SlideShare a Scribd company logo
Prof.Dr. Nasir SELIMI
Qëllimet e orës
Krahasimi i burimeve te financimit te NVM-ve
Burime vetanake Burime të huazuara
Burimet alternative te financimit
Kredia tregtare Partnerët Lizingu Faktoringu Kartlet kreditore
Burimet e financimit sipas fazave te zhvillimit te NVM-ve :
Kursimet e themeluesve,
familjes dhe miqëve
Biznes engjejt Risk-kapitali formal Bankat komerciale Oferta iniciale publike
Kuptimi i rëndësisë së financimit për zhvillimin e ndërmarrjes
09.03.2018 2
09.03.20183
Burimet e financimit
Burime financimi
Vetanake
Burime financimi
të huazuara
3F Paratë
Partnerët
Biznes engjëjt
Rreziko-kapitali
formal
Oferta iniciale
publike
Kreditë bankare
Kreditë tregtare
Faktoringu
Lizingu
Kartelat kreditore
Zanafilla
(Zhvillohet idea)
Fillimi
(Prodhohet protoptipi)
Faza e
hershme
(Produkti)
Faza e
vonshme
(Profitabil)
Zhvillimi i NVM-ve dhe financimi i tyre…
09.03.20184
BURIME TË FINANCIMIT TË BIZNESEVE TË VOGLA
09.03.2018
5
Kursimet e themeluesve
Familja, miqtë dhe biznes engjëjt
Skema qeveritare për përkrahje të NVM-ve
Rreziko-kapitalistët formal
Kreditë bankare dhe overdraft-i
Kredia tregtare, faktoringu, lizingu
Oferta iniciale publike
BURIMET E FINANCIMIT SIPAS LLOJIT TË
BIZNESIT
09.03.2018 6
Biznesi Burimi i financimit
Biznesi me normë të lartë
rreziku dhe profit të
paparashikueshëm
Kursimet e themeluesve,
Familjes dhe miqve
Biznes me normë të ulët
rreziku dhe profit të
paparashikueshëm
Financim nëpërmjet
Huazimit
(banka, kredi tregtare
Faktoring, lizing)
Biznes me profit të lartë
dhe të pa parashikueshëm
Kapitali i jashtëm vetanak
(rreziko-kapital)
O Shumica e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme,
në fillim financohen nga akumulimi i kursimeve të
themeluesve të tyre.
O “Duhet ta shoh një sipërmarrës, i cili i ka investuar mjetet e veta, qofshin ato
financiare ose materiale, në ndërmarrjen e re. Vetëm atëherë do të jem i sigurt
se sipërmarrësi do të vrapoj t’i zgjidhë problemet e ndërmarrjes, dhe jo të vrapoj
deri në byronë time dhe të m’i hedh çelësat e ndërmarrjes së tij”
O Përveç vetë themeluesve, anëtarët e familjes, të
afërmit dhe miqtë paraqesin burim të mirë i
mjeteve financiare.
09.03.2018 73F
MONE
Y
Partnerët
ONdryshimi i formës së organizimit të
biznesit: nga forma e pronësisë
individuale në formën e partneritetit
OPërveç tjerave partneriteti realizohet
edhe për shkak të nevojës për kapital
shtesë
ONdërmarrësi me parneritet e humb
kontrollin e plotë mbi pronësinë dhe
menaxhimin e ndërmarrjes 09.03.2018 8
 Rreziko–kapitali si burim financimi është i njohur që
nga shekulli i XV-të kur financonte hulumtuesit
aventuristë...
 Rreziko-kapitali - mjete financiare, zakonisht në formë
të kapitalit vetanak dhe menaxhment know-how, të
cilat investohen nga individë apo institucione të
ndryshme në biznese të vogla, të cilat nuk janë të
listuara në bursë dhe kanë potencial të madh për
rritje.
 Biznes engjëjt dhe rreziko-kapitali formal
RREZIKO-KAPITALI
09.03.20189
Rreziko - kapitali
Biznes
engjëjt
Fondet e
risk-kapitalit
Format e rreziko-kapitalit
09.03.2018
Prof. Dr. Nasir SELIMI
10
PROFILI DHE ATRIBUTET E BIZNES
ENGJËJVE
Termi “biznes engjëj” rrjedh nga Broduei (Broadway)
Biznes engjëjt (business angels) janë
investitorë privat, të cilët gjatë punës së
tyre aktive kanë fituar pasuri dhe
përvojë dhe janë të gatshëm këtë ta
investojnë në biznese të vogla, me
qëllim që t’ju ndihmojnë sipërmarrësve
të ri dhe të realizojnë profit për vete.
KARAKTERISTIKAT E BIZNES ENGJËJVE
09.03.2018 12
Meshkuj
Te pasur
Te
arsimuar
Mosha
Investojne
mjete
personale
Investim
direkt
Investojne
ne afersi
LLOJET E BIZNES ENGJËJVE
Engjëjt
sipërmarrës
Kërkuesit e
profitit
Maksimizues
të pasurisë
Zanafilla e këtij burimi financiar
lidhet me formimin e Korporatës
amerikane për hulumtim dhe
zhvillim (ARDC) në vitin 1946,
gjen. Georges Doriot
Rreziko-kapitali formal
09.03.2018 14

Rreziko-kapitali formal nënkupton ekzistimin e dy entiteve:
1. Investitorëve institucional, si burime të rreziko-kapitalit,
ku bëjnë pjesë fondet pensionale, kompanitë e sigurimit,
individë të ndryshëm, bankat investuese, korporatat etj., dhe
2. Kompania për risk-kapital, e cila i menaxhon këto fonde,
respektivisht i investon në ndërmarrjet e reja, të cilat
karakterizohen me një rritje të shpejtë, për të cilat mendohet
se posedojnë potenciale të fuqishme zhvillimore, të cilat nuk
janë të listuara në bursë, prandaj nuk janë me interes për
bankat
Rreziko-kapitali formal
09.03.2018 15
09.03.201816
Investitori 1
(fondi pensional)
Investitori 2
(komp.sigurimi)
Investitori 3
(korporata)
Investitori ….n
(…………)
Ndermarrja 1 Ndermarrja 2 Ndermarrja 3 Ndermarrja…n
Kompania
per risk-
kapital
Fondi per
risk-kapital
SHTETËROR
KORPORATIV
FINANCIAR
PARTNERITET
09.03.2018 17

kompensimi për
menaxhim
(management
fee)
pjesëmarrja në
fitim (carried
interest)
Kompensimi i kompanive të RKF
09.03.2018 18
Aktivitetet e rreziko-kapitalistëve
09.03.2018 19
1.
Grumbullimi
i kapitalit
2.
Investimi
3.
Mbikëqyrja
4.
Dalja
FINANCIMI PERMES KREDIVE BANKARE
5C –te e kredise bankare
09.03.2018
20
LLOJET E KREDIVE BANKARE
09.03.2018 Doc.Dr. Veland Ramadani 21
revolving-aranzhmani
Banka komerciale, shumën e kontraktuar, është e detyruar t’ia lë në dispozicion shfrytëzuesit (sipërmarrësit), pa
marrë parasysh atë se ka ose nuk ka mungesë të mjeteve. Revolving kredia mund të zgjas edhe më shumë se një
vit dhe për shkak të shumës së mjeteve të garantuara, është më e shtrenjtë e linja kreditore.
linja kreditore
Është kontratë midis bankës komerciale, me të cilën caktohet shuma e kreditit, shumë të cilën banka ia lë në
dispozicion ndërmarrjes për një periudhë të caktuar (zakonisht një vit). Me kontratën për linjën kreditore banka nuk
e garanton kredinë, por vetëm deklaron se, nëse disponon me mjete të mjaftueshme, do t’i mundësojë ndërmarrjes
të marrë borxh në një shumë të caktuar, në cilindo qoftë moment të periudhës së paraparë
kredia me pagesë fikse
Debitori (sipërmarrësi) bënë pagesën kreditorit (bankës) me rregull në mënyrë periodike (në muaj, në tre muaj dhe
vjetore). Pagesat në këto kredi përfshinë në vete kamatën dhe kryegjënë, kështu që në momentin e skadimit të
afatit për kthimin e kredisë, ajo shlyhet tërësisht.
5. OFERTAT INICIALE PUBLIKE
09.03.2018
22
Oferta publike iniciale paraqet emisionin e parë të letrave me vlerë
të një firmë. Në rastin e një oferte publike për shitje, oferta fiton
publicitet të gjërë dhe me këtë rast ftohen investitorët të bëjnë kërkesë
për blerje letra me vlerë.
Në SHBA nëse letra e re me vlerë u është shitur më shumë se 25
blerësve, ajo atëherë bëhet emision publik i letrave me vlerë.
Ndërmarrjet mund të arrijnë tek mjetet plotësuese financiare përmes
emitimit të fletëobligacioneve dhe akcioneve
- sigurimi i obligimit të fortë
- përpjekjet më të mira
Llojetëfletëobligacioneve
09.03.2018 23
Flete-
obligacionet
Me kupon
E regjistruar
Participative
Konvertibile
09.03.2018 24Prof. Dr. Nasir SELIMI
Te thjeshta
Janë letra me vlerë të cilat pronareve u
mundësojne të drejtën e votës në kuvendin
e firmës
Të drejtë pjesëmarrjeje në ndarjen e
mjeteve në rast falimentimi ose likuidimi
Të drejtë pjesëmarrjeje në ndarjen e profitit
të firmës
Të drejta tjera të parapara me ligj dhe
statutin e firmës.
Prioritare
janë aksione të atilla, të cilat
karakterizohen me një dividendë fikse,
p.sh. 3% e vlerës nominale të aksionit, pa
marrë parasysh fitimin e realizuar të
ndërmarrjes.
Këto aksione dallohen me përparësinë gjatë
pagesës së dividendit në krahasim me
aksionet e thjeshta.
Aksionet prioritare karakterizohen me të
ashtuquajturën “dispozitë kumulative”
BURIME TJERA FINANCIMI (ALTERNATIVE)
09.03.2018 25
LIZINGU
FAKTORINGU
KREDIA TREGTARE
PARTNERËT
KARTELAT
KREDITORE
09.03.2018Doc.Dr. Veland Ramadani26
Themeluesi
Jeff Bezos formoi Amazon.com
investoi10.000 $ dhe mori hua 44.000 $
Familja
prinderit investuan 245.500 $
Business angels
dy BA investuan 54.408 $
Grup i business angels
20 BA investuan 937.000 $
Familja
motrat dhe vellezerit investuan 20.000 $
Risk-kapitalistet
Investuan 8 milione $
Bursa
Tre milion akcione u ofruan per 49,1
milione $
Kredi dhe fleteobligacione
401 milion $
Qershor-nentor 1994
Shkurt-korrik 1995
Gusht-dhjetor 1995
Dhjetor 1995 – Мај 1996
Мај 1996
Qershor 1996
Мај 1997
Dhjetor 1997– Мај 1998
Linja kohore burim financimi
Shembulli 1
Amazon.com
Financimi i Google.com
09.03.201827
Burim financimi Viti Dollare
Sergey Brin dhe Larry Page (themelues) 1998 Limit-kartela kreditore
Andy Bechtolsheim (business angel) 1998 100.000
Familja dhe miqte 1998 900.000
Risk-kapital formal 1999 25.000.000
Oferta iniciale publike (IPO) 2004 1.670.000.000
Burimi: Meyer, T., Venure Сapital: Bridge between Idea and Innovation, Deutsche Bank Research, Frankfurt, 2008, p.10

More Related Content

What's hot

Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronikeLigj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
Zana Agushi
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
Veton Sopjani
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Shpejtim Rudi
 
Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkeses
Bessnik Latifi
 
Menaxhment strategjik java-12
Menaxhment strategjik java-12Menaxhment strategjik java-12
Menaxhment strategjik java-12
Gazmir Rrahmani
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
Ermon Cërvadiku
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar30
 
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurrueseStudimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese
Aneida Bajraktari Bicja
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
LidijeRapaj
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Ajete Malaj
 
Marketing Nderkombetar
Marketing NderkombetarMarketing Nderkombetar
Marketing Nderkombetar
Ermon Cërvadiku
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
Besart Rexhepi
 
Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2
Ermon Cërvadiku
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
Zana Agushi
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
Menaxherat
 
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
fatonbajrami1
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Shpend Stojkaj
 

What's hot (20)

Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronikeLigj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
 
Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkeses
 
Monopoli
MonopoliMonopoli
Monopoli
 
Menaxhment strategjik java-12
Menaxhment strategjik java-12Menaxhment strategjik java-12
Menaxhment strategjik java-12
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurrueseStudimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese
Studimi dhe parashikimi i mjedisit, analiza konkurruese
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
 
Marketing Nderkombetar
Marketing NderkombetarMarketing Nderkombetar
Marketing Nderkombetar
 
Makroekonomia slides
Makroekonomia slidesMakroekonomia slides
Makroekonomia slides
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
 
Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
 
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
 

Similar to Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla

Karakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimitKarakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimit
Lirim Beluli
 
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuajLeksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Mikena Çako
 
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogelLigj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Zana Agushi
 
Aktiviteti i korporatave te sigurimeve (Ligjerata 5)
Aktiviteti i korporatave te sigurimeve (Ligjerata 5)Aktiviteti i korporatave te sigurimeve (Ligjerata 5)
Aktiviteti i korporatave te sigurimeve (Ligjerata 5)
Fisnik Morina
 
2.s.a financimi i korporates me aksione
2.s.a financimi i korporates me aksione2.s.a financimi i korporates me aksione
2.s.a financimi i korporates me aksione
Menaxherat
 
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxherat
 
Tregu i kapitalit
Tregu i kapitalitTregu i kapitalit
Tregu i kapitalit
redonnabajrami19
 
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
drilon emini
 
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaIdentifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Nuhi Sela
 
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Arlind Asani
 
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit
Duresa M. Bytyqi
 
Tregu i kapitalit
Tregu i kapitalitTregu i kapitalit
Tregu i kapitalit
redonnabajrami19
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe Biznesi
Menaxherat
 
Menaxhimi parimet e menaxhimit
Menaxhimi parimet e menaxhimitMenaxhimi parimet e menaxhimit
Menaxhimi parimet e menaxhimit
Shpejtim Rudi
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
Ymer Ejupi
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Ramadan Ademi
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
Menaxherat
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)
Vilma Hoxha
 

Similar to Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla (20)

Karakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimitKarakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimit
 
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuajLeksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
Leksion 12 -_gjetja_e_parave_per_biznesin_tuaj
 
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogelLigj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
 
Aktiviteti i korporatave te sigurimeve (Ligjerata 5)
Aktiviteti i korporatave te sigurimeve (Ligjerata 5)Aktiviteti i korporatave te sigurimeve (Ligjerata 5)
Aktiviteti i korporatave te sigurimeve (Ligjerata 5)
 
2.s.a financimi i korporates me aksione
2.s.a financimi i korporates me aksione2.s.a financimi i korporates me aksione
2.s.a financimi i korporates me aksione
 
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
 
Tregu i kapitalit
Tregu i kapitalitTregu i kapitalit
Tregu i kapitalit
 
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
 
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaIdentifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
 
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
 
Firma
FirmaFirma
Firma
 
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit
 
Tregu i kapitalit
Tregu i kapitalitTregu i kapitalit
Tregu i kapitalit
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe Biznesi
 
Menaxhimi parimet e menaxhimit
Menaxhimi parimet e menaxhimitMenaxhimi parimet e menaxhimit
Menaxhimi parimet e menaxhimit
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)
 

More from Zana Agushi

Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogelLigj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Zana Agushi
 
Biznesi familjar
Biznesi familjarBiznesi familjar
Biznesi familjar
Zana Agushi
 
Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Biznes nderkombetar Ligjerata-4Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Zana Agushi
 
Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Biznes nderkombetar Ligjerata -4Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Zana Agushi
 
Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Biznes nderkombetar Ligjerata-2Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Zana Agushi
 
Planifikimi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
Zana Agushi
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
Zana Agushi
 
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimitL 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
Zana Agushi
 
Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4
Zana Agushi
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Zana Agushi
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Zana Agushi
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Zana Agushi
 

More from Zana Agushi (12)

Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogelLigj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
Ligj. nr. 4, franshiza dhe biznesi i vogel
 
Biznesi familjar
Biznesi familjarBiznesi familjar
Biznesi familjar
 
Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Biznes nderkombetar Ligjerata-4Biznes nderkombetar Ligjerata-4
Biznes nderkombetar Ligjerata-4
 
Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Biznes nderkombetar Ligjerata -4Biznes nderkombetar Ligjerata -4
Biznes nderkombetar Ligjerata -4
 
Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Biznes nderkombetar Ligjerata-2Biznes nderkombetar Ligjerata-2
Biznes nderkombetar Ligjerata-2
 
Planifikimi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
 
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimitL 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
L 6dhe 7 - metoda e formimit te qmimit
 
Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 

Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla

 • 2. Qëllimet e orës Krahasimi i burimeve te financimit te NVM-ve Burime vetanake Burime të huazuara Burimet alternative te financimit Kredia tregtare Partnerët Lizingu Faktoringu Kartlet kreditore Burimet e financimit sipas fazave te zhvillimit te NVM-ve : Kursimet e themeluesve, familjes dhe miqëve Biznes engjejt Risk-kapitali formal Bankat komerciale Oferta iniciale publike Kuptimi i rëndësisë së financimit për zhvillimin e ndërmarrjes 09.03.2018 2
 • 3. 09.03.20183 Burimet e financimit Burime financimi Vetanake Burime financimi të huazuara 3F Paratë Partnerët Biznes engjëjt Rreziko-kapitali formal Oferta iniciale publike Kreditë bankare Kreditë tregtare Faktoringu Lizingu Kartelat kreditore
 • 4. Zanafilla (Zhvillohet idea) Fillimi (Prodhohet protoptipi) Faza e hershme (Produkti) Faza e vonshme (Profitabil) Zhvillimi i NVM-ve dhe financimi i tyre… 09.03.20184
 • 5. BURIME TË FINANCIMIT TË BIZNESEVE TË VOGLA 09.03.2018 5 Kursimet e themeluesve Familja, miqtë dhe biznes engjëjt Skema qeveritare për përkrahje të NVM-ve Rreziko-kapitalistët formal Kreditë bankare dhe overdraft-i Kredia tregtare, faktoringu, lizingu Oferta iniciale publike
 • 6. BURIMET E FINANCIMIT SIPAS LLOJIT TË BIZNESIT 09.03.2018 6 Biznesi Burimi i financimit Biznesi me normë të lartë rreziku dhe profit të paparashikueshëm Kursimet e themeluesve, Familjes dhe miqve Biznes me normë të ulët rreziku dhe profit të paparashikueshëm Financim nëpërmjet Huazimit (banka, kredi tregtare Faktoring, lizing) Biznes me profit të lartë dhe të pa parashikueshëm Kapitali i jashtëm vetanak (rreziko-kapital)
 • 7. O Shumica e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, në fillim financohen nga akumulimi i kursimeve të themeluesve të tyre. O “Duhet ta shoh një sipërmarrës, i cili i ka investuar mjetet e veta, qofshin ato financiare ose materiale, në ndërmarrjen e re. Vetëm atëherë do të jem i sigurt se sipërmarrësi do të vrapoj t’i zgjidhë problemet e ndërmarrjes, dhe jo të vrapoj deri në byronë time dhe të m’i hedh çelësat e ndërmarrjes së tij” O Përveç vetë themeluesve, anëtarët e familjes, të afërmit dhe miqtë paraqesin burim të mirë i mjeteve financiare. 09.03.2018 73F MONE Y
 • 8. Partnerët ONdryshimi i formës së organizimit të biznesit: nga forma e pronësisë individuale në formën e partneritetit OPërveç tjerave partneriteti realizohet edhe për shkak të nevojës për kapital shtesë ONdërmarrësi me parneritet e humb kontrollin e plotë mbi pronësinë dhe menaxhimin e ndërmarrjes 09.03.2018 8
 • 9.  Rreziko–kapitali si burim financimi është i njohur që nga shekulli i XV-të kur financonte hulumtuesit aventuristë...  Rreziko-kapitali - mjete financiare, zakonisht në formë të kapitalit vetanak dhe menaxhment know-how, të cilat investohen nga individë apo institucione të ndryshme në biznese të vogla, të cilat nuk janë të listuara në bursë dhe kanë potencial të madh për rritje.  Biznes engjëjt dhe rreziko-kapitali formal RREZIKO-KAPITALI 09.03.20189
 • 10. Rreziko - kapitali Biznes engjëjt Fondet e risk-kapitalit Format e rreziko-kapitalit 09.03.2018 Prof. Dr. Nasir SELIMI 10
 • 11. PROFILI DHE ATRIBUTET E BIZNES ENGJËJVE Termi “biznes engjëj” rrjedh nga Broduei (Broadway) Biznes engjëjt (business angels) janë investitorë privat, të cilët gjatë punës së tyre aktive kanë fituar pasuri dhe përvojë dhe janë të gatshëm këtë ta investojnë në biznese të vogla, me qëllim që t’ju ndihmojnë sipërmarrësve të ri dhe të realizojnë profit për vete.
 • 12. KARAKTERISTIKAT E BIZNES ENGJËJVE 09.03.2018 12 Meshkuj Te pasur Te arsimuar Mosha Investojne mjete personale Investim direkt Investojne ne afersi
 • 13. LLOJET E BIZNES ENGJËJVE Engjëjt sipërmarrës Kërkuesit e profitit Maksimizues të pasurisë
 • 14. Zanafilla e këtij burimi financiar lidhet me formimin e Korporatës amerikane për hulumtim dhe zhvillim (ARDC) në vitin 1946, gjen. Georges Doriot Rreziko-kapitali formal 09.03.2018 14
 • 15.  Rreziko-kapitali formal nënkupton ekzistimin e dy entiteve: 1. Investitorëve institucional, si burime të rreziko-kapitalit, ku bëjnë pjesë fondet pensionale, kompanitë e sigurimit, individë të ndryshëm, bankat investuese, korporatat etj., dhe 2. Kompania për risk-kapital, e cila i menaxhon këto fonde, respektivisht i investon në ndërmarrjet e reja, të cilat karakterizohen me një rritje të shpejtë, për të cilat mendohet se posedojnë potenciale të fuqishme zhvillimore, të cilat nuk janë të listuara në bursë, prandaj nuk janë me interes për bankat Rreziko-kapitali formal 09.03.2018 15
 • 16. 09.03.201816 Investitori 1 (fondi pensional) Investitori 2 (komp.sigurimi) Investitori 3 (korporata) Investitori ….n (…………) Ndermarrja 1 Ndermarrja 2 Ndermarrja 3 Ndermarrja…n Kompania per risk- kapital Fondi per risk-kapital
 • 18.  kompensimi për menaxhim (management fee) pjesëmarrja në fitim (carried interest) Kompensimi i kompanive të RKF 09.03.2018 18
 • 19. Aktivitetet e rreziko-kapitalistëve 09.03.2018 19 1. Grumbullimi i kapitalit 2. Investimi 3. Mbikëqyrja 4. Dalja
 • 20. FINANCIMI PERMES KREDIVE BANKARE 5C –te e kredise bankare 09.03.2018 20
 • 21. LLOJET E KREDIVE BANKARE 09.03.2018 Doc.Dr. Veland Ramadani 21 revolving-aranzhmani Banka komerciale, shumën e kontraktuar, është e detyruar t’ia lë në dispozicion shfrytëzuesit (sipërmarrësit), pa marrë parasysh atë se ka ose nuk ka mungesë të mjeteve. Revolving kredia mund të zgjas edhe më shumë se një vit dhe për shkak të shumës së mjeteve të garantuara, është më e shtrenjtë e linja kreditore. linja kreditore Është kontratë midis bankës komerciale, me të cilën caktohet shuma e kreditit, shumë të cilën banka ia lë në dispozicion ndërmarrjes për një periudhë të caktuar (zakonisht një vit). Me kontratën për linjën kreditore banka nuk e garanton kredinë, por vetëm deklaron se, nëse disponon me mjete të mjaftueshme, do t’i mundësojë ndërmarrjes të marrë borxh në një shumë të caktuar, në cilindo qoftë moment të periudhës së paraparë kredia me pagesë fikse Debitori (sipërmarrësi) bënë pagesën kreditorit (bankës) me rregull në mënyrë periodike (në muaj, në tre muaj dhe vjetore). Pagesat në këto kredi përfshinë në vete kamatën dhe kryegjënë, kështu që në momentin e skadimit të afatit për kthimin e kredisë, ajo shlyhet tërësisht.
 • 22. 5. OFERTAT INICIALE PUBLIKE 09.03.2018 22 Oferta publike iniciale paraqet emisionin e parë të letrave me vlerë të një firmë. Në rastin e një oferte publike për shitje, oferta fiton publicitet të gjërë dhe me këtë rast ftohen investitorët të bëjnë kërkesë për blerje letra me vlerë. Në SHBA nëse letra e re me vlerë u është shitur më shumë se 25 blerësve, ajo atëherë bëhet emision publik i letrave me vlerë. Ndërmarrjet mund të arrijnë tek mjetet plotësuese financiare përmes emitimit të fletëobligacioneve dhe akcioneve - sigurimi i obligimit të fortë - përpjekjet më të mira
 • 24. 09.03.2018 24Prof. Dr. Nasir SELIMI Te thjeshta Janë letra me vlerë të cilat pronareve u mundësojne të drejtën e votës në kuvendin e firmës Të drejtë pjesëmarrjeje në ndarjen e mjeteve në rast falimentimi ose likuidimi Të drejtë pjesëmarrjeje në ndarjen e profitit të firmës Të drejta tjera të parapara me ligj dhe statutin e firmës. Prioritare janë aksione të atilla, të cilat karakterizohen me një dividendë fikse, p.sh. 3% e vlerës nominale të aksionit, pa marrë parasysh fitimin e realizuar të ndërmarrjes. Këto aksione dallohen me përparësinë gjatë pagesës së dividendit në krahasim me aksionet e thjeshta. Aksionet prioritare karakterizohen me të ashtuquajturën “dispozitë kumulative”
 • 25. BURIME TJERA FINANCIMI (ALTERNATIVE) 09.03.2018 25 LIZINGU FAKTORINGU KREDIA TREGTARE PARTNERËT KARTELAT KREDITORE
 • 26. 09.03.2018Doc.Dr. Veland Ramadani26 Themeluesi Jeff Bezos formoi Amazon.com investoi10.000 $ dhe mori hua 44.000 $ Familja prinderit investuan 245.500 $ Business angels dy BA investuan 54.408 $ Grup i business angels 20 BA investuan 937.000 $ Familja motrat dhe vellezerit investuan 20.000 $ Risk-kapitalistet Investuan 8 milione $ Bursa Tre milion akcione u ofruan per 49,1 milione $ Kredi dhe fleteobligacione 401 milion $ Qershor-nentor 1994 Shkurt-korrik 1995 Gusht-dhjetor 1995 Dhjetor 1995 – Мај 1996 Мај 1996 Qershor 1996 Мај 1997 Dhjetor 1997– Мај 1998 Linja kohore burim financimi Shembulli 1 Amazon.com
 • 27. Financimi i Google.com 09.03.201827 Burim financimi Viti Dollare Sergey Brin dhe Larry Page (themelues) 1998 Limit-kartela kreditore Andy Bechtolsheim (business angel) 1998 100.000 Familja dhe miqte 1998 900.000 Risk-kapital formal 1999 25.000.000 Oferta iniciale publike (IPO) 2004 1.670.000.000 Burimi: Meyer, T., Venure Сapital: Bridge between Idea and Innovation, Deutsche Bank Research, Frankfurt, 2008, p.10