SlideShare a Scribd company logo
dnidziedzictwa.pl
Plansze powstały w ramach
XXIII Małopolskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego.
W ruchu
Organizator: Partner wydarzenia: Współorganizator: Partner wystawy:
Opracowanie tekstu i koncepcja plansz:
Paulina Kasprzycka
Opracowanie graficzne: Maciej Grochot 
Korekta: Aleksandra Kleczka
Oszczędność
Witraż Oszczędność i dobrobyt projektu Józefa Mehoffera
w gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, za: Komunalna
Kasa Oszczędności Miasta Krakowa (broszura), Kraków 1933.
Polona, domena publiczna
i dobrobyt
Gospodarz: Partner dodatku:
1 	 Gmach Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, obraz olejny autorstwa Ludwika
Stasiaka, ok. 1894, fot. K. Schubert, MIK 2021, CC BY-SA 4.0
2 	 Nowa sala obrad z marmurowym kominkiem i mosiężną kartą oraz
kasetonowym stropem z czasów budowy. Do czasu przebudowy z lat 30.
w pomieszczeniu tym na pierwszym piętrze znajdowały się kasy, fot. St. Mucha
3 	 Widok gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa od strony wewnętrznego
ogrodu. W pierwszej połowie lat 30. ogród zyskał geometryczny układ. Pośrodku
okrągłego klombu pojawiła się fontanna, a po obu stronach ogrodu ustawiono
stoły z ławkami, wykonane ze sztucznego kamienia, fot. St. Mucha
	 2 i 3 za: Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa (broszura), Kraków 1933.
Polona, domena publiczna
Budynek przy ul. Szpitalnej 15 w Krakowie został wznie-
siony w latach 1881–1883 według projektu Karola Borkow-
skiego i Karola Knausa jako siedziba Kasy Oszczędności
Miasta Krakowa.
Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku według projektów
Stanisława Filipkiewicza i Juliusza Kolarzowskiego zabu-
dowano tylne narożniki budynku, by zyskać dodatkową
przestrzeń. W ciągu kolejnych pięciu lat wnętrza Kasy
zmieniły swój układ i otrzymały nowy wystrój i wyposaże-
nie. Pojawiły się nowe stropy, parkiety, posadzki, stolarka
drzwiowa i tapety.
2 3
1
Podczas przebudowy gmachu Kasy w latach
30. XX wieku szczególnie ciekawe zmiany za-
szły w obrębie klatki schodowej. Wprowadzo-
no w niej nowe detale, a przede wszystkim po-
jawiły się wspaniałe witraże projektu Józefa
Mehoffera (1869–1946).
W oknach półpięter pojawiły się alegorie
oszczędności i dobrobytu oraz przedstawienia
skarbników strzegących drogocennych kamie-
ni z łacińską sentencją: Suae quisque fortunae
faber (Każdy kowalem swego losu). Wykonano
je w 1933 roku w Krakowskim Zakładzie Witra-
żów S.G. Żeleński.
Ideowy przekaz witraży Mehoffera świet-
nie oddaje cele statutowe Kasy, a także na-
strój epoki, w której na każdym kroku popu-
laryzowano hasło: „Oszczędność jest źródłem
dobrobytu”.
31 października 1924 roku na I Międzynarodo-
wej Konferencji Kas Oszczędnościowych w Me-
diolanie ustanowiono Dzień Oszczędności, od
1926 roku chętnie obchodzony także w II RP.
Witraże w oknach klatki schodowej gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa,
fot. K. Schubert, MIK 2021, CC BY-SA 4.0
U góry: Dzień Oszczędności w Krakowie. Drugi od prawej siedzi
jeden z dyrektorów Kasy Józef Muczkowski, piąty – prezydent
Krakowa Karol Rolle, lata 1926–31. NAC, domena publiczna
Zachowała się akwa-
rela autorstwa Józefa
Mehoffera, będąca stu-
dium do projektu wi-
trażu przeznaczonego do okna klatki schodowej gmachu Miejskiej Kasy
Oszczędności w Krakowie. Szkic przedstawia kobietę trzymającą róg ob-
fitości – symbol dobrobytu. Kompozycja szkicu została częściowo wyko-
rzystana przez artystę w ostatecznym projekcie witraża. Zmianie uległa
jednak kolorystyka, a w miejscu obszernego fragmentu płaszcza kobiety,
po jej lewej stronie, pojawiły się podobizny dzieci – prawdopodobnie wnu-
ków artysty, Ryszarda i Magdaleny – wrzucających pieniądze do skarbonki.
Motyw alegorii oszczędności i dobro­
bytu,zbliżonydotematuwitrażaw gma-
chu Kasy Oszczędności, odnajdziemy
też na innym projekcie Józefa Mehoffe-
ra, pochodzącym z tego samego czasu,
tj. z 1932 roku. Jest nim plakat zatytuło-
wany Oszczędzaj, dobrobyt Cię czeka.
Wykonawcą witraży w gmachu przy
ul. Szpitalnej 15 był wielokrotnie nagra-
dzany na wystawach krajowych i zagra-
nicznych zakład S.G. Żeleńskiego, który
współpracował z najlepszymi artysta-
mi i witrażystami. Zakład zrealizował
świeckie witraże m.in. w gmachu Izby
Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
(1908), siedzibie Muzeum Techniczno-
-Przemysłowego w Krakowie (1913),
teatrze Bagatela w Krakowie (1918),
hotelu Riwiera Polska w Gdyni (1923),
restauracji Pod Bachusem w Warsza-
wie (1935) czy w budynku Kasy Oszczęd-
ności w Bielsku (1938).
Karta tytułowa broszury Krakowskiego Zakładu Witra-
żów, Oszkleń Artystycznych i Fabryki Mozajki Szklanej
w Krakowie S.G. Żeleński, 1929.
Radomska Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna
Józef Mehoffer w 1932 roku.
NAC, domena publiczna
Biblioteka cyfrowa UMCS, domena publiczna Fot. Archiwum Krakowskiego Domu Aukcyjnego ©

More Related Content

What's hot

DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Małopolski Instytut Kultury
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
sp2zabki
 
DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)
DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)
DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
Małopolski Instytut Kultury
 
Zamkimazowsza
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowsza
sp2zabki
 
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
Małopolski Instytut Kultury
 
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Gabriela Smardzewska
Gabriela SmardzewskaGabriela Smardzewska
Gabriela Smardzewska
sp20wek
 
Praski Michałów Historia, Przestrzeń, Tożsamość
Praski Michałów Historia, Przestrzeń, TożsamośćPraski Michałów Historia, Przestrzeń, Tożsamość
Praski Michałów Historia, Przestrzeń, Tożsamość
Michalow
 
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.Michalow
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
MuzeumBydgoszcz
 
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
Małopolski Instytut Kultury
 
Drucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDSDrucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDS
Michalow
 
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa
Karol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawaKarol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawa
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa
KarolSutkowski1
 

What's hot (20)

DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
DWOREK RUTKOWSKICH W KRAKOWIE "Dobrze skrojony dwór dla chirurga" (wystawa)
 
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
Dwór i park w Mogilanach (prezentacja)
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
 
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
 
DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)
DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)
DWÓR OBRONNY W JAKUBOWICACH (przewodnik)
 
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
 
Zamkimazowsza
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowsza
 
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...
 
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
 
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
 
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
 
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
 
Gabriela Smardzewska
Gabriela SmardzewskaGabriela Smardzewska
Gabriela Smardzewska
 
Praski Michałów Historia, Przestrzeń, Tożsamość
Praski Michałów Historia, Przestrzeń, TożsamośćPraski Michałów Historia, Przestrzeń, Tożsamość
Praski Michałów Historia, Przestrzeń, Tożsamość
 
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
 
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
 
Drucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDSDrucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDS
 
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa
Karol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawaKarol Sutkowski 3 RTB  prezentacja muzeum narodowe, warszawa
Karol Sutkowski 3 RTB prezentacja muzeum narodowe, warszawa
 

Similar to KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)

Michał Wiśniewski, Po majątki na Podole..., Przestrzenie kolonialne
Michał Wiśniewski, Po majątki na Podole..., Przestrzenie kolonialneMichał Wiśniewski, Po majątki na Podole..., Przestrzenie kolonialne
Michał Wiśniewski, Po majątki na Podole..., Przestrzenie kolonialneMałopolski Instytut Kultury
 
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.ZSO6Gdansk
 
PrelekcjaLaweczki23_cz4_mp.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz4_mp.pdfPrelekcjaLaweczki23_cz4_mp.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz4_mp.pdf
Piotr Rościszewski
 
Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13TTG_Central_Europe
 
Architektura Publiczna
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publicznaj.zwolski
 
KINO „KIJÓW” (OBECNIE KIJÓW.CENTRUM): "Nowoczesny Kraków sprzed pół wieku" (s...
KINO „KIJÓW” (OBECNIE KIJÓW.CENTRUM): "Nowoczesny Kraków sprzed pół wieku" (s...KINO „KIJÓW” (OBECNIE KIJÓW.CENTRUM): "Nowoczesny Kraków sprzed pół wieku" (s...
KINO „KIJÓW” (OBECNIE KIJÓW.CENTRUM): "Nowoczesny Kraków sprzed pół wieku" (s...
Małopolski Instytut Kultury
 
Michał Wiśniewski, "Tradycja i harmonia", Wokół funkcjonalizmu
Michał Wiśniewski, "Tradycja i harmonia", Wokół funkcjonalizmuMichał Wiśniewski, "Tradycja i harmonia", Wokół funkcjonalizmu
Michał Wiśniewski, "Tradycja i harmonia", Wokół funkcjonalizmuMałopolski Instytut Kultury
 
Muzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacjaMuzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacja
Angelika Wróblewska
 
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)catl_ok
 
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
Muzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacjaMuzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacja
Sandrawider
 
DOM JÓZEFA MEHOFFERA – ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
DOM JÓZEFA MEHOFFERA – ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE (przewodnik)DOM JÓZEFA MEHOFFERA – ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
DOM JÓZEFA MEHOFFERA – ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
Jarosław Trybuś, Korzenie socrealizmu, Przestrzenie kolonialne
Jarosław Trybuś, Korzenie socrealizmu, Przestrzenie kolonialneJarosław Trybuś, Korzenie socrealizmu, Przestrzenie kolonialne
Jarosław Trybuś, Korzenie socrealizmu, Przestrzenie kolonialneMałopolski Instytut Kultury
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
MuzeumBydgoszcz
 
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 

Similar to KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) (20)

Piotr Winskowski, Dom u-miarkowany
Piotr Winskowski, Dom u-miarkowanyPiotr Winskowski, Dom u-miarkowany
Piotr Winskowski, Dom u-miarkowany
 
Michał Wiśniewski, Po majątki na Podole..., Przestrzenie kolonialne
Michał Wiśniewski, Po majątki na Podole..., Przestrzenie kolonialneMichał Wiśniewski, Po majątki na Podole..., Przestrzenie kolonialne
Michał Wiśniewski, Po majątki na Podole..., Przestrzenie kolonialne
 
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
 
Piotr Korduba, Skazani na dwór
Piotr Korduba, Skazani na dwórPiotr Korduba, Skazani na dwór
Piotr Korduba, Skazani na dwór
 
PrelekcjaLaweczki23_cz4_mp.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz4_mp.pdfPrelekcjaLaweczki23_cz4_mp.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz4_mp.pdf
 
Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13
 
Architektura Publiczna
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publiczna
 
KINO „KIJÓW” (OBECNIE KIJÓW.CENTRUM): "Nowoczesny Kraków sprzed pół wieku" (s...
KINO „KIJÓW” (OBECNIE KIJÓW.CENTRUM): "Nowoczesny Kraków sprzed pół wieku" (s...KINO „KIJÓW” (OBECNIE KIJÓW.CENTRUM): "Nowoczesny Kraków sprzed pół wieku" (s...
KINO „KIJÓW” (OBECNIE KIJÓW.CENTRUM): "Nowoczesny Kraków sprzed pół wieku" (s...
 
Asf raport2008 pl
Asf raport2008 plAsf raport2008 pl
Asf raport2008 pl
 
Michał Wiśniewski, "Tradycja i harmonia", Wokół funkcjonalizmu
Michał Wiśniewski, "Tradycja i harmonia", Wokół funkcjonalizmuMichał Wiśniewski, "Tradycja i harmonia", Wokół funkcjonalizmu
Michał Wiśniewski, "Tradycja i harmonia", Wokół funkcjonalizmu
 
Muzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacjaMuzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacja
 
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - podsumowanie 2012 (runda I)
 
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
 
Muzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacjaMuzeum plakatu - prezentacja
Muzeum plakatu - prezentacja
 
Kraków
KrakówKraków
Kraków
 
DOM JÓZEFA MEHOFFERA – ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
DOM JÓZEFA MEHOFFERA – ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE (przewodnik)DOM JÓZEFA MEHOFFERA – ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
DOM JÓZEFA MEHOFFERA – ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
 
Jarosław Trybuś, Korzenie socrealizmu, Przestrzenie kolonialne
Jarosław Trybuś, Korzenie socrealizmu, Przestrzenie kolonialneJarosław Trybuś, Korzenie socrealizmu, Przestrzenie kolonialne
Jarosław Trybuś, Korzenie socrealizmu, Przestrzenie kolonialne
 
Sprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli
Sprawozdanie Dni Małopolski w BrukseliSprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli
Sprawozdanie Dni Małopolski w Brukseli
 
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
 
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
 

More from Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
Małopolski Instytut Kultury
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
Małopolski Instytut Kultury
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 

More from Małopolski Instytut Kultury (20)

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
 
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
 
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
 
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
 

KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)

 • 1. dnidziedzictwa.pl Plansze powstały w ramach XXIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W ruchu Organizator: Partner wydarzenia: Współorganizator: Partner wystawy: Opracowanie tekstu i koncepcja plansz: Paulina Kasprzycka Opracowanie graficzne: Maciej Grochot  Korekta: Aleksandra Kleczka Oszczędność Witraż Oszczędność i dobrobyt projektu Józefa Mehoffera w gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, za: Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa (broszura), Kraków 1933. Polona, domena publiczna i dobrobyt Gospodarz: Partner dodatku:
 • 2. 1 Gmach Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, obraz olejny autorstwa Ludwika Stasiaka, ok. 1894, fot. K. Schubert, MIK 2021, CC BY-SA 4.0 2 Nowa sala obrad z marmurowym kominkiem i mosiężną kartą oraz kasetonowym stropem z czasów budowy. Do czasu przebudowy z lat 30. w pomieszczeniu tym na pierwszym piętrze znajdowały się kasy, fot. St. Mucha 3 Widok gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa od strony wewnętrznego ogrodu. W pierwszej połowie lat 30. ogród zyskał geometryczny układ. Pośrodku okrągłego klombu pojawiła się fontanna, a po obu stronach ogrodu ustawiono stoły z ławkami, wykonane ze sztucznego kamienia, fot. St. Mucha 2 i 3 za: Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa (broszura), Kraków 1933. Polona, domena publiczna Budynek przy ul. Szpitalnej 15 w Krakowie został wznie- siony w latach 1881–1883 według projektu Karola Borkow- skiego i Karola Knausa jako siedziba Kasy Oszczędności Miasta Krakowa. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku według projektów Stanisława Filipkiewicza i Juliusza Kolarzowskiego zabu- dowano tylne narożniki budynku, by zyskać dodatkową przestrzeń. W ciągu kolejnych pięciu lat wnętrza Kasy zmieniły swój układ i otrzymały nowy wystrój i wyposaże- nie. Pojawiły się nowe stropy, parkiety, posadzki, stolarka drzwiowa i tapety. 2 3 1
 • 3. Podczas przebudowy gmachu Kasy w latach 30. XX wieku szczególnie ciekawe zmiany za- szły w obrębie klatki schodowej. Wprowadzo- no w niej nowe detale, a przede wszystkim po- jawiły się wspaniałe witraże projektu Józefa Mehoffera (1869–1946). W oknach półpięter pojawiły się alegorie oszczędności i dobrobytu oraz przedstawienia skarbników strzegących drogocennych kamie- ni z łacińską sentencją: Suae quisque fortunae faber (Każdy kowalem swego losu). Wykonano je w 1933 roku w Krakowskim Zakładzie Witra- żów S.G. Żeleński. Ideowy przekaz witraży Mehoffera świet- nie oddaje cele statutowe Kasy, a także na- strój epoki, w której na każdym kroku popu- laryzowano hasło: „Oszczędność jest źródłem dobrobytu”. 31 października 1924 roku na I Międzynarodo- wej Konferencji Kas Oszczędnościowych w Me- diolanie ustanowiono Dzień Oszczędności, od 1926 roku chętnie obchodzony także w II RP. Witraże w oknach klatki schodowej gmachu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, fot. K. Schubert, MIK 2021, CC BY-SA 4.0 U góry: Dzień Oszczędności w Krakowie. Drugi od prawej siedzi jeden z dyrektorów Kasy Józef Muczkowski, piąty – prezydent Krakowa Karol Rolle, lata 1926–31. NAC, domena publiczna
 • 4. Zachowała się akwa- rela autorstwa Józefa Mehoffera, będąca stu- dium do projektu wi- trażu przeznaczonego do okna klatki schodowej gmachu Miejskiej Kasy Oszczędności w Krakowie. Szkic przedstawia kobietę trzymającą róg ob- fitości – symbol dobrobytu. Kompozycja szkicu została częściowo wyko- rzystana przez artystę w ostatecznym projekcie witraża. Zmianie uległa jednak kolorystyka, a w miejscu obszernego fragmentu płaszcza kobiety, po jej lewej stronie, pojawiły się podobizny dzieci – prawdopodobnie wnu- ków artysty, Ryszarda i Magdaleny – wrzucających pieniądze do skarbonki. Motyw alegorii oszczędności i dobro­ bytu,zbliżonydotematuwitrażaw gma- chu Kasy Oszczędności, odnajdziemy też na innym projekcie Józefa Mehoffe- ra, pochodzącym z tego samego czasu, tj. z 1932 roku. Jest nim plakat zatytuło- wany Oszczędzaj, dobrobyt Cię czeka. Wykonawcą witraży w gmachu przy ul. Szpitalnej 15 był wielokrotnie nagra- dzany na wystawach krajowych i zagra- nicznych zakład S.G. Żeleńskiego, który współpracował z najlepszymi artysta- mi i witrażystami. Zakład zrealizował świeckie witraże m.in. w gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie (1908), siedzibie Muzeum Techniczno- -Przemysłowego w Krakowie (1913), teatrze Bagatela w Krakowie (1918), hotelu Riwiera Polska w Gdyni (1923), restauracji Pod Bachusem w Warsza- wie (1935) czy w budynku Kasy Oszczęd- ności w Bielsku (1938). Karta tytułowa broszury Krakowskiego Zakładu Witra- żów, Oszkleń Artystycznych i Fabryki Mozajki Szklanej w Krakowie S.G. Żeleński, 1929. Radomska Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna Józef Mehoffer w 1932 roku. NAC, domena publiczna Biblioteka cyfrowa UMCS, domena publiczna Fot. Archiwum Krakowskiego Domu Aukcyjnego ©