SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5
ปีการศึกษา 2562
ชื่อโครงงาน รู้หรือไม่ มีแต่เมืองไทยที่ “ห้ามกินไก่” เวลาเป็นเกาต์
ชื่อผู้ทาโครงงาน
ชื่อ นางสาว จีรนันท์ ทะเจริญ เลขที่ 24 ชั้น ม.6 ห้อง 12
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 62
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม .……
2
1 นางสาว จีรนันท์ ทะเจริญ เลขที่ 24
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
= รู้หรือไม่ มีแต่เมืองไทยที่ “ห้ามกินไก่” เวลาเป็นเกาต์
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
= Do you know, but in Thailand, "Do not eat chicken" when arthrolithiasis gout.
ประเภทโครงงาน = พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ชื่อผู้ทาโครงงาน = นางสาว จีรนันท์ ทะเจริญ
ชื่อที่ปรึกษา = ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน = 1-2 อาทิตย์
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน)
= เริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวของดิฉันคือ คุณตาของดิฉันท่านเป็นโรคเกาต์ทาให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตที่ถูก
จากัดและบังคับให้ทาตามที่คุณหมอสั่งในหลายเเรื่องเช่น เรื่อง อาหารการกิน เป็นต้น นี้คือปัญหาหลักเอย่างหนึ่ง
ของผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ ซึ่งทาให้คุณตาท่านรับประทานอาหารที่ทามาจากไก่ไม่ได้ เวลาทานมักจะมีอาการปวดขา
มากเป็นพิเศษและจะมีอาการอื่นเตามมาเป็นไข้ขึ้นบ้างบางครั้งบางทีก็มักจะเดินไม่ไหวต้องมีคนคอยพยุงไปหาหมอ
เพื่อฉีดยาระงับบรรเทาอาการปวดขา ทาให้ดิฉันเกิดข้อสงสัยว่าทาไมคนเป็นโรคเกาต์ถึงทานไก่ไม่ได้ เหตุผลเป็น
เพราะอะไรแล้วทาไมต่างประเทศถึงให้ทานไก่ได้ ในตัวไก่มีสารหรือกรดอะไรทาให้เกิดอาการกับคนที่เป็นโรคนี้ และ
จุดสนใจที่อยากจะศึกษาหลายเอย่างในโรคเกาต์นี้ด้วย
วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)
1. ต้องการศึกษาเรื่องโรคเกาต์
2. เหตุผลของการทานไก่ไม่ได้ของผู้ป่วย
3. อยากรู้ข้อมูลที่ผู้ป่วยไม่ควรกระทา
ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)
1. ศึกษาการทานยารักษาของผู้ป่วย
2. ศึกษาอาการที่เกิดจากการทานไก่
3. ศึกษาเหตุผลที่คนไทยมักห้ามคนป่วยไม่ให้ทานไก่
หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
3
= โรคเกาต์คือโรคไขข้ออักเสบที่เกิดจากการตกตะกอนของกรดยูริก (Uric Acid) ในกระแสเลือด ซึ่งสาเหตุที่จะ
ทาให้เกิดภาวะแบบนี้หลัก เ ก็คือการมีกรดยูริกในเลือดสูงมากไปจนตกตะกอน
จริง เ ร่างกายเราสามารถขับกรดยูริกออกจากร่างกายได้ทางฉี่อยู่แล้ว แต่ประเด็นคือ ความสามารถในการขับกรด
ยูริกแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน และเกิดจากหลายปัจจัยมาก เ ตั้งแต่พันธุกรรม โรคประจาตัว ฯลฯ ดังนั้นคาแนะนาทั่วไป
สาหรับคนที่จะเลี่ยงโรคเกาต์ หรือคนที่เป็นเกาต์อยู่แล้ว จึงเป็นการควบคุมการรับกรดยูริกเข้าไปของร่างกาย หรือพูด
ง่าย เ คือการลดละเลิกอาหารที่ “ยูริกสูง”
ถ้าอยากดูว่าอาหารอะไร “ยูริกสูง” ให้ดูว่าอาหารอะไรที่ “พิวรีนสูง” และนี่เป็นสิ่งที่เราค้นในอินเทอร์เน็ตได้
ง่ายพอ เ กับค้นว่าอาหารอะไรให้พลังงานกับเราเท่าไร เรียกได้ว่ามีทั่วอินเทอร์เน็ตครับ หาไม่ยาก (ค้น Google ว่า
“purine comparison chart” ก็เจอ
มาถึงตรงนี้ ถ้าเรามาดูค่าพิวรีนในเนื้อไก่ เราก็จะพบทันทีว่าค่าพิวรีนในเนื้อไก่นั้นอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น พอ เ
กับเนื้อแดงอื่น เ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อเป็ด เนื้อกุ้ง ฯลฯ พูดอีกแบบคือกินเนื้อสัตว์เหล่านี้ไม่ว่าจะมาใน
รูปแบบไหน 1 ขีด ร่างกายรับเข้าไปมันจะเกิดกรดยูริกในกระแสเลือดประมาณ 100-150 มิลลิกรัม
พูดง่าย เ คือไม่ว่าจะกินไก่ หมู เนื้อวัว เนื้อเป็ด เนื้อกุ้ง ฯลฯ เราก็รับพิวรีนไปพอ เ กันนั่นแหละครับ นี่คือ
วิทยาศาสตร์พื้น เ และเป็นเหตุผลให้โดยทั่วไปในต่างประเทศถ้าเขาจะระบุอาหารที่คนเป็นเกาต์ไม่ควรกิน เขาจะ
บอกว่าให้งด “เนื้อแดง” โดยรวม เ เลย ไม่ใช่แค่ไก่ เพราะไม่ว่าจะเนื้ออะไร กินเข้าไปมันก็ไปเพิ่มกรดยูริกในกระแส
เลือดพอ เ กัน การเลี่ยงไก่แล้วหันไปกินหมูกินเนื้อแทนมันไม่ได้ช่วยเลย
แต่จริง เ ในต่างประเทศ เขาก็ไม่นิยมให้งด “เนื้อแดง” ไปเลย แต่ให้กินในปริมาณที่พอเหมาะพอ เพราะอาหารพวก
นี้มีสารพิวรีนอยู่ได้แค่ระดับปานกลางเท่านั้น มันสามารถควบคุมปริมาณได้ และในทางปฏิบัติถ้าจะจริงจังถึงขนาดงด
กินเนื้อสัตว์ที่มีพิวรีนปานกลาง ผลก็คือจะแทบกินเนื้อสัตว์อะไรไม่ได้เลย ต้องไปรับโปรตีนที่จาเป็นจากพืชแทน ซึ่งนั่น
เป็นทางออกที่สุดขั้วเกินไปสาหรับคนทั่วไป
วิธีดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน
1. ปรึกษาหัวข้อเรื่อง
2. นาเสนอหัวข้อกับครูผู้สอน
3. ศึกษารวบรวมข้อมูล
4. จัดทารายงาน
5. นาเสนอครู
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
1. อินเทอร์เน็ต
2. หนังสือ(ห้องสมุดโรงเรียน)
3. วรสาร
4. ใบความรู้ในแผ่นพับต่างเ
4
งบประมาณ
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะทุกอย่างที่ใช้ล้วนมีการแจกให้ได้รับความรู้ฟรี
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
12
1
3
1
4
1
5
16 17
1 คิดหัวข้อโครงงาน
2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
3 จัดทาโครงร่างงาน
4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน
5 ปรับปรุงทดสอบ
6 การทาเอกสารรายงาน
7 ประเมินผลงาน
8 นาเสนอโครงงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน)
1. ผู้จัดทาได้ศึกษาและมีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจเพิ่มขึ้น
2. สามารถเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่ควรรับรู้ให้แก่คนเป็นโรคเกาต์กับผู้คนทั่วไปที่มีข้อสงสัย
3. มีการทางานที่เป็นระบบมากขึ้นวางแผนได้ชัดเจนในการทางาน
สถานที่ดาเนินการ
1. ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. ห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
1. สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
2. สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง เ ที่นามาใช้การทาโครงงาน)
 https://www.sanook.com/health/3213/?fbclid=IwAR0q-
mOmpP0tTgf0Be3wBOhHcx34A8GPHlqHouJ9ZtTaTgOzng5AU4gBzAE
 https://www.facebook.com/brandthink.me/posts/2451672605158277

More Related Content

What's hot

โครงงานเปรม
โครงงานเปรมโครงงานเปรม
โครงงานเปรมThanakorn Intrarat
 
2561 project 10-yawistha
2561 project 10-yawistha2561 project 10-yawistha
2561 project 10-yawisthayawistha
 
2561 project thitichaya
2561 project thitichaya2561 project thitichaya
2561 project thitichayathitichaya2442
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างคนถนัดมือซ้ายและคนถนัดมือขวา
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างคนถนัดมือซ้ายและคนถนัดมือขวาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างคนถนัดมือซ้ายและคนถนัดมือขวา
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างคนถนัดมือซ้ายและคนถนัดมือขวาJirarat Cherntongchai
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project THXB
 
งานเดี่ยว
งานเดี่ยวงานเดี่ยว
งานเดี่ยว09nattakarn
 
ใบงานที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ไข้เลือดออก
ใบงานที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ไข้เลือดออกใบงานที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ไข้เลือดออก
ใบงานที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ไข้เลือดออกselenagomezz
 
Get rich by social
Get rich by socialGet rich by social
Get rich by socialpimvipada
 

What's hot (20)

โครงงานเปรม
โครงงานเปรมโครงงานเปรม
โครงงานเปรม
 
45 604
45 60445 604
45 604
 
Worf 34-608
Worf 34-608Worf 34-608
Worf 34-608
 
Project1 604
Project1 604Project1 604
Project1 604
 
2561 project 10-yawistha
2561 project 10-yawistha2561 project 10-yawistha
2561 project 10-yawistha
 
05 606 2561-1
05 606 2561-105 606 2561-1
05 606 2561-1
 
Work1 polram 32
Work1 polram 32Work1 polram 32
Work1 polram 32
 
Com
ComCom
Com
 
Comm
CommComm
Comm
 
2561 project thitichaya
2561 project thitichaya2561 project thitichaya
2561 project thitichaya
 
2560 project
2560 project 2560 project
2560 project
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างคนถนัดมือซ้ายและคนถนัดมือขวา
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างคนถนัดมือซ้ายและคนถนัดมือขวาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างคนถนัดมือซ้ายและคนถนัดมือขวา
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างคนถนัดมือซ้ายและคนถนัดมือขวา
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
สารคดี
สารคดีสารคดี
สารคดี
 
งานเดี่ยว
งานเดี่ยวงานเดี่ยว
งานเดี่ยว
 
ใบงานที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ไข้เลือดออก
ใบงานที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ไข้เลือดออกใบงานที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ไข้เลือดออก
ใบงานที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ไข้เลือดออก
 
Chel
ChelChel
Chel
 
Com2561 32
Com2561 32Com2561 32
Com2561 32
 
605 15projectcom
605 15projectcom605 15projectcom
605 15projectcom
 
Get rich by social
Get rich by socialGet rich by social
Get rich by social
 

Similar to Jee

2562 final-project chonthida
2562 final-project chonthida2562 final-project chonthida
2562 final-project chonthidassuserccc094
 
2562 final-project (1)
2562 final-project (1)2562 final-project (1)
2562 final-project (1)salinthipount
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project ibukionigami
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project KUMBELL
 
กิจกรรม 1
กิจกรรม 1กิจกรรม 1
กิจกรรม 1NichareeRD
 
กิจกรรม 1
กิจกรรม 1กิจกรรม 1
กิจกรรม 1NichareeRD
 
กิจกรรม 1
กิจกรรม 1กิจกรรม 1
กิจกรรม 1NichareeRD
 
กิจกรรม 1
กิจกรรม 1กิจกรรม 1
กิจกรรม 1NichareeRD
 
2562 final-project 612-37
2562 final-project 612-372562 final-project 612-37
2562 final-project 612-37ssuser980799
 
2562 final-project 605-37
2562 final-project 605-372562 final-project 605-37
2562 final-project 605-37naiizu
 
2562 final-project -1
2562 final-project -12562 final-project -1
2562 final-project -1mint302544
 
2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn
2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn
2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnnjeerasak1210
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Pattaranan Duangin
 
2562 final-project 22
2562 final-project 222562 final-project 22
2562 final-project 22ssuser8b25961
 
โครงร่างมาย
โครงร่างมายโครงร่างมาย
โครงร่างมายeyecosmomo
 
2562 final-project -11
2562 final-project -112562 final-project -11
2562 final-project -11natnicha_1212
 

Similar to Jee (20)

2562 final-project chonthida
2562 final-project chonthida2562 final-project chonthida
2562 final-project chonthida
 
Project1
Project1Project1
Project1
 
2562 final-project (1)
2562 final-project (1)2562 final-project (1)
2562 final-project (1)
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Workkk
WorkkkWorkkk
Workkk
 
กิจกรรม 1
กิจกรรม 1กิจกรรม 1
กิจกรรม 1
 
กิจกรรม 1
กิจกรรม 1กิจกรรม 1
กิจกรรม 1
 
กิจกรรม 1
กิจกรรม 1กิจกรรม 1
กิจกรรม 1
 
กิจกรรม 1
กิจกรรม 1กิจกรรม 1
กิจกรรม 1
 
at1
at1at1
at1
 
2562 final-project 612-37
2562 final-project 612-372562 final-project 612-37
2562 final-project 612-37
 
2562 final-project 605-37
2562 final-project 605-372562 final-project 605-37
2562 final-project 605-37
 
2562 final-project -1
2562 final-project -12562 final-project -1
2562 final-project -1
 
2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn
2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn
2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn
 
Visual fatigue
Visual fatigueVisual fatigue
Visual fatigue
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
2562 final-project 22
2562 final-project 222562 final-project 22
2562 final-project 22
 
โครงร่างมาย
โครงร่างมายโครงร่างมาย
โครงร่างมาย
 
2562 final-project -11
2562 final-project -112562 final-project -11
2562 final-project -11
 

More from jeeranuntacharoen (16)

Final project
Final projectFinal project
Final project
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Final project-612-22-42
Final project-612-22-42Final project-612-22-42
Final project-612-22-42
 
Finalguitar
FinalguitarFinalguitar
Finalguitar
 
Finalprojectjen
FinalprojectjenFinalprojectjen
Finalprojectjen
 
Am
AmAm
Am
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Presentation 12
Presentation 12Presentation 12
Presentation 12
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
2562 final-project 612-42
2562 final-project 612-422562 final-project 612-42
2562 final-project 612-42
 
Kot
KotKot
Kot
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Comchap
ComchapComchap
Comchap
 
Com
ComCom
Com
 

Jee

 • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2562 ชื่อโครงงาน รู้หรือไม่ มีแต่เมืองไทยที่ “ห้ามกินไก่” เวลาเป็นเกาต์ ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อ นางสาว จีรนันท์ ทะเจริญ เลขที่ 24 ชั้น ม.6 ห้อง 12 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม .……
 • 2. 2 1 นางสาว จีรนันท์ ทะเจริญ เลขที่ 24 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) = รู้หรือไม่ มีแต่เมืองไทยที่ “ห้ามกินไก่” เวลาเป็นเกาต์ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) = Do you know, but in Thailand, "Do not eat chicken" when arthrolithiasis gout. ประเภทโครงงาน = พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน = นางสาว จีรนันท์ ทะเจริญ ชื่อที่ปรึกษา = ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน = 1-2 อาทิตย์ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) = เริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวของดิฉันคือ คุณตาของดิฉันท่านเป็นโรคเกาต์ทาให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตที่ถูก จากัดและบังคับให้ทาตามที่คุณหมอสั่งในหลายเเรื่องเช่น เรื่อง อาหารการกิน เป็นต้น นี้คือปัญหาหลักเอย่างหนึ่ง ของผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ ซึ่งทาให้คุณตาท่านรับประทานอาหารที่ทามาจากไก่ไม่ได้ เวลาทานมักจะมีอาการปวดขา มากเป็นพิเศษและจะมีอาการอื่นเตามมาเป็นไข้ขึ้นบ้างบางครั้งบางทีก็มักจะเดินไม่ไหวต้องมีคนคอยพยุงไปหาหมอ เพื่อฉีดยาระงับบรรเทาอาการปวดขา ทาให้ดิฉันเกิดข้อสงสัยว่าทาไมคนเป็นโรคเกาต์ถึงทานไก่ไม่ได้ เหตุผลเป็น เพราะอะไรแล้วทาไมต่างประเทศถึงให้ทานไก่ได้ ในตัวไก่มีสารหรือกรดอะไรทาให้เกิดอาการกับคนที่เป็นโรคนี้ และ จุดสนใจที่อยากจะศึกษาหลายเอย่างในโรคเกาต์นี้ด้วย วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. ต้องการศึกษาเรื่องโรคเกาต์ 2. เหตุผลของการทานไก่ไม่ได้ของผู้ป่วย 3. อยากรู้ข้อมูลที่ผู้ป่วยไม่ควรกระทา ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) 1. ศึกษาการทานยารักษาของผู้ป่วย 2. ศึกษาอาการที่เกิดจากการทานไก่ 3. ศึกษาเหตุผลที่คนไทยมักห้ามคนป่วยไม่ให้ทานไก่ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
 • 3. 3 = โรคเกาต์คือโรคไขข้ออักเสบที่เกิดจากการตกตะกอนของกรดยูริก (Uric Acid) ในกระแสเลือด ซึ่งสาเหตุที่จะ ทาให้เกิดภาวะแบบนี้หลัก เ ก็คือการมีกรดยูริกในเลือดสูงมากไปจนตกตะกอน จริง เ ร่างกายเราสามารถขับกรดยูริกออกจากร่างกายได้ทางฉี่อยู่แล้ว แต่ประเด็นคือ ความสามารถในการขับกรด ยูริกแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน และเกิดจากหลายปัจจัยมาก เ ตั้งแต่พันธุกรรม โรคประจาตัว ฯลฯ ดังนั้นคาแนะนาทั่วไป สาหรับคนที่จะเลี่ยงโรคเกาต์ หรือคนที่เป็นเกาต์อยู่แล้ว จึงเป็นการควบคุมการรับกรดยูริกเข้าไปของร่างกาย หรือพูด ง่าย เ คือการลดละเลิกอาหารที่ “ยูริกสูง” ถ้าอยากดูว่าอาหารอะไร “ยูริกสูง” ให้ดูว่าอาหารอะไรที่ “พิวรีนสูง” และนี่เป็นสิ่งที่เราค้นในอินเทอร์เน็ตได้ ง่ายพอ เ กับค้นว่าอาหารอะไรให้พลังงานกับเราเท่าไร เรียกได้ว่ามีทั่วอินเทอร์เน็ตครับ หาไม่ยาก (ค้น Google ว่า “purine comparison chart” ก็เจอ มาถึงตรงนี้ ถ้าเรามาดูค่าพิวรีนในเนื้อไก่ เราก็จะพบทันทีว่าค่าพิวรีนในเนื้อไก่นั้นอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น พอ เ กับเนื้อแดงอื่น เ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อเป็ด เนื้อกุ้ง ฯลฯ พูดอีกแบบคือกินเนื้อสัตว์เหล่านี้ไม่ว่าจะมาใน รูปแบบไหน 1 ขีด ร่างกายรับเข้าไปมันจะเกิดกรดยูริกในกระแสเลือดประมาณ 100-150 มิลลิกรัม พูดง่าย เ คือไม่ว่าจะกินไก่ หมู เนื้อวัว เนื้อเป็ด เนื้อกุ้ง ฯลฯ เราก็รับพิวรีนไปพอ เ กันนั่นแหละครับ นี่คือ วิทยาศาสตร์พื้น เ และเป็นเหตุผลให้โดยทั่วไปในต่างประเทศถ้าเขาจะระบุอาหารที่คนเป็นเกาต์ไม่ควรกิน เขาจะ บอกว่าให้งด “เนื้อแดง” โดยรวม เ เลย ไม่ใช่แค่ไก่ เพราะไม่ว่าจะเนื้ออะไร กินเข้าไปมันก็ไปเพิ่มกรดยูริกในกระแส เลือดพอ เ กัน การเลี่ยงไก่แล้วหันไปกินหมูกินเนื้อแทนมันไม่ได้ช่วยเลย แต่จริง เ ในต่างประเทศ เขาก็ไม่นิยมให้งด “เนื้อแดง” ไปเลย แต่ให้กินในปริมาณที่พอเหมาะพอ เพราะอาหารพวก นี้มีสารพิวรีนอยู่ได้แค่ระดับปานกลางเท่านั้น มันสามารถควบคุมปริมาณได้ และในทางปฏิบัติถ้าจะจริงจังถึงขนาดงด กินเนื้อสัตว์ที่มีพิวรีนปานกลาง ผลก็คือจะแทบกินเนื้อสัตว์อะไรไม่ได้เลย ต้องไปรับโปรตีนที่จาเป็นจากพืชแทน ซึ่งนั่น เป็นทางออกที่สุดขั้วเกินไปสาหรับคนทั่วไป วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. ปรึกษาหัวข้อเรื่อง 2. นาเสนอหัวข้อกับครูผู้สอน 3. ศึกษารวบรวมข้อมูล 4. จัดทารายงาน 5. นาเสนอครู เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. อินเทอร์เน็ต 2. หนังสือ(ห้องสมุดโรงเรียน) 3. วรสาร 4. ใบความรู้ในแผ่นพับต่างเ
 • 4. 4 งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะทุกอย่างที่ใช้ล้วนมีการแจกให้ได้รับความรู้ฟรี ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) 1. ผู้จัดทาได้ศึกษาและมีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจเพิ่มขึ้น 2. สามารถเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่ควรรับรู้ให้แก่คนเป็นโรคเกาต์กับผู้คนทั่วไปที่มีข้อสงสัย 3. มีการทางานที่เป็นระบบมากขึ้นวางแผนได้ชัดเจนในการทางาน สถานที่ดาเนินการ 1. ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2. ห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 1. สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 2. สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง เ ที่นามาใช้การทาโครงงาน)  https://www.sanook.com/health/3213/?fbclid=IwAR0q- mOmpP0tTgf0Be3wBOhHcx34A8GPHlqHouJ9ZtTaTgOzng5AU4gBzAE  https://www.facebook.com/brandthink.me/posts/2451672605158277