SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
CCOOMMOO MMAANNTTEENNEERR VVIIVVAA LLAA FFEE 
EENN LLAA UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD..
LLooss PPrriinncciippiiooss MMoorraalleess 
LLaa pprreeooccuuppaacciióónn 
mmoorraall ppoossmmooddeerrnnaa 
nnoo eexxpprreessaa vvaalloorreess;; 
ssiinnoo mmááss bbiieenn 
iinnddiiggnnaacciióónn ccoonnttrraa 
llaass lliimmiittaacciioonneess aa llaa 
lliibbeerrttaadd..
CCoonnsseeccuueenncciiaass ddee llaa mmoorraall 
ppoossmmooddeerrnnaa 
PPoorr uunn llaaddoo tteenneemmooss uunn 
iinnddiivviidduuaalliissmmoo ssiinn rreeggllaass,, 
mmaanniiffeessttaaddoo eenn llaa 
eexxcclluussiióónn ssoocciiaall,, eell 
eennddeeuuddaammiieennttoo ffaammiilliiaarr,, 
ffaammiilliiaass ssiinn ppaaddrreess,, ppaaddrreess 
ssiinn ffaammiilliiaass,, aannaallffaabbeettiissmmoo,, 
llooss ddeessppoosseeííddooss,, gghheettttooss,, 
rreeffuuggiiaaddooss,, mmaarrggiinnaalleess,, 
ddrrooggaaddiiccttooss,,
CCoonnsseeccuueenncciiaass ddee llaa mmoorraall 
ppoossmmooddeerrnnaa 
vviioolleenncciiaa,, ddeelliinnccuueenncciiaa,, 
eexxpplloottaacciióónn,, ddeelliittooss 
ffiinnaanncciieerrooss,, ccoorrrruuppcciióónn 
ppoollííttiiccaa yy eeccoonnóómmiiccaa,, 
bbúússqquueeddaa iinneessccrruuppuulloossaa 
ddee ppooddeerr,, iinnggeenniieerrííaa 
ggeennééttiiccaa,, eexxppeerriimmeennttaacciióónn 
ccoonn sseerreess hhuummaannooss,, ……
NNoorrmmaass ddeell 
PPoossmmooddeerrnniissmmoo 
PPoorr uunn llaaddoo,, tteenneemmooss 
nnoorrmmaass:: hhaayy qquuee ccoommeerr eenn 
ffoorrmmaa ssaalluuddaabbllee,, ccuuiiddaarr llaa 
ffiigguurraa,, ccoommbbaattiirr llaass 
aarrrruuggaass,, mmaanntteenneerrssee 
ddeellggaaddoo,, vvaalloorraarr lloo 
eessppiirriittuuaall,, nnoo aaggiittaarrssee,, 
hhaacceerr ddeeppoorrtteess,, bbuussccaarr llaa 
eexxcceelleenncciiaa yy ccoonnttrroollaarr llaa 
vviioolleenncciiaa,, eennttrree oottrraass 
ccoossaass..
PPrroommoocciióónn ddeell 
PPoossmmooddeerrnniissmmoo 
PPoorr oottrroo llaaddoo,, eennccoonnttrraammooss 
uunnaa pprroommoocciióónn ddeell ppllaacceerr yy ddee 
llaa vviiddaa ffáácciill,, llaa eexxoonneerraacciióónn ddee 
llaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd mmoorraall,, llaa 
eexxaallttaacciióónn ddeell ccoonnssuummoo yy ddee llaa 
iimmaaggeenn,, llaa vvaalloorraacciióónn ddeell 
ccuueerrppoo eenn ddeettrriimmeennttoo ddee lloo 
eessppiirriittuuaall.. CCoommoo rreessuullttaaddoo,, hhaayy 
ddeepprreessiióónn,, sseennttiimmiieennttoo ddee 
vvaaccííoo,, ssoolleeddaadd,, ffaallttaa ddee sseennttiiddoo,, 
eessttrrééss,, ccoorrrruuppcciióónn,, vviioolleenncciiaa,, 
iinnddiiffeerreenncciiaa,, cciinniissmmoo..
La posmodernidad eess eell ttiieemmppoo ddeell yyoo 
((""ddee ééll yyoo aanntteess qquuee eell ttooddooss"")) yy ddeell 
iinnttiimmiissmmoo.. TTrraass llaa ppeerrddiiddaa ddee ccoonnffiiaannzzaa 
ddee llooss pprrooyyeeccttooss ddee ttrraannssffoorrmmaacciióónn ddee 
llaa ssoocciieeddaadd,, ssoolloo ccaabbee ccoonncceennttrraarr ttooddaass 
llaass ffuueerrzzaass eenn llaa rreeaalliizzaacciióónn ppeerrssoonnaall.. 
HHooyy eess ppoossiibbllee vviivviirr ssiinn iiddeeaalleess lloo 
iimmppoorrttaannttee eess ccoonnsseegguuiirr uunn ttrraabbaajjoo 
aaddeeccuuaaddoo ccoonnsseerrvvaarrssee jjoovveenn,, ccoonnsseerrvvaarr 
llaa ssaalluudd,, eettcc..
CCoommoo mmaanntteenneerr llooss 
PPrriinncciippiiooss?? 
““YY DDaanniieell pprrooppuussoo eenn ssuu ccoorraazzóónn nnoo ccoonnttaammiinnaarrssee ccoonn llaa ppoorrcciióónn 
ddee llaa ccoommiiddaa ddeell RReeyy,, nnii ccoonn eell vviinnoo qquuee eell bbeebbííaa;; ppiiddiióó ppoorr ttaannttoo,, aall jjeeffee ddee 
llooss eeuunnuuccooss qquuee nnoo ssee llee oobblliiggaassee aa ccoonnttaammiinnaarrssee......TTee rruueeggoo qquuee hhaaggaass llaa 
pprruueebbaa ccoonn ttuuss ssiieerrvvooss ppoorr ddiieezz ddííaass yy nnooss ddeess lleegguummbbrreess aa ccoommeerr yy aagguuaa 
aa bbeebbeerr””.. DDaanniieell 11:: 88,, 1122
““Daniel tenía presente el aammoorr yy eell tteemmoorr aa 
DDiiooss yy ccoonncciieennttee ddee ssuu rreessppoonnssaabbiilliiddaadd aannttee 
DDiiooss,, aalliissttóó ttooddaass ssuuss ffaaccuullttaaddeess ppaarraa 
rreessppoonnddeerr hhaassttaa ddoonnddee llee ffuueessee ppoossiibbllee,, aall 
ccuuiiddaaddoo aammaannttee ddeell ggrraann mmaaeessttrroo.. LLooss ccuuaattrroo 
jjóóvveenneess hheebbrreeooss nnoo qquuiissiieerroonn ppeerrmmiittiirr qquuee llooss 
mmoottiivvooss eeggooííssttaass yy eell aammoorr ddee llaass ddiivveerrssiioonneess 
ooccuuppaasseenn llooss mmoommeennttooss ááuurreeooss ddee llaa vviiddaa.. 
TTrraabbaajjaabbaann ccoonn ccoorraazzóónn vvoolluunnttaarriioo yy mmeennttee 
ddiissppuueessttaa.. EEssttaa nnoorrmmaa nnoo eess mmááss eelleevvaaddaa ddee llaa 
qquuee ppuueeddee aallccaannzzaarr ttooddoo jjoovveenn ccrriissttiiaannoo”” 
CC..MM.. PPáágg.. 221155 –– 221177
AAnnttee llooss ddiioosseess ddee 
BBaabbiilloonniiaa 
BBEELL 
– PPrriinncciippaall ddiivviinniiddaadd 
bbaabbiillóónniiccaa ((IIss.. 5511::4444)) 
– EErraa eell ddiiooss ssoollaarr aa ccuuyyooss 
rraayyooss ssee aattrriibbuuííaa llaa 
rreennoovvaacciióónn ddee llaa 
nnaattuurraalleezzaa eenn llaa pprriimmaavveerraa 
qquuee eerraa llaa ééppooccaa eenn ddoonnddee 
ssee cceelleebbrraabbaann llaass ffiieessttaass
AAnnttee llooss ddiioosseess ddee 
BBaabbiilloonniiaa 
IISSTTHHAARR 
– ddiioossaa ddee llaa sseexxuuaalliiddaadd,, llaa 
rreepprroodduucccciióónn yy llaa 
ffeeccuunnddiiddaadd.. 
– EEnn eell ccuullttoo qquuee ssee 
pprraaccttiiccaabbaa aa eellllaa eessttaabbaa 
aaccoommppaaññaa llaa HHiieerrooggaammiiaa 
((uunniióónn rriittuuaall ddeell rreeyy ccoonn 
llaass ssaacceerrddoottiissaass
AAnnttee llooss ddiioosseess ddee 
BBaabbiilloonniiaa 
NNEEBBOO 
– ddiiooss ddee llaa ssaabbiidduurrííaa yy llaa 
lliitteerraattuurraa ((IIss.. 4466::11)) 
– AAssssuurrbbaanniippaall ggrraann 
pprrootteeccttoorr ddee llaass cciieenncciiaass yy 
ddee llaa eennsseeññaannzzaa ddeeccllaarraa 
eenn uunnaa iinnssccrriippcciióónn:: ““yyoo 
AAssssuurrbbaanniippaall,, aapprreennddíí ddee 
llaa ssaabbiidduurrííaa ddee NNeebboo ttooddoo 
eell aarrttee ddee eessccrriibbiirr ssoobbrree 
ttaabbllaass ddee aarrcciillllaa””
EEll SSiiggnniiffiiccaaddoo 
ddee llooss nnoommbbrreess 
NNOOMMBBRREESS HHEEBBRREEOOSS 
DDAANNIIEELL:: DDiiooss eess mmii jjuueezz 
AANNAANNIIAASS:: EEll SSeeññoorr ttiieennee 
mmiisseerriiccoorrddiiaa ddee mmii 
MMIISSAAEELL:: EEll qquuee eess ccoommoo DDiiooss 
AAZZAARRIIAASS:: EEll SSeeññoorr eess mmii 
aayyuuddaaddoorr 
NNOOMMBBRREESS BBAABBIILLOONNIICCOOSS 
BBEELLTTSSAASSAARR:: EEll qquuee gguuaarrddaa eell 
tteessoorroo ddeell ddiiooss BBeelltt 
SSAADDRRAACC:: IInnssppiirraacciióónn aall ssooll 
MMEESSAACC:: EEll qquuee ppeerrtteenneeccee aa llaa 
ddiioossaa IIsstthhaarr ((VVeennuuss)) 
AABBEEDD--NNEEGGOO:: SSiieerrvvoo ddee NNeebboo
RReeccoommppeennssaa ddiivviinnaa 
““ AA eessttooss ccuuaattrroo mmuucchhaacchhooss 
DDiiooss ddiioo ccoonnoocciimmiieennttoo ee 
iinntteelliiggeenncciiaa eenn ttooddaass llaass lleettrraass 
yy cciieenncciiaass;; yy DDaanniieell ttuuvvoo 
eenntteennddiimmiieennttoo eenn ttooddaa vviissiióónn yy 
ssuueeññooss...... EEnn ttooddoo aassuunnttoo ddee 
ssaabbiidduurrííaa ee iinntteelliiggeenncciiaa qquuee eell 
rreeyy ccoonnssuullttoo,, lleess hhaallllóó ddiieezz 
vveecceess mmeejjoorreess qquuee ttooddooss llooss 
mmaaggooss yy aassttrróóllooggooss qquuee hhaabbííaa 
eenn ttooddoo eell rreeiinnoo”” DDaanniieell 11::1177,,2200
““El cumplimiento eessttrriiccttoo ddee llooss 
rreeqquueerriimmiieennttooss ddeell CCiieelloo,, iimmppaarrttee 
bbeennddiicciioonneess tteemmppoorraalleess ttaannttoo 
ccoommoo eessppiirriittuuaalleess;; iinnqquueebbrraannttaabbllee 
eenn ssuu ffiiddeelliiddaadd hhaacciiaa DDiiooss 
iinnccoonnmmoovviibbllee eenn ssuu ddoommiinniioo ddeell yyoo,, 
DDaanniieell ffuuee tteenniiddoo ppoorr ssuu nnoobbllee 
ddiiggnniiddaadd yy ssuu iinntteeggrriiddaadd 
iinnqquueebbrraannttaabbllee mmiieennttrraass eerraa 
ttooddaavvííaa jjoovveenn eenn ggrraacciiaa yy eenn 
vvoolluunnttaadd ((DDaann.. 11::99))”” PPrrooffeettaass yy 
RReeyyeess,, CCaapp 4444
EEnn eell ppoossttmmooddeerrnniissmmoo eexxiissttee ttooddoo 
ttiippoo ddee tteennttaacciióónn uunniivveerrssiittaarriiaa
• PPrroossttiittuucciioonn yy sseexxoo.. 
• SSii mmee eexxpplliiccaa llaass mmaatteemmááttiiccaass,, llaa 
QQuuíímmiiccaa qquuáánnttiiccaa.. (( hhaabbrráá aallggoo ppaarraa ttii)) 
• RReevvoolluucciioonneess yy pplleeiittooss 
• EExxáámmeenneess eenn SSáábbaaddoo.. 
• FFiilloossooffííaass yy cciieenncciiaass.. ((nnuunnccaa ttiieemmppoo ppaarraa 
llooss aassuunnttooss eessppiirriittuuaalleess)) 
• IInncciittaacciióónn aa bbaaiilleess,, mmúússiiccaa,, eettcc.. 
• PPrreessiióónn ddee ggrruuppoo.. ((eejjeemmpplloo ddee llooss 
RReeccaabbiittaass)) 
• LLaass mmooddaass yy ttrraannssffoorrmmaacciióónn ddee iimmaaggeenn
EEss pprroobbaabbllee qquuee 
ccaaeerr,, ppeerroo ddeebbeess 
lleevvaannttaarrttee yy sseegguuiirr..
TTeenneemmooss uunn 
aabbooggaaddoo 
HHiijjiittooss mmííooss eessttaass ccoossaass 
ooss eessccrriibboo ppaarraa qquuee nnoo 
ppeeqquuééiiss;; yy ssii aallgguunnoo hhuubbiieerree 
ppeeccaaddoo AAbbooggaaddoo tteenneemmooss 
ppaarraa ccoonn eell PPaaddrree aa 
JJeessuuccrriissttoo eell jjuussttoo.. 11 JJuuaann 22::11
EEll ppeerrddóónn ddee 
nnuueessttrrooss ppeeccaaddooss 
EEnn qquuiieenn tteenneemmooss 
rreeddeenncciióónn ppoorr ssuu ssaannggrree,, eell 
PPeerrddóónn ddee ll ppeeccaaddooss.. 
CCoolloosseennsseess11::1144..
FFrreennttee aa ttooddooss 
oobbssttááccuulloo 
MMeeddiiaannttee eell 
iimmppaarrttiimmiieennttoo ddee ssuu EEssppíírriittuu 
ffoorrttaalleecceerráá ttooddoo pprrooppóóssiittoo 
ffiieell,, ttooddaa rreessoolluucciióónn nnoobbllee.. 
LLooss qquuee aannddeenn eenn llaa sseennddaa 
ddee llaa oobbeeddiieenncciiaa 
eennccoonnttrraarraann mmuucchhooss 
oobbssttááccuullooss..
Pueden ligarlos al mmuunnddoo iinnfflluueenncciiaass 
ppooddeerroossaass yy ssuuttiilleess;; ppeerroo eell SSeeññoorr ppuueeddee 
iinnuuttiilliizzaarr ttooddoo aaggeennttee qquuee oobbrree ppaarraa ddeerrrroottaarr aa 
ssuuss eessccooggiiddooss;; eenn ssuu ffuueerrzzaa ppuueeddeenn eellllooss vveenncceerr 
ttooddaa tteennttaacciióónn yy ttooddaa ddiiffiiccuullttaadd.. 
PPrrooffeettaass yy RReeyyeess PPáágg....335577
Los nnoottaabblleess hheebbrreeooss ffuueerroonn hhoommbbrreess ddee 
ppaassiioonneess ccoommoo llaass nnuueessttrraass;; yy nnoo oobbssttaannttee aa 
llaass iinnfflluueenncciiaass sseedduuccttoorraass ddee llaa ccoorrttee 
bbaabbiillóónniiccaa,, ppeerrmmaanneecciieerroonn ffiirrmmeess,, ppoorrqquuee 
ccoonnffiiaabbaann eenn uunnaa ffuueerrzzaa iinnffiinniittaa.. EEnn eellllooss uunnaa 
nnaacciióónn ppaaggaannaa ccoonntteemmpplloo uunnaa iilluussttrraacciióónn ddee 
llaa bboonnddaadd yy bbeenneeffiicceenncciiaa ddee DDiiooss,, aassíí ccoommoo 
ddeell aammoorr ddee CCrriissttoo..
En lo qquuee eexxppeerriimmeennttaarroonn tteenneemmooss 
uunn eejjeemmpplloo ddeell ttrriiuunnffoo ddee llooss bbuueennooss 
pprriinncciippiiooss ssoobbrree llaa tteennttaacciióónn,, ddee llaa 
ppuurreezzaa ssoobbrree llaa ddeepprraavvaacciióónn,, ddee llaa 
ddeevvoocciióónn yy llaa lleeaallttaadd ssoobbrree eell aatteeiissmmoo yy 
llaa iiddoollaattrrííaa.. ((IIbbíídd.. 335599))..
CCAADDII SSttuuddiiooss 
RReeccoorrddiinngg && TTVV 
EEssttáá pprreesseennttaacciióónn hhaa ssiiddoo eellaabboorraaddaa eenn llooss 
eessttuuddiiooss ddeell CCeennttrroo AAddvveennttiissttaa ddee DDeessaarrrroolllloo 
IInntteeggrraall CCAADDII.. 
SSaannttoo DDoommiinnggoo,, RReeppúúbblliiccaa DDoommiinniiccaannaa 
TTeell.. ((880099)) 668833--55009966 
© TTooddooss llooss ddeerreecchhooss rreesseerrvvaaddooss.. 
22000077

More Related Content

What's hot

AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
Keshav Prasad Bhattarai
 
Undang undang kesehatan ri
Undang undang kesehatan riUndang undang kesehatan ri
Undang undang kesehatan ri
Rizky Fahmy
 
Trabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aulaTrabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aula
Liz Bellido
 
Proyecto de aula flor de maria castillo gomez
Proyecto de aula flor de maria castillo gomezProyecto de aula flor de maria castillo gomez
Proyecto de aula flor de maria castillo gomez
dcpe2014
 
Taller 1 (sosc 112 ut) politica estado y desarrollo ciencia politica
Taller 1 (sosc 112 ut) politica estado y desarrollo ciencia politicaTaller 1 (sosc 112 ut) politica estado y desarrollo ciencia politica
Taller 1 (sosc 112 ut) politica estado y desarrollo ciencia politica
universalfun
 

What's hot (20)

EVALUACION INSTITUCIONAL I
EVALUACION INSTITUCIONAL IEVALUACION INSTITUCIONAL I
EVALUACION INSTITUCIONAL I
 
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
AN ASIAN CENTURY OR A CENTURY OF CONTINUED ASIAN DILEMMA AND DISTRUSTS
 
Computacion
ComputacionComputacion
Computacion
 
Arquitectura del-ordenador
Arquitectura del-ordenadorArquitectura del-ordenador
Arquitectura del-ordenador
 
Diarreas agudas y
Diarreas agudas yDiarreas agudas y
Diarreas agudas y
 
Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)Udl paradigma cognitivo (1)
Udl paradigma cognitivo (1)
 
EL SINDROME DEL CUIDADOR
EL SINDROME DEL CUIDADOREL SINDROME DEL CUIDADOR
EL SINDROME DEL CUIDADOR
 
Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...
Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...
Dialogue and peace building contributing to reconciliation in montenegro eng ...
 
Undang undang kesehatan ri
Undang undang kesehatan riUndang undang kesehatan ri
Undang undang kesehatan ri
 
Nursing communication
Nursing communicationNursing communication
Nursing communication
 
Trabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aulaTrabajo final las redes sociales en el aula
Trabajo final las redes sociales en el aula
 
Culvert inspection and investigation
Culvert inspection and investigationCulvert inspection and investigation
Culvert inspection and investigation
 
Responsabilidade civil do_estado
Responsabilidade civil do_estadoResponsabilidade civil do_estado
Responsabilidade civil do_estado
 
Proyecto de aula flor de maria castillo gomez
Proyecto de aula flor de maria castillo gomezProyecto de aula flor de maria castillo gomez
Proyecto de aula flor de maria castillo gomez
 
La organización como sistema
La organización como sistemaLa organización como sistema
La organización como sistema
 
Research methods 2
Research methods 2Research methods 2
Research methods 2
 
La gigantografia
La gigantografia La gigantografia
La gigantografia
 
Auditoria interna
Auditoria internaAuditoria interna
Auditoria interna
 
Taller 1 (sosc 112 ut) politica estado y desarrollo ciencia politica
Taller 1 (sosc 112 ut) politica estado y desarrollo ciencia politicaTaller 1 (sosc 112 ut) politica estado y desarrollo ciencia politica
Taller 1 (sosc 112 ut) politica estado y desarrollo ciencia politica
 
Segundo corte
Segundo corteSegundo corte
Segundo corte
 

Viewers also liked

Monterrey, N.L.MéXico
Monterrey, N.L.MéXicoMonterrey, N.L.MéXico
Monterrey, N.L.MéXico
Sofik Sofia
 
Principios De La Vida Diapositivas
Principios De La Vida DiapositivasPrincipios De La Vida Diapositivas
Principios De La Vida Diapositivas
SITH_APiS
 
Virus Informáticos
Virus InformáticosVirus Informáticos
Virus Informáticos
guest7373c3b
 
Una Sola Pregunta (1)
Una Sola Pregunta (1)Una Sola Pregunta (1)
Una Sola Pregunta (1)
guest45e5dc97
 
Sqli wp methode_ergonomieweb
Sqli wp methode_ergonomiewebSqli wp methode_ergonomieweb
Sqli wp methode_ergonomieweb
pierrepf
 
Rueda de Prensa Love
Rueda de Prensa LoveRueda de Prensa Love
Rueda de Prensa Love
GianBros
 
Refraneru Asturianu
Refraneru AsturianuRefraneru Asturianu
Refraneru Asturianu
guest49742f
 
Bac pro commerce
Bac pro commerceBac pro commerce
Bac pro commerce
0596957s
 

Viewers also liked (20)

valores
 valores valores
valores
 
Wikis Colaborativo
Wikis ColaborativoWikis Colaborativo
Wikis Colaborativo
 
Rio Chillar
Rio ChillarRio Chillar
Rio Chillar
 
Zane Limalia
Zane LimaliaZane Limalia
Zane Limalia
 
Utpl_Computacion_Basica
Utpl_Computacion_BasicaUtpl_Computacion_Basica
Utpl_Computacion_Basica
 
Diapositiva Web 2.0
Diapositiva Web 2.0Diapositiva Web 2.0
Diapositiva Web 2.0
 
Gestion intégrée de nos frontières
Gestion intégrée de nos frontièresGestion intégrée de nos frontières
Gestion intégrée de nos frontières
 
Monterrey, N.L.MéXico
Monterrey, N.L.MéXicoMonterrey, N.L.MéXico
Monterrey, N.L.MéXico
 
Principios De La Vida Diapositivas
Principios De La Vida DiapositivasPrincipios De La Vida Diapositivas
Principios De La Vida Diapositivas
 
Virus Informáticos
Virus InformáticosVirus Informáticos
Virus Informáticos
 
Tutor Virtual Jesus
Tutor Virtual JesusTutor Virtual Jesus
Tutor Virtual Jesus
 
Wiki
WikiWiki
Wiki
 
Enseignement et technologies à l'Université de Lausanne
Enseignement et technologies à l'Université de LausanneEnseignement et technologies à l'Université de Lausanne
Enseignement et technologies à l'Université de Lausanne
 
Una Sola Pregunta (1)
Una Sola Pregunta (1)Una Sola Pregunta (1)
Una Sola Pregunta (1)
 
Ancestry.com - FamilySearch.org
Ancestry.com - FamilySearch.orgAncestry.com - FamilySearch.org
Ancestry.com - FamilySearch.org
 
Sqli wp methode_ergonomieweb
Sqli wp methode_ergonomiewebSqli wp methode_ergonomieweb
Sqli wp methode_ergonomieweb
 
carlos alberto torres
carlos alberto torrescarlos alberto torres
carlos alberto torres
 
Rueda de Prensa Love
Rueda de Prensa LoveRueda de Prensa Love
Rueda de Prensa Love
 
Refraneru Asturianu
Refraneru AsturianuRefraneru Asturianu
Refraneru Asturianu
 
Bac pro commerce
Bac pro commerceBac pro commerce
Bac pro commerce
 

Similar to Como mantener los_principios

Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de caderaBiomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
Dr.James Vallejo Quintero M.D
 
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturasBiología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
Leonardo Favio Chávez Gasque
 
Memoria ppt2
Memoria ppt2Memoria ppt2
Memoria ppt2
Naara33
 
Innovación educativa con rea 4
Innovación educativa con rea 4Innovación educativa con rea 4
Innovación educativa con rea 4
notislucha
 
Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2
Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2
Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2
Jan Flores
 

Similar to Como mantener los_principios (20)

Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado CorazónBarrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
Barrio de Montmartre y Basílica del Sagrado Corazón
 
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de caderaBiomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
 
Conservación del medio ambiente.
Conservación del medio ambiente.Conservación del medio ambiente.
Conservación del medio ambiente.
 
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturasBiología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
Biología y biomecánica en el tratamiento de las fracturas
 
Biología y biomecánica en e
Biología y biomecánica en eBiología y biomecánica en e
Biología y biomecánica en e
 
Trabajo sobre Baudelaire
Trabajo sobre BaudelaireTrabajo sobre Baudelaire
Trabajo sobre Baudelaire
 
Mineralogia Fisica
Mineralogia FisicaMineralogia Fisica
Mineralogia Fisica
 
Piper book review
Piper book reviewPiper book review
Piper book review
 
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
Tema 4 relieve de españa.Tema 4. Curso.2014/2015
 
Antropologia cultural parte 3
Antropologia cultural parte 3Antropologia cultural parte 3
Antropologia cultural parte 3
 
UN Matters for Us
UN Matters for UsUN Matters for Us
UN Matters for Us
 
D. quijoteyeneba nata
D. quijoteyeneba nataD. quijoteyeneba nata
D. quijoteyeneba nata
 
Memoria
Memoria Memoria
Memoria
 
Memoria ppt2
Memoria ppt2Memoria ppt2
Memoria ppt2
 
Folleto 30 nov
Folleto 30 novFolleto 30 nov
Folleto 30 nov
 
Folleto 30 nov
Folleto 30 novFolleto 30 nov
Folleto 30 nov
 
Las Tic`s Explicacion y mapa
Las Tic`s Explicacion y mapaLas Tic`s Explicacion y mapa
Las Tic`s Explicacion y mapa
 
La gigantografia
La gigantografiaLa gigantografia
La gigantografia
 
Innovación educativa con rea 4
Innovación educativa con rea 4Innovación educativa con rea 4
Innovación educativa con rea 4
 
Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2
Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2
Enfermedad hipertensiva del embarazo.2ppt 2
 

More from Recursos Cristianos. Org

More from Recursos Cristianos. Org (20)

40 Articulos sobre el liderazgo.........
40 Articulos sobre el liderazgo.........40 Articulos sobre el liderazgo.........
40 Articulos sobre el liderazgo.........
 
La unicidad Cristina
La unicidad Cristina La unicidad Cristina
La unicidad Cristina
 
Virtualizacion
VirtualizacionVirtualizacion
Virtualizacion
 
Comparación de Procesadores
Comparación de ProcesadoresComparación de Procesadores
Comparación de Procesadores
 
Resumen de Historia.pdf
Resumen de Historia.pdfResumen de Historia.pdf
Resumen de Historia.pdf
 
Aplicación teórica de la Sociología (Ensayo)
Aplicación teórica de la Sociología (Ensayo)Aplicación teórica de la Sociología (Ensayo)
Aplicación teórica de la Sociología (Ensayo)
 
Resumen sobre Sociología
Resumen sobre SociologíaResumen sobre Sociología
Resumen sobre Sociología
 
La Sexualidad, trabajo sobre redaccion UNAH
La Sexualidad, trabajo sobre redaccion UNAHLa Sexualidad, trabajo sobre redaccion UNAH
La Sexualidad, trabajo sobre redaccion UNAH
 
Como usar tu imaginacion
Como usar tu imaginacionComo usar tu imaginacion
Como usar tu imaginacion
 
La Perfecta Unidad
La Perfecta UnidadLa Perfecta Unidad
La Perfecta Unidad
 
El génesis
El génesisEl génesis
El génesis
 
El don de lenguas
El don de lenguasEl don de lenguas
El don de lenguas
 
Muerte y resurreccion de cristo jesus conforme a las escrituras
Muerte y resurreccion de cristo jesus conforme a las escriturasMuerte y resurreccion de cristo jesus conforme a las escrituras
Muerte y resurreccion de cristo jesus conforme a las escrituras
 
La genealogia de los tres arboles
La genealogia de los tres arbolesLa genealogia de los tres arboles
La genealogia de los tres arboles
 
Está elías en el cielo
Está elías en el cieloEstá elías en el cielo
Está elías en el cielo
 
Los sabados ceremoniales
Los sabados ceremonialesLos sabados ceremoniales
Los sabados ceremoniales
 
Las llaves de pedro
Las llaves de pedroLas llaves de pedro
Las llaves de pedro
 
La parábola del hijo pródigo
La parábola del hijo pródigoLa parábola del hijo pródigo
La parábola del hijo pródigo
 
Las cuatro cosas ocultas para Agur
Las cuatro cosas ocultas para AgurLas cuatro cosas ocultas para Agur
Las cuatro cosas ocultas para Agur
 
El anticristo "nueva versión"
El anticristo "nueva versión"El anticristo "nueva versión"
El anticristo "nueva versión"
 

Como mantener los_principios

 • 1. CCOOMMOO MMAANNTTEENNEERR VVIIVVAA LLAA FFEE EENN LLAA UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD..
 • 2. LLooss PPrriinncciippiiooss MMoorraalleess LLaa pprreeooccuuppaacciióónn mmoorraall ppoossmmooddeerrnnaa nnoo eexxpprreessaa vvaalloorreess;; ssiinnoo mmááss bbiieenn iinnddiiggnnaacciióónn ccoonnttrraa llaass lliimmiittaacciioonneess aa llaa lliibbeerrttaadd..
 • 3. CCoonnsseeccuueenncciiaass ddee llaa mmoorraall ppoossmmooddeerrnnaa PPoorr uunn llaaddoo tteenneemmooss uunn iinnddiivviidduuaalliissmmoo ssiinn rreeggllaass,, mmaanniiffeessttaaddoo eenn llaa eexxcclluussiióónn ssoocciiaall,, eell eennddeeuuddaammiieennttoo ffaammiilliiaarr,, ffaammiilliiaass ssiinn ppaaddrreess,, ppaaddrreess ssiinn ffaammiilliiaass,, aannaallffaabbeettiissmmoo,, llooss ddeessppoosseeííddooss,, gghheettttooss,, rreeffuuggiiaaddooss,, mmaarrggiinnaalleess,, ddrrooggaaddiiccttooss,,
 • 4. CCoonnsseeccuueenncciiaass ddee llaa mmoorraall ppoossmmooddeerrnnaa vviioolleenncciiaa,, ddeelliinnccuueenncciiaa,, eexxpplloottaacciióónn,, ddeelliittooss ffiinnaanncciieerrooss,, ccoorrrruuppcciióónn ppoollííttiiccaa yy eeccoonnóómmiiccaa,, bbúússqquueeddaa iinneessccrruuppuulloossaa ddee ppooddeerr,, iinnggeenniieerrííaa ggeennééttiiccaa,, eexxppeerriimmeennttaacciióónn ccoonn sseerreess hhuummaannooss,, ……
 • 5. NNoorrmmaass ddeell PPoossmmooddeerrnniissmmoo PPoorr uunn llaaddoo,, tteenneemmooss nnoorrmmaass:: hhaayy qquuee ccoommeerr eenn ffoorrmmaa ssaalluuddaabbllee,, ccuuiiddaarr llaa ffiigguurraa,, ccoommbbaattiirr llaass aarrrruuggaass,, mmaanntteenneerrssee ddeellggaaddoo,, vvaalloorraarr lloo eessppiirriittuuaall,, nnoo aaggiittaarrssee,, hhaacceerr ddeeppoorrtteess,, bbuussccaarr llaa eexxcceelleenncciiaa yy ccoonnttrroollaarr llaa vviioolleenncciiaa,, eennttrree oottrraass ccoossaass..
 • 6. PPrroommoocciióónn ddeell PPoossmmooddeerrnniissmmoo PPoorr oottrroo llaaddoo,, eennccoonnttrraammooss uunnaa pprroommoocciióónn ddeell ppllaacceerr yy ddee llaa vviiddaa ffáácciill,, llaa eexxoonneerraacciióónn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd mmoorraall,, llaa eexxaallttaacciióónn ddeell ccoonnssuummoo yy ddee llaa iimmaaggeenn,, llaa vvaalloorraacciióónn ddeell ccuueerrppoo eenn ddeettrriimmeennttoo ddee lloo eessppiirriittuuaall.. CCoommoo rreessuullttaaddoo,, hhaayy ddeepprreessiióónn,, sseennttiimmiieennttoo ddee vvaaccííoo,, ssoolleeddaadd,, ffaallttaa ddee sseennttiiddoo,, eessttrrééss,, ccoorrrruuppcciióónn,, vviioolleenncciiaa,, iinnddiiffeerreenncciiaa,, cciinniissmmoo..
 • 7. La posmodernidad eess eell ttiieemmppoo ddeell yyoo ((""ddee ééll yyoo aanntteess qquuee eell ttooddooss"")) yy ddeell iinnttiimmiissmmoo.. TTrraass llaa ppeerrddiiddaa ddee ccoonnffiiaannzzaa ddee llooss pprrooyyeeccttooss ddee ttrraannssffoorrmmaacciióónn ddee llaa ssoocciieeddaadd,, ssoolloo ccaabbee ccoonncceennttrraarr ttooddaass llaass ffuueerrzzaass eenn llaa rreeaalliizzaacciióónn ppeerrssoonnaall.. HHooyy eess ppoossiibbllee vviivviirr ssiinn iiddeeaalleess lloo iimmppoorrttaannttee eess ccoonnsseegguuiirr uunn ttrraabbaajjoo aaddeeccuuaaddoo ccoonnsseerrvvaarrssee jjoovveenn,, ccoonnsseerrvvaarr llaa ssaalluudd,, eettcc..
 • 8. CCoommoo mmaanntteenneerr llooss PPrriinncciippiiooss?? ““YY DDaanniieell pprrooppuussoo eenn ssuu ccoorraazzóónn nnoo ccoonnttaammiinnaarrssee ccoonn llaa ppoorrcciióónn ddee llaa ccoommiiddaa ddeell RReeyy,, nnii ccoonn eell vviinnoo qquuee eell bbeebbííaa;; ppiiddiióó ppoorr ttaannttoo,, aall jjeeffee ddee llooss eeuunnuuccooss qquuee nnoo ssee llee oobblliiggaassee aa ccoonnttaammiinnaarrssee......TTee rruueeggoo qquuee hhaaggaass llaa pprruueebbaa ccoonn ttuuss ssiieerrvvooss ppoorr ddiieezz ddííaass yy nnooss ddeess lleegguummbbrreess aa ccoommeerr yy aagguuaa aa bbeebbeerr””.. DDaanniieell 11:: 88,, 1122
 • 9. ““Daniel tenía presente el aammoorr yy eell tteemmoorr aa DDiiooss yy ccoonncciieennttee ddee ssuu rreessppoonnssaabbiilliiddaadd aannttee DDiiooss,, aalliissttóó ttooddaass ssuuss ffaaccuullttaaddeess ppaarraa rreessppoonnddeerr hhaassttaa ddoonnddee llee ffuueessee ppoossiibbllee,, aall ccuuiiddaaddoo aammaannttee ddeell ggrraann mmaaeessttrroo.. LLooss ccuuaattrroo jjóóvveenneess hheebbrreeooss nnoo qquuiissiieerroonn ppeerrmmiittiirr qquuee llooss mmoottiivvooss eeggooííssttaass yy eell aammoorr ddee llaass ddiivveerrssiioonneess ooccuuppaasseenn llooss mmoommeennttooss ááuurreeooss ddee llaa vviiddaa.. TTrraabbaajjaabbaann ccoonn ccoorraazzóónn vvoolluunnttaarriioo yy mmeennttee ddiissppuueessttaa.. EEssttaa nnoorrmmaa nnoo eess mmááss eelleevvaaddaa ddee llaa qquuee ppuueeddee aallccaannzzaarr ttooddoo jjoovveenn ccrriissttiiaannoo”” CC..MM.. PPáágg.. 221155 –– 221177
 • 10. AAnnttee llooss ddiioosseess ddee BBaabbiilloonniiaa BBEELL – PPrriinncciippaall ddiivviinniiddaadd bbaabbiillóónniiccaa ((IIss.. 5511::4444)) – EErraa eell ddiiooss ssoollaarr aa ccuuyyooss rraayyooss ssee aattrriibbuuííaa llaa rreennoovvaacciióónn ddee llaa nnaattuurraalleezzaa eenn llaa pprriimmaavveerraa qquuee eerraa llaa ééppooccaa eenn ddoonnddee ssee cceelleebbrraabbaann llaass ffiieessttaass
 • 11. AAnnttee llooss ddiioosseess ddee BBaabbiilloonniiaa IISSTTHHAARR – ddiioossaa ddee llaa sseexxuuaalliiddaadd,, llaa rreepprroodduucccciióónn yy llaa ffeeccuunnddiiddaadd.. – EEnn eell ccuullttoo qquuee ssee pprraaccttiiccaabbaa aa eellllaa eessttaabbaa aaccoommppaaññaa llaa HHiieerrooggaammiiaa ((uunniióónn rriittuuaall ddeell rreeyy ccoonn llaass ssaacceerrddoottiissaass
 • 12. AAnnttee llooss ddiioosseess ddee BBaabbiilloonniiaa NNEEBBOO – ddiiooss ddee llaa ssaabbiidduurrííaa yy llaa lliitteerraattuurraa ((IIss.. 4466::11)) – AAssssuurrbbaanniippaall ggrraann pprrootteeccttoorr ddee llaass cciieenncciiaass yy ddee llaa eennsseeññaannzzaa ddeeccllaarraa eenn uunnaa iinnssccrriippcciióónn:: ““yyoo AAssssuurrbbaanniippaall,, aapprreennddíí ddee llaa ssaabbiidduurrííaa ddee NNeebboo ttooddoo eell aarrttee ddee eessccrriibbiirr ssoobbrree ttaabbllaass ddee aarrcciillllaa””
 • 13. EEll SSiiggnniiffiiccaaddoo ddee llooss nnoommbbrreess NNOOMMBBRREESS HHEEBBRREEOOSS DDAANNIIEELL:: DDiiooss eess mmii jjuueezz AANNAANNIIAASS:: EEll SSeeññoorr ttiieennee mmiisseerriiccoorrddiiaa ddee mmii MMIISSAAEELL:: EEll qquuee eess ccoommoo DDiiooss AAZZAARRIIAASS:: EEll SSeeññoorr eess mmii aayyuuddaaddoorr NNOOMMBBRREESS BBAABBIILLOONNIICCOOSS BBEELLTTSSAASSAARR:: EEll qquuee gguuaarrddaa eell tteessoorroo ddeell ddiiooss BBeelltt SSAADDRRAACC:: IInnssppiirraacciióónn aall ssooll MMEESSAACC:: EEll qquuee ppeerrtteenneeccee aa llaa ddiioossaa IIsstthhaarr ((VVeennuuss)) AABBEEDD--NNEEGGOO:: SSiieerrvvoo ddee NNeebboo
 • 14. RReeccoommppeennssaa ddiivviinnaa ““ AA eessttooss ccuuaattrroo mmuucchhaacchhooss DDiiooss ddiioo ccoonnoocciimmiieennttoo ee iinntteelliiggeenncciiaa eenn ttooddaass llaass lleettrraass yy cciieenncciiaass;; yy DDaanniieell ttuuvvoo eenntteennddiimmiieennttoo eenn ttooddaa vviissiióónn yy ssuueeññooss...... EEnn ttooddoo aassuunnttoo ddee ssaabbiidduurrííaa ee iinntteelliiggeenncciiaa qquuee eell rreeyy ccoonnssuullttoo,, lleess hhaallllóó ddiieezz vveecceess mmeejjoorreess qquuee ttooddooss llooss mmaaggooss yy aassttrróóllooggooss qquuee hhaabbííaa eenn ttooddoo eell rreeiinnoo”” DDaanniieell 11::1177,,2200
 • 15. ““El cumplimiento eessttrriiccttoo ddee llooss rreeqquueerriimmiieennttooss ddeell CCiieelloo,, iimmppaarrttee bbeennddiicciioonneess tteemmppoorraalleess ttaannttoo ccoommoo eessppiirriittuuaalleess;; iinnqquueebbrraannttaabbllee eenn ssuu ffiiddeelliiddaadd hhaacciiaa DDiiooss iinnccoonnmmoovviibbllee eenn ssuu ddoommiinniioo ddeell yyoo,, DDaanniieell ffuuee tteenniiddoo ppoorr ssuu nnoobbllee ddiiggnniiddaadd yy ssuu iinntteeggrriiddaadd iinnqquueebbrraannttaabbllee mmiieennttrraass eerraa ttooddaavvííaa jjoovveenn eenn ggrraacciiaa yy eenn vvoolluunnttaadd ((DDaann.. 11::99))”” PPrrooffeettaass yy RReeyyeess,, CCaapp 4444
 • 16. EEnn eell ppoossttmmooddeerrnniissmmoo eexxiissttee ttooddoo ttiippoo ddee tteennttaacciióónn uunniivveerrssiittaarriiaa
 • 17. • PPrroossttiittuucciioonn yy sseexxoo.. • SSii mmee eexxpplliiccaa llaass mmaatteemmááttiiccaass,, llaa QQuuíímmiiccaa qquuáánnttiiccaa.. (( hhaabbrráá aallggoo ppaarraa ttii)) • RReevvoolluucciioonneess yy pplleeiittooss • EExxáámmeenneess eenn SSáábbaaddoo.. • FFiilloossooffííaass yy cciieenncciiaass.. ((nnuunnccaa ttiieemmppoo ppaarraa llooss aassuunnttooss eessppiirriittuuaalleess)) • IInncciittaacciióónn aa bbaaiilleess,, mmúússiiccaa,, eettcc.. • PPrreessiióónn ddee ggrruuppoo.. ((eejjeemmpplloo ddee llooss RReeccaabbiittaass)) • LLaass mmooddaass yy ttrraannssffoorrmmaacciióónn ddee iimmaaggeenn
 • 18. EEss pprroobbaabbllee qquuee ccaaeerr,, ppeerroo ddeebbeess lleevvaannttaarrttee yy sseegguuiirr..
 • 19. TTeenneemmooss uunn aabbooggaaddoo HHiijjiittooss mmííooss eessttaass ccoossaass ooss eessccrriibboo ppaarraa qquuee nnoo ppeeqquuééiiss;; yy ssii aallgguunnoo hhuubbiieerree ppeeccaaddoo AAbbooggaaddoo tteenneemmooss ppaarraa ccoonn eell PPaaddrree aa JJeessuuccrriissttoo eell jjuussttoo.. 11 JJuuaann 22::11
 • 20. EEll ppeerrddóónn ddee nnuueessttrrooss ppeeccaaddooss EEnn qquuiieenn tteenneemmooss rreeddeenncciióónn ppoorr ssuu ssaannggrree,, eell PPeerrddóónn ddee ll ppeeccaaddooss.. CCoolloosseennsseess11::1144..
 • 21. FFrreennttee aa ttooddooss oobbssttááccuulloo MMeeddiiaannttee eell iimmppaarrttiimmiieennttoo ddee ssuu EEssppíírriittuu ffoorrttaalleecceerráá ttooddoo pprrooppóóssiittoo ffiieell,, ttooddaa rreessoolluucciióónn nnoobbllee.. LLooss qquuee aannddeenn eenn llaa sseennddaa ddee llaa oobbeeddiieenncciiaa eennccoonnttrraarraann mmuucchhooss oobbssttááccuullooss..
 • 22. Pueden ligarlos al mmuunnddoo iinnfflluueenncciiaass ppooddeerroossaass yy ssuuttiilleess;; ppeerroo eell SSeeññoorr ppuueeddee iinnuuttiilliizzaarr ttooddoo aaggeennttee qquuee oobbrree ppaarraa ddeerrrroottaarr aa ssuuss eessccooggiiddooss;; eenn ssuu ffuueerrzzaa ppuueeddeenn eellllooss vveenncceerr ttooddaa tteennttaacciióónn yy ttooddaa ddiiffiiccuullttaadd.. PPrrooffeettaass yy RReeyyeess PPáágg....335577
 • 23. Los nnoottaabblleess hheebbrreeooss ffuueerroonn hhoommbbrreess ddee ppaassiioonneess ccoommoo llaass nnuueessttrraass;; yy nnoo oobbssttaannttee aa llaass iinnfflluueenncciiaass sseedduuccttoorraass ddee llaa ccoorrttee bbaabbiillóónniiccaa,, ppeerrmmaanneecciieerroonn ffiirrmmeess,, ppoorrqquuee ccoonnffiiaabbaann eenn uunnaa ffuueerrzzaa iinnffiinniittaa.. EEnn eellllooss uunnaa nnaacciióónn ppaaggaannaa ccoonntteemmpplloo uunnaa iilluussttrraacciióónn ddee llaa bboonnddaadd yy bbeenneeffiicceenncciiaa ddee DDiiooss,, aassíí ccoommoo ddeell aammoorr ddee CCrriissttoo..
 • 24. En lo qquuee eexxppeerriimmeennttaarroonn tteenneemmooss uunn eejjeemmpplloo ddeell ttrriiuunnffoo ddee llooss bbuueennooss pprriinncciippiiooss ssoobbrree llaa tteennttaacciióónn,, ddee llaa ppuurreezzaa ssoobbrree llaa ddeepprraavvaacciióónn,, ddee llaa ddeevvoocciióónn yy llaa lleeaallttaadd ssoobbrree eell aatteeiissmmoo yy llaa iiddoollaattrrííaa.. ((IIbbíídd.. 335599))..
 • 25. CCAADDII SSttuuddiiooss RReeccoorrddiinngg && TTVV EEssttáá pprreesseennttaacciióónn hhaa ssiiddoo eellaabboorraaddaa eenn llooss eessttuuddiiooss ddeell CCeennttrroo AAddvveennttiissttaa ddee DDeessaarrrroolllloo IInntteeggrraall CCAADDII.. SSaannttoo DDoommiinnggoo,, RReeppúúbblliiccaa DDoommiinniiccaannaa TTeell.. ((880099)) 668833--55009966 © TTooddooss llooss ddeerreecchhooss rreesseerrvvaaddooss.. 22000077