálogo de tu biblioteca10 razones por las que usar el catálogo de tu biblioteca
10 razones por las que usar el catálogo de tu biblioteca
 
¿Libro en papel o libro electrónico en las bibliotecas?
¿Libro en papel o libro electrónico en las bibliotecas?¿Libro en papel o libro electrónico en las bibliotecas?
¿Libro en papel o libro electrónico en las bibliotecas?
 
El personal bibliotecario es el motor y el corazón de las bibliotecas (mi bib...
El personal bibliotecario es el motor y el corazón de las bibliotecas (mi bib...El personal bibliotecario es el motor y el corazón de las bibliotecas (mi bib...
El personal bibliotecario es el motor y el corazón de las bibliotecas (mi bib...
 
Cómo sacarle partido a las redes sociales de la biblioteca sin ser un experto
Cómo sacarle partido a las redes sociales de la biblioteca sin ser un expertoCómo sacarle partido a las redes sociales de la biblioteca sin ser un experto
Cómo sacarle partido a las redes sociales de la biblioteca sin ser un experto
 

Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas

 • 1. TTeennddeenncciiaass 22002200:: LLaass ddiieezz áárreeaass qquuee mmááss vvaann aa ccaammbbiiaarr eenn nnuueessttrraass bbiibblliiootteeccaass
 • 2. PPeennsseemmooss eenn eell ffuuttuurroo ddee llaass bbiibblliiootteeccaass
 • 4. ¿LLiiqquuiiddaacciióónn ddee llaa bbiibblliiootteeccaa??
 • 5. ¿CCuuááll ooss vviieennee aa llaa ccaabbeezzaa??
 • 6. YY…… ¿CCuuááll ooss gguussttaarrííaa qquuee ooccuurrrriieessee??
 • 7. TTrraatteemmooss ssiieemmpprree ddee ppeennssaarr eenn ppoossiittiivvoo
 • 8. AAhhíí eennttrrááiiss eenn jjuueeggoo VVOOSSOOTTRROOSS……
 • 9. …… ppaarraa ddiirriiggiirr eell ccaammbbiioo
 • 10.
 • 11.
 • 12. GGrraabbaarrnnooss aa ffuueeggoo qquuee eell ccaammbbiioo eess uunnaa nnuueevvaa ooppoorrttuunniiddaadd
 • 13. AAuunnqquuee llaa ssiittuuaacciióónn nnoo sseeaa llaa mmeejjoorr……
 • 14. …… hhaaggáámmoosslloo ppoorr nnuueessttrrooss uussuuaarriiooss
 • 16. JJuulliiáánn MMaarrqquuiinnaa:: CCoommmmuunniittyy mmaannaaggeerr ddee BBaarraattzz –– SSeerrvviicciiooss ddee TTeelleeddooccuummeennttaacciióónn PPrreesseennttaacciioonneess
 • 17. LLoorreennaa GGóómmeezz:: BBiibblliiootteeccaarriiaa ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa AAsseessoorraa TTééccnniiccaa ddee BBiibblliiootteeccaass EEssccoollaarreess eenn llaa CCoonnsseelllleerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn ddee llaa XXuunnttaa ddee GGaalliicciiaa BBiibblliiootteeccaarriioo ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd CCaarrllooss IIIIII ddee MMaaddrriidd
 • 18. LLoorreennaa GGóómmeezz:: BBiibblliiootteeccaarriiaa ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa CCrriissttiinnaa NNoovvooaa:: AAsseessoorraa TTééccnniiccaa ddee BBiibblliiootteeccaass EEssccoollaarreess eenn llaa CCoonnsseelllleerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn ddee llaa XXuunnttaa ddee GGaalliicciiaa BBiibblliiootteeccaarriioo ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd CCaarrllooss IIIIII ddee MMaaddrriidd
 • 19. LLoorreennaa GGóómmeezz:: BBiibblliiootteeccaarriiaa ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa CCrriissttiinnaa NNoovvooaa:: AAsseessoorraa TTééccnniiccaa ddee BBiibblliiootteeccaass EEssccoollaarreess eenn llaa CCoonnsseelllleerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn ddee llaa XXuunnttaa ddee GGaalliicciiaa HHoonnoorriioo PPeennaaddééss:: BBiibblliiootteeccaarriioo ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd CCaarrllooss IIIIII ddee MMaaddrriidd
 • 20. ¿QQuuéé ttiieenneenn eenn ccoommúúnn aaddeemmááss ddee ssuu ttrraabbaajjoo eenn bbiibblliiootteeccaass??
 • 21. HHaann ppaarrttiicciippaaddoo eenn llaa eellaabboorraacciióónn ddeell iinnffoorrmmee:: hhttttpp::////ttrraavveessiiaa..mmccuu..eess//ppoorrttaallnnbb//jj ssppuuii//hhaannddllee//1100442211//77446600
 • 22. OObbjjeettiivvoo ddeell iinnffoorrmmee AAnnaalliizzaarr yy eessttuuddiiaarr eell ffuuttuurroo ddee llaass bbiibblliiootteeccaass eessppaaññoollaass……
 • 23. YY qquuee vvaammooss aa vveerr aa ccoonnttiinnuuaacciióónn
 • 24. MMiinnuuttoo 1100 RReessuullttaaddoo:: PPrreesseennttaacciióónn SSuussttiittuucciióónn @@JJuulliiaannMMaarrqquuiinnaa @@ssiiggrriiddtthh
 • 26. TTeennddeenncciiaa 11 La gestión de las bbiibblliiootteeccaass deberá fflleexxiibbiilliizzaarrssee y sus actuaciones deberán iinntteeggrraarrssee más en las finalidades de las instituciones a las que sirven
 • 27. 11 TTrraannssvveerrssaalliiddaadd yy ccooooppeerraacciióónn ssee ppeerrffiillaann ccoommoo ddooss ddee llaass ppaallaabbrraass ccllaavveess ddeell ffuuttuurroo ddee llaass bbiibblliiootteeccaass
 • 28. 11 La gestión aaddmmiinniissttrraattiivvaa hhaa ddee sseerr mmááss fflleexxiibbllee yy ddeebbee ttaammbbiiéénn ppoossiibbiilliittaarr llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess eenn uunn ccoonntteexxttoo ddee ccaammbbiiooss
 • 29. 11 LLaa bbiibblliiootteeccaa hhaa ddee tteenneerr uunn ppaappeell ffuunnddaammeennttaall eenn llaa iinnssttiittuucciióónn eenn llaa qquuee ssee iinntteeggrraa
 • 31. TTeennddeenncciiaa 22 Se incrementará la ccooooppeerraacciióónn: una mayor cooperación y ccoollaabboorraacciióónn ampliará el papel de la BBiibblliiootteeccaa dentro y fuera de la Institución
 • 32. 22 EEll nneecceessaarriioo ppeessoo ddee llaa bbiibblliiootteeccaa eenn llaa ssoocciieeddaadd ppaassaa ppoorr sseerr aauuttóónnoommaa yy aa llaa vveezz ppaarrttiicciippaattiivvaa
 • 33. 22 CCaaddaa bbiibblliiootteeccaa hhaa ddee ffoommeennttaarr ssuu ccaarráácctteerr úúnniiccoo yy aall mmiissmmoo ttiieemmppoo sseerr ccoommpplleemmeennttaarriiaa ddee llaass oottrraass
 • 34. 22 EEss nneecceessaarriioo ffoommeennttaarr llaa ccooooppeerraacciióónn ccoonn sseeccttoorreess eexxtteerrnnooss aall áámmbbiittoo eessttrriiccttaammeennttee bbiibblliiootteeccaarriioo
 • 36. TTeennddeenncciiaa 33 Los recursos públicos serán escasos y las bbiibblliiootteeccaass deberán encontrar nuevas estrategias de aahhoorrrroo y de ffiinnaanncciiaacciióónn
 • 37. 33 LLaa ggeessttiióónn ddee llaass bbiibblliiootteeccaass hhaa ddee sseerr ssoosstteenniibbllee,, ppeerroo nnoo rreessttrriiccttiivvaa
 • 38. 33 LLaa bbúússqquueeddaa ddee nnuueevvaass ffoorrmmaass ddee ffiinnaanncciiaacciióónn nnoo eexxiimmee aa llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ddee ssuu rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ccoommoo ggeessttoorraa ffiinnaall ddee lloo ppúúbblliiccoo
 • 39. 33 RReeffoorrzzaarr llaa vviissiibbiilliiddaadd ddee llaass bbiibblliiootteeccaass ccoommoo ppiillaarreess bbáássiiccooss ddeell ddeessaarrrroolllloo ssoocciiaall,, iinnddiivviidduuaall yy ccoolleeccttiivvoo
 • 41. TTeennddeenncciiaa 44 Los profesionales deberán tener perfiles fflleexxiibblleess yy ccaammbbiiaanntteess y las bbiibblliiootteeccaass necesitarán personal con ccoonnoocciimmiieennttooss ddiivveerrssooss; la formación dejará de tener un carácter unitario
 • 42. 44 Todos los pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaass bbiibblliiootteeccaass aappoorrttaann vvaalloorr yy ttooddooss hhaann ddee tteenneerr pprreesseenncciiaa aaccttiivvaa eenn llaa iinnssttiittuucciióónn
 • 43. 44 FFoommeennttaarr llaa iinntteerrddiisscciipplliinnaarriieeddaadd aassíí ccoommoo llaa aaddqquuiissiicciióónn yy aapprreennddiizzaajjee ddee ddeessttrreezzaass nnoo ssoollaammeennttee tteeccnnoollóóggiiccaass
 • 44. 44 EEss pprreecciissoo rreeffoorrzzaarr eell ppaappeell ddeell ppeerrssoonnaall bbiibblliiootteeccaarriioo yy rreeiivviinnddiiccaarr eell ppeerrffiill ddee llooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn
 • 45. MMiinnuuttoo 2255 RReessuullttaaddoo:: 44 tteennddeenncciiaass SSuussttiittuucciióónn @@ssiiggrriiddtthh @@nnoovvooaa55
 • 47. TTeennddeenncciiaa 55 Las bbiibblliiootteeccaass deben reforzar su función de crear ccoommuunniiddaaddeess, dotarlas de ccoohheessiióónn ssoocciiaall y garantizar la iigguuaallddaadd de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a la información
 • 48. 55 LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeenn iiddeennttiiffiiccaarr llaass nneecceessiiddaaddeess ddeell uussuuaarriioo,, aaddaappttaarrssee aa eellllaass yy ccrreeaarr nnuueevvooss sseerrvviicciiooss
 • 49. 55 LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeenn ccoonnttrriibbuuiirr aa eelliimmiinnaarr llaa bbrreecchhaa ddiiggiittaall,, ggaarraannttiizzaann llaass aallffaabbeettiizzaacciioonneess mmúúllttiipplleess
 • 50. 55 LLaass bbiibblliiootteeccaass pprreessttaarráánn mmaayyoorr aatteenncciióónn aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn mmiinnoorriittaarriiaa yy úúnniiccaa ((ccoolleecccciioonneess eessppeecciiaalliizzaaddaass,, iinnffoorrmmaacciioonneess llooccaalleess))
 • 52. TTeennddeenncciiaa 66 BBiibblliiootteeccaass ágora o bibliotecas como tteerrcceerr lluuggaarr
 • 53. 66 BBiibblliiootteeccaass ccoonncceebbiiddaass ccoommoo eessppaacciiooss ssoocciiaalleess ddee ddeessaarrrroolllloo ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo
 • 54. 66 LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeerráánn pprrooppoorrcciioonnaarr ooppoorrttuunniiddaaddeess ppaarraa llaa ssoocciiaalliizzaacciióónn,, eell iinntteerrccaammbbiioo yy llaa ppaarrttiicciippaacciióónn
 • 55. 66 LLaass bbiibblliiootteeccaass ppuueeddeenn sseerr ““vviivveerrooss”” ddee ddeemmooccrraacciiaa yy sseerrvviirr aa llaa ““cciimmeennttaacciióónn”” ssoocciiaall
 • 57. TTeennddeenncciiaa 77 Los espacios de las bbiibblliiootteeccaass aún permanecerán como tales, pero serán fflleexxiibblleess,, aaccooggeeddoorreess yy ssoocciiaalleess
 • 58. 77 LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeerráánn rreeddiisseeññaarrssee ppaarraa ffaacciilliittaarr eessppaacciiooss ccoommuunniittaarriiooss ccoommpplleemmeennttaaddooss ccoonn nnuueevvooss sseerrvviicciiooss yy eeqquuiippaammiieennttooss
 • 59. 77 LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeeddiiccaarráánn aammpplliiaass zzoonnaass aa ffaacciilliittaarr eell eennccuueennttrroo,, eell ttrraabbaajjoo ccoollaabboorraattiivvoo yy llaa ccoommooddiiddaadd ddeell uussuuaarriioo
 • 60. 77 LLaass bbiibblliiootteeccaass ddeebbeerráánn ccoonnttaarr ccoonn tteeccnnoollooggííaa aaccttuuaalliizzaaddaa yy ssuuffiicciieennttee ppaarraa llaa ccrreeaacciióónn yy llaa pprroodduucccciióónn
 • 61. MMiinnuuttoo 4400 RReessuullttaaddoo:: 77 tteennddeenncciiaass SSuussttiittuucciióónn @@nnoovvooaa55 @@eehhoonnoorriioo
 • 63. TTeennddeenncciiaa 88 La eedduuccaacciióónn, el aapprreennddiizzaajjee y las hhaabbiilliiddaaddeess serán la clave de la misión de las BBiibblliiootteeccaass
 • 64. 88 LLaass bbiibblliiootteeccaass vvaann aa sseegguuiirr ssiieennddoo lluuggaarreess ddoonnddee ssiieemmpprree ssee ppuueeddee aapprreennddeerr
 • 65. 88 AApprreennddeerr aa bbuussccaarr yy eennccoonnttrraarr,, eevvaalluuaarr yy rreecchhaazzaarr,, uussaarr aaddeeccuuaaddaammeennttee yy aa ccrreeaarr nnuueevvaa iinnffoorrmmaacciióónn
 • 66. 88 UUssaannddoo llaa bbiibblliiootteeccaa ssee ddeessaarrrroollllaa llaa hhaabbiilliiddaadd ccrrííttiiccaa eenn eell uussoo ddee iinnffoorrmmaacciioonneess nneecceessaarriiaass ppaarraa llaa vviiddaa pprriivvaaddaa yy pprrooffeessiioonnaall
 • 68. TTeennddeenncciiaa 99 Servicios que se aaddaappttaann a una rreeaalliiddaadd ddiiggiittaall
 • 69. 99 EEnn llaa ccoommppeettiicciióónn ccoonn llooss ggrraannddeess aaggeenntteess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddiiggiittaall,, llaass bbiibblliiootteeccaass ooffrreecceenn uunn sseerrvviicciioo ppeerrssoonnaalliizzaaddoo
 • 70. 99 LLaa bbiibblliiootteeccaa aayyuuddaa aa llaa ccrreeaacciióónn ddee ccoonntteenniiddooss ddiiggiittaalleess yy aa ssuu ddiiffuussiióónn aa llaa ssoocciieeddaadd
 • 71. 99 LLaa ccoommuunniiccaacciióónn ddiiggiittaall ssee hhaaccee ddeessddee uunn ppuunnttoo ddee vviissttaa ffiiaabbllee yy oobbjjeettiivvoo,, yy nnoo ppoorr iinntteerreesseess ccoommeerrcciiaalleess
 • 73. TTeennddeenncciiaa 1100 Estrategias innovadoras para gestionar ffuueenntteess yy ccoolleecccciioonneess hhííbbrriiddaass
 • 74. 1100 SSoolloo tteennddrreemmooss lliibbrrooss eelleeccttrróónniiccooss ssii ppooddeemmooss ggeessttiioonnaarrllooss ddeennttrroo ddee nnuueessttrraass ccoolleecccciioonneess
 • 75. 1100 AAppoossttaammooss ppoorr eell aacccceessoo aabbiieerrttoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn cciieennttííffiiccaa,, aa llooss rreeccuurrssooss eedduuccaattiivvooss,, yy aa llooss rreeccuurrssooss ppaattrriimmoonniiaalleess
 • 76. 1100 LLaa sseeccuullaarr ttaarreeaa ddee pprreesseerrvvaacciióónn ssee hhaaccee aaúúnn mmááss nneecceessaarriiaa aannttee uunn uunniivveerrssoo BBiigg DDaattaa
 • 77. RReessuullttaaddoo:: FFiinnaall 1100 tteennddeenncciiaass 22002200
 • 78.
 • 79. EEssttaass ssoonn llaass ddiieezz áárreeaass qquuee mmááss vvaann aa ccaammbbiiaarr eenn nnuueessttrraass bbiibblliiootteeccaass ddee aaqquuíí aall 22002200
 • 80.
 • 81. PPeerroo…… ¿QQuuéé ooppiinnaann nnuueessttrrooss eexxppeerrttooss ssoobbrree eessaass tteennddeenncciiaass??
 • 83. ¿CCóómmoo ssee hhaa lllleeggaaddoo yy eenn qquuéé ooss hhaabbééiiss gguuiiaaddoo??
 • 84. ¿EEssttáánn llooss pprrooffeessiioonnaalleess pprreeppaarraaddooss ppaarraa eessttooss ccaammbbiiooss??
 • 85. ¿QQuuiiéénn eess eell mmaayyoorr eenneemmiiggoo ppaarraa qquuee nnoo ssee ccuummppllaann??
 • 87. VVuueessttrroo ttuurrnnoo VVííddeeoo ccrreeaaddoo ppoorr PPeeddrroo QQuuíílleezz @@ppeeddrr00qq
 • 89. CCoonncclluussiioonneess ddee LLoorreennaa TTooddooss llooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee llaass bbiibblliiootteeccaass aappoorrttaann vvaalloorr yy ddeebbeenn rreeffoorrzzaarr ssuu pprreesseenncciiaa eenn llaass oorrggaanniizzaacciioonneess ppaarraa llaass qquuee ttrraabbaajjaann;; aassíí ccoommoo hhaacceerr mmááss vviissiibbllee ssuu llaabboorr yy aappoorrttaacciioonneess,, ddeennttrroo yy ffuueerraa ddee llaa iinnssttiittuucciióónn.. SSii qquueerreemmooss qquuee llaa bbiibblliiootteeccaa sseeaa ccoonnssiiddeerraaddaa eessee ""tteerrcceerr lluuggaarr"",, tteenneemmooss qquuee eessttaarr aatteennttooss aa llooss ccaammbbiiooss qquuee ssee pprroodduuzzccaann eenn llaass nneecceessiiddaaddeess iinnffoorrmmaattiivvaass,, ssoocciiaalleess,, eedduuccaattiivvaass yy ccuullttuurraalleess ddee nnuueessttrrooss uussuuaarriiooss..
 • 90. CCoonncclluussiioonneess ddee CCrriissttiinnaa LLaass ppoollííttiiccaass ppúúbblliiccaass ((eedduuccaattiivvaass yy ccuullttuurraalleess)) ddeebbeerráánn sseerr oottrraass,, mmááss ddeecciiddiiddaass aa ffaavvoorr ddee llaass bbiibblliiootteeccaass,, ddee ttooddoo ttiippoo ddee bbiibblliiootteeccaass,, ppaarraa ggaarraannttiizzaarr llaa iigguuaallddaadd ddee ooppoorrttuunniiddaaddeess eenn eell aacccceessoo aall ccoonnoocciimmiieennttoo.. SSiinn eellllaass llaa ssoocciieeddaadd ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn nnoo sseerráá uunnaa ssoocciieeddaadd ddeemmooccrrááttiiccaa.. LLooss rreeccuurrssooss mmaatteerriiaalleess ssoonn iimmppoorrttaanntteess,, ppeerroo llooss rreeccuurrssooss hhuummaannooss ssoonn iimmpprreesscciinnddiibblleess..
 • 91. CCoonncclluussiioonneess ddee HHoonnoorriioo NNoo hhaacceemmooss cciieenncciiaa--ffiicccciióónn:: ssoommooss uunn ggrruuppoo ddee ttrraabbaajjoo qquuee hhaa hheecchhoo uunn aannáálliissiiss eexxpplloorraattoorriioo ddeell ffuuttuurroo cceerrccaannoo ppaarraa tteenneerr iinnffoorrmmaacciióónn ssuuffiicciieennttee ppaarraa llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess aa ccoorrttoo yy mmeeddiioo ppllaazzoo.. LLaass bbiibblliiootteeccaass hhaann ddeemmoossttrraaddoo ssiieemmpprree uunnaa ggrraann ccaappaacciiddaadd ddee aaddaappttaacciióónn aall eennttoorrnnoo yy llaass ssoocciieeddaaddeess aa llaass qquuee ssiirrvveenn hhaann ddeemmoossttrraaddoo uunnaa ccoonnssttaannttee nneecceessiiddaadd ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, nneecceessiiddaadd qquuee ssaattiissffaacceenn llaass bbiibblliiootteeccaass..
 • 92. CCoonncclluussiioonneess ddee JJuulliiáánn EEnn mmoommeennttoo ddee ccrriissiiss,, ssoolloo llaa iimmaaggiinnaacciióónn eess mmááss iimmppoorrttaannttee qquuee eell ccoonnoocciimmiieennttoo.. EEssttaammooss ccoonnssttrruuyyeennddoo eell pprreesseennttee ddeell mmaaññaannaa eenn llaass bbiibblliiootteeccaass.. NNoo tteenneerr mmiieeddoo aall ffuuttuurroo…… eess eell lluuggaarr ddoonnddee ppaassaarreemmooss eell rreessttoo ddee nnuueessttrraa vviiddaa.. NNaaddiiee ddiijjoo qquuee ffuueerraa ffáácciill…… ¡¡ggrraacciiaass bbiibblliiootteeccaarriioo!!
 • 94. Imágenes de en 1. Stockholm Public Library by Samantha Marx (user: spam) 2. Aurora_Ballet_20120504_197 by Greg Gamble (user: greg_photos) 3. Dragon Race by See-ming Lee (user: seeminglee) 4. Números by onir (user: keyonir) 5. Chameleon | Camaleón (detail) by lezumbalaberenjena (user: 14020964@N02) 6. 20110306_heart_trees_greenlake_11715 by Luke McGuff (user: holyoutlaw) 7. Plaza Redonda by Toni Blay (user: toniblay) 8. flying people (CC) by Martin Fisch (user: marfis75) 9. Aprendizaje by Sari dennise (user: sarihuella) 10. The Digital Aurora Borealis by Trey Ratcliff (user: stuckincustoms) 11. Spirit of Innovation by Daniel Foster (user: danielfoster)
 • 95. Imágenes de en 12. Patio de Butacas by Landahlauts (user: landahlauts) 13. the sofa by dotpolka (user: dotpolka) 14. Light, My Light, Shattered into Gold on Every Cloud: the World Filling Light, Heart Sweetening Light ..... by -Reji (user: rejik) 15. Dedicated librarians by Thompson Rivers University (user: thompsonrivers) 16. tormenta interior by Javier Martínez Solera (user: minionion) 17. The Future by Kristian Bjornard (user: bjornmeansbear) 18. tadtbücherei Stuttgart by magnetisch (user: 33256665@N00) 19. School (Library) by Michael Kötter (user: cmdrcord) 20. Vor der Eröffnung der Stadtbibliothek am 23. Oktober 2011 by Landeshauptstadt Stuttgart (user: stadt_stuttgart) 21. Football: Jets-v-Eagles, Sep 2009 - 13 by Ed Yourdon (user: yourdon) 22. Puesto de mando by Carlos 90 (user: 65128587@N04)
 • 96. Imágenes de en 23. Theme 1: Change by Jerry Wong (user: wongjunhao) 24. Fire!! by Juan Salmoral (user: juanillooo) 25. People in motion....Tel Aviv walk. by Götz Keller (user: goetzkeller) 26. Planking. El final de la crisis / The end of crisis by Jesus Solana (user: pasotraspaso) 27. Atril solitario by juantiagues (user: juantiagues) 28. 262/365² Evolution by Andrés Nieto Porras (user: anieto2k) 29. DOF by Victor (user: vic_206) 30. Prismaticos by Santi Villamarín (user: santinet) 31. thank you 2008! by naoK (user: naok) 32. Dan Flavin - Structure and clarity - Tate Modern Museun London by Grand Parc - Bordeaux, France (user: xavier33300)