SlideShare a Scribd company logo
Politika e PromocionitPolitika e Promocionit
Nail
Renditja Emri i kompanisë Shpenzimet për reklama
(milionë)
1 Protector & Gamble $ 4,898.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AT&T
General Corp.
Time Warner
Verzion Communications
Ford Motor Co.
GlaxSmitheKline
Walt Disney Co.
Johnson & Johnson
Unilever
Toyota Motor Corp.
Sony Corp.
DaimlerChrysler
General Electric Co.
Sprint Nextel Corp.
Mc Donald’s Corp.
Sears Holdings Corp.
L’oreal
Kraft Foods
Macy’s
Honda Motor
Bank of America Corp.
Nissan Motor Co.
Pepsi Co.
3,344.7
3,296.1
3,088.8
2,821.1
2,576.8
2,444.2
2,320.0
2,290.5
2,098.3
1,995.3
1,994.0
1,952.2
1,860.2
1,775.2
1,748.3
1,652.8
1,456.3
1,423.2
1,361.2
1,350.8
1,334.4
1,328.9
1,322.7
25 Nestle 1,315.0
Coca cola…2011viti
3 mil $ ne vit…
““Në mungesë të PROMOCIONITNë mungesë të PROMOCIONIT
ndodh diçka e tmerrshmendodh diçka e tmerrshme
……..ASGJË !”..ASGJË !”
BarnumBarnum
Përmbajtja:Përmbajtja:
1. PROMOCIONI (përkufizimi, roli, qëllimet)
2. Sistemi komunikues i promocionit
Elementet e procesit të Komunikimit
3. Format/llojet e promocionit (shitja
personale, përparimi i shitjes, publiciteti,
reklama)
4. Planifikimi i promocionit
5. Strategjitë alternative të promocionit
6. EFEKTET E PROMOCIONIT,,,,,,ETJ
C’eshte promocioni?C’eshte promocioni?
 Njeri nga nga 4 instrumente e MMNjeri nga nga 4 instrumente e MM
 Kotleri ka dhënë një përkufizim në tëKotleri ka dhënë një përkufizim në të
cilin thote se:“cilin thote se:“Promocioni përfshin tëPromocioni përfshin të
gjitha mjetet e sistemit të marketingut ,gjitha mjetet e sistemit të marketingut ,
detyrë e të cilave ështëdetyrë e të cilave është komunikimi mekomunikimi me
blerësit potencialblerësit potencial”.”.
Procesi i komunikimit makroProcesi i komunikimit makro
Elementet e procesit te KomunikimitElementet e procesit te Komunikimit
PK duhet te jape pergjigje ne:PK duhet te jape pergjigje ne:
Kush? Cka? Me cilat Kanale? Kujt? Me cilat efekte?Kush? Cka? Me cilat Kanale? Kujt? Me cilat efekte?
Kush..*P
Cka..
Zhurma
Dekodimi
Interpretimi
Kujt
Përgjigja
(rezultatet)
Format kryesore të PromocionitFormat kryesore të Promocionit
Përparimi
i
shitjes
Publiciteti
Shitja
personale
Reklama
PROMOCIONI MIX
PUBLICITETI EKONOMIKPUBLICITETI EKONOMIK
Përparësitë e publicitetit ekonomik :Përparësitë e publicitetit ekonomik :
* Publiciteti është risi, lajm nga jeta e përditshme e ndërmarrjes,* Publiciteti është risi, lajm nga jeta e përditshme e ndërmarrjes,
 Publiciteti krijon një imazh pozitiv për ndërmarrjen.Publiciteti krijon një imazh pozitiv për ndërmarrjen.
 Porositë e publicitetit zakonisht botohen në faqet e shtypit dhePorositë e publicitetit zakonisht botohen në faqet e shtypit dhe
emetohen në kohë dhe hapësirë të caktuar ne televizion dhe në radio,emetohen në kohë dhe hapësirë të caktuar ne televizion dhe në radio,
ku zakonisht nuk paraqitën porositë e reklamës.ku zakonisht nuk paraqitën porositë e reklamës.
 Publiciteti në porositë e veta ka shpesh elemente të reklamës, tëPubliciteti në porositë e veta ka shpesh elemente të reklamës, të
shitjes personale dhe të përparimit të shitjes, keshtu që i plotësonshitjes personale dhe të përparimit të shitjes, keshtu që i plotëson
përpjekjet e veprimëve të tyre.përpjekjet e veprimëve të tyre.
 Publiciteti nuk paguhetPubliciteti nuk paguhet
 Publiciteti:Publiciteti:
 Aktivitet iAktivitet i papaguarpapaguar per percjelljen eper percjelljen e
informatave prej kompanise deri teinformatave prej kompanise deri te
konsumatoret potencial.konsumatoret potencial.
** Perparesite:Perparesite:
 Me i besueshem;Me i besueshem;
 Relativisht i lira.Relativisht i lira.
** Mangesite:Mangesite:
 Kontrolli i vogelKontrolli i vogel
Perparimi I shitjesPerparimi I shitjes
 Sipas Kotlerit eshte: aktivitet mbeshtetesSipas Kotlerit eshte: aktivitet mbeshtetes
afatgjate per stimulimin e blerjes teafatgjate per stimulimin e blerjes te
produkteve.produkteve.
** Karakteristikat e PSh jane:Karakteristikat e PSh jane:
 Komunikimi;Komunikimi;
 Stimulimi dheStimulimi dhe
 Thirrja (ftesa).Thirrja (ftesa).
SALES PROMOTIONSALES PROMOTION
 stimulate purchasesstimulate purchases
 increase store trafficincrease store traffic
2 for 1 Sale
Buy One,
Get One
Free
$2 off
after 8PM
on Tuesday
PËRPARIMI I SHITJESPËRPARIMI I SHITJES
Sipas Obraz “Përparimi i shitjes ndikonë që t’a rrisëSipas Obraz “Përparimi i shitjes ndikonë që t’a rrisë
efikasitetin e reklamës dhe shitjes personale”efikasitetin e reklamës dhe shitjes personale”
• Të shpejtoj dhe lehtësoj qarkullimin e produkteve dhe
Shërbimeve
•Të ndikoj në bashkëpunimi e suksesshëm në mes blerësve
dhe shitësve;
•Të aftësoj pesonelin shitës;
•Të lehtësoj gjetjen, zgjidhjen dhe blerjen e produkti nga
ana e konsumatorit;
•Të ndikoj përmes panaireve, ekspozimeve në ritjen e nivelit
ekonomik dhe kulturor të konsumatorit;
P.sh.:Bleni mbulesen e re X … FLM! Te vjetren dhurojani PER BAMIRESI!Bleni mbulesen e re X … FLM! Te vjetren dhurojani PER BAMIRESI!
……. Blemeni …ju deshiroje oreks te mire! Te zbrazur mos me gjuani ne natyre!!! etj. Blemeni …ju deshiroje oreks te mire! Te zbrazur mos me gjuani ne natyre!!! etj
“t’ia kthejmë natyrës atë që i kemi marrë” dhuron pisha fidane..Cao Berto!
Mjetet e PSHMjetet e PSH
1.1. Stimulimi I konsumatoreveStimulimi I konsumatoreve: lojrat shperblyese,: lojrat shperblyese,
kuponat, mostrat, sprovimi I produktit etj.kuponat, mostrat, sprovimi I produktit etj.
2.2. Stimulimi I ndermjetesveStimulimi I ndermjetesve: Aftesimi dhe motivimi I: Aftesimi dhe motivimi I
personelit, informimi dhe kultivimi I kontakteve,personelit, informimi dhe kultivimi I kontakteve,
rregullimi dhe promocioni ne vendin e shitjes.rregullimi dhe promocioni ne vendin e shitjes.
3.3. Stimulimi I personelit shitesStimulimi I personelit shites: aftesimi , keshillimi,: aftesimi , keshillimi,
informimi dhe motivimi I personelit shites teinformimi dhe motivimi I personelit shites te
ndermarrjes.ndermarrjes.
4.4. Stimulimi I opinionitStimulimi I opinionit:: Panairet, ekspozitat dhePanairet, ekspozitat dhe
revyte e ndryshmerevyte e ndryshme
Treguikonsumitfinal
Publiciteti
Shitja personale
Perparimi i shitjes
Reklama
Publiciteti
Reklama
Perparimi i shitjes
Shitja personale
Treguikonsumitafarist
Rendesia
relative
Rendesia
relative
Planifikimi I Promocionit
1. QËLLIMET e promocionit1. QËLLIMET e promocionit
KONSUMATORIKONSUMATORI
(TREGU)(TREGU)
Bindëse
K
ujtuese
Informative
Targetimi
•Ngritja e vetëdijes
•Spjegimi mbi përdorimin e
produktit
•Ndërtimi i imazhit të
kompanisë
•Të ndërroj përceptimin
ekonsumatorit mbi produktin
•Të influencoj në vendim për
blerjen e produktit
•Përkujton konsumatorin se
produkti ende i nevoitet
•Përkujton konsumatorin se
ku mund të blej produktin
P.sh. IPKO
CLP - FAZAT
Planifikimi I promocionit varet edhe ngaPlanifikimi I promocionit varet edhe nga
CJPCJP
Legjenda :
Levizja e produkteve
Levizja e informacioneve te promocionit
NdermarjaNdermarja
Tregtia me
shumice
Tregtia me
shumice
Tregtia me
pakice
Tregtia me
pakice
KonsumatoretKonsumatoret
NdermarjaNdermarja
Tregtia me
shumice
Tregtia me
shumice
Tregtia me
pakice
Tregtia me
pakice
KonsumatoretKonsumatoret
A. Strategjia e
shtyrjes
b.Strategjia e terheqjes
St
.
K
o
m
b.
A keni pyetje – JuA keni pyetje – Ju
lutem???lutem???
REKLAMREKLAM
AA
Modeli AIDAModeli AIDA
* Pula , Tollovi , xheneti; lulet
Modeli A.I.D.A.Modeli A.I.D.A.
(dizajnimi i mesazhit)(dizajnimi i mesazhit)
Për të zhvilluar një komunikim efektiv me konsumatorin duhet të
bëhet analiza e proçesit të komunikimit
( si reagon dhe e kupton marrësi mesazhin –shiquar nga prizma e
konsumatorit)
Vëmendje
Interes
Diçka duhet të ndodh
që të tërhiqet vëmendja
Duhet zgjuar interes
në mënyrë që vazhdohet
më tej
Dëshirë
Duhet nxitur te blerësi
dëshira për të blerë
Veprim
Duhet të veprohet
që dëshira të realizohet
Cka po shihni?Cka po shihni?
Cka po shihni?Cka po shihni?naiminaimi ..
Shitja personaleShitja personale
..
KarakteristikatKarakteristikat
Përplasja
personale
Përplasja
personale
KultivimiKultivimi
PërgjigjaPërgjigja
•Krijon një kontakt:
-të drejtëpërdrejtë
-të gjallë dhe
-interaktiv
•Krijon një kontakt:
-të drejtëpërdrejtë
-të gjallë dhe
-interaktiv
•Krijimi i raporteve:
-të pastra shitëse
-miqësore dhe
-personale
•Krijimi i raporteve:
-të pastra shitëse
-miqësore dhe
-personale
•Blerësi:
-ndjen obligim
-të marrë pjesë
Aktive gjatë bisedës
•Blerësi:
-ndjen obligim
-të marrë pjesë
Aktive gjatë bisedës
Fazat e procesit të Shitjes PersonaleFazat e procesit të Shitjes Personale
Fazat e Shitjes Personale sipas…. Keller
Faza
Përgaditore
Kontakti i Parë
Hulumtimi i
nevojave të
konsumatorë
Prezentimi i produktit
Zgjidhja e vërejtjeve
të konsumatorit
Vendosje për blerje &
Vizita plotësuese
Observimi, zingjiri (preferencat),
Caktimi i takimit (telef.), etj
Përshtypja në secondat e parë
-Fillon bisedën me pyetje; Kush,
Çka,kur, ku etj.
-Dëgjimi aktiv
- Shitësi t’a njeh mirë produktin
-Cmimi ceket në “senduiq”
-Vërejtjet e arsyeshme
-Vërejtjet e paarsyeshme
Kurorëzimi me sukses i punës
së shitësit
Dy vesh nje goje…
Mediumet
reklamuese
Mediumet
reklamuese
Mediumet
e reja
Mediumet
e reja
GazetaGazeta
Reklama e
drejtpwrdrejt
Reklama e
drejtpwrdrejt TelevizioniTelevizioni
Revistat
Radio
Percaktoni koston e mediumitPercaktoni koston e mediumit
Kostoja per nje mije (KPM):
Sa kushton dergimi i nje mesazhi per 1,000
anetare te nje audience – mediumi ?
Kosotoja per njesi X 1,000 = KPM
Tirazhi I mediumit
Si ndikon cmimi ne zgjedhjen e mediumit?Si ndikon cmimi ne zgjedhjen e mediumit?
ExpressExpress Koha ditoreKoha ditore
$20,000$20,000
KosotojaKosotoja
per tere faqen:per tere faqen: $30,000$30,000
Tirazhi –Tirazhi –
qarkulllimi:qarkulllimi:
800,000800,000 1,500,0001,500,000
KPM:KPM: $200 x 1,000
8000
$200 x 1,000
8000
$300 x 1,000
15000
$300 x 1,000
15000
= $25= $25 = $20= $20
$200$200 $300$300
80008000 1500015000
Gazeta është mediumi më i përhapur për shpërndarjen e
porosive reklamuese.
Përparsit :
Aksioni i shpejtë,
Masiviteti,
Aksionet e lokalizuara,
Mundësia e shpalljeve solemne,
Besueshmëria.
Anët negative :
Nuk lexohen nga të gjithë,
Kanë karakter lokal,
Koha e shkurtër e ekzistimit,
Kualiteti i dobët i materialit,
reprodukues.
GAZETA
Revistat si mediume reklamuese kanë një rol të madh për
shpërnadrjen e porosive reklamuese deri te konsumatorët
potencialë të ndërmarrjes në treg .
Përparësit:
- Seleksionimi i lexuesve ,
- Leximi i tërsishëm i revistave,
- Paraqitja e qartë .
Anë negative:
- E metë kryesore e revistave si
mediume reklamuese në
krahasim me gazetat është
pamundësia për reagime të
shpejta.
REVISTAT
Me bashkimin e zërit, fjalës së gjallë dhe fotografisë televizioni i
dha ekonomisë një medium të fuqishëm reklamues për
transmetimin e porosive dhe informacioneve .
Përparësit:
- Aksionet e shpejta
- Efekteve vizuele dhe auditive
- Përshtypja e madhe e realitetit
- Dinamikën e fotografisë
- Prezantimi dhe demonstrimi i
- produktit
- Paraqitja reale e produktit etj.
Anët negative:
- Shpenzimet e mëdha reklamuese
- Ngarkesa e madhe me porosi
reklamuese
-Paraqitja krahasuese e porosive
reklamuese.
TELEVIZIONI
Përparësit:
- Dëgjimi përmes radios në mënyrë
të drejtpërdrejtë, të sinqertë dhe
individuale te çdo dëgjues.
- Ekzistimi i mundësisë që porosia
reklamuese të përcillet me muzikë
dhe me efekte të zërit .
- Shpejtësia e madhe e lajmërimit
masiv.
- Porositë përmes radios mund të
dëgjohen gjatë tërë ditës pa e
ndërprerë punën, pushimin,
argëtimin, ushqimin etj.
Anët negative:
- Porosit e radios janë shumë të
gjata dhe shpesh i ndërpresin
emisionet.
- Janë të rënda, jointeresante
dhe jo argëtuese
- Janë shumë agresive dhe të
përgatitura pa shije.
RADIO
Reklama përmes postës (reklama e drejtpërdrejtë) – Me reklamë të
drejtpërdrejt sipas J.Sudarit kuptojmë: bartjen e porosive reklamuese përmes
mjeteve direkte reklamuese, postes , ndarjen dhe dhënien e drejtpërdrejt ne
dorë konsumatorëve si dhe ndarjen në vend të shitjes dhe në panaire.
Llojet kryesore të mjeteve reklamuese të këtij mediumi janë:
- Letrat reklamuese me karton për përgjigje
- Letrat reklamuese pa karton për përgjigje
- Prospektet me letrën reklamuese
- Prospektet dhe katalogët
- Dërgesat e mostrave dhe mjeteve tredimensionale reklamuese.
REKLAMA E DREJTPËRDREJTË
Zhvillimi gjithnjë e më i shpejtë i mikroelektronikës hapi mundësi të
reja për procesin e komunikimit dhe të informimit .
Mediumet e reja sipas funksioneve të tyre ndahen në:
- Mediume për komunikime teknike, ku bëjnë pjesë: fotokopjuesit,
teleprinterit
- Mediumet për mbledhjen dhe ruajtjen e informacioneve ku bëjnë pjesë:
videokasetat, videopllakat, bazat e të dhënave.
- Mediumet transmetuese ku bëjnë pjesë: teleteksti, videoteksti, interneti.
MEDIUMET E REJA REKLAMUESE
Metodat per
formimin e
buxhetit
reklamues
Metodat per
formimin e
buxhetit
reklamues
Perqindja
nga vellimi
i shitjes
Perqindja
nga vellimi
i shitjes
Metoda
dhe modelet
kuantitative
Metoda
dhe modelet
kuantitative
Perqindja
per njesi
te shitjes
Perqindja
per njesi
te shitjes
Qellimit
dhe
detyres
Qellimit
dhe
detyres
Paritetit
te
konkurrences
Paritetit
te
konkurrences
Mundesive
financiare
te ndermarrjes
Mundesive
financiare
te ndermarrjes
VLERËSIMI I EFEKTEVEVLERËSIMI I EFEKTEVE
REKLAMUESEREKLAMUESE
 Kompleksiteti i problemit të matjes së efekteveKompleksiteti i problemit të matjes së efekteve
reklamuese rrjedh nga fakti se:reklamuese rrjedh nga fakti se:
– reklama shpesh është vetëm njëra nga variablat ereklama shpesh është vetëm njëra nga variablat e
marketingut;marketingut;
– në vëllimin e shitjes ndikojnë edhe faktorë ekstern prej tënë vëllimin e shitjes ndikojnë edhe faktorë ekstern prej të
cilëve rëndësi të veçantë ka konkurrenca;cilëve rëndësi të veçantë ka konkurrenca;
– egziston distanca kohore në mes të veprimit të reklamës dheegziston distanca kohore në mes të veprimit të reklamës dhe
paraqitjes së efekteve.paraqitjes së efekteve.
 Dallojmë dy lloje të vlerësimeve të efekteveDallojmë dy lloje të vlerësimeve të efekteve
reklamuese:reklamuese:
 Vlerësimi i efektëve komunikuese të reklamës,Vlerësimi i efektëve komunikuese të reklamës,
 Vlerësimi i efektëve shitëse të reklamës.Vlerësimi i efektëve shitëse të reklamës.
VLERËSIMI I EFEKTEVE KOMUNIKUESE TËVLERËSIMI I EFEKTEVE KOMUNIKUESE TË
REKLAMËSREKLAMËS
 Qëllimi i reklamës nuk është që të shesë, por ti levizë blerësit nëQëllimi i reklamës nuk është që të shesë, por ti levizë blerësit në
rrugen e komunikimit kah faza përfundimtare – aksioni i blerjës .rrugen e komunikimit kah faza përfundimtare – aksioni i blerjës .
 Për vlerësimin e efekteve komunikuese të reklamës shfrytëzohenPër vlerësimin e efekteve komunikuese të reklamës shfrytëzohen
disa lloje të testeve, e qe janë:disa lloje të testeve, e qe janë:
– Sipas kohës së testimitSipas kohës së testimit: testet paraprake dhe testet plotësuese.: testet paraprake dhe testet plotësuese.
– Sipas objektit të testimitSipas objektit të testimit: testet e shpalljes dhe elementet e saj,: testet e shpalljes dhe elementet e saj,
testet e vetëdijes, testet e kujtesës, testet e qëndrimëve, testet e interesimit.testet e vetëdijes, testet e kujtesës, testet e qëndrimëve, testet e interesimit.
– Sipas mënyrës së fitimit të të dhënaveSipas mënyrës së fitimit të të dhënave: testet eksperimentale dhe: testet eksperimentale dhe
testet kërkimoretestet kërkimore..
VLERËSIMI I EFEKTEVE SHITËSE TË REKLAMËSVLERËSIMI I EFEKTEVE SHITËSE TË REKLAMËS
 Në kuadër të vlerësimit të efektëve shitëseNë kuadër të vlerësimit të efektëve shitëse
të reklamës vlerësohen:të reklamës vlerësohen:
– Koeficienti i përgjithshëm i efikasitetit të reklamës;Koeficienti i përgjithshëm i efikasitetit të reklamës;
– Koeficienti i efikasitetit të shitjes;Koeficienti i efikasitetit të shitjes;
– Koeficienti i elasticitetit të reklamës;Koeficienti i elasticitetit të reklamës;
– Koeficienti i efikasitetit margjinal;Koeficienti i efikasitetit margjinal;
– Koeficienti i efikasitetit penetrues; dheKoeficienti i efikasitetit penetrues; dhe
_ Koeficienti i korrelacionit të reklamës._ Koeficienti i korrelacionit të reklamës.
hapi 6: Vleresoni efektet .hapi 6: Vleresoni efektet .
Step 5: Set the BudgetStep 5: Set the Budget
Step 4: Develop Strategies and TacticsStep 4: Develop Strategies and Tactics
Step 3: Determine MC ObjectivesStep 3: Determine MC Objectives
Step 2: Analyze SWOTsStep 2: Analyze SWOTs
Step 1: Identify Target AudiencesStep 1: Identify Target Audiences
hapi 5: Caktoni buxhetinhapi 5: Caktoni buxhetin
hapi 4: Zhvilloni Strategjite dhe taktikathapi 4: Zhvilloni Strategjite dhe taktikat
hapi 3: Percaktoni Objectivat e SIK -uthapi 3: Percaktoni Objectivat e SIK -ut
hapi 2: Analiza SWOTs - Mjedisihapi 2: Analiza SWOTs - Mjedisi
hapi 1: Identifikoni audiencen cak - STPhapi 1: Identifikoni audiencen cak - STP
Cilat jane 6 hapat e procesit te SIK-ut?Cilat jane 6 hapat e procesit te SIK-ut?
Promocioni nail reshidi

More Related Content

What's hot

Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
Sabir Asipi
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
Bastri Fetahu
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Zana Agushi
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar30
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
Zana Agushi
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_reGashi Besnik
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Jozef Nokaj
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni ekonomia
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Zana Agushi
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
Ermon Cërvadiku
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
Veton Sopjani
 
Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6
Valdet Shala
 

What's hot (20)

Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Cmimet
CmimetCmimet
Cmimet
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
 
Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6
 

Viewers also liked

MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
Ermirë Redenica
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
Veton Sopjani
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Ajete Malaj
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Menaxherat
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian...
Menaxherat
 
Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1
Menaxherat
 
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Menaxherat
 
Sjellja organizative berim ramosaj
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
Menaxherat
 
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Menaxherat
 
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiAnaliza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Menaxherat
 
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Menaxherat
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
Menaxherat
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Menaxherat
 
Testi i dyte promocioni
Testi i dyte promocioniTesti i dyte promocioni
Testi i dyte promocioni
Valdet Shala
 
Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Delfina Ukaj
 
Pasqyra e ditarit
Pasqyra e ditaritPasqyra e ditarit
Pasqyra e ditaritMenaxherat
 

Viewers also liked (20)

MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Coca cola
Coca colaCoca cola
Coca cola
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian...
 
Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1
 
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
 
Sjellja organizative berim ramosaj
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
 
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
 
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiAnaliza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
 
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
 
Testi i dyte promocioni
Testi i dyte promocioniTesti i dyte promocioni
Testi i dyte promocioni
 
Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!Procesi i shitjes!
Procesi i shitjes!
 
Pasqyra e ditarit
Pasqyra e ditaritPasqyra e ditarit
Pasqyra e ditarit
 

Similar to Promocioni nail reshidi

Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaTendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Uragan Alija
 
marketing mars 2015
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
Kastriot Gashi
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
Duresa M. Bytyqi
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingutMenaxherat
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
SabirRramanaj
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
Valdet Shala
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Jetmir Loku
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj
 
c00d
c00dc00d
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
KetiGjipali
 
Plani I Biznesit
Plani I BiznesitPlani I Biznesit
Plani I Biznesitdritoni
 
C00d
C00dC00d
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kujtim Hameli
 
Tregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësit
Tregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësitTregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësit
Tregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësit
Fitore ZEQIRI
 
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
INVA SHAHOLLI
 
Hyrje ne internet marketing
Hyrje ne internet marketingHyrje ne internet marketing
Hyrje ne internet marketing
Besart Bajrami
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitBesart Krasniqi
 
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
Samije Saiti-Demiri
 

Similar to Promocioni nail reshidi (20)

Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaTendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
 
marketing mars 2015
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre KursiBeiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
Beiersdorf AG (NIVEA) Detyre Kursi
 
Plani I Biznesit
Plani I BiznesitPlani I Biznesit
Plani I Biznesit
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
 
Tregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësit
Tregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësitTregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësit
Tregu i firmës “mc food”, sfidat dhe mundësit
 
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
Pdfslide.net punim seminarik-55b0cd262e832
 
Hyrje ne internet marketing
Hyrje ne internet marketingHyrje ne internet marketing
Hyrje ne internet marketing
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i Komunikimit
 
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
 

More from Menaxherat

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Menaxherat
 
Statistike indekset
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
Menaxherat
 
Si te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
Menaxherat
 
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Menaxherat
 
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
Menaxherat
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Menaxherat
 
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Menaxherat
 
Mjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
Menaxherat
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
Menaxherat
 
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxherat
 
Kuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
Menaxherat
 
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Menaxherat
 
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat
 
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Menaxherat
 
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat
 
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat
 
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat
 
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat
 

More from Menaxherat (20)

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
 
Statistike indekset
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
 
Si te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
 
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
 
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
 
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
 
Mjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
 
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
 
Kuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
 
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
 
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
 
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
 
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
 
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
 
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
 
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
 

Promocioni nail reshidi

 • 1. Politika e PromocionitPolitika e Promocionit Nail
 • 2.
 • 3. Renditja Emri i kompanisë Shpenzimet për reklama (milionë) 1 Protector & Gamble $ 4,898.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AT&T General Corp. Time Warner Verzion Communications Ford Motor Co. GlaxSmitheKline Walt Disney Co. Johnson & Johnson Unilever Toyota Motor Corp. Sony Corp. DaimlerChrysler General Electric Co. Sprint Nextel Corp. Mc Donald’s Corp. Sears Holdings Corp. L’oreal Kraft Foods Macy’s Honda Motor Bank of America Corp. Nissan Motor Co. Pepsi Co. 3,344.7 3,296.1 3,088.8 2,821.1 2,576.8 2,444.2 2,320.0 2,290.5 2,098.3 1,995.3 1,994.0 1,952.2 1,860.2 1,775.2 1,748.3 1,652.8 1,456.3 1,423.2 1,361.2 1,350.8 1,334.4 1,328.9 1,322.7 25 Nestle 1,315.0 Coca cola…2011viti 3 mil $ ne vit…
 • 4. ““Në mungesë të PROMOCIONITNë mungesë të PROMOCIONIT ndodh diçka e tmerrshmendodh diçka e tmerrshme ……..ASGJË !”..ASGJË !” BarnumBarnum
 • 5. Përmbajtja:Përmbajtja: 1. PROMOCIONI (përkufizimi, roli, qëllimet) 2. Sistemi komunikues i promocionit Elementet e procesit të Komunikimit 3. Format/llojet e promocionit (shitja personale, përparimi i shitjes, publiciteti, reklama) 4. Planifikimi i promocionit 5. Strategjitë alternative të promocionit 6. EFEKTET E PROMOCIONIT,,,,,,ETJ
 • 6. C’eshte promocioni?C’eshte promocioni?  Njeri nga nga 4 instrumente e MMNjeri nga nga 4 instrumente e MM  Kotleri ka dhënë një përkufizim në tëKotleri ka dhënë një përkufizim në të cilin thote se:“cilin thote se:“Promocioni përfshin tëPromocioni përfshin të gjitha mjetet e sistemit të marketingut ,gjitha mjetet e sistemit të marketingut , detyrë e të cilave ështëdetyrë e të cilave është komunikimi mekomunikimi me blerësit potencialblerësit potencial”.”.
 • 7. Procesi i komunikimit makroProcesi i komunikimit makro
 • 8. Elementet e procesit te KomunikimitElementet e procesit te Komunikimit PK duhet te jape pergjigje ne:PK duhet te jape pergjigje ne: Kush? Cka? Me cilat Kanale? Kujt? Me cilat efekte?Kush? Cka? Me cilat Kanale? Kujt? Me cilat efekte? Kush..*P Cka.. Zhurma Dekodimi Interpretimi Kujt Përgjigja (rezultatet)
 • 9. Format kryesore të PromocionitFormat kryesore të Promocionit Përparimi i shitjes Publiciteti Shitja personale Reklama PROMOCIONI MIX
 • 10. PUBLICITETI EKONOMIKPUBLICITETI EKONOMIK Përparësitë e publicitetit ekonomik :Përparësitë e publicitetit ekonomik : * Publiciteti është risi, lajm nga jeta e përditshme e ndërmarrjes,* Publiciteti është risi, lajm nga jeta e përditshme e ndërmarrjes,  Publiciteti krijon një imazh pozitiv për ndërmarrjen.Publiciteti krijon një imazh pozitiv për ndërmarrjen.  Porositë e publicitetit zakonisht botohen në faqet e shtypit dhePorositë e publicitetit zakonisht botohen në faqet e shtypit dhe emetohen në kohë dhe hapësirë të caktuar ne televizion dhe në radio,emetohen në kohë dhe hapësirë të caktuar ne televizion dhe në radio, ku zakonisht nuk paraqitën porositë e reklamës.ku zakonisht nuk paraqitën porositë e reklamës.  Publiciteti në porositë e veta ka shpesh elemente të reklamës, tëPubliciteti në porositë e veta ka shpesh elemente të reklamës, të shitjes personale dhe të përparimit të shitjes, keshtu që i plotësonshitjes personale dhe të përparimit të shitjes, keshtu që i plotëson përpjekjet e veprimëve të tyre.përpjekjet e veprimëve të tyre.  Publiciteti nuk paguhetPubliciteti nuk paguhet
 • 11.  Publiciteti:Publiciteti:  Aktivitet iAktivitet i papaguarpapaguar per percjelljen eper percjelljen e informatave prej kompanise deri teinformatave prej kompanise deri te konsumatoret potencial.konsumatoret potencial. ** Perparesite:Perparesite:  Me i besueshem;Me i besueshem;  Relativisht i lira.Relativisht i lira. ** Mangesite:Mangesite:  Kontrolli i vogelKontrolli i vogel
 • 12.
 • 13. Perparimi I shitjesPerparimi I shitjes  Sipas Kotlerit eshte: aktivitet mbeshtetesSipas Kotlerit eshte: aktivitet mbeshtetes afatgjate per stimulimin e blerjes teafatgjate per stimulimin e blerjes te produkteve.produkteve. ** Karakteristikat e PSh jane:Karakteristikat e PSh jane:  Komunikimi;Komunikimi;  Stimulimi dheStimulimi dhe  Thirrja (ftesa).Thirrja (ftesa).
 • 14. SALES PROMOTIONSALES PROMOTION  stimulate purchasesstimulate purchases  increase store trafficincrease store traffic 2 for 1 Sale Buy One, Get One Free $2 off after 8PM on Tuesday
 • 15. PËRPARIMI I SHITJESPËRPARIMI I SHITJES Sipas Obraz “Përparimi i shitjes ndikonë që t’a rrisëSipas Obraz “Përparimi i shitjes ndikonë që t’a rrisë efikasitetin e reklamës dhe shitjes personale”efikasitetin e reklamës dhe shitjes personale” • Të shpejtoj dhe lehtësoj qarkullimin e produkteve dhe Shërbimeve •Të ndikoj në bashkëpunimi e suksesshëm në mes blerësve dhe shitësve; •Të aftësoj pesonelin shitës; •Të lehtësoj gjetjen, zgjidhjen dhe blerjen e produkti nga ana e konsumatorit; •Të ndikoj përmes panaireve, ekspozimeve në ritjen e nivelit ekonomik dhe kulturor të konsumatorit; P.sh.:Bleni mbulesen e re X … FLM! Te vjetren dhurojani PER BAMIRESI!Bleni mbulesen e re X … FLM! Te vjetren dhurojani PER BAMIRESI! ……. Blemeni …ju deshiroje oreks te mire! Te zbrazur mos me gjuani ne natyre!!! etj. Blemeni …ju deshiroje oreks te mire! Te zbrazur mos me gjuani ne natyre!!! etj “t’ia kthejmë natyrës atë që i kemi marrë” dhuron pisha fidane..Cao Berto!
 • 16. Mjetet e PSHMjetet e PSH 1.1. Stimulimi I konsumatoreveStimulimi I konsumatoreve: lojrat shperblyese,: lojrat shperblyese, kuponat, mostrat, sprovimi I produktit etj.kuponat, mostrat, sprovimi I produktit etj. 2.2. Stimulimi I ndermjetesveStimulimi I ndermjetesve: Aftesimi dhe motivimi I: Aftesimi dhe motivimi I personelit, informimi dhe kultivimi I kontakteve,personelit, informimi dhe kultivimi I kontakteve, rregullimi dhe promocioni ne vendin e shitjes.rregullimi dhe promocioni ne vendin e shitjes. 3.3. Stimulimi I personelit shitesStimulimi I personelit shites: aftesimi , keshillimi,: aftesimi , keshillimi, informimi dhe motivimi I personelit shites teinformimi dhe motivimi I personelit shites te ndermarrjes.ndermarrjes. 4.4. Stimulimi I opinionitStimulimi I opinionit:: Panairet, ekspozitat dhePanairet, ekspozitat dhe revyte e ndryshmerevyte e ndryshme
 • 17. Treguikonsumitfinal Publiciteti Shitja personale Perparimi i shitjes Reklama Publiciteti Reklama Perparimi i shitjes Shitja personale Treguikonsumitafarist Rendesia relative Rendesia relative Planifikimi I Promocionit
 • 18. 1. QËLLIMET e promocionit1. QËLLIMET e promocionit KONSUMATORIKONSUMATORI (TREGU)(TREGU) Bindëse K ujtuese Informative Targetimi •Ngritja e vetëdijes •Spjegimi mbi përdorimin e produktit •Ndërtimi i imazhit të kompanisë •Të ndërroj përceptimin ekonsumatorit mbi produktin •Të influencoj në vendim për blerjen e produktit •Përkujton konsumatorin se produkti ende i nevoitet •Përkujton konsumatorin se ku mund të blej produktin P.sh. IPKO CLP - FAZAT
 • 19. Planifikimi I promocionit varet edhe ngaPlanifikimi I promocionit varet edhe nga CJPCJP
 • 20. Legjenda : Levizja e produkteve Levizja e informacioneve te promocionit NdermarjaNdermarja Tregtia me shumice Tregtia me shumice Tregtia me pakice Tregtia me pakice KonsumatoretKonsumatoret NdermarjaNdermarja Tregtia me shumice Tregtia me shumice Tregtia me pakice Tregtia me pakice KonsumatoretKonsumatoret A. Strategjia e shtyrjes b.Strategjia e terheqjes St . K o m b.
 • 21. A keni pyetje – JuA keni pyetje – Ju lutem???lutem???
 • 23.
 • 24.
 • 25. Modeli AIDAModeli AIDA * Pula , Tollovi , xheneti; lulet
 • 26.
 • 27. Modeli A.I.D.A.Modeli A.I.D.A. (dizajnimi i mesazhit)(dizajnimi i mesazhit) Për të zhvilluar një komunikim efektiv me konsumatorin duhet të bëhet analiza e proçesit të komunikimit ( si reagon dhe e kupton marrësi mesazhin –shiquar nga prizma e konsumatorit) Vëmendje Interes Diçka duhet të ndodh që të tërhiqet vëmendja Duhet zgjuar interes në mënyrë që vazhdohet më tej Dëshirë Duhet nxitur te blerësi dëshira për të blerë Veprim Duhet të veprohet që dëshira të realizohet
 • 28.
 • 29. Cka po shihni?Cka po shihni?
 • 30. Cka po shihni?Cka po shihni?naiminaimi ..
 • 31. Shitja personaleShitja personale .. KarakteristikatKarakteristikat Përplasja personale Përplasja personale KultivimiKultivimi PërgjigjaPërgjigja •Krijon një kontakt: -të drejtëpërdrejtë -të gjallë dhe -interaktiv •Krijon një kontakt: -të drejtëpërdrejtë -të gjallë dhe -interaktiv •Krijimi i raporteve: -të pastra shitëse -miqësore dhe -personale •Krijimi i raporteve: -të pastra shitëse -miqësore dhe -personale •Blerësi: -ndjen obligim -të marrë pjesë Aktive gjatë bisedës •Blerësi: -ndjen obligim -të marrë pjesë Aktive gjatë bisedës
 • 32. Fazat e procesit të Shitjes PersonaleFazat e procesit të Shitjes Personale Fazat e Shitjes Personale sipas…. Keller Faza Përgaditore Kontakti i Parë Hulumtimi i nevojave të konsumatorë Prezentimi i produktit Zgjidhja e vërejtjeve të konsumatorit Vendosje për blerje & Vizita plotësuese Observimi, zingjiri (preferencat), Caktimi i takimit (telef.), etj Përshtypja në secondat e parë -Fillon bisedën me pyetje; Kush, Çka,kur, ku etj. -Dëgjimi aktiv - Shitësi t’a njeh mirë produktin -Cmimi ceket në “senduiq” -Vërejtjet e arsyeshme -Vërejtjet e paarsyeshme Kurorëzimi me sukses i punës së shitësit Dy vesh nje goje…
 • 33. Mediumet reklamuese Mediumet reklamuese Mediumet e reja Mediumet e reja GazetaGazeta Reklama e drejtpwrdrejt Reklama e drejtpwrdrejt TelevizioniTelevizioni Revistat Radio
 • 34. Percaktoni koston e mediumitPercaktoni koston e mediumit Kostoja per nje mije (KPM): Sa kushton dergimi i nje mesazhi per 1,000 anetare te nje audience – mediumi ? Kosotoja per njesi X 1,000 = KPM Tirazhi I mediumit
 • 35. Si ndikon cmimi ne zgjedhjen e mediumit?Si ndikon cmimi ne zgjedhjen e mediumit? ExpressExpress Koha ditoreKoha ditore $20,000$20,000 KosotojaKosotoja per tere faqen:per tere faqen: $30,000$30,000 Tirazhi –Tirazhi – qarkulllimi:qarkulllimi: 800,000800,000 1,500,0001,500,000 KPM:KPM: $200 x 1,000 8000 $200 x 1,000 8000 $300 x 1,000 15000 $300 x 1,000 15000 = $25= $25 = $20= $20 $200$200 $300$300 80008000 1500015000
 • 36. Gazeta është mediumi më i përhapur për shpërndarjen e porosive reklamuese. Përparsit : Aksioni i shpejtë, Masiviteti, Aksionet e lokalizuara, Mundësia e shpalljeve solemne, Besueshmëria. Anët negative : Nuk lexohen nga të gjithë, Kanë karakter lokal, Koha e shkurtër e ekzistimit, Kualiteti i dobët i materialit, reprodukues. GAZETA
 • 37. Revistat si mediume reklamuese kanë një rol të madh për shpërnadrjen e porosive reklamuese deri te konsumatorët potencialë të ndërmarrjes në treg . Përparësit: - Seleksionimi i lexuesve , - Leximi i tërsishëm i revistave, - Paraqitja e qartë . Anë negative: - E metë kryesore e revistave si mediume reklamuese në krahasim me gazetat është pamundësia për reagime të shpejta. REVISTAT
 • 38. Me bashkimin e zërit, fjalës së gjallë dhe fotografisë televizioni i dha ekonomisë një medium të fuqishëm reklamues për transmetimin e porosive dhe informacioneve . Përparësit: - Aksionet e shpejta - Efekteve vizuele dhe auditive - Përshtypja e madhe e realitetit - Dinamikën e fotografisë - Prezantimi dhe demonstrimi i - produktit - Paraqitja reale e produktit etj. Anët negative: - Shpenzimet e mëdha reklamuese - Ngarkesa e madhe me porosi reklamuese -Paraqitja krahasuese e porosive reklamuese. TELEVIZIONI
 • 39. Përparësit: - Dëgjimi përmes radios në mënyrë të drejtpërdrejtë, të sinqertë dhe individuale te çdo dëgjues. - Ekzistimi i mundësisë që porosia reklamuese të përcillet me muzikë dhe me efekte të zërit . - Shpejtësia e madhe e lajmërimit masiv. - Porositë përmes radios mund të dëgjohen gjatë tërë ditës pa e ndërprerë punën, pushimin, argëtimin, ushqimin etj. Anët negative: - Porosit e radios janë shumë të gjata dhe shpesh i ndërpresin emisionet. - Janë të rënda, jointeresante dhe jo argëtuese - Janë shumë agresive dhe të përgatitura pa shije. RADIO
 • 40. Reklama përmes postës (reklama e drejtpërdrejtë) – Me reklamë të drejtpërdrejt sipas J.Sudarit kuptojmë: bartjen e porosive reklamuese përmes mjeteve direkte reklamuese, postes , ndarjen dhe dhënien e drejtpërdrejt ne dorë konsumatorëve si dhe ndarjen në vend të shitjes dhe në panaire. Llojet kryesore të mjeteve reklamuese të këtij mediumi janë: - Letrat reklamuese me karton për përgjigje - Letrat reklamuese pa karton për përgjigje - Prospektet me letrën reklamuese - Prospektet dhe katalogët - Dërgesat e mostrave dhe mjeteve tredimensionale reklamuese. REKLAMA E DREJTPËRDREJTË
 • 41. Zhvillimi gjithnjë e më i shpejtë i mikroelektronikës hapi mundësi të reja për procesin e komunikimit dhe të informimit . Mediumet e reja sipas funksioneve të tyre ndahen në: - Mediume për komunikime teknike, ku bëjnë pjesë: fotokopjuesit, teleprinterit - Mediumet për mbledhjen dhe ruajtjen e informacioneve ku bëjnë pjesë: videokasetat, videopllakat, bazat e të dhënave. - Mediumet transmetuese ku bëjnë pjesë: teleteksti, videoteksti, interneti. MEDIUMET E REJA REKLAMUESE
 • 42. Metodat per formimin e buxhetit reklamues Metodat per formimin e buxhetit reklamues Perqindja nga vellimi i shitjes Perqindja nga vellimi i shitjes Metoda dhe modelet kuantitative Metoda dhe modelet kuantitative Perqindja per njesi te shitjes Perqindja per njesi te shitjes Qellimit dhe detyres Qellimit dhe detyres Paritetit te konkurrences Paritetit te konkurrences Mundesive financiare te ndermarrjes Mundesive financiare te ndermarrjes
 • 43. VLERËSIMI I EFEKTEVEVLERËSIMI I EFEKTEVE REKLAMUESEREKLAMUESE  Kompleksiteti i problemit të matjes së efekteveKompleksiteti i problemit të matjes së efekteve reklamuese rrjedh nga fakti se:reklamuese rrjedh nga fakti se: – reklama shpesh është vetëm njëra nga variablat ereklama shpesh është vetëm njëra nga variablat e marketingut;marketingut; – në vëllimin e shitjes ndikojnë edhe faktorë ekstern prej tënë vëllimin e shitjes ndikojnë edhe faktorë ekstern prej të cilëve rëndësi të veçantë ka konkurrenca;cilëve rëndësi të veçantë ka konkurrenca; – egziston distanca kohore në mes të veprimit të reklamës dheegziston distanca kohore në mes të veprimit të reklamës dhe paraqitjes së efekteve.paraqitjes së efekteve.
 • 44.  Dallojmë dy lloje të vlerësimeve të efekteveDallojmë dy lloje të vlerësimeve të efekteve reklamuese:reklamuese:  Vlerësimi i efektëve komunikuese të reklamës,Vlerësimi i efektëve komunikuese të reklamës,  Vlerësimi i efektëve shitëse të reklamës.Vlerësimi i efektëve shitëse të reklamës.
 • 45. VLERËSIMI I EFEKTEVE KOMUNIKUESE TËVLERËSIMI I EFEKTEVE KOMUNIKUESE TË REKLAMËSREKLAMËS  Qëllimi i reklamës nuk është që të shesë, por ti levizë blerësit nëQëllimi i reklamës nuk është që të shesë, por ti levizë blerësit në rrugen e komunikimit kah faza përfundimtare – aksioni i blerjës .rrugen e komunikimit kah faza përfundimtare – aksioni i blerjës .  Për vlerësimin e efekteve komunikuese të reklamës shfrytëzohenPër vlerësimin e efekteve komunikuese të reklamës shfrytëzohen disa lloje të testeve, e qe janë:disa lloje të testeve, e qe janë: – Sipas kohës së testimitSipas kohës së testimit: testet paraprake dhe testet plotësuese.: testet paraprake dhe testet plotësuese. – Sipas objektit të testimitSipas objektit të testimit: testet e shpalljes dhe elementet e saj,: testet e shpalljes dhe elementet e saj, testet e vetëdijes, testet e kujtesës, testet e qëndrimëve, testet e interesimit.testet e vetëdijes, testet e kujtesës, testet e qëndrimëve, testet e interesimit. – Sipas mënyrës së fitimit të të dhënaveSipas mënyrës së fitimit të të dhënave: testet eksperimentale dhe: testet eksperimentale dhe testet kërkimoretestet kërkimore..
 • 46. VLERËSIMI I EFEKTEVE SHITËSE TË REKLAMËSVLERËSIMI I EFEKTEVE SHITËSE TË REKLAMËS  Në kuadër të vlerësimit të efektëve shitëseNë kuadër të vlerësimit të efektëve shitëse të reklamës vlerësohen:të reklamës vlerësohen: – Koeficienti i përgjithshëm i efikasitetit të reklamës;Koeficienti i përgjithshëm i efikasitetit të reklamës; – Koeficienti i efikasitetit të shitjes;Koeficienti i efikasitetit të shitjes; – Koeficienti i elasticitetit të reklamës;Koeficienti i elasticitetit të reklamës; – Koeficienti i efikasitetit margjinal;Koeficienti i efikasitetit margjinal; – Koeficienti i efikasitetit penetrues; dheKoeficienti i efikasitetit penetrues; dhe _ Koeficienti i korrelacionit të reklamës._ Koeficienti i korrelacionit të reklamës.
 • 47. hapi 6: Vleresoni efektet .hapi 6: Vleresoni efektet . Step 5: Set the BudgetStep 5: Set the Budget Step 4: Develop Strategies and TacticsStep 4: Develop Strategies and Tactics Step 3: Determine MC ObjectivesStep 3: Determine MC Objectives Step 2: Analyze SWOTsStep 2: Analyze SWOTs Step 1: Identify Target AudiencesStep 1: Identify Target Audiences hapi 5: Caktoni buxhetinhapi 5: Caktoni buxhetin hapi 4: Zhvilloni Strategjite dhe taktikathapi 4: Zhvilloni Strategjite dhe taktikat hapi 3: Percaktoni Objectivat e SIK -uthapi 3: Percaktoni Objectivat e SIK -ut hapi 2: Analiza SWOTs - Mjedisihapi 2: Analiza SWOTs - Mjedisi hapi 1: Identifikoni audiencen cak - STPhapi 1: Identifikoni audiencen cak - STP Cilat jane 6 hapat e procesit te SIK-ut?Cilat jane 6 hapat e procesit te SIK-ut?

Editor's Notes

 1. Sales promotion is a specific type of promotion that is used to INCREASE TRAFFIC in a store and to stimulate purchases. Examples of sales promotions are coupons, percent off sales, sweepstakes and contests. Ask: What is the only way you can use a coupon for a product? BUY THE PRODUCT. What is the only way to get 30% off a pair of jean? BUY THE JEANS What is the only way to get a free item for the 1st 100 customers? GO TO THE STORE See – sales promotions work to get the customers in the store and to make purchases.