SlideShare a Scribd company logo
1
2
3
Bëni kërkime të tregut, për të
ditur se cka presin
konsumatorët ????
1%; dy police; caji..
1.Tregu i jokunsumatorëve
absolute
2.Tregu i jokunsumatorëve
relativ
3.Tregu i konsumatorëve te
vërtetë të konkurencës
4.Tregu i konsumatorëve te
vërtetë të ndërmarrjes
a)Kërk.efektive
etregut
b)kërk.Potencialee
tregut
c.Kërkesatotaleetregut
Llojet e KerkesesLlojet e Kerkeses
Konsumatori i mundshëm,
mund të blejë produktet nga
ju apo nga konkurentët e juaj
Konsumatori është i informuar
nëpërmes të reklamimit,
vizitave , etj
KONSUMATORI IKONSUMATORI I
INFORMUARINFORMUAR
KONSUMATORI IKONSUMATORI I
PAINFORMUARPAINFORMUAR
Konsumatori i painformuar,
nuk e njeh
ndërmarrjen dhe produktet e
juaja
KONSUMATORI IKONSUMATORI I
MUNDSHËMMUNDSHËM
Llojet e konsumatoreveLlojet e konsumatoreve
Besnik - LojalBesnik - Lojal
KONSUMATORIKONSUMATORI
I RREGULLTI RREGULLT
KONSUMATORIKONSUMATORI
I RII RI
Konsumatori i ri do të filloj
të blejë produktet e juaja
Nëse është i kënaqur
do të furnizohet
prapë tek ju dhe do të
bëhet konsumator i rregullt
Nëse me të vërtetë janë të kënaqur
do t’ju përkrahin duke ju
rekomanduar tek të tjerët
8
Objektivat:
* Ç’jane kërkimet e tregut?
* Cila është lënda e kërkimeve te tregut ?
* Cilët faktorë – nevoja ndikojnë në kërkimet e tregut?
* Si zhvillohet procesi i KT?
* Prezentimi i qëndrimeve te menaxhereve ndaj KT dhe
* Konkluzione dhe rekomandime!!!
9
C’jane Kerkimet e Tregut?
KT jane: nje proces i mbledhjes,
regjisitrimit, procesimit dhe i projektimit
te te dhenave dhe informacioneve permes
metodave shkencore me qellim te marrjes
te vendimeve te marketingut .
10
Definimi i Kerkimeve te tregut
KT - paraqesin nje procesi sistematik dhe
objektiv te prodhimit të informacioneve –
ne baze te te cilave merren vendime afariste.
11
• Informacioni duhet të jetë:
1. shkencor, jo intuitiv
ose i mbledhur rastësisht
1. objektiv
2. jopersonal dhe
3. ne kohë të duhur.
• Ndihmon çdo aspekt të vendimmarrjes
në një organizatatë ose institucion
12
Pse na
duhen
Informatat?!
Mjedisi i
Marketingut
- Faktoret?
Planifikimi
Strategjik
Nevojat e
konsumatoreve
Konkurrenca
13
2. Lënda e Kërkimeve të tregut
Lënda e KT- TreguLënda e KT- Tregu
ProduktiProdukti ÇmimiÇmimi DistribuimiDistribuimi PromovimiPromovimi
* Grate-jeta, 25 martesaGrate-jeta, 25 martesa
14
Zbulimi i mundësive të tregut dhe
parashikimi i shitjes:
Sa është potenciali i shitjes?
Sa është pjesëmarrja e ndërrmarrjeve në treg?
Çfarë janë tendencat zhvillimore në treg?
Çfarë ndryshimesh mund të priten në sjelljen
konsumatore?
Cilat janë gjasat për depërtimin ne tregje të reja?
Si bëhet parashikimi i shitjes?
15
Kërkimet lidhur me politikën e produkteve
Çfarë është cilësia e produkteve tona në krahasim me ato të
konkurrencës?
Cilave atribute të produkteve duhet tu kushtohet rëndësi më
e madhe?
Çfarë dizajni duhet të ketë produkti?
Si do të zhvillohen dhe lansohen produktet e reja në treg?
Si do të bëhet eliminimi i produkteve të vjetëruara nga
asortimenti i prodhimit?
Si do të bëhet diversifikimi, modifikimi dhe simplifikimi i
asortimentit të prodhimit?
Cilat shërbime të shitjes do të përdoren më së shumti?
16
Kërkimet lidhur me politikat e
çmimeve
Çfarë çmimi të shitjes do t’i caktojmë produktit?
Cilat metoda do t’i përdorin për caktimin e çmimit?
Çfarë ndryshime të çmimit mund të priten brenda
një linje të produktit?
Sa është elasticiteti i kërkesës për produktet tona?
17
Kërkimet lidhur me politikën e distribuimit
Çfarë kushtesh të shitjes do të përdoren për
ndërmjetës?
Si të vendoset lidhur me shitjen në kosnigacion?
Çfarë kritere të distribuimit do të përdorë
ndërrmarja?
Si do të stimulohen ndëmjetësit?
Cilat strategji të distribuimit do të përdorë
ndërrmarja?
Cilat lloje të ndërmjetësve do të përdoren?
18
Kërkimet lidhur me politikën e promocionit
Çfarë forma të promocionit do të përdoren?
Cilat qëllime dhe strategji të promocionit do t’i
përdorë ndërrmarja?
Cilat mediume do të përdoren dhe si do të bëhet
seleksionimi i tyre?
Cilat apele reklamuese do të përdoren?
Sa do të jetë lartësia e buxhetit të promocionit?
Si do të maten efektet e promocionit?
19
3. Nevoja – Faktoret per KT?
Kufizimet kohore
A ka menaxheri
kohe te
mjaftureshme
para se të mar
një vendimim?
A është
informata
ekzistuese
jo-adekuate
për marrjen e
vendimit ?
A ka vendimi
rëndësi të
madhe
strategjike
a taktike?
A i kalon
vlera e informatës
që do të përfitohet
nga kërkimet
shpenzimet
e kërkimeve?
Ndërmirren
KT
Të mos ndërmirrën KT
Ekzistimi i të dhënave
Natyra e vendimeve
Dobia perball
shpenzimeve
Po PoPoPo
Jo Jo Jo Jo
20
III. Nevoja për kërkimet e tregut
21
A të bëhen kërkime të tregut apo jo, varet
prej këtyre faktorëve:
1. Koha që ekziston në dispozicion për
vendimmarrje
2. Përshtatshmëria e të dhënave,
3. Natyra e vendimit që do të merret, dhe
4. Vlera e informacionit në krahasim me
shpenzimet.
III. Nevoja për kërkimet e tregut
22
4. Vlera e informacionit në krahasim me
shpenzimet
Kërkimet e tregut shkaktojnë shpenzime
të caktuara.
Nëse shpenzimet e tejkalojnë vlerën e
informacionit nga ky kërkim atëherë nuk
bëhen kërkime të tregut dhe anasjelltas.
23
VLERA POTENCIALE E PËRPJEKJEVE NË
KT DUHET T’I TEJKALOJË SHPENZIMET
Vlera
• Reduktimi i
pasigurisë
•Rritja e gjasave për
vendim të drejtë
•Marketingu i
përmirësuar
• Veprim më efektiv
që sjell rezultate më
të mira
Shpenzimet
•Shpenzimet e kërkimeve
•Shtyerja e marrjes së
vendimeve
•Rreziku i informimit të
konkurrencës për
akcionet e ndërmarrjes
•Rreziku nga rezultatet e
gabuara të kërkimeve
24
IV. Procesi i kërkimeve të tregut
1.1. Përkufizimi i prob. dhe iPërkufizimi i prob. dhe i
qëllimeve kërkimoreqëllimeve kërkimore
2. Përpilimi i planit
kërkimor
3. Mbledhja e të
dhënave
4. Përp. dhe analiza
e të dhënave
5.Prez. dhe interp
i rezultateve kërk.
- Fitimi i informacioneve
6. Implementimi
Aksioni
Karmini, policet ne ker, parateleviz., Dy prof. libara, gruaja –gripit.
25
IV.1. Përkufizimi i problemit dhe i qëllimeve
kërkimore
Përkufizimi i problemit është pika qendrore e
procesit të kërkimeve në treg.
KT mund të japin rezultate të mira vetëm nëse
problemi është qartë i definuar dhe nëse dihen
arsyet dhe qëllimet e kërkimeve të tregut.
Një fjalë e urtë thotë:
“PROBLEMI I PËKUFIZUAR MIRË
ËSHTË GJYSMA E ZGJIDHJES”.
1.1. Përkufizimi i prob. dhe iPërkufizimi i prob. dhe i
qëllimeve kërkimoreqëllimeve kërkimore
26
“I kam gjashtë shërbëtorë të
ndershëm (ata më kanë
mësuar çdo gjë që di), ata
janë: çka, pse, kur, si, ku
dhe kush.” --Rudyard Kipling
27
Në kuadër të planit kërkimor duhet të shqyrtohen
këto çështje kryesore:
IV. 2. Përpilimi i planit kërkimor
Plani kërkimor
1.Burimet e të
dhënave
2.Metodat
kërkimore
3.Instrumentet
kërkimore
4.Teknikat e
kontaktimit
5.Plani i
mostrës
6.Afatet e
realizimit
7.Personeli
kërkimor
2. Përpilimi i planit
kërkimor
28
Sipas metodës së mbledhjes së të dhënave
ndahen në:
- sekondare dhe
- primare.
Të dhënat sekondare janë informacione të
cilat janë mbledhur më herët, ose që janë
mbledhur për qëllime të tjera.
Të dhënat primare janë të dhëna origjinale
të cilat fitohen në treg …
1. Burimet e të
dhënave
29
Të dhënat primare mblidhen në bazë të tre
formave më të përhapura:
Vrojtimi,
Anketa, dhe
Eksperimentimi.
Të dhënat sekondare mblidhen nëpërmjet –
metodës historike.
2. Metodat
kërkimore
30
Instrumentet kryesore gjatë mbledhjes së të
dhënave primare janë:
Pyetësori,
Përkujtuesi, dhe
Pajisjet mekanike.(audiometri, pulpometri,..
3. Instrumentet
kërkimore
31
Zgjedhja e mostrës
POPULLATAPOPULLATA
MOSTRAMOSTRAMostra: Një pjesëMostra: Një pjesë
e vogël ee vogël e
popullatës.popullatës.
32
. Plani i mostres. Plani i mostres
Kush do te
hulmtohet?
Kush do te
hulmtohet?
Sa do te jete
madhesia e mostres?
Sa do te jete
madhesia e mostres?
Si do te zgjidhet
mostra?
Si do te zgjidhet
mostra?
Mostra e rastesishme
ose qellimore?
Mostra e rastesishme
ose qellimore?
Mostra si
reprezentuese
e
populacionit
33
ZGJEDHJA E MOSTRËS
ÇKA DUHET TË ZGJEDHET?
ÇFARË MADHËSIE DUHET TË JETË
MOSTRA?
SI DO TË ZGJEDHEN PJESËT E
MOSTRËS?
34
Studiuesi gjatë procesit kërkimor të tregut ka
mundësi të përdorë disa teknika të
kontaktimit, të cilat janë:
Kontakti i drejtpërdrejt
Biseda me telefon
Kontakti nëpërmjet postës
Kontakti nëpërmjet kompjuteri.
5. Teknikat e
kontaktimit
35
FAZAT E GRUMBULLIMIT TË
TË DHËNAVE
36
IV. 3. Mbledhja e të dhënave
Me rastin e mbledhjes së të dhënave përmes anketës
na paraqiten disa probleme:
 Disa të anketuar nuk do të pranojnë bashkëpunim,
 Disa të tjerë nuk ndodhen në shtëpi,
 Disa mund të japin përgjigjeje të gabuara dhe jo të
sinqerta,
 Disa të tjerë mund të jenë shumë subjektivë gjatë
dhënies së përgjigjeve.
3. Mbledhja e të
dhënave
37
PËRPUNIMI I TË DHËNAVE
DHE ANALIZIMI
38
IV. 4. Përpunimi dhe analiza
e të dhënave
Në kuadër të kësaj faze duhet të realizohen këto
operacione:
1. Të bëhet kontrolli logjik,
2. Të bëhet kodimi i të dhënave,
3. Të futen të dhënat në kompjuter,
4. Të bëhet përpunimi dhe analiza statistikore e
tyre,
5. Të nxirren përfundime dhe propozime.
4. Përp. dhe analiza
e të dhënave
39
Gjatë hartimit të raporti kërkimor, studiuesi
duhet t’i respektojë disa parime kryesore:
1. T’i ketë parasysh kujt i destinohet raporti,
2. T’i ketë parasysh qëllimet e kërkimeve,
3. Të jetë selektiv,
4. Të ketë parasysh renditjen logjike të
prezantimeve,
5. Të shkruaj qartë, etj.
IV. 5. Prezantimi dhe
interpretimi i rezultateve
5.Prez. dhe interpreimi
i rezultateve kërk.
*Drejtori letren,, kryetari I
partise…
40
Qëndrimet e menaxherëve gjatë kërkimit të
tregut mund të klasifikohen në katër
shkallë:
Shkalla e injorimit,
Shkalla e besimit të verbër,
Shkalla e humbjes së iluzioneve, dhe
Shkalla e pjekurisë.
V. Qëndrimet e menaxherëve ndaj
kërkimeve të tregut
41
“Sekreti i suksesit është që të dini ate
që nuk e di dikush tjetër."
Aristotel
42

More Related Content

What's hot

Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4
Zana Agushi
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
Vilma Hoxha
 
Procesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregutProcesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregut
student
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Sabir Asipi
 
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
Sabir Asipi
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
Sabir Asipi
 
Metoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
Valdet Shala
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Atlantida Marketing Club
 
Plani I Biznesit
Plani I BiznesitPlani I Biznesit
Plani I Biznesit
dritoni
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
Menaxherat
 
Biznes Ndërkombëtar
Biznes NdërkombëtarBiznes Ndërkombëtar
Biznes Ndërkombëtar
Ermon Cërvadiku
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar30
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Shpend Stojkaj
 
L. plani i biznesit
L. plani i biznesitL. plani i biznesit
L. plani i biznesit
Lulzim Lani
 
81438428 biznesi-nderkombetar
81438428 biznesi-nderkombetar81438428 biznesi-nderkombetar
81438428 biznesi-nderkombetar
pranvera123
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Menaxherat
 
Politika produktit
Politika produktitPolitika produktit
Politika produktit
Menaxherat
 

What's hot (20)

Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Procesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregutProcesi i kerkimeve te tregut
Procesi i kerkimeve te tregut
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
Biznesi Ndërkombëtar - Dr. Petrit Gashi (Sllajdet e ligjëratave)
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
Metoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 
Plani I Biznesit
Plani I BiznesitPlani I Biznesit
Plani I Biznesit
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
 
Biznes Ndërkombëtar
Biznes NdërkombëtarBiznes Ndërkombëtar
Biznes Ndërkombëtar
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
 
L. plani i biznesit
L. plani i biznesitL. plani i biznesit
L. plani i biznesit
 
81438428 biznesi-nderkombetar
81438428 biznesi-nderkombetar81438428 biznesi-nderkombetar
81438428 biznesi-nderkombetar
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
 
Politika produktit
Politika produktitPolitika produktit
Politika produktit
 

Similar to Kerkimet e tregut Ligjerata-3

Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajPlanifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Atlantida Marketing Club
 
Hulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingutHulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingut
Ymer-Hamide Ejupi
 
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Hekuran Zogaj
 
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Hekuran Zogaj
 
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
student
 
Kerkimi i potencialit te tregut Leksion nga Studente
Kerkimi i potencialit te tregut Leksion nga StudenteKerkimi i potencialit te tregut Leksion nga Studente
Kerkimi i potencialit te tregut Leksion nga Studente
KetiGjipali
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
Fitore ZEQIRI
 
Marketing2
Marketing2Marketing2
Marketing2
Valdet Shala
 
TBRC Article
TBRC ArticleTBRC Article
Menaxhimi i Projekteve Ligjerata 3
Menaxhimi i Projekteve Ligjerata 3Menaxhimi i Projekteve Ligjerata 3
Menaxhimi i Projekteve Ligjerata 3
Menaxherat
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
valmirejetishi
 
Eleni Jarazi mikroteza MSHMR
Eleni Jarazi mikroteza MSHMREleni Jarazi mikroteza MSHMR
Eleni Jarazi mikroteza MSHMR
jarazi
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Kujtim Hameli
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
Arta Kurti
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i Komunikimit
Besart Krasniqi
 

Similar to Kerkimet e tregut Ligjerata-3 (20)

Kerkimet
KerkimetKerkimet
Kerkimet
 
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjajPlanifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
Planifikim marketingu mr.sc.bekim përgjegjaj
 
Hulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingutHulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingut
 
Hulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingutHulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingut
 
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
 
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
 
Kapitulli 1
Kapitulli 1Kapitulli 1
Kapitulli 1
 
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
 
Kerkimi i potencialit te tregut Leksion nga Studente
Kerkimi i potencialit te tregut Leksion nga StudenteKerkimi i potencialit te tregut Leksion nga Studente
Kerkimi i potencialit te tregut Leksion nga Studente
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
 
Marketing2
Marketing2Marketing2
Marketing2
 
TBRC Article
TBRC ArticleTBRC Article
TBRC Article
 
Menaxhimi i Projekteve Ligjerata 3
Menaxhimi i Projekteve Ligjerata 3Menaxhimi i Projekteve Ligjerata 3
Menaxhimi i Projekteve Ligjerata 3
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
Eleni Jarazi mikroteza MSHMR
Eleni Jarazi mikroteza MSHMREleni Jarazi mikroteza MSHMR
Eleni Jarazi mikroteza MSHMR
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i Komunikimit
 

More from Zana Agushi

Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronikeLigj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
Zana Agushi
 
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te voglaLigj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Zana Agushi
 
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogelLigj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Zana Agushi
 
Biznesi familjar
Biznesi familjarBiznesi familjar
Biznesi familjar
Zana Agushi
 
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogelLigj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Zana Agushi
 
Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Biznes nderkombetar Ligjerata-4Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Zana Agushi
 
Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Biznes nderkombetar Ligjerata -4Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Zana Agushi
 
Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Biznes nderkombetar Ligjerata-2Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Zana Agushi
 
Planifikimi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
Zana Agushi
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
Zana Agushi
 
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimitL 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
Zana Agushi
 

More from Zana Agushi (11)

Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronikeLigj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
 
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te voglaLigj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
 
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogelLigj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
 
Biznesi familjar
Biznesi familjarBiznesi familjar
Biznesi familjar
 
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogelLigj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
 
Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Biznes nderkombetar Ligjerata-4Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Biznes nderkombetar Ligjerata-4
 
Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Biznes nderkombetar Ligjerata -4Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Biznes nderkombetar Ligjerata -4
 
Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Biznes nderkombetar Ligjerata-2Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Biznes nderkombetar Ligjerata-2
 
Planifikimi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimitL 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
 

Kerkimet e tregut Ligjerata-3

 • 1. 1
 • 2. 2
 • 3. 3 Bëni kërkime të tregut, për të ditur se cka presin konsumatorët ????
 • 4. 1%; dy police; caji..
 • 5. 1.Tregu i jokunsumatorëve absolute 2.Tregu i jokunsumatorëve relativ 3.Tregu i konsumatorëve te vërtetë të konkurencës 4.Tregu i konsumatorëve te vërtetë të ndërmarrjes a)Kërk.efektive etregut b)kërk.Potencialee tregut c.Kërkesatotaleetregut Llojet e KerkesesLlojet e Kerkeses
 • 6. Konsumatori i mundshëm, mund të blejë produktet nga ju apo nga konkurentët e juaj Konsumatori është i informuar nëpërmes të reklamimit, vizitave , etj KONSUMATORI IKONSUMATORI I INFORMUARINFORMUAR KONSUMATORI IKONSUMATORI I PAINFORMUARPAINFORMUAR Konsumatori i painformuar, nuk e njeh ndërmarrjen dhe produktet e juaja KONSUMATORI IKONSUMATORI I MUNDSHËMMUNDSHËM Llojet e konsumatoreveLlojet e konsumatoreve
 • 7. Besnik - LojalBesnik - Lojal KONSUMATORIKONSUMATORI I RREGULLTI RREGULLT KONSUMATORIKONSUMATORI I RII RI Konsumatori i ri do të filloj të blejë produktet e juaja Nëse është i kënaqur do të furnizohet prapë tek ju dhe do të bëhet konsumator i rregullt Nëse me të vërtetë janë të kënaqur do t’ju përkrahin duke ju rekomanduar tek të tjerët
 • 8. 8 Objektivat: * Ç’jane kërkimet e tregut? * Cila është lënda e kërkimeve te tregut ? * Cilët faktorë – nevoja ndikojnë në kërkimet e tregut? * Si zhvillohet procesi i KT? * Prezentimi i qëndrimeve te menaxhereve ndaj KT dhe * Konkluzione dhe rekomandime!!!
 • 9. 9 C’jane Kerkimet e Tregut? KT jane: nje proces i mbledhjes, regjisitrimit, procesimit dhe i projektimit te te dhenave dhe informacioneve permes metodave shkencore me qellim te marrjes te vendimeve te marketingut .
 • 10. 10 Definimi i Kerkimeve te tregut KT - paraqesin nje procesi sistematik dhe objektiv te prodhimit të informacioneve – ne baze te te cilave merren vendime afariste.
 • 11. 11 • Informacioni duhet të jetë: 1. shkencor, jo intuitiv ose i mbledhur rastësisht 1. objektiv 2. jopersonal dhe 3. ne kohë të duhur. • Ndihmon çdo aspekt të vendimmarrjes në një organizatatë ose institucion
 • 12. 12 Pse na duhen Informatat?! Mjedisi i Marketingut - Faktoret? Planifikimi Strategjik Nevojat e konsumatoreve Konkurrenca
 • 13. 13 2. Lënda e Kërkimeve të tregut Lënda e KT- TreguLënda e KT- Tregu ProduktiProdukti ÇmimiÇmimi DistribuimiDistribuimi PromovimiPromovimi * Grate-jeta, 25 martesaGrate-jeta, 25 martesa
 • 14. 14 Zbulimi i mundësive të tregut dhe parashikimi i shitjes: Sa është potenciali i shitjes? Sa është pjesëmarrja e ndërrmarrjeve në treg? Çfarë janë tendencat zhvillimore në treg? Çfarë ndryshimesh mund të priten në sjelljen konsumatore? Cilat janë gjasat për depërtimin ne tregje të reja? Si bëhet parashikimi i shitjes?
 • 15. 15 Kërkimet lidhur me politikën e produkteve Çfarë është cilësia e produkteve tona në krahasim me ato të konkurrencës? Cilave atribute të produkteve duhet tu kushtohet rëndësi më e madhe? Çfarë dizajni duhet të ketë produkti? Si do të zhvillohen dhe lansohen produktet e reja në treg? Si do të bëhet eliminimi i produkteve të vjetëruara nga asortimenti i prodhimit? Si do të bëhet diversifikimi, modifikimi dhe simplifikimi i asortimentit të prodhimit? Cilat shërbime të shitjes do të përdoren më së shumti?
 • 16. 16 Kërkimet lidhur me politikat e çmimeve Çfarë çmimi të shitjes do t’i caktojmë produktit? Cilat metoda do t’i përdorin për caktimin e çmimit? Çfarë ndryshime të çmimit mund të priten brenda një linje të produktit? Sa është elasticiteti i kërkesës për produktet tona?
 • 17. 17 Kërkimet lidhur me politikën e distribuimit Çfarë kushtesh të shitjes do të përdoren për ndërmjetës? Si të vendoset lidhur me shitjen në kosnigacion? Çfarë kritere të distribuimit do të përdorë ndërrmarja? Si do të stimulohen ndëmjetësit? Cilat strategji të distribuimit do të përdorë ndërrmarja? Cilat lloje të ndërmjetësve do të përdoren?
 • 18. 18 Kërkimet lidhur me politikën e promocionit Çfarë forma të promocionit do të përdoren? Cilat qëllime dhe strategji të promocionit do t’i përdorë ndërrmarja? Cilat mediume do të përdoren dhe si do të bëhet seleksionimi i tyre? Cilat apele reklamuese do të përdoren? Sa do të jetë lartësia e buxhetit të promocionit? Si do të maten efektet e promocionit?
 • 19. 19 3. Nevoja – Faktoret per KT? Kufizimet kohore A ka menaxheri kohe te mjaftureshme para se të mar një vendimim? A është informata ekzistuese jo-adekuate për marrjen e vendimit ? A ka vendimi rëndësi të madhe strategjike a taktike? A i kalon vlera e informatës që do të përfitohet nga kërkimet shpenzimet e kërkimeve? Ndërmirren KT Të mos ndërmirrën KT Ekzistimi i të dhënave Natyra e vendimeve Dobia perball shpenzimeve Po PoPoPo Jo Jo Jo Jo
 • 20. 20 III. Nevoja për kërkimet e tregut
 • 21. 21 A të bëhen kërkime të tregut apo jo, varet prej këtyre faktorëve: 1. Koha që ekziston në dispozicion për vendimmarrje 2. Përshtatshmëria e të dhënave, 3. Natyra e vendimit që do të merret, dhe 4. Vlera e informacionit në krahasim me shpenzimet. III. Nevoja për kërkimet e tregut
 • 22. 22 4. Vlera e informacionit në krahasim me shpenzimet Kërkimet e tregut shkaktojnë shpenzime të caktuara. Nëse shpenzimet e tejkalojnë vlerën e informacionit nga ky kërkim atëherë nuk bëhen kërkime të tregut dhe anasjelltas.
 • 23. 23 VLERA POTENCIALE E PËRPJEKJEVE NË KT DUHET T’I TEJKALOJË SHPENZIMET Vlera • Reduktimi i pasigurisë •Rritja e gjasave për vendim të drejtë •Marketingu i përmirësuar • Veprim më efektiv që sjell rezultate më të mira Shpenzimet •Shpenzimet e kërkimeve •Shtyerja e marrjes së vendimeve •Rreziku i informimit të konkurrencës për akcionet e ndërmarrjes •Rreziku nga rezultatet e gabuara të kërkimeve
 • 24. 24 IV. Procesi i kërkimeve të tregut 1.1. Përkufizimi i prob. dhe iPërkufizimi i prob. dhe i qëllimeve kërkimoreqëllimeve kërkimore 2. Përpilimi i planit kërkimor 3. Mbledhja e të dhënave 4. Përp. dhe analiza e të dhënave 5.Prez. dhe interp i rezultateve kërk. - Fitimi i informacioneve 6. Implementimi Aksioni Karmini, policet ne ker, parateleviz., Dy prof. libara, gruaja –gripit.
 • 25. 25 IV.1. Përkufizimi i problemit dhe i qëllimeve kërkimore Përkufizimi i problemit është pika qendrore e procesit të kërkimeve në treg. KT mund të japin rezultate të mira vetëm nëse problemi është qartë i definuar dhe nëse dihen arsyet dhe qëllimet e kërkimeve të tregut. Një fjalë e urtë thotë: “PROBLEMI I PËKUFIZUAR MIRË ËSHTË GJYSMA E ZGJIDHJES”. 1.1. Përkufizimi i prob. dhe iPërkufizimi i prob. dhe i qëllimeve kërkimoreqëllimeve kërkimore
 • 26. 26 “I kam gjashtë shërbëtorë të ndershëm (ata më kanë mësuar çdo gjë që di), ata janë: çka, pse, kur, si, ku dhe kush.” --Rudyard Kipling
 • 27. 27 Në kuadër të planit kërkimor duhet të shqyrtohen këto çështje kryesore: IV. 2. Përpilimi i planit kërkimor Plani kërkimor 1.Burimet e të dhënave 2.Metodat kërkimore 3.Instrumentet kërkimore 4.Teknikat e kontaktimit 5.Plani i mostrës 6.Afatet e realizimit 7.Personeli kërkimor 2. Përpilimi i planit kërkimor
 • 28. 28 Sipas metodës së mbledhjes së të dhënave ndahen në: - sekondare dhe - primare. Të dhënat sekondare janë informacione të cilat janë mbledhur më herët, ose që janë mbledhur për qëllime të tjera. Të dhënat primare janë të dhëna origjinale të cilat fitohen në treg … 1. Burimet e të dhënave
 • 29. 29 Të dhënat primare mblidhen në bazë të tre formave më të përhapura: Vrojtimi, Anketa, dhe Eksperimentimi. Të dhënat sekondare mblidhen nëpërmjet – metodës historike. 2. Metodat kërkimore
 • 30. 30 Instrumentet kryesore gjatë mbledhjes së të dhënave primare janë: Pyetësori, Përkujtuesi, dhe Pajisjet mekanike.(audiometri, pulpometri,.. 3. Instrumentet kërkimore
 • 31. 31 Zgjedhja e mostrës POPULLATAPOPULLATA MOSTRAMOSTRAMostra: Një pjesëMostra: Një pjesë e vogël ee vogël e popullatës.popullatës.
 • 32. 32 . Plani i mostres. Plani i mostres Kush do te hulmtohet? Kush do te hulmtohet? Sa do te jete madhesia e mostres? Sa do te jete madhesia e mostres? Si do te zgjidhet mostra? Si do te zgjidhet mostra? Mostra e rastesishme ose qellimore? Mostra e rastesishme ose qellimore? Mostra si reprezentuese e populacionit
 • 33. 33 ZGJEDHJA E MOSTRËS ÇKA DUHET TË ZGJEDHET? ÇFARË MADHËSIE DUHET TË JETË MOSTRA? SI DO TË ZGJEDHEN PJESËT E MOSTRËS?
 • 34. 34 Studiuesi gjatë procesit kërkimor të tregut ka mundësi të përdorë disa teknika të kontaktimit, të cilat janë: Kontakti i drejtpërdrejt Biseda me telefon Kontakti nëpërmjet postës Kontakti nëpërmjet kompjuteri. 5. Teknikat e kontaktimit
 • 35. 35 FAZAT E GRUMBULLIMIT TË TË DHËNAVE
 • 36. 36 IV. 3. Mbledhja e të dhënave Me rastin e mbledhjes së të dhënave përmes anketës na paraqiten disa probleme:  Disa të anketuar nuk do të pranojnë bashkëpunim,  Disa të tjerë nuk ndodhen në shtëpi,  Disa mund të japin përgjigjeje të gabuara dhe jo të sinqerta,  Disa të tjerë mund të jenë shumë subjektivë gjatë dhënies së përgjigjeve. 3. Mbledhja e të dhënave
 • 37. 37 PËRPUNIMI I TË DHËNAVE DHE ANALIZIMI
 • 38. 38 IV. 4. Përpunimi dhe analiza e të dhënave Në kuadër të kësaj faze duhet të realizohen këto operacione: 1. Të bëhet kontrolli logjik, 2. Të bëhet kodimi i të dhënave, 3. Të futen të dhënat në kompjuter, 4. Të bëhet përpunimi dhe analiza statistikore e tyre, 5. Të nxirren përfundime dhe propozime. 4. Përp. dhe analiza e të dhënave
 • 39. 39 Gjatë hartimit të raporti kërkimor, studiuesi duhet t’i respektojë disa parime kryesore: 1. T’i ketë parasysh kujt i destinohet raporti, 2. T’i ketë parasysh qëllimet e kërkimeve, 3. Të jetë selektiv, 4. Të ketë parasysh renditjen logjike të prezantimeve, 5. Të shkruaj qartë, etj. IV. 5. Prezantimi dhe interpretimi i rezultateve 5.Prez. dhe interpreimi i rezultateve kërk. *Drejtori letren,, kryetari I partise…
 • 40. 40 Qëndrimet e menaxherëve gjatë kërkimit të tregut mund të klasifikohen në katër shkallë: Shkalla e injorimit, Shkalla e besimit të verbër, Shkalla e humbjes së iluzioneve, dhe Shkalla e pjekurisë. V. Qëndrimet e menaxherëve ndaj kërkimeve të tregut
 • 41. 41 “Sekreti i suksesit është që të dini ate që nuk e di dikush tjetër." Aristotel
 • 42. 42