ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pasji" (wystawa)

dnidziedzictwa.pl
Plansze powstały w ramach
XXII Małopolskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego.
Brzmi Dobrze
Organizator: Gospodarz: Partner: Partner honorowy:
Opracowanie tekstów i koncepcja wystawy: Dominika Mietelska-Jarecka
Materiał źródłowy: Halina Kenarowa , Od zakopiańskiej szkoły przemysłu
drzewnego do szkoły Kenara, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978
Opracowanie graficzne: Maciej Grochot   Korekta: Agnieszka Stęplewska
Szkoła pełna
pasji
Zespół Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kena-
ra, potocznie zwany „Szkołą Kenara”, przeszedł wiele
dziejowych zawirowań, borykał się z brakiem finan-
sów i problemami lokalowymi. Jedno od początku
pozostało natomiast niezmienne: szkoła przyciągała
wyjątkowych ludzi – pedagogów oraz uczniów. Ich
zaangażowanie i pasja nie tylko pozwoliły placówce
przetrwać, ale także stworzyły jej legendę.
Antoni Kenar z uczniami, 1958 r., fot. Krystyna Gorazdowska. Archiwum
Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem
Budynek Szkoły Przemysłu Drzewnego zaprojektowany przez Antoniego Łuszczkiewicza, 1907 r. Polona
Powstanie szkoły wiąże się z aktywną działalnością Towarzystwa Tatrzań-
skiego. Głównym celem przyświecającym założycielom było wspieranie roz-
woju uzdolnionej ludności góralskiej oraz miejscowego przemysłu.
Pierwszym zalążkiem szkoły były warsztaty snycerskie prowadzone przez
Macieja Mardułę, górala z Olczy, który w ramach przyuczania do zawodu zo-
stał wysłany na nauki do samego Franciszka Wyspiańskiego (rzeźbiarza, ojca
Stanisława). Dwa lata później, w 1878 roku, w miejsce warsztatów Marduły
utworzono już państwową szkołę snycerską.
Upaństwowienie szkoły włączyło ją automatycznie w nurt szkolnictwa au-
striackiego pod nadzorem Wiednia. Sytuacja ta szczęśliwie nie zmniejszyła
troski Towarzystwa Tatrzańskiego o losy placówki i zaangażowania w dalsze
starania o utrzymanie jej bytu. Jej pierwszym nauczycielem i dyrektorem zo-
stał Czech Franciszek Neużil, człowiek charakteryzujący się nieprzeciętną pra-
cowitością. Szkoła rozwijała się dynamicznie. W roku 1883 przy ulicy Krupówki
w ciągu kilku miesięcy stanął jej budynek. To błyskawiczne tempo świadczy
o sile zaangażowania ludzi zrzeszonych w Towarzystwie Tatrzańskim i talen-
cie organizacyjnym nowego dyrektora. Neużil stworzył szkołę z niczego. Jego
główni antagoniści (a wśród nich najgorliwszy – Stanisław Witkiewicz) zarzu-
cali mu jednak propagowanie stylu tyrolskiego, a pomijanie lub zbyt mecha-
niczne podejście do sztuki rodzimej.
I po stu latach, i dalej,
mówić o Was będą, ­
jacyście byli
i ­coście za jedni
Przemówienie ks. Józefa Stolarczyka na uroczystości poświęcenia
budynku szkoły w 1883 r.
32
1
Z podobnymi zarzutami zmagał się kolejny dyrektor, Edgar
­Kováts, pochodzenia węgierskiego. Niemniej konflikt z Witkie-
wiczem i żywa dyskusja o programie placówki przysporzyły jej
popularności. W pierwszych latach działalności zakopiańską
szkołę odwiedzili wybitni przedstawiciele życia artystyczne-
go, między innymi Wojciech Gerson, Jan Matejko, Henryk Sie-
miradzki czy Stanisław Witkiewicz.
Następcą Kovátsa w roli dyrektora został w 1901 roku pierw-
szy Polak na tym stanowisku – Stanisław Barabasz, architekt,
artysta, miłośnik podhalańskiego zdobnictwa. Nominację za-
wdzięczał między innymi dążeniom Szkolnej Rady Krajowej do
spolszczenia krytykowanej przez Witkiewicza szkoły. Od tego
czasu też relacje między szkołą a Witkiewiczem zaczęły się nor-
mować. Barabasz, przychylny witkiewiczowskiej koncepcji stylu
zakopiańskiego i rodzimej podhalańskiej sztuce, wprowadził je
do programu nauczania. Rozrysował siedemdziesiąt kilka wzo-
rów form architektonicznych opartych na elementach architek-
tury polskiej i posługiwał się nimi w nauczaniu tego przedmiotu
w szkole. Wprowadził także rysunek z natury i żywego modela.
Dla uczniów odwzorowujących gotowe wzory czy figury z odle-
wów gipsowych była to rewolucja.
1 	 Uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, 1922 r.
Archiwum Rodziny Dvořáków
2 	 Stanisław Barabasz, ok. 1900 r. Archiwum Rodziny Dvořáków
3 	 Stanisław Barabasz, Sztuka ludowa na Podhalu [teki], cz. 1–2, Spisz i Orawa. Polona
Pedagogiczna działalność Barabasza dała impuls do za-
interesowania góralskim rzemiosłem, które rozwinęło
się w sztukę na wysokim poziomie, zwłaszcza w sny-
cerstwie. Dzieła uczniów były wystawiane między in-
nymi w Wiedniu, we Lwowie, a także na wystawach
­światowych w ­Saint Louis i Paryżu. Mimo piętrzących
się kłopotów finansowych (spowodowanych między in-
nymi kończącymi się dotacjami z Wiednia), w 1913 roku
Barabasz wybudował internat dla coraz liczniejszych
uczniów.
Działalność oświatową Barabasz łączył z pasją sportową – nazywany jest pionierem
narciarstwa w Polsce. Najwcześniejsze tatrzańskie doświadczenia narciarskie wiążą
się z turystyką. Pierwszą opisaną i udokumentowaną wycieczkę narciarską w Tatry
Stanisław Barabasz odbył w 1894 roku z Janem Fischerem do Czarnego Stawu Gąsieni-
cowego. W 1907 roku założył wraz z Mieczysławem Karłowiczem i Mariuszem Zaruskim
sekcję narciarstwa przy Towarzystwie Tatrzańskim. W dwa lata później, po tragicznej
śmierci Karłowicza, Barabasz był jednym ze współzałożycieli Tatrzańskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.
2 	 W drodze do Czarnego Stawu, fot. Stanisław
Barabasz, przed 1909 r., fotografia wykorzystana
we Wspomnieniach narciarza Stanisława Barabasza,
Zakopane 1914. Archiwum Rodziny Dvořáków
1 	 Narciarze zgromadzeni przed pogrzebem
kompozytora i taternika Mieczysława Karłowicza
w Zakopanem, wśród nich Stanisław Barabasz
(pierwszy z prawej), 1909 r. NAC
1
2
W 1922 roku, w chwili objęcia dyrekcji szkoły, Karol Stryjeński
był już uznanym artystą. Placówka borykała się z wieloma pro-
blemami – lokalowymi, finansowymi, gospodarczymi. Nowy dy-
rektor szybko unormował jej sytuację finansową, rozbudował
budynek szkolny i internat. Udało mu się także wymienić część
kadry nauczycielskiej. Grono pedagogów zasilili Wojciech Brze-
ga, Roman Olszowski, Stanisław Zdyb czy Franciszek Kopkowicz.
Związali się ze szkołą na długo i byli prawdziwą wsparciem dla
nowego dyrektora. Zmienił się także system rekrutacji – uczeń
podczas egzaminu wstępnego musiał przedstawić prace będą-
ce próbką jego uzdolnień. Styl dyrektorowania Stryjeńskiego
był prosty, bezpośredni, nietworzący dystansu między uczniami
i pedagogami.
1 	 Karol Stryjeński zmarł wskutek wylewu
krwi do mózgu w 1932 r. Został pochowany
w rodzinnym grobowcu w Krakowie, ale po
kilkunastu miesiącach, zgodnie z ostatnią
wolą, przeniesiono go na Cmentarz
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku
w Zakopanem, 1933 r. NAC
2 	 Karol Stryjeński, 1932 r. NAC
1
2
Szkoła powinna być terenem wiecznie
żywych i ciekawych eksperymentów
Wypowiedź Karola Stryjeńskiego z 1925 r.
Najważniejsza reforma dotyczyła jednak podejścia do ucznia:
Dziś szkoła (...) stara się indywidualnie traktować uczniów od
chwili przyjścia ich do szkoły, wydobyć z nich samych wartości
twórcze, które drzemią w duszy każdego dziecka. Odpowiedni
kierunek dany przez nauczyciela i naprowadzający na właściwą
drogę da możność rozwinięcia wspólnej cechy, która po szeregu
lat wytworzy nowy, współczesny i swoisty styl szkoły.
„Giewont” 1924
Nowa jakość nauczania zakopiańskiej szkoły wkrótce poskutkowała
sukcesami. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu
Współczesnego w Paryżu w 1925 roku przyniosła zakopiańskiej szkole
aż trzy nagrody: dyplomy Grand Prix za drzeworyty i metodę nauczania
oraz dyplom złotego medalu za rzeźbę. Na samego Stryjeńskiego spadł
deszcz wyróżnień – dyplomy, złote i srebrne medale oraz Krzyż Legii
Honorowej.
Po pięciu latach Karol Stryjeński otrzymał propozycję objęcia kate-
dry rzeźby monumentalnej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W grupie młodzieży, która w ślad za swym profesorem przeniosła się
do warszawskiej uczelni, byli Antoni Kenar i Marian Wnuk – późniejszy
profesor i rektor tej uczelni.
Obowiązki dyrektora przejął pierwszy po Macieju Mardule góral –
Wojciech Brzega, absolwent Szkoły Przemysłu Drzewnego, współpra-
cownik Stanisława Witkiewicza, przez pewien czas kontynuujący kieru-
nek nauczania swojego poprzednika.
1 	 Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu Współczesnego w Paryżu. Grupa górali
z Zakopanego przybyłych na otwarcie wystawy. Widoczni między innymi: Stanisław Budz-Lepsiok
zwany Mrozem, Helena Roj-Kozłowska (z domu Gąsienica-Roj), 1925 r. NAC
2 	 Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu Współczesnego w Paryżu. Ekspozycja
w pawilonie polskim. Kaplica autorstwa rzeźbiarza prof. Jana Szczepkowskiego, 1925 r. NAC
1
2
Po kadencjach Adama Dobrodzickiego i Romana Olszowskiego stanowi-
sko dyrektora objął w 1936 roku Marian Wimmer – architekt, społecznik
o wszechstronnych zainteresowaniach. Dość wspomnieć, że po wojnie,
po wyjeździe z Zakopanego, został organizatorem i pierwszym dyrekto-
rem słynnej Szkoły Filmowej w Łodzi. Niestety lata, w których przyszło
Wimmerowi zarządzać zakopiańską szkołą, nie pozwoliły mu kontynu-
ować tak obiecującej jej odnowy. Tuż przed wybuchem wojny Wimmer
zatrudnił młodych nauczycieli, a wśród nich wychowanka Karola Stry-
jeńskiego – Antoniego Kenara.
Po wybuchu drugiej wojny światowej dyrektor Wimmer wyruszył do
Lwowa, aby połączyć się z rodziną. 16 marca 1940 roku ukazało się rozpo-
rządzenie, w wyniku którego władze okupacyjne przemianowały Szkołę
Przemysłu Drzewnego na Berufsfachschule Für Goralische Volkskunst
– Szkołę Zawodową Góralskiej Sztuki Ludowej. Był to trudny czas dla
instytucji – obniżono poziom nauczania, z miejsca o ambicjach arty-
stycznych stała się trzyklasową szkółką rzemieślniczą. Wielu z pedago-
gów, ludzi tworzących przedwojenną szkołę nie podjęło się współpracy
w nowym, zaplanowanym przez Niemców kształcie i odeszło. Po wojnie
dyrektor Wimmer na krótko wrócił na swoje stanowisko, a zakopiańską
Szkołę Przemysłu Drzewnego czekała rewolucyjna zmiana.
Berufsfachschule Für Goralische Volkskunst – Szkoła Zawodowa Góralskiej Sztuki Ludowej,
zajęcia z rysunku (po lewej) i rzeźby (po prawej), 1941 r. NAC
Szkoła to jest opieka nad osobą w jej rozwoju
Z notatek Antoniego Kenara
W 1948 roku w wyniku reorganizacji Szkoła Przemysłu Drzewnego została roz-
dzielona na trzy osobne placówki: Technikum Budowlane, Zasadniczą Szkołę
Zawodową oraz Państwowe Liceum Technik Plastycznych (dzisiejszy Zespół
Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara). Liceum trafiło pod opiekę Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki i przejęło wydział rzeźby. W tym też roku otwarto
dział lutniczy jako niezależną specjalizację. Kierunek lutniczy to wynik inten-
sywnych rozmów prowadzonych przez Andrzeja Bednarza, Franciszka Mardułę,
Konstantyna ­Feliksa Pruszaka oraz Tomasza Panufnika z Ministerstwem Kultury
i Sztuki. Początkowo lutnictwo trafiło do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po jej
zlikwidowaniu w 1954 roku, dzięki przyłączeniu do liceum oddziału stolarstwa
i lutnictwa, szkoła przejęła budynek Strug przy ulicy Kościeliskiej.
Dyrektorką liceum została Halina Kenarowa, a kierownikiem działu rzeźby
– jej mąż Antoni Kenar, który dyrektorem szkoły zostanie dopiero w 1953 roku.
W długiej, ponad 140-letniej, historii szkoły jedenastoletnia działalność w niej
Kenara wydaje się mgnieniem, a jednak to jego relacja z uczniami, jego dar na-
uczania stworzą legendę tego miejsca.
1 	 Antoni i Halina Kenarowie z uczennicą Celiną Kamińską przy korekcie, 1957 r., fot. Zbigniew Kamykowski.
Archiwum Galerii Kenara
2 	 Andrzej Bednarz, pierwszy nauczyciel lutnictwa, i jego następca Franciszek Marduła, lata pięćdziesiąte.
Archiwum Rodziny Mardułów
1
2
Początek tej nowej szkoły, jaką było Pań-
stwowe Liceum Sztuk Plastycznych, jest
niezwykle trudny. Do dyspozycji pozosta-
wały zaledwie cztery izby lekcyjne, a warsz-
taty i narzędzia pamiętały jeszcze czasy
Franciszka Neużila. Sale lekcyjne i warsz-
tatowe były rozmieszczone w różnych bu-
dynkach, odległych od siebie, a ponadto
bardzo zniszczonych i wymagających ka-
pitalnych remontów. W 1954 roku z braku
miejsca nie ogłoszono zapisów do pierw-
szej klasy, a zadanie maturalne z rzeźby
odbyło się w namiocie. Starania zarówno
o wybudowanie nowej szkoły, jak i uzyska-
nie budynku „na przetrwanie” nie przyno-
szą rezultatów.
W październiku 1956 roku następuje od-
wilż i zmiana władz politycznych w kra-
ju. Moment ten postanawia wykorzystać
Kenar i zajmuje wraz z młodzieżą pusty
budynek wypoczynkowy, willę Marilor
przy ulicy Kościuszki. Okupacja budynku
trwała do czasu pozytywnej decyzji Miej-
skiej Rady Narodowej o przydzieleniu willi
na siedzibę liceum. Szkoła Kenara mieściła
się w budynku Marilor aż do reprywatyza-
cji w 1995 roku.
1 	 Willa Marilor w Zakopanem, po 1905 r. Polona
2 	 Nota prasowa dotycząca sytuacji w szkole
i konieczności przeprowadzenia matury pod
namiotem opublikowana w czasopiśmie
„Świat”, 1956 r. Archiwum Galerii Kenara
1
2
Ciężkie powojenne warunki nie wpłynęły
na aktywność szkoły. Kontynuowane były
corocznepokazypracuczniowskich,ucznio-
wie liceum uczestniczyli w wystawach za-
równow Polsce,jaki zagranicą,zdobywając
nagrody, dyplomy i powszechne uznanie.
Przedwczesna śmierć Antoniego Kenara
w 1959 roku przerwała okres tego wyjąt-
kowego rozkwitu liceum. Wkrótce szkole
­nadano jego imię. Do dziś powszechnie na-
zywanajest„SzkołąKenara”. Jego­uczniowie
wspominają go jako niezrównanego peda-
goga z powołania, który kochał i rozumiał
młodzież. W swojej pracy pedagogicznej
Antoni Kenar koncentrował się na możliwo-
ściach indywidualnego rozwoju ucznia. Jak
nikt przedtem, starał się zachować i utrzy-
maćrównowagęmiędzyrzemiosłema twór-
czością artystyczną, miał także wyraźnie
określoną wizję szkoły. W tej drodze towa-
rzyszyła mu żona, Halina Kenarowa – jako
dyrektorkaliceum,aletakżejakodobryduch
i wsparcie jego działalności.
Antoni Kenar z uczniem Henrykiem Morelem przy korekcie przed szkołą,
1957 r., fot. Władysław Werner. Archiwum Galerii Kenara
Grób Antoniego Kenara na starym cmentarzu w Zakopanem, udekorowany
przez uczniów Antoniego Rząsy na Święto Zmarłych, krzyż autorstwa
Antoniego Rząsy, 1963 r. Archiwum Galerii Kenara
Wysoki poziom szkoły utrzymywali następcy Kenara, cenieni arty-
ści i pedagodzy. Przez krótki czas na stanowisku dyrektora pozo-
stawał Tadeusz Brzozowski – malarz, rysownik, scenograf, związa-
ny z teatrem Tadeusza Kantora. Jego następcą w 1961 roku został
rzeźbiarz Kazimierz Fajkosz. Szkoła mogła się poszczycić wyjątko-
wą kadrą nauczycieli, jak Grzegorz Pecuch, Antoni Rząsa i Włady-
sław Hasior. Z inicjatywy nauczycieli rozpoczyna działalność ga-
leria Pegaz, gromadząca zbiory sztuki współczesnej i cenne dzieła
archiwalne.
W 1975 roku, po 21 latach wraca do liceum plastycznego lutnictwo. Klasę lutni-
czą obejmuje Stanisław Marduła, syn Franciszka Marduły – tego samego, który
po drugiej wojnie światowej wraz z Andrzejem Bednarzem wprowadził lutnic-
two do zakopiańskiej szkoły. Stanisław Marduła opracował autorski program
nauczania, który objął zagadnienia z teorii i historii sztuki lutniczej oraz kwe-
stie projektowania klasycznych i indywidualnych modeli instrumentów.
1 	 Nauczyciele: Grzegorz Pecuch, Władysław Hasior i Tadeusz Brzozowski w pracowni szkolnej, fot. Krystyna
Gorazdowska. Archiwum Galerii Kenara
2 	 Grono pedagogów-plastyków. U góry od lewej: Władysław Hasior, Andrzej Styrczula, Antoni Rząsa, Tadeusz
Brzozowski. W drugim rzędzie od lewej: Antoni Łach-Grabowski, Witold Dudziak, Zenon Pokrywczyński,
Arkadiusz Waloch. W trzecim rzędzie, u dołu Maciej Szańkowski, dyrektor Kazimierz Fajkosz, Grzegorz
Piecuch, Zygmunt Piekacz, 1965 r., fot. Władysław Werner. Archiwum Galerii Kenara
1
2
Na swoim
Kolejne momenty przełomowe w histo-
rii szkoły przypadają na koniec lat osiem-
dziesiątych. Groźba utraty willi Marilor sta-
wała się coraz bardziej realna. Ponadto
próbowano znaleźć rozwiązanie, które po-
zwoliłoby liceum funkcjonować w jednym
budynku, z uregulowaną sytuacją prawną.
Takim miejscem okazał się budynek Strug
przy ulicy Kościeliskiej – jedyny, który był
własnością liceum. Ogromne zmiany, jakie
przyniósł rok 1989, nie ominęły i szkoły.
Przejęcie placówki pod bezpośredni nad-
zór Ministerstwa Kultury i Sztuki znacz-
nie poprawiło jej sytuację materialną. Roz-
poczęta w 1988 roku długo wyczekiwana
rozbudowa budynku Strug według pro-
jektu Edwarda Warcaby nabrała rozpędu.
Liceum zyskało szereg nowych sal dydak-
tycznych i w 1996 roku przeniosło się tu
całkowicie.
Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem przed budynkiem szkoły, 2016 r., fot. Magdalena Ciszewska-Rząsa.
Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem
Dorobek uczniów i nauczycieli często prezentowany jest
na wystawach w całej Polsce. W 1994 roku liceum po raz
pierwszy zorganizowało ogólnopolską wystawę „Biennale
rzeźby w drewnie”. Ta konkursowa impreza jest organizo-
wana nadal i od 2012 roku nosi nazwę „Triennale rzeźby
w drewnie”.
Od 2002 roku placówka nosi nazwę Zespołu Szkół Pla-
stycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem. Szkoła
kształci uczniów w czterech specjalizacjach: snycerstwo,
meblarstwo artystyczne, lutnictwo artystyczne i projek-
towanie graficzne. Ciekawostką jest, że specjalizacja lut-
nicza szkoły imienia Antoniego Kenara jest jedynym tego
typu kierunkiem w liceach plastycznych w Polsce. Poza
Zakopanem jedynym liceum, które kształci w kierunku
lutnictwa, jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Mu-
zyczna II stopnia imienia Mieczysława Karłowicza.
W mieszczącej się w budynku galerii Strug prezento-
wane są prace pedagogów i uczniów, a także artystów
z całej Polski.
Pegaz, symbol szkoły, został wykorzystany w happeningu, którego efektem były
fotografie promujące placówkę, 2014 r., fot. Kacper Lendecki. Archiwum Zespołu
Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem
Drewniane kwiaty na Pęksowym
Brzyzku
W bliskim sąsiedztwie szkoły, również przy ulicy Koście-
liskiej, znajduje się Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym
Brzyzku, jedna z najbardziej znanych polskich nekropolii.
Większość ze znajdujących się tutaj nagrobków to niepo-
wtarzalne dzieła sztuki. Wiele z nich powstało w szkol-
nych pracowniach pod kierunkiem Władysława Hasiora
i opieką pedagogów liceum. Wśród wielu znanych nazwisk
widniejących na nagrobkach znajdziemy tu tych, którzy
stworzyli legendę szkoły.
Pamiętają o nich kolejne pokolenia uczniów liceum.
Co roku, dzień przed Świętem Zmarłych, spotykają się tu
oraz na Nowym Cmentarzu w Zakopanem i przyozdabia-
ją groby osób ważnych dla historii szkoły drewnianymi
kwiatami. Tradycja ta sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego
wieku i wprowadził ją Antoni Kenar.
1
	 Szkoła honoruje również groby szczególnie zasłużonych postaci odznaką
zaprojektowaną przez jej wieloletniego pedagoga Antoniego Grabowskiego,
2020 r., fot. Marta Dvořák. Archiwum Rodziny Dvořáków
2
	 Uczniowie klas pierwszych co roku przed Świętem Zmarłych przygotowują
drewniane kwiaty i przyozdabiają nimi groby na zakopiańskich cmentarzach,
2013 r., fot. Janusz Tomczak. Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych imienia
Antoniego Kenara w Zakopanem
3
1
2
3
1 of 14

Recommended

PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) by
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K views13 slides
Biography of Nikola Tesla. by
Biography of Nikola Tesla. Biography of Nikola Tesla.
Biography of Nikola Tesla. Yogesh SN
382 views39 slides
Marie Curie-Class 5 presentation by my son... by
Marie Curie-Class 5 presentation by my son...Marie Curie-Class 5 presentation by my son...
Marie Curie-Class 5 presentation by my son...Biju Thomas
13K views11 slides
Marie Curie by
Marie CurieMarie Curie
Marie CurieVikrant Thakur
705 views13 slides
laporan ms visio by
laporan ms visiolaporan ms visio
laporan ms visioAhcmad Hairuddin
10K views48 slides
Wolfgang pauli by
Wolfgang pauliWolfgang pauli
Wolfgang pauli94haysch29297
928 views6 slides

More Related Content

Similar to ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pasji" (wystawa)

Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik by
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnikzszkurzetnik
8.8K views41 slides
Architektura Publiczna by
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publicznaj.zwolski
671 views26 slides
Galeria zacheta by
Galeria zachetaGaleria zacheta
Galeria zachetaNataliaabiska
1.6K views13 slides
Historia szkoły by
Historia szkołyHistoria szkoły
Historia szkołygim1mik
494 views20 slides
Muzeum plakatu prezentacja by
Muzeum plakatu prezentacjaMuzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacjaAngelika Wróblewska
416 views9 slides
Prezentacja wojciech fangor by
Prezentacja wojciech fangorPrezentacja wojciech fangor
Prezentacja wojciech fangorPaulinaWilk4
230 views8 slides

Similar to ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pasji" (wystawa)(20)

Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik by zszkurzetnik
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
zszkurzetnik8.8K views
Architektura Publiczna by j.zwolski
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publiczna
j.zwolski671 views
Historia szkoły by gim1mik
Historia szkołyHistoria szkoły
Historia szkoły
gim1mik494 views
Prezentacja wojciech fangor by PaulinaWilk4
Prezentacja wojciech fangorPrezentacja wojciech fangor
Prezentacja wojciech fangor
PaulinaWilk4230 views
Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi by Miastograf
Miastograf: Warsztat Badacza ŁodziMiastograf: Warsztat Badacza Łodzi
Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi
Miastograf1.1K views
Adam Mickiewicz_autor_B. Gnyp by BeaBal
Adam Mickiewicz_autor_B. GnypAdam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
Adam Mickiewicz_autor_B. Gnyp
BeaBal176 views
Geneza by celeberc
GenezaGeneza
Geneza
celeberc1.1K views
Patroni naszych ulic stefan kopciński by manteska
Patroni naszych ulic stefan kopcińskiPatroni naszych ulic stefan kopciński
Patroni naszych ulic stefan kopciński
manteska2K views
Prezentacja efektu projektu by mikenrjow
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
mikenrjow1K views
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... by Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...

More from Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf by
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 views2 slides
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) by
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K views16 slides
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) by
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
512 views4 slides
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) by
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.6K views68 slides
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) by
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
857 views2 slides
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... by
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...Małopolski Instytut Kultury
1.1K views50 slides

More from Małopolski Instytut Kultury(20)

FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) by Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... by Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... by Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... by Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pasji" (wystawa)

 • 1. dnidziedzictwa.pl Plansze powstały w ramach XXII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Brzmi Dobrze Organizator: Gospodarz: Partner: Partner honorowy: Opracowanie tekstów i koncepcja wystawy: Dominika Mietelska-Jarecka Materiał źródłowy: Halina Kenarowa , Od zakopiańskiej szkoły przemysłu drzewnego do szkoły Kenara, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 Opracowanie graficzne: Maciej Grochot   Korekta: Agnieszka Stęplewska Szkoła pełna pasji Zespół Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kena- ra, potocznie zwany „Szkołą Kenara”, przeszedł wiele dziejowych zawirowań, borykał się z brakiem finan- sów i problemami lokalowymi. Jedno od początku pozostało natomiast niezmienne: szkoła przyciągała wyjątkowych ludzi – pedagogów oraz uczniów. Ich zaangażowanie i pasja nie tylko pozwoliły placówce przetrwać, ale także stworzyły jej legendę. Antoni Kenar z uczniami, 1958 r., fot. Krystyna Gorazdowska. Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem
 • 2. Budynek Szkoły Przemysłu Drzewnego zaprojektowany przez Antoniego Łuszczkiewicza, 1907 r. Polona Powstanie szkoły wiąże się z aktywną działalnością Towarzystwa Tatrzań- skiego. Głównym celem przyświecającym założycielom było wspieranie roz- woju uzdolnionej ludności góralskiej oraz miejscowego przemysłu. Pierwszym zalążkiem szkoły były warsztaty snycerskie prowadzone przez Macieja Mardułę, górala z Olczy, który w ramach przyuczania do zawodu zo- stał wysłany na nauki do samego Franciszka Wyspiańskiego (rzeźbiarza, ojca Stanisława). Dwa lata później, w 1878 roku, w miejsce warsztatów Marduły utworzono już państwową szkołę snycerską. Upaństwowienie szkoły włączyło ją automatycznie w nurt szkolnictwa au- striackiego pod nadzorem Wiednia. Sytuacja ta szczęśliwie nie zmniejszyła troski Towarzystwa Tatrzańskiego o losy placówki i zaangażowania w dalsze starania o utrzymanie jej bytu. Jej pierwszym nauczycielem i dyrektorem zo- stał Czech Franciszek Neużil, człowiek charakteryzujący się nieprzeciętną pra- cowitością. Szkoła rozwijała się dynamicznie. W roku 1883 przy ulicy Krupówki w ciągu kilku miesięcy stanął jej budynek. To błyskawiczne tempo świadczy o sile zaangażowania ludzi zrzeszonych w Towarzystwie Tatrzańskim i talen- cie organizacyjnym nowego dyrektora. Neużil stworzył szkołę z niczego. Jego główni antagoniści (a wśród nich najgorliwszy – Stanisław Witkiewicz) zarzu- cali mu jednak propagowanie stylu tyrolskiego, a pomijanie lub zbyt mecha- niczne podejście do sztuki rodzimej. I po stu latach, i dalej, mówić o Was będą, ­ jacyście byli i ­coście za jedni Przemówienie ks. Józefa Stolarczyka na uroczystości poświęcenia budynku szkoły w 1883 r.
 • 3. 32 1 Z podobnymi zarzutami zmagał się kolejny dyrektor, Edgar ­Kováts, pochodzenia węgierskiego. Niemniej konflikt z Witkie- wiczem i żywa dyskusja o programie placówki przysporzyły jej popularności. W pierwszych latach działalności zakopiańską szkołę odwiedzili wybitni przedstawiciele życia artystyczne- go, między innymi Wojciech Gerson, Jan Matejko, Henryk Sie- miradzki czy Stanisław Witkiewicz. Następcą Kovátsa w roli dyrektora został w 1901 roku pierw- szy Polak na tym stanowisku – Stanisław Barabasz, architekt, artysta, miłośnik podhalańskiego zdobnictwa. Nominację za- wdzięczał między innymi dążeniom Szkolnej Rady Krajowej do spolszczenia krytykowanej przez Witkiewicza szkoły. Od tego czasu też relacje między szkołą a Witkiewiczem zaczęły się nor- mować. Barabasz, przychylny witkiewiczowskiej koncepcji stylu zakopiańskiego i rodzimej podhalańskiej sztuce, wprowadził je do programu nauczania. Rozrysował siedemdziesiąt kilka wzo- rów form architektonicznych opartych na elementach architek- tury polskiej i posługiwał się nimi w nauczaniu tego przedmiotu w szkole. Wprowadził także rysunek z natury i żywego modela. Dla uczniów odwzorowujących gotowe wzory czy figury z odle- wów gipsowych była to rewolucja. 1 Uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, 1922 r. Archiwum Rodziny Dvořáków 2 Stanisław Barabasz, ok. 1900 r. Archiwum Rodziny Dvořáków 3 Stanisław Barabasz, Sztuka ludowa na Podhalu [teki], cz. 1–2, Spisz i Orawa. Polona
 • 4. Pedagogiczna działalność Barabasza dała impuls do za- interesowania góralskim rzemiosłem, które rozwinęło się w sztukę na wysokim poziomie, zwłaszcza w sny- cerstwie. Dzieła uczniów były wystawiane między in- nymi w Wiedniu, we Lwowie, a także na wystawach ­światowych w ­Saint Louis i Paryżu. Mimo piętrzących się kłopotów finansowych (spowodowanych między in- nymi kończącymi się dotacjami z Wiednia), w 1913 roku Barabasz wybudował internat dla coraz liczniejszych uczniów. Działalność oświatową Barabasz łączył z pasją sportową – nazywany jest pionierem narciarstwa w Polsce. Najwcześniejsze tatrzańskie doświadczenia narciarskie wiążą się z turystyką. Pierwszą opisaną i udokumentowaną wycieczkę narciarską w Tatry Stanisław Barabasz odbył w 1894 roku z Janem Fischerem do Czarnego Stawu Gąsieni- cowego. W 1907 roku założył wraz z Mieczysławem Karłowiczem i Mariuszem Zaruskim sekcję narciarstwa przy Towarzystwie Tatrzańskim. W dwa lata później, po tragicznej śmierci Karłowicza, Barabasz był jednym ze współzałożycieli Tatrzańskiego Ochotni- czego Pogotowia Ratunkowego. 2 W drodze do Czarnego Stawu, fot. Stanisław Barabasz, przed 1909 r., fotografia wykorzystana we Wspomnieniach narciarza Stanisława Barabasza, Zakopane 1914. Archiwum Rodziny Dvořáków 1 Narciarze zgromadzeni przed pogrzebem kompozytora i taternika Mieczysława Karłowicza w Zakopanem, wśród nich Stanisław Barabasz (pierwszy z prawej), 1909 r. NAC 1 2
 • 5. W 1922 roku, w chwili objęcia dyrekcji szkoły, Karol Stryjeński był już uznanym artystą. Placówka borykała się z wieloma pro- blemami – lokalowymi, finansowymi, gospodarczymi. Nowy dy- rektor szybko unormował jej sytuację finansową, rozbudował budynek szkolny i internat. Udało mu się także wymienić część kadry nauczycielskiej. Grono pedagogów zasilili Wojciech Brze- ga, Roman Olszowski, Stanisław Zdyb czy Franciszek Kopkowicz. Związali się ze szkołą na długo i byli prawdziwą wsparciem dla nowego dyrektora. Zmienił się także system rekrutacji – uczeń podczas egzaminu wstępnego musiał przedstawić prace będą- ce próbką jego uzdolnień. Styl dyrektorowania Stryjeńskiego był prosty, bezpośredni, nietworzący dystansu między uczniami i pedagogami. 1 Karol Stryjeński zmarł wskutek wylewu krwi do mózgu w 1932 r. Został pochowany w rodzinnym grobowcu w Krakowie, ale po kilkunastu miesiącach, zgodnie z ostatnią wolą, przeniesiono go na Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem, 1933 r. NAC 2 Karol Stryjeński, 1932 r. NAC 1 2 Szkoła powinna być terenem wiecznie żywych i ciekawych eksperymentów Wypowiedź Karola Stryjeńskiego z 1925 r. Najważniejsza reforma dotyczyła jednak podejścia do ucznia: Dziś szkoła (...) stara się indywidualnie traktować uczniów od chwili przyjścia ich do szkoły, wydobyć z nich samych wartości twórcze, które drzemią w duszy każdego dziecka. Odpowiedni kierunek dany przez nauczyciela i naprowadzający na właściwą drogę da możność rozwinięcia wspólnej cechy, która po szeregu lat wytworzy nowy, współczesny i swoisty styl szkoły. „Giewont” 1924
 • 6. Nowa jakość nauczania zakopiańskiej szkoły wkrótce poskutkowała sukcesami. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu Współczesnego w Paryżu w 1925 roku przyniosła zakopiańskiej szkole aż trzy nagrody: dyplomy Grand Prix za drzeworyty i metodę nauczania oraz dyplom złotego medalu za rzeźbę. Na samego Stryjeńskiego spadł deszcz wyróżnień – dyplomy, złote i srebrne medale oraz Krzyż Legii Honorowej. Po pięciu latach Karol Stryjeński otrzymał propozycję objęcia kate- dry rzeźby monumentalnej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W grupie młodzieży, która w ślad za swym profesorem przeniosła się do warszawskiej uczelni, byli Antoni Kenar i Marian Wnuk – późniejszy profesor i rektor tej uczelni. Obowiązki dyrektora przejął pierwszy po Macieju Mardule góral – Wojciech Brzega, absolwent Szkoły Przemysłu Drzewnego, współpra- cownik Stanisława Witkiewicza, przez pewien czas kontynuujący kieru- nek nauczania swojego poprzednika. 1 Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu Współczesnego w Paryżu. Grupa górali z Zakopanego przybyłych na otwarcie wystawy. Widoczni między innymi: Stanisław Budz-Lepsiok zwany Mrozem, Helena Roj-Kozłowska (z domu Gąsienica-Roj), 1925 r. NAC 2 Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu Współczesnego w Paryżu. Ekspozycja w pawilonie polskim. Kaplica autorstwa rzeźbiarza prof. Jana Szczepkowskiego, 1925 r. NAC 1 2
 • 7. Po kadencjach Adama Dobrodzickiego i Romana Olszowskiego stanowi- sko dyrektora objął w 1936 roku Marian Wimmer – architekt, społecznik o wszechstronnych zainteresowaniach. Dość wspomnieć, że po wojnie, po wyjeździe z Zakopanego, został organizatorem i pierwszym dyrekto- rem słynnej Szkoły Filmowej w Łodzi. Niestety lata, w których przyszło Wimmerowi zarządzać zakopiańską szkołą, nie pozwoliły mu kontynu- ować tak obiecującej jej odnowy. Tuż przed wybuchem wojny Wimmer zatrudnił młodych nauczycieli, a wśród nich wychowanka Karola Stry- jeńskiego – Antoniego Kenara. Po wybuchu drugiej wojny światowej dyrektor Wimmer wyruszył do Lwowa, aby połączyć się z rodziną. 16 marca 1940 roku ukazało się rozpo- rządzenie, w wyniku którego władze okupacyjne przemianowały Szkołę Przemysłu Drzewnego na Berufsfachschule Für Goralische Volkskunst – Szkołę Zawodową Góralskiej Sztuki Ludowej. Był to trudny czas dla instytucji – obniżono poziom nauczania, z miejsca o ambicjach arty- stycznych stała się trzyklasową szkółką rzemieślniczą. Wielu z pedago- gów, ludzi tworzących przedwojenną szkołę nie podjęło się współpracy w nowym, zaplanowanym przez Niemców kształcie i odeszło. Po wojnie dyrektor Wimmer na krótko wrócił na swoje stanowisko, a zakopiańską Szkołę Przemysłu Drzewnego czekała rewolucyjna zmiana. Berufsfachschule Für Goralische Volkskunst – Szkoła Zawodowa Góralskiej Sztuki Ludowej, zajęcia z rysunku (po lewej) i rzeźby (po prawej), 1941 r. NAC
 • 8. Szkoła to jest opieka nad osobą w jej rozwoju Z notatek Antoniego Kenara W 1948 roku w wyniku reorganizacji Szkoła Przemysłu Drzewnego została roz- dzielona na trzy osobne placówki: Technikum Budowlane, Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Państwowe Liceum Technik Plastycznych (dzisiejszy Zespół Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara). Liceum trafiło pod opiekę Mi- nisterstwa Kultury i Sztuki i przejęło wydział rzeźby. W tym też roku otwarto dział lutniczy jako niezależną specjalizację. Kierunek lutniczy to wynik inten- sywnych rozmów prowadzonych przez Andrzeja Bednarza, Franciszka Mardułę, Konstantyna ­Feliksa Pruszaka oraz Tomasza Panufnika z Ministerstwem Kultury i Sztuki. Początkowo lutnictwo trafiło do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po jej zlikwidowaniu w 1954 roku, dzięki przyłączeniu do liceum oddziału stolarstwa i lutnictwa, szkoła przejęła budynek Strug przy ulicy Kościeliskiej. Dyrektorką liceum została Halina Kenarowa, a kierownikiem działu rzeźby – jej mąż Antoni Kenar, który dyrektorem szkoły zostanie dopiero w 1953 roku. W długiej, ponad 140-letniej, historii szkoły jedenastoletnia działalność w niej Kenara wydaje się mgnieniem, a jednak to jego relacja z uczniami, jego dar na- uczania stworzą legendę tego miejsca. 1 Antoni i Halina Kenarowie z uczennicą Celiną Kamińską przy korekcie, 1957 r., fot. Zbigniew Kamykowski. Archiwum Galerii Kenara 2 Andrzej Bednarz, pierwszy nauczyciel lutnictwa, i jego następca Franciszek Marduła, lata pięćdziesiąte. Archiwum Rodziny Mardułów 1 2
 • 9. Początek tej nowej szkoły, jaką było Pań- stwowe Liceum Sztuk Plastycznych, jest niezwykle trudny. Do dyspozycji pozosta- wały zaledwie cztery izby lekcyjne, a warsz- taty i narzędzia pamiętały jeszcze czasy Franciszka Neużila. Sale lekcyjne i warsz- tatowe były rozmieszczone w różnych bu- dynkach, odległych od siebie, a ponadto bardzo zniszczonych i wymagających ka- pitalnych remontów. W 1954 roku z braku miejsca nie ogłoszono zapisów do pierw- szej klasy, a zadanie maturalne z rzeźby odbyło się w namiocie. Starania zarówno o wybudowanie nowej szkoły, jak i uzyska- nie budynku „na przetrwanie” nie przyno- szą rezultatów. W październiku 1956 roku następuje od- wilż i zmiana władz politycznych w kra- ju. Moment ten postanawia wykorzystać Kenar i zajmuje wraz z młodzieżą pusty budynek wypoczynkowy, willę Marilor przy ulicy Kościuszki. Okupacja budynku trwała do czasu pozytywnej decyzji Miej- skiej Rady Narodowej o przydzieleniu willi na siedzibę liceum. Szkoła Kenara mieściła się w budynku Marilor aż do reprywatyza- cji w 1995 roku. 1 Willa Marilor w Zakopanem, po 1905 r. Polona 2 Nota prasowa dotycząca sytuacji w szkole i konieczności przeprowadzenia matury pod namiotem opublikowana w czasopiśmie „Świat”, 1956 r. Archiwum Galerii Kenara 1 2
 • 10. Ciężkie powojenne warunki nie wpłynęły na aktywność szkoły. Kontynuowane były corocznepokazypracuczniowskich,ucznio- wie liceum uczestniczyli w wystawach za- równow Polsce,jaki zagranicą,zdobywając nagrody, dyplomy i powszechne uznanie. Przedwczesna śmierć Antoniego Kenara w 1959 roku przerwała okres tego wyjąt- kowego rozkwitu liceum. Wkrótce szkole ­nadano jego imię. Do dziś powszechnie na- zywanajest„SzkołąKenara”. Jego­uczniowie wspominają go jako niezrównanego peda- goga z powołania, który kochał i rozumiał młodzież. W swojej pracy pedagogicznej Antoni Kenar koncentrował się na możliwo- ściach indywidualnego rozwoju ucznia. Jak nikt przedtem, starał się zachować i utrzy- maćrównowagęmiędzyrzemiosłema twór- czością artystyczną, miał także wyraźnie określoną wizję szkoły. W tej drodze towa- rzyszyła mu żona, Halina Kenarowa – jako dyrektorkaliceum,aletakżejakodobryduch i wsparcie jego działalności. Antoni Kenar z uczniem Henrykiem Morelem przy korekcie przed szkołą, 1957 r., fot. Władysław Werner. Archiwum Galerii Kenara Grób Antoniego Kenara na starym cmentarzu w Zakopanem, udekorowany przez uczniów Antoniego Rząsy na Święto Zmarłych, krzyż autorstwa Antoniego Rząsy, 1963 r. Archiwum Galerii Kenara
 • 11. Wysoki poziom szkoły utrzymywali następcy Kenara, cenieni arty- ści i pedagodzy. Przez krótki czas na stanowisku dyrektora pozo- stawał Tadeusz Brzozowski – malarz, rysownik, scenograf, związa- ny z teatrem Tadeusza Kantora. Jego następcą w 1961 roku został rzeźbiarz Kazimierz Fajkosz. Szkoła mogła się poszczycić wyjątko- wą kadrą nauczycieli, jak Grzegorz Pecuch, Antoni Rząsa i Włady- sław Hasior. Z inicjatywy nauczycieli rozpoczyna działalność ga- leria Pegaz, gromadząca zbiory sztuki współczesnej i cenne dzieła archiwalne. W 1975 roku, po 21 latach wraca do liceum plastycznego lutnictwo. Klasę lutni- czą obejmuje Stanisław Marduła, syn Franciszka Marduły – tego samego, który po drugiej wojnie światowej wraz z Andrzejem Bednarzem wprowadził lutnic- two do zakopiańskiej szkoły. Stanisław Marduła opracował autorski program nauczania, który objął zagadnienia z teorii i historii sztuki lutniczej oraz kwe- stie projektowania klasycznych i indywidualnych modeli instrumentów. 1 Nauczyciele: Grzegorz Pecuch, Władysław Hasior i Tadeusz Brzozowski w pracowni szkolnej, fot. Krystyna Gorazdowska. Archiwum Galerii Kenara 2 Grono pedagogów-plastyków. U góry od lewej: Władysław Hasior, Andrzej Styrczula, Antoni Rząsa, Tadeusz Brzozowski. W drugim rzędzie od lewej: Antoni Łach-Grabowski, Witold Dudziak, Zenon Pokrywczyński, Arkadiusz Waloch. W trzecim rzędzie, u dołu Maciej Szańkowski, dyrektor Kazimierz Fajkosz, Grzegorz Piecuch, Zygmunt Piekacz, 1965 r., fot. Władysław Werner. Archiwum Galerii Kenara 1 2
 • 12. Na swoim Kolejne momenty przełomowe w histo- rii szkoły przypadają na koniec lat osiem- dziesiątych. Groźba utraty willi Marilor sta- wała się coraz bardziej realna. Ponadto próbowano znaleźć rozwiązanie, które po- zwoliłoby liceum funkcjonować w jednym budynku, z uregulowaną sytuacją prawną. Takim miejscem okazał się budynek Strug przy ulicy Kościeliskiej – jedyny, który był własnością liceum. Ogromne zmiany, jakie przyniósł rok 1989, nie ominęły i szkoły. Przejęcie placówki pod bezpośredni nad- zór Ministerstwa Kultury i Sztuki znacz- nie poprawiło jej sytuację materialną. Roz- poczęta w 1988 roku długo wyczekiwana rozbudowa budynku Strug według pro- jektu Edwarda Warcaby nabrała rozpędu. Liceum zyskało szereg nowych sal dydak- tycznych i w 1996 roku przeniosło się tu całkowicie. Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem przed budynkiem szkoły, 2016 r., fot. Magdalena Ciszewska-Rząsa. Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem
 • 13. Dorobek uczniów i nauczycieli często prezentowany jest na wystawach w całej Polsce. W 1994 roku liceum po raz pierwszy zorganizowało ogólnopolską wystawę „Biennale rzeźby w drewnie”. Ta konkursowa impreza jest organizo- wana nadal i od 2012 roku nosi nazwę „Triennale rzeźby w drewnie”. Od 2002 roku placówka nosi nazwę Zespołu Szkół Pla- stycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem. Szkoła kształci uczniów w czterech specjalizacjach: snycerstwo, meblarstwo artystyczne, lutnictwo artystyczne i projek- towanie graficzne. Ciekawostką jest, że specjalizacja lut- nicza szkoły imienia Antoniego Kenara jest jedynym tego typu kierunkiem w liceach plastycznych w Polsce. Poza Zakopanem jedynym liceum, które kształci w kierunku lutnictwa, jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Mu- zyczna II stopnia imienia Mieczysława Karłowicza. W mieszczącej się w budynku galerii Strug prezento- wane są prace pedagogów i uczniów, a także artystów z całej Polski. Pegaz, symbol szkoły, został wykorzystany w happeningu, którego efektem były fotografie promujące placówkę, 2014 r., fot. Kacper Lendecki. Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem
 • 14. Drewniane kwiaty na Pęksowym Brzyzku W bliskim sąsiedztwie szkoły, również przy ulicy Koście- liskiej, znajduje się Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, jedna z najbardziej znanych polskich nekropolii. Większość ze znajdujących się tutaj nagrobków to niepo- wtarzalne dzieła sztuki. Wiele z nich powstało w szkol- nych pracowniach pod kierunkiem Władysława Hasiora i opieką pedagogów liceum. Wśród wielu znanych nazwisk widniejących na nagrobkach znajdziemy tu tych, którzy stworzyli legendę szkoły. Pamiętają o nich kolejne pokolenia uczniów liceum. Co roku, dzień przed Świętem Zmarłych, spotykają się tu oraz na Nowym Cmentarzu w Zakopanem i przyozdabia- ją groby osób ważnych dla historii szkoły drewnianymi kwiatami. Tradycja ta sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i wprowadził ją Antoni Kenar. 1 Szkoła honoruje również groby szczególnie zasłużonych postaci odznaką zaprojektowaną przez jej wieloletniego pedagoga Antoniego Grabowskiego, 2020 r., fot. Marta Dvořák. Archiwum Rodziny Dvořáków 2 Uczniowie klas pierwszych co roku przed Świętem Zmarłych przygotowują drewniane kwiaty i przyozdabiają nimi groby na zakopiańskich cmentarzach, 2013 r., fot. Janusz Tomczak. Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem 3 1 2 3