Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Literary appreciation

Mata Kuliah Literary Appreciation

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Literary appreciation

 1. 1. LLiitteerraarryy AApppprreecciiaattiioonn TThhee iimmppoorrttaannccee ooff lleeaarrnniinngg PPrroossee ((FFiiccttiioonn))  WWee ccaann iimmpprroovvee EEnngglliisshh LLaanngguuaaggee tthhrroouugghh rreeaaddiinngg aanndd aannaallyysseess..  IInnccrreeaassiinngg ssttuuddeenntt’’ss ccoommpprreehheennssiioonn ooff tthhee mmaatteerriiaall aanndd eessttaabblliisshhiinngg aa ppeerrssoonnaall ccoonnnneeccttiioonn ttoo iitt..  WWee kknnooww tthhee ccuullttuurree ooff mmaannyy ppeeoopplleess..  IItt pprroovviiddeess uuss mmoorraall mmeessssaaggeess..  WWee ccaann lleeaarrnn mmaannyy tthhiinnggss aabboouutt lliiffee..
 2. 2. PPrroossee TThhee aaiimm aanndd jjuussttiiffiiccaattiioonn ooff rreeaaddiinngg ffiiccttiioonn aarree:: AA.. EEnnjjooyymmeenntt BB.. UUnnddeerrssttaannddiinngg FFiiccttiioonnss iiss ccllaassssiiffiieedd iinnttoo ttwwoo ccaatteeggoorriieess:: AA.. LLiitteerraattuurree ooff eessccaappee BB.. LLiitteerraattuurree ooff iinntteerrpprreettaattiioonn KKiinnddss ooff rreeaaddeerr 11.. TThhee IImmmmaattuurree rreeaaddeerr 22.. TThhee ddiissccrriimmiinnaattiinngg rreeaaddeerr ((mmaattuurree rreeaaddeerr))
 3. 3. TToo aannaallyyzzee ffiiccttiioonn  iinnttrriinnssiicc tthheeoorryy  EExxttrriinnssiicc tthheeoorryy .. SSoommee eelleemmeennttss ooff pprroossee::  AAlluurr (( PPlloott))  LLaattaarr ((SSeettttiinngg)):: TTeemmppaatt,, wwaakkttuu,, ssoossiiaall--bbuuddaayyaa..  TTookkoohh (( CChhaarraacctteerr))  SSuudduutt PPaannddaanngg ((PPooiinntt ooff VViieeww))  GGaayyaa ddaann NNaaddaa ((SSttyyllee aanndd TToonnee))  SSiimmbbooll ((SSyymmbbooll))  TThheemmee
 4. 4. PPlloott TThhee sseeqquueennccee ooff iinncciiddeennttss oorr eevveennttss ooff wwhhiicchh aa ssttoorryy iiss ccoommppoosseedd.. TThhee ssttrruuccttuurree ooff pplloott BBeeggiinnnniinngg:: EExxppoossiittiioonn:: iitt pprroovviiddeess uuss wwiitthh aa cceerrttaaiinn aammoouunntt ooff iinnffoorrmmaattiioonn.. WWee aarree iinnttrroodduuccee ttoo tthhee ssttoorryy’’ss ttiittllee cchhaarraacctteerr.. TThhee MMiiddddllee:: CCoonnfflliicctt,, ccoommpplliiccaattiioonn aanndd cclliimmaaxx TThhee llaawwss ooff pplloott:: PPllaauussiibbllee,, ssuurrpprriissee,, ssuussppeennssee,, ddiilleemmmmaa,, iirroonnyy..
 5. 5. Conflict: A clash of aaccttiioonnss,, iiddeeaass,, ddeessiirreess,, oorr wwiillllss.. MMaann aaggaaiinnsstt mmaann.. MMaann aaggaaiinnsstt hhiimmsseellff MMaann aaggaaiinnsstt eennvviirroonnmmeenntt.. CClliimmaaxx:: wwhheenn tthhee ccoommpplliiccaattiioonn aattttaaiinnss iittss hhiigghheesstt ppooiinntt ooff iinntteennssiittyy.. TThhee EEnndd:: OOuuttccoommee ooff tthhee ssttoorryy HHaappppyy eennddiinngg UUnnhhaappppyy eennddiinngg IInnddeetteerrmmiinnaattee eennddiinngg PPlloott MMaanniippuullaattiioonn:: CCooiinnssiiddeennccee,, CChhaannccee
 6. 6. PPlloott ssttrruuccttuurree exposition Rising action crises climax ending Falling action
 7. 7. LLaattaarr ((sseettttiinngg)):: NNeeuuttrraall sseettttiinngg aanndd ssppiirriittuuaall sseettttiinngg PPllaaccee sseettttiinngg TTiimmee sseettttiinngg SSoocciiaall sseettttiinngg TTookkoohh ((CChhaarraacctteerr)):: MMaaiinn CChhaarraacctteerr,, aannttaaggoonniisstt,, ffooiill cchhaarraacctteerr,, mmiinnoorr cchhaarraacctteerr.. CChhaarraacctteerriizzaattiioonn:: ffllaatt cchhaarraacctteerr,, rroouunndd ((ccoommpplleexx)) cchhaarraacctteerr..
 8. 8. p Sudut paannddaanngg ((PPooiinntt ooff VViieeww)) FFiirrsstt PPeerrssoonn ppooiinntt ooff vviieeww OOmmnniisscciieenntt PPooiinntt ooff vviieeww:: LLiimmiitteedd oommnniisscciieenntt OObbjjeeccttiivvee ppooiinntt ooff vviieeww
 9. 9. Theme: The theme ooff aa ppiieeccee ooff ffiiccttiioonn iiss iittss ccoonnttrroolllliinngg iiddeeaa oorr iittss cceennttrraall iinnssiigghhtt.. IItt ccaann bbee pprreesseenntteedd iimmpplliissiittllyy// eexxpplliissiittllyy SSyymmbbooll:: SSyymmbbooll iiss ssoommeetthhiinngg wwhhiicchh mmeeaannss mmoorree tthhaann wwhhaatt iitt iiss.. IIrroonnyy:: iirroonnyy ooff ssiittuuaattiioonn ddrraammaattiicc iirroonnyy vveerrbbaall iirroonnyy
 10. 10. TTeeoorrii EEkkssttrriinnssiikk ((EExxttrriinnssiicc TThheeoorryy))  PPeemmaakkaaiiaann mmeettooddee iinnii aakkaann mmaammppuu mmeenngguunnggkkaapp sseebbeerraappaa jjaauuhh ttaannggggaappaann ppeemmbbaaccaa ssaassttrraa..  PPeenneelliittiiaann ssaassttrraa mmeerruuppaakkaann wwiillaayyaahh ggaarraapp yyaanngg uunniikk ddiibbaannddiinngg bbiiddaanngg hhuummaanniioorraa yyaanngg llaaiinn..  PPeenneelliittiiaann ssaassttrraa mmeennggaarraahh kkeeppaaddaa kkaarryyaa ssaassttrraa sseebbaaggaaii ppaaddaa ffaakkttaa ssoossiiaall ddaann ffaakkttaa mmeennttaall..  PPeenneelliittiiaann kkuuaalliittaattiiff yyaanngg mmeenngguuttaammaakkaann kkeeddaallaammaann ppeenngghhaayyaattaann tteerrhhaaddaapp iinntteerraakkssii aannttaarr kkoonnsseepp yyaanngg sseeddaanngg ddiikkaajjii sseeccaarraa eemmppiirriiss..
 11. 11. PPeennttiinnggnnyyaa KKrriittiikk SSaassttrraa KKrriittiikk ssaassttrraa mmeerruuppaakkaann uuppaayyaa ppeemmaahhaammaann ddaann ppeennaappssiirraann kkaarryyaa ssaassttrraa yyaanngg ssiisstteemmaattiikk uunnttuukk mmeenniimmbbaanngg bboobboott kkaarryyaa ssaassttrraa ((PPuuiissii,, DDrraammaa,, PPrroossaa)) SSeebbaaggaaii uuppaayyaa uunnttuukk mmeenngghhiinnddaarrii kkrriittiikk ssaassttrraa yyaanngg bbeerrbbaauu nnaarrkkiissuuss (( mmeemmuujjii ddiirrii)) ddaann nnaaccaattiissmmee (( kkeeccaammaann)) .. KKrriittiikk ssaassttrraa yyaanngg bbaaiikk yyaanngg mmaammppuu bbeerrddiirrii ddiitteennggaahh--tteennggaahh ddaann ttiiddaakk mmeemmiihhaakk
 12. 12. mmeettooddee  MMeemmppeellaajjaarrii ssaassttrraa iibbaarraatt mmeemmaassuukkii hhuuttaann,, mmaakkiinn ddaallaamm mmaakkiinn lleebbaatt,, mmaakkiinn bbeellaannttaarraa.. KKaarryyaa ssaassttrraa aaddaallaahh ffeennoommeennaa kkeemmaannuussiiaaaann yyaanngg kkoommpplleekkss ddaann ddaallaamm.. DDii ddaallaammnnyyaa ppeennuuhh mmaakknnaa yyaanngg hhaarruuss ddiiggaallii mmeellaalluuii ppeenneelliittiiaann yyaanngg ddaallaamm.. TTaannppaa mmeettooddee,, ppeenneelliittiiaann ssaassttrraa jjuuggaa sseekkeeddaarr mmeemmbbaaccaa uunnttuukk kkeenniikkmmaattaann sseemmeennttaarraa..
 13. 13. Epistimologi ( unsur-uunnssuurr ffiilloossooffii)) iillmmuu ppeennggeettaahhuuaann.. KKaarryyaa ssaassttrraa sseebbaaggaaii oobbyyeekk ppeenneelliittiiaann mmeerruuppaakkaann ffaakkttaa hhuummaanniioorraa yyaanngg aammaatt ppeelliikk.. JJiikkaa iillmmuu eekkssaakkttaa mmeennggaannddaallkkaann kkeetteerruukkuurraann yyaanngg aakkuurraatt,, ssaassttrraa sseebbaaggaaii oobbyyeekk ppeenneelliittiiaann lleebbiihh mmeemmeerrlluukkaann kkeeddaallaammaann ppeemmaahhaammaann tteerrhhaaddaapp mmaakknnaa.. OObbyyeekkttiivviittaass iillmmiiaahh >><< ssuubbyyeekkttiivviittaass iillmmiiaahh.. Penelitian sastra mampu mengungkap fakta kemiskinan, fakta kultural, fakta simbol, dan fakta lain di dalamnya. Fakta-fakta ini akan berceceran dalam teks sastra. Pemahaman teks akan menggunakan kode bahasa, kode kultural dan kode sastra.
 14. 14. The Postmodern/ Contemporary Fiction Kaum postmodern yang dipelopory oleh Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition, telah menentang mitos mitos modern. Postmodern telah menghilangkan batas-batas; Seni = kehidupan masa kini Elit yang hirarkhis = budaya populer Gabungan stilistik = percampuran kode
 15. 15. Poskolonial Teori ekstrinsik Teori Gender Psikoanalisis Feminisme Poskolonial
 16. 16.  TTeeoorrii GGeennddeerr  TTeeoorrii iinnii ddiigguunnaakkaann uunnttuukk mmeemmaahhaammii ppeerrssooaallaann kkeettiiddaakkaaddiillaann ssoocciiaall yyaanngg ddiiaallaammii kkaauumm ppeerreemmppuuaann..  GGeennddeerr bbeerrbbeeddaa ddeennggaann jjeenniiss kkeellaammiinn// SSEEXX  SSeexx:: ppeemmbbaaggiiaann jjeenniiss kkeellaammiinn yyaanngg ddiitteennttuukkaann sseeccaarraa bbiioollooggiiss yyaanngg mmeelleekkaatt ppaaddaa jjeenniiss kkeellaammiinn..  GGeennddeerr:: BBeerrkkaaiittaann ddeennggaann ppeennssiiffaattaann yyaanngg mmeelleekkaatt ppaaddaa ddiirrii llaakkii--llaakkii ddaann ppeerreemmppuuaann bbuukkaann sseeccaarraa bbiioollooggiiss ttaappii ddiikkoonnssttrruukkssii oolleehh mmaassyyaarraakkaatt sseeccaarraa ssoossiiaall ddaann kkuullttuurraall.. ((SSoocciiaall aanndd ccuullttuurraall ccoonnssttrruuccttiioonn))  ((CCoonnrraadd PPhhiilllliippss KKoottttaakk))
 17. 17.  Bagaimana Gender merasuk kkeeddaallaamm ppeemmiikkiirraann mmaassyyaarraakkaatt??  MMeellaalluuii pprroosseess ssoossiiaalliissaassii sseeccaarraa ssoocciiaall ddaann kkuullttuurraall  MMeellaalluuii kkeeaaggaammaaaann  MMeellaalluuii kkeekkuuaassaaaann nneeggaarraa sseehhiinnggggaa ppeerrbbeeddaaaann ggeennddeerr ddiiaannggggaapp kkooddrraatt..  KKooddrraatt ppeerreemmppuuaann aaddaallaahh:: mmeennggaanndduunngg,, mmeellaahhiirrkkaann,, mmeennyyuussuuii ddaann iinnii ttiiddaakk bbiissaa ddiippeerrttuukkaarrkkaann ddeennggaann llaakkii--llaakkii// ttuuggaass iibbuu.. 
 18. 18.  PPeerrbbeeddaaaann sseeccaarraa bbiioollooggiiss::  LLaakkii llaakkii::  MMeemmiilliikkii ppeenniiss,, ddaann jjaakkuunn..  LLeebbiihh bbeerroottoott,, ddaann bbaannyyaakk bbuulluu rraammbbuutt ppaaddaa ttuubbuuhh..  BBeerrssuuaarraa bbeerraatt ddaann mmeemmpprroodduukkssii ssppeerrmmaa..  PPeerreemmppuuaann::  MMeemmiilliikkii aallaatt rreepprroodduukkssii sseeppeerrttii rraahhiimm ddaa ssaalluurraann uunnttuukk mmeellaahhiirrkkaann..  MMeemmpprroodduukkssii sseell tteelluurr  MMeemmiilliikkii vvaaggiinnaa..  MMeemmppuunnyyaaii aallaatt mmeennyyuussuuii..
 19. 19.  CCoonnttoohh kkeettiiddaakkaaddiillaann ggeennddeerr..  IIssttrrii yyaanngg mmeennddaappvvtt kkeekkeerraassaann ((vviioolleennccee)) ddaallaamm rruummaahh ttaannggggaa ((KKDDRRTT))  TTrraaffffiicciinngg ((ppeerrddaaggaannggaann ppeerreemmppuuaann))  PPlleecceehhaann sseexxuuaall ((sseexxuuaall hhaarrrraassmmeenntt))  PPeelleecceehhaann ppssiikkoollooggiiss  MMeellaarraanngg ppeerreemmppuuaann mmeennjjaaddii ppeemmiimmppiinn,, ddssbb  BBeennttuukk yyaanngg llaaiinn;; MMaarrggiinnaalliissaassii,, ssuubboorrddiinnaassii,, ddaann sstteerreeoottiipp..  PPeerreemmppuuaann yyaanngg mmeenngguukkuuhhkkaann ggeennddeerr aattaauu yyaanngg mmeenngggguuggaatt ggeennddeerr..
 20. 20. TTeeoorrii ffeemmiinniisstt DDeennggaann sseemmaakkiinn bbaannyyaakknnyyaa kkeettiiddaakkaaddiillaann ggeennddeerr ppeerreemmppuuaann bbaannggkkiitt uunnttuukk mmeennuunnttuutt hhaakk--hhaakknnyyaa.. TTookkoohh ffeemmiinniiss:: ppeerreemmppuuaann yyaanngg bbeerraannii mmeennuunnttuutt hhaakknnyyaa sseebbaaggaaii mmaannuussiiaa uunnttuukk mmaammppuu mmaannddiirrii sseeccaarraa eekkoonnoommii.. MMaaccaamm22 tteeoorrii ffeemmiinniiss:: FFeemmiinniissmmee lliibbeerraall FFeemmiinniissmmee rraaddiikkaall FFeemmiinniissmmee ppoossmmooddeerrnn ddssbb..
 21. 21. The Appointment iinn SSaammaarraa WW.. SSoommmmeerrsseett MMaauugghhaamm DDeeaatthh ssppeeaakkss:: tthheerree wwaass aa mmeerrcchhaanntt iinn BBaaggddaadd wwhhoo sseenntt hhiiss sseerrvvaanntt ttoo mmaarrkkeett ttoo bbuuyy pprroovviissiioonnss aanndd iinn aa lliittttllee wwhhiillee tthhee sseerrvvaanntt ccaammee bbaacckk,, wwhhiittee aanndd ttrreemmbblliinngg,, aanndd ssaaiidd,, mmaasstteerr,, jjuusstt nnooww wwhheenn II wwaass iinn tthhee mmaarrkkeett ppllaaccee II wwaass jjoossttlleedd bbyy aa wwoommaann iinn tthhee ccrroowwdd aanndd wwhheenn II ttuurrnneedd II ssaaww iitt wwaass ddeeaatthh tthhaatt jjoossttlleedd mmee.. SShhee llooookkeedd aatt mmee aanndd mmaaddee aa tthhrreeaatteenniinngg ggeessttuurree;; nnooww,, lleenndd mmee yyoouurr hhoorrssee,, aanndd II wwiillll rriiddee aawwaayy ffrroomm tthhiiss cciittyy aanndd aavvooiidd mmyy ffaattee.. II wwiillll ggoo ttoo SSaammmmaarraa aanndd tthheerree ddeeaatthh wwiillll nnoott ffiinndd mmee.. TThhee mmeerrcchhaanntt lleenntt hhiimm hhiiss hhoorrssee,, aanndd tthhee sseerrvvaanntt mmoouunntteedd iitt,, aanndd hhee dduugg hhiiss ssppuurrss iinn iittss ffllaannkkss aanndd aass ffaasstt aass tthhee hhoorrssee ccoouulldd ggaalllloopp hhee wweenntt.. TThheenn tthhee mmeerrcchhaanntt wweenntt ddoowwnn ttoo tthhee mmaarrkkeettppllaaccee aanndd hhee ssaaww mmee ssttaannddiinngg iinn tthhee ccrroowwdd aanndd hhee ccaammee ttoo mmee aanndd ssaaiidd,, WWhhyy ddiidd yyoouu mmaakkee aa tthhrreeaatteenniinngg ggeessttuurree ttoo mmyy sseerrvvaanntt wwhheenn yyoouu ssaaww hhiimm tthhiiss mmoorrnniinngg?? II wwaass aassttoonnooiisshheedd ttoo sseeee hhiimm iinn BBaaggddaadd,, ffoorr II hhaadd aann aappppooiinnttmmeenntt wwiitthh hhiimm ttoonniigghhtt iinn SSaammmmaarraa..
 22. 22. AAnnaalliisseess PPooiinntt ooff VViieeww:: SSeettttiinngg:: PPllaaccee SSoocciiaall TTiimmee CCoonnfflliicctt:: MM >><< MM MM >><< HHss MM >><< EE CChhaarraacctteerr:: mmaaiinn CChh MMiinnoorr CChh TToonnee aanndd ssttyyllee TThheemmee:: mmaaiinn // mmiinnoorr tthheemmee MMoorraall mmaassssaaggeess:: SSyymmbbooll PPlloott:: CChhrroonnoollooggiiccaall FFllaasshhbbaacckk CCoommpplliiccaatteedd IIrroonnyy:: SSiittuuaattiioonn IIrroonnyy ddrraammaattiicc II VVeerrbbaall II DDiilllleemmmmaa SSuussppeennccee mmiisstteerryy cchhaannccee ccooiinncciiddeennccee EEnnddiinngg:: HHaappppyy UUnnhhaappppyy iinnddeetteerrmmiinnaattee EEnnddiinngg
 23. 23. KKeeyywwoorrddss:: PPaattrriiaarrcchhyy// ppaattrriiaarrcchhaall ssyysstteemm OOpppprreessssiioonn.. DDiissccrriimmiinnaattiioonn.. SSeexxuuaall hhaarraassssmmeenntt.. PPhhyyssiiccaall oorr mmeennttaall vviioolleennccee.. SSeexx oobbjjeecctt,, ffiinnaanncciiaallllyy iinnddeeppeennddeennccee.. BBiinnaarryy ooppppoossiittiioonn:: PPoowweerr >><< ppoowweerrlleessss SSuuppeerriioorr >><< iinnffeerriioorr DDoommiinnaanntt >><< ssuubboorrddiinnaattee PPuubblliicc >><< ddoommeessttiicc SSuubbjjeecctt>><< oobbjjeecctt
 24. 24. 11.. GGooddffaatthheerr DDeeaatthh 22 22.. UUnniiccoorrnn 22 33.. RRoossee ffoorr EEmmiillyy 55 44.. TThhee tteellll--ttaallee hheeaarrtt 44 55.. GGiimmppllee tthhee FFooooll 44 66.. SSttoorrmm 22 77.. TToo BBuuiilldd AA FFiirree 55 88.. AA cclleeaann WWeellll 22 99.. TThhee LLootttteerryy 55 1100.. VVaannkkaa 22 1111.. TThhee RRooaadd 22 1122.. TThhee DDeeaatthh ooff IIvvaann IIllllyycchh 1122
 25. 25.  TTeeoorrii ppssiikkooaannaalliissiiss DDaassaarr ddaassaarr ppssiikkooaannaalliissaa FFrreeuuddiiaann SSiieeggmmuunndd FFrreeuudd llaahhiirr 11885566 ddii MMoorraavviiaa TTeeoorrii PPssiikkooaannaalliissaa:: AA.. SSttrruukkttuurr kkeepprriibbaaddiiaann MMaannuussiiaa:: IIdd // PPlleeaassuurree PPrriinncciippllee EEggoo // RReeaalliittyy PPrriinncciippllee SSuuppeerreeggoo// MMoorraalliittyy pprriinncciippllee
 26. 26. DDiinnaammiikkaa KKeepprriibbaaddiiaann:: NNaalluurrii:: BBeerrbbaaggaaii kkeebbuuttuuhhaann bbaaddaanniiaahh mmaannuussiiaa mmeenniimmbbuullkkaann bbeerrbbaaggaaii kkeetteeggaannggaann aattaauu kkeeggaaiirraahhaann ddaann aakkaann tteerruunnggkkaapp mmeellaalluuii sseejjuummllaahh ppeerrwwaakkiillaann mmeennttaall ddaallaamm bbeennttuukk ddoorroonnggaann// kkeeiinnggiinnaann yyaanngg ddiisseebbuutt nnaalluurrii ((iinnssttiinncctt)) AA.. NNaalluurrii hhiidduupp ((EErrooss)) EEnneerrggii yyaaaanngg mmeennddaassaarriinnyyaa ddaallaahh lliibbiiddoo BB.. NNaalluurrii mmaattii (( TThhaannaattooss)) bbeennccii ddaann aaggrreessiivviittaass
 27. 27. Dalam agresivitas mmaannuussiiaa mmeemmiilliikkii kkeecceemmaassaann// AAnnxxiieettyy AA.. KKeecceemmaassaann rriiiill ((RReeaall AAnnxxiieettyy)) BB.. KKeecceemmaassaann NNeerroossiiss ((nneeuurroottiicc aannxxiieettyy)) CC.. KKeecceemmaassaann mmoorraall ((MMoorraalliittyy aannxxiieettyy)) UUnnttuukk mmeenngghhaaddaappii bbeerrbbaaggaaii kkeecceemmaassaann ddaann mmeennjjaaggaa eeggoo ddaarrii aannccaammaann lluuaarr ddaann ddaallaamm mmaakkaa mmaannuussiiaa mmeennggeemmbbaannggkkaann sseejjuummllaahh mmeekkaanniissmmee ppeerrttaahhaannaann ((ddeeffeennccee mmeecchhaanniissmm))
 28. 28. AA.. RReepprreessii ((rreepprreessssiioonn)):: mmeenneekkaann ddaallaamm aallaamm ttaakk ssaaddaarr iinnggaattaann// ppiikkiirraann// ppeerraassaaaann yyaanngg mmeennggaannccaamm rraassaa aammaann eeggoo BB.. PPrrooyyeekkssii ((PPrroojjeeccttiioonn)):: mmeennggeennaakkaann ppaaddaa oorraanngg llaaiinn ddoorroonnggaann// iimmppuullss yyaanngg ttaakk ddaappaatt ddiitteerriimmaa ddiirrii sseennddiirrii.. MMeenngguubbaahh kkeecceemmaassaann mmoorraall mmeennjjaaddii kkeecceemmaassaann rriiiill CC.. PPeemmbbeennttuukkaann rreeaakkssii ((RReeaaccttiioonn FFoorrmmaattiioonn)):: mmeennaammppiillkkaann ssiikkaapp ddaann ppeerriillaakkuu yyaanngg jjuussttrruu bbeerrllaawwaannaann ddeennggaann ppiikkiirraann ddaann ppeerraassaaaann yyaanngg sseebbeennaarrnnyyaa..
 29. 29. K Fiksasi (Fixation): Keeaaddaaaann bbeerrttaahhaann ppaaddaa ttaahhaapp ppeerrkkeemmbbaannggaann yyaanngg sseebbeennaarrnnyyaa ssuuddaahh hhaarruuss ddiillaalluuii uunnttuukk mmeenngghhiinnddaarr ddaarrii ffrruussttaassii ddaann bbaahhaayyaa ttaahhaapp ppeerrkkeemmbbaannggaann bbaarruu.. RReeggrreessii ((RReeggrreessssiioonn)):: mmeennaammppiillkkaann kkeemmbbaallii bbeerrbbaaggaaii ppeerriillaakkuu yyaanngg kkhhaass ddaarrii ttaahhaapp tteerrjjaaddii ffiikkssaassii.. PPeennggaalliihhaann ((ddeenniiaall)) mmeemmiinnddaahhkkaann kkaatteekkssiiss kkeeppaaddaa oobbyyeekk yyaanngg lleebbiihh aammaann ((ttiiddaakk mmeenniimmbbuullkkaann kkeecceemmaassaann)) aattaauu lleebbiihh tteerrjjaannggkkaauu RRaassiioonnaalliissaassii:: mmeemmbbeerriikkaann ppeennjjeellaassaann aattaauu ““ppeemmbbeennaarraann”” bbaaggii hhaall yyaanngg mmeennggaannccaamm eeggoo sseeppeerrttii kkeeggaaggaallaann aattaauu kkeettiiddaakkssaanngggguuppaann..
 30. 30. MMaakknnaa mmiimmppii// DDrreeaamm ccoonntteenntt:: MMiimmppii mmeennuurruutt SSiieeggmmuunndd FFrreeuudd aaddaallaahh jjaallaann rraayyaa mmeennuujjuu kkeettaakkssaaddaarraann kkaarreennaa ppaaddaa ssaaaatt ttiidduurr eeggoo sseebbaaggaaii ffiilltteerr ddaallaamm kkeeaaddaaaann lleemmaahh.. aa.. MMaanniiffeesstt ddrreeaamm:: yyaaiittuu mmiimmppii sseebbaaggaaiimmaannaa kkiittaa iinnggaatt,, lleennggkkaapp ddeennggaann bbeerrbbaaggaaii ddeettiill//eelleemmeennnnyyaa ((ddaann ddiisseebbuutt mmaanniiffeesstt ddrreeaamm ccoonntteenntt)) bb.. LLaatteenntt ddrreeaamm ccoonntteenntt yyaaiittuu bbeerrbbaaggaaii kkeeiinnggiinnaann,, ddoorroonnggaann,, ppiikkiirraann yyaanngg mmeerruuppaakkaann iissii aattaauu ppeessaann mmiimmppii sseebbeennaarrnnyyaa..
 31. 31. superego ego id id

×