SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
1-1           Çështë Statistika ?
Qëllimet:
Pas kësaj ore të ligjeratave ju duhet të jeni në gjendje që të :

   Kuptoni rolin dhe rëndësinë e statistikës.
   Spjegoni se çka kuptoni me dukuri masive variabile, mostër, njësi
   statistikore dhe variabël.
   Bëni dallimin në mes të variablave kualitative dhe variablave
   kuntitative
   Bëni dallimin në mes të variablave diskrete dhe variablave të
   vazhdueshme.
   Kuptoni se çka është Statistika Deskriptive dhe Statistika
   Reprezentative.
   Keni një paraftyrim rreth zhvillimit historik të statistikës.
   Kuptoni rëndësinë e kompjuterëve dhe softverëve për aplikimin e
                Bazat e Statistikës 2010
   metodave statistikore Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu      1
        Kuptimi dhe rëndësia e statistikës


     H.G.Wells: ”Mënyra statistikore e të menduarit
     një ditë do të jetë e domosdoshme për qytetari
     efektive si aftësia për të lexuar “
     Më 1998, David Moore, kryetar i Asociacionit të
     Statistikës Amerikane: ”Edhe pse statistika është
     shkencë matamatikore, ajo nuk është pjesë e
     matematikës, dhe as që duhet studentëve t’iu
     spjegohet në atë mënyrë”. Statistika ka metodën
     e vet induktive të të menduarit që dallon
     dukshëm nga metoda deduktive në
     matematikë.
                  Bazat e Statistikës 2010
                 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu       2
                                        1
Kuptimi dhe rëndësia e statistikës

    2002- Statisticientët (50) më të njohur në botë:
     “Statistika nuk është fushë e matematikës,
     por vetëm shfrytëzues i madh i matematikës
     si dhe i metodave të tjera të llogaritjes”
     Gjithashtu kanë theksuar se statistika ka natyrë
     multidiciplinare dhe se qëllimi i përbashkët i
     profesionit të statisticientit është nxjerrja e
     informatave nga të dhëna të llojllojshme.


               Bazat e Statistikës 2010
              Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu   3
1-2


       Kuptimi dhe rëndësia e statistikës
 Statistika për biznes dhe ekonomi:
  Statistika është shkencë e grumbullimit, organizimit,
  prezantimit , analizimit dhe interpretimit të dhënave
  numerike me qëllim të ndihmës për marrjen e
  vendimeve më efektive në kushtet e pasigurisë.
  Për të kuptuar statistikën duhet analizuar Dukuria
  variabile
  Dukuria variabile është ajo dukuri në të cilën
  ndikojnë shumë faktorë dhe për këtë arsye ajo në
  paraqitjen e saj merr vlera të ndryshme nga një rast
  në tjetrin.

               Bazat e Statistikës 2010
              Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu   4
                                 2
Kuptimi dhe rëndësia e statistikës
Pse paraqiten variacionet?
Për arsye se në dukuri veprojnë , në
 përgjithësi, e veçanërisht në ekonomi dhe
 shoqëri, në të njejtën kohë shumë faktorë.

Pse duhet të hulumtohen variacionet?
Që të shikohet se çka është e rëndësishme
 në to e çka jo, sa janë devijimet
 (shmangiet) në raport me “normalen”

           Bazat e Statistikës 2010
         Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  5
     Definicioni i statistikës

 Statistika  është shkencë e
  grumbullimit, organizimit, prezantimit ,
  analizimit dhe interpretimit të dhënave
  të dukurive masive variabile.
           Bazat e Statistikës 2010
         Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  6
                           3
Pse duhet të mësohet statistika?
     Arsyeja e parë: Gjithkund hasim në të dhëna
      numerike;
     Arsyeja e dytë : Teknikat statistikore
      shfrytëzohen për të marrë vendime të cilat kanë
      ndikim në jetën tonë, gjegjësisht që ndikojnë në
      mirëqenjen tonë personale.
     Arsyeja e tretë: Njohuritë për metodat
      statistikore ndihmojnë që të kuptojmë pse janë
      marrë vendimet dhe të kuptojmë më mirë se
      çfarë efekti kanë në jetën tonë, etj.

                 Bazat e Statistikës 2010
                Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu     7
1-3      Kush e shfrytëzon statistikën ?
     Teknikat statistikore gjerësisht shfrytëzohen nga
     marketingu, kontabiliteti , kontrolli i kualitetit,
     konsumatorët, njerëzit profesional të sportit,
     administrata e spitaleve, arsimtarët, politikanët,
     fizicientët etj…..


     Përdorimi i gjerë i kompjuterëve, a para se gjithash i
     softverëve të ndryshëm statistikor, i ka krijuar hapësirë
     shfrytëzuesve të statistikës që në mënyrë relativisht të
     thjeshtë të përdoret në shumë disiplina shkencore;
     mjekësi, psikologji, farmaci, veterinari, astronomi,
     biologi, sociologji, fizikë, gjeologji, inxhinjeri, ekonomi,
     biznis, etj.

                 Bazat e Statistikës 2010
                Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu     8
                                     4
Elementet e analizës statistikore

 Popullimi / tërësia e përgjithshme ose
 dukuria masive
 Mostra
 Njësia statistikore (individi)
 Të dhënat statistikore (atributi ose
 tipari statistikor), Variablat.


           Bazat e Statistikës 2010
         Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  9
  Popullimi / tërësia e përgjithshme ose
        dukuria masive

  Dukuritë masive / kolektive ose
  popullimi statistikor janë grumbull i
  njerëzve, objekteve, sendeve, rasteve,
  ngjarjeve etj, që janë me interes. Dukuria
  masive është sasia e diferencuar në
  mënyrë cilësore.


           Bazat e Statistikës 2010
         Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  10
                           5
Popullimi / tërësia e përgjithshme ose dukuria
masive
  Varëshisht nga qëllimi i hulumtimit, tërësia e përgjitshme
   mund të përbëhet nga njerëzit, kafshët, ngjarjet, objektet,
   sendet.
 Kështu për shembull tërësinë statistikore mund ta
   përbëjnë:
 - të gjithë banorët e një qyteti,
- të gjithë studentët e një fakulteti,
- fondi i kafshëve në një shtet,
-   të gjitha ndërmarrjet në një regjion, ose komunë ose
   shtet,
- të gjithë kompjuterët në një universitet, etj.
              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu     11
Popullimi / tërësia e përgjithshme ose dukuria
masive

Tërësinë statistikore mund ta përbëjnë edhe
 ngjarjet si:
 vizitat turistike,
 importi dhe eksporti,
 prodhimi dhe konsumi,
 veprat kriminale,
 fatkeqësitë e komunikacionit, etj.

              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu     12
                                  6
Popullimi / tërësia e përgjithshme ose dukuria
           masive
Tërësia e përgjithshme duhet të definohet saktë
 nga aspekti:
  Përmbajtësor; (punëtorët)
  Hapësinor; (ndërmarrjet e vogla në Kosovë)
  Kohor. (01.06.2008)
Shembull. Popullimi statistikor: Punëtorët në
 ndërmarrjet e vogla në Kosovë më 01.06.2008


           Bazat e Statistikës 2010
          Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  13
      Mostra/Zgjedhja

  Mostra është porcion ose pjesë e
  popullimit me interes, përmes së cilës
  merret vendimi, bëhet vlerësimi ,
  parashikimi ose përgjithësimi rreth
  popullimit.
           Bazat e Statistikës 2010
          Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  14
                            7
Populacioni dhe mostra
   Populacioni/dukuria masive


                              Mostra
                Bazat e Statistikës 2010
              Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu   15
Pse mostra?
 Pamundësia fizike për të kontaktuar me të
 gjitha njësitë e popullimit.
 Shpenzimet e studimit të të gjitha njësive
 në popullim.
 Rezultatet e mostrës zakonisht janë
 adekuate.
 Kontaktimi i të gjitha njësive do të marrë
 shumë kohë.
 Natyra shkatërruese e disa
 provave/testeve.
16
                                  8
Njësia statistikore (individi)


 Njësia statistikore (individi) paraqet elementet
 individuale prej të cilave përbëhet tërësia e
 përgjithshme ose dukuria masive të cilat kanë
 karakteristika variabile.
 Njësia (individi ) paraqet pjesën përmbajtësore
 të dukurisë masive dhe ka rëndësi të veçantë.
Shembull: Regjistrimi i popullsisë – banori, për
 standardin jetësor- familja, etj.

           Bazat e Statistikës 2010
         Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  17
Të dhënat statistikore, (atributi ose
    tipari- VARIABLAT)

  Të dhënat statistikore, (atributi ose
  tipari (variablat) paraqesin çdo veti të
  veçantë për secilin dhe të përbashkët për
  të gjitha njësitë statistikore.
           Bazat e Statistikës 2010
         Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  18
                           9
1-7
   Tipet (llojet ) e Variablave
     Variabla kualitative ose Atributive:
     karakteristikat e variablave që studiohen
     janë jo numerike dhe mund të jenë
     nominale dhe rendore/shkallore.

   SHEMBUJ: Gjinia, përkatësia fetare, tipi i
    automobilit, vendi i lindjes, ngjyra e syve
    etj.
              Bazat e Statistikës 2010
             Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  19
1-8
   Tipet (llojet ) e Variablave
     Variabla kuantitavie (sasiore-numerike):
     variablat mund të raportohen në mënyrë
     numerike dhe mund të jenë në intervale
     dhe proporcionale.

   SHEMBULL: bilanci në llogarinë e juaj
    bankare, mosha e punëtorëve të një firme,
    numri i fëmijëve në një familje, etj.
              Bazat e Statistikës 2010
             Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu  20
                               10
1-9    Variabla kuantitavie (sasiore-
    numerike)
      Variablat kuantitative mund të klasifikohen si
      diskrete - të ndërprera dhe të vazhdueshme-
      kontinuale .
      Variablat diskrete - të ndërprera: mund të
      marrin vetëm disa vlera të caktuara dhe
      gjithmonë ka “ndërprerje” në mes të vlerave.
      SHEMBULL: numri i dhomave të fjetjes në
      shtëpi ( 1,2,3,.., etj), numri i anëtarëve të
      familjes, etj.
               Bazat e Statistikës 2010
              Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu   21
1-10    Variabla kuantitavie (sasiore-
    numerike)

      Variablat e vazhdueshme - kontinuale:
      mund të marrin çfarëdo vlere brenda një
      rangu të caktuar.

    SHEMBULL: Koha e kaluar me aeroplan
    prej Prishtine në Gjenevë, gjatësia e
    nxënësve të një klase, etj.
               Bazat e Statistikës 2010
              Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu   22
                                 11
Përmbledhje e llojeve të variablave

            Të dhënat/variablatKualitative/Atributive)            Numerike/Kuantitative)

Shembuj:
•gjinia,                                Të
nacionaliteti                 Diskrete      vazhdueshme
ngjyra e                  /të ndërprera     /kontinuale
flokëve,etj

                     Shembuj:        Shembuj:
                     •Numri i fëmijëve,   •Mosha e studentëve
                     Numri i të      Kilometrat e kaluara
                     punësuarëve,      në mes të dy
                     Numri i kinemave   distancave
                     Numri i veturave të  Gjatësia trupore e
                     shitura        nxënësve, etj


                Bazat e Statistikës 2010
               Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu              23
Të dhënat/variablat


 Të dhënat statistikore mund të klasifikohen
  edhe sipas nivelit të matjes së tyre.

   Niveli nominal i të dhënave (të parënditshme)
   Niveli ordinal i të dhënave (të renditëshme)
   Niveli interval i të dhënave
   Niveli proporcional i të dhënave


                Bazat e Statistikës 2010
               Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu              24
                                             12
Shembull për të dhënat nominale/ të parenditshëm


 Variablat kualitative         Kategoritë/Modalitetet

Pronarë i automobilit    Po          Jo

Gjendja martesore      I/e martuar; I/e pamartuar; I/e ve; I/e
               ndarë

Gjinia            Mashkull; Femër

Veprimtaritë ekonomike Industria dhe xehtaria; bujqësia;
            tregtia; pylltaria, ndërtimtaria;
            komunikacioni dhe lidhjet; etj
Format ligjore të      Biznes individual, Partneritet,
shoqërive tregtare      Korporatë, etj
               Bazat e Statistikës 2010
             Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu         25
Shembuj pët të dhënat ordinale/ të renditshme


 Variablat kualitative          Kategoritë/Modalitetet
Kënaqja me produktin     Shumë i pakënaqur; pak i pakënaqur;
               neutral, Pak i kënaqur; shumë i kënaqur
               (Shkallët e Likertit)
Thirrjet akademike të    Profesor i rregullt; Profesor i asocuar;
profesorëve         Profesor asistent; Assistent; Asistent i ri.


Suksei i studentëve     10;   9;   8;  7;  6;  5.
               Bazat e Statistikës 2010
             Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu         26
                                      13
Shembuj të shkallës intervale dhe proporcionale të
dhënave

    Variablat kuantitative             Niveli i matjeve

Temperatura (në shkallë          Intervale
Celsius ose Fafrenheit)

Gjatësia (në metra dhe cm)         proporcionale

Pesha (në litër ose kg)          Proporcionale

Pagat (në euro apo valutë         Proporcionale
tjerër)
                Bazat e Statistikës 2010
               Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu           27
Shembull. Vrojtimi i punëtorëve të firmës “X”


Emri dhe   Gjinia    Mosha    Pozita        Pervoja Paga vjetore
mbiemri                           e punes (000)
Albulena Z.      F     30     Menaxhere      12      20

Afrim T.        M     25 Shefe e shitjes       13      15
Vjollca M       F   22.3        Financa     10      10
Aferdita I.      F     45      Marketing      2        8
Agon T.        M   32.5         Shites     5        6
Genc M.        M   23.8         Shites     8        6
Adelina B.       F     27        Shites     6        6
Bardha M.       F     19        Shites    14        6
Yll T         M     27        Shofer    12        5
Valton K.       M   28.6         Shofer     3        5

                Bazat e Statistikës 2010
               Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu           28
                                            14
Shembull, vazhdim  Popullimi/tërësia e përgjithshme: Të gjithë
  punëtorët e firmës “X”.
  Mostra/Zgjedhja : Disa elemente të
  popullimit,p.sh. Albulena, Ylli, Vjollca, Genci.
  Njësitë statistikore: Albulena, Afrimi, Vjollca, …
  Valtoni.
  Variabla cilësor: Gjinia, Pozita në firmë/
  Variabla numerikë: Mosha, Përvoja e punës,
  Paga vjetore.
              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu         29
Burimet e të dhënave statistikore

       Primare                 Sekondare
      Mbledhja e të                Të dhëna të
       dhënave                  grumbulluara

                        Të printuara ose
                        elektronike
Vrojtimi          Studimi


    Eksperimentimi

              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu         30
                                      15
1-12
       Burimet e të dhënave statistikore
      Burime primare janë ato të cilat krijohen përmes vrojtimit
      dhe përmbledhjes së të dhënave për qëllime të hulumtimit
      të fenomeneve me interes.
      Burime Sekonadare janë të dhënat që sigurohen nga
      burime sekondare siç janë entet e statistikave, ose
      institucione të autorizuara për mbledhjen e të dhënave
      primare (banka qendrore, shërbimi i doganave, shërbimet
      e ndryshme komunale, raportet për afarizmin e firmave
      etj).
      Burimet sekondare gjinden në vjetar të ndryshëm
      statistikorë në nivel ndërkomëtar, rajonal dhe kombëtar,
      në artikujt e publikuar, në revista, gazeta, etj.


                 Bazat e Statistikës 2010
                Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu     31
            Burimet ndërkombëtare

      Organizata e Kombeve të Bashkuara-“Statistical
      yearbook” (Vjetari statistikor ), Demgraphic yearbook
      (Vjetari demografik), Yearbook of national accounts
      statistic ( Vjetari statistikor i llogarive kombëtare) etj.
      Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO)- Yearbook
      of Labour Statistic ( Vjetari statistior i punës).
      Organizata Ndërkombëtare e Shëndetësisë - “World
      Health Statistic annual” (Vjetari Statistikor i shëndetit
      botëror).
      Organizata Ndërkombëtare e Ushqimit (FAO)-
      “”Production yearbook”(Vjetari i prodhimit), etj.                 Bazat e Statistikës 2010
                Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu     32
                                     16
Burime rajonale

  Instituti i Statistikës së Unionit Evropian
  (EUROSTAT) publikon një gamë të gjerë periodikësh,
  zakonisht vjetor ose mujor, të cilët përmbajnë statistikat
  e fenomeneve të ndryshme të jetës ekonomike dhe
  sociale të vendeve që bëjnë pjesë në Bashkimin
  Evropian.
  Enti i Statistikës i BE, Eurostat-i, i jep rekomandimet
  lidhur me definicionet, klasifikimet dhe standardet. Për
  shtetet anëtare të BE disa nga këto rekomandime janë të
  obligueshme. Natyrisht, standardet ndërkombëtare kanë
  për qëllim mundësimin e krahasueshmërisë ndërmjet
  shteteve dhe në kohë.              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu    33
          Burime nacionale

 Në Kosovë, Enti i Statistikave të
 Kosovës (ESK) bënë publikimin e një
 numri të caktuar të statistikave zyrtare
 përmes publikimeve të ndryshme si:
 Publikimet e bujqësisë dhe të ambientit,
 Publikimet ekonomike,
 Publikimet e popullsisë,
 Publikimet e përgjithshme etj.


              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu    34
                                 17
Enti i Statistikave të Kosovës (ESK)

  Në kuadër statistikave të përgjithshme, Enti i statistikës
  rregullisht publikon Buletinët mujor mbi statistikat e
  përgjithshme të cilët përcjellin trendët dhe ecuritë e
  çështjeve të ndryshme në Kosovë si:
     Statistikat vitale (lindjet, vdekjet, kurorëzimet, shkurorëzimet, etj)
     Tregu i punës;
     Kushtet sociale;
     Statistikat ekonomike të përgjithshme;
     Prodhimi i energjisë dhe rrymës elektrike;
     Transporti dhe komunikimi;
     Tregtia e jashtme;
     Çmimet, gjegjësisht indeksi i Çmimeve të konsumit (IÇK) i cili
     mat nivelin e kostos së jetesës së banorëve të Kosovës.


                 Bazat e Statistikës 2010
                Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu         35
            Statistikat zyrtare
  Statistikat zyrtare formojnë një pjesë të rëndësishme të
  infrastrukturës informative të shoqërisë. Statistikat zyrtare
  duhet të sigurojnë informacione globale lidhur me
  situatën dhe trendët zhvillimore.
  Statistikat e mira zyrtare duhet të japin një pasqyrë
  gjithëpërfshirëse të shoqërisë, andaj duhet t’i mbulojnë të
  gjithë sektorët, aspektet dhe konditat.
  Statistikat duhet të distribuohen në një formë që
  mundëson qasje të lehtë dhe formë të kuptueshme në
  mënyrë që t’i shfrytëzojnë të gjithë të interesuarit në
  shoqëri.
  Në bashkësinë ndërkombëtare, Kombet e Bashkuara i
  kanë përpiluar rekomandimet përkitazi me statistikat
  zyrtare dhe statistikat përkatëse të lëmenjve të
  ndryshëm.
                 Bazat e Statistikës 2010
                Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu         36
                                         18
Pak histori për statistikën
Zhvillimin e statistikës në vija të trasha mund ta ndajmë në
 tri etapa:
  Mbledhja e të dhënave për gjendjen e popullsisë,
  ushtarëve, detyruesve tatimor, para se gjithash për
  udhëheqjen e politikave të taksave.
  Zhvillimi i teorisë së probabilitetit, statistikës i ka
  dhënë një mekanizëm të domosdoshëm i cili mundëson
  që në bazë të mostrës të bihen vendime të rëndësishme
  për tërësinë e përgjithshme.
  Revolucioni në zhvillimin dhe disponueshmëria me
  kompjutor në dhjetë vitet e fundit i ka ofruar statistikës
  mundësi të jashtëzakonshme që ajo të jetë a
  aplikueshme në të gjitha fushat shkencore dhe të
  shfrytëzojë metodat e reja të cilat nuk do të mund të
  aplikoheshin pa mbështetjen e kompjuterëve.
              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu       37
   Rritja dhe zhvillimi i statistikës moderne

        Nevojat e qeverive për të mbledhur
         të dhëna për qytetarët e tyre           Zhvilli i teorisë së
            probabilitetit


         Zbulimi i kopmpjuterit
              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu       38
                                   19
Pak histori për statistikën


  Sot konsiderohet se fjala “Statistikë”
  rrjedh nga shprehja e re latine statisticum
  collegium (ligjërata për punët e shtetit).
  Fjala “statistikë” rrjedh prej latinishtes
  mesjetare “status”, që tregon rendin
  politik, në këtë kuptim statistika është
  shkenca që përshkruan faktet më të
  rëndësishme të shtetit.

              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu                39
Pak histori për statistikën

  Njeriu që për herë të parë e
  përdori emrin “Statistikë” në
  formë të shkruar është
  Gottfried Achenvall më 1784, i
  cili konsideron se detyra e
  statistikës është sistematizimi i
  të dhënave për popullsinë me
  qëllim të udhëheqjes së
  politikës shtetërore.
                         Gottfried Achenwall (1723-1762)
              Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu                40
                                            20
Pak histori për statistikën
Fillimet e statistikës si shkencë mund të gjinden në Gjermani dhe Angli në
shekullin XVII dhe gjysmën e parë të shekullit XVIII, kur paraqiten dy koncepte
të statistikës.

  Në Gjermani zhvillohet
  shkolla e posaçme
  “Statistika Universitare”
  nga prof. Herman Konring
  (Hermann Counring, 1606 -
  1681), Shkolla deskriptive
  ose përshkrimi i shtetit.                Bazat e Statistikës 2010
               Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu            41
Pak histori për statistikën

  Në anën tjetër , në Angli është
  zhvilluar një koncept tjetër i
  statistikës “Aritmetika Politike” e
  cila është përgëzuar nga John
  Graunt (1620-1674), kurse më pas
  është përkufizuar si “art i të
  arsyetuarit përmes shifrave mbi
  çështjet që kanë lidhje me
  qeverisjen”. Përshkrimi dhe
  analiza. Është vënë theksi në
  nevojën për përpunim matematik të
  dhënave dhe përpjekjet për të
  zbuluar ligjshmëritë e sjelljeve të
  dukurive                     John Graunt (1620-1674)

                Bazat e Statistikës 2010
               Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu            42
                                           21
Tipet (Llojet ) e Statistikës
Edhe sot ndihet ndikimi i ndryshimeve të këtyre dy
 qasjeve dhe statistika e aplikuar ndahet në dy
 grupe kryesore:
 Statistika deskriptive (Përshkruese)
 Statistika representative
 (Inferenciale) (Mostra)


             Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu             43
     Zbërthimi i analizës statistikore

              Statistika     Statistia                    Statistika
     Deskriptive                   Inferenciale


   Përfshin                     Përfshin
    Mbledhjen                    Bërjen e vlerësimeve
    Organizimin                   Testimin e hipotezave
    Përmbledhjen                   Përcaktimin e raporteve
    Prezantimin e                  Bërjen e parashikimeve
   të dhënave
                                         22
1-4
   Tipet (Llojet ) e Statistikës
       Statistika deskriptive: Metodat e
       organizimit, përmbledhjes dhe
       prezentimit të dhënave në mënyrë
       informative.
       SHEMBULL 1: Regjistrimi i popullsisë dhe
       krahasimi i të dhënave nëpër periudha të
       ndryshme kohore.
       SHEMBULL 2: Të ardhurat personale të
       punëtorëve të një firme konkrete, mosha e të
       punësuarve të kësaj firme, përvoja e punës ose
       elemente të tjera rreth punëtorëve të kësaj firme.
                  Bazat e Statistikës 2010
                Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu    45
1-5
   Tipet (Llojet ) e Statistikës
     Statistika reprezentative (mostra): Vendimi ,
     vlerësimi , parashikimi ose përgjithësimi rreth
     populacionit bazuar në mostër.
     Populacioni / dukuria masive është mbledhja e
     të gjithë individëve të mundshëm, objekteve dhe
     njësive të tjera me interes ose sasia e
     diferencuar në mënyrë cilësore.
     Mostra është porcion ose pjesë e populacionit
     me interes.
                  Bazat e Statistikës 2010
                Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu    46
                                    23
1-6   Tipet (Llojet ) e Statistikës
   (shembuj të statistikës reprezentative)
       SHEMBULL 1: TV – në mënyrë konstante
       monitorojnë popullaritetin e programeve të tyre
       duke bërë hulumtimin me një pjesë të shikuesve ose
       duke i angazhuar organizatat e specializuara për
       këtë qëllim.
       SHEMBULL 2: Departamenti i kontabilitetit të një
       firme të madhe do të zgjedhë një mostër prej disa
       faturave për të vërtetuar saktësinë e të gjithë
       faturave të firmës.
       SHEMBULL 3: Testuesit e verës do të provojnë
       disa gllënjka të verës për të marrë vendim në lidhje
       me shitjen e tyre. Dr.Bazat e Statistikës-Topxhiu
                   Rahmije Mustafa
                            2010
                                                         47
     Disa veprime më të rëndësishme statistikore, zbulime dhe të dhëna
               për evolucionin e statistikës
     VITI                ZBULIMI OSE NGJARJA                  AUTORI

   3800 p.e.r.  Regjistrimi në Babiloni me qëllim të tatimit   2323 p.e.r.  Regjistrimi i fondit të kafshëve në Egjipt ( para kësaj date për cdo
          dy vjet, a pas kësaj date për cdo vjet)

   1055 p.e.r.  Regjistrimi i popullsisë në Izrael                     Mbreti David
   550 p.e.r.  Regjistrimi i parë i popullsisë në Romë, Roma ka 83.000 banorë       Servilje Tulje
   28 p.e.r.   Regjistrimi i popullsisë zbulon se në mbretërinë e Romës ka
          4.063.000 banorë.

   2       Regjistrimi i popullsisë më i vjetër rezultatet e të cilit janë ruajtur.  Dinastia e Hunëve
          Kina në bazë të këtij regjistrimi ka pasur 47.5 milionë banorë       në Kinë
   1086     Aksioni më i rëndësishëm statistikor në mesjetë - Regjistrimi i      Williami i Parë
          popullsisë në Angli, rezultatet janë botuar në Librin e gjyqit të     Pushtues
          tmerrshëm.
   1654     Vënia e themeleve të Teorisë së Probabilitetit               Blaise Pascal &
                                                Pierre de
                                                Fermat
   1662     Studimi i parë demografik i publikuar i bazuar në tabelat e vdekjes    John Graunt
   1676     Del nga shtypi “AritmetikaBazat e Statistikës 2010
                        politike”                   William Petty
                      Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu                     48
                                                           24
1710  Përdorimi i parë i një lloj testi statistikor             John Arbuthnott

1713  Shtypet punimi më i rëndësishëm për teorinë e probabilitetit në    Jacob Bernoulli
    shek. e XVIII: Ars Conjectanti (Ligji i numrave të mëdhenj) Golden
    Theorem
1733  Zbulimi i Shpërndarjes Normale                      Abraham De
                                          Moivre
1749  Për herë të parë përmendet termi “STATISTIKË” në një            Gottfried
    punim                                   Achenvall
1763  Bazat e statistikës së Bayes-it, e bazuar në konceptet subjektive të   Tomas Bayes
    probabilitetit
1801  Popullsia e botërore arrin në 1 miliard banorë
1805  Zbulimi i metodës së katrorëve më të vegjël               A.M.Legendre
1809  Gausi përsëri zbulon shpërndarjen normale dhe zgjeron metodën e      Carl F.Gauss
    katrorëve më të vegjël
1812  Publikimi i parë i punimit nga teoria e gjasave             Pierre S.Laplace
1853  Në Berlin organizohet Konferenca e Parë Ndërkombëtare e        Adolphe Quetelet
    Statistikës

                   Bazat e Statistikës 2010
                 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu                 49
1885  Për here të pare futet ideja e regresionit                Francis Galton

1896  Formulohet koeficienti korrelacionit të thjeshtë linear          Karl Pearson

1900  Formulohet testi χ2                            Karl Pearson

1904  Formulohet Koeficienti i Korrelacionit të Spearman-it         Charles Spearman

1908  Zbulimi i vlerësimit të mesatares aritmetike në rastin kur devijimi   William Gosset
    standard i populacionit nuk dihet.                    (“Student”)

1918  Formulohet koncepti i analizës së variancës.               Ronald Fisher

1925  Popullsia në botë arrin në 2 miliardë banorë

1925  Botohet libri “Metodat statistikore për hulumtim”, padyshim       Ronald Fisher
    libri më me ndikim i statistikës në shekullin e XX

1933  Formulohet intervali i besimit, gabimi i llojit të II-të, fortësia e  Jerzy Neyman &
    testit, regjionet kritike.                        Egon Pearson

1933  Është vendosur koncepti aksiomatik i probabilitetit             Andrei
                                         Kolmogorov

1945  Është formuluar testi më i njohur joparameter: testi i shumës së    Frank Wilcoxon
    rangimit të Wilcoxon rangut me shenjë

1959  Popullsia e botërore arrin në 3 miliardë banorë

1966  Përdorimi i parë i metodave statistikore resampling (metoda e      Julian Simon
    mostrave të përsëritura)


                   Bazat e Statistikës 2010
                 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu                 50
                                                   25
1972   Është formuluar koncepti i analizës hulumtuese të të dhënave    John Tukey

1972   Janë formuluar modelet lineare të përgjithshme         J.A.Nelder & R.W>M
                                       Wedderburn
1974   Popullsia në botë arrin në 4 miliardë banorë

1979   Formulohet bootstrap metoda                    Bradley Efron
1986   Popullsia në botë arrin në 5 miliardë

2000   Popullsia në botë arrin në 6 miliardë.

2002   Me shfrytëzimin e FDR metodës është vërtetuar teoria e Big
       Beng-ut
                  Bazat e Statistikës 2010
                 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu               51
    Përdorimi i kompjuterëve në statistikë

  Softwear-ët që më së shumti përdoren për
  zgjidhjen e shumë problemeve statistikore janë:
  Excel ,
  SPSS ( Statistical Package for Social Science),
  SAS (Staistical Anlysis System),
  Minitab,
  Statgraphics,
  Statistica, etj.


                  Bazat e Statistikës 2010
                 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu               52
                                                26
Përdorimi i Excel-it
  Në mënynë rënëse Tools klikojmë me anë të miut në
  opsionin Data Analysis.
  Në kornizën e gjetur Analysis Tools selektojmë
  metodën që dëshirojmë të shfrytëzojmë.
  Nëse opsioni Data Analysis nuk paraqitet në mënynë
  rënëse Tools, atëherë klikoni në të njëjtën meny në Add-
  Ins dialog box.
  Në kornizën e gjetur selektoni opsionet Analysis
  ToolPak dhe Analysis ToolPak –VBA dhe klikoni Ok.
  Kthehuni përsëri në Tools dhe do të gjeni Data
  analysis.


             Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu    53
         Konceptet kyçe
  Dukuritë variabile
  Statistikë
  Popullimi/tërësia e përgjithshme
  Mostra
  Njësia statistikore, individi
  Të dhënat statistikore:diskrete dhe kontinuale/të
  vazhdueshme
  Modalitetet
  Statistika deskriptive
  Statistika representative

             Bazat e Statistikës 2010
            Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu    54
                                27
Detyrë

 Shpjego dallimin në mes të të dhënave
 kualitative dhe kuantitative dhe jep tre
 shembuj për secilën.
 Shpjego dallimin në mes të dhënave
 diskrete dhe të vazhdueshme dhe jep tre
 shembuj për secilën.


             Bazat e Statistikës 2010
           Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu    55
Detyrë
Përcakto se cilat nga variablat vijuese është kualitative e
 cila kuantitative. Nëse janë kuantitative përcaktoni se
 fenomeni me interes a është diskret apo kontinual:
- Numri i telefonave në familje,
- Lloji i telefonit,
- Ngjyra e telefonit,
- Pagesa mujore (në euro dhe cent) për thirrje telefonike,
- Numri i thirrjeve lokale të bëra gjatë muajit,
- Zgjatja (në minuta) e thirrjeve lokale gjatë muajit,
- Fakultetet e Universitetit të Prishtinës.
             Bazat e Statistikës 2010
           Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu    56
                                28
Ushtrime
Ushtrim 1. “Jam shumë i stresuar” është
 një shprehje që shumë e shpeshtë në mes
 të studentëve. Çka ju streson juve.
    Cili është populacioni me interes?
    Identifikoni më së paku tri arsye për të marrë
    mostrën.
    Identifikoni dy variabla ose karakteristika të
    anëtarëve të këtij populacioni që ju dëshironi të
    studioni.            Bazat e Statistikës 2010
           Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu       57
Ushtrime


Ushtrim 2. Dekani i fakultetit dëshiron të
 shoh se çfarë lloj aktiviteti dhe pune bëjnë
 studentët e diplomuar të fakultetit pas 5
 vjet diplomimi.
    Cili është populacioni me interes?
    Identifikoni arsyet për të marrë mostrën për
    hulumtim.
    Identifikoni dy variabla/karakteristika të anëtarëve
    të populacionit që ju dëshironi të studioni

            Bazat e Statistikës 2010
           Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu       58
                                  29
Ushtrime

  Ushtrim 3. Kryetari i një shteti dëshiron të
  shoh se sa është i popullarizuar pas dy
  vjetëve të mandatit të tij. Një mostër e
  votuesve të rritur janë pyetur se a do ta
  rizgjedhnin prapë atë në atë post.
      A janë të dhënat kualitative apo kuantitative
      Nëse të dhënat janë kualitative a janë ato
      nominale apo rendore/shkallore. Nëse janë
      numerike a janë ato diskrete apo kontinuale.


                   Bazat e Statistikës 2010
                 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu           59
Ushtrime
Ushtrim 4. Më poshtë janë të listuar disa pyetje nga anketa rreth virusit “Trojan
 horse”. Për çdo lloj të pyetjes identifikoni se çfarë lloj të dhënash duhet të
 grumbullohen.

  A është infektuar kompjuteri juaj me virusin “Trojan horse”
     Po, kompjuteri im është infektuar me këtë virus.
     Jo , kompjuteri im nuk është infektuar me këtë virus.
     Nuk jam i sigurt se kompjuteri im është infektuar.

  A dini dikë tjetër që kompjuteri i është infektuar me virusin “Trojan Horse”
     Po
     Jo

  Sa shpesh ju me kujdes ekzaminoni subjektin e-mailit të juaj para se të
  hapni atachmentët.
     Gjithmonë
     Shpesh
     Sipas rastit
     Rrallë ose kurrë

                   Bazat e Statistikës 2010
                 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu           60
                                            30

More Related Content

What's hot

Ushtrime bazat e kontabilitetit
Ushtrime bazat e kontabilitetitUshtrime bazat e kontabilitetit
Ushtrime bazat e kontabilitetitMenaxherat
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
 
Statistike indekset
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indeksetMenaxherat
 
Metodat e zgjedhjes se mostres
Metodat e zgjedhjes se mostresMetodat e zgjedhjes se mostres
Metodat e zgjedhjes se mostresMenaxherat
 
Analiza e regresionit dhe korrelacionit
Analiza e regresionit dhe korrelacionitAnaliza e regresionit dhe korrelacionit
Analiza e regresionit dhe korrelacionitMenaxherat
 
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare iiMetoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare iistudent
 
Numrat indeksor
Numrat indeksorNumrat indeksor
Numrat indeksorMenaxherat
 
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitTreguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitMenaxherat
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMuhamet Sopa
 
Ushtrime statistika all
Ushtrime statistika allUshtrime statistika all
Ushtrime statistika allcoupletea
 
Ushtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikeskulla 2010
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiKushtrim Xhemajli
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)fatonbajrami1
 
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiMenaxherat
 
Statistik ligjeraten 1 2dhe 3
Statistik ligjeraten 1 2dhe 3Statistik ligjeraten 1 2dhe 3
Statistik ligjeraten 1 2dhe 3coupletea
 
Madhesite mesatare
Madhesite mesatareMadhesite mesatare
Madhesite mesatareMenaxherat
 
Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2Menaxherat
 

What's hot (20)

Ushtrime bazat e kontabilitetit
Ushtrime bazat e kontabilitetitUshtrime bazat e kontabilitetit
Ushtrime bazat e kontabilitetit
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Statistike indekset
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Metodat e zgjedhjes se mostres
Metodat e zgjedhjes se mostresMetodat e zgjedhjes se mostres
Metodat e zgjedhjes se mostres
 
Analiza e regresionit dhe korrelacionit
Analiza e regresionit dhe korrelacionitAnaliza e regresionit dhe korrelacionit
Analiza e regresionit dhe korrelacionit
 
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare iiMetoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
Metoda dhe burimet e te dhenave sekondare ii
 
Numrat indeksor
Numrat indeksorNumrat indeksor
Numrat indeksor
 
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionitTreguesit e lokalizimit dhe te variacionit
Treguesit e lokalizimit dhe te variacionit
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
 
Ushtrime statistika all
Ushtrime statistika allUshtrime statistika all
Ushtrime statistika all
 
Ushtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Provime nga afatet e kaluara)
 
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
 
Statistik ligjeraten 1 2dhe 3
Statistik ligjeraten 1 2dhe 3Statistik ligjeraten 1 2dhe 3
Statistik ligjeraten 1 2dhe 3
 
Madhesite mesatare
Madhesite mesatareMadhesite mesatare
Madhesite mesatare
 
Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2
 
Llojet e Mostrave
Llojet e MostraveLlojet e Mostrave
Llojet e Mostrave
 

Similar to Nocioni i statistikes

TREGU, MARRËDHËNIET E PUNËS DHE LIDHJA MIDIS INFORMALITETIT, KONKURUESHMËRIS...
TREGU, MARRËDHËNIET E PUNËS DHE LIDHJA MIDIS INFORMALITETIT, KONKURUESHMËRIS...TREGU, MARRËDHËNIET E PUNËS DHE LIDHJA MIDIS INFORMALITETIT, KONKURUESHMËRIS...
TREGU, MARRËDHËNIET E PUNËS DHE LIDHJA MIDIS INFORMALITETIT, KONKURUESHMËRIS...ALTAX Consulting
 
Statistike, ushtrime 1
Statistike, ushtrime 1Statistike, ushtrime 1
Statistike, ushtrime 1coupletea
 
Ligjerata 1 njoftim me lenden
Ligjerata 1  njoftim me lendenLigjerata 1  njoftim me lenden
Ligjerata 1 njoftim me lendencoupletea
 
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenaveLigjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenavecoupletea
 
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 

Similar to Nocioni i statistikes (6)

TREGU, MARRËDHËNIET E PUNËS DHE LIDHJA MIDIS INFORMALITETIT, KONKURUESHMËRIS...
TREGU, MARRËDHËNIET E PUNËS DHE LIDHJA MIDIS INFORMALITETIT, KONKURUESHMËRIS...TREGU, MARRËDHËNIET E PUNËS DHE LIDHJA MIDIS INFORMALITETIT, KONKURUESHMËRIS...
TREGU, MARRËDHËNIET E PUNËS DHE LIDHJA MIDIS INFORMALITETIT, KONKURUESHMËRIS...
 
Statistike, ushtrime 1
Statistike, ushtrime 1Statistike, ushtrime 1
Statistike, ushtrime 1
 
Kapitulli 3
Kapitulli 3Kapitulli 3
Kapitulli 3
 
Ligjerata 1 njoftim me lenden
Ligjerata 1  njoftim me lendenLigjerata 1  njoftim me lenden
Ligjerata 1 njoftim me lenden
 
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenaveLigjerata 2  konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
Ligjerata 2 konceptet themelore ne statistike dhe llojet e te dhenave
 
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
 

More from Menaxherat

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashiMenaxherat
 
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraMenaxherat
 
Si te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimMenaxherat
 
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Menaxherat
 
Sjellja organizative berim ramosaj
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosajMenaxherat
 
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashiMenaxherat
 
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosoveMenaxherat
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiMenaxherat
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeMenaxherat
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...Menaxherat
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajMenaxherat
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidiMenaxherat
 
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiMenaxherat
 
Politika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiMenaxherat
 
Mjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMenaxherat
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhjeMenaxherat
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxherat
 
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxherat
 
Kuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soMenaxherat
 
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaMenaxherat
 

More from Menaxherat (20)

Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
 
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
 
Si te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
 
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
 
Sjellja organizative berim ramosaj
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
 
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
 
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
 
Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
 
Treguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
 
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
 
Politika e produktit nail reshidi
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
 
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
 
Politika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
 
Mjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
 
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
 
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
 
Kuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
 
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
 

Nocioni i statistikes

 • 1. 1-1 Çështë Statistika ? Qëllimet: Pas kësaj ore të ligjeratave ju duhet të jeni në gjendje që të : Kuptoni rolin dhe rëndësinë e statistikës. Spjegoni se çka kuptoni me dukuri masive variabile, mostër, njësi statistikore dhe variabël. Bëni dallimin në mes të variablave kualitative dhe variablave kuntitative Bëni dallimin në mes të variablave diskrete dhe variablave të vazhdueshme. Kuptoni se çka është Statistika Deskriptive dhe Statistika Reprezentative. Keni një paraftyrim rreth zhvillimit historik të statistikës. Kuptoni rëndësinë e kompjuterëve dhe softverëve për aplikimin e Bazat e Statistikës 2010 metodave statistikore Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 1 Kuptimi dhe rëndësia e statistikës  H.G.Wells: ”Mënyra statistikore e të menduarit një ditë do të jetë e domosdoshme për qytetari efektive si aftësia për të lexuar “  Më 1998, David Moore, kryetar i Asociacionit të Statistikës Amerikane: ”Edhe pse statistika është shkencë matamatikore, ajo nuk është pjesë e matematikës, dhe as që duhet studentëve t’iu spjegohet në atë mënyrë”. Statistika ka metodën e vet induktive të të menduarit që dallon dukshëm nga metoda deduktive në matematikë. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 2 1
 • 2. Kuptimi dhe rëndësia e statistikës  2002- Statisticientët (50) më të njohur në botë: “Statistika nuk është fushë e matematikës, por vetëm shfrytëzues i madh i matematikës si dhe i metodave të tjera të llogaritjes”  Gjithashtu kanë theksuar se statistika ka natyrë multidiciplinare dhe se qëllimi i përbashkët i profesionit të statisticientit është nxjerrja e informatave nga të dhëna të llojllojshme. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 3 1-2 Kuptimi dhe rëndësia e statistikës Statistika për biznes dhe ekonomi:  Statistika është shkencë e grumbullimit, organizimit, prezantimit , analizimit dhe interpretimit të dhënave numerike me qëllim të ndihmës për marrjen e vendimeve më efektive në kushtet e pasigurisë.  Për të kuptuar statistikën duhet analizuar Dukuria variabile  Dukuria variabile është ajo dukuri në të cilën ndikojnë shumë faktorë dhe për këtë arsye ajo në paraqitjen e saj merr vlera të ndryshme nga një rast në tjetrin. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 4 2
 • 3. Kuptimi dhe rëndësia e statistikës Pse paraqiten variacionet? Për arsye se në dukuri veprojnë , në përgjithësi, e veçanërisht në ekonomi dhe shoqëri, në të njejtën kohë shumë faktorë. Pse duhet të hulumtohen variacionet? Që të shikohet se çka është e rëndësishme në to e çka jo, sa janë devijimet (shmangiet) në raport me “normalen” Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 5 Definicioni i statistikës  Statistika është shkencë e grumbullimit, organizimit, prezantimit , analizimit dhe interpretimit të dhënave të dukurive masive variabile. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 6 3
 • 4. Pse duhet të mësohet statistika?  Arsyeja e parë: Gjithkund hasim në të dhëna numerike;  Arsyeja e dytë : Teknikat statistikore shfrytëzohen për të marrë vendime të cilat kanë ndikim në jetën tonë, gjegjësisht që ndikojnë në mirëqenjen tonë personale.  Arsyeja e tretë: Njohuritë për metodat statistikore ndihmojnë që të kuptojmë pse janë marrë vendimet dhe të kuptojmë më mirë se çfarë efekti kanë në jetën tonë, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 7 1-3 Kush e shfrytëzon statistikën ?  Teknikat statistikore gjerësisht shfrytëzohen nga marketingu, kontabiliteti , kontrolli i kualitetit, konsumatorët, njerëzit profesional të sportit, administrata e spitaleve, arsimtarët, politikanët, fizicientët etj…..  Përdorimi i gjerë i kompjuterëve, a para se gjithash i softverëve të ndryshëm statistikor, i ka krijuar hapësirë shfrytëzuesve të statistikës që në mënyrë relativisht të thjeshtë të përdoret në shumë disiplina shkencore; mjekësi, psikologji, farmaci, veterinari, astronomi, biologi, sociologji, fizikë, gjeologji, inxhinjeri, ekonomi, biznis, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 8 4
 • 5. Elementet e analizës statistikore  Popullimi / tërësia e përgjithshme ose dukuria masive  Mostra  Njësia statistikore (individi)  Të dhënat statistikore (atributi ose tipari statistikor), Variablat. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 9 Popullimi / tërësia e përgjithshme ose dukuria masive  Dukuritë masive / kolektive ose popullimi statistikor janë grumbull i njerëzve, objekteve, sendeve, rasteve, ngjarjeve etj, që janë me interes. Dukuria masive është sasia e diferencuar në mënyrë cilësore. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 10 5
 • 6. Popullimi / tërësia e përgjithshme ose dukuria masive  Varëshisht nga qëllimi i hulumtimit, tërësia e përgjitshme mund të përbëhet nga njerëzit, kafshët, ngjarjet, objektet, sendet.  Kështu për shembull tërësinë statistikore mund ta përbëjnë: - të gjithë banorët e një qyteti, - të gjithë studentët e një fakulteti, - fondi i kafshëve në një shtet, - të gjitha ndërmarrjet në një regjion, ose komunë ose shtet, - të gjithë kompjuterët në një universitet, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 11 Popullimi / tërësia e përgjithshme ose dukuria masive Tërësinë statistikore mund ta përbëjnë edhe ngjarjet si:  vizitat turistike,  importi dhe eksporti,  prodhimi dhe konsumi,  veprat kriminale,  fatkeqësitë e komunikacionit, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 12 6
 • 7. Popullimi / tërësia e përgjithshme ose dukuria masive Tërësia e përgjithshme duhet të definohet saktë nga aspekti:  Përmbajtësor; (punëtorët)  Hapësinor; (ndërmarrjet e vogla në Kosovë)  Kohor. (01.06.2008) Shembull. Popullimi statistikor: Punëtorët në ndërmarrjet e vogla në Kosovë më 01.06.2008 Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 13 Mostra/Zgjedhja  Mostra është porcion ose pjesë e popullimit me interes, përmes së cilës merret vendimi, bëhet vlerësimi , parashikimi ose përgjithësimi rreth popullimit. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 14 7
 • 8. Populacioni dhe mostra Populacioni/dukuria masive Mostra Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 15 Pse mostra?  Pamundësia fizike për të kontaktuar me të gjitha njësitë e popullimit.  Shpenzimet e studimit të të gjitha njësive në popullim.  Rezultatet e mostrës zakonisht janë adekuate.  Kontaktimi i të gjitha njësive do të marrë shumë kohë.  Natyra shkatërruese e disa provave/testeve. 16 8
 • 9. Njësia statistikore (individi)  Njësia statistikore (individi) paraqet elementet individuale prej të cilave përbëhet tërësia e përgjithshme ose dukuria masive të cilat kanë karakteristika variabile.  Njësia (individi ) paraqet pjesën përmbajtësore të dukurisë masive dhe ka rëndësi të veçantë. Shembull: Regjistrimi i popullsisë – banori, për standardin jetësor- familja, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 17 Të dhënat statistikore, (atributi ose tipari- VARIABLAT)  Të dhënat statistikore, (atributi ose tipari (variablat) paraqesin çdo veti të veçantë për secilin dhe të përbashkët për të gjitha njësitë statistikore. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 18 9
 • 10. 1-7 Tipet (llojet ) e Variablave  Variabla kualitative ose Atributive: karakteristikat e variablave që studiohen janë jo numerike dhe mund të jenë nominale dhe rendore/shkallore. SHEMBUJ: Gjinia, përkatësia fetare, tipi i automobilit, vendi i lindjes, ngjyra e syve etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 19 1-8 Tipet (llojet ) e Variablave  Variabla kuantitavie (sasiore-numerike): variablat mund të raportohen në mënyrë numerike dhe mund të jenë në intervale dhe proporcionale. SHEMBULL: bilanci në llogarinë e juaj bankare, mosha e punëtorëve të një firme, numri i fëmijëve në një familje, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 20 10
 • 11. 1-9 Variabla kuantitavie (sasiore- numerike)  Variablat kuantitative mund të klasifikohen si diskrete - të ndërprera dhe të vazhdueshme- kontinuale .  Variablat diskrete - të ndërprera: mund të marrin vetëm disa vlera të caktuara dhe gjithmonë ka “ndërprerje” në mes të vlerave.  SHEMBULL: numri i dhomave të fjetjes në shtëpi ( 1,2,3,.., etj), numri i anëtarëve të familjes, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 21 1-10 Variabla kuantitavie (sasiore- numerike)  Variablat e vazhdueshme - kontinuale: mund të marrin çfarëdo vlere brenda një rangu të caktuar. SHEMBULL: Koha e kaluar me aeroplan prej Prishtine në Gjenevë, gjatësia e nxënësve të një klase, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 22 11
 • 12. Përmbledhje e llojeve të variablave Të dhënat/variablat Kualitative/Atributive) Numerike/Kuantitative) Shembuj: •gjinia, Të nacionaliteti Diskrete vazhdueshme ngjyra e /të ndërprera /kontinuale flokëve,etj Shembuj: Shembuj: •Numri i fëmijëve, •Mosha e studentëve Numri i të Kilometrat e kaluara punësuarëve, në mes të dy Numri i kinemave distancave Numri i veturave të Gjatësia trupore e shitura nxënësve, etj Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 23 Të dhënat/variablat Të dhënat statistikore mund të klasifikohen edhe sipas nivelit të matjes së tyre.  Niveli nominal i të dhënave (të parënditshme)  Niveli ordinal i të dhënave (të renditëshme)  Niveli interval i të dhënave  Niveli proporcional i të dhënave Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 24 12
 • 13. Shembull për të dhënat nominale/ të parenditshëm Variablat kualitative Kategoritë/Modalitetet Pronarë i automobilit Po Jo Gjendja martesore I/e martuar; I/e pamartuar; I/e ve; I/e ndarë Gjinia Mashkull; Femër Veprimtaritë ekonomike Industria dhe xehtaria; bujqësia; tregtia; pylltaria, ndërtimtaria; komunikacioni dhe lidhjet; etj Format ligjore të Biznes individual, Partneritet, shoqërive tregtare Korporatë, etj Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 25 Shembuj pët të dhënat ordinale/ të renditshme Variablat kualitative Kategoritë/Modalitetet Kënaqja me produktin Shumë i pakënaqur; pak i pakënaqur; neutral, Pak i kënaqur; shumë i kënaqur (Shkallët e Likertit) Thirrjet akademike të Profesor i rregullt; Profesor i asocuar; profesorëve Profesor asistent; Assistent; Asistent i ri. Suksei i studentëve 10; 9; 8; 7; 6; 5. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 26 13
 • 14. Shembuj të shkallës intervale dhe proporcionale të dhënave Variablat kuantitative Niveli i matjeve Temperatura (në shkallë Intervale Celsius ose Fafrenheit) Gjatësia (në metra dhe cm) proporcionale Pesha (në litër ose kg) Proporcionale Pagat (në euro apo valutë Proporcionale tjerër) Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 27 Shembull. Vrojtimi i punëtorëve të firmës “X” Emri dhe Gjinia Mosha Pozita Pervoja Paga vjetore mbiemri e punes (000) Albulena Z. F 30 Menaxhere 12 20 Afrim T. M 25 Shefe e shitjes 13 15 Vjollca M F 22.3 Financa 10 10 Aferdita I. F 45 Marketing 2 8 Agon T. M 32.5 Shites 5 6 Genc M. M 23.8 Shites 8 6 Adelina B. F 27 Shites 6 6 Bardha M. F 19 Shites 14 6 Yll T M 27 Shofer 12 5 Valton K. M 28.6 Shofer 3 5 Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 28 14
 • 15. Shembull, vazhdim  Popullimi/tërësia e përgjithshme: Të gjithë punëtorët e firmës “X”.  Mostra/Zgjedhja : Disa elemente të popullimit,p.sh. Albulena, Ylli, Vjollca, Genci.  Njësitë statistikore: Albulena, Afrimi, Vjollca, … Valtoni.  Variabla cilësor: Gjinia, Pozita në firmë/  Variabla numerikë: Mosha, Përvoja e punës, Paga vjetore. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 29 Burimet e të dhënave statistikore Primare Sekondare Mbledhja e të Të dhëna të dhënave grumbulluara Të printuara ose elektronike Vrojtimi Studimi Eksperimentimi Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 30 15
 • 16. 1-12 Burimet e të dhënave statistikore  Burime primare janë ato të cilat krijohen përmes vrojtimit dhe përmbledhjes së të dhënave për qëllime të hulumtimit të fenomeneve me interes.  Burime Sekonadare janë të dhënat që sigurohen nga burime sekondare siç janë entet e statistikave, ose institucione të autorizuara për mbledhjen e të dhënave primare (banka qendrore, shërbimi i doganave, shërbimet e ndryshme komunale, raportet për afarizmin e firmave etj).  Burimet sekondare gjinden në vjetar të ndryshëm statistikorë në nivel ndërkomëtar, rajonal dhe kombëtar, në artikujt e publikuar, në revista, gazeta, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 31 Burimet ndërkombëtare  Organizata e Kombeve të Bashkuara-“Statistical yearbook” (Vjetari statistikor ), Demgraphic yearbook (Vjetari demografik), Yearbook of national accounts statistic ( Vjetari statistikor i llogarive kombëtare) etj.  Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO)- Yearbook of Labour Statistic ( Vjetari statistior i punës).  Organizata Ndërkombëtare e Shëndetësisë - “World Health Statistic annual” (Vjetari Statistikor i shëndetit botëror).  Organizata Ndërkombëtare e Ushqimit (FAO)- “”Production yearbook”(Vjetari i prodhimit), etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 32 16
 • 17. Burime rajonale  Instituti i Statistikës së Unionit Evropian (EUROSTAT) publikon një gamë të gjerë periodikësh, zakonisht vjetor ose mujor, të cilët përmbajnë statistikat e fenomeneve të ndryshme të jetës ekonomike dhe sociale të vendeve që bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian.  Enti i Statistikës i BE, Eurostat-i, i jep rekomandimet lidhur me definicionet, klasifikimet dhe standardet. Për shtetet anëtare të BE disa nga këto rekomandime janë të obligueshme. Natyrisht, standardet ndërkombëtare kanë për qëllim mundësimin e krahasueshmërisë ndërmjet shteteve dhe në kohë. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 33 Burime nacionale  Në Kosovë, Enti i Statistikave të Kosovës (ESK) bënë publikimin e një numri të caktuar të statistikave zyrtare përmes publikimeve të ndryshme si:  Publikimet e bujqësisë dhe të ambientit,  Publikimet ekonomike,  Publikimet e popullsisë,  Publikimet e përgjithshme etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 34 17
 • 18. Enti i Statistikave të Kosovës (ESK)  Në kuadër statistikave të përgjithshme, Enti i statistikës rregullisht publikon Buletinët mujor mbi statistikat e përgjithshme të cilët përcjellin trendët dhe ecuritë e çështjeve të ndryshme në Kosovë si:  Statistikat vitale (lindjet, vdekjet, kurorëzimet, shkurorëzimet, etj)  Tregu i punës;  Kushtet sociale;  Statistikat ekonomike të përgjithshme;  Prodhimi i energjisë dhe rrymës elektrike;  Transporti dhe komunikimi;  Tregtia e jashtme;  Çmimet, gjegjësisht indeksi i Çmimeve të konsumit (IÇK) i cili mat nivelin e kostos së jetesës së banorëve të Kosovës. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 35 Statistikat zyrtare  Statistikat zyrtare formojnë një pjesë të rëndësishme të infrastrukturës informative të shoqërisë. Statistikat zyrtare duhet të sigurojnë informacione globale lidhur me situatën dhe trendët zhvillimore.  Statistikat e mira zyrtare duhet të japin një pasqyrë gjithëpërfshirëse të shoqërisë, andaj duhet t’i mbulojnë të gjithë sektorët, aspektet dhe konditat.  Statistikat duhet të distribuohen në një formë që mundëson qasje të lehtë dhe formë të kuptueshme në mënyrë që t’i shfrytëzojnë të gjithë të interesuarit në shoqëri.  Në bashkësinë ndërkombëtare, Kombet e Bashkuara i kanë përpiluar rekomandimet përkitazi me statistikat zyrtare dhe statistikat përkatëse të lëmenjve të ndryshëm. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 36 18
 • 19. Pak histori për statistikën Zhvillimin e statistikës në vija të trasha mund ta ndajmë në tri etapa:  Mbledhja e të dhënave për gjendjen e popullsisë, ushtarëve, detyruesve tatimor, para se gjithash për udhëheqjen e politikave të taksave.  Zhvillimi i teorisë së probabilitetit, statistikës i ka dhënë një mekanizëm të domosdoshëm i cili mundëson që në bazë të mostrës të bihen vendime të rëndësishme për tërësinë e përgjithshme.  Revolucioni në zhvillimin dhe disponueshmëria me kompjutor në dhjetë vitet e fundit i ka ofruar statistikës mundësi të jashtëzakonshme që ajo të jetë a aplikueshme në të gjitha fushat shkencore dhe të shfrytëzojë metodat e reja të cilat nuk do të mund të aplikoheshin pa mbështetjen e kompjuterëve. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 37 Rritja dhe zhvillimi i statistikës moderne Nevojat e qeverive për të mbledhur të dhëna për qytetarët e tyre Zhvilli i teorisë së probabilitetit Zbulimi i kopmpjuterit Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 38 19
 • 20. Pak histori për statistikën  Sot konsiderohet se fjala “Statistikë” rrjedh nga shprehja e re latine statisticum collegium (ligjërata për punët e shtetit).  Fjala “statistikë” rrjedh prej latinishtes mesjetare “status”, që tregon rendin politik, në këtë kuptim statistika është shkenca që përshkruan faktet më të rëndësishme të shtetit. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 39 Pak histori për statistikën  Njeriu që për herë të parë e përdori emrin “Statistikë” në formë të shkruar është Gottfried Achenvall më 1784, i cili konsideron se detyra e statistikës është sistematizimi i të dhënave për popullsinë me qëllim të udhëheqjes së politikës shtetërore. Gottfried Achenwall (1723-1762) Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 40 20
 • 21. Pak histori për statistikën Fillimet e statistikës si shkencë mund të gjinden në Gjermani dhe Angli në shekullin XVII dhe gjysmën e parë të shekullit XVIII, kur paraqiten dy koncepte të statistikës.  Në Gjermani zhvillohet shkolla e posaçme “Statistika Universitare” nga prof. Herman Konring (Hermann Counring, 1606 - 1681), Shkolla deskriptive ose përshkrimi i shtetit. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 41 Pak histori për statistikën  Në anën tjetër , në Angli është zhvilluar një koncept tjetër i statistikës “Aritmetika Politike” e cila është përgëzuar nga John Graunt (1620-1674), kurse më pas është përkufizuar si “art i të arsyetuarit përmes shifrave mbi çështjet që kanë lidhje me qeverisjen”. Përshkrimi dhe analiza. Është vënë theksi në nevojën për përpunim matematik të dhënave dhe përpjekjet për të zbuluar ligjshmëritë e sjelljeve të dukurive John Graunt (1620-1674) Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 42 21
 • 22. Tipet (Llojet ) e Statistikës Edhe sot ndihet ndikimi i ndryshimeve të këtyre dy qasjeve dhe statistika e aplikuar ndahet në dy grupe kryesore:  Statistika deskriptive (Përshkruese)  Statistika representative (Inferenciale) (Mostra) Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 43 Zbërthimi i analizës statistikore Statistika Statistia Statistika Deskriptive Inferenciale Përfshin Përfshin  Mbledhjen  Bërjen e vlerësimeve  Organizimin  Testimin e hipotezave  Përmbledhjen  Përcaktimin e raporteve  Prezantimin e  Bërjen e parashikimeve të dhënave 22
 • 23. 1-4 Tipet (Llojet ) e Statistikës  Statistika deskriptive: Metodat e organizimit, përmbledhjes dhe prezentimit të dhënave në mënyrë informative.  SHEMBULL 1: Regjistrimi i popullsisë dhe krahasimi i të dhënave nëpër periudha të ndryshme kohore.  SHEMBULL 2: Të ardhurat personale të punëtorëve të një firme konkrete, mosha e të punësuarve të kësaj firme, përvoja e punës ose elemente të tjera rreth punëtorëve të kësaj firme. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 45 1-5 Tipet (Llojet ) e Statistikës  Statistika reprezentative (mostra): Vendimi , vlerësimi , parashikimi ose përgjithësimi rreth populacionit bazuar në mostër.  Populacioni / dukuria masive është mbledhja e të gjithë individëve të mundshëm, objekteve dhe njësive të tjera me interes ose sasia e diferencuar në mënyrë cilësore.  Mostra është porcion ose pjesë e populacionit me interes. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 46 23
 • 24. 1-6 Tipet (Llojet ) e Statistikës (shembuj të statistikës reprezentative)  SHEMBULL 1: TV – në mënyrë konstante monitorojnë popullaritetin e programeve të tyre duke bërë hulumtimin me një pjesë të shikuesve ose duke i angazhuar organizatat e specializuara për këtë qëllim.  SHEMBULL 2: Departamenti i kontabilitetit të një firme të madhe do të zgjedhë një mostër prej disa faturave për të vërtetuar saktësinë e të gjithë faturave të firmës.  SHEMBULL 3: Testuesit e verës do të provojnë disa gllënjka të verës për të marrë vendim në lidhje me shitjen e tyre. Dr.Bazat e Statistikës-Topxhiu Rahmije Mustafa 2010 47 Disa veprime më të rëndësishme statistikore, zbulime dhe të dhëna për evolucionin e statistikës VITI ZBULIMI OSE NGJARJA AUTORI 3800 p.e.r. Regjistrimi në Babiloni me qëllim të tatimit 2323 p.e.r. Regjistrimi i fondit të kafshëve në Egjipt ( para kësaj date për cdo dy vjet, a pas kësaj date për cdo vjet) 1055 p.e.r. Regjistrimi i popullsisë në Izrael Mbreti David 550 p.e.r. Regjistrimi i parë i popullsisë në Romë, Roma ka 83.000 banorë Servilje Tulje 28 p.e.r. Regjistrimi i popullsisë zbulon se në mbretërinë e Romës ka 4.063.000 banorë. 2 Regjistrimi i popullsisë më i vjetër rezultatet e të cilit janë ruajtur. Dinastia e Hunëve Kina në bazë të këtij regjistrimi ka pasur 47.5 milionë banorë në Kinë 1086 Aksioni më i rëndësishëm statistikor në mesjetë - Regjistrimi i Williami i Parë popullsisë në Angli, rezultatet janë botuar në Librin e gjyqit të Pushtues tmerrshëm. 1654 Vënia e themeleve të Teorisë së Probabilitetit Blaise Pascal & Pierre de Fermat 1662 Studimi i parë demografik i publikuar i bazuar në tabelat e vdekjes John Graunt 1676 Del nga shtypi “AritmetikaBazat e Statistikës 2010 politike” William Petty Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 48 24
 • 25. 1710 Përdorimi i parë i një lloj testi statistikor John Arbuthnott 1713 Shtypet punimi më i rëndësishëm për teorinë e probabilitetit në Jacob Bernoulli shek. e XVIII: Ars Conjectanti (Ligji i numrave të mëdhenj) Golden Theorem 1733 Zbulimi i Shpërndarjes Normale Abraham De Moivre 1749 Për herë të parë përmendet termi “STATISTIKË” në një Gottfried punim Achenvall 1763 Bazat e statistikës së Bayes-it, e bazuar në konceptet subjektive të Tomas Bayes probabilitetit 1801 Popullsia e botërore arrin në 1 miliard banorë 1805 Zbulimi i metodës së katrorëve më të vegjël A.M.Legendre 1809 Gausi përsëri zbulon shpërndarjen normale dhe zgjeron metodën e Carl F.Gauss katrorëve më të vegjël 1812 Publikimi i parë i punimit nga teoria e gjasave Pierre S.Laplace 1853 Në Berlin organizohet Konferenca e Parë Ndërkombëtare e Adolphe Quetelet Statistikës Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 49 1885 Për here të pare futet ideja e regresionit Francis Galton 1896 Formulohet koeficienti korrelacionit të thjeshtë linear Karl Pearson 1900 Formulohet testi χ2 Karl Pearson 1904 Formulohet Koeficienti i Korrelacionit të Spearman-it Charles Spearman 1908 Zbulimi i vlerësimit të mesatares aritmetike në rastin kur devijimi William Gosset standard i populacionit nuk dihet. (“Student”) 1918 Formulohet koncepti i analizës së variancës. Ronald Fisher 1925 Popullsia në botë arrin në 2 miliardë banorë 1925 Botohet libri “Metodat statistikore për hulumtim”, padyshim Ronald Fisher libri më me ndikim i statistikës në shekullin e XX 1933 Formulohet intervali i besimit, gabimi i llojit të II-të, fortësia e Jerzy Neyman & testit, regjionet kritike. Egon Pearson 1933 Është vendosur koncepti aksiomatik i probabilitetit Andrei Kolmogorov 1945 Është formuluar testi më i njohur joparameter: testi i shumës së Frank Wilcoxon rangimit të Wilcoxon rangut me shenjë 1959 Popullsia e botërore arrin në 3 miliardë banorë 1966 Përdorimi i parë i metodave statistikore resampling (metoda e Julian Simon mostrave të përsëritura) Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 50 25
 • 26. 1972 Është formuluar koncepti i analizës hulumtuese të të dhënave John Tukey 1972 Janë formuluar modelet lineare të përgjithshme J.A.Nelder & R.W>M Wedderburn 1974 Popullsia në botë arrin në 4 miliardë banorë 1979 Formulohet bootstrap metoda Bradley Efron 1986 Popullsia në botë arrin në 5 miliardë 2000 Popullsia në botë arrin në 6 miliardë. 2002 Me shfrytëzimin e FDR metodës është vërtetuar teoria e Big Beng-ut Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 51 Përdorimi i kompjuterëve në statistikë  Softwear-ët që më së shumti përdoren për zgjidhjen e shumë problemeve statistikore janë:  Excel ,  SPSS ( Statistical Package for Social Science),  SAS (Staistical Anlysis System),  Minitab,  Statgraphics,  Statistica, etj. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 52 26
 • 27. Përdorimi i Excel-it  Në mënynë rënëse Tools klikojmë me anë të miut në opsionin Data Analysis.  Në kornizën e gjetur Analysis Tools selektojmë metodën që dëshirojmë të shfrytëzojmë.  Nëse opsioni Data Analysis nuk paraqitet në mënynë rënëse Tools, atëherë klikoni në të njëjtën meny në Add- Ins dialog box.  Në kornizën e gjetur selektoni opsionet Analysis ToolPak dhe Analysis ToolPak –VBA dhe klikoni Ok.  Kthehuni përsëri në Tools dhe do të gjeni Data analysis. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 53 Konceptet kyçe  Dukuritë variabile  Statistikë  Popullimi/tërësia e përgjithshme  Mostra  Njësia statistikore, individi  Të dhënat statistikore:diskrete dhe kontinuale/të vazhdueshme  Modalitetet  Statistika deskriptive  Statistika representative Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 54 27
 • 28. Detyrë  Shpjego dallimin në mes të të dhënave kualitative dhe kuantitative dhe jep tre shembuj për secilën.  Shpjego dallimin në mes të dhënave diskrete dhe të vazhdueshme dhe jep tre shembuj për secilën. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 55 Detyrë Përcakto se cilat nga variablat vijuese është kualitative e cila kuantitative. Nëse janë kuantitative përcaktoni se fenomeni me interes a është diskret apo kontinual: - Numri i telefonave në familje, - Lloji i telefonit, - Ngjyra e telefonit, - Pagesa mujore (në euro dhe cent) për thirrje telefonike, - Numri i thirrjeve lokale të bëra gjatë muajit, - Zgjatja (në minuta) e thirrjeve lokale gjatë muajit, - Fakultetet e Universitetit të Prishtinës. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 56 28
 • 29. Ushtrime Ushtrim 1. “Jam shumë i stresuar” është një shprehje që shumë e shpeshtë në mes të studentëve. Çka ju streson juve.  Cili është populacioni me interes?  Identifikoni më së paku tri arsye për të marrë mostrën.  Identifikoni dy variabla ose karakteristika të anëtarëve të këtij populacioni që ju dëshironi të studioni. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 57 Ushtrime Ushtrim 2. Dekani i fakultetit dëshiron të shoh se çfarë lloj aktiviteti dhe pune bëjnë studentët e diplomuar të fakultetit pas 5 vjet diplomimi.  Cili është populacioni me interes?  Identifikoni arsyet për të marrë mostrën për hulumtim.  Identifikoni dy variabla/karakteristika të anëtarëve të populacionit që ju dëshironi të studioni Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 58 29
 • 30. Ushtrime  Ushtrim 3. Kryetari i një shteti dëshiron të shoh se sa është i popullarizuar pas dy vjetëve të mandatit të tij. Një mostër e votuesve të rritur janë pyetur se a do ta rizgjedhnin prapë atë në atë post.  A janë të dhënat kualitative apo kuantitative  Nëse të dhënat janë kualitative a janë ato nominale apo rendore/shkallore. Nëse janë numerike a janë ato diskrete apo kontinuale. Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 59 Ushtrime Ushtrim 4. Më poshtë janë të listuar disa pyetje nga anketa rreth virusit “Trojan horse”. Për çdo lloj të pyetjes identifikoni se çfarë lloj të dhënash duhet të grumbullohen.  A është infektuar kompjuteri juaj me virusin “Trojan horse”  Po, kompjuteri im është infektuar me këtë virus.  Jo , kompjuteri im nuk është infektuar me këtë virus.  Nuk jam i sigurt se kompjuteri im është infektuar.  A dini dikë tjetër që kompjuteri i është infektuar me virusin “Trojan Horse”  Po  Jo  Sa shpesh ju me kujdes ekzaminoni subjektin e-mailit të juaj para se të hapni atachmentët.  Gjithmonë  Shpesh  Sipas rastit  Rrallë ose kurrë Bazat e Statistikës 2010 Dr. Rahmije Mustafa -Topxhiu 60 30